Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne                              Návrhy na úpravu1 zákona o vy...
a finančných kapacít. Miera vedecko-                                         výsku...
hospodári s vyrovananým rozpočtom. V                    prípade zistenia porušenia týchto pravidiel  ...
12.  Legislatívna úprava     vypustiť odstavec v plnom znení.         duplicita s ods. (1).         ...
príbuzných programov v zahraničí,                                           kedy...
23.  Komplexná akreditácia    doplniť vetu "podľa plánu komplexných     posledná komplexná akreditácia sa §84 ods....
uplatniteľnosti absolventov v praxi a s    občana a možnosti spoločnosti aj naohľadom na vývoj a požiadavky trhu práce ...
najtalentovanejších študentov.                                            Ustan...
32.   Školné na verejných VŠ      zmeniť znenie odseku f) nasledovne:     zosúladenie odseku s novým znením § ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

VSM navrhy novelizacia zakona 131/2002

412 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

VSM navrhy novelizacia zakona 131/2002

 1. 1. Vysoká škola manažmentu v Trenčíne Návrhy na úpravu1 zákona o vysokých školáchPoradové číslo Názov návrhu2 Obsah návrhu3 Odôvodnenie návrhu Poznámka4 návrhu 1. Poslanie VŠ Doplnenie prínosu VŠ vzdelania pre Vzdelanie je najmä osobným statkom, §1 ods. 2 jednotlivca, nielen pre spoločnosť ktoré je výsledkom motivácie a ambície jednotlivca, z toho dôvodu nemožno osobnú ambíciu viazať výlučne pre prospech spoločnosti. Okrem toho, dnes v rámci otvorenej Európy jedinec môže nadobudnúť vzdelanie v jednej krajine a prispievať k rozvoju spoločnosti v inej krajine. 2. Úloha VŠ Rozsah vedecko-výskumnej činnosti dať do Najmä uskutočňovanie kvalitnej vedy a §1 ods. 3 súladu s dlhodobým zámerom VŠ a jej výskumu vyžaduje nastavenie univerzít finančnými možnosťami na vedu vrátane primeranej alokácie personálnych, materiálno-technických1 Pod úpravou zákona sa myslí úprava textu ustanovenia, jeho doplnenie, vypustenie celého textu alebo jeho časti a pod.2 Uveďte stručný a výstižný názov návrhu.3 Podstatné je vecné pomenovanie obsahu návrhu. Nie je potrebné vpisovať legislatívne znenie4 Napr. referencia v podobe čísla paragrafu, odseku alebo písmena, súvis s iným predpisom, URL a pod. 1
 2. 2. a finančných kapacít. Miera vedecko- výskumnej ambície by mala byť autonómnym rozhodnutím vysokej školy, do akej miery je schopná vytvoriť podmienky pre rozvoj vedy a výskumu vzhľadom na jej možnosti a kapacity.3. Jazyková úprava Nahradenie slova „výchova“ slovom Terciálne vzdelávanie by malo byť §1 ods. 4 „príprava“ odbornou prípravou a nie výchovou. Termín "výchova" sa hodí viac na nižšie stupne vzdelania (základné a stredné školstvo).4. Právne ukotvenie vysokých škôl Ukotviť nezaradené VŠ do zákona ako V súčasnosti sú "vysoké školy" tzv. §2 ods. 13 do zákona „vysoké školy“ nezaradenými školami, čo vytvára dojem, že nemajú pevné ukotvenie v zákone.5. Jazyková úprava Nahradiť vetou "Vo svojom názve §2 ods. 14 posledná používa vysoká škola slovo "univerzita" veta alebo z neho odvodené tvary.”6. Vloženie nového odseku vložiť nový ods. 15 v znení: "Vysoká škola ukotvenie vysokej školy do zákona, §2 ods. 15 poskytuje vysokoškolské vzdelanie v úprava rozsahu pôsobenia vysokej študijných programoch najmä prvého a školy v oblasti vzdelávania a vedy a druhého stupňa a v študijných programoch výskumu. podľa § 53 ods. 3 a vykonáva najmä aplikovaný výskum. Názov vysokej školy obsahuje slovné spojenie "vysoká škola".7. Rozpočet verejných VŠ doplniť vetu na záver odstavca: "Verejná Odôvodnenie: absentuje finančná §16 ods. 1 vysoká škola sa pri nakladaní s verejnými zodpovednosť verejných VŠ prostriedkami riadi princípmi transparentnosti, účelnosti a hospodárnosti. Verejná vysoká škola 2
 3. 3. hospodári s vyrovananým rozpočtom. V prípade zistenia porušenia týchto pravidiel Ministerstvo školstva SR môže verejnej vysokej škole udeliť sankciu, vrátane krátenia dotácie zo štátneho rozpočtu.”8. Zlučovanie sa súkromných VŠ Vypustiť ods. 2 Legislatívna prekážka v prípade §47 ods.2 zlučovania súkromných vysokých škôl. Ak sa niektorá rozhodne ukončiť svoju činnosť a iná súkromná VŠ by mala záujem zlúčiť sa alebo uskutočniť akvizíciu, v súčasnosti toto nie je možné. Pri obchodných spoločnostiach to možné je, nevidíme dôvod na vytváranie prekážok pri potenciálnom zlučovaní sa súkromných VŠ.9. Najvyšším orgánom súkromnej doplniť vetu: "Pôsobnosť orgánov Neadekvátne silné kompetencie najmä §47a ods.2 VŠ je správna rada (§47a ods. 1) akademickej samosprávy súkromnej vysokej Akademického senátu sú v školy je určená štatútom súkromnej vysokej konfrontácii s §47a ods. 1 školy."10. Úprava kompetencií na úrovni § 47b vypustiť v plnom znení. súkromná VŠ si upraví kompetencie §47b súkromných VŠ orgánov akademickej samosprávy v štatúte školy. V súčasnosti má Akademický senát neadekvátne silné kompetencie11. Úprava kompetencií na úrovni upraviť druhú vetu a doplniť novú vetu na Správna rada ako najvyšší orgán §47c ods. 1 súkromných VŠ záver odstavca: "Rektor za svoju činnosť navrhuje menovanie a odvolanie zodpovedá Správnej rade súkromnej rektora z funkcie. Naopak, akademický vysokej školy. Pôsobnosť rektora je určená senát je volený orgán bez právnej štatútom súkromnej vysokej školy". zodpovednosti, právnu zodpovednosť nesie Správna rada a jej členovia. Rozsah kompetencií rektora určí štatút. 3
 4. 4. 12. Legislatívna úprava vypustiť odstavec v plnom znení. duplicita s ods. (1). §47c ods. 213. Úprava kompetencií na úrovni vypustiť poslednú časť vety: "... na návrh presun kompetencie na správnu radu §47c ods. 4 súkromných VŠ akademického senátu súkromnej vysokej ako najvyšší orgán súkromnej vysokej školy." školy.14. Úprava kompetencií na úrovni vypustiť v plnom znení. upraviť štatútom súkromnej VŠ §47d súkromných VŠ (kompetencie a zloženie vedeckej rady).15. Poskytovanie finančných doplniť na záver vety: "... ak bola táto povinnosť by sa mala viazať iba na §49 ods. h informácií súkromnou VŠ poskytnutá súkromnej vysokej škole poskytnuté verejné zdroje. dotácia."16. Ukotvenie MBA akademického Vložiť nový odstavec č. (8) v znení: na medzinárodnom trhu práce je titul §53 ods. 8 nový titulu do zákona "Absolventom akreditovaných študijných M.B.A. predpokladom na zastávanie programov druhého stupňa v oblasti riadiacich funkcií ako v korporátnom ekonómie a manažmentu vydáva vysoká svete, tak v štátnej, či verejnej správe. škola akademický titul "magister" (v skratke V súčasnosti legislatíva SR nepozná "Mgr.") alebo "inžinier (v skratke "Ing.") akademický titul "M.B.A.", čo však alebo akademický titul "Master of Business absolventov inžinierskych a Administration" (v skratke "M.B.A.")." magisterských študijných programov v oblasti ekonómie a manažmentu diskriminuje pred absolventmi zahraničných "M.B.A." programov na európskom zjednotenom trhu práce (ekvivalentu slovenského "magisterského" alebo "inžinierskeho" štúdia v oblasti ekonómie a manažmentu). Potreba zavedenia akademického titulu M.B.A. je predpokladom pre zrovnoprávnenie absolventov študijných programov inžinierskeho a magisterského štúdia v oblasti ekonómie a manažmentu zo slovenských vysokých škôl voči absolventom identických alebo 4
 5. 5. príbuzných programov v zahraničí, kedy zamestnávatelia preferujú absolventov s akademickým titulom M.B.A.17. Finančné podmienenie prijatia doplniť slovo "verejná" súkromné VŠ realizujú štúdium za §57 ods. 1 na štúdium na súkromnej VŠ poplatok (školné), takže finančne podmieňujú nástup študenta na štúdium.18. Úprava externej formy štúdia Zmeniť znenie odseku nasledovne: "(4) Neexistuje denná forma štúdia §60 ods. 4 Študijný program v externej forme štúdia uskutočňovaná dištančnou metódou podľa odseku (3) sa môže uskutočňovať (vzájomne sa vylučujú) a) dištančnou metódou alebo b) kombinovanou metódou”19. Nástup na štúdium Doplniť na úvod odseku: "Na verejných Súkromné vysoké školy sú samofinan- §61 ods. 3 vysokých školách sa bakalárske štúdium, ..." cované (podľa § 91 ods. 1). Z toho dôvodu by malo byť prijímanie študentov s ohľadom na kapacity školy v autonómnej kompetencii súkromnej VŠ. Ak má dostatočný záujem zo strany uchádzačov, môže otvoriť štúdium k začiatku každého trimestra.20. Obsadzovanie pracovných miest vložiť nový odsek (9) v znení: "Na Personálna politika, teda aj obsadzo- §77 ods. 8 obsadzovanie pracovných miest vanie pracovných miest na súkrom- vyskoškolských učiteľov na súkromných ných VŠ by malo byť v autonómnej vysokých školách sa § 77 vzťahuje kompetencii súkromnej VŠ. primerane."21. Zloženie a činnosť AK odseky (2) až (11) vypustiť zo zákona o VŠ a Zloženie a činnosť Akreditačnej §81 ods. 2 zakomponovať do štatútu AK. komisie by mala byť obsahom štatútu AK a nie zákona o VŠ, ods. 1 dostatočne popisuje postavenie AK vo vzťahu k zákonu o VŠ22. Štatút AK zmeniť znenie odseku nasledovne: "Štatút zjednodušenie formulácie §81 ods. 12 Akreditačnej komisie schvaľuje Vláda SR." 5
 6. 6. 23. Komplexná akreditácia doplniť vetu "podľa plánu komplexných posledná komplexná akreditácia sa §84 ods. 2 akreditácií a podľa kritérií zverejnených vyznačovala zmenou pravidiel za pred začiatkom hodnoteného obdobia". pochodu, zmenami kritérií a netransparentnosťou procesu, ktorý vyúsťoval do neistoty akreditovaných subjektov. Je potrebné stabilizovať kritériá, aby sa štandardizovali, súvisle nemenili a nevnášala sa do kritérií retroaktivita.24. Financovanie verejných VŠ prvú časť prvej vety v odseku (1) zmeniť zmena akcentu na viaczdrojové §88 ods. 1 nasledovne: "Verejné vysoké školy a štátne financovanie štátnych a verejných VŠ. vysoké školy sú financované z prostriedkov štátneho rozpočtu, zdrojov z podnikateľskej činnosti, darov a ďalších zdrojov, pričom prostriedky zo štátneho rozpočtu sa poskytujú:…"25. Financovanie verejných VŠ slovo "hlavným" vymeniť za slová "jedným V prípade zavedenia kvóty na počet §89 ods.1 zo zdrojov". dotovaných študijných miest sa môže stať, že štátna dotácia na určitých verejných VŠ natoľko klesne, že zdroje z podnikateľskej činnosti prevýšia sumu dotácie. Toto ustanovenie zároveň smeruje k zvýšeniu konkurencieschopnosti verejných VŠ v tom smere, že čím nižší celkový objem štátnych dotácií, tým vyšší tlak na zabezpečenie finančných prostriedkov z iných zdrojov, vrátane príjmov zo školného.26. Školné na verejných VŠ Nahradenie odseku novým znením: čl. 42 ods. 2 Ústavy SR hovorí, že §89 ods. 5 "Ministerstvo každoročne určí podľa počtu "občania majú právo na bezplatné študentov, kvality, ekonomickej náročnosti vzdelanie v základných školách a uskutočňovaných študijných programov, stredných školách, podľa schopností 6
 7. 7. uplatniteľnosti absolventov v praxi a s občana a možnosti spoločnosti aj naohľadom na vývoj a požiadavky trhu práce vysokých školách." Uvedenélimity súm finančných prostriedkov pre ustanovenie vytvára priestor najednotlivé verejné vysoké školy, počnúc určenie stropu štátu na prijímanieprvým rokom štúdia na zabezpečenie štúdia študentov na jednotlivé programyv študijných programoch v dennej a bezplatne a zároveň vytvára nástroj naexternej forme, ktoré určí vláda podporu študijnách programov, ktorénariadením. Verejná vysoká škola v rámci sú menej atraktívne pre študenta, aleurčeného limitu a v jeho plnej výške určí v vysoko dopytové na stranetermíne do 31. októbra príslušného zamestnávateľov. Novým ustanovenímkalendárneho roka, ktoré študijné dokáže štát lepšie reagovať na potrebyprogramy a v akom počte študijných miest zamestnávateľov a pružne finančnebude dotovať a predpokladaný počet podporovať tie študijné programy,študentov, ktorí sa zapíšu na štúdium od ktoré sú z hľadiska štruktúrypríslušného akademického roka tak, že ekonomiky na Slovenskuzohľadní ekonomickú náročnosť zamestnávateľmi preferovanéuskutočňovaných študijných programov (technické smery) a tým zvýšiť ajpodľa odseku 4. Študijné miesta so štátnou objem celkovej dotácie na tietodotáciou budú obsadzované na základe programy. Na druhej strane programyporadia úspešnosti študentov dosiahnutého spoločensko-vedného zamerania akov rámci prijímacieho konania. Pokiaľ sa manažment, ekonómia, právo, atď.,vysoká škola rozhodne prijať študentov na ktoré sú vysoko atraktívnymištúdium nad rámec možnosti štátu, ktorí sa programami pre študenta, avšak vna základe výsledkov prijímacieho konania súčasnosti trh preferuje iný typumiestnili mimo poradia študijných miest so absolventa, by boli kvótou limitovanéštátnou dotáciou, môže verejná vysoká ako bezplatné a záujemcovia nadškola prijať takýchto študentov ako rámec kvóty by mohli na štúdiumsamoplatcov a takéto štúdium spoplatní." nastúpiť ako samoplatcovia. Štátom dotované študijné miesta by boli obsadzované na základe umiestnenia študenta na prijímacom konaní, čiže len najlepší študenti by získali dotáciu. To znamená, že štát podporí 7
 8. 8. najtalentovanejších študentov. Ustanovenie je plne v súlade s Ústavou SR a je použiteľné ako na denné, tak externé štúdium.27. Dotácia súkromným VŠ Vypustiť "po vyjadrení orgánov vyjadrenia reprezentácie VŠ (RK, RVŠ a §91 ods. 2 reprezentácie vysokých škôl". ŠRVŠ) v ktorých majú súkromné VŠ menšinové zastúpenie bude pri danej žiadosti vždy negatívne. Okrem toho neexistuje relevantný dôvod na to, aby sa k dotácii súkromnej VŠ vyjadrovali verejné a štátne VŠ a naopak.28. Doktorandské štipendiá na vložiť nový odsek (4) v znení: "Ministerstvo Zrovnoprávnenie postavenia §91 ods. 3 súkromných VŠ poskytuje súkromnej vysokej škole dotáciu študentov doktorandského štúdia v na štipendiá pre študentov v dennej forme na súkromných VŠ so doktorandskom štúdiu študujúcich v dennej študentmi v dennom doktorandskom forme štúdia podľa § 54 ods. 18." štúdiu na verejných a štátnych vysokých školách.29. Školné na verejných VŠ Odsek (4) upraviť nasledovne: "Študent súlad s novým znením § 89 ods. (5). §92 ods. 4 verejnej vysokej školy v dennej alebo externej forme štúdia, ktorý sa v rámci prijímacieho konania umiestnil na mieste, na ktoré sa vzťahuje štátna dotácia alebo študent verejnej vysokej školy, ktorý neprekročil štandardnú dĺžku štúdia ustanovenú pre študijný program, školné neplatí."30. Štatút AK doplniť vetu na záver: "po prerokovaní v absentuje účasť Akreditačnej komisie §102 ods.1 b) Akreditačnej komisii." pri príprave vlastného štatútu.31. Doplnenie kategórie „vysoká doplniť záver vety: "... jej začlenenie medzi doplnenie kategórie "vysoká škola". §102 od. 1 e) škola“ univerzitné vysoké školy, vysoké školy alebo odborné vysoké školy." 8
 9. 9. 32. Školné na verejných VŠ zmeniť znenie odseku f) nasledovne: zosúladenie odseku s novým znením § §102 ods. 2 f) "stanovuje každoročne počet študentov v 89 ods. 5. dennej a externej forme, na ktorých poskytne jednotlivým vysokým školám finančné prostriedky." 33. Odňatie štátneho súhlasu vypustiť slová "so súhlasom orgánov nie je dôvod, aby sa orgány §105 ods. 3 reprezentácie vysokých škôl". V poslednej reprezentácie VŠ vyjadrovali a časti vety doplniť ..., “ak opakovane schvaľovali návrh na odňatie štátneho porušuje povinnosti ustanovené týmto súhlasu súkromnej VŠ. Odňatie zákonom...” štátneho súhlasu viazať výlučne na recidívu v porušovaní zákona, nie jednorázovo, prípadne náhodné porušenie zákona bez úmyslu vedenia súkromnej VŠ. Príliš tvrdá sankcia.Názov vysokej školy: Vysoká škola manažmentu v TrenčíneDátum: 29.11.2010Návrh vypracoval: Mgr. Branislav Zlocha bzlocha@cityu.eu 9

×