Publicité
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Publicité
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Publicité
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Publicité
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Publicité
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Publicité
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Publicité
Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf
Prochain SlideShare
Ôn tập máy điện 1 - Năm 2020 (update)Ôn tập máy điện 1 - Năm 2020 (update)
Chargement dans ... 3
1 sur 30
Publicité

Contenu connexe

Similaire à Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf(20)

Publicité

Câu hỏi ôn tập TBD2.pdf

 1. Câu hỏi ôn tập TBD2 1: Nêu khái niệm chung về máy nâng - vận chuyển? Cách phân loại máy nâng - vận chuyển? 2: Trình bày cách phân loại các máy nâng - vận chuyển theo những đặc điểm nào? 3: Trình bày đặc điểm đặc trưng về chế độ làm việc của hệ truyền động điện máy nâng - vận chuyển? 4: Nêu các hệ truyền động điện dùng trong máy nâng - vận chuyển? Cho ví dụ? 5: Hãy nêu nhưng đặc điểm cơ bản của hệ truyển động và trang bị điện cầu trục? 6:Hãy kể tên các thiết bị cơ khí, thiết bị điện chuyên dùng trong thang máy và máy nâng vận chuyển? 7: Hãy trình bày phương pháp tính chọn công suất động cơ với chế độ tải trọng đồng đều thực hiện theo các bước nào? 8: Nêu khái niệm chung về thang máy - máy nâng? Cách phân loại của thang máy? 9: Hãy trình bày khái niệm chung về các thiết bị vận tải liên tục? Phân loại thiết bị vận tải liên tục? 10: Hãy trình bày những yêu cầu đối với hệ truyền động các thiết bị vận tải liên tục? 11: Trình bày cấu tạo và thông số kỹ thuật của một số thiết bị vận tải liên tục như băng tải cố định? 12: Nêu khái niệm và phân loại máy xúc ? 13: Hãy trình bày kết cấu và cấu tạo của máy xúc ? 14: Trình bày yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động có một gàu xúc? 15:Trình bày khái niệm chung về máy cắt kim loại điều khiển theo chương trình số? 16: Trình bày hệ truyển động chính của máy gia công CNC? 17: Trình bày hệ truyển động chạy dao CNC? 18: Hãy trình bày quy trình các bước vận hành và gia công trên máy CNC? 19: Hãy nêu kết cấu và cấu tạo của máy xúc gầu thuận? 20: Hãy nêu kết cấu và cấu tạo của máy xúc gầu treo trên dây? 21: Nêu yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động các cơ cấu của máy xúc đối với máy xúc một gầu? 22: Nêu yêu cầu cơ bản đối với hệ truyền động các cơ cấu của máy xúc đối với máy xúc nhiều gầu? 23: Hãy trình bày khái niệm về máy phay CNC Xmill 640? 24: Hãy nêu khái niệm và cấu trúc, hoạt động, phân loại PLC ? 25: Cho bảng các phím chức năng trên máy phay CNC Xmill640. Hãy cho biết ý nghĩa của các phím trên bảng? Bảng kèm theo?
 2. Hình 1-25. Các phím chức năng trên máy phay CNC Xmill640 26: Hãy nêu các thao tác chung trên PLC? 27: Hãy nêu cách lập trình với PLC của hãng OMRON (CPU loại CPM2A)? Loại 2 1: Trình bày cách tính chọn công suất động cơ truyền động các cơ cấu chính của cầu trục? 2: Trình bày các thiết bị điện chuyên dùng trong cầu trục? 3: Trình bày các chế độ làm việc của các động cơ truyền động các cơ cấu của cầu trục? Hình 2. 3
 3. Hình 2. 3. Các chế độ làm việc của động cơ truyền động các cơ cấu của cầu trục 4: Hãy trình bày ảnh hưởng của tốc độ, gia tốc và độ giật đối với hệ truyền động thang máy? 5: Trình bày các loại động cơ và hệ truyền động dùng trong thang máy và máy nâng? 6: Hãy trình bày các yêu cầu đối với hệ truyền động điện và trang bị điện cho thang máy? 7: Hãy nêu đặc tính và thông số của thang máy và máy nâng? 8: Hãy trình bày các điều kiện và các thông số tính chon công suất động cơ truyền động thang máy và máy nâng? 9: Hãy trình bày các yêu cầu chính đối với hệ truyền động các thiết bị vận tải liên tục? Tính chọn công suất động cơ truyền động cho băng tải? 10 Hãy trình bày các yêu cầu chính đối với hệ truyền động các thiết bị vận tải liên tục? Tính chọn công suất động cơ truyền động cho băng gàu? 11: Cho biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc? Nêu chu trình làm việc của cơ cấu nâng - hạ gàu của máy xúc (Hình 2.11) bao gồm giai đoạn? Hình 2. 11. Biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc một gàu - gàu thuận 12: Hãy phân tích biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc? Nêu chu kỳ làm việc của cơ cấu đẩy tay gàu gồm các giai đoạn (Hình 2.12)? Hình 2. 12. Biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc một gàu - gàu thuận
 4. 13: Trình bày cách tính chọn công suất động cơ truyền động cơ câu nâng – hạ cho máy xúc gầu thuận? 14: Hãy trình bày các hệ truyền động thường dùng trong máy xúc? 15: Trình bày biều đồ phụ tải của động cơ truyền động cơ cấu truyền động cơ cấu quay biểu diễn trên hình vẽ? Hãy giải thích biểu đồ trên (Hình vẽ 2.15). Hình 2. 15. Biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc một gàu - gàu thuận 16: Hãy trình bày thông số kỹ thuật của máy tiện CNC CLK6140D/2? 17: Trình bày biểu đồ phụ tải của máy xúc gàu treo dây? (Cơ cấu kéo- Cơ cấu nâng - hạ). Hình vẽ 2.17 a. b Hình 2.17. Biểu đồ phụ tải của các cơ cấu chính của máy xúc gàu treo trên dây Hình a) Cơ cấu kéo; Hình b) Cơ cấu nâng - hạ 18: Trình bày tính chọn công suất động cơ truyên động thang máy và máy nâng? 19: Hãy trình bày các loại động cơ và hệ truyền động thang máy và máy nâng? 20: Hãy trình bày cấu tạo và thông số kỹ thuật của một số thiết bị vận tải liên tục của băng tải? (Hình vẽ 2.20)
 5. Hình 2.20 : Băng tải cố định 21: Hãy trình bày cấu tạo và thông số kỹ thuật của một số thiết bị vận tải liên tục của băng gầu? (Hình vẽ 2.21). Hình 2.21: Băng Gầu 22: : Hãy trình bày cấu tạo và thông số kỹ thuật của một số thiết bị vận tải liên tục của đường cáp treo? (Hình vẽ 2.22).
 6. Hình 2.22: Đường cáp treo có hai đường cáp kéo 23: Hãy trình bày các thông số kỹ thuật của máy phay CNC X-Mill640? 24: Hãy cho biết các phương pháp (Ngôn ngữ) viết chương trình PLC? 25: Cho bàn phím MDI trên máy phay CNC Xmill640. Hãy cho biết các ý nghĩa của các phím trong bảng? (Hình 2.25) Hình 2.25: Bàn phím MDI trên máy phay CNC Xmill640 26: Hãy nêu cách lập trình cho PLC của hãng SIEMEN ( simatic S7-200 với CPU224)? 27: Cho bàn phím MDI trên máy tiện CNC CLK6140D/2. Hãy cho biết các ý nghĩa của các phím trong bảng?
 7. Bài Tập 1: Cho bảng bảo vệ xoay chiều như hình vẽ. Hãy giới thiệu các thiết bị trên mạch điện và phân tích nguyên lý hoạt động của chúng? (Hình vẽ 3.1 kèm theo)? Hình 3.1: Bảng bảo vệ xoay chiều
 8. 2: Cho bảng bảo vệ một chiều như hình vẽ. Hãy giới thiệu các thiết bị trên mạch điện và phân tích nguyên lý hoạt động của chúng? (Hình vẽ 3.2 kèm theo) Hình 3.2: Bảng bảo vệ xoay chiều
 9. 3: Cho sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rôto dây quấn bằng bộ khống chế động lực H-51 như hình vẽ. Hãy phân tích nguyên lý làm việc theo chiều Nâng( Tiến) của mạch điện trên? (Hình vẽ 3.3 kèm theo) Hình 3_3: Sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rôto dây quấn bằng bộ khống chế động lực H-51
 10. 4: Cho sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rôto dây quấn bằng bộ khống chế động lực H-51 như hình vẽ. Hãy giới thiệu các phần tử trong mạch điện trên? (Hình vẽ 3.4 kèm theo) Hình 3.4: Sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rôto dây quấn bằng bộ khống chế động lực H-51
 11. 5: Cho sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rôto dây quấn bằng bộ khống chế động lực H-51 như hình vẽ. Hãy phân tích nguyên lý làm việc theo chiều hạ (Lùi) của mạch điện trên? (Hình vẽ 3.5 kèm theo) Hình 3.5: Sơ đồ điều khiển động cơ không đồng bộ rôto dây quấn bằng bộ khống chế động lực H-51
 12. 6: Cho sơ đồ hệ truyền động cơ cấu nâng hạ dùng hệ F-Đ như hình vẽ. Hãy giới thiệu các phần tử trong mạch điện? (Hình vẽ 3.6 kèm theo) Hình 3.6: Sơ đồ hệ truyền động cơ cấu nâng hạ dùng hệ F-Đ. I II III IV + F Đ RĐC Rsh CKTF MĐKĐ CFĐ KĐA G CÔĐ R2 R1 R3 V1 V2 CFA N H V3 V4 N H R4 R5 R6 RĐC KĐA N H H N CCĐ H N CKĐ R7 RTT KKĐ 2 1 0 1 2 RTT KĐA RĐA RĐA RĐA HC1 N HC2 H G N H RTh1 RTh2 KKĐ N RTh1 RTh2 H - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 RĐC BA KC I II III IV + F Đ RĐC Rsh CKTF MĐKĐ CFĐ KĐA G CÔĐ R2 R1 R3 V1 V2 CFA N H V3 V4 N H R4 R5 R6 RĐC KĐA N H H N CCĐ H N CKĐ R7 RTT KKĐ 2 1 0 1 2 RTT KĐA RĐA RĐA RĐA HC1 N HC2 H G N H RTh1 RTh2 KKĐ N RTh1 RTh2 H - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 RĐC BA KC
 13. 7: Cho sơ đồ hệ truyền động cơ cấu nâng hạ dùng hệ F-Đ như hình vẽ. Hãy phân tích nguyên lý hoạt động của mạch điện? (Hình vẽ 3.7 kèm theo) Hình 3.7: Sơ đồ hệ truyền động cơ cấu nâng hạ dùng hệ F-Đ. I II III IV + F Đ RĐC Rsh CKTF MĐKĐ CFĐ KĐA G CÔĐ R2 R1 R3 V1 V2 CFA N H V3 V4 N H R4 R5 R6 RĐC KĐA N H H N CCĐ H N CKĐ R7 RTT KKĐ 2 1 0 1 2 RTT KĐA RĐA RĐA RĐA HC1 N HC2 H G N H RTh1 RTh2 KKĐ N RTh1 RTh2 H - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 RĐC BA KC I II III IV + F Đ RĐC Rsh CKTF MĐKĐ CFĐ KĐA G CÔĐ R2 R1 R3 V1 V2 CFA N H V3 V4 N H R4 R5 R6 RĐC KĐA N H H N CCĐ H N CKĐ R7 RTT KKĐ 2 1 0 1 2 RTT KĐA RĐA RĐA RĐA HC1 N HC2 H G N H RTh1 RTh2 KKĐ N RTh1 RTh2 H - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 RĐC BA KC
 14. 8: Cho sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình như hình vẽ. Giả sử thang máy ở tầng 1 mà khách đang ở tầng 4) hãy nêu nguyên lý làm việc của mạch? (Hình vẽ 3.8 kèm theo) Hình 3.8: Sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình
 15. 9: Cho sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình như hình vẽ. Giả sử thang máy ở tầng 1 mà khách đang ở tầng 3) hãy nêu nguyên lý làm việc của mạch? (Hình vẽ 3.9 kèm theo) Hình 3.9: Sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình
 16. 10: Cho sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình như hình vẽ. Giả sử thang máy ở tầng 1 mà khách đang ở tầng 2) hãy nêu nguyên lý làm việc của mạch? (Hình vẽ 3.10 kèm theo) Hình 3.10: Sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình
 17. 11: Cho sơ đồ nguyên lý bộ tìm - chọn tầng của thang máy. Hãy giới thiệu các phần tử trong mạch và nêu nguyên lý của bộ tìm – chọn tầng ? (Hình vẽ 3.11 kèm theo) Hình 3.11: Sơ đồ nguyên lý bộ tìm - chọn tầng
 18. 12: Cho sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình như hình vẽ . Giả sử thang máy ở tầng 1 mà khách đang ở tầng 5) hãy nêu nguyên lý làm việc của mạch ? (Hình vẽ 3.12 kèm theo) Hình 3.12: Sơ đồ điều khiển tự động khống chế thang máy tốc độ trung bình
 19. 13: Cho lưu đồ thuật toán bộ điều khiển logic khả trình (PLC) thang máy. Hãy thuyết minh lưu đồ điều khiển trên như hình vẽ? (Hình vẽ 3.13 kèm theo) Hình 3.13: Lưu đồ điều khiển thang máy
 20. 14: Cho lưu đồ thuật toán bộ điều khiển logic khả trình (PLC) thang máy . Hãy nêu nguyên lý hoạt động của sơ đồ (Hình vẽ 3.14 kèm theo) Hình 3.14: Lưu đồ điều khiển thang máy
 21. 15: Cho sơ đồ công nghệ hệ thống băng tải, trình bày các nguyên tắc chính khi thiết kế hệ thống khống chế băng tải? (Hình vẽ 3.15 kèm theo) Hình 3.15: Sơ đồ công nghệ hệ thống băng tải
 22. 16: Cho sơ đồ khống chế hệ thống băng tải, trình bày trang bị điện và thuyết minh nguyên lý hoạt động của mạch theo tuyến 3? (Hình vẽ 3.16 kèm theo) Hình 3.16: Sơ đồ điều khiển hệ thống băng tải
 23. 17 Cho sơ đồ khống chế hệ thống băng tải, trình bày trang bị điện và thuyết minh nguyên lý hoạt động của mạch theo tuyến 2? (Hình vẽ 3.17 kèm theo) Hình 3.17: Sơ đồ điều khiển hệ thống băng tải
 24. 18: Cho sơ đồ cung cấp điện cho máy xúc EKG - 4.Hãy giới thiệu các phần tử trên sơ đồ? (Hình vẽ 3.18 kèm theo) Hình 3.18: Sơ đồ nguyên lý mạch lực của máy xúc EKG-4
 25. 19: Cho sơ đồ như hình vẽ hãy trình bầy hệ truyền động các cơ cấu chính của máy xúc EKG-4? (Hình vẽ 3.19 kèm theo) Hình 3.19: Hệ truyền động cơ cấu nâng hạ gàu máy xúc EKG -4.
 26. 20: Cho sơ đồ nguyên lý hệ truyền động đường cáp treo. Hãy phân tích nguyên lý làm việc của mạch ? Hình vẽ kèm theo (Hình vẽ 3.20 kèm theo) Hình 3.20: Sơ đồ nguyên lý hệ truyền động đường cáp treo
 27. 21: Cho sơ đồ khống chế hệ thống băng tải, trình bày trang bị điện và thuyết minh nguyên lý hoạt động của mạch theo tuyến 1? (Hình vẽ 3.21 kèm theo) Hình 3.21: Sơ đồ điều khiển hệ thống băng tải
 28. 22: Cho sơ đồ nguyên lý của hệ truyền động cơ cấu nâng - hạ gàu của máy xúc EKG- 4,6 như hình vẽ hãy giới thiệu các phần tử trong mạch? (Hình vẽ 3.22 kèm theo) Hình 3.22: Hệ truyền động cơ cấu nâng – hạ gàu máy xúc EKG-4 23: Viết chương trình điều khiển khởi động tuần tự 3 động cơ theo yêu cầu sau?
 29. Yêu cầu: - Khi bấm nút khởi động thì động cơ số 1 khởi động trước. - Sau 5 giây động cơ số 2 tự động khởi động. - Sau 5 giây tiếp theo động cơ số 3 tự động khởi động. - Khi bấm nút dừng thì cả 3 động cơ đều dừng. 24: Viết chương trình điều khiển dừng tuần tự 3 động cơ theo yêu cầu sau? Yêu cầu: - Khi bấm nút khởi động thì động cơ số 1 khởi động trước. - Sau 5 giây động cơ số 2 tự động khởi động. - Sau 5 giây tiếp theo động cơ số 3 dừng trước, sau 5 giây động cơ số 2 tự động dừng, sau 5 giây cuối động cơ số 1 tự động dừng. 25: Viết chương trình điều khiển đèn giao thông gồm 6 đèn theo yêu cầu sau? Yêu cầu: - Khi bắt đầu làm việc ấn nút I0.1 thì đèn hoạt động theo sơ đồ mô tả sau: - Khi ấn nút dừng I0.0 thì bất kỳ đèn nào đang sáng thì phải tắt - Muốn mạch hoạt động trở lại ấn nút I0.1 26: Viết chương trình điều khiển đèn sáng/tắt khi có xung đếm theo yêu cầu sau? Yêu cầu: Yêu cầu điều khiển đèn sáng. - Lúc đầu đèn tắt. - Khi cấp 5 xung đếm thì đèn sáng. - Khi bấm nút dừng thì đèn tắt. Yêu cầu:điều khiểnđèn tắt - Khi bấm nút khởi động thì đèn sáng. - Sau khi cấp 5 xung đếm thì đèn tắt.
 30. 27: Cho sơ đồ nguyên lý hệ truyền động đường cáp treo. Hãy phân tích nguyên lý làm việc của mạch theo chiều lùi ? (Hình vẽ 3.27 kèm theo) Hình 3.27: Sơ đồ nguyên lý hệ truyền động đường cáp treo
Publicité