Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

BEGINNER

804 vues

Publié le

LESSION FOR STATED TRADERS WHO NEED SURVIVE ON FOREX EXCHANGE MARKET.

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

BEGINNER

 1. 1. Lesson for people who need to survive on futures market.
 2. 2. 1,250,000/62,700 =19.90 เท่า118,000/21,850 =5.40 เท่า700,000/53,200 =13.16 เท่า อยู่ในช่วง 5 เท่า ถึง 15 เท่าโดยเฉลี่ยอยู่ ที่ 10 เท่า
 3. 3. 1. Scalping เป็นกลุ่มเทรดเดอร์ที่เทรดเข้าออกไวที่สุด เป็นกลุ่มที่มองหาโอกาสเล็กๆ น้อย ๆที่จะทากาไรไม่วาทางใดทางหนึ่งในแต่ละวัน อาจเข้าออกตลาดในวันหนึ่งๆ หลาย ๆ ครั้งโดย ่ แต่ละครั้งจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที คนกลุ่มนี้มีความเข้าใจตลาดค่อนข้างสูง มีจุดอ่อนที่ต้องระวัง ตอนตลาดผันผวน และรับความเสี่ยงไม่ได้มาก2. Day Trading เป็นกลุ่มเทรดเดอร์ที่มากที่สุดกลุ่มหนึ่ง เป็นการเทรดทีหลีกเลี่ยงความ ่ เสี่ยงช่วงข้ามคืนหรือข้ามช่วงเวลายาวๆ โดยทาอะไรไม่ได้ ซึ่งจะคอยหาจังหวะเข้าตลาดในแต่ ละวันหนึ่งถึงสองครั้งเท่านั้น กลุ่มนี้เน้นว่าต้องอยู่หน้าจอเกือบตลอดเวลา3. Swing Trading เป็นการซือแล้วถือครองเกินหนึ่งคืน แต่ไม่นานนักแค่ช่วงสั้นๆ ไม่ ้ เกินสัปดาห์ เป็นกลุมที่ที่คาดหวังกาไรมากกว่าพวกเดย์เทรดเพราะยอมรับความเสี่ยงช่วง ่ ข้ามคืนด้วย กลุ่มนี้จะมีกลุ่มคนที่ทางานอื่น ๆ ไปด้วยและเทรดไปด้วย สิ่งสาคัญของคนกลุ่มนี้ คือต้องคอยติดตามสถานการณ์อย่างน้อยวันละครั้งเพื่อดูวาทิศทางยังคงเป็นไปตามที่ต้องการ ่ หรือเปล่า4. Position Trading เป็นกลุ่มถือยาวซึ่งถือยาวเป็นสัปดาห์ เป็นเดือน จุดแข็งของคน กลุ่มนี้คือเงินทุนที่สามารถรับความเสี่ยงระยะยาวได้ จุดเริมต้นคือการหาตัวที่จะซื้อหรือขาย ่
 4. 4.  สาหรับโกลด์ฟิวเจอร์ราคาเปลี่ยนแปลงต่อวันมากสุดประมาณ 60 – 70 เหรียญ เมื่อคิดแปลงเป็นเงินบาทแล้วประมาณ 900 – 1,050 บาท ถ้าถือสถานะ 1 สัญญา 50 บาท จะรับรู้กาไรขาดทุนที่ 45,000 – 52,500 บาท
 5. 5.  การเทรดจะประสบผลได้ดีนั้นประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ตัวหลักคือ จิตใจ วิธีการ หรือนโยบายการเทรด และการบริหารเงิน (Mind Method Money) ด้วยองค์ประกอบที่ว่านี้มีความสอดคล้องกับการจะประกอบธุรกิจที่ต้องมีวิธีการหรือ ที่เรียกว่าโนว์ฮาว มีเงิน และมีตัวผูประกอบการ ถ้าองค์ประกอบทั้งสามเป็นไปได้ ้ ด้วยดีโอกาสประสบความสาเร็จก็จะสูงตาม ผู้ที่จะเริ่มต้นลงทุนในตลาดฟิวเจอร์นั้น ต้องคอยบริหารทั้งสามส่วนนี้ให้ดี โดยในส่วนของวิธีการหรือนโยบายนั้นสามารถ ปรึกษาจากผู้รู้ นักวิเคราะห์ได้แต่ส่วนจิตใจกับการบริหารเงินเป็นส่วนที่เทรดเดอร์แต่ ละท่านต้องรับมือ ฝึกฝน จัดการด้วยตนเองเท่านั้น ต้องถือว่าแต่ละองค์ประกอบมี ความสาคัญไม่นอยกว่ากัน มีความสามารถในการคาดการณ์แต่ไม่กล้าตัดสินใจก็ไม่ ้ มีประโยชน์ กล้าเทรด แต่ผิดทางบ่อยๆ ก็สู้ไม่ไหว
 6. 6. METHODMIND MONEY
 7. 7. เตรียมใจเผชิญหน้า ตั้งใจมี กับอารมณ์ของ ตัวเองต่อสถาวะเป้าหมาย ตลาด ควบคุมอารมณ์ไม่ให้ อยู่เหนือเหตุผลและ แนวทางทีวางไว้ ่
 8. 8. 1. คุณเองมีความตั้งใจจริงๆที่จะเข้าทากาไรในการเทรดนี้2. คุณพร้อมที่จะสละเวลาและพยายามเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น3. คุณพร้อมที่ประสบการผิดทางบ้าง4. คุณพร้อมที่รู้สกรับผิดชอบต่อการตัดสินใจที่เลือกเข้าตลาดแม้ว่าจะรับฟัง ึ คาแนะนาจากผูอื่นก็ตาม ้
 9. 9. DrawDownCap Losses & Get profitsSupport
 10. 10. 1. เริ่มต้นด้วยจานวนเงินที่น้อย หรือฝึกเทรดโปรแกรมจาลอง2. จดบันทึกเพื่อหาจุดที่ต้องแก้ไขและรักษาจุดแข็ง3. มีวางแผนและปรับปรุงตามสภาวะตลาด4. เข้าตลาดเมื่อมองทิศทางได้อย่างเข้าใจ ถือคติว่า “เสียโอกาสดีกว่าขาดทุน” เข้า ตลาดตอนที่เราไม่รู้สภาวะการณ์ถือเป็นความเสี่ยง5. ต้องตามข่าวสารให้ทัน6. ไม่เทรดด้วยเงินที่ไม่สามารถเสียได้7. ไม่เทรดตามผูอื่นโดยที่ไม่เข้าใจเหตุผล ้8. ไม่เสี่ยงเกินเหตุ มองถึงผลขาดทุนที่จะเกิดถ้าผิดทางและดูว่ารับได้หรือไม่9. ไม่คิดเอาคืนเมื่อผิดทางไปแล้วเวลาที่คิดแบบนี้มักมีสติน้อยลงกว่าปกติ

×