Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 18 Publicité

Lokal uppföljning av stödgrupper 110518

Télécharger pour lire hors ligne

En presentation av Ulrika Bergström, Socialstyrelsen, vid ett seminarium om att utvärdera stödgrupper, den 18 maj 2011 i Stockholm. Dagen arrangerades av CAN och Socialstyrelsen.

En presentation av Ulrika Bergström, Socialstyrelsen, vid ett seminarium om att utvärdera stödgrupper, den 18 maj 2011 i Stockholm. Dagen arrangerades av CAN och Socialstyrelsen.

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à Lokal uppföljning av stödgrupper 110518 (20)

Plus par Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN (20)

Publicité

Lokal uppföljning av stödgrupper 110518

 1. 1. Nyttan med lokal uppföljning för barnen och verksamheten <ul><li>Att följa upp – att följas åt </li></ul><ul><li>Anneli Jäderland </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>
 2. 2. kunskapsutveckling <ul><li>” Den sociala praktiken är inte enbart en arena för tillämpning av kunskaper utan också en arena för kunskapsutveckling. Genom att försumma reflektion och dokumentation för att samla erfarenheter, har den sociala praktiken försummat möjligheter till kunskapsuppbyggnad. Nästa steg i utvecklingen av det sociala arbetets profession måste innebära att man tar socialarbetarna som kunskapssökare i anspråk” </li></ul>
 3. 3. Lokal uppföljning med standardiserade bedömningsinstrument <ul><li>För att kunna utveckla den professionella kunskapsbasen och kunskaperna om hur det professionella arbetet fungerar behövs möjligheter att sammanställa information om flera brukare. </li></ul><ul><li>Man ska bl.a. kunna uttala sig om problemens svårighetsgrad och därmed också om förändringar över tid. </li></ul><ul><li>Hur stor andel av målgruppen hade allvarliga problem? Blev problemen mindre allvarliga över tid? </li></ul>Göteborg 29/10-2009
 4. 4. Systematisk dokumentation & standardiserade bedömningsinstrument –vad är det? <ul><li>Systematisk dokumentation = en förutbestämd ordning, planmässighet i vad som ska dokumenteras </li></ul><ul><li>Standardiserad = normerad hur det ska gå till </li></ul><ul><li>Bedömning = en åtgärd i form av ett omdöme grundat på insamlad information. (SoS termbank) </li></ul><ul><li>Standardiserade bedömningsinstrument = formulär med fasta frågor och fasta svarsalternativ ( ev. med kompletterande öppna frågor/svarsalternativ) </li></ul><ul><li>Bygger på forskning & professionell klinisk erfarenhet, ger ofta en bred bild av klienten/den unges situation. </li></ul><ul><li>Bedömning = ett omdöme, en värdering –inte en sanning </li></ul>
 5. 5. Motiv till systematisk dokumentation på ett standardiserat sätt <ul><li>Stöd att fokusera på och inte missa relevant information </li></ul><ul><li>Indikationer på behov att komplettera med diagnostiska bedömningsinstrument, ytterligare hjälpbehov! </li></ul><ul><li>Utgångspunkt (baseline) för uppföljning av problem, behov, genomförda insatser och deras resultat </li></ul><ul><li>Underlag för professionell/praktisk/klinisk bedömning </li></ul><ul><li>Kan ge ett klient/patient perspektiv beroende på utformningen </li></ul><ul><li>Kan ge underlag för information på verksamhetsnivå </li></ul><ul><li>Utgångspunkt för att söka forskningsbaserad kunskap om liknande barn/ungdomars behov och lämpliga insatser </li></ul>
 6. 6. Lokal uppföljning <ul><li>Vilka frågor ska besvaras och på vilket sätt? </li></ul><ul><li>Blir det som är avsett att förändras, förändrat? </li></ul><ul><li>Blir det bättre för barnet, den unge, föräldern? </li></ul><ul><li>Behöver vi förändra något hos oss för att i möjligaste mån inte skada någon? </li></ul><ul><li>Arbetar vi på rätt sätt för dem vi möter? Vad kan vi lära oss av varandra, barnen, föräldrarna forskningen? </li></ul>
 7. 7. ASI Addiction Severity Index en standardiserad bedömningsmetod <ul><li>En kartläggnings- </li></ul><ul><li>intervju för personer som har problem med alkohol, narkotika och/eller läkemedel. </li></ul><ul><li>Intervjun handlar om problem och resurser inom sju livsområden </li></ul><ul><li>Strukturerad och Standardiserad </li></ul><ul><li>Grund- och Uppföljningsintervju </li></ul><ul><li>Relevant helhetsbild </li></ul><ul><li>Klientens delaktighet </li></ul><ul><li>Klientens bedömning </li></ul><ul><li>Intervjuarens bedömning </li></ul>
 8. 8. Bedömning av klientens behov och situation Kartläggning före insats Bedömning av behov och situation under/efter insats Bedömning av klientgruppers situation och behov Bedömning av situation och behov efter insatser I klientarbete I verksamhet Uppföljning under/efter insats Förbättring Systematik ASI metoden - flera användningsområden 1. 3. 2. 4.
 9. 9. Systematisk användning på individnivå en förutsättning för information på gruppnivå <ul><li>Statistikkunskap och förmåga till kritisk reflektion </li></ul><ul><li>ASI sammanställs på gruppnivå regelbundet </li></ul><ul><li>Materialet analyseras och diskuteras </li></ul><ul><li>Jämförelse före efter görs. </li></ul><ul><li>Jämförelse med andra grupper görs </li></ul><ul><li>Bedömning av behov av förändringar i verksamheten görs med utgångspunkt i materialet </li></ul><ul><li>Plan för verksamhetsutveckling justeras regelbundet </li></ul><ul><li>Omprioriteringar av resurser diskuteras </li></ul><ul><li>Kvaliteten i intervjuerna upprätthålls </li></ul>
 10. 10. Uppföljningar en självklar del i arbetet? <ul><li>Ger återkoppling till klienten/patienten om förändringar </li></ul><ul><li>Ger stöd till klienter/patienter att fortsätta sitt förändringsarbete ”kvitto” på förändring av situation och behov av hjälp </li></ul><ul><li>Ger stöd till professionen inför och under uppföljning av vårdplanering </li></ul><ul><li>Ger stöd till verksamheter och ledning och återkoppling av resultat i arbetet. Möjlighet till lokal uppföljning </li></ul>Skriv in titel här – öppna bakgrundsvyn
 11. 11. Förändringsarbete <ul><li>En förändringsprocess består av faser som tar tid att passera. Försök att skynda förbi eller att hoppa över dessa faser kommer sällan att ge tillfredställande resultat </li></ul><ul><li>Att leda förändringsarbetet... </li></ul>Göteborg 29/10-2009
 12. 12. Att lyckas ? <ul><li>Ett framgångsrikt förändringsarbete förutsätter bland annat politiskt, ekonomiskt och organisatoriskt stöd. </li></ul><ul><li>Beslut om implementering innebär inte alltid att arbetet sätter igång. Många förändringsförsök når inte längre än till beslutet! Ibland på grund av brist på vägledning om vad man gör efter att beslutet är fattat? </li></ul>Göteborg 29/10-2009
 13. 13. Vad bidrog till förankringsarbetet? <ul><li>En långsiktig plan för genomförande och tillämpning som följs upp och revideras </li></ul><ul><li>En person som understödjer förändringsprocessen </li></ul><ul><li>Möjlighet att öva under en längre period </li></ul><ul><li>Anpassad struktur och organisation </li></ul><ul><li>Arbeta systematiskt </li></ul><ul><li>Använd ASI materialet till nytta för klienten </li></ul><ul><li>Utveckla verksamheten efter målgruppens behov </li></ul><ul><li>ASI är en del av den reguljära verksamheten </li></ul><ul><li>Personalen upplever utveckling av yrkeskunnandet. </li></ul><ul><li>Man kan mäta att arbetet blir bättre. </li></ul><ul><li>Förankring i hela organisationen - policydokument </li></ul>
 14. 14. Nyttan för barnen och verksamheterna <ul><li>Barnens delaktighet och påverkan ökar i den pågående verksamheten och den kommande… </li></ul><ul><li>Viktigast är kanske ändå att ni får större möjlighet att hitta de barn som behöver mer eller annat stöd tidigt i kontakten, och att ni i bästa fall följer upp hur det går. </li></ul><ul><li>Det är också angeläget att få bekräftelse på framsteg, förändringar. Mätningar av upplevelser kan ge ”kvitto” på en ny situation. </li></ul><ul><li>Ni är viktiga för många barn och föräldrar, att på ett transparent sätt visa vad ni gör och vad ni uppnår stärker er utveckling och ger kommande barn och föräldrar hopp. </li></ul>Göteborg 29/10-2009
 15. 15. för verksamheten… <ul><li>Ökad kunskap om resultat , större möjligheter att utvecklas kopplat till barnens behov. </li></ul><ul><li>Stora möjligheter att beskriva verksamheten på ett resultat fokuserat sätt till dem som fördelar resurser. </li></ul>
 16. 16. SDQ <ul><li>Varje påstående besvaras enligt 3-gradig skala </li></ul><ul><li>” Stämmer inte” = 0 </li></ul><ul><li>” Stämmer delvis” = 1 </li></ul><ul><li>” Stämmer helt” = 2 </li></ul><ul><li>Summering ger problemtyngd mellan 0 och 40 </li></ul><ul><li>Prosocial skala beräknas separat </li></ul>

Notes de l'éditeur

 • en möjlig väg för att samla kunskap, göra erfarenheter synliga och delbara med andra nna berätta för dem som kommer till er och för dem som styr över resurser för er egen kompetens utveckling
 • Används i missbrukar och beroendevården inför val av insats och för att följa upp resultat.

×