บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ

Nattipong Siangyen
Nattipong SiangyenC.E.O. à Viruskim17
เริ่มต้นทำควำมรู้จักเว็บเพจ
เรียบเรียงโดย ชายดาคอมพิวเตอร์
Contents
เว็บเพจคืออะไร1
คำศัพท์พื้นฐำนเกี่ยวกับกำรสร้ำงเว็บเพจ2
เว็บเพจทำงำนได้อย่ำงไร3
ขั้นตอนกำรสร้ำงเว็บไซต์4
เว็บเพจคืออะไร
 เว็บเพจ(webpage)
เอกสารที่ใช้ในการเผยแผ่ข้อมูลและข่าวสาร เช่น ข้อความ ภาพและเสียง ผ่านทาง
เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
 ประโยชน์ของเว็บเพจ
* ข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบัน
* ข้อมูลความรู้และห้องสมุด
* ประชาสัมพันธ์บริษัทและองค์กร
* ความบันเทิง
* การเงิน การลงทุน
* ซื้อ-ขาย และบริการ
* ติดต่อสื่อสาร และดาวน์โหลดข้อมูล
คาศัพท์พื้นฐานเกี่ยวกับการสร้างเว็บเพจ
 ไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์(client-server)
* การติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต คือ ส่งและรับข้อมูล
 เครือข่ำยใยแมงมุม(www)
* บริการรูปแบบหนึ่งในอินเตอร์เน็ต หรือ www เป็นการเรียก url จากบราวเซอร์ของเรา
 เว็บไซต์(web site)
* กลุ่มของหน้าเว็บ หรือเว็บหลายๆหน้ารวมกัน โดยเรียกหน้าแรกว่า “โฮมเพจ”
 เว็บบรำวเซอร์และเว็บเซิร์ฟเวอร์(web browser & web server)
* เว็บบราวเซอร์ มีหน้าที่ในการส่งข้อมูลร้องขอและนาเสนอข้อมูลเว็บ
* เว็บเซิร์ฟเวอร์ เป็นที่เก็บเว็บเพจซึ่งบราวเซอร์จะไปร้องขอข้อมูลมา
 โดเมนเนม(Domain name)
* ใช้แทนการติดต่อบนอินเตอร์เน็ตแบบ ip ซึ่งยาวและจายากกว่ามาก
เว็บเพจทางานได้อย่างไร
2
เครื่องคอมของเราพิมพ์ที่อยู่เว็บเพจที่จะเปิดดู
และร้องขอไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์
เว็บเซิร์ฟเวอร์ค้นหาไฟล์เว็บเพจที่เครื่องผู้ใช้ร้องขอ
ไฟล์เว็บเพจที่เก็บไว้ที่เซิร์ฟเวอร์
เว็บเซิร์ฟเวอร์ส่งข้อมูลไฟล์เว็บผ่านบราวเซอร์
ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์
 กำหนดโครงร่ำงของเว็บไซต์ เป็นการกาหนดผังของเว็บหรือ Site map
 กำหนดกำรเชื่อมโยงระหว่ำงเว็บเพจ
* การกาหนดให้เว็บเพจแต่ละหน้าเชื่อมโยงถึงกัน
 ออกแบบเว็บเพจแต่ละหน้ำภำยในเว็บไซต์
* เป็นการออกแบบโครงสร้างของหน้าเว็บเพจก่อนสร้างจริง
* เพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมรูปภาพหรือส่วนประกอบต่างๆของเว็บเพจ
หน้ำโฮมเพจ
เกี่ยวกับเรำ บทเรียนออนไลน์ ดำวน์โหลด
ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์ (ต่อ)
 สร้ำงเว็บเพจแต่ละหน้ำ
* หลังจากวางรูปแบบของเว็บเพจแล้ว เราจึงมาเริ่มสร้างเว็บเพจแต่ละหน้าให้ตรงตามที่เราต้องการ
รวมถึงการนาเสนอ ข้อความ ภาพ เสียง และวีดีโอ
 ลงทะเบียนขอพื้นที่เว็บไซต์ฟรี
* สาหรับเผยแพร่เว็บไซต์ของเราสู่เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อให้คนอื่นๆสามารถเข้าเยี่ยมชมได้
 อัพโหลดเว็บไซต์
* อัพโหลดเว็บไซต์ที่เราสร้างขึ้นไปบนพื้นที่ที่เราได้ขอใช้ในข้อผ่านมา
1 sur 7

Recommandé

บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ par
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจบทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจNattipong Siangyen
112 vues7 diapositives
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ par
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจบทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ
บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจNattipong Siangyen
165 vues7 diapositives
Session1 part1 par
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1maovkh
252 vues7 diapositives
Session1 part1 par
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1banputer
279 vues7 diapositives
Session1 part1 par
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1maovkh
250 vues7 diapositives
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์ par
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พื้นฐานการสร้างเว็บไซต์Joop Ssk
1.1K vues10 diapositives

Contenu connexe

Tendances

หน่วยที่ 1 par
หน่วยที่ 1หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 1Ton TC Tmsb
158 vues14 diapositives
Search Engine par
Search EngineSearch Engine
Search Enginebombik .com
408 vues16 diapositives
ใบงานที่ 4 par
ใบงานที่  4 ใบงานที่  4
ใบงานที่ 4 Dome Pumpong Weeraphan
62 vues1 diapositive
ใบงานที่ 4 53-6 par
ใบงานที่ 4 53-6ใบงานที่ 4 53-6
ใบงานที่ 4 53-6StnPT
140 vues1 diapositive
Rights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้ง par
Rights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้งRights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้ง
Rights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้งArthit Suriyawongkul
208 vues45 diapositives

Tendances(14)

หน่วยที่ 1 par Ton TC Tmsb
หน่วยที่ 1หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 1
Ton TC Tmsb158 vues
ใบงานที่ 4 53-6 par StnPT
ใบงานที่ 4 53-6ใบงานที่ 4 53-6
ใบงานที่ 4 53-6
StnPT140 vues
Rights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้ง par Arthit Suriyawongkul
Rights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้งRights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้ง
Rights-based Internet Governance: การอภิบาลอินเทอร์เน็ตโดยคิดจากสิทธิเป็นที่ตั้ง
ใบงานที่ 4-53-6 par StnPT
ใบงานที่ 4-53-6ใบงานที่ 4-53-6
ใบงานที่ 4-53-6
StnPT35 vues
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2(รวมทุกบท) par guest6d167b
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2(รวมทุกบท)นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2(รวมทุกบท)
นำเสนอรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2(รวมทุกบท)
guest6d167b4K vues
งาน 4 par Otorito
งาน 4งาน 4
งาน 4
Otorito47 vues
ใบความรู้ที่ 1 par POmp POmpomp
ใบความรู้ที่ 1ใบความรู้ที่ 1
ใบความรู้ที่ 1
POmp POmpomp632 vues
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ par tanongsak
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บหน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
หน่วยที่ 1 การทำงานกับระบบเว็บ
tanongsak2.5K vues

En vedette

Pasos scratch par
Pasos  scratchPasos  scratch
Pasos scratchjgfytttdcrfffff
156 vues13 diapositives
Playstation 3 Market Analysis par
Playstation 3 Market AnalysisPlaystation 3 Market Analysis
Playstation 3 Market Analysiskvelez89
238 vues10 diapositives
Rational Expressions par
Rational ExpressionsRational Expressions
Rational ExpressionsDan Lester
1.2K vues12 diapositives
Hitachi Solutions Ecommerce Integration with Dynamics CRM 2013 par
Hitachi Solutions Ecommerce Integration with Dynamics CRM 2013Hitachi Solutions Ecommerce Integration with Dynamics CRM 2013
Hitachi Solutions Ecommerce Integration with Dynamics CRM 2013Hitachi Solutions America, Ltd.
411 vues24 diapositives
Interview2a par
Interview2aInterview2a
Interview2aLori Chapman
256 vues12 diapositives
ฟรอยด์ par
ฟรอยด์ฟรอยด์
ฟรอยด์pattamasatun
179 vues23 diapositives

En vedette(12)

Similaire à บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ

Session1 part1 par
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1banputer
121 vues7 diapositives
part1 par
 part1 part1
part1banputer
127 vues7 diapositives
Session1 part1 par
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1banputer
1 vue7 diapositives
Session1 part1 par
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1banputer
107 vues7 diapositives
Session1 part1 par
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1sangkeetwittaya stourajini
38 vues7 diapositives
Session1Part1.pptx par
Session1Part1.pptxSession1Part1.pptx
Session1Part1.pptxpinglada1
2 vues7 diapositives

Similaire à บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ(20)

Session1 part1 par banputer
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1
banputer121 vues
Session1 part1 par banputer
Session1 part1Session1 part1
Session1 part1
banputer107 vues
Website for public_relations par ajpeerawich
Website for public_relationsWebsite for public_relations
Website for public_relations
ajpeerawich439 vues
อินเทอร์เน็ต5.1 par Pp'dan Phuengkun
อินเทอร์เน็ต5.1อินเทอร์เน็ต5.1
อินเทอร์เน็ต5.1
Pp'dan Phuengkun1.1K vues
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต par Sutin Yotyavilai
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ตความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
Sutin Yotyavilai339 vues
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต par Prapatsorn Keawnoun
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ตหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อินเทอร์เน็ต
หนังสือเล่มเล็ก4 par Magicianslove Beer
หนังสือเล่มเล็ก4หนังสือเล่มเล็ก4
หนังสือเล่มเล็ก4
Magicianslove Beer2.2K vues
การใช้อินเทอร์เน็ต par techno354
การใช้อินเทอร์เน็ตการใช้อินเทอร์เน็ต
การใช้อินเทอร์เน็ต
techno3541.2K vues
เรื่อง อินเทอร์เน็ต par stampqn
เรื่อง อินเทอร์เน็ตเรื่อง อินเทอร์เน็ต
เรื่อง อินเทอร์เน็ต
stampqn323 vues

Plus de Nattipong Siangyen

บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว) par
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)Nattipong Siangyen
246 vues6 diapositives
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว) par
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)Nattipong Siangyen
170 vues6 diapositives
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์ par
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์Nattipong Siangyen
193 vues6 diapositives
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete) par
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete)Nattipong Siangyen
498 vues4 diapositives
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update) par
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update)Nattipong Siangyen
249 vues4 diapositives
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select) par
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select)Nattipong Siangyen
297 vues3 diapositives

Plus de Nattipong Siangyen(20)

บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว) par Nattipong Siangyen
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว) par Nattipong Siangyen
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)
บทที่ 2 ประเภทของคอมพิวเตอร์ (ตามราคาและความเร็ว)
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์ par Nattipong Siangyen
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์
บทที่ 1 ความหมายและประเภทของคอมพิวเตอร์
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete) par Nattipong Siangyen
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(delete)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update) par Nattipong Siangyen
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(update)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select) par Nattipong Siangyen
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(select)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create table) par Nattipong Siangyen
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create table)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create table)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create table)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create db) par Nattipong Siangyen
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create db)คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create db)
คำสั่ง Sql เบื้องต้น(create db)
06 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ par Nattipong Siangyen
06 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์06 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
06 แบบจำลองฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์
05 ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล par Nattipong Siangyen
05 ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล05 ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล
05 ภาษาที่ใช้ในระบบการจัดการฐานข้อมูล
Nattipong Siangyen2.3K vues
03 ชนิดของความสัมพันธ์ par Nattipong Siangyen
03 ชนิดของความสัมพันธ์03 ชนิดของความสัมพันธ์
03 ชนิดของความสัมพันธ์
02 ความรู้เบื้องต้นฐานข้อมูล par Nattipong Siangyen
02 ความรู้เบื้องต้นฐานข้อมูล02 ความรู้เบื้องต้นฐานข้อมูล
02 ความรู้เบื้องต้นฐานข้อมูล
01 ข้อมูลและสารสนเทศ par Nattipong Siangyen
01 ข้อมูลและสารสนเทศ01 ข้อมูลและสารสนเทศ
01 ข้อมูลและสารสนเทศ
01ข้อมูลและสารสนเทศ par Nattipong Siangyen
01ข้อมูลและสารสนเทศ01ข้อมูลและสารสนเทศ
01ข้อมูลและสารสนเทศ
02 การทำโครงงานอย่างง่าย par Nattipong Siangyen
02 การทำโครงงานอย่างง่าย02 การทำโครงงานอย่างง่าย
02 การทำโครงงานอย่างง่าย
Nattipong Siangyen2.7K vues
01 ความหมายของโครงงาน par Nattipong Siangyen
01 ความหมายของโครงงาน01 ความหมายของโครงงาน
01 ความหมายของโครงงาน

บทที่ 1 ทำความรู้จักเว็บเพจ