Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Sessions setmana del 25 al 28 de novembre (2013)

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Sessions setmana del 25 al 28 de novembre (2013)

  1. 1. APRENENTATGE I ENSENYAMENT DE L’EDUCACIÓ FÍSICA GRUP 4: Joan Furió, Raul Folgado i Carles Machancoses POST SETMANAL PER AL BLOG DE L’ASSIGNATURA: SETMANA DEL 25 AL 28 DE NOVEMBRE
  2. 2. SESSIÓ DEL DILLUNS 25-11-2013 En la classe del día 25/11, vam començar en una explicació teòrica del currículum en educació secundària. Es va realitzar una posada en comú de unitats didàctiques per a l’ESO, dividides segons els blocs del currículum. Bloc 1: Condició Física i Salut. - Habilitats motrius Relaxació Alimentació Prevenció de lesions Força En aquesta UD, es parla sobre activitats amb el propi pes, amb un company i treball dinàmic. - Resistència - Pilates Bloc 2: Jocs i Esports. - Jocs tradicionals Esport adaptat Jocs paradoxats Esports minoritaris Temps lliure Esports, segons tipus: Contacte, Invasió, camp dividit/ individuals i col·lectius. Bloc 3: Expressió Corporal. - Ball Gest Dramatització Danses tradicionals Ritme Espai Musicals Teatre Relaxació Llenguatge Bloc 4: Activitats en el Medi Natural. - Carreres d'orientació Senderisme Escalada Neu Barranquisme Paintball
  3. 3. Per a finalitzar la classe, i en acabar aquesta posada en comú sobre les unitats didàctiques, es va parlar sobre la estructura del currículum, que es divideix en (de general a específic): - Programació anual Unitats didàctiques Sessions Activitats Tot açò al mateix temps, es classifica en objectius i continguts. SESSIÓ DEL DIMARTS 26-11-2013 En primer lloc, a mode de debat, es va prendre la decisió que les classes pràctiques d’expressió corporal seguiran a Mont-olivet els dilluns i dimecres, perquè la gent tenia problemes d’accessibilitat. En segon lloc, es va parlar del tema de les oposicions i estratègies per a passar-les. Posteriorment, posant-se ja en matèria, vam parlar sobre l’elaboració d’una Unitat Didàctica (UD). Exposarem el que es va parlar a classe de manera esquematitzada. - - Títol: o ha de tenir ganxo, és a dir, resultar atractiu Introducció i justificació: o Exposar què vaig a fer. o Perquè vaig a fer-ho. o Ubicació dins de la planificació i perquè. o Tenir en compte el curs, cicle, moment de l’any, etc. o Relacionar amb el context de l’alumnat, és a dir, quin tipus d’alumnes tinc i tenir en compte la pròpia motivació del professor. Objectius: o Han de contenir els verbs en infinitiu. o Aconseguir que estiguen relacionats amb ells els objectius d’etapa (text 1) i de cicle (DOGV).
  4. 4. Text 1: Objectius d’etapa del DOGV (currículum oficial) o - - Diferenciar-los entre procedimentals, conceptuals i actitudinals. Donar més importància a uns o altres depenent de la metodologia del professor. o Han de ser realistes i han d’especificar què es pretén, no posar conceptes massa abstractes. Continguts: o Han de contenir substantius. o Al DOGV estan dividits segons els diferents cursos. o També els diferenciem entre procedimentals, conceptuals i actitudinals. o Han d’estar directament relacionats amb els objectius. o També els diferenciem entre continguts de perfeccionament o d’assimilació. Temporització: o Important que siga explícita. o És l’esquelet del nostre treball. o Tenir en compte la climatologia, espais, progressió dinàmica del grup, època del curs, etc. o Molt important la capacitat de poder trencar i adaptar-la, ja que l’estructura pedagògica a un institut és molt flexible. Després de parlar sobre algunes distintes parts d’una UD i com s’elaboren, es va disposar la classe per parelles per a debatre i reflexionar sobre les pàgines 210 i 211 del capítol IV (text 2), seguint l’estructura de l’UD.
  5. 5. Text 2: pàgines 210 i 211 del capítol IV dels apunts
  6. 6. SESSIÓ DEL DIMECRES 27-11-2013 En aquesta sessió, es va començar en una primera del que es va fer el dia anterior, així com un debat sobre unitats didàctiques fetes que havíem de portar. En aquestes UD exposades, es debatia en classe quins eren els punts que es veien conflictius o millorables, es justificava el motiu d’intervenció, etc. Finalment s’acabava amb reflexions de Pepe sobre el que s’havia exposat. En segon lloc, es va prosseguir amb el que s’havia començat el dia abans, és a dir, les parts d’una UD. Concretament, es va començar amb l’avaluació, una de les més polèmiques, la qual ens va portar un bon temps de debat i intervencions. Seguirem, com en la sessió d’abans de forma esquemàtica. - - Avaluació: o Preguntar-se què avaluem, si a l’alumne, al procés o al propi professor, o quin tipus de combinació de les tres, tenint en compte que l’alumne és la principal figura. o Així mateix, tenir en compte que no sols s’avalua a l’alumne. S’ha de saber les condicions en les que l’alumne desenvolupa les tasques i que es reflexe en l’avaluació. o És interessant una avaluació pròpia del professor. o Encara que no és l’ideal, s’ha de tenir en compte la importància de la qualificació tant per a l’alumnat com per al sistema educatiu. o Ha de ser qualitativa i amb aprofundiment, però també ha de contenir aspectes quantitatius (observables). o L’avaluació no té una solució clara, pel que el professor ha de “mullar-se”, però no enfocar-la amb una sola direcció. o Aprofitar la manca de pressió en la nota que tenim en l’educació física o El més important és avaluar els objectius, sinó, aquests no tindrien sentit. Adaptacions curriculars (no significatives): o En casos amb síndromes diagnosticats o problemes aliens al centre cal derivar. o Diferenciar els objectius motrius d’un cas concret en diferència dels demés o De vegades en alguns casos concrets no hi ha que adaptar allò planificat, sino replantejar-ho. o Important saber que hi ha coses que no es poden fer, i tampoc s’ha d’adaptar al grup a un cas concret, perquè pot portar a desmotivació del grup. o Una part positiva és que és un repte professional en la que no s’avalua l’eficiència professional en quan a coneixements, sinó molts altres aspectes que hi ha implícits. En la tercera part de la sessió, es va parlar sobre les teories de l’aprenentatge constructivistes, dient que parteixen de processos experimentals i després s'apliquen a l'aula o a contextos naturals.
  7. 7.  Principals teories: 1.- Associacionistes/ de condicionament/ d'estímul- resposta.  Condicionament clàssic (Pavlov, Watson, Guthire).  Condicionament instrumental u operant (Hull, Thorndike, Skinner). Aprenentatge com un procés ceg i mecànic d'associacions entre E-R i determinat per factors externs a la persona. Concepció intrínseca de l’aprenentatge. Importància d'organització i manipulació de les contingències per a produir la conducta desitjada. 2.- Mediacionals.  La clau està en el subjecte i el seu comportament i no en l'estímul ni la resposta.  Aprenentatge social/ Imitació de models.  Teories cognitives  Teoria del processament de la informació. Tant els estímuls com les respostes estan mediatitzades per l'alumne. Per a tots els alumnes no hi ha els mateixos estímuls ni les mateixes respostes. Aprenentatge = Comprensió pròpia de les relacions. SESSIÓ DEL DIJOUS 28-11-2013 Aquesta sessió va ser purament participativa. Se’ns havia manat elaborar una programació anual de manera general, en quan a continguts a tractar i temporització. Aleshores, ens vam posar en grups de 4 o 5 persones i vam fer durant la primera part de la sessió una posada en comú per grups menuts. En la segona part, es va fer la posada en comú per grups i es va generar un debat al respecte de la intervenció de cada grup, on va haver una diversitat d’opinions, reflexions generals, et. Finalment, Pepe ens va exposar la seua reflexió final sobre tot el que s’havia parlat en classe.

×