Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

ภาษาจีน ผลไม้

2 518 vues

Publié le

Author :: อาจารย์นัฏฤดี ปั้นกิจวานิชเจริญ
NPRU Open Courseware
more info :: http://courseware.npru.ac.th/index.php

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

ภาษาจีน ผลไม้

 1. 1. 这 (zhè) นี่ 这(zhè)เป็นคำสรรพนำมชี้เฉพำะในเรื่องระยะ ซึ่ง 这 แปลว่ำ นี่ เช่น 这 是 什么? 这 是 苹果。 Zhè shì shénme? Zhè shì píngguǒ. นี่ คือ อะไร นี่ คือ แอปเปิ้ล
 2. 2. 这 是 什么 水果 ? Zhè shì shénme shuǐguǒ ? นี้ คือ ผลไม้ อะไร? 这 是 什么 书 ? Zhè shì shénme shū ? นี้ คือ หนังสือ อะไร? สำมำรถเปลี่ยนเป็น คำนำมอื่นๆได้ เช่น หนังสือ เพลง
 3. 3. 喜欢 (xǐhuān) ชอบ 喜欢(xǐhuān) เป็นคำกริยำ แปลว่ำชอบ เช่น 爸爸 喜欢 吃 什么 水果? Bàba xǐhuān chī shénme shuǐguǒ? คุณพ่อ ชอบ กิน ผลไม้ อะไร ? 爸爸 喜欢 吃 山竹。 Bàba xǐhuān chī shānzhú. คุณพ่อ ชอบ กิน มังคุด
 4. 4. 还是 (háishì) หรือ 还是 (háishì) เป็นคำวิเศษ แปลว่ำ หรือ เช่น 爸爸 喜欢 吃 芒果 还是 山竹? Bàba xǐhuān chī mángguǒ háishì shānzhú? คุณพ่อ ชอบ กิน มะม่วง หรือ มังคุด ?
 5. 5. 很(hěn) มาก 很(hěn) เป็นคำวิเศษ วำงไว้หน้ำคำกริยำหรือ คำคุณศัพท์ เช่น 山竹 很 好吃。 Shānzhú hěn hǎochī. มังคุด อร่อย มำก
 6. 6. 甜 (tián) หวำน 甜 (tián) เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่ำ หวำน เช่น 芒果 很 甜。 Mángguǒ hěn tián. มะม่วง หวาน มาก
 7. 7. 酸 (suān) เปรี้ยว 酸(suān)เป็นคำคุณศัพท์ แปลว่ำ เปรี้ยว เช่น 芒果 很 酸。 Mángguǒ hěn suān. มะม่วง เปรี้ยว มาก
 8. 8. shì de 是……的 กำรใช้รูปประโยค 是……的 ในภำษำจีนเพื่อเป็นกำรเน้นย้ำ คำตอบหรือคำถำมนั้น ๆ เท่ำนั้น ฉะนั้น 是……的 ไม่แปล เช่น A: 芒果 是 酸 的 还是 甜 的? Mángguǒ shì suān de háishì tian de ? มะม่วง เปรี้ยว หรือ หวาน ? B: 芒果 是 甜 的。 Mángguǒ shì tián de. มะม่วง หวาน
 9. 9. 卖 (mài) ขาย 卖(mài) เป็นคำกริยำ แปลว่ำ ขำย เช่น A: 你 卖 什么? Nǐ mài shénme? คุณ ขาย อะไร? B: 我 卖 香蕉。 Wǒ mài xiāngjiāo. ฉัน ขาย กล้ายหอม
 10. 10. 怎么(zěnme)อย่างไร 怎么(zěnme)เป็นคำสรรพนำมที่ใช้ในกำรถำม แปลว่ำ อย่ำงไร เช่น A: 香蕉 怎么 卖? Xiāngjiāo zěnme mài? กล้วยหอม ขาย อย่างไร B: 香蕉 一 斤 三 块。 Xiāngjiāo yì jīn sān kuài. กล้วยหอม ครึ่งโล 3 หยวน
 11. 11. 里(lǐ)ใน 里(lǐ) เป็นคำนำมบอกทิศทำง หลักกำรใช้ (คำจำกัดควำมของคำนำม) คำนำม 家 里 jiā lǐ ใน บ้ำน 冰箱 里 有 水果。 Bīngxiāng lǐ yǒu shuíguǒ. ใน ตู้เย็น มี ผลไม้
 12. 12. 多(duō)เยอะ 多(duō)เป็นคำนำมคุณศัพท์ แปลว่ำ เยอะ เช่น 我 有 很 水果 。 Wǒ yǒu hěn shuǐguǒ. ฉัน มี ผลไม้ มำก โครงสร้ำง ประโยค S + V( ) + O Wǒ yǒu hěn shuǐguǒ. hěn ขยำย adj ว ำงหน้ำ adj

×