Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures

1 367 vues

Publié le

 • Finally found a service provider which actually supplies an essay with an engaging introduction leading to the main body of the exposition Here is the site ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures

 1. 1. Anul XX, Nr. 4/ Aprilie 2014 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ România a trimis oficial Comisiei Europene Acordul de Parteneriat 2014-2020 Ministerul Fondurilor Europene a trimis oficial propunerea de Acord de Parteneriat 2014-2020 Comisiei Europene, prin sistemul informatic de comunicare – Structural Funds Communication (SFC), în data de 31 martie 2014. “Transmiterea oficială a acestui document înseamnă că România se apropie de momentul semnării Acordului de Parteneriat. Potrivit regulamentelor europene, Comisia are la dispoziţie trei luni pentru a analiza documentul, perioadă de timp care poate fi întreruptă dacă statului membru îi sunt transmise comentarii pe marginea acestui document, proces absolut normal aplicabil tuturor statelor UE. Totodată, subliniez că România nu înregistrează nicio întârziere în trimiterea propunerii de Acord de Parteneriat, termenul limită prevăzut de regulamentul UE fiind 22 aprilie 2014”, a declarat ministrul Fondurilor Euro- pene, Eugen Teodorovici. Alocările financiare indicative la nivelul programelor operaţionale pentru perioada 2014-2020: * Programul Operaţional Infrastructură Mare: 9,5 mld. euro * Programul Operaţional Regional: 6,7 mld. euro * Programul Operaţional Capital Uman: 4,2 mld. euro * Programul Operaţional Competitivitate: 1,2 mld. euro * Programul Operaţional Capacitate Administrativă: 0,55 mld. euro * Programul Operaţional Asistență Tehnică: 0,21 mld. euro * Programele de cooperare transfrontalieră: 0,45 mld. euro La nivel național, se are în vedere ca sistemul de implementare a fondurilor europene să fie mult mai eficient în perioada 2014-2020, prin simpli- ficarea structurii instituţionale. Suplimentar, s-au luat măsuri pentru o mai bună coordonare, fiind stabilite atribuții de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere: • Ministerul Fondurilor Europene va fi au- toritate de management pentru: Programul Opera- ţional Infrastructură Mare, Programul Operaţional Capital Uman, Programul Operaţional Competitivi- tate şi Programul Operaţional Asistență Tehnică; • Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice va fi autoritate de mana- gement pentru: Programul Operaţional Regional, Programul Operaţional Capacitate Administrativă, respectiv pentru programele de cooperare teritori- ală europeană; • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Ru- rale va fi autoritate de management pentru Pro- gramul Național pentru Dezvoltare Rurală, respec- tiv Programul Operaţional pentru Pescuit. Comisia Europeană a publicat pe 4 aprilie 2014, o informare cu privire la stadiul transmiterii de do- cumente programatice pentru 2014-2020 de către statele membre. CE a primit drafturi de Acorduri de Parteneriat (AP) de la 15 state membre și de Programe Operaționale (PO) pe Politica de Coeziune de la 9 state membre: Polonia (AP și PO); Franța (AP și PO); Letonia (AP și PO); Portu- galia (AP și PO); Lituania (AP și PO); Slovacia (AP); Finlanda (AP); Germania (AP și PO); Estonia (AP și PO); Danemarca (AP și PO); Ungaria (AP); Olanda (AP și PO); România (AP); Malta (AP); Bulgaria (AP). Mai multe informații: http://www.fonduri-ue.ro/
 2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ HARTA AJUTOARELOR REGIONALE 2014-2020 PENTRU ROMÂNIA Conform orientărilor regi- onale ale UE pentru perioada 2014-2020, regiunile care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE sunt eligibile în mod prioritar pentru ajutoarele regionale pentru investiții, întrucât sco- pul principal al ajutoarelor regi- onale este acela de a promova dezvoltarea regiunilor defavori- zate din Europa. În noua hartă, la această categorie se încadrează regi- uni reprezentând 89,4% din populația României, iar aces- tea vor continua să fie eligibile pentru ajutoare regionale pen- tru investiții la intensități ma- xime variind între 35% și 50% din costurile eligibile ale proiectelor de investiții în cauză. Și alte regiuni aflate într-o situație defavorizată față de media UE sau de media națională pot deveni eligi- bile dacă îndeplinesc anumite criterii și dacă respectă criteriul acoperirii demografice totale. Statele membre pot astfel gestiona propriile disparități regionale. Având în vedere că aceste regiuni sunt mai puțin defavorizate decât cele cu un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media UE, atât domeniul de aplicare geografic, cât și intensitatea ajutorului sunt limitate. În această categorie, regiunea din jurul Bucureștiului, în care locuiește 10,6% din populația României, va putea să beneficie- ze de ajutoare regionale pentru investiții la intensități maxime ale ajutorului variind între 10% și 35%. Având în vedere că PIB-ul pe cap de locuitor în regiunea din jurul Bucureștiului nu se mai situea- ză sub 75% din media UE, intensitățile maxime ale ajutoarelor regionale pentru investiții sunt mai mici decât în perioada precedentă. În restul regiunilor asistate, intensitatea maximă a ajutorului va rămâne neschimbată, cu excepția unei singure regiuni (Vest) în care se va înregistra o ușoară scădere (10 puncte procentuale), având în vedere că PIB-ul aces- teia a crescut și că regiunea este în prezent mai puțin defavorizată față de media UE. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ro- mania/news/09042014_ajutoare_regionale_pentru_ romania_ro.htm Comisia Europeană a aprobat, în temeiul normelor UE în materie de ajutoare de stat, harta României privind acordarea ajutoarelor de stat pentru dezvoltarea regională în perioada 2014-2020 Harta ajutoarelor regionale a României definește regiunile care pot beneficia de ajutoare regionale pen- tru investiții acordate de autoritățile române și stabilește nivelurile maxime ale ajutoarelor (așa-numitele „intensități ale ajutorului”) care pot fi acordate întreprinderilor din regiunile eligibile. Harta va fi valabilă în perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2020. Întregul teritoriu al României va fi eligibil pentru ajutoare regionale pentru investiții. Nivelurile maxime ale ajutoarelor care pot fi acordate proiectelor regionale de investiții realizate de între- prinderile mari din zonele asistate se situează între 10% și 50% din costurile totale ale investiției, în funcție de regiune. Pentru investițiile realizate de IMM-uri, aceste procente pot fi majorate.
 3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Comisia lansează Observatorul pieței laptelui Comisarul european pentru agricultură și dezvol- tare rurală, Dacian Cioloș, a lansat pe 16 aprilie, un nou Observator european al pieței laptelui. În contextul eliminării regimului cotelor de lapte la 31 martie 2015, Observatorul va consolida capacitatea Comisiei de a monitoriza piața produselor lactate și va ajuta sectorul să se adapteze la noul mediu după apro- ximativ 30 de ani de funcționare în regimul cotelor. Observatorul european al pieței laptelui va pune la dispoziția părților interesate din sectorul laptelui o interfață web unică cu numeroase date primare. Mai mult, acesta va urmări și va analiza tendințele actuale și din trecut de pe piețele produselor lactate din UE și de la nivel mondial, producția, echilibrul dintre cerere și ofertă, costurile de producție, perspectivele piețelor etc. Pagina de internet a Observatorului euro- pean al pieței laptelui: http://ec.europa.eu/agri- culture/milk-market-observatory/index_en.htm • Consiliul de Miniștri al UE a adoptat o nouă directivă menită să îmbunătățească aplica- rea drepturilor lucrătorilor Directiva, propusă la 26 aprilie 2013 (IP/13/372), are ca scop să elimine din calea li- berei circulații a lucrătorilor obstacolele existen- te, cum ar fi lipsa de informare a angajatorilor din sectorul public și din cel privat cu privire la normele UE și dificultățile cu care se con- fruntă cetățenii mobili atunci când solicită obținerea de informații și asistență în statul membru-gazdă. Pentru a elimina aceste obstacole și a preveni discrimi- narea, directiva va impune statelor membre să asigure: - unul sau mai multe organisme la nivel național care să acorde sprijin și asistență juridică lucrăto- rilor migranți din UE în ceea ce privește respecta- rea drepturilor acestora; - o protecție juridică eficace a drepturilor (in- clusiv, de exemplu, protecție împotriva victimizării pentru lucrătorii migranți din UE care doresc să își exercite drepturile ); și - informații ușor accesibile, în mai multe limbi ale UE, cu privire la drepturile lucrătorilor migranți și ale persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă din UE. De aceste norme vor beneficia atât lucrătorii mobili, cât și angajatorii, care vor fi mai bine informați atunci când angajează persoane dintr-o altă țară a UE. Detalii găsiți la: http://ec.europa.eu/romania/ news/14042014_libera_circulatie_a_lucratorilor_ro.htm • Educația este singura cale de a pune capăt să- răciei și excluziunii sociale de care suferă romii În state membre precum Republica Slovacă, Ungaria, România, Bulgaria și Republica Cehă, aproximativ 90% dintre elevii romi părăsesc școala înainte de a-și finaliza studiile. În unele din- tre aceste țări, aproximativ 50% dintre copiii romi frecventează școli segregate. Începând cu 2011, în UE au fost puse în apli- care măsuri de integrare a romilor în domeniul educației, prin intermediul Fondului Social Euro- pean și al fostului Program de învățare pe tot par- cursul vieții. În plus, programul ROMED, finanțat în comun de Comisia Europeană și de Consiliul Europei, a oferit cursuri de formare unui număr de aproxi- mativ 1 300 de mediatori romi, care au misiunea, printre altele, de a încuraja familiile de romi să le permită copiilor să-și finalizeze studiile. În perioada 2013-2014, Comisia Europeană a alocat un milion de euro programului „ROMED II”, care acordă o importanță deosebită promovă- rii rolului și influenței femeilor în contactele dintre comunitățile de romi și municipalitățile locale și ca mediatori pentru tinere. Potrivit unui nou raport privind strategiile naționale de integrare a romilor, încep treptat să se vadă pri- mele semne de îmbunătățire în viața romilor. Educație: s-au înregistrat progrese în ceea ce privește asigurarea faptului că toți copiii romi ter- mină cel puțin ciclul primar: - în Finlanda s-a constatat o creștere în frecven- tarea învățământului preșcolar de la 2% la 60%; - în Ungaria, o nouă lege prevede obligația ca toți copiii să frecventeze doi ani de învățământ preșcolar; - Bulgaria a instituit o măsură similară, cu doi ani obligatorii de învățământ preșcolar; - Irlanda a introdus noțiunea de „cadre didac- tice nomade”, care se deplasează cu comunitățile nomade. În același timp, în mai multe țări din UE vor fi necesare eforturi mai susținute pentru a re- zolva problema segregării în școlile obișnuite. Alte informații: http://ec.europa.eu/romania/ news/04042014_integrarea_romilor_cadrul_ue_ro.htm
 4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • ONG-urile cu activitate economică, recu- noscute ca întreprinderi În data de 8 aprilie, Camera Deputaților, în calitate de cameră decizonală, a adoptat o serie de modificări la Legea nr. 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării IMM-urilor, printre care și un amenda- ment care prevede că ONG-urile, cooperativele și societățile agricole care desfășoară activități economice sunt recunoscute ca întreprinderi mici și mijlocii. În acest fel, aceste entități pot bene- ficia de toate prevederile legii menționate. Aprobarea acestui amendament este importantă și din perspectiva Legii Economiei Sociale, care se află în prezent la avizare în comisiile de specialitate, consti- tuind primul pas în recunoașterea oficială a activității economice realizată de către actorii economiei sociale. De asemenea, prin această recunoaștere se reali- zează un echilibru între taxele și impozitele plătite de către acești actori ai economiei sociale și facilitățile pe care le oferă Legea IMM-urilor. Un prim exemplu este că prin introducerea acestui amendament, ONG-urile, cooperativele și societățile agricole devin actori eligibili pentru finanțare pentru start-up-uri și scheme de ajutor de minimis sau de stat. Mai mult, în condițiile dificultăților întâmpinate în finanțarea destinată dezvoltării economiei sociale prin intermediul POSDRU, recunoașterea ONG-urilor cu activități economice și a celorlalte entități ca întreprin- deri, facilitează inclusiv atingerea indicatorilor propuși și dă posibilitatea creării de întreprinderi sociale în dife- rite forme, și altele decât societățile comerciale. Un alt avantaj este legat de participarea la licitații, caz în care se va reduce cuantumul garanțiilor de parti- cipare, care în prezent erau achitate de către întreprin- derile sociale în proporție de 100%. InstitutuldeEconomieSocială:http://www.ies.org.ro/ • Granturi SEE: Apelul de proiecte “Coerent” Scopul programului: Apelul “Coerent” vizează stimularea cooperării dintre entitățile publice și cele private (incluzând aici și sectorul non-profit) și spri- jinirea măsurilor care au în vedere îmbunătățirea accesului la servicii publice, la formare, la rețele de schimb de experiență, precum și participarea societății civile la procesul de decizie. Exemple de activități eligibile: - Studii privind expunerea persoanelor defavo- rizate la contexte/măsuri discriminatorii. - Campanii de informare și conștientizare cu privire la incluziune socială, discriminare, inegalități, diversitate etc. - Ajustarea/dezvoltarea și testarea unor stan- darde de furnizare a unor servicii locale/regionale. - Activități de tip rețea, destinate facilitării schimbului și transferului de bune practici. - Sesiuni de instruire în vederea modernizării sectorului public și creșterii accesibilității acestuia pentru grupurile vulnerabile. - Crearea de facilități corespunzătoare pentru furnizarea de servicii specifice, inclusiv lucrări de mica infrastructură. - Dezvoltarea de structuri formale sau non-for- male de cooperare la nivel local, regional, național. - Activități bilaterale: seminarii, conferințe, ateliere de lucru, vizite de studiu. Condiții de finanțare: Valoarea minimă a unui proiect: 100.000 de euro, iar cea maximă: 300.000 de euro. Rata de finanțare a grantului: - 100% din cheltuielile eligibile, pentru Promoto- rul de Proiect (PP) care este o entitate finanțată în totalitate sau parțial de la bugetul statului, - 90% din cheltuielile eligible, în cazul în care PP este un ONG. Este posibilă contribuția în natură, maxim 50% din co-finanțarea pe care trebuie să o asigure Pro- motorul de Proiect. Termen limită: 19.05.2014 Mai multe informații: http://www.frds.ro/

×