Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures

1 347 vues

Publié le

Business

  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXI, Nr. 2/ Februarie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ PREVIZIUNILE COMISIEI EUROPENE privind creșterea economică a României Potrivit celor mai recente previziuni economice de iarnă elaborate de Comisia Europeană (CE), se esti- mează că România va înregistra o creștere economică accentuată în următorii doi ani, în special datorită cererii interne, susținută de o piață a muncii stabilă. După scăderea accentuată din 2014, se așteaptă ca inflația să rămână moderată în perioada următoare, în timp ce consolidarea fiscală va continua și în 2015. În raportul CE, estimarea de creștere economică pentru România este de 2,7% pentru acest an, mai mare decât cea precedentă, de 2,4%. De asemenea, CE a cres- cut estimarea privind avan- sul economic al României din 2014, de la 2% la 3%, datorită rezultatelor bune obținute în trimestrul al treilea, pe fondul intensificării peste așteptări în zona consumului privat și a exporturilor. Mai mult, prognoza pentru 2016 este de 2,9%. Performanța economiei a României se bazează pe cererea internă. În viziunea CE, consumul va fi revitalizat, în condițiile în care puterea de cumpăra- re a românilor se va îmbunătăți, pe fondul salariilor în creștere, a inflației scăzute, dobânzilor mai mici și a îmbunătățirii condițiilor de pe piața muncii. „După cum s-a observat deja în 2014, împrumutu- rile în moneda națională se află în continuă creștere, în condițiile în care au fost relaxate condițiile de cre- ditare. Mai mult, după doi ani de contracție, atât investițiile publice, cât și cele private, ar urma să înceapă să-și revină”, se arată în Raportul CE. Riscuri și influențe pozitive din exterior În condițiile în care va exista o relativă stabilitate in- ternă, riscurile vin mai degrabă din exterior, în special de pe frontul de Est. Comisia Europeană apreciază că se va produce o scădere peste așteptări a creditării și un impact important al tensiunilor geopolitice, ca urmare a conflictului dintre Ucraina și Rusia, care afectează încrederea piețelor financiare. Pe de altă parte, se așteaptă o îmbunătățire a absorbției fondurilor euro- pene. Mai mult, România va avea multe beneficii de pe urma accesării banilor din Planul de Investiții „Junck- er”, prin care Comisia Europeană și Banca Europea- nă de Investiții vor pune la dispoziția investitorilor privați și publici din statele membre un sistem de garanții europene pentru stimularea creditării pri- vate a unor proiecte care să conducă la creștere economică și crearea de locuri de muncă. Tot în sfera elementelor pozitive, deficitul bu- getar se va reduce până la 1,5% din PIB în 2015, foarte aproape de ținta convenită cu creditorii internaționali (1,4% din PIB). Rata inflației este estimată la 1,2% în acest an și la 2,5% în 2016, în timp ce șomajul va scădea și va ajunge în anul 2016, la 6,8%. La nivelul UE 28, previziunile indică, pentru prima data în ultimii opt ani, creșterea tuturor eco- nomiilor statelor membre. Totodată, se așteaptă ca, în decursul acestui an, activitatea economică din spațiul comunitar și din zona euro să crească ușor, urmând ca în 2016 să înregistreze o accele- rare notabilă. Perspectivele de creștere sunt încă limitate pe continent de un mediu nefavorabil pentru investiții și de un șomaj ridicat, însă planul de investiții, re- laxarea cantitativă propusă de Banca Centrală Eu- ropeană, prețurile în scădere la petrol și depreci- erea euro vor avea impact pozitiv asupra creșterii economice.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Consultări publice pentru mediul de afaceri • Spuneți-vă părerea despre viitoarea Uniune a piețelor de capital Comisia a lansat pe 18 februarie 2015, o con- sultare publică sub forma unei cărți verzi pe tema Uniunii piețelor de capital. Consultarea durează trei luni, iar pe baza rezultatelor ei va fi elaborat un plan de acțiune destinat să contribuie la deblo- carea finanțărilor nebancare. Comisia așteaptă opinii din partea Parlamentului European și a Consiliului, a altor instituții ale UE, a parlamentelor naționale, întreprinderilor, sectoru- lui financiar și a tuturor celor interesați până, cel târziu, la data de 13 mai 2015. Planul se va concentra pe atingerea următoare- lor obiective: • îmbunătățirea accesului la finanțare pentru toate întreprinderile și proiectele de infra- structură din Europa; • sprijinirea IMM-urilor pentru a obține finanțare la fel de ușor, precum întreprinde- rile mari; • crearea unei piețe de capital unice prin eli- minarea obstacolelor din calea investițiilor transfrontaliere; • diversificarea finanțării economiei și reduce- rea costului mobilizării de capital. Prin crearea unei veritabile piațe unice de ca- pital, Comisia are ca scop eficientizarea lanțului investițional, prin facilitarea accesului întreprinde- rilor la sursele de finanțare, și înlăturarea obsta- colelor care blochează investițiile transfrontaliere în UE. Detalii: http://ec.europa.eu/finance/capital-mar- kets-union/index_en.htm • Consultare publică privind măsurile de ga- rantare a securității aprovizionării cu gaz natural Scopul consultării publice referitoare la normele UE de garantare a securității aprovizionării cu gaze este de a identifica domeniile în care este necesară îmbunătățirea cadrului de reglementare, precum și a diferitelor opțiuni de îmbunătățire și a impac- tului acestora. Anul trecut, în octombrie, CE a efectuat „teste de stres”, cu scopul de a identifica efectele unei posibile întreruperi parțiale sau totale a livrărilor de gaze de către Rusia. Una din principalele concluzii ale testelor a fost că mai buna cooperare și coordonare între statele membre pot diminua în mod substanțial impactul unor astfel de întreruperi. Astfel, statele UE sunt acum mai bine pregătite să facă față unor crize de aprovizionare prin coordonarea eforturilor și sunt mai bine protejate datorită conductelor transfron- taliere de gaze cu flux bilateral. Termen limită: 8 aprilie 2015 Detalii: http://ec.europa.eu/energy/en/consulta- tions/consultation-revision-regulation-eu-no-9942010- concerning-measures-safeguard-security • Consultare publică referitoare la revizuirea Directivei privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE) Organizarea și reglementarea timpului de lucru în sectorul public și privat are un important impact social, economic și politic. La nivelul UE, Directiva 2003/88/CE (Directiva privind timpul de lucru), are ca scop asigurarea unor standarde minime comune tuturor statelor membre pentru protejarea lucrătorilor împo- triva riscurilor pentru sănătate și siguranță asociate cu orele de lu- cru excesive sau inadecvate și cu o perioadă de odihnă și de recu- perare insuficientă. În cursul ultimilor douăzeci de ani, au avut loc schimbări fundamentale în domeniul muncii și în economie, ceea ce a avut un impact clar asupra mul- tor aspecte ale organizării timpului de lucru. În lumina acestor evoluții, este necesară o reflecție asupra tipului de legislație privind timpul de lucru care i-ar permite Uniunii Europene să facă față provocărilor actuale și viitoare din prima parte a secolului 21 – provocări sociale, economice, teh- nologice și demografice. Prin urmare, Comisia a lansat o revizuire com- pletă a Directivei privind timpul de lucru. Obiectivul este de a analiza modificările cadrului juridic actual care ar fi necesare pentru ca normele privind timpul de lucru să satisfacă cât mai bine nevoile lucrătorilor, ale întreprinderilor, ale serviciilor publice și ale con- sumatorilor din întreaga UE. Detalii: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?cat Id=333&consultId=14&visib=0&furtherConsult=yes &langId=ro
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 2/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • IMM-urile vor fi primii beneficiari ai Fon- dului European de Investiții Strategice Companiile mici și mijlocii și antreprenorii cu idei inovatoare din România și celelalte state membre se vor putea bucura de prefinanțarea proiectelor lor înainte de începerea verii, ca urmare a unei recente decizii luate de Consiliul de Administrație al Băncii Europene de Investiții (BEI). Banii vor fi puși la dispoziție IMM-urilor prin intermediul Fondului European de Investiții, par- te a BEI, pentru a diminua riscurile asociate tranzacționării prin intermediarii ce furnizează finanțarea până la intrarea în funcțiune a Fondului European de Investiții Strategice (FEIS), principalul instrument de implementare a planului de investiții pentru Europa. FEIS urmează să devină operațional până cel târziu în luna septembrie 2015. Proiectele de infrastructură vor putea beneficia și ele de prefinanțare, înainte ca FEIS să devină complet operațional, însă ulterior proiectelor pentru IMM-uri. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/18022015_ immuri_beneficiaza_primele_feis_ro.htm • Bani disponibili pentru investiții în eficiența energetică, protecția mediului și combate- rea schimbărilor climatice Investitorii români interesați de proiecte de creșterea eficienței energetice și conservarea capi- talului natural, inclusiv a biodiversității, vor putea beneficia de două noi mecanisme financiare, lansate de Comisia Europeană (CE), în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Cele două mecanisme sunt Finanțarea Privată pentru Eficiență Energe- tică (PF4EE) și Facilitatea de Finanțare a Capita- lului Natural (NCFF). PF4EE va încuraja băncile să crească volumul creditării acordate proiectelor de eficiență ener- getică, prin acordarea de împrumuturi pe termen lung cu costuri reduse și prin protecția intermediarilor fi- nanciari în legătură cu riscul de credit, precum și prin îmbunătățirea expertizei de creditare în acest sector. Contribuția CE și BEI este de 80 de milioane de euro și se așteaptă ca, până la terminarea progra- mului, la sfârșitul anului 2017, să aibă un efect de multiplicare de opt ori. NCFF se va concentra pe proiectele ce au în vede- re infrastructura „verde”, prin care se conservă eco- sistemele și care contribuie la adaptarea la schimbă- rile climatice. Se vor finanța proiecte ce au în vedere infrastructura de protecție contra inundațiilor, reciclarea apei de ploaie, protejarea pădurilor, reducerea poluării apelor și a solului, conser- varea biodiversității și ecoturismul. Contribuția CE și BEI este de aproximativ 125 milioane de euro. Cele 2 noi mecanisme financiare sunt comple- mentare planului de investiții pentru Europa, con- tribuind la eliminarea barierelor de pe piața internă, prin investiții în proiectele cu o valoare adăugată re- ală pentru întreaga economie europeană. NCFF: http://www.eib.org/products/blending/ ncff/index.htm PF4EE: http://www.eib.org/products/blending/ pf4ee/index.htm • Raport al CE privind simplificarea procedu- rilor de start-up în cele 28 de state membre Simplificarea administrativă reprezintă un punct important pe agenda Uniunii Europene, iar Comisia Europeană (CE) monitorizează progresele statelor membre în simplificarea și reducerea tim- pului și costurilor de înființare a unei firme. În 2014, media timpului și a costului pentru înființarea unei firme au fost de 3,5 zile, respectiv 313 Euro. Comparație cu anii anteriori: 2013: 4,2 zile, respectiv 315 Euro 2012: 5,4 zile, respectiv 372 Euro 2011: 6,5 zile, respectiv 397 Euro. Conform Planului ”Small Business Act for Europe”, statele membre trebuie să înființeze Ghișee Unice (Obiectivul 1), și până în 2012, trebuiau reduse tim- pul de înființare pentru întreprinderi la 3 zile (Ob. 2) și costurile de înființare la 100 Euro (Ob. 3): - 6 țări au îndeplinit complet cele 3 obiective: Danemarca, Grecia, Letonia, România, Slovenia și Marea Britanie; - 13 țări au îndeplinit 2 obiective; - 8 țări au îndeplinit 1 obiectiv; - Germania nu a îndeplinit niciun obiectiv. Detalii găsiți pe site-ul nostru: http://europedirect.cdimm.org/
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Programul Innovation Labs 2.0 Studenții și tinerii antreprenori pasionați de tehnologie au posibilitatea să-și înființeze propria afacere prin aplicarea la a III-a ediție a Programului Innovation Labs 2.0. Ediția 2015 va fi organizată cu sprijinul Orange, Carrefour, Microsoft Youth Spark și Fundația Româno-Americană. Proiectele trebuie să aibă următoarele teme: • Mobile – aplicații mobile în domenii precum educație, sănătate și servicii medicale, mo- nitorizarea comportamentelor, time mana- gement, finanțe etc.; • Internet of things – dispozitive precum cele de monitorizat diverse activități sau starea de sănătate a clienților, senzori de vreme sau de poluare, aplicații pentru case inteligente etc; • Disruptive retail - aplicații pentru îmbunătățirea proceselor de vânzare din magazine. Termenul limită: 5 Martie 2015. Detalii: http://2015.innovationlabs.ro/ • COSME: Cerere de propuneri de proiecte pentru clusterele active internațional Prin această cerere de propuneri lansată prin Pro- gramul Cosme, se dorește o colaborare mai strânsă între clustere și rețele de afaceri la nivel transfron- talier și în afara limitelor sectoriale, precum și ac- celerarea dezvoltării Parteneriatului Strategic Euro- pean al Clusterelor, care să conducă la cooperarea clusterelor în domenii de interes strategic, în special pentru dezvoltarea industriilor emergente. Componenta 1 ”Sprijinirea acțiunilor pregă- titoare pentru stabilirea și conturarea de noi Parteneriate Strategice Europene ale Clustere- lor (European Strategic Cluster Partnerships- ESCPs)”. Bugetul alocat este de 1.500.000 euro și se acordă o finanțare de până la 187.500 euro/proiect. Componenta 2 ”Sprijin, testare și dezvoltare pentru prima implementare a unui Parteneriat Strategic European al Clusterelor.” Bugetul alo- cat este de 2.250.000 euro și se acordă o finanțare de până la 450.000 euro/proiect. - EASME își propune să cofinanțeze până la 8 pro- iecte pentru componenta 1 și până la 5 proiecte pen- tru componenta 2; - un consorțiu poate fi realizat din minimum 3 clustere sau/și organizații de rețele provenite din 3 țări diferite; - cofinanțarea este de maximum 75%; Proiectele se depun până la 17 aprilie 2015. Detalii: http://ec.europa.eu/easme/en/cos-clus- ter-2014-3-03-cluster-go-international • Finanțare pentru conștientizarea privind valoarea proprietății intelectuale Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne (OAPI) - Office for Harmonization in the Inter- nal Market (OHIM) a lansat o cerere de propuneri de proiecte are ca obiectiv creșterea gradului de conștientizare cu privire la valoarea și beneficiile proprietății intelectuale (PI), precum și cu privire la prejudiciile cauzate de încălcări, prin implicarea părților interesate, a multiplicatorilor și a mass-media, precum și prin stimularea întâlnirilor față în față. Solicitanți eligibili: ONG-uri, autorități publice, universități, cu o vechime de cel puțin 2 ani. Durata maximă (perioada de eligibilitate) este de 12 luni de la data semnării acordului de grant. Se poate acorda o prelungire de încă maximum 6 luni. Tipurile de acțiuni care pot primi finanțare în cadrul prezentei cereri de propuneri: activități de creștere a gradului de conștientizare care să poată fi măsurate și evaluate în raport cu indicatori-cheie de performanță predefiniți. Sunt încurajate activitățile cu dimensiune interactivă, inclusiv legăturile cu plat- formele de socializare/platformele online. Bugetul total disponibil pentru cofinanțarea pro- iectelor în cadrul prezentei cereri este 500.000 EUR. Contribuția financiară din partea OAPI nu poate depăși 80% din costurile totale eligibile prezentate de solicitant și trebuie să se încadreze între 15.000 EUR și 50.000 EUR. Termen limită: 31 martie 2015 Informații: https://oami.europa.eu/ohimpor- tal/en/grants Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×