Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures

1 373 vues

Publié le

Publicatie gratuita pe teme europene, destinata mediului de afaceri

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XX, Nr. 11/ Noiembrie 2014 Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Planul pentru investiții al Comisiei Europene Comisia Europeană a anunțat un plan de investiții în valoare de 315 miliarde de euro, menit să relanseze creșterea economică în Europa și să readucă mai mulți oameni în câmpul muncii. Planul se bazează pe trei axe principale: 1. Instituirea unui nou Fond european pentru investiții strategice (EFSI), garantat cu bani publici, care să mobilizeze cel puțin 315 miliarde de euro sub formă de investiții suplimentare în următorii trei ani (2015-2017); 2. Crearea unei rezerve de proiecte credibilă, însoțită de un program de asistență, pentru canalizarea investițiilor acolo unde este cea mai mare nevoie de ele; 3. O foaie de parcurs pentru combaterea obstacolelor în calea investițiilor, ale cărei obiective sunt de a face din Europa un spațiu mai atractiv pentru investiții și de a elimina blocajele în materie de reglementare. 1. Mobilizarea unor fonduri suplimentare pentru investiții Planul de investiții prevede o mobilizare inte-ligentă a surselor de finanțare publice și private, prin care fiecare euro din banii publici să fie utili-zat pentru a genera investiții private suplimentare, fără a crea noi datorii. Un nou Fond european pentru investiții strategice (EFSI) va fi instituit în parteneriat cu Banca Europeană de Investiții (BEI). Acesta se va baza pe o garanție de 16 miliarde de euro din bu-getul UE, la care se adaugă 5 miliarde de euro angajate de BEI. Pornind de la estimări prudente, pe baza experienței trecute, efectul multiplicator al fon-dului va fi de 1:15. Cu alte cuvinte, fiecare euro public care este mobilizat prin intermediul fondu-lui va genera investiții totale de 15 euro, investiții care altfel nu s-ar fi realizat. Fondul ar trebui să se axeze pe investiții în in-frastructură, în special în rețelele în bandă largă și de energie, precum și în infrastructura de trans-port din centrele industriale, în educație, cercetare și inovare, precum și în energia din surse regene-rabile, în IMM-uri și în întreprinderile cu capitaliza-re medie. (Nu există la nivelul UE o definiție comună pentru întreprin-derile cu capitalizare medie. IMM-urile sunt definite ca între-prinderi cu mai puțin de 250 de angajați, iar întreprinderile cu capitalizare medie sunt desemnate, în general, ca întreprinderi având între 250 și 3.000 de angajați.) Fondul va acorda, de asemenea, finanțare de risc pentru IMM-urile și întreprinderile cu capitali-zare medie din întreaga Europă. Fondul le va ajuta să depășească situațiile de deficit de capital, fur-nizând sume mai mari sub formă de participații directe de capital și garanții suplimentare pentru împrumuturile acordate IMM-urilor. În plus, aceste investiții vor fi completate prin maximizarea efectului de pârghie al fondurilor structurale și de investiții europene 2014-2020, care utilizează împrumuturile, capitalurile proprii și garanțiile în detrimentul granturilor tradiționale. Acest lucru va duce la creșterea efectului de pâr-ghie până la 1:3-1:4.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Prin dublarea sumei alocate instrumentelor financiare inovatoare și prin utilizarea efectului de pârghie astfel creat, între 2015 și 2017 ar putea fi mobilizate 20 și 35 de miliarde de euro sub formă de investițiisuplimentare în economia reală. 2. O rezervă de proiecte credibilă, însoțită de asistență tehnică, pentru direcționarea fondurilor acolo unde este nevoie de ele Statele membre transmit deja grupului operativ comun al Comisiei și al BEI instituit în septembrie 2014 liste de proiecte selecționate pe baza a trei criterii principale: • proiecte care prezintă o valoare adăugată a UE și care sprijină obiectivele UE; • viabilitatea și valoarea economică – se acordă prioritate proiectelor cu un grad ridicat de rentabilitate socioeconomică; • proiectele care pot fi lansate cel târziu în următorii trei ani, adică în cazul cărora se poate așteaptă în mod rezonabil să se efectueze cheltuieli de capital în perioada 2015-17. 3. O foaie de parcurs pentru combaterea obstacolelor în calea investițiilor Planul de investiții va cuprinde o foaie de parcurs al cărei obiectiv este eliminarea reglementărilor specifice fiecărui sector care obstrucționează investițiile. Pentru a îmbunătăți mediul de afaceri și condițiile de finanțare, planul se va axa pe măsuri vizând sectorul financiar, de exemplu, crearea unei uniuni a piețelor de capital, menită să asigure o rezervă mai mare de capital pentru IMM-uri și pentru proiectele pe termen lung. Se va acorda prioritate eliminării obstacolelor semnificative de reglementare și de altă natură care există în continuare în toate sectoarele de infrastructură importante, inclusiv energia, telecomunicațiile, piața digitală și transporturile, precum și a obstacolelor de pe piețele de servicii și produse. În decembrie, Comisia va propune în programul său de lucru pentru 2015 o listă prioritară de inițiative legate în mod explicit de planul de investiții. Etapele următoare – pe termen scurt (decembrie 2014/ianuarie 2015) Parlamentul European și Consiliul European din decembrie sunt invitate să aprobe Planul de investiții pentru Europa, care include un angajament de a accelera adoptarea măsurilor legislative relevante. Statele membre vor finaliza în curând programarea fondurilor structurale și de investiții europene pentru a maximiza efectul de pârghie al acestor fonduri, iar Fondul European de Investiții va fi majorat datorită unei prime contribuții suplimentare din partea BEI. În paralel, Comisia și BEI vor lansa demersurile oficiale pentru instituirea noului Fond european pentru investiții strategice. Se preconizează că grupul operativ comun al Comisiei și al BEI va furniza o primă listă a posibilelor proiecte de investiții în cursul lunii decembrie pentru a începe constituirea unei rezerve europene transparente de proiecte. Cu ajutorul BEI și al principalilor actori de la nivel național și regional se va consolida asistența tehnică, cu scopul de a crea o platformă de consiliere în materie de investiții. Aceasta va servi drept ghișeu unic pentru serviciile destinate promotorilor de proiecte, investitorilor și autorităților publice de management. Toate măsurile relevante ar trebui adoptate astfel încât noul Fond european pentru investiții strategice să poată fi instituit până la jumătatea anului 2015. Până la jumătatea anului 2016, Comisia Europeană și șefii de stat și de guvern vor face un bilanț al progreselor înregistrate și, dacă va fi necesar, vor lua în calcul opțiuni suplimentare.
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 11/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Cooperare trasnfrontalieră România - Ucraina WORKSHOP INTERNAȚIONAL PE TEMA INVESTIȚIILOR În perioada 19-23 noiembrie 2014, la Yaremche (Regiunea Ivano Frankivsk, Ucraina), s-a desfășurat Workshop-ul internațional “Aspecte practice privind atragerea de investiții și sprijinirea proiectelor de investiții”. Evenimentul a fost organizat în cadrul proiectului “Promovarea oportunităților de investiții, co-operarea între întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea relațiilor transfrontaliere în Re-giunea Carpatică” și s-a adresat reprezentanților întreprinderilor mici și mijlocii și ai autorităților/ instituțiilor publice locale din Județul Maramureș și Regiunea Ivano Frankivsk (Ucraina). Proiectul este implementat de Asociația de Dezvoltare Economică din Ivano Frankivsk (Ucraina) în parteneriat cu Fundația CDIMM Maramureș și Departamentul pentru Reforme economice, Integrare europeană și Investiții din cadrul Administrației regionale de stat Ivano Frankivsk (Ucraina) și este cofinanțat prin Programul ENPI de cooperare transfrontalieră HU-SK- RO-UA, 2007 – 2013. Scopul proiectului este dezvoltarea socio – eco-nomică în Regiunea Carpatică prin promovarea co-operării între întreprinderile mici și mijlocii, crearea un climat favorabil dezvoltării investițiilor în regiunea transfrontalieră România – Ucraina și îmbunătățirea imaginii regiunii prin cooperare transfrontalieră. Lectori în cadrul seminarului internațional de la Yaremche au fost specialiști ucraineni în domeniul consultanței de afaceri, care au abordat în mod pro-fesionist și interactiv temele: 1. Inovarea și dezvoltarea investițiilor în regiuni, 2. Căi privind atragerea investițiilor și direcții prioritare în activitatea de investiții, 3. Cooperarea cu investitorii, 4. Pregătirea proiectelor de investiții. Pe parcursul a 4 zile de instruire, cei peste 50 de participanți români și ucraineni au luat parte la sesiuni teoretice interactive și au contribuit activ la exercițiile practice, dezvoltând și expunându-și ideile și proiectele de investiții, în grupuri de lucru mixte. Seminarul s-a desfășurat în limba ucraineană și în limba română, traducerea fiind asigurată de un profesor român din Solotvino (UA). În cadrul workshopului, participanții români și ucraineni, atât reprezentanți ai mediului de afaceri, cât și ai autorităților locale din Județul Maramureș și Regiunea Ivano Frankivsk, au avut prilejul să-și pre-zinte activitățile și afacerile, pentru a deschide calea unor relații de cooperare bilaterală transfrontalieră și a contribui la întărirea parteneriatului public-privat din cele două regiuni. 19 maramureșeni (15 invitați + 4 membri ai echipei de proiect) au participat la workshopul de la Yaremche, la invitația Fundației CDIMM Maramureș răspunzând: - 4 reprezentanți ai autărităților locale din Maramureș: Prefectura Maramureș - Consilier pen-tru minoritatea ucraineană; Consiliul Județean - Con-silier Serviciul Promovare Proiecte de Dezvoltare; Consiliul Județean - Șef Serviciu Turism și Promova-rea Județului; Primăria Cavnic - Viceprimar. - 11 reprezentanți ai mediului de afaceri din Maramureș: SC Turism Paltiniș Cerbul SRL - Borșa, SC Electro Sistem SRL, Work Experience SRL, Technocad SA, SC Butucul Import-Export SRL, SC Flexibil SRL, Viorel Marinca II, SC Data System SRL, Pensiunea Popasul din Deal SRL - Ocna Șugatag, SC Perseus SRL, SC Document Nord Vest SRL. Activitățile proiectului se vor desfășura până la 31 august 2015, de menționat fiind în principal Forumul internațional pentru investiții, care va avea loc în vara anului 2015, la Ivano Frankivsk. Detalii despre proiect și fotografii găsiți la adresa: http://roua.cdimm.org/
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramures Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Stagiu Profesional în Japonia pentru studenții din UE - Vulcanus în Japonia. Finanțator: Comisia Europeană Programul ”Vulcanus în Japonia” constă în plasamente industriale pentru studenții din Uniunea Europeană și se desfășoară din luna Septembrie până în luna August a anului următor, astfel încât să coincidă cu anul universitar din State-le Membre UE. Întregul program are loc în Japonia. Prin acest program studenții vor urma: - un seminar cu tema “Japonia”; - un curs intensiv de limbă japoneză timp de 4 luni; - un stagiu de 8 luni într-o întreprindere japoneză. Solicitanții trebuie să fie: – cetățeni ai UE; – studenți în domeniul tehnic, al ingineriei, al științelor exacte sau al tehnologiilor avansate (Științe informatice, inginerie mecanică, inginerie chimică, electronică, biotehnologie, fizică, telecomunicații, inginerie nucleară, ingineria materialelor, sisteme de producţie, etc); – la data cererii, să fie înmatriculați în cel puțin al 4-lea an la o Universitate din UE; – trebuie să fie în măsură să își ia un an liber de la cursurile universitare. CRITERII DE SELECŢIE: Solicitanții sunt selectați pe baza rezultatelor academice, al avizului tutorelui/profesorului ce reiese din scrisoarea de recomandare, pe baza cunoștințelor de limba engleză scrisă și vorbită și a motivației personale, precum și pe baza atitudi-nii față de relațiile UE-Japonia și a capacității lor de integrare și adaptare într-o cultură diferită. CINE PLĂTEȘTE? Acest program este finanțat de Centrul pentru cooperare industrială UE-Japonia – ONG finanţat de Directoratul General pentru Întreprinderi și Indus-trie al Comisiei Europene și Ministerul Economiei, Comerţului și Industriei din Japonia (METI) – și de compania gazdă japoneză. Studenților europeni le este acordată o bursă de 1.900.000 de yeni pentru a acoperi costurile de călătorie spre Japonia (dus-întors), precum și cheltuielile zilnice de bază. Nici o taxă nu trebuie să fie plătită pentru cursul de limba japoneză sau pentru seminar, iar cazarea este oferită gratuit pe toată durata cursului de lim-bă și a stagiului în întreprindere. Primirea aplicațiilor: până pe 20 Januarie 2015. Detalii: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0 • Cerere de proiecte COSME: Facilitarea flu-xurilor de turism european pentru tineri și seniori în afara sezonului de vârf – 2015 Această cerere de propuneri are două componente: - componenta A pentru seniori (persoane peste 55 de ani): până la euro 220.000/proiect; - componenta B pentru tineri (15-29 ani): până la 250.000 euro/proiect. Activități principale: - crearea și dezvoltarea de concepte de produse turistice pentru seniori și tineri; - realizarea unui test pilot pentru a valida concep-tul de produs turistic; - măsurarea și evaluarea rezultatelor testului și asimilarea lecțiilor învățate. Pentru componenta B și: - dezvoltarea voiajelor transnaționale pentru elevi și studenți la “locuri de memorie” europene; - elaborarea “programelor de mobilitate” intra-UE între organizații (de exemplu, organizații de tineret, cluburi, asociații sportive, instituții de formare, etc.), din diferite state membre ale UE, care promovează calatorii pentru tineri/experiențe în alte țări din UE. Perioada de implementare: între 12 și 15 luni. Solicitanți eligibili: autorități publice locale și naționale, universități, centre de formare și cerce-tare, centre educaționale, ong-uri, IMM-uri, agenții de turism și tur-operatori, dar și asociațiile acestora, organizații/federații ale seniorilor sau tinerilor, etc. Parteneriatul strategic de proiect trebuie sa fie for-mat din 4-8 parteneri care provin din cel puțin 4 țări. Bugetul total: 1.800.000 euro; se acordă până la 75% cofinanțare/proiect. Informații suplimentare: http://ec.europa. eu/enterprise/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_ id=7824&tpa=0&tk=&lang=en

×