Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures

849 vues

Publié le

informatii europene pentru mediul de afaceri

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XXII, Nr. 12/ Decembrie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Raport intermediar privind fondurile structurale și de investiții europene pentru 2014-2020 Comisia Europeană a publicat pentru prima dată marți, 20 decembrie, un raport intermediar privind spri- jinul financiar acordat prin fondurile structurale și de investiții europene (ESI) pentru 2014-2020. Potrivit raportului, până la sfârșitul anului 2015, 274.000 de întreprinderi au beneficiat de sprijin prin aceste fonduri, 2,7 milioane de persoane au primit asistență pentru a-și găsi un loc de muncă sau dezvolta competențele, iar biodiversitatea a fost îmbunătățită pe 11 milioane de hectare de teren agricol. Un milion de proiecte au fost selectate spre finanțare, totalizând aproape 60 de miliarde de euro. Comisarul pentru politica regională, Corina Crețu, a declarat: „Cifrele vorbesc de la sine și arată că sun- tem pe calea cea bună în ceea ce privește implementarea, chiar și în condițiile unui cadru mai ambițios pentru fonduri, care a contribuit deja la sprijinirea reformelor structurale și la înlăturarea obstacolelor din calea investițiilor. A sosit momentul ca proiectele finanțate de UE să fie lansate și, în acest scop, fac apel la statele membre să accelereze și mai mult procesul de selectare și de implementare.” Potrivit raportului Comisiei, aproximativ 130 de miliarde de euro (20% din totalul fondurilor ESI) au fost investite până în toamna anului 2016 în întreprinderi mici, cercetare, rețele în bandă largă, eficiență energetică și mii de alte proiecte axate pe prioritățile strategiei UE pentru creștere și locuri de muncă. În plus, obiectivul de a dubla utiliza- rea instrumentelor financiare în cadrul investițiilor finanțate prin fondurile ESI a fost aproape atins la sfârșitul anului 2015. Odată cu publicarea raportului, Comisia a lan- sat o versiune actualizată a Platformei de date deschise privind coeziunea: https://cohesiondata. ec.europa.eu/. Platforma cuprinde o nouă secțiune de monitorizare a performanțelor investițiilor făcu- te prin fondurile ESI și măsoară nivelul de atingere a obiectivelor. Context Fondurile ESI pentru perioada 2014-2020 și cofinanțarea națională oferă o capacitate de investiții de 638 de miliarde de euro, din care 181 de miliarde pentru „creșterea inteligentă”, cu investiții în cercetare și inovare, tehnologii digitale și sprijin direct pentru peste două milioane de în- treprinderi mici. Prezentul raport este primul dintr-o serie de ra- poarte anuale cu privire la implementarea celor 533 de programe cu finanțare prin fondurile ESI. Acest bilanț este efectuat în contextul modi- ficărilor majore introduse în 2014 pentru a spori calitatea cheltuirii fondurilor, cum ar fi concentra- rea pe obiective tematice, noi condiții prealabile pentru investiții și o mai mare importanță acor- dată rezultatelor și mecanismelor de măsurare a performanței. SITUAȚIA Fondurilor europene disponibile pentru România, în perioada 2014-2020 România, prin cele 9 programe disponibile prin fondurile ESI 2014-2020, poate beneficia de finanțări în valoare de 30,8 miliarde euro, ceea ce reprezintă o medie de 1.546 euro/locuitor. Conform Ministerului Fondurilor Europene (MFE), în 2016 au fost lansate 41 de apeluri de proiecte pentru exercițiul financiar 2014-2020. Nu- mărul total al apelurilor lansate în ultimii doi ani a ajuns astfel la 51. Valoarea celor 41 de apeluri lan- sate în 2016, în cadrul Programelor Operaționale 2014-2020, este de peste 13 miliarde de euro. În luna septembrie a acestui an, România a de- venit prima țară care a semnat memorandumul pentru Fondurile SEE și Norvegiene 2014-2021. Țara noastră va beneficia de granturi în valoare de peste 500 de milioane de euro. Continuare în pag. 2 Echipa Fundatiei CDIMM Maramures vă urează Sărbători Fericite!, ,
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Continuare din pag. 1 România - Lansarea programelor aferente perioadei 2014-2020 România - Stadiul implementării programelor operaționale 2014-2020 Informațiile privind situația implementării fondurilor ESI în România sunt preluate de pe pagina de in- ternet a Ministerului Fondurilor Europene: http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati/2136-bilant-2016-mfe
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Fundația CDIMM Maramureș implementează în această perioadă Proiectul V-UPGRATeS (Validating and upgrading VET trainers’ and teachers’ digital skills), al cărui obiectiv principal con- solidarea competențelor digi- tale ale profesorilor și lecto- rilor de formare profesională. Dezvoltarea abilităților și dezvoltarea profesională a pro- fesorilor vor avea un impact pozitiv privind calitatea predării și asupra rezultatelor elevilor. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 VET. Aplicantul principal al proiectului este Univer- sitatea Leibniz din Hanovra (Germania) și este implementat de 7 parteneri din 5 țări: Germania, România, Grecia, Cipru și Spania. Fundația CDIMM Maramureș este partenerul din România în cadrul acestui proiect. Perioada de desfășurare a proiec- tului este 2015 – 2018. Pentru o mai bună evaluare a competențelor di- gitale ale profesorilor din învățământul liceal și a lectorilor din cadrul programelor de formare pro- fesională (vocational education and training - VET trainer) și ca urmare a rezultatelor identificate în chestionarul de evaluare (referitor la gradul de uti- lizare a TIC de către profesori), au fost stabilite 6 competențe digitale pentru care vor fi dezvoltate documente de instruire și instrumente de evaluare. Competențele digitale identificate sunt: Internet Security; Website Editing; Hardware Devices: Interactive Whiteboard; Teaching environments (ex. Moodle); Media Editing; Communication platform (ex. Skype). În această perioadă, partenerii lucrează la fina- lizarea instrumentului de evaluare a competențelor digitale ale profesorilor și lectorilor. Acest instru- ment urmează să fie utilizat de beneficiari, în vari- anta online, în anul 2017. Fiecare dintre competențele digitale propuse sunt structurate pe mai multe arii de competență: 1. Internet Security 1.1: Internet – istorie și evoluție 1.2: Internet – concepte de securitate 1.3: Securitate rețele locale 1.4: Securitatea în rețele sociale și comunicații 1.5: Securitatea și managementul datelor și utilizare web 1.6: Comportamentul online al tinerilor; pericole și mijloace de protecție 2. Website Editing 2.1: Introducere și terminologie de bază 2.2: Design web; principii de realizare 2.3: Introducere in HTML si CSS 2.4: Aplicație Web - Kompozer 2.5: Website Upload 3. Hardware Devices: Interactive White board (Tabla interactivă) 3.1: Ce este interactive whiteboard? 3.2: Cum se utilizează interactive whiteboard? 3.3: Avantaje și dezavantaje pentru profesori și elevi. 4. Teaching environments (ex. Moodle) 4.1: Ce este Moodle 4.2: Moodle – mediu de aplicare 4.3: Moodle – organizare cursuri 4.4: Moodle – utilizatori 5. Media Editing 5.1: Concepte de bază (grafică, audio, video) 5.2: Utilizarea de aplicații specializate privind editarea elementelor grafice 5.3: Utilizarea de aplicații specializate privind manipularea fișierelor audio / video 6. Communication platform (ex. Skype) 6.1: Instalare 6.2: Comunicare 6.3: Securitate Pentru mai multe informații privind proiectul și activitățile acestuia: Radu Big – coordonator pro- iect România, e-mail: radu@cdimm.org Pagina de internet a proiectului: http://www.vupgrates.eu/ Instrumente de evaluare a competențelor digitale ale profesorilor și lectorilor, prin Proiectul V-UPGRATeS
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Fonduri europene pentru viitorul profesi- onal al tinerilor Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat în consultare publică ghidul solicitantului pentru apelul competitiv de proiecte „Viitor pentru tineri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tine- rilor NEET din regiunile București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia”, cu o finanţare de 236.338.443 euro din Programul Operațional Capital Uman (POCU). Proiectele ce vor fi sprijinite în cadrul acestei linii de finanţare vizează tinerii cu vârsta între 16 şi 24 de ani care nu îşi continuă educaţia sau for- marea, nici nu sunt angajaţi (NEET). Finanţarea nerambursabilă maximă pentru un proiect din regiunile Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia este de 5 milioane euro, iar va- loarea maximă eligibilă a unui proiect din regiunea Bucureşti-Ilfov este de 2 milioane euro. Durata de implementare a unui proiect este de maxim 36 de luni. Activități sprijinite 1. Participarea la programe de formare profesi- onală personalizate în vederea corelării ofertei de competențe cu cerințele pieței muncii; 2. Evaluarea şi certificarea pentru recunoaşte- rea competenţelor dobândite în ontext informal şi non-formal; 3. Auto-ocupare și antreprenoriat; 4. Programe de ucenicie și stagii prin acordarea de sprijin financiar angajatorilor; 5. Alte măsuri destinate dezvoltării autonomiei lucrătorilor NEETs defavorizați – ajutor de stat pen- tru angajatori; 6. Diseminarea informațiilor necesare pentru accesarea măsurilor disponibile în cadrul scheme- lor naționale prevăzute prin Legile 76/2002, cu modificările și completările ulterioare; 7. Pregătire pentru si integrarea socio-profesio- nală la noul loc de muncă; 8. Furnizarea serviciilor suport în vederea inte- grării socio-profesionale a tinerilor NEETs încadrați în categoriile „greu ocupabil” și „foarte greu ocupabil”; 9. Acțiuni de promovare și animare a tinerilor NEETs. Propunerile și reco- mandările pe marginea ghidului „Viitor pentru ti- neri (II)” — Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor NEET din regiu- nile București-Ilfov, Nord- Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia” sunt așteptate până la data de 29 decembrie 2016, ora 15:00, la adresa de email: NEETs@fonduri-ue.ro. Detalii: http://www.fon- duri-ue.ro/presa/noutati/2162- fonduri-europene-pentru-viito- rul-profesional-al-tinerilor Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 12/2016

×