Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM nr. 4/2016_Europe Direct Maramures

1 035 vues

Publié le

Buletin informativ destinat mediului de afaceri

Publié dans : Business
 • Very nice tips on this. In case you need help on any kind of academic writing visit website ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and place your order
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Yes you are right. There are many research paper writing services available now. But almost services are fake and illegal. Only a genuine service will treat their customer with quality research papers. ⇒ www.WritePaper.info ⇐
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal CDIMM nr. 4/2016_Europe Direct Maramures

 1. 1. Anul XXII, Nr. 4/ Aprilie 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Campania paneuropeană ”Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele” Comisia Europeană și Agenția Europeană pentru Securitate și Sănătate în Muncă (EU-OSHA), în cola- borare cu președinția olandeză a UE, au lansat o campanie paneuropeană cu durata de doi ani: ”Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele”, care este cea mai mare campanie mondială în acest domeniu. Concentrată pe munca sustenabilă și securitatea și sănătatea la locul de muncă în contextul îmbătrânirii forței de muncă, campania atrage atenția la timp asupra faptului că tinerii lucrători de astăzi sunt lucră- torii în vârstă de mâine. Comisarul Marianne Thyssen, responsabil în Comisia Europeană pentru Ocuparea forței de muncă, afa- ceri sociale, competențe și mobilitatea forței de muncă, a subliniat actualitatea acestei campanii: „Într-o perioadă în care au loc discuții importante privind peisajul viitor al problemelor de securitate și sănătate din UE, această campanie este extrem de relevantă. Trebuie să începem de pe acum să răspundem necesităților viitoarelor locuri de muncă și lucrătorilor din Europa. Locurile de muncă au de câștigat pe planul productivității dacă răspund provocărilor îmbătrânirii forței de muncă. Acesta este un lucru bun pentru lucrători și pentru întreprinderi.” Campania se axează pe întreprinderile din Europa (atât private, cât și publice) și necesitatea de a pro- mova munca sustenabilă și îmbătrânirea în condiții bune de sănătate încă de la începutul vieții profesi- onale. Procedând astfel, întreprinderile vor proteja sănătatea lucrătorilor lor până la vârsta de pensio- nare și după aceasta, dar și propria lor productivitate. Campania are patru obiective: - să promoveze munca sustenabilă și îmbătrâ- nirea în condiții bune de sănătate încă de la înce- putul vieții profesionale; - să sublinieze importanța prevenirii riscurilor pe tot parcursul vieții profesionale; - să sprijine angajatorii și lucrătorii (inclusiv din întreprinderile mici și mijlocii) prin furnizarea de informații și instrumente pentru gestionarea siguranței și sănătății la locul de muncă în contex- tul îmbătrânirii forței de muncă; - să faciliteze schimbul de informații și de bune practici. BENEFICII ale Securi- tății și Sănătății în Muncă (SSM) - Locuri de muncă sănătoase pentru toate vârstele: - Lucrătorii vor fi sănătoși, productivi și mo- tivaţi, iar organizaţiile vor rămâne competitive și inovatoare. - Competenţele valoroase și experienţa profe- sională vor rămâne în cadrul organizaţiei datorită transferului de cunoștinţe și creșterii numărului de lucrători talentaţi și pricepuţi. - Vor scădea numărul concediilor medicale și absenteismul, iar organizaţiile își vor reduce cos- turile generate de incapacitatea de muncă și își vor crește productivitatea. - Se va reduce fluctuaţia personalului. - Atmosfera de la serviciu va fi mai plăcută, ceea ce va motiva angajaţii de toate vârstele să își atingă potenţialul maxim. Continuare în pag. 2
 2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ STUDII DE CAZ • Măsurile politicii pentru vârstnici la spitalul „St. Olav”. Întrucât aproximativ 20% din angajații spitalului au vârste de peste 55 de ani, iar costurile aferente pensionării anticipate sunt ridicate, spi- talul avea nevoie să păstreze la locul de muncă un număr cât mai mare de lucrătorii cu experiență. În parteneriat cu sindicatele și cu consultanți externi, spitalul a elaborat o politică pentru vârstnici care cuprinde măsuri precum zile de concediu suplimentare, formare și dezbateri privind capacitatea de muncă, adresate persoanelor cu vârste de peste 55 de ani. • Controale medicale voluntare la o companie auto. Toți angajații companiei auto au dreptul de a se supune în mod voluntar la controale medicale complete, frecvența acestora crescând după ce angajații împlinesc vârsta de 45 de ani. Compa- nia analizează datele agregate pentru a identifica riscurile pentru sănătate și eventualele schimbări necesare în procedurile de lucru. • Întreprinderea Saarioinen Ltd s-a confruntat cu o creștere a numărului de absențe îndelungate pe motiv de boală și a cazurilor de părăsire timpu- rie a locului de muncă din cauza afecțiunilor mus- culo-scheletice. În vederea rezolvării acestei probleme și a redu- cerii costurilor asociate, a fost introdus un program de gestionare a vârstei. Angajații cu vârsta peste 55 de ani și cel puțin 5 ani vechime în firmă pot aplica pentru statutul de ”senior”, care se referă la un plan individual de muncă adaptată, planificare carieră și pensionare. Beneficiile includ garantarea unui anumit nivel al salariului, precum și reducerea programului/rotația la locul de muncă. Studiile arată că sănătatea angajaților s-a îmbunătățit și vârsta de ieșire la pensie a crescut cu 3 ani. • Programul „HealthAhead” („Sănătatea înainte”), lansat de o bancă în anul 2010, evaluează cât de sănătos este un loc de muncă. Sucursalei bancare testate i se acordă un punctaj, care stabilește dacă aceasta poate primi certificatul „HealthAhead”. Programul vizează lucrători de toate vârstele și in- clude ateliere, dezbateri și activități de screening al sănătății, precum și măsuri specifice de reluare a activității profesionale. Continuare din pag. 1 Cum vă puteți implica în campanie - Organizați activități și evenimente, de exemplu cur- suri de formare, conferințe și concursuri. - Utilizați și promovați in- strumentele practice de ges- tionare a vârstei disponibile. - Participați la Săptămânile europene pentru securitate și sănătate în muncă din 2016 și 2017. - Participați la Premiile pentru bune practici din cadrul campaniei, care răsplătesc organizații de diferite mărimi și din diverse sectoare pentru contribuțiile lor inovatoare în domeniul securității și sănătății în muncă (SSM). În cadrul unei ceremonii care va avea loc în luna aprilie 2017, laureații își vor primi premiile, reușitele tuturor participanților vor fi sărbătorite, iar exemplele premiate și apreciate vor fi prezen- tate într-o publicație care va fi distribuită la scară largă în Europa și promovată pe site-ul agenției. Ce tipuri de bune practici pot intra în concurs? Pot fi prezentate orice exemple din viața reală de gestionare eficace a SSM în contextul îmbătrâ- nirii forței de muncă. Candidații trebuie să ilustreze clar modul în care s-au aplicat bune practici de gestionare a vârstei la locul de muncă și rezultatele obținute, inclusiv aspecte precum: - modul în care diversitatea de vârstă este luată în considerare în gestionarea SSM și a resurselor umane (de exemplu, prin politici de gestionare a vârstei); - evaluarea riscurilor aferente vârstei și adapta- rea corespunzătoare a locului de muncă; - conceperea și aplicarea unor intervenții și/ sau instrumente practice de gestionare a forței de muncă aflate în curs de îmbătrânire; - politici sau măsuri de prevenire a incapacității de muncă și de reluare a activității profesionale; - măsuri specifice care vizează lucrătorii mai în vârstă și/sau pericolele și riscurile specifice în ca- zul acestora. Detalii despre campanie: https://osha.eu- ropa.eu/ro/healthy-workplaces-campaigns/2016- 17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
 3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 4/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Comisia Europeană a lansat la finalul lunii mar- tie, o consultare publică pentru a afla opiniile antre- prenorilor, debutanților în afaceri, altor părți inte- resate, cu privire la îmbunătățirea mediului pentru firmele start-up pe teritoriul Uniunii Europene. Jyrki Katainen, vicepreședinte al Comisiei Europene, responsabil pentru locuri de muncă, creștere economică, investiții și competitivita- te a declarat: „Firmele start-up și cele în curs de extindere ar trebui să poată exploata întregul potențial al Pieței unice. Vrem să strângem de la părțile interesate cât mai multe idei noi cu privire la îmbunătățirea climatului pentru firmele inovatoa- re, pe toată durata existenței lor. Trebuie să creăm cele mai bune condiții, pentru ca antreprenorii eu- ropeni să își asume riscuri, să investească, să se dezvolte și să devină competitivi la scară globală.” Consultarea va ajuta la identificarea de posibile soluții și, dacă este necesar, la elaborarea de noi politici care să sprijine dezvoltarea companiilor. Scopul este de a crea antreprenori dispuși să re- investească atunci când au succes, să o ia de la început când eșuează, precum și de a sprijini un ecosistem antreprenorial sănătos la nivel european. Termenul limită de participare: 30 iunie 2016. Detalii: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/ newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8723&lang=ro Proiectul V-UPGRATeS ”Validarea și îmbunătățirea competențelor digitale ale formatorilor și profesorilor” Fundația CDIMM Maramureș derulează pro- iectul V-UPGRATeS (Validating and upgrading VET trainers' and teachers' digital skills), proiect care are ca obiectiv principal consolidarea competențelor digitale ale profesorilor. Dezvolta- rea abilităților și dezvoltarea profesională a aces- tora vor avea un impact pozitiv privind calitatea predării și asupra rezultatelor elevilor. Proiectul este cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 VET. Aplicantul prin- cipal al proiectului este Universitatea Leibniz din Hanovra (Germania), proiectul este implementat de 7 parteneri din 5 țări, Fundația CDIMM Maramureș fiind partenerul din România în cadrul acestui proiect. Perioada de implementare a proiectului este 2015 – 2018. Activitatea desfășurată în prezent în cadrul pro- iectului este realizarea unei analize privind situația existentă în acest moment în țările partenere re- feritor la utilizarea TIC de către profesori. Pentru efectuarea acestei analize în Județul Maramureș, au fost transmise chestionare profesorilor din ca- drul unităților de învățământ liceal din județ, pen- tru culegerea de informații specifice. Datele obținute sunt în etapa de prelucrare și, împreună cu alte informații privind sistemul educațional din România, vor constitui baza pentru finalizarea analizei prezentate. Chestionarul dezvoltat în comun de partenerii din proiect și transmis profesorilor pentru comple- tare are 6 secțiuni: 1. Informații personale (tip școală, pregătire, poziția în școală); 2. Dezvoltarea profesională continuă (activități de instruire desfășurate de Ministerul Educației și de alte autorități publice, importanța utilizării TIC în activitatea educațională); 3. Identificarea nevoilor în legătură cu utiliza- rea dispozitivelor hardware (ex: tablă interactivă, tabletă, etc.); 4. Identificarea nevoilor proprii privind dobân- direa competențelor digitale (administrare fișiere, utilizare calculatoare, utilizare internet, utilizare programe de editare text, calcul tabelar, prezen- tări, etc.); 5. Identificarea nevoilor privind mediile de învățare / predare interactivă și de comunicare digitală (platforme de învățare, instrumente de organizare și gestionare clasă, instrumente de co- municare elevi – profesori – părinți, etc.); 6. Identificarea nevoilor privind tipul de in- struire și a celor specifice în organizarea cursurilor. Pentru mai multe informații privind proiec- tul și activitățile acestuia: Radu Big – coordonator proiect România, e-mail: radu@cdimm.org. SPRIJIN PENTRU FIRMELE START-UP Consultare publică
 4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Programul Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Acțiunea 1.2.1 – Între- prinderi inovatoare de tip start-up și spin-off Obiectiv: realizarea de produse, tehnologii/ procese noi sau semnificativ îmbunătățite în sco- pul producției și comercializării. Bugetul alocat competiției: 80 mil. lei. Asistența financiară nerambursabilă pe proiect: max. 840.000 lei și nu poate depăși echi- valentul în lei a 200.000 Euro. Valoarea grantului reprezintă maxim 90% din valoarea totală a costurilor eligibile ale proiectului. Restul de 10% din costurile eligibile ale proiectului va reprezenta contribuția proprie a beneficiarului, din fonduri private. Beneficiari a) Start-up-uri: întreprindere, înființată în baza legii 31/1990, care înregistrează o vechime de maximum 3 ani în anul depunerii proiectului; b) Spin-off-uri: întreprinderi care urmează să se înființeze pe baza unui rezultat obținut în organizații de cercetare de drept public (instituție de CD sau de învățământ superior). Durata maximă admisă a unui proiect: 24 luni. Deschiderea aplicației competitii.research.ro pentru înregistrarea propunerilor de proiecte va începe cu data de 27 iunie 2015. Depunerea va fi continuă, în limita bugetului competiției. Website-ul programului: http://www.poc. research.ro/actiuni-1-2-1 • 275.000 de dolari pentru proiectele de im- plicare în comunitate, printr-un nou apel al Fondului pentru Inovare Civică FundațiapentruDezvoltareaSocietățiiCivile (FDSC) lansează apelul pentru propuneri de proiecte 2016 al Fondului pentru Inovare Civică (CIF). CIF este un program de finanțare adresat organizațiilor ne- guvernamentale, dezvoltat în parteneriat cu Ro- manian-American Foundation și sprijinit de dona- tori privați din România reprezentați în special de sectorul de afaceri, prin următoarele companii: Enel, OMV PETROM și Raiffeisen Bank. În acest an, Programul are două componente: Componenta “Inovare Civică” și Componenta ”Mo- bilizare civică în vederea accesului îmbunătățit la energie”. Componenta ”INOVARE CIVICĂ” Prin intermediul acestei componente vor fi spri- jinite inițiative în următoarele domenii: • Mobilizarea și responsabilizarea cetățenilor; • Acțiuni de advocacy și monitorizare a instituțiilor/autorităților publice; • Educație civică și implicarea copiilor și tine- rilor în viața comunității. Finanțarea este dedicată organizațiilor negu- vernamentale din România. O organizație poate depune pe cele două componente, cel mult 3 scri- sori de intenție, în calitate de solicitant sau parte- ner, din care maximum 2 scrisori de intenție pe o componentă. Valoarea estimativă a finanțărilor acordate: maxim 60.000 lei/proiect. Contribuția proprie nu este obligatorie, dar sunt apreciate proiectele care aduc co-finanțare indiferent de linie/capitol de buget. Suma alocată pentru acest Apel pentru propu- neri de proiecte: 275.000 dolari. Durata recomandată pentru implementarea proiectelor este cuprinsă între 4 și 12 luni, dar nu există o limitare strictă în acest sens. Modalitate de aplicare Procedura de aplicare constă inițial în comple- tarea Scrisorii de intenție (fără alte anexe supli- mentare) exclusiv printr-un sistem de aplicare on- line. Doar solicitanții ai căror Scrisoare de intenție a fost selectată vor transmite Cererea de finanțare cu toate anexele aferente. Termenul limită de depunere a Scrisorii de intenție: 18 mai 2015, ora 16.00. Website-ul programului: http://www.finantare. fdsc.ro/detalii-call/vrs/IDcall/78 Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/

×