Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures

M
Margareta CapilneanMargareta Capilnean

Informatii pentru mediul de afaceri

Anul XXII, Nr. 8/ August 2016
Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş
FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ
Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;
e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
Protejați-vă ideile de afaceri!
Aveți o idee inovatoare? Înainte de a o face publică, ar fi bine să o protejați cu ajutorul drepturilor de
proprietate intelectuală. Ideile mari au valoare doar dacă puteți dovedi legal că acestea vă aparțin.
Proprietatea intelectuală include produse, acțiuni sau procese pe care le-ați creat și care vă oferă un
avantaj competitiv. Există trei subcategorii:
*	 Proprietatea industrială: invenții (brevete), mărci înregistrate, desene industriale, noi varietăți de
plante și indicații de origine geografică;
*	 Opere artistice protejate de drepturile de autor: lucrări literare și artistice originale, muzică, pro-
grame de radio și televiziune, software, baze de date, proiecte arhitecturale, creații publicitare și de
multimedia;
*	 Strategii comerciale: secrete comerciale, know-how, acorduri de confidențialitate, producție rapidă.
Cum vă puteți proteja drepturile de proprie-
tate intelectuală?
Vă puteți proteja proprietatea intelectuală cu
ajutorul drepturilor stabilite de Organizația Mon-
dială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Forma de
protecție depinde de tipul de proprietate intelec-
tuală:
•	 brevetele vă permit să împiedicați părțile terțe
să fabrice, să utilizeze sau să vândă invenția
dumneavoastră pe o anumită perioadă de timp,
în funcție de tipul de invenție;
•	 mărcile înregistrate protejează numele pro-
dusului, împiedicând alte companii să vândă un
produs cu aceeași denumire;
•	 drepturile de autor vă permit să controlați
producția, distribuția, difuzarea sau reprezenta-
rea publică a operei dumneavoastră. Drepturile
de autor se acordă automat, fără să fie necesară
înregistrarea oficială. Puteți folosi imediat sim-
bolul drepturilor de autor (©).
Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt
protejate mai ales de legislațiile naționale și mai
puțin de legislația UE. Apărarea lor în fiecare țară
din UE poate fi complicată și costisitoare.
Puteți face economie de timp și bani prote-
jându-vă proprietatea intelectuală la nivelul UE.
Dacă vă desfășurați activitatea în mai multe țări
din UE, marca înregistrată a Uniunii Europene
și modelul sau desenul comunitar înregistrat
vă oferă protecție în toate cele 28 de state membre
și nu trebuie să vă înregistrați decât o singură dată.
Vă puteți înregistra marca sau desenul ori modelul
în oricare din cele 23
de limbi oficiale ale
UE, depunând o sin-
gură cerere la Oficiul
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
(OUEPI): https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/home
•	 MARCA UNIUNII EUROPENE
O cerere online către OUEPI costă 850 EUR și
se depune într-o singură limbă. După ce este înre-
gistrată, marca dumneavoastră poate fi reînnoită o
dată la zece ani, pe termen nelimitat.
Dacă vă desfășurați activitatea comercială într-o
singură țară din Uniunea Europeană, vă puteți înre-
gistra marca la un oficiu național pentru a beneficia
de protecția mărcii și a valorii pe care o reprezintă,
acolo unde aveți nevoie.
Ghidul întreprinzătorului european: http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Buletin de informare lunar
Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2016
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
Sistemele naționale și sistemul UE nu sunt con-
cepute pentru a concura unul împotriva celuilalt, ci
sunt complementare.
•	 DESENELE ȘI MODELELE INDUSTRIALE
ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
Cu cât întreprinderile acordă o atenție mai mare
desenelor sau modelelor industriale, cu atât mai
mare va fi și succesul comercial. Rata de dezvoltare
a întreprinderilor care recunosc importanța desene-
lor sau modelelor industriale este cu 22% mai mare
decât cea a celor care le ignoră.
Un desen sau model industrial reușit pune ac-
centul pe utilizator, combină valorile estetice, eco-
nomice și practice și constituie modul în care clienții
dumneavoastră recunosc competența deosebită în
domeniul inovației.
Dacă vă desfășurați activitatea într-o sin-
gură țară din UE, aveți posibilitatea să vă
înregistrați desenul/modelul acolo. Veți avea
dreptul exclusiv asupra lui în țara pe care ați ales-
o, dar nu veți putea împiedica o eventuală copiere
a lui în alte țări din UE.
Dacă vă desfășurați activitatea în mai multe țări
din UE, ar trebui să luați în calcul opțiunea de a
obține un drept asupra desenului/modelului care să
fie valabil pe întreg teritoriul UE: un desen sau mo-
del comunitar înregistrat (DMIC).
Taxa de înregistrare și publicare a unui desen
sau model este de 350 EUR pentru protecție pe o
perioadă de cinci ani.
•	 BREVETE
Pentru a obține un brevet național vă puteți
adresa oficiului competent din țara UE în cauză,
iar pentru a obține un brevet european trebuie să
depuneți o cerere la Oficiul European de Brevete.
Totuși, brevetul european trebuie să fie validat
de oficiul național de brevete din fiecare țară în care
aveți nevoie de protecție. În anumite țări, legislația
națională prevede traducerea brevetului sau plata
unei taxe până la o anumită dată.
Contrafacerea (imitarea frauduloasă a unui pro-
dus de marcă) și pirateria (copierea neautorizată
a unui produs protejat de drepturile de proprietate
intelectuală) au atins proporții alarmante. Ele au
implicații majore asupra inovării, creșterii, ocupării
forței de muncă, siguranței și sănătății consumato-
rilor. În funcție de legislația națională și de țara de
proveniență a bunurilor contrafăcute, autoritățile la
care trebuie să apelați sunt autoritățile vamale, or-
ganismele de supraveghere a pieței (inspectoratele
comerciale), poliția sau oficiile de brevete și mărci.
Protecție împotriva contrafacerii: Puteți so-
licita reținerea produselor suspectate de încălca-
rea drepturilor de proprietate intelectuală comple-
tând o cerere de intervenție a autorităților vamale
naționale. Deși cererile de intervenție se depun la
nivel național, ele pot beneficia de aceleași statut
juridic în toate țările din UE.
Mai multe informații găsiți pe wesite-ul Oficiul
Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală
(OUEPI): https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/home
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Buletin de informare lunar
Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2016
Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
•	 Fondul European pentru Investiții Stra-
tegice (FEIS) a încheiat primul acord cu
România
Banca Europeană de Investiții (BEI) a oferit vineri,
la finalul lunii iulie, un împrumut de 15 milioane de
euro companiei Agricover Credit IFN pentru a finanța
proiectele de dimensiuni reduse implementate de
IMM-urile din domeniul agricol.
Agricover Credit IFN este, în prezent, singura
instituție financiară din România axată în mod exclu-
siv pe finanțarea agricultorilor și a proiectelor lor. Îm-
prumutul de la BEI va ajuta la găsirea de soluții pen-
tru lipsa finanțărilor necesare IMM-urilor agricole din
România și va contribui, astfel, la mai buna utilizare a
potențialului agriculturii românești.
FEIS este pilonul central al Planului de investiții
pentru Europa. Acesta își propune să corecteze
disfuncționalitățile actuale ale pieței prin eliminarea
lacunelor și mobilizarea investițiilor private. El va spri-
jini investiții strategice în domenii-cheie, cum ar fi in-
frastructura, educația, cercetarea și inovarea, precum
și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici.
•	 Stop risipei de hrană!
Se estimează că, în fiecare an, în jur de 88 de
milioane de tone de alimente sunt irosite în UE.
Comisia europeană a publicat, la începutul lunii
august, structura Platformei UE privind risipa ali-
mentară și pierderile de hrană. Aceasta reunește
70 de organizații membre, atât din sectorul public,
cât și privat, pentru a maximiza contribuția lor în
domeniu. De asemenea, ea sprijină realizarea unu-
ia dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, cel de
reducere la jumătate a risipei de hrană pe cap de
locuitor până în 2030, în comerțul cu amănun-
tul și consum, precum și a pierderilor de-a lungul
lanțurilor de producție și aprovizionare.
Platforma UE va sprijini toate părțile implicate în:
- definirea acțiunilor necesare de-a lungul lanțului
valoric alimentar;
- promovarea cooperării inter-sectoriale;
- realizarea schimbului de bune practici;
- evaluarea progresului în domeniu.
Detalii: http://ec.europa.eu/food/safety/food_
waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm
•	 Energie rece: proiect inovator cu participare
românească
Proiectul ”Energie rece” (Cold Energy), dezvoltat
în colaborare cu firma românească Agricola Pagnan
SRL, este unul dintre cele 15 proiecte inovatoare
aprobate de CE la sfârșitul săptămânii trecute.
Scopul lui este de a produce și comercializa un
sistem de refrigerare inovator brevetat, ce ar permi-
te utilizatorilor să economisească între 30% și 50%
din consumul de energie. Finanțarea UE acordată
proiectului se ridică la peste 2,4 milioane de euro.
Cele 15 proiecte au fost selectate în cadrul celei
de-a cincea ediții a Schemei ”Cale rapidă către ino-
vare” (Fast Track to Innovation - FTI).
Context
Schema-pilot FTI a fost lansată în ianuarie 2015.
Numărul total de propuneri primite de la lansarea
programului a ajuns astfel la 1.446. Au fost selecta-
te pentru finanțare 77 dintre ele, totalizând aproa-
pe 166,5 milioane de euro. Aproape jumătate dintre
participanții la proiecte (44%) sunt întreprinderi mici
și mijlocii (IMM-uri). Următoarea, și ultima, rundă
este programată pentru 25 octombrie 2016.
Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/11082016_
proiecte_fti_aprobate_iunie_2016_ro.htm
•	 Confidențialitatea în mediul electronic
Comisia Europeană a publicat, la începutul lu-
nii august, rezultatele preliminare ale consul-
tării publice privind revizuirea Directivei despre
confidențialitatea în mediul electronic.
83% dintre persoanele și organizațiile societății
civile care au contribuit la consultare sunt de acord că
un set de norme specifice sectorului comunicațiilor
electronice ar permite asigurarea confidențialității.
Totodată, 76% dintre aceștia cred că domeniul
de aplicare al normelor ar trebui extins pentru a
acoperi și activitățile altor furnizori de servicii care
includ și comunicații, cum ar fi cele de voce prin
internet sau de mesagerie instant.
Cu toate acestea, 76% dintre respondenți consi-
deră că Directiva a reușit doar parțial – sau deloc –
să-și atingă obiectivele de a asigura protecția deplină
a vieții private și a confidențialității comunicării. Ei
apreciază că acest lucru se datorează domeniului de
aplicare limitat, diferențelor dintre statele membre
și nivelului scăzut de respectare și aplicare a legilor.
Respondenții din sectorul industrial și al
autorităților publice au fost mai pozitivi în ce
privește îndeplinirea obiectivelor Directivei. Însă,
42% din sectorul industrial este contra extinderii
domeniului de aplicare.
Cele mai multe contribuții au venit din partea
cetățenilor (38,5%). Peste 25% dintre ele au pro-
venit din Germania, urmată în clasament de Marea
Britanie și Belgia.
ȘTIRI EUROPENE
Centrul Europe Direct Maramureş
Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org.
Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene;
transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.
Program cu publicul: 9.00-16.00
Fundaţia CDIMM Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870,
221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org
Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri
şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.
Maramureş
Colectivul de redacţie
Margareta CĂPÎLNEAN
Radu BIG
Mirel MIHALI
ISSN - 1454 -7007
Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul
Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm
ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI
•	 Programul european Life
Comisia Europeană (CE) a lansat cererea de pro-
puneri de proiecte 2016 pentru programul european
«Life» 2014-2020. Programul «Life» are 2 subpro-
grame, «Mediu» și «Politici Climatice», iar fiecare
dintre acestea, mai multe domenii de acțiune.
Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin
aceasta cerere 273.936.184 €, are 3 domenii priori-
tare:
• mediu și utilizarea eficientă a resurselor;
• natura și biodiversitate;
• guvernanță și informare în domeniul mediului.
Minium 55% din resursele bugetare alocate pro-
iectelor sprijinite prin intermediul subvențiilor de
acțiune în cadrul subprogramului pentru mediu sunt
dedicate proiectelor care sprijină conservarea naturii
și a biodiversității.
Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i
se vor aloca 63.600.000 €, are 3 domenii prioritare:
• atenuarea schimbărilor climatice;
• adaptarea la schimbările climatice;
• guvernanță și informare în domeniul climei.
Acțiuni care pot fi finanțate:
- informare și comunicare, inclusiv campanii de
sensibilizare. Resursele financiare alocate activităților
de comunicare acoperă și comunicarea instituțională
a priorităților politice ale Uniunii, precum și comuni-
carea stadiului de punere în aplicare și transpunere a
principalelor acte legislative ale Uniunii în domeniul
mediului și al climei;
- studii, anchete, modelare și elaborare de scenarii;
- pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea,
verificarea și evaluarea proiectelor, politicilor, progra-
melor și a legislației;
- ateliere, conferințe și reuniuni;
- colaborare în rețea și platforme destinate schim-
bului de bune practici;
- orice alte activități care contribuie la îndeplinirea
obiectivelor generale.
Condiții de finanțare: 60% cofinanțare; pentru
proiecte înscrise în componenta “Natura și biodiversi-
tate” se poate ajunge până la 75%.
Pot solicita cofinanțare organisme publice și pri-
vate înregistrate in UE: autorități publice; organizații
private; organizații non-profit.
Termene de depunere:
- 7 septembrie 2016 – subprogramul Politici Climatice;
- 12, 15 și 20 septembrie 2016 – subprogramul
Mediu, în funcție de tipul de proiect;
- 26 septembrie 2016 – proiecte integrate, nota
de concept (faza I) ora 16.00, la Bruxelles.
Website-ul programului: http://ec.europa.eu/
environment/life/funding/life2016/index.htm
•	 Orizont 2020: Cerere de propuneri proiecte
pentru “Renaștere rurală” 2016
Bugetul este de 66.000.000 €, în funcție de topicul
la care se aplică; se acordă 100% finanțare pentru
acțiunile de cercetare și inovare și acțiunile de coor-
donare și sprijin și 70% pentru cele de inovare.
Topicuri pentru cofinanțare:
- Cadrul politic și modele de guvernare consolidate
pentru sinergii în relația rural-urban;
- Apa în exploatările agricole;
- Sisteme de diversificare a culturilor pentru livra-
rea de produse alimentare, hrană pentru animale,
produse industriale și servicii ecosistemice – de la be-
neficiile fermei la organizarea lanțului de producție;
- Culturi industriale profitabile și eficiente ca re-
surse pe terenuri marginale;
- Demonstrarea prin centre logistice integrate
pentru aplicații alimentare și nealimentare;
- Rețele tematice care reunesc cunoștințe pregă-
tite pentru punerea în practică;
- Demonstrații la fermă: mecanisme de învățare
aprofundată de la agricultor la agricultor;
- Rolul consilierilor în funcționarea AKIS (Sisteme
de Inovare și Cunoaștere în Agricultură) și politicile
de consultanță pentru stimularea inovării în agricul-
tura durabilă.
Termen de depunere: 13 septembrie 2016
Detalii: http://ec.europa.eu/research/participants/
portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-
rur-2016-2017.html
Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2016

Recommandé

Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1K vues4 diapositives
Jurnal iul 2020 ed maramures par
Jurnal iul 2020 ed maramuresJurnal iul 2020 ed maramures
Jurnal iul 2020 ed maramuresRadu Big
179 vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016 par
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Margareta Capilnean
891 vues4 diapositives
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresJurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.5K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 7/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 7/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
971 vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr.4/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
835 vues4 diapositives
Jurnal feb 2020 ed maramures par
Jurnal feb 2020 ed maramuresJurnal feb 2020 ed maramures
Jurnal feb 2020 ed maramuresRadu Big
412 vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_ian 2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_ian 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_ian 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_ian 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 5/2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.5K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
963 vues4 diapositives

Tendances(20)

Jurnal feb 2020 ed maramures par Radu Big
Jurnal feb 2020 ed maramuresJurnal feb 2020 ed maramures
Jurnal feb 2020 ed maramures
Radu Big412 vues
Jurnal CDIMM Ian 2019 ED Maramures par Radu Big
Jurnal CDIMM Ian 2019 ED MaramuresJurnal CDIMM Ian 2019 ED Maramures
Jurnal CDIMM Ian 2019 ED Maramures
Radu Big560 vues
Jurnal iun 2020 ed maramures par Radu Big
Jurnal iun 2020 ed maramuresJurnal iun 2020 ed maramures
Jurnal iun 2020 ed maramures
Radu Big148 vues
Jurnal oct 2019 ed maramures par Radu Big
Jurnal oct 2019 ed maramuresJurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramures
Radu Big282 vues
Jurnal dec 2018 ed maramures par Radu Big
Jurnal dec 2018 ed maramuresJurnal dec 2018 ed maramures
Jurnal dec 2018 ed maramures
Radu Big577 vues

En vedette

Jurnal CDIMM nr.5/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr.5/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr.5/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr.5/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.1K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 4/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 4/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 4/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 4/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.1K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 2/2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.5K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.2K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iulie 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.5K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 11/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
974 vues4 diapositives

En vedette(14)

Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures par Margareta Capilnean
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures

Similaire à Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures

Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 12/2017Margareta Capilnean
334 vues4 diapositives
Prezentare PI Targoviste2011.ppt par
Prezentare PI Targoviste2011.pptPrezentare PI Targoviste2011.ppt
Prezentare PI Targoviste2011.pptIulianPatrascu5
4 vues43 diapositives
Jurnal cdimm nr.7_10-ed_maramures par
Jurnal cdimm nr.7_10-ed_maramuresJurnal cdimm nr.7_10-ed_maramures
Jurnal cdimm nr.7_10-ed_maramuresMargareta Capilnean
191 vues4 diapositives
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures par
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct MaramuresJurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct Maramures
Jurnal Cdimm Nr.2 Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
469 vues4 diapositives
Jurnal cdimm nr. 12 2013-ed maramures par
Jurnal cdimm nr. 12 2013-ed maramuresJurnal cdimm nr. 12 2013-ed maramures
Jurnal cdimm nr. 12 2013-ed maramuresMargareta Capilnean
476 vues4 diapositives
Jurnal cdimm nr.6_10-ed_maramures par
Jurnal cdimm nr.6_10-ed_maramuresJurnal cdimm nr.6_10-ed_maramures
Jurnal cdimm nr.6_10-ed_maramuresMargareta Capilnean
366 vues4 diapositives

Similaire à Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures(20)

Jurnal CDIMM nr. 8/2012 - Centrul Europe Direct Maramures par Margareta Capilnean
Jurnal CDIMM nr. 8/2012 - Centrul Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 8/2012 - Centrul Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 8/2012 - Centrul Europe Direct Maramures
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019 par Radu Big
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Radu Big70 vues

Plus de Margareta Capilnean

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018 par
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Margareta Capilnean
611 vues4 diapositives
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Margareta Capilnean
218 vues4 diapositives
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Margareta Capilnean
53 vues4 diapositives
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM7/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM7/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
671 vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
678 vues4 diapositives
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Margareta Capilnean
279 vues6 diapositives

Plus de Margareta Capilnean(20)

Jurnal CDIMM nr. 8/2016_Europe Direct Maramures

  • 1. Anul XXII, Nr. 8/ August 2016 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ Protejați-vă ideile de afaceri! Aveți o idee inovatoare? Înainte de a o face publică, ar fi bine să o protejați cu ajutorul drepturilor de proprietate intelectuală. Ideile mari au valoare doar dacă puteți dovedi legal că acestea vă aparțin. Proprietatea intelectuală include produse, acțiuni sau procese pe care le-ați creat și care vă oferă un avantaj competitiv. Există trei subcategorii: * Proprietatea industrială: invenții (brevete), mărci înregistrate, desene industriale, noi varietăți de plante și indicații de origine geografică; * Opere artistice protejate de drepturile de autor: lucrări literare și artistice originale, muzică, pro- grame de radio și televiziune, software, baze de date, proiecte arhitecturale, creații publicitare și de multimedia; * Strategii comerciale: secrete comerciale, know-how, acorduri de confidențialitate, producție rapidă. Cum vă puteți proteja drepturile de proprie- tate intelectuală? Vă puteți proteja proprietatea intelectuală cu ajutorul drepturilor stabilite de Organizația Mon- dială a Proprietății Intelectuale (OMPI). Forma de protecție depinde de tipul de proprietate intelec- tuală: • brevetele vă permit să împiedicați părțile terțe să fabrice, să utilizeze sau să vândă invenția dumneavoastră pe o anumită perioadă de timp, în funcție de tipul de invenție; • mărcile înregistrate protejează numele pro- dusului, împiedicând alte companii să vândă un produs cu aceeași denumire; • drepturile de autor vă permit să controlați producția, distribuția, difuzarea sau reprezenta- rea publică a operei dumneavoastră. Drepturile de autor se acordă automat, fără să fie necesară înregistrarea oficială. Puteți folosi imediat sim- bolul drepturilor de autor (©). Drepturile de proprietate intelectuală (DPI) sunt protejate mai ales de legislațiile naționale și mai puțin de legislația UE. Apărarea lor în fiecare țară din UE poate fi complicată și costisitoare. Puteți face economie de timp și bani prote- jându-vă proprietatea intelectuală la nivelul UE. Dacă vă desfășurați activitatea în mai multe țări din UE, marca înregistrată a Uniunii Europene și modelul sau desenul comunitar înregistrat vă oferă protecție în toate cele 28 de state membre și nu trebuie să vă înregistrați decât o singură dată. Vă puteți înregistra marca sau desenul ori modelul în oricare din cele 23 de limbi oficiale ale UE, depunând o sin- gură cerere la Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (OUEPI): https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/home • MARCA UNIUNII EUROPENE O cerere online către OUEPI costă 850 EUR și se depune într-o singură limbă. După ce este înre- gistrată, marca dumneavoastră poate fi reînnoită o dată la zece ani, pe termen nelimitat. Dacă vă desfășurați activitatea comercială într-o singură țară din Uniunea Europeană, vă puteți înre- gistra marca la un oficiu național pentru a beneficia de protecția mărcii și a valorii pe care o reprezintă, acolo unde aveți nevoie. Ghidul întreprinzătorului european: http://europa.eu/youreurope/business/index_ro.htm
  • 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2016 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Sistemele naționale și sistemul UE nu sunt con- cepute pentru a concura unul împotriva celuilalt, ci sunt complementare. • DESENELE ȘI MODELELE INDUSTRIALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ Cu cât întreprinderile acordă o atenție mai mare desenelor sau modelelor industriale, cu atât mai mare va fi și succesul comercial. Rata de dezvoltare a întreprinderilor care recunosc importanța desene- lor sau modelelor industriale este cu 22% mai mare decât cea a celor care le ignoră. Un desen sau model industrial reușit pune ac- centul pe utilizator, combină valorile estetice, eco- nomice și practice și constituie modul în care clienții dumneavoastră recunosc competența deosebită în domeniul inovației. Dacă vă desfășurați activitatea într-o sin- gură țară din UE, aveți posibilitatea să vă înregistrați desenul/modelul acolo. Veți avea dreptul exclusiv asupra lui în țara pe care ați ales- o, dar nu veți putea împiedica o eventuală copiere a lui în alte țări din UE. Dacă vă desfășurați activitatea în mai multe țări din UE, ar trebui să luați în calcul opțiunea de a obține un drept asupra desenului/modelului care să fie valabil pe întreg teritoriul UE: un desen sau mo- del comunitar înregistrat (DMIC). Taxa de înregistrare și publicare a unui desen sau model este de 350 EUR pentru protecție pe o perioadă de cinci ani. • BREVETE Pentru a obține un brevet național vă puteți adresa oficiului competent din țara UE în cauză, iar pentru a obține un brevet european trebuie să depuneți o cerere la Oficiul European de Brevete. Totuși, brevetul european trebuie să fie validat de oficiul național de brevete din fiecare țară în care aveți nevoie de protecție. În anumite țări, legislația națională prevede traducerea brevetului sau plata unei taxe până la o anumită dată. Contrafacerea (imitarea frauduloasă a unui pro- dus de marcă) și pirateria (copierea neautorizată a unui produs protejat de drepturile de proprietate intelectuală) au atins proporții alarmante. Ele au implicații majore asupra inovării, creșterii, ocupării forței de muncă, siguranței și sănătății consumato- rilor. În funcție de legislația națională și de țara de proveniență a bunurilor contrafăcute, autoritățile la care trebuie să apelați sunt autoritățile vamale, or- ganismele de supraveghere a pieței (inspectoratele comerciale), poliția sau oficiile de brevete și mărci. Protecție împotriva contrafacerii: Puteți so- licita reținerea produselor suspectate de încălca- rea drepturilor de proprietate intelectuală comple- tând o cerere de intervenție a autorităților vamale naționale. Deși cererile de intervenție se depun la nivel național, ele pot beneficia de aceleași statut juridic în toate țările din UE. Mai multe informații găsiți pe wesite-ul Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (OUEPI): https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/home
  • 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2016 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Fondul European pentru Investiții Stra- tegice (FEIS) a încheiat primul acord cu România Banca Europeană de Investiții (BEI) a oferit vineri, la finalul lunii iulie, un împrumut de 15 milioane de euro companiei Agricover Credit IFN pentru a finanța proiectele de dimensiuni reduse implementate de IMM-urile din domeniul agricol. Agricover Credit IFN este, în prezent, singura instituție financiară din România axată în mod exclu- siv pe finanțarea agricultorilor și a proiectelor lor. Îm- prumutul de la BEI va ajuta la găsirea de soluții pen- tru lipsa finanțărilor necesare IMM-urilor agricole din România și va contribui, astfel, la mai buna utilizare a potențialului agriculturii românești. FEIS este pilonul central al Planului de investiții pentru Europa. Acesta își propune să corecteze disfuncționalitățile actuale ale pieței prin eliminarea lacunelor și mobilizarea investițiilor private. El va spri- jini investiții strategice în domenii-cheie, cum ar fi in- frastructura, educația, cercetarea și inovarea, precum și finanțarea de risc pentru întreprinderile mici. • Stop risipei de hrană! Se estimează că, în fiecare an, în jur de 88 de milioane de tone de alimente sunt irosite în UE. Comisia europeană a publicat, la începutul lunii august, structura Platformei UE privind risipa ali- mentară și pierderile de hrană. Aceasta reunește 70 de organizații membre, atât din sectorul public, cât și privat, pentru a maximiza contribuția lor în domeniu. De asemenea, ea sprijină realizarea unu- ia dintre obiectivele de dezvoltare durabilă, cel de reducere la jumătate a risipei de hrană pe cap de locuitor până în 2030, în comerțul cu amănun- tul și consum, precum și a pierderilor de-a lungul lanțurilor de producție și aprovizionare. Platforma UE va sprijini toate părțile implicate în: - definirea acțiunilor necesare de-a lungul lanțului valoric alimentar; - promovarea cooperării inter-sectoriale; - realizarea schimbului de bune practici; - evaluarea progresului în domeniu. Detalii: http://ec.europa.eu/food/safety/food_ waste/eu_actions/eu-platform/index_en.htm • Energie rece: proiect inovator cu participare românească Proiectul ”Energie rece” (Cold Energy), dezvoltat în colaborare cu firma românească Agricola Pagnan SRL, este unul dintre cele 15 proiecte inovatoare aprobate de CE la sfârșitul săptămânii trecute. Scopul lui este de a produce și comercializa un sistem de refrigerare inovator brevetat, ce ar permi- te utilizatorilor să economisească între 30% și 50% din consumul de energie. Finanțarea UE acordată proiectului se ridică la peste 2,4 milioane de euro. Cele 15 proiecte au fost selectate în cadrul celei de-a cincea ediții a Schemei ”Cale rapidă către ino- vare” (Fast Track to Innovation - FTI). Context Schema-pilot FTI a fost lansată în ianuarie 2015. Numărul total de propuneri primite de la lansarea programului a ajuns astfel la 1.446. Au fost selecta- te pentru finanțare 77 dintre ele, totalizând aproa- pe 166,5 milioane de euro. Aproape jumătate dintre participanții la proiecte (44%) sunt întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). Următoarea, și ultima, rundă este programată pentru 25 octombrie 2016. Detalii: http://ec.europa.eu/romania/news/11082016_ proiecte_fti_aprobate_iunie_2016_ro.htm • Confidențialitatea în mediul electronic Comisia Europeană a publicat, la începutul lu- nii august, rezultatele preliminare ale consul- tării publice privind revizuirea Directivei despre confidențialitatea în mediul electronic. 83% dintre persoanele și organizațiile societății civile care au contribuit la consultare sunt de acord că un set de norme specifice sectorului comunicațiilor electronice ar permite asigurarea confidențialității. Totodată, 76% dintre aceștia cred că domeniul de aplicare al normelor ar trebui extins pentru a acoperi și activitățile altor furnizori de servicii care includ și comunicații, cum ar fi cele de voce prin internet sau de mesagerie instant. Cu toate acestea, 76% dintre respondenți consi- deră că Directiva a reușit doar parțial – sau deloc – să-și atingă obiectivele de a asigura protecția deplină a vieții private și a confidențialității comunicării. Ei apreciază că acest lucru se datorează domeniului de aplicare limitat, diferențelor dintre statele membre și nivelului scăzut de respectare și aplicare a legilor. Respondenții din sectorul industrial și al autorităților publice au fost mai pozitivi în ce privește îndeplinirea obiectivelor Directivei. Însă, 42% din sectorul industrial este contra extinderii domeniului de aplicare. Cele mai multe contribuții au venit din partea cetățenilor (38,5%). Peste 25% dintre ele au pro- venit din Germania, urmată în clasament de Marea Britanie și Belgia. ȘTIRI EUROPENE
  • 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Programul european Life Comisia Europeană (CE) a lansat cererea de pro- puneri de proiecte 2016 pentru programul european «Life» 2014-2020. Programul «Life» are 2 subpro- grame, «Mediu» și «Politici Climatice», iar fiecare dintre acestea, mai multe domenii de acțiune. Subprogramul MEDIU, căruia i se vor aloca prin aceasta cerere 273.936.184 €, are 3 domenii priori- tare: • mediu și utilizarea eficientă a resurselor; • natura și biodiversitate; • guvernanță și informare în domeniul mediului. Minium 55% din resursele bugetare alocate pro- iectelor sprijinite prin intermediul subvențiilor de acțiune în cadrul subprogramului pentru mediu sunt dedicate proiectelor care sprijină conservarea naturii și a biodiversității. Subprogramul POLITICI CLIMATICE, căruia i se vor aloca 63.600.000 €, are 3 domenii prioritare: • atenuarea schimbărilor climatice; • adaptarea la schimbările climatice; • guvernanță și informare în domeniul climei. Acțiuni care pot fi finanțate: - informare și comunicare, inclusiv campanii de sensibilizare. Resursele financiare alocate activităților de comunicare acoperă și comunicarea instituțională a priorităților politice ale Uniunii, precum și comuni- carea stadiului de punere în aplicare și transpunere a principalelor acte legislative ale Uniunii în domeniul mediului și al climei; - studii, anchete, modelare și elaborare de scenarii; - pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea, verificarea și evaluarea proiectelor, politicilor, progra- melor și a legislației; - ateliere, conferințe și reuniuni; - colaborare în rețea și platforme destinate schim- bului de bune practici; - orice alte activități care contribuie la îndeplinirea obiectivelor generale. Condiții de finanțare: 60% cofinanțare; pentru proiecte înscrise în componenta “Natura și biodiversi- tate” se poate ajunge până la 75%. Pot solicita cofinanțare organisme publice și pri- vate înregistrate in UE: autorități publice; organizații private; organizații non-profit. Termene de depunere: - 7 septembrie 2016 – subprogramul Politici Climatice; - 12, 15 și 20 septembrie 2016 – subprogramul Mediu, în funcție de tipul de proiect; - 26 septembrie 2016 – proiecte integrate, nota de concept (faza I) ora 16.00, la Bruxelles. Website-ul programului: http://ec.europa.eu/ environment/life/funding/life2016/index.htm • Orizont 2020: Cerere de propuneri proiecte pentru “Renaștere rurală” 2016 Bugetul este de 66.000.000 €, în funcție de topicul la care se aplică; se acordă 100% finanțare pentru acțiunile de cercetare și inovare și acțiunile de coor- donare și sprijin și 70% pentru cele de inovare. Topicuri pentru cofinanțare: - Cadrul politic și modele de guvernare consolidate pentru sinergii în relația rural-urban; - Apa în exploatările agricole; - Sisteme de diversificare a culturilor pentru livra- rea de produse alimentare, hrană pentru animale, produse industriale și servicii ecosistemice – de la be- neficiile fermei la organizarea lanțului de producție; - Culturi industriale profitabile și eficiente ca re- surse pe terenuri marginale; - Demonstrarea prin centre logistice integrate pentru aplicații alimentare și nealimentare; - Rețele tematice care reunesc cunoștințe pregă- tite pentru punerea în practică; - Demonstrații la fermă: mecanisme de învățare aprofundată de la agricultor la agricultor; - Rolul consilierilor în funcționarea AKIS (Sisteme de Inovare și Cunoaștere în Agricultură) și politicile de consultanță pentru stimularea inovării în agricul- tura durabilă. Termen de depunere: 13 septembrie 2016 Detalii: http://ec.europa.eu/research/participants/ portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020- rur-2016-2017.html Pagină realizată cu informații preluate de pe: http://www.finantare.ro/ Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 8/2016