Jurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_Maramures

M
Margareta CapilneanMargareta Capilnean

EU information for business

Anul XXI, Nr. 10/ Octombrie 2015
Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş
FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ
Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380;
e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/
Fundația CDIMM Maramureș a implementat Proiectul ”Promovarea oportunităților de
investiții, cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea relațiilor transfron-
taliere în Regiunea Carpatica” pe parcursul a 22 de luni, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31
octombrie 2015.
Parteneriatul de proiect a fost alcătuit din:
•	 Asociația de Dezvoltare Economică Ivano-Frankivsk (Ucraina), coordonatorul proiectului;
•	 Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș, partener;
•	 Departamentul pentru Reforme economice, Integrare europeană și Investiții din cadrul Administrației
regionale de stat Ivano-Frankivsk (Ucraina), partener asociat.
Finanțator: Programul ENPI de cooperare transfrontalieră HU-SK-RO-UA, 2007 – 2013
Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea
socio–economică în Regiunea Carpatica prin promo-
varea cooperării între întreprinderile mici și mijlocii,
crearea un climat favorabil dezvoltării investițiilor
în regiunea transfrontalieră România – Ucraina
și îmbunătățirea imaginii regiunii prin cooperare
transfrontalieră.
Localizarea activităților: Regiunea Ivano-Frankivsk
(Ucraina) și Județul Maramureș (România).
Grupul țintă: întreprinderile mici și mijlocii (IMM-
uri), instituții publice locale și județene, potențiali
investitori.
Principalele activități:
1.	 Evaluarea potențialului de investiții al
IMM-urilor din Regiunea Carpatica prin realiza-
rea unui sondaj și a unei cercetări în cele două zone.
Materialele cuprind informații integrate des-
pre cele 2 regiuni ale proiectului și se pot obține
în format tipărit, de la sediul Fundației CDIMM
Maramureș sau de la panourile de informare ale
Centrului Europe Direct Maramureș. De asemenea,
broșurile pot fi consultate pe pagina de internet a
proiectului: http://roua.cdimm.org/analitic.html,
respectiv: http://roua.cdimm.org/sociologic.html.
2.	 Dezvoltarea abilităților și a nivelului
cunoștințelor în rândul reprezentanților sec-
torului public și al IMM-urilor prin organizarea
unei sesiuni de instruire: inovarea și dezvoltarea
investițiilor, modalități de atragere investitori, stabilire
priorități pentru investiții, cooperare cu investitori.
Proiect de cooperare transfrontalieră
România - Ucraina, la final
Continuare în pag. 2
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Buletin de informare lunar
Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2015
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
Workshop-ul internațional: „Aspecte practice
privind atragerea investițiilor și susținerea
proiectelor de investiții” s-a desfășurat în
luna noiembrie 2014, în Yaremche (Ucraina).
Participanții la workshop au fost peste 40 persoane
care au reprezentat mediul de afaceri și instituții
publice din cele două zone de implementare a
proiectului, Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul
Maramureș (19 participanți din Maramureș).
Agenda workshopului a cuprins 4 MODULE:
I. Dezvoltare inovatoare și de investiții a teritoriilor;
II. Modalități de atragere a investițiilor și direcții
prioritare;
III. Cooperarea cu investitorii;
IV. Pregătirea proiectelor de investiții.
3.	 Crearea unui cadru comun de schimb de
informații și a unei imagini pozitive a Regiunii
Carpatica pe piețele internaționale.
În cadrul acestei activități au fost realizate 4
broșuri, textele fiind în limbile română, ucraineană
și engleză. Broșurile sunt disponibile în format tipărit
(la sediul CDIMM MM) și electronic, pe website-ul pro-
iectului: http://roua.cdimm.org/
I. Ghidul „Bune practici în atragerea
investițiilor” cuprinde o selecție de IMM-uri din
Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul Maramureș,
care și-au prezentat investițiile realizate (11 IMM-
uri din Maramureș).
II. Catalogul “Proiecte de investiții ale în-
treprinderilor” (20 de IMM-uri din Maramureș)
III. Harta privind potențialul de investiții în
Regiunea Carpatica
IV. Broșura „Investiți în Regiunea Carpatică!
(RegiuneaIvano-FrankivskșiJudețulMaramureș)”
include informații pentru potențiali investitori,
cu privire la regiune, avantajele sale competitive,
așezarea geografică, legăturile de transport, per-
spectivele de dezvoltare, resursele umane, resur-
sele educaționale și științifice, economia regiunii,
investițiile, infrastructura de afaceri, activitatea
economică externă și proprietatea investițiilor
din Regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina) și Județul
Maramureș (România).
Continuare din pag. 1
Continuare în pag. 3
Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană
Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene
Buletin de informare lunar
Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România
Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2015
Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ
•	 Credite garantate prin Fondul European de
Investiții pentru antreprenorii români
Șase bănci din România, Țările de Jos, Franța,
Irlanda, Italia și Spania au semnat pe 19 octom-
brie, un acord de garantare în valoare de 237 de
milioane de euro cu Fondul European de Investiții
(FEI), pentru a facilita accesul IMM-urilor din aceste
țări la surse de finanțare din piață.
Se estimează că acest acord, derulat în cadrul
Programului Uniunii Europene pentru ocuparea
forței de muncă și inovare socială (EaSI), va spri-
jini aproximativ 20.000 de IMM-uri să obțină cre-
dite de finanțare.
Acordurile au fost semnate la 5 luni de la lan-
sarea inițiativei EaSI, între FEI și următoarele
bănci: Nextebank (România), Qredits Microfinan-
ciering (Țările de Jos), Association pour le Droit à
l’Initiative Economique (Franța), Microfinance Ire-
land (Irlanda), PerMicro (Italia) și Laboral Kutxa/
Caja Laboral Popular (Spania).
Persoanele care au dificultăți în a intra pe piața
forței de muncă și doresc să își înființeze propria
microîntreprindere sunt în special vizate de cele 6
acorduri de finanțare.
•	 Acces mai ușor la Fondurile structurale și
de investiții europene
Grupul la nivel înalt pentru simplificare, lansat
de Comisia Europeană în luna iulie, s-a reunit pentru
prima dată la Bruxelles, pe 20 octombrie 2015.
Grupul, condus de fostul vicepreședinte al Co-
misiei Europene Siim Kallas, este format din 12
experți independenți selectați în baza cunoștințelor
lor despre Fondurile structurale și de investiții euro-
pene și despre reducerea sarcinilor administrative.
Activitatea Grupului la nivel înalt pentru sim-
plificare face parte dintr-o inițiativă mai largă a
comisarului Corina Crețu și a Direcției generale
pentru politici regionale și urbane (DG REGIO) de
a îmbunătăți modul în care statele membre și re-
giunile gestionează și investesc fondurile politicii
de coeziune.
Domenii de acțiune:
- sporirea utilizării procedurilor electronice (e-
cohesion) și a modalităților mai simple de rambur-
sare a costurilor;
- facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare;
- combaterea practicii de gold-plating, prin care
se adaugă condiții și cerințe administrative supli-
mentare la nivel național sau regional.
4.	 Creșterea competitivității, investițiilor și
activităților de inovare în Regiunea Carpatica prin
organizarea unui Forum Internațional de Investiții.
Forumul „Investiții în Regiunea Carpatica” a avut
loc la Ivano-Frankivsk (Ucraina). Participanții la
eveniment au fost peste 80 persoane care au repre-
zentat mediul de afaceri, instituții publice, studenți
și mass-media din cele două zone de implementare
a proiectului, Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul
Maramureș (17 participanți din Maramureș).
Agenda forumului a cuprins:
- Prezentarea potențialului de investiții din cele
două regiuni;
- Prezentări ale unor proiecte de investiții;
- Sesiuni tematice desfășurate în paralel pe 3
teme: Industrie și conservarea energiei; Complexe
agroindustriale; Turism.
- Prezentarea unor exemple de bună practică în
atragerea de investiții în Regiunea Ivano-Frankivsk.
Continuare din pag. 2
ȘTIRI EUROPENE
Detalii despre proiect: http://roua.cdimm.org/
Centrul Europe Direct Maramureş
Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org.
Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene;
transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană.
Program cu publicul: Luni - Vineri, 9.00-16.00
Fundaţia CDIMM Maramureş
Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870,
221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org
Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri
şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură.
Maramureş
Colectivul de redacţie
Margareta CĂPÎLNEAN
Radu BIG
Mirel MIHALI
ISSN - 1454 -7007
Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul
Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm
ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI
•	 Sprijin pentru acțiunile de informare pri-
vind politica agricolă comună (PAC) - 2016
Politica agricolă comună (PAC) este esențială pen-
tru securitatea alimentară pe termen lung și aduce
o contribuție semnificativă la prioritățile Comisiei
Europene, cum ar fi investițiile, locurile de muncă
și creșterea economică, schimbările climatice, piața
internă, piața unică digitală și altele.
PAC contribuie la dezvoltarea durabilă și la moder-
nizarea agriculturii europene și a economiei rurale.
Solicitanți eligibili:
- organizații non-profit; autorități publice
(naționale, regionale, locale); asociații europene;
universități; instituții de învățământ; centre de
cercetare; societăți (de ex. societăți din domeniul
comunicării mass-media).
Activități eligibile:
1. la nivel multiregional sau național;
2. la nivel european (cu impact în mai multe
state membre).
Tipuri de acțiuni și instrumente de comunicare:
- producerea și distribuirea de materiale multi-
media sau audiovizuale;
- producerea și distribuirea de materiale tipărite
(publicații, afișe etc.);
- crearea unor instrumente pe internet și prin
intermediul rețelelor sociale;
- evenimente mediatice;
- conferințe, seminarii, ateliere și studii pe teme
legate de PAC;
- evenimente de tipul „ferma la oraș” care ex-
plică populației urbane importanța agriculturii;
- evenimente de tipul „porți deschise”, care ur-
măresc să le prezinte cetățenilor rolul agriculturii;
- expoziții statice sau mobile sau puncte de informare.
Perioada de implementare: 1 mai 2016 - 30
aprilie 2017.
Condiții de finanțare:
- rambursarea în proporție de 50% a costurilor
directe eligibile suportate efectiv;
- o contribuție forfetară echivalentă cu 7% (cos-
turile administrative generale ale beneficiarului).
Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetară
pentru costuri indirecte): 50.000 EUR și 300.000 EUR.
Termen de depunere: 30 noiembrie 2015.
Website-ul programului: http://ec.europa.
eu/agriculture/grants-for-information-measures/
•	 PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin pentru
investiții în procesarea/marketingul pro-
duselor agricole. Se vor acorda finanțări pentru:
- înființarea și/sau modernizarea unităților de
procesare și comercializare;
- introducerea de noi tehnologii pentru dezvol-
tarea de noi produse și procese;
- aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv
scăderea consumului de energie și a emisiilor GES;
- promovarea investițiilor pentru producerea și
utilizarea energiei din surse regenerabile;
- creșterea numărului de locuri de muncă.
Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, IMM-
uri, întreprinderi mari, cooperative și grupuri de
producători care realizează investiții corporale și
necorporale pentru procesarea și marketingul pro-
duselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul
de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu
excepția produselor pescărești.
Rata sprijinului public nerambursabil: 50%
(IMM-uri și grupuri de producători/cooperative);
40% (alte întreprinderi) și nu va depăși:
- 1.000.000 Euro/proiect: proiecte ale IMM-urilor, ce
nu presupun investiții pentru un lanț alimentar integrat;
- 1.500.000 Euro/proiect: alte întreprinderi,
pentru proiecte ce nu presupun investiții pentru
un lanț alimentar integrat;
- 2.500.000 Euro/proiect: investiții care conduc la
un lanț alimentar integrat (orice întreprinderi), pre-
cum și pentru cooperative și grupuri de producători
(proiecte ce nu presupun investiții pentru un lanț ali-
mentar integrat.
Bugetul total aferent sesiunii anuale pe 2015
este de 93.489.144 Euro.
Termen depunere: 18 decembrie 2015, orele 16.00.
Website-ul PNDR 2014-2020: www.afir.info
Pagină realizată cu informații preluate în principal, de pe: http://www.finantare.ro/

Recommandé

Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/ 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_mai 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.6K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 12/2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
963 vues4 diapositives
Jurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures par
Jurnal sept 2014 _Europe Direct MaramuresJurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures
Jurnal sept 2014 _Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.5K vues4 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm_martie 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 7/2017_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
835 vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures par
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED MaramuresJurnal CDIMM_iunie 2015_ED Maramures
Jurnal CDIMM_iunie 2015_ED MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_dec 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.3K vues4 diapositives
Jurnal apr 2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresJurnal apr 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal apr 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.5K vues4 diapositives

Tendances(20)

Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures par Margareta Capilnean
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_decembrie 2015_Europe Direct Maramures
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016 par Margareta Capilnean
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Newsletter 2/2016_Europe Direct Maramures_februarie 2016
Jurnal iun 2020 ed maramures par Radu Big
Jurnal iun 2020 ed maramuresJurnal iun 2020 ed maramures
Jurnal iun 2020 ed maramures
Radu Big148 vues

En vedette

Jurnal CDIMM august 2014_ Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM august 2014_ Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM august 2014_ Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM august 2014_ Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.7K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_apr 2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_apr 2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_apr 2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_apr 2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.4K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nov 2014_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.5K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM_ian 2016_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.2K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 9/2015_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
1.3K vues4 diapositives
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures par
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM MaramuresJurnal CDIMM 2/2016_CDIMM Maramures
Jurnal CDIMM 2/2016_CDIMM MaramuresMargareta Capilnean
1.2K vues4 diapositives

En vedette(11)

Similaire à Jurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_Maramures

Jurnal feb2014 ed maramures par
Jurnal feb2014 ed maramuresJurnal feb2014 ed maramures
Jurnal feb2014 ed maramuresMargareta Capilnean
453 vues4 diapositives
Jurnal aug 2019 ed maramures par
Jurnal aug 2019 ed maramuresJurnal aug 2019 ed maramures
Jurnal aug 2019 ed maramuresRadu Big
464 vues4 diapositives
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 5/2017Margareta Capilnean
448 vues4 diapositives
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019 par
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Radu Big
112 vues4 diapositives
Jurnal oct 2019 ed maramures par
Jurnal oct 2019 ed maramuresJurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramuresRadu Big
282 vues4 diapositives
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures par
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresJurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct Maramures
Jurnal cdimm nr.5 Mai Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
456 vues4 diapositives

Similaire à Jurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_Maramures(20)

Jurnal aug 2019 ed maramures par Radu Big
Jurnal aug 2019 ed maramuresJurnal aug 2019 ed maramures
Jurnal aug 2019 ed maramures
Radu Big464 vues
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019 par Radu Big
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Newsletter ed maramures-sep_oct 2019
Radu Big112 vues
Jurnal oct 2019 ed maramures par Radu Big
Jurnal oct 2019 ed maramuresJurnal oct 2019 ed maramures
Jurnal oct 2019 ed maramures
Radu Big282 vues
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova par Calestru Iurie
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldovaRo ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova
Ro ecipes progres iulie 2019-octombrie 2020 idep moldova
Calestru Iurie2.2K vues
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova par Calestru Iurie
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaProgramul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Calestru Iurie4.9K vues
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova par Calestru Iurie
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP MoldovaProgramul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Programul ECIPES iunie 2019-aprilie 2020 IDEP Moldova
Calestru Iurie58 vues
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova. par Calestru Iurie
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.
ECIPES Program, iulie 2019-septembrie 2020. IDEP Moldova.
Calestru Iurie332 vues
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019 par Radu Big
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Newsletter ed maramures-nov_dec 2019
Radu Big70 vues
Ro ecipes progres iulie 2019 octombrie 2020 idep moldova par Calestru Iurie
Ro ecipes progres iulie 2019   octombrie 2020 idep moldovaRo ecipes progres iulie 2019   octombrie 2020 idep moldova
Ro ecipes progres iulie 2019 octombrie 2020 idep moldova
Calestru Iurie781 vues
Ro ecipes progres iulie 2019 octombrie 2020 idep moldova par Calestru Iurie
Ro ecipes progres iulie 2019   octombrie 2020 idep moldovaRo ecipes progres iulie 2019   octombrie 2020 idep moldova
Ro ecipes progres iulie 2019 octombrie 2020 idep moldova
Calestru Iurie607 vues
ECIPES Program. IDEP Moldova. Iulie 2019-Octombrie 2020. par Calestru Iurie
ECIPES Program. IDEP Moldova. Iulie 2019-Octombrie 2020.ECIPES Program. IDEP Moldova. Iulie 2019-Octombrie 2020.
ECIPES Program. IDEP Moldova. Iulie 2019-Octombrie 2020.
Calestru Iurie517 vues
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures par Radu Big
Jurnal Iulie 2019 EDIC MaramuresJurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Jurnal Iulie 2019 EDIC Maramures
Radu Big370 vues

Plus de Margareta Capilnean

Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018 par
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018
Jurnal CDIMM_Europe Direct Maramures_august 2018Margareta Capilnean
611 vues4 diapositives
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 4/2018Margareta Capilnean
218 vues4 diapositives
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr 4/2018Margareta Capilnean
53 vues4 diapositives
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM nr. 6/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
678 vues4 diapositives
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018 par
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018
Newsletter Europe Direct Maramures nr. 3/2018Margareta Capilnean
279 vues6 diapositives
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures par
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresJurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct Maramures
Jurnal CDIMM 5/2018_Europe Direct MaramuresMargareta Capilnean
678 vues4 diapositives

Plus de Margareta Capilnean(20)

Jurnal CDIMM_oct 2015_Europe Direct_Maramures

  • 1. Anul XXI, Nr. 10/ Octombrie 2015 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Fundația CDIMM Maramureș a implementat Proiectul ”Promovarea oportunităților de investiții, cooperarea între întreprinderile mici și mijlocii și dezvoltarea relațiilor transfron- taliere în Regiunea Carpatica” pe parcursul a 22 de luni, în perioada 1 ianuarie 2014 - 31 octombrie 2015. Parteneriatul de proiect a fost alcătuit din: • Asociația de Dezvoltare Economică Ivano-Frankivsk (Ucraina), coordonatorul proiectului; • Fundația Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici și Mijlocii Maramureș, partener; • Departamentul pentru Reforme economice, Integrare europeană și Investiții din cadrul Administrației regionale de stat Ivano-Frankivsk (Ucraina), partener asociat. Finanțator: Programul ENPI de cooperare transfrontalieră HU-SK-RO-UA, 2007 – 2013 Proiectul și-a propus să contribuie la dezvoltarea socio–economică în Regiunea Carpatica prin promo- varea cooperării între întreprinderile mici și mijlocii, crearea un climat favorabil dezvoltării investițiilor în regiunea transfrontalieră România – Ucraina și îmbunătățirea imaginii regiunii prin cooperare transfrontalieră. Localizarea activităților: Regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina) și Județul Maramureș (România). Grupul țintă: întreprinderile mici și mijlocii (IMM- uri), instituții publice locale și județene, potențiali investitori. Principalele activități: 1. Evaluarea potențialului de investiții al IMM-urilor din Regiunea Carpatica prin realiza- rea unui sondaj și a unei cercetări în cele două zone. Materialele cuprind informații integrate des- pre cele 2 regiuni ale proiectului și se pot obține în format tipărit, de la sediul Fundației CDIMM Maramureș sau de la panourile de informare ale Centrului Europe Direct Maramureș. De asemenea, broșurile pot fi consultate pe pagina de internet a proiectului: http://roua.cdimm.org/analitic.html, respectiv: http://roua.cdimm.org/sociologic.html. 2. Dezvoltarea abilităților și a nivelului cunoștințelor în rândul reprezentanților sec- torului public și al IMM-urilor prin organizarea unei sesiuni de instruire: inovarea și dezvoltarea investițiilor, modalități de atragere investitori, stabilire priorități pentru investiții, cooperare cu investitori. Proiect de cooperare transfrontalieră România - Ucraina, la final Continuare în pag. 2
  • 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2015 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Workshop-ul internațional: „Aspecte practice privind atragerea investițiilor și susținerea proiectelor de investiții” s-a desfășurat în luna noiembrie 2014, în Yaremche (Ucraina). Participanții la workshop au fost peste 40 persoane care au reprezentat mediul de afaceri și instituții publice din cele două zone de implementare a proiectului, Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul Maramureș (19 participanți din Maramureș). Agenda workshopului a cuprins 4 MODULE: I. Dezvoltare inovatoare și de investiții a teritoriilor; II. Modalități de atragere a investițiilor și direcții prioritare; III. Cooperarea cu investitorii; IV. Pregătirea proiectelor de investiții. 3. Crearea unui cadru comun de schimb de informații și a unei imagini pozitive a Regiunii Carpatica pe piețele internaționale. În cadrul acestei activități au fost realizate 4 broșuri, textele fiind în limbile română, ucraineană și engleză. Broșurile sunt disponibile în format tipărit (la sediul CDIMM MM) și electronic, pe website-ul pro- iectului: http://roua.cdimm.org/ I. Ghidul „Bune practici în atragerea investițiilor” cuprinde o selecție de IMM-uri din Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul Maramureș, care și-au prezentat investițiile realizate (11 IMM- uri din Maramureș). II. Catalogul “Proiecte de investiții ale în- treprinderilor” (20 de IMM-uri din Maramureș) III. Harta privind potențialul de investiții în Regiunea Carpatica IV. Broșura „Investiți în Regiunea Carpatică! (RegiuneaIvano-FrankivskșiJudețulMaramureș)” include informații pentru potențiali investitori, cu privire la regiune, avantajele sale competitive, așezarea geografică, legăturile de transport, per- spectivele de dezvoltare, resursele umane, resur- sele educaționale și științifice, economia regiunii, investițiile, infrastructura de afaceri, activitatea economică externă și proprietatea investițiilor din Regiunea Ivano-Frankivsk (Ucraina) și Județul Maramureș (România). Continuare din pag. 1 Continuare în pag. 3
  • 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 10/2015 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ • Credite garantate prin Fondul European de Investiții pentru antreprenorii români Șase bănci din România, Țările de Jos, Franța, Irlanda, Italia și Spania au semnat pe 19 octom- brie, un acord de garantare în valoare de 237 de milioane de euro cu Fondul European de Investiții (FEI), pentru a facilita accesul IMM-urilor din aceste țări la surse de finanțare din piață. Se estimează că acest acord, derulat în cadrul Programului Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI), va spri- jini aproximativ 20.000 de IMM-uri să obțină cre- dite de finanțare. Acordurile au fost semnate la 5 luni de la lan- sarea inițiativei EaSI, între FEI și următoarele bănci: Nextebank (România), Qredits Microfinan- ciering (Țările de Jos), Association pour le Droit à l’Initiative Economique (Franța), Microfinance Ire- land (Irlanda), PerMicro (Italia) și Laboral Kutxa/ Caja Laboral Popular (Spania). Persoanele care au dificultăți în a intra pe piața forței de muncă și doresc să își înființeze propria microîntreprindere sunt în special vizate de cele 6 acorduri de finanțare. • Acces mai ușor la Fondurile structurale și de investiții europene Grupul la nivel înalt pentru simplificare, lansat de Comisia Europeană în luna iulie, s-a reunit pentru prima dată la Bruxelles, pe 20 octombrie 2015. Grupul, condus de fostul vicepreședinte al Co- misiei Europene Siim Kallas, este format din 12 experți independenți selectați în baza cunoștințelor lor despre Fondurile structurale și de investiții euro- pene și despre reducerea sarcinilor administrative. Activitatea Grupului la nivel înalt pentru sim- plificare face parte dintr-o inițiativă mai largă a comisarului Corina Crețu și a Direcției generale pentru politici regionale și urbane (DG REGIO) de a îmbunătăți modul în care statele membre și re- giunile gestionează și investesc fondurile politicii de coeziune. Domenii de acțiune: - sporirea utilizării procedurilor electronice (e- cohesion) și a modalităților mai simple de rambur- sare a costurilor; - facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare; - combaterea practicii de gold-plating, prin care se adaugă condiții și cerințe administrative supli- mentare la nivel național sau regional. 4. Creșterea competitivității, investițiilor și activităților de inovare în Regiunea Carpatica prin organizarea unui Forum Internațional de Investiții. Forumul „Investiții în Regiunea Carpatica” a avut loc la Ivano-Frankivsk (Ucraina). Participanții la eveniment au fost peste 80 persoane care au repre- zentat mediul de afaceri, instituții publice, studenți și mass-media din cele două zone de implementare a proiectului, Regiunea Ivano-Frankivsk și Județul Maramureș (17 participanți din Maramureș). Agenda forumului a cuprins: - Prezentarea potențialului de investiții din cele două regiuni; - Prezentări ale unor proiecte de investiții; - Sesiuni tematice desfășurate în paralel pe 3 teme: Industrie și conservarea energiei; Complexe agroindustriale; Turism. - Prezentarea unor exemple de bună practică în atragerea de investiții în Regiunea Ivano-Frankivsk. Continuare din pag. 2 ȘTIRI EUROPENE Detalii despre proiect: http://roua.cdimm.org/
  • 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: Luni - Vineri, 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm ȘTIRI DESPRE FINANŢĂRI • Sprijin pentru acțiunile de informare pri- vind politica agricolă comună (PAC) - 2016 Politica agricolă comună (PAC) este esențială pen- tru securitatea alimentară pe termen lung și aduce o contribuție semnificativă la prioritățile Comisiei Europene, cum ar fi investițiile, locurile de muncă și creșterea economică, schimbările climatice, piața internă, piața unică digitală și altele. PAC contribuie la dezvoltarea durabilă și la moder- nizarea agriculturii europene și a economiei rurale. Solicitanți eligibili: - organizații non-profit; autorități publice (naționale, regionale, locale); asociații europene; universități; instituții de învățământ; centre de cercetare; societăți (de ex. societăți din domeniul comunicării mass-media). Activități eligibile: 1. la nivel multiregional sau național; 2. la nivel european (cu impact în mai multe state membre). Tipuri de acțiuni și instrumente de comunicare: - producerea și distribuirea de materiale multi- media sau audiovizuale; - producerea și distribuirea de materiale tipărite (publicații, afișe etc.); - crearea unor instrumente pe internet și prin intermediul rețelelor sociale; - evenimente mediatice; - conferințe, seminarii, ateliere și studii pe teme legate de PAC; - evenimente de tipul „ferma la oraș” care ex- plică populației urbane importanța agriculturii; - evenimente de tipul „porți deschise”, care ur- măresc să le prezinte cetățenilor rolul agriculturii; - expoziții statice sau mobile sau puncte de informare. Perioada de implementare: 1 mai 2016 - 30 aprilie 2017. Condiții de finanțare: - rambursarea în proporție de 50% a costurilor directe eligibile suportate efectiv; - o contribuție forfetară echivalentă cu 7% (cos- turile administrative generale ale beneficiarului). Cuantumul grantului (inclusiv rata forfetară pentru costuri indirecte): 50.000 EUR și 300.000 EUR. Termen de depunere: 30 noiembrie 2015. Website-ul programului: http://ec.europa. eu/agriculture/grants-for-information-measures/ • PNDR 2014-2020 – 4.2: Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul pro- duselor agricole. Se vor acorda finanțări pentru: - înființarea și/sau modernizarea unităților de procesare și comercializare; - introducerea de noi tehnologii pentru dezvol- tarea de noi produse și procese; - aplicarea măsurilor de protecția mediului, inclusiv scăderea consumului de energie și a emisiilor GES; - promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile; - creșterea numărului de locuri de muncă. Solicitanți eligibili: microîntreprinderi, IMM- uri, întreprinderi mari, cooperative și grupuri de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul pro- duselor agricole cuprinse în Anexa I la Tratatul de Instituire a Comunității Europene (TFUE), cu excepția produselor pescărești. Rata sprijinului public nerambursabil: 50% (IMM-uri și grupuri de producători/cooperative); 40% (alte întreprinderi) și nu va depăși: - 1.000.000 Euro/proiect: proiecte ale IMM-urilor, ce nu presupun investiții pentru un lanț alimentar integrat; - 1.500.000 Euro/proiect: alte întreprinderi, pentru proiecte ce nu presupun investiții pentru un lanț alimentar integrat; - 2.500.000 Euro/proiect: investiții care conduc la un lanț alimentar integrat (orice întreprinderi), pre- cum și pentru cooperative și grupuri de producători (proiecte ce nu presupun investiții pentru un lanț ali- mentar integrat. Bugetul total aferent sesiunii anuale pe 2015 este de 93.489.144 Euro. Termen depunere: 18 decembrie 2015, orele 16.00. Website-ul PNDR 2014-2020: www.afir.info Pagină realizată cu informații preluate în principal, de pe: http://www.finantare.ro/