Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures

1 358 vues

Publié le

Publié dans : Business
 • ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ has really great writers to help you get the grades you need, they are fast and do great research. Support will always contact you if there is any confusion with the requirements of your paper so they can make sure you are getting exactly what you need.
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal CDIMM iunie 2014_Europe Direct Maramures

 1. 1. Anul XX, Nr. 6/ Iunie 2014 Jurnal CDIMMBuletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Acțiuni pentru norme mai simple și mai puțin costisitoare Comisia Europeană evaluează progresele înregistrate în ceea ce privește reducerea birocrației și anunță noi planuri de simplificare a normelor UE pentru stimularea creșterii economice și a creării de locuri de muncă. Programul Comisiei Euro- pene privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) a fost lansat în decem- brie 2012. Acesta urmărește simplificarea cadrului de regle- mentare al UE, pentru a crea cele mai bune condiții pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă, cu un mini- mum de sarcină administrativă. Programul REFIT s-a extins în 2013, pentru a maximiza avantajele pentru în- treprinderi și cetățeni prin concentrarea, în cadrul legislației UE, asupra aspectelor care pot fi abor- date cel mai bine la nivelul UE. În plus, programul verifică sarcinile, inconsecvențele și măsurile ine- ficace și identifică acțiuni corective. Raport privind progresele înregistrate Primul tablou de bord anual lansat recent, pre- zintă progresele înregistrate din octombrie 2013, când Comisia a publicat programul ambițios de re- ducere a sarcinii administrative. Majoritatea propunerilor de simplificare și de reducere a sarcinii sunt deja adoptate sau urmea- ză a fi adoptate în cursul acestui an. În plus, s-au retras aproximativ 53 de propu- neri aflate în dezbatere la nivelul colegiuitorilor, sunt în curs de abrogare norme aflate în vigoare și au început lucrările cu privire la domeniile care necesită evaluare. S-au prezentat deja cele mai importante propu- neri pentru întreprinderi - cum ar fi introducerea unei declarații standard de TVA și îmbunătățirea procedurii eu- ropene privind cererile cu va- loare redusă. Etapele care urmează Pentru ca legislația UE să fie în permanență „adecvată sco- pului”, sunt necesare eforturi continue. După ce a examinat rezulta- tele ultimei evaluări a normelor UE și a ascultat părțile intere- sate, Comisia a identificat o serie de domenii noi în care trebuie luate măsuri. Printre acestea se nu- mără: - simplificarea normelor UE privind documente- le de identitate și de călătorie; - un nou sistem pentru statistici economice/sta- tisticile privind întreprinderile; - simplificarea normelor privind cerințele în ma- terie de vize pentru cetățenii din afara UE; - un site UE dedicat TVA-ului. Se are în vedere și abrogarea unor legi privind etichetarea energetică, tarifele și condițiile de transport, politica agricolă comună și raportarea în materie de mediu. Comisia va continua să monitorizeze modul în care statele membre transpun normele UE, ur- mând ca tabloul de bord din 2015 să includă o evaluare a progreselor realizate. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ news/eu_explained/140619_ro.htm
 2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ÎMBUNĂTĂȚIREA SĂNĂTĂȚII ȘI SECURITĂȚII LUCRĂTORILOR EUROPENI În fiecare an, în UE, peste 3 milioane de persoa- ne suferă un accident grav la locul de muncă, 4.000 pierzându-și viața în acest mod. Vorbim despre acci- dent de muncă în momentul în care lucrătorul afec- tat are nevoie de peste 3 zile de concediu medical pentru a se recupera. Aproape un sfert din lucrătorii europeni consideră că muncesc în condiții care re- prezintă o amenințare la adresa siguranței lor. Pe lângă suferință, aceste accidente generează și costuri economice importante: numai în Germania, concediile medicale acordate anual duc la o scădere a productivității estimată la 3,1% din PIB. Acciden- tele la locul de muncă și bolile profesionale au un impact semnificativ și asupra bugetelor de asigurări sociale. Un studiu din 2010 arată că fie- care euro investit în prevenirea acci- dentelor de mun- că generează un profit cuprins între 1,29 și 2,89 euro. Prin măsurile vizând îmbunătățirea protecției lu- crătorilor, UE își propune: * să ajute întreprinderile mici să se conformeze normelor în materie de siguranță. * întreprinderile ar beneficia de asistență tehni- că și de instrumente practice, cum ar fi eva- luarea interactivă online a riscurilor (Online Interactive Risk Assessment – OiRA), o plat- formă de internet care pune la dispoziție in- strumente de evaluare a riscurilor sectoriale: http://www.oiraproject.eu/. * să se asigure că inspectorii din domeniu apli- că standarde ridicate. * să acorde o atenție specială riscurilor asociate noilor tehnologii și inovații, cum ar fi nano- materialele, tehnologiile ecologice și de bio- tehnologii. * să țină cont de îmbătrânirea forței de muncă europene. * să colaboreze cu Organizația Mondială a Sănătății și cu alte organisme internaționale pentru a accelera coordonarea pe probleme de sănătate și securitate în muncă. UE va oferi finanțare pentru punerea în aplicare a acestor măsuri, care se bazează pe consultări cu organizații patronale și ale lucrătorilor din întreaga Europă. În același timp, UE propune simplificarea nor- melor existente, dacă acest lucru se poate face în siguranță, pentru a reduce povara administrativă cu care se confruntă întreprinderile. În cadrul strategic sunt identificate instrumente pentru a implementa aceste acțiuni: dialogul soci- al, campaniile de informare pe scară largă, aplicarea măsurilor de asigurare a respectării legislației UE, realizarea de sinergii cu alte domenii de politici (de ex, sănătatea publică, învățământul), iar pentru a sprijini implementarea normelor în materie de sănă- tate și securitate sunt disponibile fonduri UE, cum ar fi Fondul Social European (FSE) și Programul Uniunii Europene pentru ocuparea forței de muncă și inova- re socială (EaSI). Cadrul va fi revizuit în 2016 pentru a ține seama de implementarea sa și pentru a se lua în conside- rare rezultatele evaluării cuprinzătoare, în curs de desfășurare, a legislației UE în domeniul sănătății și securității la locul de muncă, care vor fi disponibile până la sfârșitul anului 2015. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ro- mania/news/06062014_securitate_si_sanatate_la_ locul_de_munca_ro.htm Pentru a proteja mai bine peste 217 milioane de lucrători din UE de accidentele de muncă și de bolile profesionale, Comisia Europeană a prezentat un nou Cadru strategic pentru sănătate și securitate la lo- cul de muncă în perioada 2014-2020, în care se identifică principalele provocări și obiective strategice în materie de sănătate și securitate la locul de muncă, prezentând acțiunile-cheie și instrumentele necesare pentru a le soluționa.
 3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 6/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Servicii publice mai rapide și mai perfor- mante pentru cetățeni și întreprinderi Comisia a adoptat recent o propunere cu privire la un nou program care va ajuta statele membre să își modernizeze administrațiile și să ofere ser- vicii digitale interoperabile la nivel național și eu- ropean. Acest nou program, intitulat ISA2, se va baza pe reușitele predecesorului lui, ISA (Soluții de interoperabilitate pentru administrațiile publice europene), și va asigura interacțiunea transfrontalieră și intersectorială fluidă, pe cale electronică, între administrațiile publice europene. Acest lucru este esențial deoarece, în Europa de azi, tot mai mulți cetățeni lucrează și își schimbă domiciliul în alte state și tot mai multe întreprin- deri au activități comerciale și operează în întreaga Uniune. În acest context, cetățenii și întreprinderile trebuie să interacționeze frecvent cu administrațiile statelor membre, pe cale electronică. La nivel european, interoperabilitatea este nece- sară pentru punerea în aplicare cu succes a nume- roase domenii de politică ale Uniunii, cum ar fi piața internă, mediul, afacerile interne și justiția, vă- mile și fiscalitatea, sănătatea, identitatea elec- tronică și achizițiile publice. Toate aceste dome- nii vor beneficia de ISA2: http://ec.europa.eu/isa/ Detalii: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14- 739_ro.htm • Reduceri uriașe, de la 1 iulie, ale plafoane- lor tarifare pentru traficul de date mobile în roaming — acestea vor fi cu peste 50% mai mici decât vara trecută! Reduceri de vară importante datorate inițiativelor Comisiei Europene! De la 1 iulie 2014, UE va reduce cu peste jumătate plafoanele tarifare pentru des- cărcarea de date: de la 45 c/MB la 20 c/MB. Astfel, de la această dată, atunci când călătoriți pe teritoriul UE veți putea să consultați hărți, să vizionați videoclipuri, să vă verificați e-mailurile și să actualizați informații în rețelele sociale la un preț și mai mic decât în prezent. În plus, de la 1 iulie 2014, furnizorii de servicii de telefonie mobilă din Europa: - vă pot face o ofertă specială pentru traficul de date în roaming înainte de plecarea în călătorie și, - în cazul în care acest lucru este posibil, vă vor per- mite alegerea unui furnizor local de servicii de telefonie mobilă, cum ar fi trimiterea și citirea de emailuri, citi- rea știrilor online, încărcarea de fotografii și vizionarea de videoclipuri online, în țara pe care o vizitați. În acest fel, puteți compara ofertele de tarife pentru roaming și puteți beneficia de oferte și de prețuri mai atractive cât sunteți plecați! Detalii găsiți la: http://ec.europa.eu/romania/ news/24062014_reduceri_tarifare_trafic_roaming_ro.htm • Plan de acțiune pentru restabilirea încrederii în dispozitivele medicale Comisia Europeană și statele membre au întreprins acțiuni comune menite să restabilească încrederea în urma scandalului implanturilor mamare defectu- oase produse de societatea comercială franceză PIP. Principalele realizări ale planului de acțiune comun: - Pe baza unui Regulament de punere în aplicare (UE) nr. 920/2013 al Comisiei din 2013, în care s-au clarificat criteriile care trebuie îndeplinite de organisme- le notificate, statele membre au reevaluat calificările și sfera de cuprindere a activităților organismelor notifica- te care funcționează pe teritoriul lor. Aceasta a avut ca rezultat măsuri corective sau limitări ale sferei de cu- prindere a activităților organismelor notificate în 8 țări; - Până în mai 2014, echipe de auditori din mai multe state membre și din partea Comisiei au auditat în comun, organisme notificate din 22 de țări dintre cele 23 care au organisme notificate. Auditurile au identificat probleme în modul de funcționare a or- ganismelor notificate. Au fost luate măsuri corective imediate, inclusiv suspendarea temporară sau limi- tarea sferei de cuprindere a activităților organismului notificat în cauză. În anumite situații, a fost solicitată o reevaluare a tuturor certificatelor eliberate. În cazul unui organism notificat, dintre 689 de certificate verificate, 45 au fost suspendate, iar 18 retrase. Astfel de audituri comune au devenit obligatorii pentru organismele notificate nou desemnate sau re- desemnate. Un număr de 20-25 de astfel de audituri sunt prevăzute pentru 2014. Mai multe informații: http://ec.europa.eu/ro- mania/news/20062014_restabilire_incredere_dispo- zitive_medicale_ro.htm
 4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd.Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţăînafaceri,organizareadecursuri/seminarii;planurideafaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramureş Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Cerere de propuneri de proiecte în dome- niul educației pentru tineri antreprenori Comisia Europeană a deschis cererea de propuneri de proiecte 2014 “Erasmus pentru tineri antreprenori” - Programul pentru competitivitate a întreprinderilor și IMM-uri (COSME) 2014-2020. Cererea de propuneri de proiecte se adresează entităților care doresc să devină Organizații Intermediare (OI) care gestionează pro- gramul de mobilitate la nivel local. Aceste organizații vor recruta și asista antreprenorii pentru a participa la program, organizând schimburile în străinătate. Pot depune proiecte: entitățile publice respon- sabile pentru sau active în domeniul afacerilor econo- mice, întreprinderilor, sprijinului pentru întreprinderi, camere de comerț și industrie, camere de meserii sau organisme similare, organizații de sprijin pentru afa- ceri, centre și incubatoare de start-upuri, asociații de întreprinderi și rețele de sprijinire a afacerilor, entități private care oferă servicii de sprijinire a afacerilor, agenții de dezvoltare, universități, etc. Buget: 4.120.000 €; 500.000 € maximum/proiect, 90% din totalul costurilor eligibile, 100% rambursări pentru tânărul antreprenor – plafon maxim de 6.600 €, 75% pentru costurile de management. Propunerile trebuie să fie trimise de organisme pu- blice sau private, în parteneriate formate din cel puțin 5 organisme din cel puțin 4 țări participante diferite. Termen de depunere: 17 iulie 2014 Website-ul programului: http://www.erasmus-entre- preneurs.eu/ • Competiție internațională de afaceri sus- tenabile pentru tineri antreprenori “Unilever Sustainable Living Young Entrepre- neurs Awards“ este inițiativa prin care compania Unilever oferă finanțare și mentorat pentru tineri antreprenori cu idei de produse, servicii sau softuri cu impact pozitiv asupra mediului sau a societății. Propunerile trebuie redactate în engleză și tre- buie să se încadreze în una dintre următoarele ca- tegorii: - îmbunătățirea sănătății sau a bunastă- rii populației (prin oferirea accesului la apă, la asistență medicală și igienă sau prin îmbunătățirea nutriției); - reducerea impactului asupra mediului încon- jurător (oferirea unor soluții la probleme precum: deficitul de apă, gazele cu efect de seră, manage- mentul deșeurilor sau agricultura sustenabilă); - crearea unor oportunități pentru persoane din categorii dezavantajate (prin încurajarea micilor fermieri, crearea unor oportunități pentru femei sau înființarea de întreprinderi mici). Într-o primă etapă, propunerile vor fi evaluate pe baza următoarelor criterii: gradul de inovație, impactul proiectului, modul în care se asigură sus- tenabilitatea financiară, calitățile de lider ale antre- prenorului și alte distincții obținute până în prezent. Un juriu de specialitate va selecta cele mai bune 7 afaceri. Inițiatorii lor vor primi premii în valoare totală de 200.000 de euro, după cum urmează: - 6 finaliști vor primi câte 10.000 de euro și un program de mentorat personalizat, în valoare de încă 10.000 de euro; - marele câștigător va primi 50.000 de euro și un program de mentorat personalizat în valoare de 25.000 de euro. In plus, i se va înmâna premiul “HRH The Prince of Wales Young Sustainability En- trepreneur Prize“, în cadrul unui eveniment care va avea loc în Londra, în ianuarie 2015. Persoanele sub 30 de ani pot trimite propuneri până pe 1 august 2014, ora 14.00. Website-ul programului: http://www.chan- gemakers.com/sustliving2014

×