Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Jurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures

1 318 vues

Publié le

  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Jurnal sept 2014 _Europe Direct Maramures

  1. 1. Anul XX, Nr. 9/ Septembrie 2014 Jurnal CDIMM Buletin informativ lunar, gratuit, destinat mediului de afaceri. Editat de Fundaţia CDIMM Maramureş FUNDAŢIA Centrul pentru Dezvoltarea Întreprinderilor Mici şi Mijlocii MARAMUREŞ Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: 0262-224.870, 222.409, 221.380; e-mail: cdimm@cdimm.org; http://www.cdimm.org/ Mobilitatea lucrătorilor, esențială pentru UE Îmbunătățirea mobilității forței de muncă – disponibilitatea și capacitatea lucrătorilor de a-și schimba locul de muncă sau de a se muta în alte regiuni – este esențială pentru economiile europene, potrivit unui recent raport comun UE-OCDE. Întrucât se preconizează că populația europeană în vârstă de muncă (15- 64 de ani) va scădea cu 7,5 milioane între 2013 și 2020, UE trebuie să utilizeze mai eficient competențele migranților, pentru a menține Europa competitivă. Contribuția lucrătorilor mobili din UE la creșterea globală a ocupării forței de muncă este evidentă: per-soanele care migrează în interiorul UE au o rată de angajare mai ridicată (68%) decât cetățenii țării gazdă (64,5%). În plus, prin transferul de forță de muncă și de competențe din regiunile și țările în care cererea este mai mică spre cele în care sunt necesare, mobilitatea în interiorul UE permite o utilizare mai eficientă a resurselor umane. În raport se evidențiază mobilitatea și migrația ca factori-cheie în abordarea pro-vocărilor privind demografia și competențele în Europa. Eliminarea inegalităților dintre femei și bărbați și atragerea pe piața muncii a unui număr mai mare de lucrători tineri și în vârstă vor fi, de asemenea, esențiale în atenuarea efectelor îmbă-trânirii populației. Multe țări europene se confruntă cu o creștere constantă a ratei șomajului și cu o atitudine din ce în ce mai ostilă față de imigrație. În același timp, întreprinderile întâmpină deja dificultăți în a găsi numai pe plan intern forța de muncă necesară. Dezvoltarea competențelor Potrivit unui sondaj recent, 40% din întreprin-derile din UE găsesc cu greu lucrători care să dis-pună de competențele necesare. În următorul deceniu, se preconizează că nevo-ile pieței forței de muncă se vor concentra pe anu-mite profesii, care necesită competențe de nivel mediu sau ridicat. Pentru a ajuta la îndeplinirea cerințelor viitoare, ra-portul indică 3 răspunsuri de politică complementare: - îmbunătățirea mobilității forței de muncă în interiorul UE, cu scopul de a dispune de competențele necesare acolo unde este nevoie de ele, - o mai bună integrare a imigranților originari din afara UE, pentru a se asigu-ra o utilizare mai inteligentă a competențelor acestora, - atragerea pe piața forței de muncă a UE a unui număr mai mare de imigranți din țări terțe mai calificați, pentru a reduce anumite decalaje. Raportul subliniază necesitatea de a elimina ob-stacolele cu care se confruntă lucrătorii care doresc să-și schimbe locul de muncă, prin îmbunătățirea in-strumentelor de adecvare a competențelor, prin fa-cilitarea recunoașterii calificărilor obținute în străină-tate și prin oferirea de formare lingvistică adaptată la competențele migranților în țările de destinație. Activități în curs UE a luat deja măsuri pentru a elimina unele dintre aceste obstacole, inclusiv noi norme care să faciliteze libera circulație, precum și dobândirea și păstrarea drepturilor de pensie suplimentară. De asemenea, au fost propuse inițiative menite să îmbunătățească rețeaua europeană de căutare de locuri de muncă EURES și să consolideze mă-surile care asigură respectarea normelor privind lucrătorii detașați. Nu în ultimul rând, în recoman-dările sale anuale de politică economică adresa-te guvernelor țărilor UE, Comisia a oferit orientări privind integrarea pe piața forței de muncă.
  2. 2. Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2014 Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ Ministerul pentru Societatea Informaţională (MSI) a publicat în data de 8 septembrie 2014 spre con-sultare publică, documentele: “Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2014 – 2020”, versiunea în limba română, respectiv, “National Strategy on Digital Agenda for Romania 2014 – 2020”, versiunea în limba engleză. Documentele menţionate pot fi accesate pe pagina ministerului: http://www.mcsi.ro/ Strategia Naţională privind Agenda Digitală pentru România 2014 – 2020 Noua versiune, revizuită a Strategiei, a inte-grat atât recomandările Comisiei Europene, cât şi propunerile şi observaţiile primite din partea unor asociaţii, fundaţii şi companii private din domeniul IT&C, în urma procesului anterior de consultare publică lansat de MSI, în iulie 2014. Agenda Digitală pentru România reprezintă instrumentul care va asigura alinierea dezvoltării inteligente a tehnologiilor informaţiei cu nivelul în-registrat în celelalte state membre şi care va stabili premisele integrării durabile şi incluzive a Români-ei, din punct de vedere tehnologic, în piaţa digitală unică a Europei. Acest document-cadru a fost realizat pornind de la programul-reper Agenda Digitală pentru Europa 2020 şi se bazează pe nevoile şi viziunea României privind dezvoltarea sectorului IT&C. Strategia vizează trei mari zone de acţiune: ad-ministraţia publică şi modernizarea acesteia, sec-torul privat şi susţinerea indirectă a competitivi-tăţii acestuia şi asigurarea accesului populaţiei la resurse de tip IT&C şi a incluziunii digitale. Strategia Națională privind Agenda Digita-lă pentru România își propune să contribuie la dezvoltarea economică și creșterea competitivității României, atât prin acțiuni directe precum dezvol-tarea efectivă a sectorului IT&C românesc, cât și prin acțiuni indirecte, precum: - creșterea eficienței și reducerea costurilor sectorului public din România, - îmbunătățirea productivității sectorului privat prin reducerea barierelor administrative în relația cu statul, prin îmbunătățirea competitivității forței de muncă din România și nu numai. România a definit patru domenii majore de acțiune, care vor conduce la creșterea economică și creșterea competitivității, după cum urmează: • Domeniul de acțiune 1 - eGuvernare, Interoperabilitate, Securitate Cibernetică, Cloud Computing, Open Data, Big Data și Me-dia Sociale – creșterea eficienței și reducerea costurilor din sectorul public din România prin mo-dernizarea administrației. • Domeniul de acțiune 2 – TIC în Educație, Sănătate, Cultură şi eInclusion - in-tervine în provocările sociale la un nivel sectorial şi va asigura că investițiile TIC vor crea un impact pozitiv în contextul social. • Domeniul de acțiune 3 - eCommerce, Cercetare, Dezvoltare și Inovare în TIC – se bazează pe avantajele comparative ale României regionale și sprijină creșterea economică din sec-torul privat. • Domeniul de acțiune 4 – Broadband și Servicii de Infrastructură Digitală – asigură in-cluziunea socială și permite beneficii în toate cele-lalte domenii de acțiune. Impactul direct și indirect asupra economiei al Strategiei privind Agenda Digitală pentru România, calculat în conformitate cu bunele practici în alte țări europene care au făcut investiții similare, poate fi tradus într-o creștere a PIB de 13%, creșterea numărului de locuri de muncă cu 11% și reducerea costurilor administrației cu 12%, în perioada 2014 - 2020. Detalii privind Agenda Digitală a UE: http://ec.europa.eu/digital-agenda/
  3. 3. Proiect co-finanţat de Uniunea Europeană Conţinutul acestei publicaţii nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a Uniunii Europene Buletin de informare lunar Proiect co-finanţat de Comisia Europeană prin Reprezentanţa Comisiei Europene în România Centrul Europe Direct Maramureş - Buletin de informare nr. 9/2014 Proiect implementat de CDIMM MARAMUREŞ ŞTIRI EUROPENE • Comisia Europeană a anunțat Pachetul de acțiuni privind constatarea neîndeplinirii obligațiilor pentru luna septembrie În pachetul lunar privind deciziile referitoare la constatarea neîndeplinirii obligațiilor, Comisia Eu-ropeană acționează în justiție statele membre care nu au respectat în mod corespunzător obligațiile care le revin în temeiul legislației UE. Aceste deci-zii, care vizează numeroase sectoare, au scopul de a asigura aplicarea corespunzătoare a legislației UE, în beneficiul cetățenilor și al întreprinderilor. Acțiuni referitoare la România: • Drepturile pacienților în cadrul asistenței medicale transfrontaliere: Comisia îndeamnă REPUBLICA CEHĂ, ROMÂNIA și SLOVENIA să no-tifice transpunerea pe deplin a normelor din do-meniul asistenței medicale transfrontaliere. • Prescripțiile medicale: Comisia îndeamnă ROMÂ- NIA să notifice transpunerea deplină a normelor de recunoaștere a prescripțiilor emise în alt stat mem-bru • Mediu: Comisia solicită ROMÂNIEI să ia măsuri pentru a diminua poluarea aerului Pentru detalii, consultați wesite-ul Centrului Europe Direct Maramureș: http://europedirect. cdimm.org • Noua rețea a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă Comisia Europeană salută lansarea oficială a rețelei serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, o nouă structură de cooperare care ajută statele membre să își coordoneze mai bine politicile și acțiunile de reducere a șomajului și care contri-buie la consolidarea cadrului de guvernanță econo-mică europeană. Una dintre cele mai urgente sarcini pe care tre-buie să le îndeplinească rețeaua este schimbul de cunoștințe și de bune practici cu privire la pune-rea în aplicare a garanției pentru tineret, deoa-rece majoritatea serviciilor publice pentru ocuparea forței de muncă au fost desemnate puncte naționale de contact pentru această reformă fundamentală. În multe state membre, funcționarea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă trebuie să fie îmbunătățită, pentru a garanta că fiecare tânăr beneficiază de o consiliere adecvată, personalizată, cu privire la oportunitățile de găsire a unui loc de muncă, de educație și de formare care sunt cele mai potrivite în situația sa, această consiliere du-când, în termen de patru luni, la o ofertă concretă, croită pe măsură. • Munca forțată: Comisia invită țările UE să implementeze noul protocol al OIM Comisia Europeană a propus Consiliului de Miniștri al UE să autorizeze statele membre ale UE să ratifice noul Protocol la Convenția privind munca forțată a Organizației Internaționale a Muncii (OIM). Statele care ratifică Convenția OIM trebuie să ela-boreze o politică națională și un plan de acțiune pentru eliminarea muncii forțate, cu consultarea organizațiilor lucrătorilor și ale angajatorilor. Ele tre-buie să ia măsuri de prevenire a muncii forțate, inclusiv prin informarea persoanelor vulnera-bile și protejarea acestora împotriva posibile-lor practici de recrutare frauduloase. În ceea ce privește victimele muncii forțate, convenția introduce obligația de a asigura identificarea, eliberarea, protecția, reface-rea și reabilitarea acestora. Alte clauze prevăd obligația statelor care ratifică protocolul de a ofe-ri tuturor victimelor acces la măsuri de remedie-re, inclusiv la despăgubiri, și de a se asigura că autoritățile naționale competente au dreptul de a nu urmări penal victimele pentru activitățile ilega-le pe care au fost obligate să le săvârșească.
  4. 4. Centrul Europe Direct Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax:+40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: europedirect@cdimm.org; www.europedirect.cdimm.org. Informaţii despre Uniunea Europeană; informaţii despre surse de finanţare; organizare de seminarii pe teme europene; transmiterea reacţiilor primite de la cetăţeni cu privire la Uniunea Europeană. Program cu publicul: 9.00-16.00 Fundaţia CDIMM Maramureş Bd. Traian 9/16, 430211 Baia Mare; tel/fax: +40-262-224.870, 221.380, 222.409; e-mail: cdimm@cdimm.org; www.cdimm.org Consultanţă în afaceri, organizarea de cursuri/seminarii; planuri de afaceri şi studii de fezabilitate; administrare programe/proiecte; editură. Maramures Colectivul de redacţie Margareta CĂPÎLNEAN Radu BIG Mirel MIHALI ISSN - 1454 -7007 Colecţia publicaţiei lunare „Jurnal CDIMM” o găsiţi în format electronic pe site-ul Centrului Europe Direct Maramureş: http://europedirect.cdimm.org/jurnalul-cdimm FINANŢĂRI ACTIVE • Competiție de proiecte sustenabile românești, organizată de CNIPMMR Consiliul Național al IMM-urilor (CNIPMMR) or-ganizează Competiția CNIPMMR CSR Awards care va premia proiecte de CSR realizate de companii de orice dimensiune, proiecte care au oferit soluții sustenabile și inovatoare la problemele economice, sociale sau de mediu specifice pentru comunitățile locale sau mediul de afaceri din țara noastră. Toate proiectele înscrise vor fi evaluate conform aceleiași grile de analiză (cu 7 criterii). În funcție de punctele forte și calitățile celor mai bune proiecte, se vor acorda 4 categorii de premii. Fiecare tip de premiu va fi acordat pentru 2 proiecte: unul al unui IMM si unul al unei companii mari (peste 250 de angajați): ◊ Marele Premiu CNIPMMR: Cele mai bune pro-iecte care au folosit soluții inovatoare pentru a rezolva în mod eficient o problemă economică, socială sau de mediu, au fost implementate prin implicarea unui număr important stakeholderi și au inclus activități de diseminare susținute. ◊ Premiul pentru cel mai Bun Parteneriat: Proiecte care au implicat în cel mai eficient mod un număr semnificativ de parteneri și stakehol-deri (alte companii, autorități, angajați, clienți, ONG-uri, comunitate locală etc.) pentru rezol-varea unor probleme economice, sociale sau de mediu. ◊ Premiul pentru Sustenabilitate: Proiecte care au aplicat soluții gândite să rezolve pe ter-men lung o problemă economică, socială sau de mediu. Vor fi încurajate în special proiectele care demonstrează că se pot auto-susține după finali-zare, că pot genera suficientă valoare economică pentru a le asigura sustenabilitatea sau că pot fi replicate sau dezvoltate ușor la un nivel superior. ◊ Premiul pentru Inovare: Proiecte care au folosit procese, tehnologii, produse sau servi-cii inovatoare pentru rezolvarea unor probleme economice, sociale sau de mediu. Pe lângă cele 4 premii principale, CNIPMMR va mai acorda 2 premii speciale, pentru: - Premiul pentru cea mai responsabilă organizație patronală; - Premiul Responsabilitate Socială în ONG. Data limită pentru înscrieri: 16 octombrie 2014 Informații: http://csrforall.eu/ro/proje_odul.php • Schema de Ajutor de Stat pentru sprijinirea investițiilor care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă Beneficiari eligibili: întreprinderi din toate sec-toarele economice, cu excepția celor din domeniile: pescuit, acvacultură, producția primară, prelucrarea și comercializarea produselor agricole, sector side-rurgic, construcții navale, fibre sintetice, transpor-turi, energie, etc. Investiția trebuie să îndeplinească condițiile: - să fie considerată investiție inițială, adică să vizeze înființarea unei unități noi, extinderea capacității unității existente, diversificarea producției unității sau schimbarea fundamentală a procesului de producție; - să conducă la crearea a cel puțin 20 de locuri de muncă noi, dintre care minimum 3 destinate lucră-torilor defavorizați. Procentul de finanțare acordat este diferențiat pe regiunea de implementare: - până la 15% în Regiunea București - până la 35% în regiunile Vest și Ilfov - până la 50% în restul regiunilor (Nord Vest; Nord Est; Centru, Sud Vest; Sud; Sud-Est). Perioada de valabilitate a schemei ajutor de stat este 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2020, iar bugetul orientativ este de aproximativ 600 de milioane de euro, pentru aceasta perioadă. În cadrul primei sesiuni, proiectele se depun pe-rioada 22 septembrie – 17 octombrie 2014. Bugetul alocat pentru prima sesiune este de 200 milioane lei. Informații suplimentare: http://www.mfi-nante. ro/ghidajstat.html?pagina=domenii

×