Preduzetnistvo biznis plan

Preduzetnistvo biznis plan
Preduzetnistvo biznis plan
Šta je biznis plan?
 Početni dokument koji služi za razgovor
 sa investitorima i finansijerima određenog
 poslovnog poduhvata.
 Sadrži prikaz stanja poslovnog procesa
 određenog preduzeća i osnovne elemente
 vezane za određeni poslovni poduhvat koji
 preduzeće želi da realizuje.
Šta je biznis plan?
(nastavak)

 To nije klasičan planski dokument, kao što
 su godišnji i srednoročni planovi.
 Biznis plan se ne odnosi samo na
 preduzeće, već, pre svega na određeni
 poslovni poduhvat.
Odnos poslovnog plana i drugih
planskih elaborata
 U odnosu na studiju opravdanosti, znatno
 je manji i manje detaljan.
 Obično se kreira za period od 1-5 godina,
 za razliku od studije opravdanosti koja
 opisuje celokupan vek investicije. Dakle,
 Biznis plan ima više operativni karakter
Kada se kreira biznis plan?
 Kada preduzetnik otvara novu firmu.
 Kada se vrše ulaganja u novi pogon,
 rekonstrukciju postojećeg, proširenja
 proizvodnje, uvođenja novog ili
 poboljšanja postojećeg proizvoda.
 Kada preduzeće traži spoljne partnere.
Kada se kreira biznis plan?
(nastavak)
  Kada se vrši ulaganje u oživljavanje proizvodnje
  preduzeća koje se nalazi u teškoćama.
  Kada preduzeće preduzima reorganizaciju.
  Kada preduzeće pokreće poslovni poduhvat, a
  nije u mogućnosti da ga samo finansira.
  Kada treba prodati određeno preduzeće ili deo
  preduzeća
Na koja pitanja biznis plan treba da
pruži odgovor?
  Ko radi?         Koja je kompanija u pitanju?
  Šta radi?         Koji su proizvodi ili usluge u
               pitanju?
               Da li se proizvod ili usluga može
  Za koga?
               prodati na tržištu?
               Da li postoje proizvodne
  Kako? Čime?        mogućnosti za relizaciju tih
               proizvoda ili usluga?
  Koliko to košta?     Kolika su finansijska sredstva
               potrebna za relizaciju poduhvata.
  Šta se time dobija?
               Koji se rezultati očekuju?
Sadržaj biznis plana
(uža verzija)           (šira verzija)
  Rezime biznis plana
  Stanje kompanije            ko?
  Opis proizvoda ili usluga        šta?
  Plan marketinga             za koga?
  Plan proizvodnje            kako?
  Plan organizacije i kadrova
  Finansijski plan            sredstva
  Zaključak i predlog           i
                      rezultati?
Rezime biznis plana
 Osnovni elementi vezani za stanje
 preduzeća, proizvode i usluge, kraći
 rezultati marketing istraživanja, osnovni
 podaci o proizvodnom procesu .
 Na kraju rezimea osnovni podaci vezani
 za finansijski plan i predlog potreba za
 finansiranjem poduhvata
Stanje kompanije
  Ako je u pitanju postojeća kompanija prikazati sažeto
   programske i tržišne aspekte,
   tehnološku osnovu i proizvodne mogućnosti ,
   raspoloživost prizvodnog, administrativnog i menadžerskog
   kadra
  Poseban deo ovog prikaza je vezan za ekonomsko-
  finansijko stanje kompanije. Prikazati:
   osnovne ekonomsko-finansijske pokazatelje (ukupan prihod,
   troškove poslovanja, plate, produktivnost, rentabilnost,
   likvidnost...).
   uvozno-izvozne bilanse kompanije,
   dosadašnja ulaganja, zaduženost i kreditne obaveze.
Stanje kompanije
(nastavak)

  Ako je u pitanju pokretanje novog
  preduzeća treba prikazati osnovne
  podatke o preduzetniku, njegovom
  dosadašnjem radu, realizovanim
  poslovima, mogućnostima kojima
  raspolaže ...
Opis proizvoda ili usluga
  Da li je pitanju novi ili poboljšani postojeći
  proizvod?
  Namena i svrha korišćenja proizvoda?
  Pitanja vezana za kvalitet, dizajn, pakovanje,
  način korišćenja ...
  Prednosti novog proizvoda u odnosu na
  postojeći
  Da li postoje konkurentski proizvodi? Supstituti
  po nameni i svrsi, kao i po ceni i kvalitetu.
Plan marketinga
  Izvršiti segmentaciju tržišta i odrediti ciljno tržište
  (domaće i međunarodno, uvoz supstituta)
  Određivanje potencijalnih kupaca. Defnisanje ciljnih
  grupa, njihov opis, karakteristike, ponašanje ...
  Detaljna analiza konkurencije (Na osnovu analize utvrditi
  dobre i loše strane konkurencije- osnova za
  konkurentsku utakmicu)
  Dati procenu tržišnog učešća kompanije, odnosno
  procenu mogućnosti prodaje. Ovo je ključni podatak.
  Određivanje strategije prodaje
  Određivanje prodajne cene
  Određivanje kanala distribucije
Plan proizvodnje
  Osnovni podaci o lokaciji proizvodnje. Kako i
  zašto je izbrana data lokacija (posebno ako je u
  pitanju novo postrojenje)
  Za nove kompanije dati prikaz potrebnog
  prostora (proizvodnog i administrativnog)
  Podatke o načinu izbora tehnologije
  Ako je u pitanju novi poduhvat dati specifikaciju
  potrebne opreme, mašina i uređaja i odakle će
  se nabaviti. Za postojeći poduhvat prikazati
  postojeće mašine.
Plan proizvodnje
(nastavak)
  Defninisati porebne sirovine i materijale, i
  prikazati izvore i mogućnosti za njihovu nabavku
  Odrediti potrebnu radnu snagu za realizaciju
  datog poduhvata
  Definisati način obezbeđenja kvaliteta proizvoda
  i usluga
  Obraditi deo vezan za ekologiju
Plan organizacije i kadrova
  Ovaj deo plana prikazuje koliko je efikasno
  organizaovana firma i da li predviđeni menadžment tim
  može da ostvari planirane rezultate
  Dati prikaz načina na koji će firma biti organizovana
  (organizacionu šemu)
  Odrediti ukupan broj zaposlenih radnika i njihovu
  kvalifikacionu strukturu. (Posebno proizvodni i
  administrativni radnici.)
  Ako postoji potreba definisati potrebe za
  prekvalifikacijama, obukom itd.
  Posebno prikazati menadžersku strukturu
  Angažovanje spoljih konsultanata i eksperata
Finansijski plan
  Za postojeću kompaniju prikaz postignutih finansijskih
  rezultata u poslednjih par godina, radi ocenjivanja
  finansijskog položaja i sposobnosti kompanije.
  Za startovanje nove kompanije započinje se
  proračunom potrebnih sredstava.
  Planirani prihod.
  Troškovi poslovanja (materijalni, nematerijalni,
  amortizacija, plate...)
  Bilans stanja
  Bilans uspeha
  Finansijski tok projekta (ocena likvidnosti)
  Ocena projekta (PTR, MS, rok vraćanja)
Zaključak i predlog
 Zaključna razmatranja vezana za sve
 prethodne tačke
 Predlog za učešća investitora ili kreditora
 u realizaciji
Hvala na pažnji
Sadržaj biznis plana
(šira verzija)
     Uvod            Istraživanje i razvoj
     Izvršni rezime       Plan proizvodnje
     Opis kompanije ili     Plan organizacije i
     preduzetnika        menadžmenta
     Opis poduhvata       Finansijski plan
     Opis proizvoda ili     Zahtevi za
     usluga           finansiranjem
     Analiza konkurencije    Plan primene
     Plan marketinga i     Zaključak
     prodaje
                     Povratak
Pokazatelji koji se koriste u oceni
projekta
 Prelomna  tačka rentabilnosti (PTR)

 Margina  sigurnosti (MS)

 Rok  vraćanja
Prelomna tačka rentabilnosti
(PTR)
          PTR – prelomna tačka
    FT      rentabilnosti
PRT =
     VT     FT – fiksni troškovi

   1−      VT – varijabilni
     UP     troškovi
          UP – ukupan prihod
Margina sigurnosti (MS)
  MS= (1 – Obim prodaje na PTR / Postojeći
           obim prodaje)*100%
Rok vraćanja
        t – rok vraćanja u
         godinama
   I
 t=
         I – ukupna uložena
         sredstva

   NP     NP – godišnji neto
         efekat (neto priliv) od
         investicije
1 sur 25

Recommandé

Biznis plan par
Biznis planBiznis plan
Biznis planGordana Gardić
6.3K vues21 diapositives
Biznis plan prezentacija par
Biznis plan  prezentacijaBiznis plan  prezentacija
Biznis plan prezentacijaJovana Simic
5.9K vues11 diapositives
Aleksandar Ostojić - Biznis plan par
Aleksandar Ostojić - Biznis planAleksandar Ostojić - Biznis plan
Aleksandar Ostojić - Biznis planbsckragujevac
14.6K vues76 diapositives
Kako napraviti kvalitetan biznis plan par
Kako napraviti kvalitetan biznis planKako napraviti kvalitetan biznis plan
Kako napraviti kvalitetan biznis planMiroslav Bronzic
43.9K vues79 diapositives
Biznis plan IV par
Biznis plan IVBiznis plan IV
Biznis plan IVMiljana Jovanovic Naskovic
7.1K vues52 diapositives
Biznis Plan Seoski Turizam par
Biznis Plan Seoski TurizamBiznis Plan Seoski Turizam
Biznis Plan Seoski TurizamSandra Jakovljevic
13.3K vues43 diapositives

Contenu connexe

Tendances

PRIMER BIZNIS PLAN.pdf par
PRIMER BIZNIS PLAN.pdfPRIMER BIZNIS PLAN.pdf
PRIMER BIZNIS PLAN.pdfssusercc2e76
693 vues10 diapositives
Biznis plan III par
Biznis plan IIIBiznis plan III
Biznis plan IIIMiljana Jovanovic Naskovic
2K vues44 diapositives
Monitoring životne sredine i bioindikatori par
Monitoring životne sredine i bioindikatoriMonitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatoriEna Horvat
24K vues31 diapositives
Prezentacija reciklaza par
Prezentacija reciklazaPrezentacija reciklaza
Prezentacija reciklazae Geografija
45.2K vues17 diapositives
Привреда Србије par
Привреда СрбијеПривреда Србије
Привреда СрбијеTanja Milanović
21.8K vues15 diapositives
Глобализација par
ГлобализацијаГлобализација
Глобализацијаprijicsolar
6K vues16 diapositives

Tendances(20)

Monitoring životne sredine i bioindikatori par Ena Horvat
Monitoring životne sredine i bioindikatoriMonitoring životne sredine i bioindikatori
Monitoring životne sredine i bioindikatori
Ena Horvat24K vues
Prezentacija reciklaza par e Geografija
Prezentacija reciklazaPrezentacija reciklaza
Prezentacija reciklaza
e Geografija45.2K vues
Глобализација par prijicsolar
ГлобализацијаГлобализација
Глобализација
prijicsolar6K vues
Zagadjivanje vazduha par Ena Horvat
Zagadjivanje vazduhaZagadjivanje vazduha
Zagadjivanje vazduha
Ena Horvat61.3K vues
Sta je preduzetnistvo par virtualbic
Sta je preduzetnistvoSta je preduzetnistvo
Sta je preduzetnistvo
virtualbic1.8K vues
Zagadjivanje i zaštita zemljišta par Ena Horvat
Zagadjivanje i zaštita zemljištaZagadjivanje i zaštita zemljišta
Zagadjivanje i zaštita zemljišta
Ena Horvat64K vues
Zagađivanje i posledice zagađivanja par Ena Horvat
Zagađivanje i posledice zagađivanjaZagađivanje i posledice zagađivanja
Zagađivanje i posledice zagađivanja
Ena Horvat39.9K vues
Marketing - Pojam i promotivni alati par NALED Serbia
Marketing - Pojam i promotivni alatiMarketing - Pojam i promotivni alati
Marketing - Pojam i promotivni alati
NALED Serbia3.5K vues
Radioaktivno zagađenje i zaštita par Ena Horvat
Radioaktivno zagađenje i zaštitaRadioaktivno zagađenje i zaštita
Radioaktivno zagađenje i zaštita
Ena Horvat40.8K vues

En vedette

Marketing plan preduzeća par
Marketing plan preduzećaMarketing plan preduzeća
Marketing plan preduzećasandrajradulovic
17.7K vues28 diapositives
Biznis plan auto skola prezentacija par
Biznis plan auto skola prezentacijaBiznis plan auto skola prezentacija
Biznis plan auto skola prezentacijaNataša Jankuloski
9.1K vues9 diapositives
Poslovni plan ivan pekara par
Poslovni plan ivan pekaraPoslovni plan ivan pekara
Poslovni plan ivan pekaraJure Crnogorac
20.4K vues31 diapositives
Biznis plan 1 par
Biznis plan 1Biznis plan 1
Biznis plan 1miki2412
6.2K vues19 diapositives
Cyber Pekara Rasa par
Cyber Pekara RasaCyber Pekara Rasa
Cyber Pekara Rasaguestc013e3be
11.5K vues63 diapositives

En vedette(18)

Biznis plan 1 par miki2412
Biznis plan 1Biznis plan 1
Biznis plan 1
miki24126.2K vues
3 razvijanje poslovne ideje par virtualbic
3 razvijanje poslovne ideje3 razvijanje poslovne ideje
3 razvijanje poslovne ideje
virtualbic1.8K vues
3- Eko-sela, UZT par uzt_hr
3- Eko-sela, UZT3- Eko-sela, UZT
3- Eko-sela, UZT
uzt_hr2.7K vues
Strateski ciljevi ppt par edinna
Strateski ciljevi pptStrateski ciljevi ppt
Strateski ciljevi ppt
edinna12K vues
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka par Miodrag Kostic, CMC
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obukaKako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Kako planirati prodaju trening strategija planiranje prodaje obuka
Miodrag Kostic, CMC21.6K vues
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening par Miodrag Kostic, CMC
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan treningPlan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Plan prodaje i marketinga obuka marketing plan trening
Miodrag Kostic, CMC22.6K vues
25 Mission Statements From the World's Most Valuable Brands par Palo Alto Software
25 Mission Statements From the World's Most Valuable Brands25 Mission Statements From the World's Most Valuable Brands
25 Mission Statements From the World's Most Valuable Brands
Palo Alto Software2.2M vues

Similaire à Preduzetnistvo biznis plan

01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4 par
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4Valentinatina88
347 vues40 diapositives
01 Uvod U Stratesko Planiranje par
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko PlaniranjeAlphatrione
2.4K vues40 diapositives
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje par
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeVodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanje
Vodic za-poslovno-planiranje-drugo-izdanjeMilenko Gemaljevic
21 vues22 diapositives
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt par
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.pptdokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.pptpekikec
2 vues38 diapositives
Metodologija za izgradnju strategije par
Metodologija za izgradnju strategijeMetodologija za izgradnju strategije
Metodologija za izgradnju strategijeAlex Milovanovich
452 vues26 diapositives
Menadzment. malog biznisa2 par
Menadzment. malog biznisa2Menadzment. malog biznisa2
Menadzment. malog biznisa2ilijaseminarski
44 vues3 diapositives

Similaire à Preduzetnistvo biznis plan(20)

01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4 par Valentinatina88
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-401 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
01 uvod-u-stratesko-planiranje-1196542490596760-4
Valentinatina88347 vues
01 Uvod U Stratesko Planiranje par Alphatrione
01  Uvod U Stratesko Planiranje01  Uvod U Stratesko Planiranje
01 Uvod U Stratesko Planiranje
Alphatrione2.4K vues
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt par pekikec
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.pptdokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
dokumen.tips_marketing-plan-prof-dr-ljiljana-stankovic.ppt
pekikec2 vues
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll... par Menadžment Centar Beograd
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
Milan Radivojević - Kako isplanirati milijardu evra do 2020 godine?, Controll...
2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća par krvozedni
2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća
2.pojam i suština rasta i razvoja preduzeća
krvozedni2.5K vues
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika par bsckragujevac
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnikaMarija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
Marija Nikolić - Osnove finansija za preduzetnika
bsckragujevac3K vues
Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic par Igor Pandzic
Horizon 2020 sm es-Zoran DimitrijevicHorizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic
Horizon 2020 sm es-Zoran Dimitrijevic
Igor Pandzic326 vues
5 osnivanje novog poslovnog poduhvata par virtualbic
5 osnivanje novog poslovnog poduhvata5 osnivanje novog poslovnog poduhvata
5 osnivanje novog poslovnog poduhvata
virtualbic852 vues
INOVA Company Objectives Driver (iCOD) par Maksim Sestic
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
INOVA Company Objectives Driver (iCOD)
Maksim Sestic466 vues
POSLOVNA POLITIKA animate.pdf par Ljiljana24
POSLOVNA POLITIKA animate.pdfPOSLOVNA POLITIKA animate.pdf
POSLOVNA POLITIKA animate.pdf
Ljiljana245 vues
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa par bsckragujevac
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisaIvan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
Ivan Mihailović - Preduzetništvo i pokretanje sopstvenog biznisa
bsckragujevac3.5K vues

Dernier

IT8-L4.pptx par
IT8-L4.pptxIT8-L4.pptx
IT8-L4.pptxAleksandarSpasic5
7 vues14 diapositives
ICK6-L6.pptx par
ICK6-L6.pptxICK6-L6.pptx
ICK6-L6.pptxAleksandarSpasic5
6 vues3 diapositives
ICK6-L8.pptx par
ICK6-L8.pptxICK6-L8.pptx
ICK6-L8.pptxAleksandarSpasic5
6 vues9 diapositives
ICKV4-L1.pptx par
ICKV4-L1.pptxICKV4-L1.pptx
ICKV4-L1.pptxAleksandarSpasic5
8 vues3 diapositives
ICKV3-L2.pptx par
ICKV3-L2.pptxICKV3-L2.pptx
ICKV3-L2.pptxAleksandarSpasic5
9 vues1 diapositive
11.-16. NIZOVI.pptx par
11.-16. NIZOVI.pptx11.-16. NIZOVI.pptx
11.-16. NIZOVI.pptxBrankica Jokić
13 vues16 diapositives

Dernier(20)

Preduzetnistvo biznis plan

 • 3. Šta je biznis plan?  Početni dokument koji služi za razgovor sa investitorima i finansijerima određenog poslovnog poduhvata.  Sadrži prikaz stanja poslovnog procesa određenog preduzeća i osnovne elemente vezane za određeni poslovni poduhvat koji preduzeće želi da realizuje.
 • 4. Šta je biznis plan? (nastavak)  To nije klasičan planski dokument, kao što su godišnji i srednoročni planovi.  Biznis plan se ne odnosi samo na preduzeće, već, pre svega na određeni poslovni poduhvat.
 • 5. Odnos poslovnog plana i drugih planskih elaborata  U odnosu na studiju opravdanosti, znatno je manji i manje detaljan.  Obično se kreira za period od 1-5 godina, za razliku od studije opravdanosti koja opisuje celokupan vek investicije. Dakle, Biznis plan ima više operativni karakter
 • 6. Kada se kreira biznis plan?  Kada preduzetnik otvara novu firmu.  Kada se vrše ulaganja u novi pogon, rekonstrukciju postojećeg, proširenja proizvodnje, uvođenja novog ili poboljšanja postojećeg proizvoda.  Kada preduzeće traži spoljne partnere.
 • 7. Kada se kreira biznis plan? (nastavak)  Kada se vrši ulaganje u oživljavanje proizvodnje preduzeća koje se nalazi u teškoćama.  Kada preduzeće preduzima reorganizaciju.  Kada preduzeće pokreće poslovni poduhvat, a nije u mogućnosti da ga samo finansira.  Kada treba prodati određeno preduzeće ili deo preduzeća
 • 8. Na koja pitanja biznis plan treba da pruži odgovor?  Ko radi?  Koja je kompanija u pitanju?  Šta radi?  Koji su proizvodi ili usluge u pitanju?  Da li se proizvod ili usluga može  Za koga? prodati na tržištu?  Da li postoje proizvodne  Kako? Čime? mogućnosti za relizaciju tih proizvoda ili usluga?  Koliko to košta?  Kolika su finansijska sredstva potrebna za relizaciju poduhvata.  Šta se time dobija?  Koji se rezultati očekuju?
 • 9. Sadržaj biznis plana (uža verzija) (šira verzija)  Rezime biznis plana  Stanje kompanije  ko?  Opis proizvoda ili usluga  šta?  Plan marketinga  za koga?  Plan proizvodnje  kako?  Plan organizacije i kadrova  Finansijski plan  sredstva  Zaključak i predlog i rezultati?
 • 10. Rezime biznis plana  Osnovni elementi vezani za stanje preduzeća, proizvode i usluge, kraći rezultati marketing istraživanja, osnovni podaci o proizvodnom procesu .  Na kraju rezimea osnovni podaci vezani za finansijski plan i predlog potreba za finansiranjem poduhvata
 • 11. Stanje kompanije  Ako je u pitanju postojeća kompanija prikazati sažeto  programske i tržišne aspekte,  tehnološku osnovu i proizvodne mogućnosti ,  raspoloživost prizvodnog, administrativnog i menadžerskog kadra  Poseban deo ovog prikaza je vezan za ekonomsko- finansijko stanje kompanije. Prikazati:  osnovne ekonomsko-finansijske pokazatelje (ukupan prihod, troškove poslovanja, plate, produktivnost, rentabilnost, likvidnost...).  uvozno-izvozne bilanse kompanije,  dosadašnja ulaganja, zaduženost i kreditne obaveze.
 • 12. Stanje kompanije (nastavak)  Ako je u pitanju pokretanje novog preduzeća treba prikazati osnovne podatke o preduzetniku, njegovom dosadašnjem radu, realizovanim poslovima, mogućnostima kojima raspolaže ...
 • 13. Opis proizvoda ili usluga  Da li je pitanju novi ili poboljšani postojeći proizvod?  Namena i svrha korišćenja proizvoda?  Pitanja vezana za kvalitet, dizajn, pakovanje, način korišćenja ...  Prednosti novog proizvoda u odnosu na postojeći  Da li postoje konkurentski proizvodi? Supstituti po nameni i svrsi, kao i po ceni i kvalitetu.
 • 14. Plan marketinga  Izvršiti segmentaciju tržišta i odrediti ciljno tržište (domaće i međunarodno, uvoz supstituta)  Određivanje potencijalnih kupaca. Defnisanje ciljnih grupa, njihov opis, karakteristike, ponašanje ...  Detaljna analiza konkurencije (Na osnovu analize utvrditi dobre i loše strane konkurencije- osnova za konkurentsku utakmicu)  Dati procenu tržišnog učešća kompanije, odnosno procenu mogućnosti prodaje. Ovo je ključni podatak.  Određivanje strategije prodaje  Određivanje prodajne cene  Određivanje kanala distribucije
 • 15. Plan proizvodnje  Osnovni podaci o lokaciji proizvodnje. Kako i zašto je izbrana data lokacija (posebno ako je u pitanju novo postrojenje)  Za nove kompanije dati prikaz potrebnog prostora (proizvodnog i administrativnog)  Podatke o načinu izbora tehnologije  Ako je u pitanju novi poduhvat dati specifikaciju potrebne opreme, mašina i uređaja i odakle će se nabaviti. Za postojeći poduhvat prikazati postojeće mašine.
 • 16. Plan proizvodnje (nastavak)  Defninisati porebne sirovine i materijale, i prikazati izvore i mogućnosti za njihovu nabavku  Odrediti potrebnu radnu snagu za realizaciju datog poduhvata  Definisati način obezbeđenja kvaliteta proizvoda i usluga  Obraditi deo vezan za ekologiju
 • 17. Plan organizacije i kadrova  Ovaj deo plana prikazuje koliko je efikasno organizaovana firma i da li predviđeni menadžment tim može da ostvari planirane rezultate  Dati prikaz načina na koji će firma biti organizovana (organizacionu šemu)  Odrediti ukupan broj zaposlenih radnika i njihovu kvalifikacionu strukturu. (Posebno proizvodni i administrativni radnici.)  Ako postoji potreba definisati potrebe za prekvalifikacijama, obukom itd.  Posebno prikazati menadžersku strukturu  Angažovanje spoljih konsultanata i eksperata
 • 18. Finansijski plan  Za postojeću kompaniju prikaz postignutih finansijskih rezultata u poslednjih par godina, radi ocenjivanja finansijskog položaja i sposobnosti kompanije.  Za startovanje nove kompanije započinje se proračunom potrebnih sredstava.  Planirani prihod.  Troškovi poslovanja (materijalni, nematerijalni, amortizacija, plate...)  Bilans stanja  Bilans uspeha  Finansijski tok projekta (ocena likvidnosti)  Ocena projekta (PTR, MS, rok vraćanja)
 • 19. Zaključak i predlog  Zaključna razmatranja vezana za sve prethodne tačke  Predlog za učešća investitora ili kreditora u realizaciji
 • 21. Sadržaj biznis plana (šira verzija)  Uvod  Istraživanje i razvoj  Izvršni rezime  Plan proizvodnje  Opis kompanije ili  Plan organizacije i preduzetnika menadžmenta  Opis poduhvata  Finansijski plan  Opis proizvoda ili  Zahtevi za usluga finansiranjem  Analiza konkurencije  Plan primene  Plan marketinga i  Zaključak prodaje Povratak
 • 22. Pokazatelji koji se koriste u oceni projekta  Prelomna tačka rentabilnosti (PTR)  Margina sigurnosti (MS)  Rok vraćanja
 • 23. Prelomna tačka rentabilnosti (PTR)  PTR – prelomna tačka FT rentabilnosti PRT = VT  FT – fiksni troškovi 1−  VT – varijabilni UP troškovi  UP – ukupan prihod
 • 24. Margina sigurnosti (MS)  MS= (1 – Obim prodaje na PTR / Postojeći obim prodaje)*100%
 • 25. Rok vraćanja t – rok vraćanja u godinama I t=  I – ukupna uložena sredstva NP  NP – godišnji neto efekat (neto priliv) od investicije