Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
IRLANDA

  Ferran Portet
   5è Primària.
O N E S T R O B A IR L A N D A ?
IN T R O D U C C IÓ
    N o m o fic ia l: R e p ú b lic a d ’Ir la n d a
      S uperfíc ie: 7 0 .7 8 5 k m 2
  ...
S ÍM B O L S D ’IR L A N D A
        Bandera:
Té tres ratlles verticals amb els colors
següents: verd, blanc i tar...
G E O G R A F IA
Irlanda es troba al nord d’Europa, i forma part de les illes
britàniques..
És un illa que està envoltada ...
CLIMA

• El clima durant l’any és molt divers, està caracteritzat per les
pluges.
• Les temperatures a l’estiu no són gair...
ESPORTS
  Fútbol G a èlic
•  É s la vers ió irla ndes a del   P es c a
   fútbol, i es c a ra c teritza    • ...
CULTURA
            CULTURA

• A Irlanda la música és molt important. Un dels primers instruments musicals
més ...
M E N J A R T R A D IC IO N A L
 L a c uina irla ndes a c o m bina els
m èto des tra dic io na ls fra nc es o s
a m b la q...
TRANSPORTS
A Ir la n d a e l m itjà d e tr a n s p o r t m é s h a b itu a l p e r
  r e c o r r e r e l p a í s é s e l ...
L L O C S P E R V IS IT A R
A l c e n tr e d e la c iu ta t d e D u b lí n , h i h a d ife r e n ts e d ific is
  q u e ...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point

543 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

T:\Curs2009 2010\Cicle Superior\David\Conferències\Irlanda Power Point

 1. 1. IRLANDA Ferran Portet 5è Primària.
 2. 2. O N E S T R O B A IR L A N D A ?
 3. 3. IN T R O D U C C IÓ N o m o fic ia l: R e p ú b lic a d ’Ir la n d a S uperfíc ie: 7 0 .7 8 5 k m 2 P o bla c ió : 3 .6 4 7 .0 0 0 h a b . C a pita l: D u b lí n C iuta ts princ ipa ls : C o r k , L im e r ic k i G a lw a y M o neda : E u r o I dio m es o fic ia ls : Ir la n d è s i A n g lè s
 4. 4. S ÍM B O L S D ’IR L A N D A Bandera: Té tres ratlles verticals amb els colors següents: verd, blanc i taronja. Escut
 5. 5. G E O G R A F IA Irlanda es troba al nord d’Europa, i forma part de les illes britàniques.. És un illa que està envoltada de centenars d’illots. El seu relleu és molt planers i la costa irlandesa és més muntanyosa. A Irlanda hi ha molts llacs perquè plou molt.
 6. 6. CLIMA • El clima durant l’any és molt divers, està caracteritzat per les pluges. • Les temperatures a l’estiu no són gaire elevades, els estius són més haviat suaus. • Durant l’hivern gairebé no glaça, les temperatures també són suaus. Normalment a Irlanda plou uns 275 dies a l’any.
 7. 7. ESPORTS Fútbol G a èlic • É s la vers ió irla ndes a del P es c a fútbol, i es c a ra c teritza • L a pes c a és un a ltre per s er m és rà pid, ja que es port m olt pra c tic a t té una m es c la de rug by. deg ut a la qua ntita t de A I rla nda és m olt c oneg ut rius i lla c s que hi ha a l a ques t es port. L a pilota pa ís . A m és c om que és una m ic a m és petita plou dura nt tot l’a ny fa que la del futbol que es pug ui pes c a r tra dic iona l. m olt m és bé. C ic lis m e • A na r a m b bic ic leta per I rla nda és una bona a ventura per c onèix er lloc s m olt bonic s del pa ís . A ix ò fa que s ig ui un
 8. 8. CULTURA CULTURA • A Irlanda la música és molt important. Un dels primers instruments musicals més important d’aquest país va ser l’arpa. Però amb el temps va anar perdent importància i es feia servir molt una variant de la flauta, que era la gaita (uilleann pipe ). • La Dansa Irlandesa va sorgir a finals del 1.800 i actualment és molt reconeguda i valorada per la qualitat que té aquesta dansa i la música tradicional que l’acompanya. Algunes de les persones que han fet coneguda aquesta dansa han estat Enya, The Dubliners i The Chieftains.
 9. 9. M E N J A R T R A D IC IO N A L L a c uina irla ndes a c o m bina els m èto des tra dic io na ls fra nc es o s a m b la qua lita t del pro duc tes irla ndès pel que fa a to t tipus d’a lim ents . E s m enja m o lta c a rn, peix i pa ta tes . E l peix que m és es c o ns um eix és : el s a lm ó , les a ng uiles i les truites , ta nt de m a r c o m de riu.
 10. 10. TRANSPORTS A Ir la n d a e l m itjà d e tr a n s p o r t m é s h a b itu a l p e r r e c o r r e r e l p a í s é s e l c o tx e . P e r ò la b ic ile ta i e l tr e n ta m b é s ’u tilitz a fo r ç a . U n m itjà d e tr a n s p o r t m a r í tim m o lt im p o r ta n t é s e l v a ix e ll q u e s ’u tilitz a m o lt p e r la p e s c a d e p e ix i p e r tr a n s p o r ta r m e r c a d e r ie s c a p a Ir la n d a o c a p a a ltr e s p a ï s o s . L ’a v ió ig u a l q u e e l v a ix e ll é s m o lt im p o r ta n t p e r q u è s ó n le s ú n iq u e s fo r m e s d e tr a n s p o r t d e p e r s o n e s p e r a r r ib a r a l p a í s .
 11. 11. L L O C S P E R V IS IT A R A l c e n tr e d e la c iu ta t d e D u b lí n , h i h a d ife r e n ts e d ific is q u e s ó n fo r ç a in te r e s s a n ts p e r la s e v a a r q u ite c tu r a , c o m la s e u d e l p a r la m e n t i e l M u s e u d ’E s c r ip to r s d e D u b lí n . E l D u b lí n C a s tle , é s u n e d ific i d e l s e g le X III q u e e s tà c o n s id e r a t u n d e ls s í m b o ls d e la c iu ta t. M o lts d e ls tu r is te s q u e v is ite n e l p a í s e s d e d iq u e n a r e c ó r r e r la c o s ta ir la n d e s a i l’in te r io r d e l p a í s ja q u e e ls s e u s p a is a tg e s s ó n m o lt b o n ic s d e v e u r e p e r la v e r d ó q u e te n e n .

×