Publicité
Navrh programu rada_rtvs_130130[1]
Prochain SlideShare
Navrh programu rada_rtvs_120524[1]Navrh programu rada_rtvs_120524[1]
Chargement dans ... 3
1 sur 1
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Navrh programu rada_rtvs_130130[1]

  1. Rada RTVS Návrh programu rokovania Rady Rozhlasu a televízie Slovenska v stredu 30. januára 2013 o 10,00 h. Návrh programu: 1. Otvorenie zasadnutia – schválenie programu rokovania. 2. Kontrola plnenia uznesení prijatých Radou RTVS v predchádzajúcom období. 3. Informácia o činnosti Dozornej komisie Rady RTVS (spravodajca M. Jesenko). 4. Rámcová správa o činnosti RTVS, o. i.: a) informácia o aktuálnom stave hospodárenia a plnenia programovej služby RTVS; b) informácia o návrhu na prevod/prenájom majetku RTVS (spravodajca M. Kollár); c) informácia o verejných obstarávaniach (spravodajca M. Jesenko); d) informácia o zámere vstúpiť do zmluvného záväzku v zmysle par. 15 ods. 3 písm. h) zákona č. 532/2010 Z. z. o RTVS (spravodajca M. Kollár); e) informácia o zmluvách nad 10 000 eur uzavretých v predchádzajúcom období (čl. 7 ods. 2 Štatútu Rady RTVS) (spravodajca M. Kabát); f) rôzne. 5. Správa o činnosti a hospodárení RTVS za II. polrok 2012 vrátane správy o hospodárení a plnení záväzných ukazovateľov rozpočtu Rozhlasu a televízie Slovenska za IV. štvrťrok 2012 (spravodajcovia M. Kabát, M. Antol, V. Slovák). 6. Informácia o aktuálnom stave spravodajstva RTVS a pripravovaných technologických a obsahových zmenách (spravodajca D. Hushegyiová). 7. Príprava kritérií pre vyhodnotenie vysielania programovej služby RTVS za rok 2012 Radou RTVS (spravodajca V. Talian, M. Kákoš). 8. Sťažnosti a podnety. 9. Rôzne a) Korešpondencia. Zasadnutie Rady RTVS 30. januára 2013 sa uskutoční v zasadačke GR RTVS na VI. poschodí v budove Slovenskej televízie, Mlynská dolina, Bratislava Telefón E-mail 0919/245354 rada@rtvs.sk
Publicité