Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Executive 
Agency 
for Health 
and 
Consumers 
EVROPSKI PROGRAM ZA ZDRAVLJE 
2014. - 2020. 
Treći program Evropske Unije 
...
I. EVROPSKA DODATNA VREDNOST 
Šta je dodatna vrednost? 
 Evropska dodatna vrednost je dodatak vrednosti (dobiti od saradn...
4. Omogućavanje bolje i sigurnije zdravstvene nege za građane EU 
4.1. Evropske referentne mreže ("European Reference Netw...
Ko se može prijaviti i koje zemlje ispunjavaju uslove: 
 Podnosioci zahteva u okviru pozivnog konkursa za operativna besp...
Ko se može prijaviti i koja vrsta organizacije se može prijaviti: 
 Bespovratna sredstva mogu biti dodeljena zakonito osn...
VI. NAJAVE, OBJAVE I PRIJAVA PROJEKATA 
Postupak najave i objave poziva: 
 Prijave i dokumenti za prijavu se nalaze na ve...
VII. ELEKTRONSKA PRIJAVA NA POZIV 
Apliciranje za sufinansiranje 
Evaluacija i potpisivanje Granta 
Upravljanje Grantovima...
Tekst obaveštenja 
Registracija učesnika 
Provera kvalifikovanosti 
Panel za navigaciju
Dokumentacija i podrška za pozive 
Aktuelne teme 
Opis poziva 
Datumi poziva 
Prijava
Kako do pomoći Evropske unije? 
Za više informacija o finansiranju projekata u oblasti zdravstva i drugim mogućnostima fin...
Eu program za_zdravlje_2014-2020_full
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Eu program za_zdravlje_2014-2020_full

535 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

Eu program za_zdravlje_2014-2020_full

 1. 1. Executive Agency for Health and Consumers EVROPSKI PROGRAM ZA ZDRAVLJE 2014. - 2020. Treći program Evropske Unije u oblasti zdravlja (HP-PJ-2014) Đurica Stankov EU HIV/AIDS Civil Society Forum (CSF) 28. Avgust 2014. godine. CHAFEA - Izvršna agencija Evropske komisije (EK) za potrošače, zdravlje i hranu (Chafea) naslednik je Izvršne agencije za zdravlje i potrošače (EAHC), a upravlja tehničkim i finansijskom sprovođenjem Programa delovanja u oblasti javnog zdravlja, ne snosi odgovornost za tačnost podataka i sadržaja dokumenta.
 2. 2. I. EVROPSKA DODATNA VREDNOST Šta je dodatna vrednost?  Evropska dodatna vrednost je dodatak vrednosti (dobiti od saradnje, pravne sigurnosti, veće efikasnosti ili usaglašenosti) koji stvaraju pojedinačne države članice svojim akcijama;  Odražava širi značaj i važnost akcije na EU nivou, sa ciljem predstavljanja modela i mehanizama koji se mogu primeniti na području cele EU, a ne samo na regionalnom ili nacionalnom nivou. Kako da stvorite dodatnu vrednost i šta da radite?  sprovođenje zakonodavstva EU i obezbeđivanje da je ono ispravno usvojeno;  promovisanje najboljih praksi u svim državama članicama koje učestvuju u Programu zdravlja kako bi građani EU imali koristi od najsavremenijih najboljih praksi;  utvrđivanje mernih vrednosti u donošenju odluka koje zahteva snažnu predanost upotrebi rezultata sa ciljem olakšavanja donošenja odluka na osnovu dokaza  usredotočenost na prekogranične opasnosti radi smanjenja rizika i ublažavanja njihovih posledica  omogućivanj slobodnog kretanja osoba sa ciljem osiguravanja visokokvalitetnog javnog zdravstva u državava članicama i okolnim zemljama;  umrežavanje je važan alat za širenje rezultata u svim državama članicama, uključujući i u onima koje ne učestvuju u Programu zdravlja. II. TEMATSKI PRIORITETI 1. Promovisanje zdravlja, prevencija bolesti i podsticanje podržavajućeg okruženja i zdravih životnih stilova 1.1. Rizični faktori poput korišćenja duvana i pasivnog pušenja, štetnog uticaja alkohola, nezdrave prehrambe navike i fizičke neaktivnosti; 1.2. Štetni uticaji droga, uključujući informisanje i prevenciju; 1.3. HIV/AIDS, tuberkuloza i hepatitis; 1.4. Hronične bolesti, karcinomi, bolesti povezane sa starenjem i neurodegenerativne bolesti; 1.5. Legislativa vezana uz duvan i duvanske proizvode 1.6. Zdravstvene informacije i sistemi znanja koji pomažu pri donošenju odluka zasnovanim na dostupnim i proverljivim dokazima. 2. Zaštita građana EU od ozbiljnih prekograničnih prijetnji zdravlju 2.1. Dodatni kapaciteti u vidu naučne ekspertize za procenu rizika; 2.2. Izgradnja kapaciteta za borbu protiv pretnji zdravlju u Državama članicama, uključujući saradnju sa graničnim zemljama; 2.3. Implementacija legislative EU na temu zaraznih bolesti i ostalih pretnji zdravlju, uključujući one uzrokovane biološkim i hemijskim incidentima, ekološkim i klimatksim promenama; 2.4. Zdravstveni informacioni sistemi i baze znanja koji omogućavaju donošenje odluka zasnovano na dokazima. 3. Saradnja na izgradnji inovativnih, efikasnih i održivih zdravstvenih sistema 3.1. Procena zdravstvene tehnologije (Health Technologi Assessment); 3.2. Inovacija i e-Zdravlje; 3.3. Planiranje zdravstvenih kadrova; 3.4. Postavljanje mehanizama za "pooling" znanja na nivou EU; 3.5. Evropsko inovativno partnerstvo za aktivno i zdravo starenje "European inovation Partnership on Active and Health Ageing"; 3.6. Implementacija EU legislative u oblasti medicinskih uređaja, medicinskih proizvoda i prekogranične medicinske saradnje; 3.7. Zdravstveni informacioni sistemi i baze znanja koji podržavaju naučne odbore uspostavljene u skladu s odlukom Komisije 2008/721/EC (Commission Decision 2008/721/EC).
 3. 3. 4. Omogućavanje bolje i sigurnije zdravstvene nege za građane EU 4.1. Evropske referentne mreže ("European Reference Networks"); 4.2. Retke bolesti; 4.3. Bezbednost pacijenata i kvaliteta zdravstvene zaštite; 4.4. Mere prevencije za antimikrobnu rezistentnost i kontrola infekcijama uzrokovanim zdravstvenom negom; 4.5. Implementacija legislative EU na području tkiva, ćelija, krvi i organa; 4.6. Zdravstveni informacioni sistemi i baze znanja koji omogućavaju donošenje odluka zasnovano na dokazima; IIIa. ZAJEDNIČKE AKCIJE - sufinansiranje zajedno sa organima vlasti država članica III. instrumenti finansiranju EU TREĆEG PROGRAMA ZDRAVLJA ZA PERIOD 2014. - 2020. Šta su Zajedničke akcije (Joint Actions)  ZAŠTO: Program delovanja u oblasti zdravstva namenjen je unapređenju zdravlja u Evropi kroz podsticanje saradnje između država članica radi unapređenja politika u oblasti zdravstva koje služe za dobrobit njihovih građana.  CILj: Obezbediti podršku inicijativama država članica u oblasti zdravstva te ih dopuniti.  KAKO: Na osnovi Programa uspostavljaju se godišnji programi rada kojima se definišu delovanja u prioritetnim oblastima utvrđenim u Uredbi (EU) br. 282/2014 o uspostavljanju Programa zdravlja. Na toj osnovi Izvršna agencija za potrošače, zdravlje i hranu (DG SANCO) svake godine organizuje pozivne konkurse ("Call-ovi") za podnošenje predloga. Ko može da učestvuje i koje zemlje ispunjavaju uslove:  Kako bi moglo biti korisnik bespovratnih sredstava EU za zajedničke akcije, nadležno telo treba biti zakonski osnovano u:  Evropskoj uniji (u bilo kojoj od 28 zemalja članica) ili  zemlji članici EFTA-e koja je potpisnica Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, a koja je potvrdila učešće u Programu  U Programu delovanja u oblasti zdravstva mogu učestvovati i nadležna tela iz trećih zemalja ako su zadovoljeni potrebni uslovi.  U zajedničkim akcijama mogu učestvovati tela iz javnog sektora i nevladina tela iz prethodno navedenih zemalja ako su ih za to ovlastila nadležan tela putem transparentnog postupka. U kojem se iznosu sprovodi sufinansiranje?  Za zajedničke akcije doprinos EU pokriva 60% ukupnih prihvatljivih troškova, a u izuzetnim slučajevima do 80%. Kriterijumi za izuzetne slučajeve potrebe utvrđeni su u godišnji program rada IIIb. OPERATIVNA BESPOVRATNA SREDSTVA Šta su operativna bespovratna sredstva?  Evropska unija može u okviru trećeg Programa delovanja u oblasti zdravstva (2014. - 2020.) pružiti finansijsku podršku za neke temeljne operativne troškove za nevladina tela koja promovišu plan i program u oblasti zdravstva u skladu sa Programom.  Svrha operativnih bespovratnih sredstava je osigurati finansijsku podršku za funkcionisanje određenog tela, i to u periodu koje je istovetno računovodstvenoj godini tela, a radi sprovođenja niza osnovnih aktivnosti.
 4. 4. Ko se može prijaviti i koje zemlje ispunjavaju uslove:  Podnosioci zahteva u okviru pozivnog konkursa za operativna bespovratna sredstva mogu biti samo pojedinačna tela, a ne konzorcijumi. Kako bi mogla biti korisnikom operativnih bespovratnih sredstava, organizacija treba biti zakonski osnovana u:  EU (u bilo kojoj od 28 zemalja članica) ili  zemlji članici EFTA-e koja je potpisnica Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, a koja je potvrdila učešće u Programu Ko se može prijaviti i koja vrsta organizacije ispunjava uslove:  Uslove zadovoljavaju nevladina tela ili mreže koje su delom određenog neprofitnog tela i moraju:  biti nevladine, neprofitne i nezavisne o industrijskim, komercijalnim i poslovnim ili nekim drugim interesima koji bi mogli ukazivati na sukob interesa  delovati u oblasti javnog zdravstva, pri čemu imaju efikasnu ulogu u procesima građanskog dijaloga na nivou Unije i imaju za cilj najmanje jedan od utvrđenih ciljeva Programa  biti aktivne na nivou Unije u barem polovini država članica i uravnoteženo geografski pokrivati Uniju U kojem se iznosu sprovodi sufinansiranje?  Operativna bespovratna sredstva mogu pokrivati 60% rashoda tela za sprovođenje aktivnosti koje zadovoljavaju uslove. U izuzetnim slučajevima do 80%. Kriterijumi za izuzetne slučajeve potrebe utvrđeni su u godišnjem programu rada. Finansijski doprinos EU-a pokrivaće period 1 finansijske godine koje započinje u skladu s merodavnim nacionalnim zakonodavstvom Kako se prijaviti?  Za podnošenje predloga za dodelu bespovratnih sredstava za funkcionisanje nevladinog tela (operativnih bespovratnih sredstava) upotrebljava se elektronski sistem podnošenja.  U 2014 okvirni sporazumi o partnerstvu (FPA) dodeljuju se za period 2015. - 2017. Određena bespovratna sredstva u okviru godišnjeg sufinansiranja (operativna bespovratna sredstva) mogu primiti samo oni kojima je dodeljen okvirni sporazum o partnerstvu (FPA). Napominjemo da dodeljivanje okvirnog sporazuma o partnerstvu (FPA) ne garantuje sufinansiranje. Više informacija je dostupno na internet stranici Chafea u toku objave pozivnog konkursa. IIIc. BESPOVRATNA SREDSTVA ZA PROJEKTE  ŠTA: Projekat podrazumeva određeni upravljački pristup u pogledu organizacije resursa. Uključuje saradničke aktivnosti različitih organizacija u različitim državama članicama EU koje ujedinjuju snage kako bi sprovele različite zadatke radi postizanja zajedničkih ciljeva u utvrđenom vremenskom periodu. Svi projekti trebaju:  ZAŠTO: Obezbediti visoku dodatnu vrednost na nivou EU  KAKO:  uključivati najmanje tri partnera (zasebnih pravnih subjekata) iz različitih zemalja  biti inovativni i  ne trajati duže od tri godine Ko se može prijaviti i koje zemlje ispunjavaju uslove:  Kako bi mogla biti korisnikom bespovratnih sredstava EU-a za određeni projekat, organizacija treba biti zakonski osnovana u:  Evropskoj uniji (u bilo kojoj od 28 zemalja članica) ili  zemlji članici EFTA-e koja je potpisnica Sporazuma o Evropskom ekonomskom prostoru, a koja je potvrdila učešće u Programu  Osim toga, u Programu delovanja u oblasti zdravstva mogu učestvovati i treće zemlje ako ispunjavaju potrebne uslove kako je određeno u pozivnom konkursu za ponošenje predloga.
 5. 5. Ko se može prijaviti i koja vrsta organizacije se može prijaviti:  Bespovratna sredstva mogu biti dodeljena zakonito osnovanim organizacijama, uključujući javnim telima i telima iz javnog sektora, a posebno istraživačkim i zdravstvenim institucijama, univerzitetima, ustanovama visokog obrazovanja i nevladinim organizacijama. Te organizacije mogu podneti predlog projekta u svojstvu koordinatora ili učestvovati u projektu kao drugi korisnik. U kojem se iznosu sprovodi sufinansiranje?  Doprinos EU-a pokriva 60% prihvatljivih troškova projekta. S obzirom na to da bespovratna sredstva EU- a služe kao finansijska dopuna i imaju motivacioni karakter, najmanje 40% troškova projekta mora biti finansirano iz izvora partnera.  U izuzetnim slučajevima do 80% prihvatljivih troškova. Kriterijumi za izuzetne slučajeve potrebe utvrđeni su u godišnjem programu rada.  NAPOMENA: Indirektni troškovi nisu prihvatljivi za podnosioce zahteva koji primaju operativna bespovratna sredstva iz budžeta Unije tokom dotičnog perioda. Opšta načela sufinansiranja za sva tri finansijska instrumenta  Pravilo o sufinansiranju: potrebno je imati sopstvene finansijske izvore ili finansijska sredstva trećih strana radi doprinosa za troškove projekta  Pravilo o neprofitnosti: svrha ili efekat bespovratnih sredstava ne sme biti stvaranje dobiti za OCD  Pravilo o neretroaktivnosti: sufinansiranje može biti osigurano samo za troškove nastale nakon datuma početka dodele naznačenog u sporazumu o dodeli bespovratnih sredstava  Pravilo o nekumulativnosti: svako delovanje može rezultirati dodeljivanjem jedne finansijske podrške u obliku bespovratnih sredstava jednom korisniku (ne može se dva puta dobiti podrška za iste troškove) Kako se prijaviti?  Za podnošenje predloga projekta upotrebljava se sistem elektronskog podnošenja. Više informacija je dostupno na internet stranici Chafea u toku objave pozivnog konkursa. PROCEDURE ZA IMPLEMENTACIJU PROGRAMA ZDRAVLJA IV. NOVOSTI U PRIJAVI I FINANSIRANjU PROGRAMA  Finansijski instrumenti su novi i napredniji  Fleksibilnija je struktura troškova  Pojednostavljena je struktura budžeta (zaposleni, ostali troškovi, podugovaranje);  Promene budžeta se obavljaju bez amandmana;  Skraćeni su ciklusi za sufinansiranja.  Ugovaranje je pojednostavljeno  Grant Agreement ima novi model i u skladu je sa procedurama za HORIZON 2020 (objavljuje se sa prijavom/Call-om);  Sistem za razmenu podataka se obavlja elektronski  Prijava se obavlja elektronski  Evaluacija se obavlja elektronski  Priprema grantova i nadzor se obavlja elektronski  Potpis aplikanata se obavlja elektronski V. PREDNOSTI PROGRAMA ZA ZDRAVLJE 2020  Dugoročno finansijsko planiranje je bolje za nosioce projekta zbog pojednostavljenog vođenja budžeta  Procedura prijave projekta je pojednostavljena  Administracija i papirologija je svedena na minimum  Partnerstva su stabilnija i omogućena su elektronskim sistemom prijave i vođenja projekta
 6. 6. VI. NAJAVE, OBJAVE I PRIJAVA PROJEKATA Postupak najave i objave poziva:  Prijave i dokumenti za prijavu se nalaze na veb stranici u sklopu HORIZON 2020 portala za učesnike - Participant portal (link za Chafee veb portal)  Obaveštenja i sve potrebne informacije se nalaze na veb portalu za učesnike programa Postupak prijave na poziv:  Pojednostavljen postupak  Usklađen sa procedurom prijave za HORIZON 2020  Elektronska prijava, bez papirologije  Prijava na poziv u 5 koraka:  Pronalazak prijave (Call-a)  Pronalazak projektnih partnera  Otvaranje ECAS korisničkog računa  Registracija organizacije, nosioca projekta  Administrativni predlog (Obrazac A) i Tehnička dokumetnacija (Obrazac B) Najava poziva Objava poziva Pomoć za prijavljivalje, pretraga tema i partnera Propratna dokumentacija Pomoć Poziv Dokumentacija poziva CHAFEA Veb portal HORIZON 2020 Portal za učesnike Najava poziva Objava poziva Najava poziva Objava poziva CHAFEA Veb portal Pomoć za prijavljivalje, pretraga tema i partnera Prijava Dokumenta prijave HORIZON 2020 Portal za učesnike CHAFEA Portal za učesnike Registracija Nosioca projekta Samoprocena kvalifikovanosti Prijava Elektronskog poziva Obrazac A Obrazac B tehnička dokumenta Prijava u ECAS Najava poziva Objava poziva
 7. 7. VII. ELEKTRONSKA PRIJAVA NA POZIV Apliciranje za sufinansiranje Evaluacija i potpisivanje Granta Upravljanje Grantovima Mišljenje stručnjaka VII. RESURSI Pronalazak prijave Pronalazak partnera Registracija organizacije Nosioca Prijava na pozive Evaluacija prijava Priprema Granta Potpisivanje Granta Izveštaji Diseminacija rezultata Amandmani Audit i sertifikacija Registracija stručnjaka Ugovaranje i plaćanje Dodeljivanje uloga i zadataka CHAFEA Veb Portal: http://ec.europa.eu/eahc/ CHAFEA Projektna baza podataka
 8. 8. Tekst obaveštenja Registracija učesnika Provera kvalifikovanosti Panel za navigaciju
 9. 9. Dokumentacija i podrška za pozive Aktuelne teme Opis poziva Datumi poziva Prijava
 10. 10. Kako do pomoći Evropske unije? Za više informacija o finansiranju projekata u oblasti zdravstva i drugim mogućnostima finansiranja posetite internet stranicu Izvršne agencije za potrošače, zdravlje i hranu na internet adresi: http://ec.europa.eu/chafea/health/ ili se obratite odeljenju za pomoć putem E-pošte na: Chafee-HP- CALLS@ec.europa.eu, ili pozovite broj telefona (+352) 4301 37707. Srećno u apliciranju i sprovođenju projekata! Publikacije EU

×