แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

Ch Khankluay
Ch KhankluayAdmin à Admin

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เวลาเรียน 6 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 2 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา เวลาเรียน 2 ชั่วโมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
หน่วยที่ 1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เวลาเรียน 6 ชั่วโมง
แผนการเรียนรู้ที่ 2 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา เวลาเรียน 2 ชั่วโมง
สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1
มาตรฐานการเรียนรู้
มาตรฐาน ส 1.1. รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา
ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข
ตัวชี้วัด
1. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม 2/3)
2. อธิบายคําสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.2/4)
สาระสาคัญ
วันสําคัญในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สําคัญ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า
พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สําคัญดังกล่าว เป็น
ประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า คือบริษัทสี่อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ให้
น้อมรําลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลักที่สําคัญ เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจรรโลงให้พระพุทธศาสนา
ดํารงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งมิใช่จํากัดอยู่เพียง
มนุษยชาติเท่านั้น
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญได้
2. นําแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจําวันได้
สาระการเรียนรู้
- ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ
วันธรรมสวนะ
- หลักธรรมที่สําคัญซึ่งชาวพุทธพึงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนา
สมรรถนะ/คุณลักษณะที่เน้น
สมรรถนะ
1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการอ่าน
2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
คุณลักษณะ
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2. มีวินัย
3. ใฝ่เรียนรู้
4. มุ่งมั่นในการทํางาน
5. รักความเป็นไทย
6. มีจิตสาธารณะ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม
- ตรวจงาน
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึกหัดก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
- แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
การบูรณาการ
ภาษาไทย การอ่านและการเขียนวิเคราะห์
กิจกรรมการเรียนรู้
ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน
1. ครูผู้สอนให้นักเรียนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เรื่อง
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
2. ครูผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน รายละเอียดของขั้นตอนการเรียนการสอน ของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS)
ขั้นสอน (กระบวนการสร้างองค์ความรู้, กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการทางสังคม,
กระบวนการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า)
3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาว่าในแต่ละวันสําคัญทางศาสนามี
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวันนั้น ๆ
4. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เรื่อง
ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
แล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต
(Word Press CMS)
5. หลังจากที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเสร็จแล้ว ครูผู้สอนก็จะถามนักเรียนเกี่ยวกับ
ประสบการณ์การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา
6. แล้วครูผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดก่อนเรียน (ก่อนแผนจัดการเรียนรู้) เป็นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เพื่อที่จะได้
รู้ว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด
7. ครูผู้สอนจะให้ความรู้ เนื้อหาต่างๆและทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนและให้ผู้เรียน เรียน
เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) พร้อมเปิด วิดีโอประกอบการ
สอนให้นักเรียนดูในระหว่างศึกษาบทเรียน
8. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 ข้อ เป็นแบบฝึกปฏิบัติ โดยให้
นักเรียนจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กัน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เพื่อ
จะได้ทราบว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนมากน้อยเพียงใด
9. ดําเนินการเรียนการสอนหลังจากทําแบบทดสอบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) ต่อจนจบบทเรียน
10. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียน (หลังแผนการจัดการเรียนรู้) เป็นแบบปรนัย 4
ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS)
11. ครูผู้สอนแจกใบความรู้ เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม
ขั้นสรุป
12. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน เกี่ยวกับระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนใน
วันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะและครูผู้สอนอธิบายและให้ความรู้
เพิ่มเติม
ขั้นประเมินผล
13. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือความเป็นระเบียบ การใช้และการ
เก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน
สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้
สื่อ
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เรื่อง ระเบียบพิธีและการ
ปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
2. หนังสือศาสนพิธี
3. หนังสือธรรมะ
4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
5. ใบความรู้ เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา
วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
6. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
แหล่งเรียนรู้
1. ห้องสมุดโรงเรียน วัด
2. อินเตอร์เน็ต
3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
4. เว็บไซต์ของโรงเรียนหรือเว็บไซต์ต่างๆ
การวัดผลประเมินผล
1. วิธีการวัด
- สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม
- ตรวจงาน
2. เครื่องการวัดผลประเมินผล
- แบบฝึกหัดก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วัน
เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ
- แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วัน
ออกพรรษา วันเทโวโรหณะ
- ใบงาน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโว
โรหณะ
- แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง
3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล
- ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
กิจกรรมเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
ลงชื่อ …………………………….
(…………………..………..…….)
ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา……………………
………../……………../……….
บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้
ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………..
ปัญหา / อุปสรรค
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………..
ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….……………………………………………………………………………………………………..
ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน
(……………………………….)
ตําแหน่ง………………………………………………
………../…………./………….

Recommandé

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 par
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3Ch Khankluay
5.4K vues6 diapositives
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา par
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
แผนวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาThongsawan Seeha
28.1K vues17 diapositives
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docx par
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docxหน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docx
หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ gpas 5 step ภาษาไทย.docxSophinyaDara
2.2K vues35 diapositives
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะเผชิญสถานการณ์ par
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะเผชิญสถานการณ์กระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะเผชิญสถานการณ์
กระบวนการจัดการเรียนรู้ทักษะเผชิญสถานการณ์จารุ โสภาคะยัง
3.9K vues15 diapositives
ม.2 ภาคเรียนที่ 1 par
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1นายสมหมาย ฉิมมาลี
29.5K vues135 diapositives
แบบประเมินต่างๆ par
แบบประเมินต่างๆแบบประเมินต่างๆ
แบบประเมินต่างๆNaphachol Aon
246.5K vues11 diapositives

Contenu connexe

Tendances

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 par
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4Thanawut Rattanadon
23.3K vues4 diapositives
ตัวชี้วัดเวิร์ด par
ตัวชี้วัดเวิร์ดตัวชี้วัดเวิร์ด
ตัวชี้วัดเวิร์ดmouseza
4.7K vues104 diapositives
ภาคผนวก par
ภาคผนวกภาคผนวก
ภาคผนวกPochchara Tiamwong
17.2K vues1 diapositive
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 par
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3O'Orh ChatmaNee
92.3K vues276 diapositives
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4 par
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4Sivagon Soontong
69.4K vues3 diapositives
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน par
แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงานKhemjira_P
2.2K vues1 diapositive

Tendances(20)

เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4 par Thanawut Rattanadon
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
เฉลยแบบฝึกหัดหน่วยที่ 4
Thanawut Rattanadon23.3K vues
ตัวชี้วัดเวิร์ด par mouseza
ตัวชี้วัดเวิร์ดตัวชี้วัดเวิร์ด
ตัวชี้วัดเวิร์ด
mouseza4.7K vues
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3 par O'Orh ChatmaNee
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
อจท. พระพุทธศาสนา ม.3
O'Orh ChatmaNee92.3K vues
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4 par Sivagon Soontong
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องบทนมัสการมาตาปิตุคุณและอาจาริยคุณ_ม.4
Sivagon Soontong69.4K vues
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน par Khemjira_P
แบบประเมินการนำเสนอผลงานแบบประเมินการนำเสนอผลงาน
แบบประเมินการนำเสนอผลงาน
Khemjira_P2.2K vues
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน par pupphawittayacom
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินคำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
คำกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมิน
pupphawittayacom155K vues
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี par maethaya
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดีแบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
แบบประเมินโครงการแสดงความยินดี
maethaya77.2K vues
รายงานวิจัยบทที่ 1 5 par kruwaeo
รายงานวิจัยบทที่ 1 5รายงานวิจัยบทที่ 1 5
รายงานวิจัยบทที่ 1 5
kruwaeo283K vues
PPTออมไว้ใส่ถุงแดง par KruBowbaro
PPTออมไว้ใส่ถุงแดง PPTออมไว้ใส่ถุงแดง
PPTออมไว้ใส่ถุงแดง
KruBowbaro7.8K vues
แบบประเมินชิ้นงาน par krunueng1
แบบประเมินชิ้นงานแบบประเมินชิ้นงาน
แบบประเมินชิ้นงาน
krunueng119K vues
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย par พัน พัน
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทยแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านภาษาไทย
พัน พัน80.1K vues
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร par Similun_maya
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
ทักษะการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
Similun_maya7.1K vues
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓ par kruthai40
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
บทอาขยาน ภาษาไทย ม.๓
kruthai40136.9K vues
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน par madechada
โครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียนโครงการ  เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
โครงการ เสริมสร้างบรรยากาศในชั้นเรียน
madechada79.5K vues
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Animals par Kartinee
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Animals แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Animals
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง Animals
Kartinee37.2K vues

En vedette

015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2 par
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2niralai
2.3K vues33 diapositives
แผนที่1 par
แผนที่1แผนที่1
แผนที่1Ch Khankluay
2.6K vues4 diapositives
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_soc par
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_socแผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_socPrachoom Rangkasikorn
880 vues18 diapositives
วันธรรมสวนะ par
วันธรรมสวนะวันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะsuchinmam
6.5K vues30 diapositives
Speaking skills par
Speaking skillsSpeaking skills
Speaking skillsderio410
4K vues26 diapositives
Speaking lesson plan par
Speaking lesson planSpeaking lesson plan
Speaking lesson planBelinda Bow
11.7K vues29 diapositives

En vedette(19)

015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2 par niralai
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
015วิธีการจัดการเรียนรู้ตามแนวพุทธวิธี2
niralai2.3K vues
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_soc par Prachoom Rangkasikorn
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_socแผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_soc
แผนการจัดการเรียนรู้ ประถม 1-3 หน่วย 6+409+dltvsocp1+T2 p1 3-u6_soc
วันธรรมสวนะ par suchinmam
วันธรรมสวนะวันธรรมสวนะ
วันธรรมสวนะ
suchinmam6.5K vues
Speaking skills par derio410
Speaking skillsSpeaking skills
Speaking skills
derio4104K vues
Speaking lesson plan par Belinda Bow
Speaking lesson planSpeaking lesson plan
Speaking lesson plan
Belinda Bow11.7K vues
เทคนิคการสอนการฟังภาษาอังกฤษเบื้องต้น1 par Phatchara Hongsomdee
เทคนิคการสอนการฟังภาษาอังกฤษเบื้องต้น1เทคนิคการสอนการฟังภาษาอังกฤษเบื้องต้น1
เทคนิคการสอนการฟังภาษาอังกฤษเบื้องต้น1
Speaking Lesson Plan par Maenie Nrm
Speaking Lesson PlanSpeaking Lesson Plan
Speaking Lesson Plan
Maenie Nrm2.1K vues
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน par Totsaporn Inthanin
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงานแบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
แบบฟอร์มใบความรู้ใบงาน
Totsaporn Inthanin26.9K vues
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด par Wanida Keawprompakdee
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูดแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง par Wanida Keawprompakdee
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟังแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการฟัง
Speaking Activities par Magda Castro
Speaking ActivitiesSpeaking Activities
Speaking Activities
Magda Castro45.7K vues
Lesson plan FOR speaking skills par Fatima Gul
Lesson plan FOR speaking skills Lesson plan FOR speaking skills
Lesson plan FOR speaking skills
Fatima Gul197.3K vues
Activities in teaching speaking par Draizelle Sexon
Activities in teaching speakingActivities in teaching speaking
Activities in teaching speaking
Draizelle Sexon92.6K vues
Teaching speaking par Imed Sdiri
Teaching speakingTeaching speaking
Teaching speaking
Imed Sdiri123.5K vues

Similaire à แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์ par
แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์
แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์Aun Chun Cha Ree
21.5K vues7 diapositives
การใช้สื่อการเรียนรู้2003 par
การใช้สื่อการเรียนรู้2003การใช้สื่อการเรียนรู้2003
การใช้สื่อการเรียนรู้2003สวนเทพสาธร ดอทคอม
1.2K vues31 diapositives
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์ par
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์supanyasaengpet
7.2K vues14 diapositives
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา par
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาtassanee chaicharoen
258 vues7 diapositives
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว... par
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...Kobwit Piriyawat
126.7K vues15 diapositives
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 par
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4dechathon
3.1K vues5 diapositives

Similaire à แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2(20)

แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์ par Aun Chun Cha Ree
แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์
แบบเสนอโครงงานเรื่อง อารยธรรมอียิปต์
Aun Chun Cha Ree21.5K vues
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์ par supanyasaengpet
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
บทความบทที่ 2 คณิตศาสตร์
supanyasaengpet7.2K vues
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา par tassanee chaicharoen
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษาแผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง เพศศึกษา
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว... par Kobwit Piriyawat
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสถานะของสาร รายการครูมืออาชีพ ตอนครูหัดบิน ครูกอบว...
Kobwit Piriyawat126.7K vues
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 par dechathon
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4
dechathon3.1K vues
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice) par yana54
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ (Good practice)
yana5418K vues
บทที่ 8 par benty2443
บทที่ 8บทที่ 8
บทที่ 8
benty2443361 vues
Report1 5 par kruwaeo
Report1 5Report1 5
Report1 5
kruwaeo2.3K vues
เสริมสร้างคุณธรรม par chanhom357
เสริมสร้างคุณธรรมเสริมสร้างคุณธรรม
เสริมสร้างคุณธรรม
chanhom3571.2K vues
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 par dechathon
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1
dechathon4.4K vues
การออกแบบการจัดการการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 2551 ... par Weerachat Martluplao
การออกแบบการจัดการการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  หลักสูตรแกนกลาง 2551        ...การออกแบบการจัดการการเรียนรู้อิงมาตรฐาน  หลักสูตรแกนกลาง 2551        ...
การออกแบบการจัดการการเรียนรู้อิงมาตรฐาน หลักสูตรแกนกลาง 2551 ...

Plus de Ch Khankluay

การบ้านแผนที่1 par
การบ้านแผนที่1การบ้านแผนที่1
การบ้านแผนที่1Ch Khankluay
2.1K vues3 diapositives
แบบฝึกหัด par
แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัดCh Khankluay
214 vues1 diapositive
โปรแกรม After effect par
โปรแกรม After effectโปรแกรม After effect
โปรแกรม After effectCh Khankluay
3.3K vues6 diapositives
นอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nf par
นอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nfนอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nf
นอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nfCh Khankluay
58.2K vues7 diapositives
แผนพัฒนาการศึกษา 11 par
แผนพัฒนาการศึกษา 11แผนพัฒนาการศึกษา 11
แผนพัฒนาการศึกษา 11Ch Khankluay
530 vues34 diapositives
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 par
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550Ch Khankluay
3.6K vues94 diapositives

Plus de Ch Khankluay(13)

การบ้านแผนที่1 par Ch Khankluay
การบ้านแผนที่1การบ้านแผนที่1
การบ้านแผนที่1
Ch Khankluay2.1K vues
แบบฝึกหัด par Ch Khankluay
แบบฝึกหัดแบบฝึกหัด
แบบฝึกหัด
Ch Khankluay214 vues
โปรแกรม After effect par Ch Khankluay
โปรแกรม After effectโปรแกรม After effect
โปรแกรม After effect
Ch Khankluay3.3K vues
นอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nf par Ch Khankluay
นอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nfนอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nf
นอมัลไลเซชั่น ( Normalization )1nf-3nf
Ch Khankluay58.2K vues
แผนพัฒนาการศึกษา 11 par Ch Khankluay
แผนพัฒนาการศึกษา 11แผนพัฒนาการศึกษา 11
แผนพัฒนาการศึกษา 11
Ch Khankluay530 vues
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 par Ch Khankluay
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
Ch Khankluay3.6K vues
อาชญากรรม par Ch Khankluay
อาชญากรรมอาชญากรรม
อาชญากรรม
Ch Khankluay521 vues
กฎหมายคอมพิวเตอร์ par Ch Khankluay
กฎหมายคอมพิวเตอร์กฎหมายคอมพิวเตอร์
กฎหมายคอมพิวเตอร์
Ch Khankluay2.1K vues
โลกไร้อาชญากรรม par Ch Khankluay
โลกไร้อาชญากรรมโลกไร้อาชญากรรม
โลกไร้อาชญากรรม
Ch Khankluay262 vues
จังหวัดยะลา par Ch Khankluay
จังหวัดยะลาจังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
Ch Khankluay459 vues
พายุสุริยะ par Ch Khankluay
พายุสุริยะพายุสุริยะ
พายุสุริยะ
Ch Khankluay1.4K vues
การฝึกวิ่ง par Ch Khankluay
การฝึกวิ่งการฝึกวิ่ง
การฝึกวิ่ง
Ch Khankluay36.8K vues
พายุงวงช้าง par Ch Khankluay
พายุงวงช้างพายุงวงช้าง
พายุงวงช้าง
Ch Khankluay415 vues

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2

 • 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม(พระพุทธศาสนา) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 เรื่อง วันสาคัญทางพระพุทธศาสนาและศาสนพิธี เวลาเรียน 6 ชั่วโมง แผนการเรียนรู้ที่ 2 ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา เวลาเรียน 2 ชั่วโมง สอนวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ. …………… ภาคเรียนที่ 1 มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐาน ส 1.1. รู และเขาใจประวัติ ความสําคัญ ศาสดา หลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนา ที่ตนนับถือและศาสนาอื่น มีศรัทธาที่ถูกตอง ยึดมั่น และปฏิบัติตามหลักธรรม เพื่ออยูรวมกันอยางสันติสุข ตัวชี้วัด 1. วิเคราะห์คุณค่าของศาสนพิธีและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม 2/3) 2. อธิบายคําสอนที่เกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางศาสนาและปฏิบัติตนได้ถูกต้อง (ส 1.2 ม.2/4) สาระสาคัญ วันสําคัญในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่มีเหตุการณ์ที่สําคัญ อันเนื่องด้วยพระรัตนตรัย คือพระพุทธเจ้า พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้า เหตุการณ์ที่สําคัญดังกล่าว เป็น ประโยชน์เกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนทุกหมู่เหล่า คือบริษัทสี่อันได้แก่ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ให้ น้อมรําลึกถึงคุณของพระรัตนตรัยในหลักที่สําคัญ เพื่อนําไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อจรรโลงให้พระพุทธศาสนา ดํารงคงอยู่สถิตสถาพร เป็นคุณประโยชน์อันยิ่งใหญ่แก่ตนเองและแก่สัตว์โลกทั้งปวง ซึ่งมิใช่จํากัดอยู่เพียง มนุษยชาติเท่านั้น จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. อธิบายระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญได้ 2. นําแนวทางการปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสมในวันธรรมสวนะและเทศกาลสําคัญไปประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจําวันได้ สาระการเรียนรู้ - ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ - หลักธรรมที่สําคัญซึ่งชาวพุทธพึงปฏิบัติเนื่องในเทศกาลสําคัญทางพระพุทธศาสนา สมรรถนะ/คุณลักษณะที่เน้น สมรรถนะ 1. ความสามารถในการสื่อสารด้วยการพูดและการอ่าน
 • 2. 2. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ 3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี คุณลักษณะ 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 2. มีวินัย 3. ใฝ่เรียนรู้ 4. มุ่งมั่นในการทํางาน 5. รักความเป็นไทย 6. มีจิตสาธารณะ การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัดก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วัน เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ - แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วัน ออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป การบูรณาการ ภาษาไทย การอ่านและการเขียนวิเคราะห์ กิจกรรมการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสู่บทเรียน 1. ครูผู้สอนให้นักเรียนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ
 • 3. 2. ครูผู้สอนชี้แจงจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอน รายละเอียดของขั้นตอนการเรียนการสอน ของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) ขั้นสอน (กระบวนการสร้างองค์ความรู้, กระบวนการคิดวิเคราะห์, กระบวนการทางสังคม, กระบวนการเรียนรู้แบบศึกษาค้นคว้า) 3. ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาว่าในแต่ละวันสําคัญทางศาสนามี ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนอย่างไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับวันนั้น ๆ 4. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ แล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) 5. หลังจากที่ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนเสร็จแล้ว ครูผู้สอนก็จะถามนักเรียนเกี่ยวกับ ประสบการณ์การเข้าร่วมพิธีกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา 6. แล้วครูผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดก่อนเรียน (ก่อนแผนจัดการเรียนรู้) เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เพื่อที่จะได้ รู้ว่านักเรียนมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนี้มากน้อยเพียงใด 7. ครูผู้สอนจะให้ความรู้ เนื้อหาต่างๆและทักษะที่เป็นพื้นฐานในการเรียนและให้ผู้เรียน เรียน เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) พร้อมเปิด วิดีโอประกอบการ สอนให้นักเรียนดูในระหว่างศึกษาบทเรียน 8. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน 1 ข้อ เป็นแบบฝึกปฏิบัติ โดยให้ นักเรียนจับคู่ภาพให้สัมพันธ์กัน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เพื่อ จะได้ทราบว่าผู้เรียนเกิดความเข้าใจในการเรียนมากน้อยเพียงใด 9. ดําเนินการเรียนการสอนหลังจากทําแบบทดสอบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน ในบทเรียน คอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) ต่อจนจบบทเรียน 10. ครูผู้สอนให้ผู้เรียนทําแบบฝึกหัดหลังเรียน (หลังแผนการจัดการเรียนรู้) เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) 11. ครูผู้สอนแจกใบความรู้ เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ ให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม ขั้นสรุป 12. ครูและนักเรียนช่วยกันสรุปความรู้ที่ได้จากการเรียน เกี่ยวกับระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนใน วันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะและครูผู้สอนอธิบายและให้ความรู้ เพิ่มเติม ขั้นประเมินผล 13. สังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น ความสนใจ ความร่วมมือความเป็นระเบียบ การใช้และการ
 • 4. เก็บรักษาเครื่องมือ และการตรวจผลงาน สื่อการเรียนรู้/แหล่งการเรียนรู้ สื่อ 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Word Press CMS) เรื่อง ระเบียบพิธีและการ ปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ 2. หนังสือศาสนพิธี 3. หนังสือธรรมะ 4. หนังสือเรียนพระพุทธศาสนา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 5. ใบความรู้ เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ วันธรรมสวนะ 6. แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง แหล่งเรียนรู้ 1. ห้องสมุดโรงเรียน วัด 2. อินเตอร์เน็ต 3. ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 4. เว็บไซต์ของโรงเรียนหรือเว็บไซต์ต่างๆ การวัดผลประเมินผล 1. วิธีการวัด - สังเกตการฟัง และการตอบคําถาม - ตรวจงาน 2. เครื่องการวัดผลประเมินผล - แบบฝึกหัดก่อนเรียน - หลังเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วัน เข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโวโรหณะ - แบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วัน ออกพรรษา วันเทโวโรหณะ - ใบงาน เรื่อง ระเบียบพิธีและการปฏิบัติตนในวันธรรมสวนะ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันเทโว โรหณะ - แบบประเมินผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 3. เกณฑ์การวัดผลประเมินผล - ใช้การผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 80 ขึ้นไป
 • 5. กิจกรรมเสนอแนะ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… บันทึกข้อเสนอแนะ ของผู้บริหารโรงเรียน ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………… ลงชื่อ ……………………………. (…………………..………..…….) ตําแหน่ง ผู้อํานวยการสถานศึกษา…………………… ………../……………../………. บันทึกผลหลังกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียน (เก่ง ดี มีสุข) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….…………………………………………………………………………………………………….. ปัญหา / อุปสรรค ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….…………………………………………………………………………………………………….. ข้อเสนอแนะ / แนวทางแก้ไข ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………….…………………………………………………………………………………………………….. ลงชื่อ ……………………………….…ผู้สอน (……………………………….) ตําแหน่ง……………………………………………… ………../…………./………….