Ce diaporama a bien été signalé.

PGA 16 17

0

Partager

Prochain SlideShare
Pga 15 16
Pga 15 16
Chargement dans…3
×
1 sur 20
1 sur 20

Plus De Contenu Connexe

Livres associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

Livres audio associés

Gratuit avec un essai de 14 jours de Scribd

Tout voir

PGA 16 17

 1. 1. PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL 2016/17 1. Diagnòstic inicial. a) Modificacions en el context del centre. Aquest curs tenim 25 grups: 3 grups de 3 anys, 3 grups de 4 anys, 4 grups de 5 anys, 3 grups de primer, 3 grups de segon, 3 grups de tercer, 3 grups de quart, 2 grups de cinquè i 1 grup de sisè. Aquest augment ha implicat ocupar més aules en el segon pis de l’edifici que encara no havien estat ocupades durant el curs passat, així com també ocupar l’espai de la biblioteca com a aula de 5 anys ja que s’han desdoblat els grups d’aquest nivell a causa de l’elevada ràtio. Aquest augment de grups implica també augment de mestres, ara el claustre està format per 45 mestres. En el centre també han augmentat els casos d’alumnes que necessiten el suport d'ATE, així i tot la quota de ATE ha baixat de 3 a 2’4. En quant al personal de neteja que és designat per l’ajuntament, per aquest curs tenim destinades 34 hores diàries, que encara continuen sent poques tenint en compte el tamany de l’edifici i el número de persones que l’ocupam. b) Principals conclusions globals extretes de la memòria curs anterior. • Falta de personal docent tenint en compte les elevades ràtios • Falta d’atenció de l’EOEP tenint en compte el nombre d’alumnat amb necessitats • Necessitat de continuar amb la formació docent de centre • Necessitat de canvi organitzatiu dels espais per treballar els ambients • Valoració positiva dels recursos materials • Valoració positiva dels resultats acadèmics a nivell general del centre • Valoració positiva de la formació duita a terme en el centre • Valoració positiva del voluntariat 1
 2. 2. 2. Actuacions per al curs 2016/17. a) Àmbits d’intervenció. Centrarem les nostres intervencions en aquests dos àmbits: o Àmbit pedagògic: les nostres actuacions aniran encaminades a seguir amb la nostra línea pedagògica i a l’elaboració i revisió dels documents que ajuden al funcionament del centre. o Àmbit de relació amb diferents col·lectius relacionats amb el procés educatiu dels nostres alumnes: famílies, serveis externs i administracions. b) Objectius mesurables i indicadors que permetin mesurar el seu assoliment. Freqüència de mesura. Seqüència d’accions o actuacions a dur a terme per aconseguir els objectius i temporalització o termini d’execució. Els objectius que ens plantejam per aquest curs són: MANTENIR LA LÍNIA METODOLÒGICA INICIADA DES DE LA CREACIÓ DEL CENTRE ACTUACIONS RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS INDICADORS D’AVALUACIÓ Donar a conèixer la metodologia del centre als mestres nouvinguts. Tot el claustre. Protocol d’acolliment dels mestres nous. Power point d’ambients. - Programacions d’aula. - Actes de reunions de cicle. - Actes de reunions de CCP. - Organització d’horaris i substitucions. - Aprovació de les modificacions dels documents per part del Claustre i/o del Consell Escolar. Facilitar als components dels claustre la visita a altres centres que també treballen amb una metodología global i integradora dels coneixements. Tot el claustre Equip directiu Organització dels horaris. Fomentar la Tot el claustre. CEP. 2
 3. 3. formació permanent relacionada amb la nostra metodologia. Equip directiu. Representant del claustre al CEP. Documentació sol·licitada segons el cas. Tallers dirigits pels mateixos mestres del centre. Donar a conèixer la metodologia del nostre centre a les famílies que opten per primera vegada a l’escolarització del seu fill/a. Equip directiu. Departament d’educació de l’Ajuntament de Manacor. Tutories Instal·lacions del centre. Power point de presentació del treball realitzat dins el centre. Actualitzar els documents de centre tenint en compte el seu creixement i les necessitats que vagin sorgint. Equip directiu CCP Equips de cicle Claustre Documents de centre. AUGMENTAR I CONSOLIDAR LA PLANTILLA DEFINITIVA DE MESTRES ACTUACIONS RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS INDICADORS D’AVALUACIÓ 3
 4. 4. Contacte directe i freqüent amb la Conselleria d’Educació i els sindicats. Equip directiu. Comunicació a través de diferents mitjans: via telefònica, correu electrònic, fax i correu ordinari. - Quantitat i perfil dels mestres que són assignats al nostre centre. Valorar la realitat del centre en quant a l’especialitat dels mestres que necessitam i la seva demanda. Equip directiu. EOEP GESTIB Mantenir informada a l’APIMA dels recursos humans del centre. Equip directiu i APIMA OPTIMITZAR ELS RECURSOS HUMANS I MATERIALS I ELS ESPAIS DISPONIBLES ACTUACIONS RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS INDICADORS D’AVALUACIÓ Distribució de tots els espais en funció de l’augment del número d’alumnat i de professorat del nostre centre. Equip directiu Espais. Assignació de plantilla i quota de professorat. Matrícula de nou alumnat. - Actes de les sessions d’avaluació. - Memòria de final de curs. - Albarans. Distribuir els grups classe a les diferents aules mantenint els cicles junts i tenint en compte l’alumnat amb dificultat de desplaçament. Equip directiu Equip de suport Memòria final de curs. PGA Aules. Designar les tutories dels grups respectant les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres i tenint en Equip directiu Instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres de la Conselleria d’Educació, Cultura 4
 5. 5. compte les necessitats del centre. i Universitats. Mantenir reunions amb els components dels diferents cicles per tal de planificar els ambients, tallers o altres agrupaments . Equip directiu Equip de cicle Actes dels acords presos. Memòria de final de curs. Organitzar els espais en funció dels agrupaments acordats a l’actuació anterior. Equip directiu Coordinadors de cicle Espais disponibles. PGA Continuar utilitzant el programa Abies per a fer l’inventari de llibres, jocs, CD... Coordinadora de biblioteca Secretari Programa Abies Comanar el material fungible i no fungible i distribuir-los en els espais comuns designats pel seu emmagatzament i posterior ús. Secretari Llibretes de comanda dels diferents magatzems. FOMENTAR LA CONVIVÈNCIA BASADA EN EL RESPECTE ACTUACIONS RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS INDICADORS D’AVALUACIÓ Aplicar el pla de convivència i mediació. Coordinador del pla Claustre Alumnat Pla de convivència i mediació. - Avaluació del pla. - Avaluació del PAT. - Actes de la Fomentar les actuacions tutorials Equip directiu Tutors PAT 5
 6. 6. amb els nostres alumnes. Alumnes comissió de convivencia. ACONSEGUIR QUE LA NOSTRA ESCOLA SIGUI OBERTA A LA COMUNITAT EDUCATIVA I AL SEU ENTORN ACTUACIONS RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS INDICADORS D’AVALUACIÓ Mostrar a les famílies la tasca duita a terme a l’aula, com a mínim una vegada per trimestre. Mestres Famílies Alumnes Tasques realitzades. - Memòria de final de curs. - Quantitat de famílies participants. - Fulls de valoració de les sortides realitzades. - Nombre de visites rebudes als blocs. Convidar les famílies a participar en diferents activitats: sortides, tallers, ambients, grups interactius i racons. Mestres Famílies Alumnes Materials de les diferents activitats. Difondre les activitats que es duen a terme a través del bloc de centre i d’aula. Continuar amb l’ús de l’app de la nostra escola. Coordinador TIC Claustre Blocs i Sappschool Programar reunions periòdiques de coordinació amb membres de la junta de l’APIMA Equip directiu Membres de la junta de l’APIMA Participar en activitats oferides per l’Ajuntament i entitats del nostre municipi. Mestres Alumnes Entitats Oferta educativa per a escolars de l’Ajuntament de Manacor. Propostes d’altres entitats. 6
 7. 7. Fomentar i facilitar les sortides del centre per visitar i gaudir dels espais de la nostra ciutat. Equip directiu Mestres Alumnes Horaris d’organització dels mestres acompanyants. FOMENTAR EL TREBALL COOPERATIU I COORDINAT DELS MESTRES ACTUACIONS RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS INDICADORS D’AVALUACIÓ Elaborar una graella mensual a partir dels mecanismes de coordinació. Equip directiu Graella mecanismes de coordinació. Graella mensual. - Actes de les diferents reunions de coordinació. - Activitats realitzades conjuntament entre diferents grups classe. Dur a terme les coordinacions. El claustre. Actes de les coordinacions. GESTIONAR L’ECONOMIA DEL CENTRE D’UNA MANERA EFICAÇ AJUSTADA A LES NECESSITATS I POSSIBILITATS DEL CENTRE ACTUACIONS RECURSOS HUMANS RECURSOS MATERIALS INDICADORS D’AVALUACIÓ Col·laborar amb l’administració Educativa. Equip directiu ECOIB - Entrega de documents requerits dins la data establerta. - Seguiment de les despeses amb el programa ECOIB. - Seguiment i Continuar amb l’adquisició de material fungible i no fungible d’ús comú de forma col·lectiva per tal d’estalviar costos. Claustre Equip directiu Material fungible i no fungible 7
 8. 8. valoració l’adequació del pressupost. Realitzar els pressuposts ajustats a les necessitats i possibilitats del centre. Equip directiu Claustre Consell Escolar Comissió econòmica Pressupost del centre La freqüència de mesura de tots aquests objectius serà anual amb la memòria de final de curs del centre, així com també totes les actes de les reunions que es duguin a terme. A més es revisaran trimestralment els objectius per valorar i revisar la seva posada en funcionament. c) Recursos generals del centre. Classificam els recursos en dos grups: o Recursos humans: el claustre està format per 45 mestres distribuïts de la següent manera: Equip directiu: la directora, que fa hores de suport a educació infantil; la cap d’estudis, que fa sessions de PT a segon cicle ;i el secretari, que és a la vegada mestre d’EF i coordinador TIC. Etapa d’educació infantil: 10 mestres amb tutoria i 5 mestres de suport (2 a mitja jornada) Etapa d’educació primària: 15 mestres tutors Especialitats: 1 especialista d’educació física (més el secretari), 1 mestre d’educació musical, 4 mestres d’anglès (2 d’elles a mitja jornada), 2 mestra PT a temps complet (més la cap d’estudis), 3 mestres AL a temps complet, i 1 mestra de religió que ve dos dies a la setmana. De tots els mestres, n’hi ha 3 que tenen reducció per majors de 55 anys i 3 que tenen la 8
 9. 9. reducció d’una hora diària per fills menors de 3 anys. Rebem el suport de l’EOEP: 2 dies a la setmana més un altre quinzenal per part de la psicopedagoga i 1 dia setmanal per part de la PTSC. Tenim 5 alumnes que requereixen el suport d’ ATE, per la qual cosa ens han assignat 2 ATEs a temps complet més 2 dies d’una altra compartida amb Sant Joan. El centre compta amb 5 al·lotes del servei de neteja que depenen de l’Ajuntament. Fan un total de 32 hores diàries entre totes elles. El centre continua tenint la mateixa conserge que ens va designar l’Ajuntament. Dins l’horari lectiu també es realitzen les següents activitats per persones titulades i pagades a través de les aportacions que fan les famílies: - teatre (educació infantil i primer cicle d’educació primària) - natació (1r cicle) - informàtica (2n cicle) o Recursos materials: durant aquest curs la Conselleria ens ha fet arribar el mobiliari que necessitàvem per cobrir els cursos que hem augmentat. Les aportacions econòmiques que fan les famílies continuaran destinades a la compra de material fungible, material didàctic i mobiliari específic, tant pels espais comuns com per a les aules pròpies del grup, així com també per cobrir les diferents especialitats o grups de feina (grup classe, grup ambient o grup interactiu). d) Responsables de les accions. Tots els mestres som responsables de dur a terme les accions proposades. 3. Organització general del centre. a) Calendari i horari general del centre. El calendari escolar del centre és el que ve donat a les instruccions, per la qual cosa queda de la següent manera: Les activitats lectives es varen iniciar dia 12 de setembre de 2016 i finalitzaran el dia 22 de juny de 2017. Dies festius: - 12 d’octubre de 2016 (Festa Nacional) - 1 de novembre de 2016 (Tots Sants) - 6 de desembre 2016 (Constitució) - 8 de desembre de 2016 (Immaculada Concepció) - 17 de gener de 2017 (festa local) 9
 10. 10. - 1 de març (festa de la Comunitat) - 1 de maig de 2017 (festa del treballador) Dia no lectiu: - 28 febrer 2017 (festa escolar unificada) Dies festius de lliure disposició: - 31 d’octubre de 2016 (lliure disposició) - 27 de febrer de 2017 (recuperació festa local) Vacances escolars: - Nadal: del 23 de desembre de 2014 al 8 de gener 2017 (ambdós inclosos) - Pasqua: del 13 d’abril a 23 d’abril de 2017 (ambdós inclosos) Dia 16 de gener les activitats lectives acabaran a les 12h per tal de facilitar la participació en l’inici de la festa local de Sant Antoni. Horari del centre: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 7'00h Personal de netetja obri el centre 7’30h-9h servei d’escola matinera 9h-14h horari lectiu del centre 14h-16h servei de menjador 16h-17h activitats extraescolars 17’30h- 21h activitats clubs esportius (Ajuntament) activitats clubs esportius (Ajuntament) activitats clubs esportius (Ajuntament) activitats clubs esportius (Ajuntament) activitats clubs esportius (Ajuntament) 21’30h 1 persona de neteja tanca el centre Durant aquest curs, les sessions sessions lectives de les dues etapes (EI i EP) no coincideixen. A EI: DE DILLUNS A DIVENDRES 9-9.30h Entrada relaxada a l’aula 9.30-11h Tasca aula de referència 11-11.30h Hàbits d’autonomia i berenar 11.30-13.30h Ambients i tallers 10
 11. 11. 13.30-13.50h Recollida aula de referència 13.50h Sortida relaxada A EP: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES 9-9.50h Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats...9.50-10.40h 10.40- 11.30h 11.30-12h PATI 12-13h PRIMER CICLE: AMBIENTS Segon cicle: Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats... Primer cicle: Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats... SEGON CICLE: AMBIENTS Activitats d’aula, racons, grups interactius, especialitats... 13-14h Els dissabtes dematí, el club de tenis taula també ve a fer partits federats. Totes aquestes activitats de clubs esportius són consensuades amb l’Ajuntament de Manacor i amb la disponibilitat dels espais del centre. b) Criteris pedagògics per a l’elaboració dels horaris de centre (alumnes i professors). • La primera sessió dels dilluns i la darrera dels divendres serà amb el tutor/a, sempre que es puguin quadrar els horaris amb els especialistes i les sessions normatives. • Evitar que les àrees d’especialistes, que es duen a terme en més d’una sessió, siguin dos dies seguits, sempre que sigui possible. • Una de les mestres +1 d’EI és la que fa totes les sessions de psicomotricitat. • Establir primer l’horari de l’equip de suport i després els altres suports/reforços. • Els reforços dels mestres de nivell o cicle es realitzen dins el mateix cicle, sempre que sigui possible. • Els membres de l’equip directiu dediquen 4 sessions conjuntes a tasques de direcció. Les altres hores van en funció dels horaris dels grups. • Prioritzar damunt els horaris les sessions dedicades a ambients de cada cicle. • Prioritzar les sessions dels especialistes (música, anglès i EF) a educació primària abans que a educació infantil. 11
 12. 12. • A educació primària s’estableixen dues sessions seguides amb suport d’un altre mestre per tal de poder dur a terme racons o grups interactius. c) Calendari de reunions i avaluacions. Reunions principi de curs, claustres, consell escolar... L’horari d’exclusives del nostre centre és de dilluns a dijous de 14 a 15 hores i de dilluns a divendres de les 8’45 a les 9’00 hores. Durant aquest curs hem organitzat novament les reunions dels mestres de la següent manera (sempre de 14h a 15h): setmanes DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS 1a nivell/ pares equip suport infantil cicle reunions especialistes o equip de suport/seminari de centre 2a comissió de coordinadors Equip suport primària claustre reunions especialistes o equip de 12
 13. 13. suport/seminari de centre 3a nivell/ pares equip suport infantil cicle reunions especialistes o equip de suport/seminari de centre 4a CCP Equip suport primària Comissió convivència reunions especialistes o equip de suport/seminari de centre El calendari de reunions amb les famílies i avaluacions queda de la següent manera: SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER REUNIONS PARES *3 i 4 anys- 7 *5 anysi 1r- 8 *2n i 3r- 12 *4t i 5è- 13 *6è- 14 SESSIONS D’AVALUACIÓ *1r - 5 *2n - 7 *3r - 12 *4t - 13 *5è i 6è - 14 * 22 entrega d’informes EP i 3 anys FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY REUNIONS PARES *3 i 4 anys - 1 *5 anys 1r -6 *2n i 3r – 7 *4t i 5è – 8 SESSIONS D’AVALUACIÓ *1r –6 *2n –7 *3r -8 *4t – 13 * 4 entrega d'informes EP SESSIONS D’AVALUACIÓ *1r –5 *2n –6 *3r -7 *4t –12 13
 14. 14. *6è-13 * 3 entrega d’informes EI *5è i 6è – 14 *5è i 6è –13 *27 i 28 entrega d’informes EI i EP d) Mesures per a l’optimització i l’aprofitament dels espais i recursos. Els espais comuns de menjador, gimnàs, aula de psicomotricitat... continuen amb el mateix ús que es feia el curs passat: ambients, tallers, activitats extraescolars... A tots aquests espais comuns hi ha una graella a les portes amb un horari setmanal on hi ha els dies i hores que s’utilitza durant tot el curs i en blanc on cada mestra s’apunta per poder-lo utilitzar de manera esporàdica. Pel que fa als recursos materials ja hem fet menció anteriorment, afegir que tots els materials didàctics i fungibles són comuns a tot el professorat i l’alumnat. 4. Desenvolupament dels projectes institucionals i dels plans del centre. • Projecte educatiu: Es va elaborar el curs 2012/13 i s’anirà revisant i modificant, si és necessari per adaptar-lo a la situació real del centre. Falta el punt referent a la seva avaluació. • Projecte lingüístic: 14
 15. 15. La llengua vehicular del centre és el català. El projecte lingüístic de centre aprovat dia 13 de gener de 2011 tenia l'acceptació de tota la comunitat educativa del centre. Per requeriments de la Conselleria d'Educació a través del Decret 15/2013 de 19 d’abril que regula el tractament integrat de les llengües, es canvia el projecte basant-nos en l'article 20, i a dia 19 de juny de 2013 s'aprova. En el preàmbul del projecte deixam clar que aquest projecte és obligat i que no estam d'acord en el que ens demanen ja que coarta la funció del Consell Escolar. Durant el juliol, se'ns refusa el projecte aprovat i obliguen a l'equip directiu a fer unes modificacions sense passar pel Consell Escolar (únic òrgan amb competències per a aprovar-lo). Dia 5 de setembre de 2013 el consell escolar es reuneix i NO APROVA el nou projecte lingüístic modificat. El Decret llei 5/2013 de 6 de setembre anul·la l'article 20 del Decret 15/2013 pel qual s'havia aprovat el nostre projecte dins del TIL. Degut a aquesta anul.lació, es va tornar al projecte lingüístic aprovat l’any 2011. Durant aquest curs, la comissió de normalització lingüística durà a terme la seva revisió. • Pla d’atenció a la diversitat: Està elaborat des del curs passat. • Pla d’acció tutorial: Cada tutor té dues carpetes, una amb documents més relacionats amb els mestres i l’altra on hi ha documents relacionats amb els seus alumnes (dades personals, autoritzacions, entrevistes,...). També hi ha un document amb orientacions en quant a la tasca tutorial. • Reglament d’organització i funcionament del centre: Es va elaborar el curs 2012/13. Cada curs escolar es revisa i modifica per adaptar-lo a la situació real del centre. • Projecte ecoambiental: El curs passat es va iniciar aquest projecte que tendrà continuitat durant aquest curs 16/17. 5. Pla per a l’avaluació, el seguiment i la valoració dels resultats acadèmics. • Proves inicials dins el mes de setembre a primària. Aquestes proves les pot passar el mestre a aquells alumnes que no coneix del curs passat (noves incorporacions o inici d’una tutoria nova). D’aquesta manera pot conèixer el nivell d’on parteixen els 15
 16. 16. alumnes i orientar millor la seva pràctica docent. No estan acordades a nivell de centre. • Avaluació trimestral a l’educació primària dels objectius, continguts i competències bàsiques treballats durant el trimestre. Durant aquest curs cada cicle entregarà un model diferent d’informe a les famílies. D’aquesta manera podrem valorar des de la pràctica quin format s’acosta més a la nostra realitat i a la vegada és de més fàcil elaboració pels mestres: - A educació infantil es faran dos informes per a les famílies, un en el mes de gener i l’altre en el mes de juny. També es mantindrà la primera pàgina del GESTIB. L’informe d’adaptació dels alumnes de 3 anys es dóna en el mes de desembre. - Al primer cicle d’educació primària l’informe que es dóna a les famílies trimestralment estarà format per la primera pàgina del GESTIB i una segona part que inclou els ítems propis de cada àrea que el mestre hagi treballat. A cada àrea hi haurà un espai on s’hi adjuntaran observacions si el mestre ho considera oportú. - Al segon cicle d’educació primària farà tot l’informe a través del GESTIB. Els mestres hauran d’emplanar els apartats d’observacions que ofereix el programa a més d’adjuntar un annex dels ítems treballats en els ambients i projectes. • L’avaluació es farà a través de l’observació directa, les anotacions i graelles dels mestres, preguntes orals i proves escrites. • L’avaluació és continua, formativa i integradora. • S’avalua la tasca d’aula, dels ambients, dels racons i dels grups interactius, aquests darrers només a EP. • Les mestres PT i AL faran un informe a final de curs. També participen a les entrevistes amb les famílies dels alumnes que se considera necessària la seva presència. • La valoració dels resultats es fa trimestralment a les sessions d’avaluació d’educació primària 6. Annexos ANNEX 1. Programacions didàctiques, programacions d’aula i adaptacions curriculars, pla d’actuació de l’equip de suport. Les programacions les elaboren els mestres i les tenen a les seves aules. L’equip directiu hi té accés perquè també s’han de guardar dins “professorat” del domini del centre. Les programacions dels ambients i dels grups interactius es fan seguint una plantilla donada. Les adaptacions curriculars i informes NESE es revisen les del curs passat i s’elaboren les noves d’aquest curs. Aquesta tasca la fan les tutores amb l’ajuda de la PT o l' AL. 16
 17. 17. ANNEX 2. Pla de formació del professorat. Durant aquest curs s’ha sol.licitat 1 formació en el centre: disseny metodològic des d’una pedagogia conscient. Estam pendent de la seva aprovació i organització per tal d’iniciar-lo. La formació dels mestres també és fa a nivell personal i en funció de les seves inquietuds i necessitats. ANNEX 3. Pla de convivència. Es va elaborar el curs 2013/14. Durant el curs 14/15 hi afegirem una annex de protocol de resolució de conflictes per treballar a les dues etapes educatives del nostre centre. ANNEX 4. Programació de serveis i d’activitats complementàries i extraescolars. Les activitats complementàries que ofereix el nostre centre són el servei d’escola matinera i el de menjador escolar. Aquest curs, l’escola matinera compta amb 5 voluntaris educatius, una de les quals és la que dirigeix el servei. El servei del menjador l’ofereix l’empresa que va guanyar el concurs (restaurant Ca n’Arabí). Actualment, fan el servei 3 monitores de l’empresa. Les activitats extraescolars les organitza l’APIMA. S’inicien en el mes d’octubre i acaben en el mes de maig. Es duen a terme de dilluns a divendres entre les 16h i les 17h. Ja que el centre disposa de diferents espais, dins un mateix dia es poden combinar diferents activitats. Durant les activitats extraescolars hi ha torns de guàrdia que fan els mestres de dilluns a divendres. Les guàrdies es realitzen individualment de 15’50h a 17’10h i la seva tasca és estar pendent de les activitats extraescolars que es fan dins aquest horari. També poden fer tasques pròpies, però sempre han d’estar localitzables a secretaria o a consergeria. Les activitats extraescolars son: DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES Manualitats infantil Anglès primària Escacs primària Anglès infantil Manualitats primària Voleibol Robotix Voleibol Robotix Cowork ganes Judo Judo Futbet Futbet No hi haurà activitats extraescolars els següents dies: • 22 de desembre • 16 de gener • 12 d’abril Com cada any, el departament de Cultura de l’Ajuntament ha ofertat activitats educatives. Cada nivell ha triat les que ha considerat més adients per a la seva programació anual. Aquestes activitats es realitzen generalment fora del centre, però sempre dins el nucli de Manacor, per la qual cosa el desplaçament es fa a peu. 17
 18. 18. Les sortides organitzades durant aquest curs escolar es realitzaran per grup classe, nivell o per cicle, també alguna combina cursos de diferent cicle.  4rt educació infantil: 1r trimestre  novembre: Puig d’Alanar (Manacor) 2n trimestre  març: Son Joan Jaume 3r trimestre  maig: centre d’interpretació de Cabrera (Colònia Sant Jordi)  5è educació infantil: 1r trimestre desembre: Fundació Miró (Palma) 2n trimestre  març: Museu Sa Bassa Blanca (Alcúdia) 3r trimestre maig/juny: Cala Mondragó  6è educació infantil: 1r trimestre  novembre: Museu Joan Miró (Palma) 2n trimestre  abril: talaiot de S’Illot 3r trimestre  juny: acampada Colònia Sant Pere  1r educació primària: 1r trimestre  octubre: Natura Park (Sta. Eugènia) 2n trimestre  febrer: Quely (Inca) 3r trimestre  juny: platja a determinar  2n educació primària: 1r trimestre  octubre: Son Real (Can Picafort) 2n trimestre  febrer: fàbrica Quely (Inca) 3r trimestre  juny: acampada Colònia Sant Jordi  3r educació primària: 1r trimestre novembre: TIRME (Palma) 2n trimestre març: Poblat Talaiòtic (S’Illot) 3r trimestre maig: Centre visitants Cabrera (Colònia Sant Jordi)  4t educació primària: 1r trimestre Parc de Llevant. Artà 2n trimestre Puig de Bonany. Petra 18
 19. 19. 3r trimestre Acampada a Ca’n Fred. Portocolom.  Platja  5è educació primària: 1r trimestre Parc de Llevant. Artà 2n trimestre Puig de Bonany. Petra 3r trimestre Aqualand. Palma  6è educació primària: 1r trimestre Parc de Llevant. Artà 2n trimestre Puig de Bonany. Petra 3r trimestre Aqualand. Palma Sense especificar, entre el 2n i 3r trimestre, es realitzarà un viatge d’estudis amb els grups de 6è. Les sortides es modificaran sempre per motius justificables: temps meteorològic, disponibilitat del lloc a visitar... Activitats complementàries que es realitzaran a nivell de centre: • Festa de les verges. En el mes d’octubre l’APIMA cuina bunyols en el menjador del centre amb els alumnes de primer d’educació primària. Tots els alumnes del centre mengen bunyols. • Santa Cecília. 21 de novembre. Celebrarem a nivell de centre el dia de la música amb un concert: “Un dia a l’òpera” en el menjador. • Festa de Nadal. Es decorarà el centre entre tots. Dia 19 de desembre vendran el patges a recollir les cartes dels alumnes d’infantil. Dia 20 es farà un berenar de xocolata del comerç just amb coques aportades per les famílies. Dia 21 i 22 es cantaran les nadales al menjador. S’organitzarà un horari perquè les famílies entrin a escoltar els infants, ja que serà una activitat que es farà per nivells. 19
 20. 20. • Sant Antoni. La jornada lectiva acabarà a les 12h per tal de poder participar en la festa del poble. • Carnestoltes. Pendent de proposta. • Festa anglosaxona. Els mestres especialistes d’anglès celebraran a nivell de centre la festa de Pasqua (Easter). • Jocs populars. Dia 12 d’abril es farà la jornada de jocs populars a Educació Primària, amb la programació per part dels mestres d’educació física i la col·laboració dels altres mestres i familiars. • Teatre . Participam de la mostra de teatre escolar que organitza el Teatre de Manacor. Les dates i horaris són organitzats pel teatre i el centre n’és informat sempre dins el segon trimestre. • Classe oberta de teatre. Ja que el centre duu a terme l’activitat de teatre dins horari lectiu a educació infantil i primer cicle de primària, a cada curs s’organitza una classe oberta. Pendent de concretar dates i lloc. • Fi de curs. S’organitzaran tallers i activitats pendents d’especificar. No es farà cap festival organitzat pel claustre fora de l’horari lectiu. L’APIMA serà l’encarregada d’organitzar la festa de graduació dels alumnes de 5 anys i 6è d’EP. 20

×