Tien luong jjj

ketoqn ban hang va xac dinh ket qua kinh doanh

B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Lêi më ®Çu
Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× nÒn kinh tÕ ViÖt
Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ mäi mÆt, chÝnh s¸ch x· héi më cöa t¹o
®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®· hßa nhËp
vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi mét c¸ch dÔ dµng minh chøng ®iÒu ®ã lµ chóng ra ®· gia
nhËp WTO.
Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh
nghiÖp ®Òu híng tíi môc tiªu lîi nhuËn. Mét trong c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhuËn lµ
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
1
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
t×m mäi c¸ch gi¶m chi phÝ ë mét møc cã thÓ thùc hiÖn ®îc. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ vÒ
lao ®éng lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh. Ho¹ch
to¸n chi phÝ nh©n c«ng cã vÞ trÝ kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n
phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi,
mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh ®ñ tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ
quyÒn lîi cña hä.
TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. VËy ®èi víi mçi
doanh nghiÖp, lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng nµo cho hîp lý ®Ó tho¶ m·n lîi Ých cña
ngêi lao ®éng vµ trë thµnh ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng
lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Tïy theo ®Æc ®iÓm cña mçi doanh nghiÖp mµ viÖc h¹ch
to¸n tiÒn l¬ng cho chÝnh x¸c, khoa häc ®Ó võa n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸
thµnh s¶n phÈm nhng vÉn ®¶m b¶o viÖc ph©n phèi tiÒn l¬ng ®îc thùc hiÖn c«ng
b»ng ®ã lµ vÊn ®Ò kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng gi¶i quyÕt ®îc tháa ®¸ng.
XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa thùc tËp trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH S¶n
xuÊt t«n & S¾t thÐp vµ c¬ së lý luËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng cïng víi sù t×m hiÓu thùc tÕ
cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o NguyÔn BØnh M¹nh vµ l·ng
®¹o phßng kÕ to¸n ®· gióp em thÊy râ tÇm quan träng cña viÖc kÕ to¸n tiÒn l¬ng
trong doanh nghiÖp, tõ ®ã em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu, chän ®Ò tµi “KÕ to¸n tiÒn l-
¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng” t¹i C«ng ty TNHH S¶n xuÊt t«n & S¾t thÐp ®Ó
lµm b¸o c¸o thùc tËp:
Néi dung b¸o c¸o gåm 3 phÇn:
PhÇn I: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
PhÇn II: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë
C«ng ty TNHH S¶n xuÊt t«n & S¾t thÐp.
PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty.
PhÇn I
C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
I. kh¸I nÞªm, ý nghÜa, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
1. Kh¸i niÖm cña lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
2
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Lao ®éng: Lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh vµ lµ yÕu tè mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét
trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm do doanh nghiÖp
s¶n xuÊt ra. Sö dông hîp lý lao ®éng còng chÝnh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng
sèng, gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp vµ lµ
®iÒu kiÖn c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn, cho
ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp.
TiÒn l¬ng: Lµ phÇn thï lao ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, bï ®¾p hao phÝ lao
®éng cña c«ng nh©n viªn ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn l¬ng
(tiÒn c«ng) g¾n liÒn víi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· tham
gia thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®éng viªn ngêi
lao ®éng h¨ng h¸i s¶n xuÊt, t¹o ra nhiÒu cña c¶i cho x· héi.
ý nghÜa cña lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: Bªn c¹nh lao
®éng b»ng tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm: BHXH, BHYT, KPC§
còng lµ c¸c quü x· héi ®ang ®ù¬c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt
chó träng.
Quü b¶o hiÓm x· héi ®îc lËp nªn nh»m t¹o ra nguån vèn tµi trî cho c«ng nh©n
viªn trong trêng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng,mÊt søc, nghØ hu.
Quü b¶o hiÓm y tÕ ®îc lËp ®Ó phôc vô cho viÖc b¶o vÖ ch¨m sãc søc kháe
cho ngêi lao ®éng nh: kh¸m vµ ch÷a bÖnh ...
B¶o hiÓm thÊt nghiÖp: Đ c trên 2% BHTN, cách tính 1% s ti n l ng ph iượ ố ề ươ ả
tr cho ng i lao đ ng và và 1% s ti n này đ c tr vào s ti n l ng c a ng iả ườ ộ ố ề ượ ừ ố ề ươ ủ ườ
lao đ ng.ộ
Vi c t ch c h ch toán lao đ ng ti n l ng và ti n công lao đ ng là r t c nệ ổ ứ ạ ộ ề ươ ề ộ ấ ấ
thi t. Nó là m t b ph n không th thi u trong h th ng thông tinc a h ch toán kế ộ ộ ậ ể ế ệ ố ủ ạ ế
toán.
Kinh phÝ c«ng ®oµn: §ù¬c trÝch lËp nh»m phôc vô chi tiªu cho ho¹t ®éng tæ
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
3
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng.
Nãi tãm l¹i: TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ
c«ng ®oµn tÝnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt hîp thµnh chi phÝ nh©n c«ng trong tæng sè chi
phÝ s¶n xuÊt kinh doanh.
Tæ chøc tèt h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÖn l¬ng lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt gióp
cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp, thóc
®Èy ngêi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng
t¸c ®ång thêi nã t¹o c¬ së cho viÖc tÝnh tr¶ l¬ng theo ®óng nguyªn t¾c ph©n phèi
lao ®éng vµ lµ c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh c¸c
kho¶n nghÜa vô ph¶i nép cho nhµ níc, cho c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi.
2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
§Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu trªn, h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng trong doanh
nghiÖp cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau:
Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n
viªn.TÝnh ®óng vµ thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng cho c«ng nh©n viªn,qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông chi tiªu quü l¬ng.
TÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm
x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸c ®èi tîng sö dông liªn quan.
§Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ chØ
tiªu quü l¬ng, cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan.
II. C¸c h×nh thøc l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu nguyªn t¾c,
nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tïy theo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh môc ®Ých cña
chÕ ®é tiÒn l¬ng lµ nh»m qu¸n triÖt theo nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng.
ViÖc tr¶ l¬ng chi ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cã ý nghÜa
rÊt to lín trong viÖc ®éng viªn khyÕn khÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy tinh thÇn h¨ng
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
4
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
say, s¸ng t¹o, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nh»m t¹o nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho mçi
thµnh viªn trong x· héi.
HiÖn nay viÖc tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng chñ yÕu tÝnh theo hai h×nh thøc:
h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm.
1. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian.
TiÒn l¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc tÝnh tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thêi gian
lµm viÖc thùc tÕ vµ hÖ sè l¬ng.
Mçi ngµnh nghÒ lµm viÖc kh¸c nhau, tr×nh ®é tay nghÒ kh¸c nhau th× sè lîng
kh¸c nhau.
TiÒn l¬ng
theo thêi gian
=
Thêi gian
lµm viÖc
x
§¬n gi¸ tiÒn l¬ng
thêi gian
§¬n gi¸ tiÒn l¬ng cao hay thÊp phô thuéc vµo hÖ sè l¬ng. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng
thêi gian thêng ®îc tÝnh lµ tiÒn l¬ng th¸ng,tiÒn l¬ng ngµy hoÆc tiÒn l¬ng giê.
TiÒn l¬ng th¸ng =
HÖ sè l-
îng
+
HÖ sè c¸c kho¶n
phô cÊp (nÕu cã)
x
møc l¬ng
tèi thiÓu
TiÒn l¬ng ngµy =
TiÒn l¬ng th¸ng
22 (hoÆc 26)
TiÒn l¬ng giê =
TiÒn l¬ng th¸ng
8 giê
TiÒn l¬ng ngµy vµ tiÒn l¬ng giê cßn lµm c¨n cø ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n
viªn trong nh÷ng ngµy nghØ hëng chÕ ®é, nghØ hëng BHXH hoÆc nh÷ng giê lµm
viÖc kh«ng hëng l¬ng s¶n phÈm.
TiÒn l¬ng theo thêi gian cã hai lo¹i:
+ TiÒn l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n vµ tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng thêi
gian cè ®Þnh(kh«ng cã tiÒn l¬ng)
+ TiÒn l¬ng theo thêi gian cã thëng lµ kÕt hîp tiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n vµ
tiÒn thëng(thêng ®¶m b¶o ngµy c«ng, giê c«ng)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
5
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
C«ng thøc:
TiÒn l-
¬ng
=
{
Møc l¬ng
c¬ b¶n
x
HÖ sè
l¬ng } +
Phô cÊp
(NÕu
cã)
+
TiÒn
thëng
TiÒn l¬ng theo thêi gian cã u ®iÓm lµ dÔ tÝnh l¬ng nhng cßn nhiÒu h¹n chÕ,
cha g¾n chÆt tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng.Bëi vËy c¸c doanh nghiÖp thêng chØ
¸p dông h×nh thøc thêi gian tiÒn l¬ng cho nh÷ng lo¹i c«ng viÖc cha x©y dùng ®îc
®Þnh møc lao ®éng, cha cã ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm.
§Ó ¸p dông tr¶ l¬ng theo thêi gian, ph¶i tæ chøc viÖc theo dâi ghi chÐp ®Çy ®ñ
thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn vµ ph¶i cã ®¬n gÝa tiÒn l¬ng thêi gian cô
thÓ.
2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm.
TiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh theo khèi lîng(sè l-
îng) s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt lîng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸
tiÒn l¬ng tÝnh theo mét ®¬n vÞ s¶n phÈm c«ng viÖc ®ã.
TiÒn l¬ng theo s¶n
phÈm
=
Sè l¬ng s¶n phÈm
c«ng viÖc hoµn
thµnh
x
§¬n gi¸ tiÒn l¬ng
s¶n phÈm
ViÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c tµi liÖu vµ
h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng (phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm vµ c«ng viÖc hoµn thµnh) vµ
®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm
hay c«ng viÖc.
* TÝnh l¬ng s¶n ph¶m cña c¸c lo¹i sau:
- Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp: Møc l¬ng ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh,
kh«ng phô thuéc vµo ®Þnh møc s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®îc tÝnh theo
c«ng thøc trªn:
TiÒn l¬ng ®îc lÜnh = Sè l¬ng s¶n phÈm x §¬n gi¸ tiÒn 1 ®¬n vÞ
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
6
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
trong th¸ng
c«ng viÖc hoµn
thµnh
l¬ng s¶n phÈm
- TÝnh tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: Lµ l¬ng tÝnh tr¶ cho nh÷ng ngêi lµm
«ng viÖc cho phôc vô s¶n xuÊt, nh©n viªn qu¶n lý cña hä ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo kÕt
qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt.
TiÒn l¬ng ®îc lÜnh
trong th¸ng
=
TiÒn l¬ng ®îc tÝnh
cña bé phËn trùc
tiÕp
x Tû lÖ l¬ng gi¸n tiÕp
- Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng, ph¹t: Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm
cã kÕt hîp víi thëng. §©y lµ h×nh thøc tiÕt kiÖm vËt t, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng,
n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. NÕu ngêi lao ®éng lµm l·ng phÝ (t¨ng) chi phÝ vËt t,
n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m vµ chÊt lîng s¶n phÈm kÐm sÏ bÞ ph¹t.
- L¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Lµ l¬ng mµ ngêi lao ®éng ®îc tÝnh thªm theo
s¶n phÈm trùc tiÕp c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm vît ®Þnh møc vµ ®îc ¸p dông trong
trêng hîp Doanh nghiÖp cÇn ®îc lµm gÊp, cÇn ®Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®îc
tÝnh theo c«ng thøc:
TiÒn l¬ng s¶n phÈm cã
thëng(CNV)
=
L¬ng s¶n phÈm trùc
tiÕp
+
Thëng vît ®Þnh
møc
Trong ®ã:
TiÒn l¬ng s¶n phÈm
trùc tiÕp
=
Sè s¶n phÈm hoµn
thµnh
x
§¬n gi¸ tiÒn l¬ng 1 s¶n
phÈm
Thëng vît ®Þnh møc =
Tû lÖ thëng vît
®Þnh møc
x
Sè s¶n phÈm vît ®Þnh
møc
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
7
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
TiÒn l¬ng kho¸n theo khèi lîng c«ng viÖc: L¬ng kho¸n cho ngêi lµm kho¸n
theo sù tháa thuËn gi÷a ngêi giao kho¸n vµ ngêi nhËn kho¸n(®îc ¸p dông ®èi víi
nh÷ng c«ng viÖc nh: kho¸n söa ch÷a nhµ cöa, kho¸n bèc dì nguyªn vËt liÖu).
H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm cã nhiÒu u ®iÓm: ®¶m b¶o ®îc theo
nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l¬ng g¾n chÆt víi sè lîng, chÊt lîng lao
®éng mµ c«ng nh©n ®· bá ra do ®ã khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn
kÕt qu¶ vµ chÊt lîng lao ®éng cña b¶n th©n, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng
s¶n phÈm x· héi. V× vËy h×nh thøc nµy ®îc ¸p dông réng r·i.
Tuy vËy,muæn tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ph¶i cã hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng
vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®óng ®¾n, ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra vµ nghiÖm thu chÊt lîng
s¶n phÈm chÆt chÏ.
3. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gåm: BHXH, BHYT, BNTN, KPC§.
B¶o hiÓm x· héi: Quü b¶o hiÓm x· héi ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp tÝnh
vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ khÊu trõ vµo l¬ng cña ngêi
lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp
ph¶i trÝch lËp vµo quü BHXH cña c«ng nh©n viªn ®ãng trong th¸ng, trong ®ã 16%
tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 6% khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng trong th¸ng cña c«ng nh©n
viªn.
§èi víi trî cÊp èm ®au, ngêi lao ®éng chØ ®îc hëng trî cÊp BHXH khi nghØ
viÖc do èm ®au, tai n¹n, rñi ro cã x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ.
C¸ch tÝnh:
Sè tiÒn ph¶i
tr¶ CNV
=
Sè ngµy nghØ
hëng BHXH
x
TiÒn l¬ng
ngµy
x
Tû lÖ ®îc h-
ëng
- §èi víi trî cÊp thai s¶n: ChØ ®îc ¸p dông ®èi víi lao ®éng n÷.
NÕu lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn b×nh thêng th× ®îc nghØ 4 th¸ng.
NÕu lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn ®éc h¹i ®îc nghØ 5 th¸ng.
NÕu lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn rÊt ®éc h¹i ®îc nghØ 6 th¸ng.
C¸ch tÝnh:
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
8
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Sè tiÒn
nghØ hËu
s¶n
=
Møc l¬ng
th¸ng
x Sè th¸ng nghØ
B o hi m y t :ả ể ế đ c hình thành t vi c trích l p theo t l quy đ nh là 4.5%ượ ừ ệ ậ ỷ ệ ị
trên t ng s ti n l ng đóng báo hi m c a công nhân viên. Trong đó 3% tính vào chiổ ố ề ươ ể ủ
phí s n xu t kinh doanh trong tháng, 1.5% kh u tr vào l ng c a công nhân viênả ấ ấ ừ ươ ủ
qu báo hi n th ng nh t qu n lý và ph c p cho ng i lao đ ng thông qua m ngỹ ể ố ấ ả ụ ấ ườ ộ ạ
l i b nh vi n, trung tâm y t d i hình th c mua báo hi m y t . Vì v y khi tínhướ ệ ệ ế ướ ứ ể ế ậ
m c báo hi m y t các doanh nghi p ph i n p lên c quan chuyên môn chuyên trách.ứ ể ế ệ ả ộ ơ
B¶o hiÓm thÊt nghiÖp: Đ c trên 2% BHTN, cách tính 1% s ti n l ng ph iượ ố ề ươ ả
tr cho ng i lao đ ng và và 1% s ti n này đ c tr vào s ti n l ng c a ng iả ườ ộ ố ề ượ ừ ố ề ươ ủ ườ
lao đ ng.ộ
Vi c t ch c h ch toán lao đ ng ti n l ng và ti n công lao đ ng là r t c nệ ổ ứ ạ ộ ề ươ ề ộ ấ ấ
thi t. Nó là m t b ph n không th thi u trong h th ng thông tin c a h ch toán kế ộ ộ ậ ể ế ệ ố ủ ạ ế
toán.
Kinh phí công đoàn: Đ c hình thành do vi c trích l p và tính vào chi phí s nượ ệ ậ ả
xu t kinh doanh c a doanh nghi p hàng tháng theo t l quy đ nh, tính trên t ng sấ ủ ệ ỷ ệ ị ổ ố
ti n l ng th c t ph i tr cho công nhân viên là 2% s kinh phí công đoàn đ cề ươ ự ế ả ả ố ượ
phân c p qu n lý và chi tiêu theo chÕ đ quy đ nh, m t ph n n p lên c quan qu nấ ả ộ ị ộ ầ ộ ơ ả
lý công đoàn c p trên, còn m t ph n đ l i t i doanh nghi p đ chi tiêu cho ho tấ ộ ầ ể ạ ạ ệ ể ạ
đ ng c a công đoàn c s .ộ ủ ơ ở
4. Tr c p b¶o hi m xã h i.ợ ấ ể ộ
Là hình th c ng i lao đ ng đ c h ng các kho n b o hi m y t trongứ ườ ộ ượ ướ ả ả ể ế
tr ng h p b m đau, thai s n đ c hình thành t m t ph n c a ng i lao đ ng,ườ ợ ị ố ả ượ ừ ộ ầ ủ ườ ộ
còn l i tính vào chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Theo quy đ nh t lạ ả ấ ủ ệ ị ỷ ệ
b o hi m xã h i là 10% dùng vào vi c chi cho h u trí và t tu t còn 15% dùng choả ể ộ ệ ư ử ấ
m đau, thai s n, tai n n lao đ ng.ố ả ạ ộ
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
9
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
S ti n BHXHố ề
đ c h ngượ ưở
=
S ngày nghố ỉ
h ng BHXHưở
X
M c bìnhứ
quân /1 ngày
X
T l %ỷ ệ
BHXH
5. Quü tiÒn l¬ng cña Doanh nghiÖp.
Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l¬ng tÝnh theo nh÷ng lao
®éng cña Doanh nghiÖp do Doanh nghiÖp qu¶n lý vµ chi tr¶ nã bao gåm:
+ TiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian, tr¶ theo s¶n phÈm, tr¶ theo c«ng nhËt, l¬ng
kho¸n.
+ C¸c lo¹i phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê vµ phô cÊp ®éc h¹i.
+ TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm háng trong ph¹m vi
chÕ ®é quy ®Þnh.
+ TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan
nh ®i häc, tËp qu©n sù, héi nghÞ, nghØ phÐp…
6. Néi dung, ý nghÜa cu¶ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c
6.1. ChÕ ®é phô cÊp l¬ng
Phô cÊp l¬ng lµ tiÒn c«ng lao ®éng ngoµi tiÒn l¬ng c¬ b¶n. Nã bæ sung cho l-
¬ng c¬ b¶n, bï ®¾p thªm cho ngêi lao ®éng khi hä lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh«ng
æn ®Þnh hoÆc kh«ng thuËn lîi mµ cha ®îc tÝnh ®Õn khi x¸c ®Þnh l¬ng c¬ b¶n,
chÕ ®é phô cÊp bao gåm:
+ Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: ¸p dông ®èi víi gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc mµ ngoµi
l¬ng chuyªn viªn ®îc hëng th× cßn ®îc hëng phô cÊp nµy.
+ Phô cÊp khu vùc: ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc ë nh÷ng vïng xa x«i
hÎo l¸nh, lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n. ChÕ ®é nµy gãp phÇn æn ®Þnh lao
®éng gi÷a c¸c vïng.
+ Phô cÊp lu ®éng: Phô cÊp cho c«ng viÖc ph¶i thêng xuyªn thay ®æi n¬i lµm
viÖc, n¬i ë hoÆc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn sinh ho¹t kh«ng æn ®Þnh víi nhiÒu
®iÒu kiÖn khã kh¨n (HÖ sè phô cÊp lµ 0,2; 0,4; 0,6)
+ Phô cÊp x¨ng xe.
+Phô cÊp ¨n ca.
+ Phô cÊp ®iÖn tho¹i.
+ Phô cÊp ca 3 vµ phô cÊp ®éc h¹i.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
10
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
TiÒn phô cÊp cã ý nghÜa khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng thùc hiÖn tèt c«ng
viÖc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n, phøc t¹p h¬n b×nh thêng.
6.2. ChÕ ®é tiÒn thëng.
TiÒn thëng lµ mét lo¹i h×nh kÝch thÝch vËt chÊt, cã t¸c dông rÊt tÝch cùc ®èi
víi lao ®éng trong viÖc phÊn ®Êu thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n. Trong thùc tÕ Doanh
nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c lo¹i trêng hîp sau:
+ Thëng tiÕt kiÖm: ¸p dông khi ngêi lao ®éng sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt
liÖu cã t¸c dông gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng theo
yªu cÇu.
+ Thëng s¸ng kiÕn: ¸p dông lao ®éng khi ngêi lao ®éng cã s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn
kü thuËt ra c¸c ph¬ng ph¸p lµm viÖc míi cã t¸c dông n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng,
gi¸ thµnh hoÆc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô.
+ Thëng theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chung cña doanh nghiÖp: ¸p dông
lµm ¨n cã lêi, ngêi lao ®éng trong Doanh nghiÖp sÏ ®îc chia mét phÇn lîi díi d¹ng
tiÒn thëng.
+ Thëng ®¶m b¶o ngµy c«ng: ¸p dông khi ngêi lao ®éng lµm viÖc víi sè c«ng
vît møc quy ®Þnh cña Doanh nghiÖp.
III. N I DUNG tæ CH C K TOÁN LAO NG TI N L NG VÀ CÁCỘ Ứ Ế ĐỘ Ề ƯƠ
KHO N TRÍCH THEO L NG.Ả ƯƠ
1. Ch ng t k toán.ứ ừ ế
C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp lµ c«ng viÖc rÊt
phøc t¹p, ®ßi hái sù chÝnh x¸c vÒ sè lîng lao ®éng, chÕ ®é lao ®éng, tõ ®ã h¹ch to¸n
chÝnh x¸c viÖc chi tr¶ l¬ng cho CNV.
§Ó thanh to¸n tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ngêi lao
®éng hµng th¸ng kÕ to¸n Doanh nghiÖp ph¶i lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng” cho
tõng tæ ®éi ph©n xëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban, c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l¬ng cho
tõng ngêi.Trªn b¶ng tÝnh l¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, trî
cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ngêi lao ®éng cßn ®îc lÜnh. Kho¶n trî cÊp
BHXH còng ®îc lËp t¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n trëng kiÓm tra x¸c nhËn vµ ký, gi¸m
®éc duyÖt ký “B¶ng thanh to¸n l¬ng vµ BHXH” sÏ ®îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l-
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
11
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
¬ng vµ BHXH cho ngêi lao ®éng. Th«ng thêng viÖc thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n
kh¸c cho ngêi lao ®éng t¹i c¸c Doanh nghiÖp ®îc chia lµm 2 kú, kú 1 t¹m øng, kú 2 sÏ
®îc nhËn sè tiÒn cßn l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n khÊu trõ, c¸c kho¶n thu nhËp, c¸c
kho¶n thanh to¸n l¬ng, thanh to¸n BHXH, b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cha lÜnh l-
¬ng cïng víi c¸c chøng tõ vµ c¸c b¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt ph¶i chuyÓn kÞp thêi cho
phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra ghi sæ.
§Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, kÕ to¸n cÇn sö
dông c¸c chøng tõ sau:
B¶ng chÊm c«ng (MÉu sè 01 - L§TL)
B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu sè 02 - L§TL)
PhiÕu nghØ hëng BHXH (MÉu sè 03 - L§TL)
B¶ng thanh to¸n BHXH (MÉu sè 04 - L§TL)
Hîp ®ång thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu sè 08 - L§TL)
PhiÕu b¸o thªm giê (MÉu sè 07 - L§TL)
PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh.
2. Các tài kho n s d ngả ử ụ
Ho¹ch to¸n tiÒn lêng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n
334, Tµi kho¶n 338 vµ c¸c kho¶n liªn quan.
2.1. TK334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
+ Néi dung: TK 334 Dïng ®Ó ph¸n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh
to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn
c«ng tiÒn thëng, BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña c«ng nh©n
viªn`
+KÕt cÊu TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn
- C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng,
tiÒn thëng, tiÒn ¨n ca, BHXH vµ c¸c
kho¶n kh¸c ®· tr¶, ®· øng tríc cho
CNV.
- C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng,
- C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn
thëng, BHXH vµ c¸c kháan ph¶i tr¶
cho c«ng nh©n viªn
- C¸c kho¶n tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng-
êi lao ®éng thuª ngoµi
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
12
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
tiÒn c«ng cña CNV
Sè d (nÕu cã) Sè ®· tr¶, sè ph¶i tr¶
vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn ¨n ca,
tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho
CNV
Sè d:C¸c kho¶n tiÒn l¬ng,tiÒn
c«ng,tiÒn thëng,BHXH vµ c¸c kho¶n
ph¶i tr¶ cho CNV
- C¸c kho¶n tiÒn c«ng cßn ph¶i tr¶ cho
lao ®éng thuª ngoµi
TK334 ®îc më chi tiÕt theo tõng néi dung thanh to¸n(thanh to¸n l¬ng vµ c¸c
kho¶n kh¸c)
2.2. TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c.
+ Néi dung: TK 338 dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh vÒ c¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i
nép kh¸c.Ngoµi néi dung ®· ph¸n ¶nh tõ TK331 ®Õn TK336,TK nµy còng ®îc dïng
®Ó h¹ch to¸n doanh thu cña doanh nghiÖp cha thùc hiÖn ®îc cña doanh nghiÖp ph¸t
sinh trong kú kÕ to¸n.
+ Kªt cÊu:
Nî TK338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Cã
- KÕt chuyÓn gi¸ trÞ TS thõa vµ xö lý
do x® ngay ®îc nguyªn nh©n c¸c TK
liªn quan
- BHXH ph¶i tr¶ CNV
- KPC§ ®· chi t¹i ®¬n vÞ
- BHXH,BHYT,KPC§ ®· nép cho c¬
quan qu¶n lý qòy
BHXH,BHYT,KPC§
- KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng vµ
cung cÊp dÞch vô hoÆc TK515 doanh
thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh(tiÒn l·i,tiÒn
b¸n quyÒn,cæ tøc vµ LN ®îc chia)
- Ph¶n ¸nh sè ph©n bè chªnh lÖch tû
gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c
kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (l·i tû
- TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ vµo chi
phÝ SXKD.
- C¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi CNV
vÒ tiÒn nhµ,®iÖn, níc ë tËp thÓ.
- BHXH,BHYT vît chi ®ùîc cÊp bï
- Ghi nhËn doanh thu cha thùc hiÖn
ph¸t sinh trong kú.
- Ph¶n ¸nh sè kÕt chuyÓn chªnh lÖch
tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gÝa l¹i
c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ
cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB khi hoµn
thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn vµo
doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh.
- C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
13
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬
b¶n ®· hoµn thµnh vµo doanh thu ho¹t
®éng tµi chÝnh trong kú.
- C¸c kho¶n, ®· tr¶ ®· nép kh¸c
- Gi¸ trÞ TS thõa cha x¸c ®Þnh ®îc
nguyªn nh©n.
- Gi¸ trÞ TS thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n,
tËp thÓ trong vµ ngoµi ®¬n vÞ theo
quyÕt ®Þnh ghi trong biªn b¶n.
Sè d:
(nÕu cã):Sè d ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n
sè ph¶i tr¶ ph¶i nép hoÆc sè BHXH vµ
KPC§ vît chi cha ®îc cÊp bï.
Sè d:
- Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ ph¶i nép.
- BHXH,BHYT,KPC§ ®· trÝch cha nép
cho ®¬n vÞ, cha chi tiÕt.
- Gi¸ trÞ TS thõa cßn chê gi¶i quyÕt.
- Doanh thu cha thùc hiÖn cuèi kú kÕ
to¸n.
- Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ
®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã
gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng doanh
thu,XDCB.
TK338 cã 6 TK cÊp hai:
TK 338.1:Tµi s¶n thõa chê xö lý
TK 338.2: Kinh phÝ c«ng ®oµn
TK 338.3: B¶o hiÓm x· héi
TK 338.4: B¶o hiÓm y tÕ
TK 338.8: B¶o hiÓm thÊt nghiÖp
TK 3387: Doanh thu nhËn tríc
TK 3388: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
14
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n.
S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp KT tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
TK111,112 TK338(3382,3383,3384) TK622,627,641,642,241
(13) (4)
TK 334
(5) (1)
TK335
TK138(8),141,338(8)
(3) (2)
(9)
TK333(3338) TK142
(10) (6a) (6b)
(11)
TK431(4311)
TK512 (7)
(12a)
TK338(3383)
TK3331
(8)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
15
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
(12b)
(14)
Chó thÝch:
(1) Hµng hãa tÝnh tiÒn l¬ng tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho CNV.
(2) TrÝch tiÒn l¬ng nghØ phÐp cho CNSX (nÕu doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch
trÝch tríc).
(3) TiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶.
(4) Hµng th¸ng tÝnh vµ trÝch l¬ng BHXH,BHYT, KPC§ vµo chi phÝ SXKD.
(5) KhÊu trõ vµo tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng BHXH 5%, BHYT 1%.
(6a) TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt kÕ ho¹ch.
(6b) Ph©n bæ dÇn tiÒn l¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt.
(7) Ghi nhËn doanh thu cha thùc hiÖn ph¸t sinh trong kú.
(8) BHXH ph¶i tr¶ cho CNV(trêng hîp CNV nghØ èm ®au, tai n¹n).
(9) KhÊu trõ vµo tiÒn l¬ng kho¶n båi thêng vËt chÊt, t¹m øng.
(10) ThuÕ thu nhËp cña CNV(ngêi cã thu nhËp cao).
(11) Khi chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n CNV.
(12a) Tr¶ l¬ng cho CNV b»ng s¶n phÈm hµng hãa.§èi víi s¶n phÈm hµng hãa
kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo
gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT.
(12b) Tr¶ l¬ng cho CNV b»ng s¶n phÈm hµng hãa.§èi víi s¶n phÈm hµng hãa
kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸n
ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo gi¸ thanh to¸n
(13) Nép BHXH, BHYT, KPC§ cho c¬ quan qu¶n lý.
(14) BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp bï.
4. Sæ kÕ to¸n.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
16
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña ph¬ng ph¸p ®èi øng kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn vµ
tÝnh chÊt c¬ b¶n ®Ó hÖ thèng ho¸ tµi liÖu kÕ to¸n trªn c¬ së chøng tõ gèc vµ tµi
liÖu kÕ to¸n kh¸c.
Sæ kÕ to¸n cã nhiÒu lo¹i do yªu cÇu qu¶n lý sæ kh¸c nhau vÒ chøc n¨ng ghi sæ,
h×nh thøc tæ chøc, néi dung kÕt cÊu, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c chØ tiªu, c¬ së sè liÖu
ghi chÐp vµo sæ. C¨n cø vµo lÜnh vùc kinh doanh vµ quy m« cu¶ Doanh nghiÖp yªu
cÇu qu¶n lý tr×nh ®é kÕ to¸n… ®Ó x¸c ®Þnh h×nh thøc sæ kÕ to¸n nªn ¸p dông:
- NÕu DN ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung h¹ch to¸n trªn c¸c sæ:
+ B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH
+ Sæ nhÊt ký chung
+ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 334, 338
+ Sæ c¸i TK 334, 338
- NÕu DN ¸p dông nhËt ký sæ c¸i th× h¹ch to¸n trªn c¸c tæ:
+B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH
+ NhËt ký sæ c¸c TK 334, 338
+ Sæ c¸i TK 334, 338
- NÕu DN ¸p dông nhËt ký chøng tõ th× h¹ch to¸n trªn c¸c tæ:
+ B¶ng ph©n bæ sè 1
+ B¶ng kª 4, 5
+ NhËt ký chøng tõ sè 7
+ Sæ c¸i TK 334, 338
- NÕu DN ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ghi sæ
+ B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng
+ Chøng tõ ghi sæ
+ Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
+ Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 334, 338
+ Sæ c¸i TK 334, 338
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
17
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Ch¬ng Ii
T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tiÒn long vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng
ty CP c¬ ®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An
I. ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña C«ng ty.
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.
1.1. S¬ lîc lÞch sù ph¸t triÓn cña C«ng ty .
C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi sè ®¨ng ký kinh doanh 290072654 do Së kÕ
ho¹ch vµ ®Çu t tØnh NghÖ An cÊp ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2005.
- Tªn gäi: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
- Trô së v¨n phßng c«ng ty: Mü Thîng – Hng Léc – NghÖ An.
- §iÖn tho¹i: (038) 853 378 - 038 3 234 546
- Fax: 038 853 246
- Ng©n hµng më tµi kho¶n: Ng©n Hµng Ngo¹i Th¬ng – MST: 29003124970 -
1
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
18
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
- Vèn ®iÒu lÖ: 3.072.228.319 ®.
+ Cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n theo luËt ph¸p quy ®Þnh.
+ Cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng ®îc më t¹i kho b¹c hoÆc c¸c ng©n hµng
trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
+ H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tö chñ vÒ tµi chÝnh, vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh
doanh, vÒ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, vÒ tæ chøc bé m¸y, vÒ tuyÓn dông, bè trÝ lao
®«ng
+ C«ng ty cã quyÒn huy ®éng vèn vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu.
+ Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ ngêi ®ai diÖn theo
ph¸p luËt cña c«ng ty.
1.2. Quy mô ho t ng:ạ độ
V i s ph n đ u n l c không ng ng, các thành viên trong, ngày càng nhi uớ ự ấ ấ ỗ ự ừ ề
công trình thi công v i giá tr l n. Ngu n nhân l c công ty t ch m y ch c ng iớ ị ớ ồ ự ừ ổ ấ ụ ườ
nay đã lên đ n hàng trăm ng i, trong đó nhi u cán b , k s , nhân viên trình đ đ iế ườ ề ộ ỹ ư ộ ạ
h c, cao đ ng... Công ty ph n đ u ngày càng nâng cao trình đ cho cán b , k s ,ọ ẳ ấ ấ ộ ộ ỹ ư
công nhân viên phòng ban, b ph n và các công tr ng...ộ ậ ườ
V lao đ ng, nhìn chung s l ng cũng nh ch t l ng c a Công ty tăng vàề ộ ố ượ ư ấ ượ ủ
tăng đ u đ n trong 3 năm tr l i đây. Hi n nay s lao đ ng lên đ n g n 300 ng i.ề ặ ở ạ ệ ố ộ ế ầ ườ
C th tình hình lao đ ng c a doanh nghi p đ c bi u hi n qua b ng bi u sau:ụ ể ộ ủ ệ ượ ể ệ ả ể
B ng bi u 1ả ể : Tình hình lao đ ng và trình đ lao đ ng c a doanh nghi p:ộ ộ ộ ủ ệ
Nă
m
T ngổ i h cĐạ ọ Cao ngđẳ Trung c pấ Công nhân
Số
LĐ
%
Số
LĐ
%
Số
LĐ
%
Số
LĐ
%
Số
LĐ
%
200
7
156
10
0
10
6,
4
30
19,
2
41 26,3 75 48,1
200
8
217
10
0
19
8,
8
36
16,
6
60 27,6 102 47
200
9
297
10
0
22
7,
4
54
18,
2
77 25,9 144 48,5
M t đi u r t rõ đ nh n th y s phát tri n đáng k quy mô công ty đó là chộ ề ấ ể ậ ấ ự ể ể ỉ
tiêu v doanh s , l i nhu n tăng nhanh và đ u, luôn hoàn thành nghĩa v đ i v i nhàề ố ợ ậ ề ụ ố ớ
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
19
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
n c, thu nh p bình quân đ u ng i ngày càng tăng, t ng ngu n v n lên đ n hàngướ ậ ầ ườ ổ ồ ố ế
ch c t đ ng. Th hi n qua bi u sau:ụ ỷ ồ ể ệ ể
B ng Bi u 2:ả ể B ng s li u th ng kê so sánh tình hình kinh doanh n m 2008 - 2009.ả ố ệ ố ă
VT: ngĐ Đồ
N mă
Ch tiêuỉ
VTĐ 2008
2009
Chênh l ch t ngệ ă
Tuy tệ
iđố
T ngươ
iđố
Doanh thu thu nầ Đ ngồ 115.763.564.328 116.174.300.000 410.735.672 1.0035
L i nhu n thu nợ ậ ầ Đ ngồ 880.899.883 932.500.000 51.600.117 1.0585
Thuế 246.651.967 261.100.000 14.448.033 1.0586
T ng qu l ngổ ỹ ươ Đ ngồ 4.840.384.000 7.022.388.000 2.182.004.000 1.4508
Thu nh p bình quânậ
ng iườ
Ng iườ
1.200.000 1.750.000 550.000 1.4583
Lao đ ngộ Tháng 217 297 80 1.3687
Doanh thu thu n tăng 410.735.672 t c đ 1.0035%. L i nhu n thu n tăngầ ố ộ ợ ậ ầ
51.600.117 t c đ là 1.0585 %.Thu nh p bình quân trên ng i tăng 550.000 t c đố ộ ậ ườ ố ộ
1.3687 %. Ch ng t tình hình kinh doanh c a doanh nghi p đang phát tri n.ứ ỏ ủ ệ ể
1.3. Nhi m v s n xu t kinh doanh.ệ ụ ả ấ
Nhi m v th nh t: Thi công đúng yêu c u các công trình theo k t qu đ uệ ụ ứ ấ ầ ế ả ấ
th u, thi công hoàn thành các công trình, h ng m c công trình theo đúng ti n đ ,ầ ạ ụ ế ộ
đúng quy cách, đ m b o ch t l ng, h giá thành đ ng th i đ m b o th m m c aả ả ấ ượ ạ ồ ờ ả ả ẩ ỹ ủ
công trình.
C th hoàn thành bàn giao công trình Đ ng 11 Qu ng Bình (12 t ) vào quýụ ể ườ ả ỷ
4/2010. Ti p t c thi công công trình c u, c ng ... theo đúng ti n đ , đúng yêu c u.ế ụ ầ ố ế ộ ầ
Nhi m v th hai: Là đ u t xây d ng dân d ng và công nghi p.ệ ụ ứ ầ ư ự ụ ệ
Nhi m v th ba: Là kinh doanh v t li u xây d ng.ệ ụ ứ ậ ệ ự
Nhi m v th t là: Kinh doanh thi t b xe máy công trình.ệ ụ ứ ư ế ị
2. H th ng và c c u b máy v t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh c aệ ố ơ ấ ộ ề ổ ứ ả ả ấ ủ
công ty.
2.1. H th ng và c c u b máy qu n lý s n xu t kinh doanh.ệ ố ơ ấ ộ ả ả ấ
S đ 1ơ ồ : S đ t ch c b máy qu n lý c aơ ồ ổ ứ ộ ả ủ công ty
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
20
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
- T ng giám đ c:ổ ố Đi u hành chung m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c aề ọ ạ ộ ả ấ ủ
Công ty. Ch u trách nhi m và lo đ vi c làm cho toàn th Cán b công nhân viên,ị ệ ủ ệ ể ộ
tr c ti p ph trách các phòng K ho ch công ngh và tài chính k toán trong công ty.ự ế ụ ế ạ ệ ế
- Phó giám đ c s n xu t:ố ả ấ Ký l nh đi u đ ng xe, thi t b thi công, quy t đ nhệ ề ộ ế ị ế ị
đi u đ ng nhân l c n i b , tr ng ban gi i phóng m t b ng c a công ty. Ph tráchề ộ ự ộ ộ ưở ả ặ ằ ủ ụ
công tác an toàn lao đ ng, tr t t an ninh trên các công tr ng Công ty, tr c ti p phộ ậ ự ườ ự ế ụ
trách phòng v t t thi t b .ậ ư ế ị
- Phó giám đ c k thu t:ố ỹ ậ Ph trách công tác k thu t, công ngh , khenụ ỹ ậ ệ
th ng c a công trình, ph trách các công tác ti p nh n và áp d ng các quy trìnhưở ủ ụ ế ậ ụ
công ngh thi công m i, ph trách công tác sáng ki n h p lý hóa s n xu t, tr c ti pệ ớ ụ ế ợ ả ấ ự ế
ph trách phòng k thu t công ngh .ụ ỹ ậ ệ
- Phó giám đ c n i chính:ố ộ T ch c phân công h p lý ngu n lao đ ng l p kổ ứ ợ ồ ộ ậ ế
ho ch đào t o l u tr k th a ngu n lao đ ng c a công ty. Tr c ti p ph tráchạ ạ ư ữ ế ừ ồ ộ ủ ự ế ụ
phòng hành chính.
- Phòng k ho ch kinh doanh:ế ạ Khai thác tìm ki m vi c làm, tham m u choế ệ ư
giám đ c ký k t h p đ ng kinh t ph c v s n xu t kinh doanh. L p k ho ch s nố ế ợ ồ ế ụ ụ ả ấ ậ ế ạ ả
xu t kinh doanh, k ho ch đ u t dài h n và chi n l c s n xu t kinh doanh hàngấ ế ạ ầ ư ạ ế ượ ả ấ
năm c a Công ty.ủ
- Phòng K thu t công nghỹ ậ ệ: Nh n và tri n khai thi công các công trình, l pậ ể ậ
bi n pháp t ch c thi công t p h p sáng ki n h p lý hóa s n xu t trong năm đ đệ ổ ứ ậ ợ ế ợ ả ấ ể ề
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
21
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
ngh khen th ng, qu n lý h s , máy móc, tài li u k thu t đ m b o đúng quy trìnhị ưở ả ồ ơ ệ ỹ ậ ả ả
và l u tr , kh o sát các công trình tr c khi đ u th u.ư ữ ả ướ ấ ầ
- Phòng V t t thi t bậ ư ế ị: L p k ho ch mua s m, s a ch a thi t b thi công.ậ ế ạ ắ ử ữ ế ị
Tìm và gi i thi u ngu n hàng đ giám đ c ra quy t đ nh mua bán. T ch c theo dõiớ ệ ồ ể ố ế ị ổ ứ
ho t đ ng c a các ph ng ti n giao thông, t ch c giao nh n các thi t b m i, thi tạ ộ ủ ươ ệ ổ ứ ậ ế ị ớ ế
b s a ch a, đi u đ ng thi t b trên công tr ng.ị ử ữ ề ộ ế ị ườ
- Phòng tài chính k toánế : T ng h p s li u th ng kê liên quan đ n côngổ ợ ố ệ ố ế
trình, h ch toán riêng r t ng công trình, l p k ho ch thu chi tài chính, quy t toánạ ẽ ừ ậ ế ạ ế
v i ban qu n lý các công trình ph n kinh phí đã hoàn thành và đ c ch p nh n thanhớ ả ầ ượ ấ ậ
toán.
- Phòng hành chính: Qu n lý toàn b h s cán b công nhân viên, l p vàả ộ ồ ơ ộ ậ
qu n lý qu l ng, t ch c th c hi n các ch đ chính sách cho ng i lao đ ng, tả ỹ ươ ổ ứ ự ệ ế ộ ườ ộ ổ
ch c theo dõi công tác an toàn lao đ ng, tham m u cho T ng giám đ c công tác thiứ ộ ư ổ ố
đua khen th ng, k lu t. Ph trách công tác hành chính c a Công ty.ưở ỷ ậ ụ ủ
3. Tình hình chung v công tác k toán:ề ế
3.1. Hình th c t ch c công tác k toán.ứ ổ ứ ế
Vi c t ch c, th c hi n các ch c năng nhi m v , n i dung công tác k toánệ ổ ứ ự ệ ứ ệ ụ ộ ế
trong doanh nghi p do b máy k toán đ m nh n. Trên c s đó và d a trên tình th cệ ộ ế ả ậ ơ ở ự ự
t , công ty áp d ng hình th c. T ch c công tác k toán t p trung.ế ụ ứ ổ ứ ế ậ
3.2. C c u b máy k toánơ ấ ộ ế
S đ 3ơ ồ : T ch c b máy k toán có th khái quát trong s đ sau:ổ ứ ộ ế ể ơ ồ
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
22
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
- K toán tr ng kiêm tr ng phòngế ưở ưở : Đi u hành t t c m i ho t đ ng tàiề ấ ả ọ ạ ộ
chính c a công ty, phân công nhi m v cho t ng cá nhân trong phòng, giám sát chủ ệ ụ ừ ỉ
đ o các b ph n k toán thành viên t ch c h ch toán qúa trình SXKD t i Công tyạ ộ ậ ế ổ ứ ạ ạ
và ch u trách nhi m tr c Giám đ c.ị ệ ướ ố
- Phó phòng k toán t ng h pế ổ ợ : Ch u trách nhi m tr c k toán tr ng các côngị ệ ướ ế ưở
vi c đ c giao, đ c y quy n khi k toán tr ng v ng m t, có nhi m v t ng h pệ ượ ượ ủ ề ế ưở ắ ặ ệ ụ ổ ợ
t t c các s li u do k toán thành ph n cung c p. T đó làm c s h ch toán toànấ ả ố ệ ế ầ ấ ừ ơ ở ạ
b quá trình s n xu t kinh doanh.ộ ả ấ
- K toán v t t - tài s n c đ nhế ậ ư ả ố ị : Theo dõi tình hình c p phát v t t , tình hìnhấ ậ ư
tăng gi m tài s n c đ nh, tính trích kh u hao TSCĐ đ ng th i theo dõi thanh toánả ả ố ị ấ ồ ờ
các kho n ph i thu ph i tr cho khách hàng.ả ả ả ả
- K toán ti n l ng - ngân hàngế ề ươ : Tính toán ti n l ng và các kho n trích theoề ươ ả
l ng.ươ
- K toán công n c p đ iế ợ ấ ộ : Theo dõi ki m tra các ch ng t mà k toán đ i đãể ứ ừ ế ộ
x lý ban đ u g i v đ h ch toán t i phòng tài chính k toán.ử ầ ử ề ể ạ ạ ế
- K toán TT v i ban A, thuế ớ ế: Căn c vào hóa đ n mua bán v t t tài s n, theoứ ơ ậ ư ả
dõi tính giá thu đ u ra đ u vào và các kho n ph i n p cho nhà n c.ế ầ ầ ả ả ộ ướ
3.3. Hình th c s k toán đang áp d ng:ứ ổ ế ụ
Công ty đang áp d ng là hình th c “Ch ng t ghi s ".ụ ứ ứ ừ ổ
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
23
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Hình th c k toán ch ng t ghi s : Căn c tr c ti p đ ghi s k toán t ngứ ế ứ ừ ổ ứ ự ế ể ổ ế ổ
h p là các ch ng t ghi s do k toán l p trên c s các ch ng t g c ho c b ngợ ứ ừ ổ ế ậ ơ ở ứ ừ ố ặ ả
t ng h p ch ng t g c cùng n i dung kinh t , đính kèm đ y đ ch ng t g c.ổ ợ ứ ừ ố ộ ế ầ ủ ứ ừ ố
S 4:ơ đồ Hình th c ghi s k toán “ Ch ng t ghi s ”.ứ ổ ế ứ ừ ổ
Ghi chó:
Ghi ngµy th¸ng
§èi chiÕu kiÓm tra
Ghi cuèi th¸ng
II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty
TNHH x©y dùng §¹i Lîi.
1. C«ng t¸c qu¶n lý chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty TNHH
x©y dùng §¹i Lîi.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
24
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
1.1. Qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¬ së.
2.1. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
* C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng vµ ph¹m vi ¸p dông
- C¨n vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc lao ®éng cña doanh
nghiÖp gi¸m ®èc quy ®Þnh tr¶ l¬ng cô thÓ theo hai h×nh thøc ®ã lµ h×nh thøc tr¶ l-
¬ng thoe thêi gian vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm.
- Ph¹m vi ¸p dông:
+ §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp tr¶ l¬ng theo thêi gian
+ §èi víi lao ®éng trùc tiÕp ®îc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm
* Quy chÕ sö dông lao ®éng, sö dông quü l¬ng
- Quy chÕ sö dông lao ®éng:
§èi víi ngêi lao ®éng ®îc ®µo t¹o tuyÓn chän ®óng nghiÖp vô chuyªn m«n, khi
lµm viÖc oh¶i tu©n thñ nguyªn t¾c lao ®éng vµ ®îc hëng mäi chÕ ®é quy ®Þnh.
- Quy chÕ sö dông quü l¬ng
Kh«ng vît chi so víi quü tiÒn l¬ng, tr¸nh t×nh tr¹ng dån chi quü tiÒn l¬ng vµo
cuèi th¸ng, cuèi n¨m. §èi víi nh÷ng ngêi ®îc hëng theo l¬ng s¶n phÈm th× ngêi nµo
lµm ®îc nhiÒu hëng l¬ng cao, lµm Ýt th× l¬ng thÊp. §©y còng lµ c¸ch kho¸n hîp lý
gióp ngêi lao ®éng h¨ng h¸i h¬n trong c«ng viÖc ®îc giao.
2.2. H¹ch to¸n lao ®éng.
* H¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng:
§Ó theo dâi viÖc sö dông thêi gian lao ®éng, ®èi víi tõng c«ng nh©n cña tõng
bé phËn trong doanh nghiÖp ®ång thêi ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng, doanh
nghiÖp sö dông “B¶ng chÊm c«ng” ®Ó theo dâi thêi gian c«ng nh©n tham gia lao
®éng vµ lµ c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng ®èi víi bé phËn lao ®énghwæng l¬ng theo thêi
gian.
B¶ng chÊm c«ng nh»m theo dâi ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ, ngµy nghØ viÖc,
ngõng viÖc, nghØ hëng BHXH ®Ó lµm c¨n cø tr¶ l¬ng tr¶ BHXH. B¶ng chÊm c«ng
®îc lËp hµng th¸ng t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt c¸c phßng ban vµ tõng bé phËn.
Sau ®©y em xin trÝch b¶ng chÊm c«ng t¹i C«ng ty.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy
- Líp: 5k05
25
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å 1:
®¬n vÞ : C«ng ty CP TM ĐI N T BINH ANỆ Ử
bé phËn: V¨n phßng
B¶ng chÊm c«ng
Th¸ng 10 n¨m 2009
STT
H
ä
v
µ
tª
n
CÊp
bËc l-
¬ng
hoÆ
c
CBC
V
H
Ö
s
è
l-
¬
n
g
N
g
µ
y
l
µ
m
v
i
Ö
c
tr
o
n
g
t
h
¸
n
g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sè
ngµy
nghÞ
Sè
lµm
thªm
Tæng
ngµy
c«ng
T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
C
N
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7
C
N
1 V
õ
tr
ọ
n
G
§
4.
6
6
x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - x x x x x x x 2 2 2
8
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
g
T
h
ư
ở
n
g
2 P
h
a
n
V
ă
n
H
ù
n
g
PG§ 4.
6
5
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -
2 2
2
8
3 T
rị
n
h
th
i
vĩ
n
h
H
K
T
T
3.
9
5
x - x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - x x x x x x x 3 1 2
7
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
ằ
n
g
4 P
h
ạ
m
H
ư
n
g
P
P
3.
9
x - x x x x x x - x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x -
3 1
2
7
5 P
h
ù
n
g
th
ị
th
u
H
o
ài
K
T
V
3.
3
8
x - x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x -
3 1
2
7
6 H
o
à
n
g
K
T
V
3,0
28
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - 2 2 2
8
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
th
i
T
h
ắ
m
... ... ...
C
é
n
g
Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009
Ngêi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Ngêi duyÖt
( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn )
Ký hiÖu chÊm c«ng:
- l¬ng s¶n phÈm: SP
- L¬ng thêi gian: x
- Èm, §iÒu dìng: «
- Con èm: C«
- Thai s¶n: TS
- Tai N¹n: T
- NghØ PhÐp: P
- Héi häp, häc tËp: H
- NghØ bï: NB
- NghØ kh«ng l¬ng: KL
- Ngõng viÖc: N
- Lao ®éng nghÜa vô: L§
BiÓu ®å 2:
®¬n vÞ : C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
bé phËn: CNTTSX
B¶ng chÊm c«ng
Th¸ng 05 n¨m 2010
MÉu sè 014-L§TL
Ban hµnh theo Q§sè: 15/2006/Q§/BTC
Ngµy 20/03 cña bæ tri BTC
STT Hä vµ tªn Ngµy lµm viÖc trong th¸ng
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
CÊp
bËc l-
¬ng
hoÆc
CBCV
H
Ö
sè
l-
¬
ng
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Sè
ngµy
nghÞ
Sè
lµm
thªm
Tæng
ngµy
c«ng
Hä vµ tªn T7 C
N
T
2
T
3
T
4
T
5
T
6
T
7
C
N
T2 T3 T4 T5 T6 T7
C
N
T2 T3 T4 T5 T6 T7
C
N
T2 T3 T4 T5
T
6
T7 CN
1
Lª Thanh S¬n
Tæ
Tr-
ëng
1.
65
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x -
3 4
26
2 TrÇn ThÞ
Thanh
1.
44
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x -
3 5
26
3 TrÇn ThÞ
Thoa
1.
55
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x o o o - o o x x x x x
2 5
21
4 NguyÔn ThÞ
Lý
1.
75
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -
2 7
26
5 TrÇn ThÞ
Hång
1.
75
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -
2 4
26
6 TrÇn ThÞ
Linh
1.
75
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x -
3 5
26
7 TrÇn H÷u
Phong
... 1.
75
x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x o o o x
4
23
Céng
Ngµy 30 th¸ng 05n¨m 2010
Ngêi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Ngêi duyÖt
( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn )
Ký hiÖu chÊm c«ng:
- l¬ng s¶n phÈm: SP
- L¬ng thêi gian: x
- Èm, §iÒu dìng: «
- Con èm: C«
- Thai s¶n: TS
- Tai N¹n: T
- NghØ PhÐp: P
- Héi häp, häc tËp: H
- NghØ bï: NB
- NghØ kh«ng l¬ng: KL
- Ngõng viÖc: N
- Lao ®éng nghÜa vô: L§
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
2.2 H¹ch tãan kÕt qu¶ lao ®éng
H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng lµ theo dâi ghi chÐp kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n
viªn biÓu hiÖn b»ng sè lîng (khèi lîng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cña tõng ngêi
hay tõng tæ, nhãm lao ®éng.
C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi ®ang ¸p dông lao ®éng thùc hiÖn trªn chøng tõ
lµm kho¸n. H¹ch to¸n lao ®éng lµm c¬ sá ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng hæng l-
¬ng theo s¶n phÈm.
TrÝch dÉn phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh ë C«ng ty CP
C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An :
PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh ë c«ng ty
C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
Tªn ®¬n vÞ
(hoÆc c¸ nh©n theo hîp ®ång sè 3)
phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm
hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh
Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010
Bé phËn b¸n hµng
Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010
Tæ Tªns¶nphÈm
(CV)
§VT Sè lîng §¬n gi¸
§/M3
Thµnh tiÒn Sè tiÒn ®îc
hëng
1 2 3 4 5 6 7
Tæ 1 m3
11,206 9.000.000 100.854.000 12.200.000
Tæ 2 m3
15,154 10.000.000 151.540.000 15.540.000
Tæ 3 m3
13,106 8.000.000 104.848.000 13.800.000
Céng 39.466 357.242.0
00
41.540.00
0
Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ To¸n trëng
(§· ký)
Ngêi lËp phiÕu
(§· Ký)
3. C¸ch tÝnh l¬ng vµ B¶o hiªm x· héi
3.1 C¸ch tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng
3.1.1 C¸ch tÝnh l¬ng theo thêii gian
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
ViÖc tÝnh l¬ng theo thêi gian ®îc c¨n cø trªn sè lîng chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô
cÊp chøc vô vµ sè ngµy c«ng trong th¸ng ®Ó tr¶ l¬ng.
TrÝch dÉn b¶ng thanh to¸n l¬ng cña bé ph¹n v¨n phßng, ë C«ng ty TNHH x©y
dùng §¹i Lîi nh sau:
C¸ch tÝnh l¬ng thêi gian cña bé phËn v¨n phßng:
VÝ dô: C¸ch tinh l¬ng cña ¤ng NguyÔn B¸ SÜ chøc vô Gi¸m §èc, hÖ sè l¬ng c¬
b¶n lµ 4.66, phô cÊp chøc vô lµ 0.5, BHXH khÊu trõ vµo sè l¬ng 6%, BHYT 1.5%, ,
BHTN 1%, møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh 730.000. Tõ ®ã ta cã thÓ tÝnh:
Long c¬ b¶n: = (HÖ sè l¬ng + l¬ng phô cÊp) x 730.000
= (4.66 + 0.5) x 730.000 = 3.766.800 (§ång)
- Trong th¸ng ¤ng Sü lµm thªn ®îc 1 ngµy c«ng tÝnh thµnh tiÒn:
L¬ng CB x Sè ngµy lµm thªm
Thµnh tiÒn =
26
=
=
3.766.800 x 1
26 144.877 (®ång)
- Tæng thanh to¸n = L¬ng CB + L¬ng lµm thªm
= 3.766.800 + 144.877 = 3.911.677 (®ång)
- BHXH = L¬ng CB x 6%
= 3.766.800 x 6% = 226.008 (®ång)
- BHYT = L¬ng CB x 1.5%
= 3.766.800 x 1.5% = 56.502 (®ång)
- BHTN = L¬ng CB x 1%
= 3.766.800 x 1% =37.668 (®ång)
Thùc nhËn = Tæng tiÒn thanh to¸n - (BHXH + BHYT + BHTN + T¦)
= 3.911.678 - (226.008 + 56.502 + 37.668 + 0) = 3.591.499 (®ång)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 3:
®¬n vÞ : C«ng ty CP TM ĐI N T BÌNH ANỆ Ử
bé phËn: V¨n phßng
B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng
Th¸ng 08 n¨m 2009
§VT: §ång
T
T Hä vµ tªn CV
HÖ
SL
Phô
cÊp
CV
Ngµy
Hëng
theo
chÕ
®é LCB Lµm thªm
Tæng tiÒn
thanh to¸n Trõ c¸c kho¶n Thùc lÜnh
NC TT
BHXH(5%
)
BHYT(1%
)
BHTN(1%
) Céng
1
Võ tr ngọ
Th ngưở G§ 4.66 0.5 26 3,766,800 2 298754 4056554 226,008 56,502 37,668 320,178 3736376
2 Phan Văn Hùng PG§ 4.65 0.4 26 3,686,500 2 283577 3970077 221,190 55,298 36,865 313,353 3656724
3
Tr nh thi vĩnhị
H ngằ KTT 3.95 0.3 26 3,102,500 1 119327 3221827 186,150 46,538 31,025 263,713 2958114
4 Ph m Hạ ưng PP 3.9 0.3 26 3,066,000 1 117923 3183923 183,960 45,990 30,660 260,610 2923313
5
Phùng th thuị
Hoài
KT
V 3.38 0.2 26 2,613,400 3 301546 2914946 156,804 39,201 26,134 222,139 2692807
6 Hoàng thi Th mắ
KT
V 3.28 0.2 26 2,540,400 2 195415 2735815 152,424 38,106 25,404 215,934 2519881
C ngộ 18,775,600 1316542 20083142 1,126,536 281,634 187,756 1,595,927 18487215
Ngµy 30 th¸ng 10 N¨m 2009
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ To¸n Trëng
(§· Ký)
KÕ to¸n Thanh To¸n
(§· Ký)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
3.2.1 C¸ch tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm
ViÖc tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm ®îc c¨n cø trªn hÖ sè l¬ng, chøc vô, phô cÊp chøc
vô, phô cÊp khu vùc vµ mét sè ngµy trong th¸ng ®Ó tr¶ l¬ng.
TrÝch b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cña bé phËn b¸n hµng cña doanh nghiÖp T nh©n
Hoµng Hng nh sau:
Ch¸ch tÝnh l¬ng cña bé phËn hëng l¬ng theo s¶n phÈm:
VÝ dô: ¤ng Lª Thanh S¬n
HÖ sè l¬ng cña «ng Lª Thanh S¬n lµ 1,65 trong ®ã phô cÊp khu vùc lµ 0.1, møc l-
¬ng tèi thiÓu theo khu vùc lµ 730.000 trong th¸ng th× l¬ng c¬ b¶n cña «ng ®îc tÝnh:
= (HÖ sè l¬ng CB + Phô cÊp) x 730.000
= (1.65 + 0,1) x 730.000 = 1.277.500®
HÖ sè l¬ng Tæng sè l¬ng kho¸n 11.403.823
= = = 1.33 ®
Kho¸n tæ 1 Tæng sè l¬ng CB (T1) 8.570.200
L¬ng kho¸n = HÖ sè l¬ng kho¸n x l¬ng CB
= 1.33 x 1.277.500 = 1.699.075 (®ång)
Còng trong th¸ng nµy anh S¬n thùc hiÖn ®îc 4 ngµy c«ng nªn sè l¬ng thêi gian cña
anh ®îc tÝnh:
L¬ng CB x Sè ngµy c«ng
L¬ng thêi gian =
26
1.277.500 x 4
= = 196.538 (®ång)
26
BHXH = L¬ng CB X 6%
= 1.277.500 x 6 % = 76.650 (®ång)
BHYT = L¬ng CB x 1.5%
= 1.277.500 x 1.5 % = 19.163 (®ång)
BHTN = L¬ng CB x 1%
= 1.277.500 x 1 % = 12.775 (®ång)
Thùc nhËn = (l¬ng kho¸n + l¬ng thêi gian) - (BHXH + BHYT + BHTN)
= (1.699.075 + 196.538 ) - (76.650 + 19.163 + 12.775)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
= 1.895.613 – 108.588 = 1.787.026 (®ång)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 4:
®¬n vÞ : C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
bé phËn: CNTTSX
B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng
Th¸ng 05 n¨m 2010
§VT: ®ång
Gi¸m ®èc
(®· ký)
KÕ to¸n trëng
(§· ký)
KÕ to¸n thanh to¸n
(§· ký)
BHXH(6%)BHYT(1.5%)BHTN(1%) Céng
1 Lª Thanh S¬n 1.65 4 0.1 1,277,500 196,538 1,699,075 1,895,613 76,650 19,163 12,775 108,588 1,787,026
2 TrÇn ThÞThanh 1.44 5 1,051,200 202,154 1,398,096 1,600,250 63,072 15,768 10,512 89,352 1,510,898
3 TrÇn ThÞThoa 1.55 5 1,131,500 217,596 1,504,895 1,722,491 67,890 16,973 11,315 96,178 1,626,314
4 NguyÔn ThÞLý 1.75 7 1,277,500 343,942 1,699,075 2,043,017 76,650 19,163 12,775 108,588 1,934,430
5 TrÇn ThÞHång 1.75 4 1,277,500 196,538 1,699,075 1,895,613 76,650 19,163 12,775 108,588 1,787,026
6 TrÇn ThÞLinh 1.75 5 1,277,500 245,673 1,699,075 1,944,748 76,650 19,163 12,775 108,588 1,836,161
7 TrÇn H÷u Phong 1.75 4 1,277,500 196,538 1,699,075 1,895,613 76,650 19,163 12,775 108,588 1,787,026
Céng 8,570,200 1,598,981 11,398,366 12,997,347 514,212 128,553 85,702 728,467 12,268,880
Hä vµ tªn
Tông
lương
c¸ c kho¶n khÊu trõ
Thùc lÜnhTT
L­ ¬ng
c¬ b¶n
L­ ¬ng
thêi gian
L­ ¬ng
kho¸ n
Ngµy
c«ng
HÖsè
l­ ¬ng
HÖsè
phô
Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 5
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
b¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng
Th¸ng 05 n¨m 2010
T
T
Bé phËn
Tµi
kho¶
n
L¬ng c¬
b¶n
Tæng
l¬ng
C¸c kho¶n khÊu trõ
Thùc lÜnh
K
nh
BHXH
(6%)
BHYT
(1.5%
)
BHTN
(1%)
Céng
1 TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc
tiÕp
622 8,570,200 12,997,347 514,212
128,55
3
85,702 728,467
12,268,88
0
2 TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n
ph©n xëng
627 8,920,000 8,920,000 535,200
133,80
0
89,200 758,200 8,161,800
4 TiÒn l¬ng NV QLDN 642 18,775,60
0
19,835,504 1,126,536
281,63
4
187,756
1,595,92
6
18,239,57
8
Tæng céng
X
36,265,8
00
41,752,85
1
2,175,9
48
543,9
87
362,658
3,082,5
93
38,670,2
58
Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010
KÕ to¸n thanh to¸n
(Ký tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký tªn)
DuyÖt
(Ký tªn)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å 6:
®¬n vÞ C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
B¶ng tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Th¸ng 05 n¨m 2010
T
T
Bé
phËn
L¬ng
c¬ b¶n
BHXH BHYT BHTN KPCD
6% 16% 1.5% 3% 1% 1% 2%
1 SXTT 8.570.200 514,212 1,371,232 128,553 257,106 85,702 85,702 171,404
2 CNPX 8,920,000 535,200 1,427,200 133,800 267,600 89,200 89,200 178,400
3 QLDN 18.775.600 1,126,536 3,004,096 281,634 563,268 187,756 187,756 375,512
Céng 36,586,800 2,175,948 5,802,528 543,987 1,087,974 362,658 362,658 725,316
Ngêi lËp
(Ký tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký tªn)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
3.2 C¸ch tÝnh trî cÊp BHXH
§Ó tÝnh trî cÊp BHXH c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®ã lµ phiÕu nghØ hëng chÕ ®é
BHXH trong trêng hîp bÞ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng...
Díi ®©y lµ vÝ dô ®îc hëng trî cÊp BHXH.
B¶ng biÓu sè 7:
PhiÕu nghØ hëng BHxh
Hä tªn: Trµn ThÞ Thoa - Tuæi 25
C¬ quan
y tÕ
Ngµy
Th¸ng n¨m
Lý do
Sè ngµy nghØ
Y b¸c sÜ
Ký tªn
®ãng
dÊu
Sè
Ngµy
thùc
nghØ
X¸c nhËn
Cña phô
Tr¸ch BP
Tæng
sè
Tõ ngµy ®Õn hÕt
Ngµy
1 2 3 4 5 6 7 8 9
BÖnh
viÖn
Ba lan
20/05/2010 BÞ
èm
5 20/05/2010 23/05/2010 ®· ký 3 §· ký
PhÇn thanh to¸n
Sè ngµy nghØ
trÝch
BHXH
L¬ng b×nh qu©n
1 ngµy
% trÝch BHXH Sè tiÒn hëng
BHXH
10 11 12 13
3 49.134,6 75% 184.255
Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nghØ hëng chÕ ®é BHXH ®Ó lËp b¶ng
thanh to¸n BHXH tr¶ thay l¬ng cho ngêi lao ®éngvµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n víi c¸c c¬
quan BHXH cÊp trªn.
TrÝch b¶ng thanh to¸n BHXH trong th¸ng 05 cña C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy
lîi NghÖ An nh sau:
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu sè 8:
B¶ng thanh to¸n BHXH
Th¸ng 05 n¨m 2010
Tt
Hä vµ
tªn
NghØ èm NghØ tai n¹n
Tæng sè
tiÒn
Ký
nhËn
Sè ngµy Sè tiÒn Sè ngµy Sè tiÒn
1 TrÇn ThÞ Thoa 5 184.255 184.255
3 TrÇn H÷u Phong 3 110.553 110.553
Céng 3 110.55
3
5 184.25
5
294.80
8
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ to¸n trëng
(§· ký)
KÕ to¸n BH
(§· ký)
C¸ch tÝnh BHXH:
VÝ dô: TÝnh trî cÊp BHXH cho chÞ TrÇn ThÞ Thoa víi hÖ sè l¬ng 1.75 th×
sè tiÒn chi ®îc hëng lµ:
HÖ sè l¬ng x 730.000 x sè ngµy nghØ
= x 75%
26
1.75 x 730.000
= x 75% x 5 = 184.255
26
4. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng hµng th¸ng
trªn c¬ së c¸c chøng tõ
4.1 B¶ng ph©n æ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, BHXH tr¶ thay l¬ng ®· tiÕn hµnh lËp
b¶ng ph©n bæ tiiÒn l¬ng.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
TrÝch b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña doanh nghiÖp
T nh©n Hoµng Hng nh sau:
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å 9:
B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Th¸ng 05 n¨m 2010
T
T TK
TK ghi cã
§TSD ghi nî
TK334- Ph¶I tr¶ CNV TK 338- Ph¶I tr¶ ph¶I nép kh¸c Tæng céng
LCB
L¬ng
thùc tÕ
C¸c
kho¶n
kh¸c
Céng
TK334
3382
(2%)
3383
(16%)
3384
(3%)
BHTN
(1%) Céng
1 622 TiÒn l¬ng CNSXTT 8,570,200 12,997,347 12,997,347 259,947 2,079,576 389,920 129,973 2,859,416 15,856,763
2 627 TiÒn l¬ng CNPX 8,920,000 8,920,000 8,920,000 178,400 1,427,200 267,600 89,200 1,962,400 10,882,400
3 642 TiÒn l¬ng NVQLPX 18,775,600 19,835,504 19,835,504 396,710 3,173,681 595,065 198,355 4,363,811 24,199,315
4 338 BH tr¶ thay l¬ng 294.808 294.808 294.808
5 334
BHXH khÊu trõ vµo l-
¬ng 2,175,948 543,987 362,658 3,082,593 3,082,593
Céng 36,265,800 41,752,851 294.808 42.047.659 835,057 8,856,404 1,796,573 780,187 12,268,220 54.315.879
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ to¸n trëng
(§· ký)
KÕ to¸n thanh to¸n
(§· ký)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
4.2 PhiÕu chi
Dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý,
®¸ quý thùc tÕ xuÊt quü ghi vµo sæ kÕ to¸n
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi Sè: 02 – TT
Q§ 1141/TC/Q§ K§KT
PhiÕu chi
Sè 765 - Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2010
Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Loan Nî: TK334:
§Þa chØ: C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An Cã: TK111:
Lý do chi: Tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn
Sè tiÒn: 38.670.258
(Ba m¬i t¸m triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngh×n hai tr¨m n¨m m¬i t¸m ®ång)
KÌm theo: 1 chøng tõ gèc
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn:
(T¸m m¬i s¸u triÖu, mét tr¨m n¨m t ngh×n, chÝn tr¨m ®ång)
Thñ quü
(Ký tªn)
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký tªn)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
®¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi Sè: 02- TT
Q§ 1141/TC/Q§ K§KT
PhiÕu chi
Sè: 766 - Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2010
Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Lan Nî: TK3382: 365.868
§Þa chØ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi Cã: TK111: 365.868
Lý do chi: TrÝch nép cho c¬ quan cÊp trªn
Sè tiÒn: 362.658
(Ba tr¨m s¸u m¬i hai ngh×n s¸u tr¨m n¨m m¬i t¸m ®ång)
KÌm thoe: 1 Chøng tõ gèc
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký tªn)
KÕ to¸n trëng
(ký tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn : (Ba tr¨m s¸u m¬i hai ngh×n s¸u tr¨m n¨m m¬i t¸m ®ång)
Thñ quü
(Ký tªn)
Ngêi nhËn tiÒn
(ký tªn)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
®¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi S«: 02 – TT
Q§1141/TC/ Q§ K§KT
PhiÕu chi
Sè: 767 - ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2010
Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: §Æng ThÞ Hång Nî 338: 11.905.562
§Þa chØ: Cty T nh©n Hoµng Hng Cã 111: 11.905.562
Lý do chi: TrÝch népBHXH, BHYT, BHTN lªn c¬ quan cÊp trªn
Sè tiÒn: 11.905.562
(Mêi mét triÖu chÝn tr¨m linh n¨m ngh×n n¨m tr¨m s¸u m¬i hai ®ång)
KÌm theo: 1 Chøng tõ gèc
Thñ trëng ®¬n vÞ
(Ký tªn)
KÕ to¸n trëng
(Ký tªn)
Ngêi lËp phiÕu
(Ký tªn)
§· nhËn ®ñ sè tiÒn: (Mêi mét triÖu chÝn tr¨m linh n¨m ngh×n n¨m tr¨m
s¸u m¬i hai ®ång)
Thñ quü
(Ký tªn)
Ngêi nhËn tiÒn
(Ký tªn)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 10:
Sæ chi tiÕt TK 334 (ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn)
Th¸ng 05 n¨m 2010
Ntgs
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK
§¦
Sè ph¸t sinh Sè d
Sh Nt Nî Cã Nî Cã
1. Sè d ®µu th¸ng 1.500.0
00
2. sè ph¸t sinh
trong th¸ng
30/05 01 30/05 - TL CN trùc tiÕp SX 622 12.997.347
30/05 02 30/05 -TL CN ph©n xëng 627 8.920.000
30/05 04 30/05 - TL NV Qu¶n lý 642 19.835.504
30/05 05 30/05 - BHXH,BHYT khÊu
trõ l¬ng
338 3.082.593
30/05 06 30/05 - BHXH tr¶ thay l-
¬ng
338 294.804
30/05 07 30/05 - Thanh to¸n tiÒn l-
¬ng cho CNV
111 38.670.258
Céng sè ph¸t sinh 41.752.8
51
42.047.6
59
3.Sè d cuèi th¸ng 1.794.8
08
Gi¸m ®èc
(§· ký)
kÕ to¸n trëng
(§· ký)
KÕ to¸n thanh to¸n
(§· ký)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 11
Sæ chi tiÕt TK 3382 (KPC§)
Th¸ng 05 n¨m 2010
ntgs Chøng tõ DiÔn gi¶i
TK
§¦
Sè ph¸t sinh Sè d
Nî Cã Nî Cã
sh nt 1. Sè d ®µu th¸ng
2. Sè ph¸t sinh trong
th¸ng
30/0
5
BH06 30/05 - TL CN trùc tiÕp SX 622 259.948
30/0
5
BH06 30/05 - TL CN ph©n xëng 627 178.400
30/0
5
BH06 30/05 - TL NV QLDN 642 396.710
30/0
5
BH06 30/05 _TrÝch nép cho cÊp
trªn
- Chi KPC§ t¹i ®¬n
vÞ
111
111
362.658
362.658
Céng ph¸t sinh 362.65
8
835.057
3. Sè d cuèi th¸ng -
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ to¸n trëng
(§· ký)
KÕ to¸n BH
(§· ký)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 12:
Sæ chi tiÕt TK 3383 (BHXH)
Th¸ng 05 n¨m 2010
gt
gs
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK
§¦
Sè ph¸t sinh Sè d
sh nt Nî Cã Nî Cã
1. Sè d ®Çu th¸ng -
2. Sè ph¸t sinh trong
th¸ng
30/0
5
BH0
6
30/05 - TL CN trùc tiÕp SX 622 2.079.576
30/0
5
BH0
6
30/05 -TL CN ph©n xëng 627 1.427.200
30/0
5
BH0
6
30/05 - TLNV qu¶n lý DN 642 3.173.681
30/0
5
BH0
6
30/05 - BHXH tr¶ thay l¬ng 334 294.808
30/0
5
BH0
6
30/05 - BHXH khÊu trõ l¬ng 334 2.175.948
30/0
5
BH0
6
30/05 - Trich tiÒn nép cho c¬
quan BH
111 8.856.40
4
30/0
5
BH0
6
30/05 - NhËn BH tr¶ thay l¬ng
do c¬ quan BH tr¶
1111 294.808
Céng sè ph¸t sinh 9.151.21
2
9.151.21
2
3. Sè d cuèi th¸ng -
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ to¸n trëng
(§· ký)
KÕ to¸n BH
(§· ký)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 13:
Sæ chi tiÕt Tk 3384 (BHYT)
Th¸ng 05 n¨m 2010
gt
gs
Chøng tõ
DiÔn gi¶i
TK
§
Sè ph¸t sinh Sè d
sh gt Nî Cã Nî Cã
1. Sè d ®Çu th¸ng -
2. Sè ph¸t sinh
trong th¸ng
30/0
5
BH06 30/05 - TL CN trùc tiÕp 622 389.920
30/0
5
BH06 30/05 - TL CN ph©n xëng 627 267.600
30/0
5
BH06 30/05 - TL NV QLDN 642 595.065
30/0
5
BH06 30/05 - BHXH khÊu trõ l-
¬ng
334 543.987
30/0
5
BH06 30/05 - Nép tiÒn cho c¬
quan BH
1111 1.796.573
Céng ph¸t sinh 1.796.573 1.796.57
3
3. Sè d cuèi th¸ng -
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ to¸n trëng
(§· ký)
KÕ to¸n BH
(§· ký)
5. Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng
Tr×nh tù h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i DNTN
Hoµng Hng c¨n cø cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®· lËp ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng vµo cuèi th¸ng c¸c
chøng tõ ®Ó c¨n cø ®ã bao gåm: B¶ng thanh tãan BHXH, b¶ng ph©n bæ sè 1.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Ngêi lËp biÓu ®å ®ã lµ KÕ to¸n viªn vµ vµo sæ c¸i,… mµ muèn vµo sæ c¸i th×
tríc hÕt kÕ to¸n ph¶i lËp chøng tõ ghi sæ.
TrÝch dÉn chøng tõ ghi sæ cña C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi nh sau:
BiÓu ®å sè 15:
Chøng tõ ghi sæ
Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010
Sè: 02
TrÝch yÕu
Sè hiÖu tµi kho¶n
Sè tiÒn
Nî Cã
- L¬ng tr¶ cho CN trùc tiÕp SX 622 334 12.997.347
- L¬ng tr¶ cho CN ph©n xëng 627 8.920.000
- L¬ng tr¶ cho NV QLDN 642 19.835.504
- BHXH tr¶ thay l¬ng 3383 294.808
Céng x x 42.047.659
BiÓu ®å sè 16:
Chøng tõ ghi sæ
Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010
Sè: 03
TrÝch yÕu
Sè hiÖu tµi khaán
Sè tiÒn
Nî Cã
Tr¶ l¬ng cho CNV 334 1111 38.670.258
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Céng 38.670.258
BiÓu ®å sè 17:
Chøng tõ ghi sæ
Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010
Sè: 04
TrÝch yÕu
Sè hiÖu tµi kho¶n
Sè tiÒn
Nî Cã
- TrÝch nép BHXH 338.3 111 8.856.404
- Dïng quü TM nép BHYT cho c¬ quan
cÊp trªn
338.4 111 1.796.573
- Dïng quü TM nép BHTN cho c¬ quan 338.8 111 780.187
- Dïng quü TM nép KPC§ cho c¬ quan
cÊp trªn
338.2 111 362.658
- Chi tiªu KPC§ t¹i ®¬n vÞ 338.2 111 362.658
Céng x x 12.268.2
20
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
BiÓu ®å sè 18:
Chøng tõ ghi sæ
Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010
Sè: 05
TrÝch yÕu
sè hiÖu tµi kho¶n
sè tiÒnNî Cã
- TrÝch nép BHXH, BHYT,BHTN,
KHC§, vµo chi phÝ SXKD
622 338 2.859.416
627 1.962.400
642 4.363.811
- KhÊu trõ vµo l¬ng BHXH, BHYT,
BHTN
334 3.082.593
Céng x x 12.268.220
BiÓu ®å sè 19:
Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ
Chøng tõ ghi sæ
Sè tiÒn
Sè hiÖu Ngµy th¸ng
01 30/05 42.047.659
02 30/05 38.670.258
03 30/05 12.268.220
04 30/05 12.268.220
Céng 30/05 104.852.319
Tõ sè liÖu cña c¸c chøng tõ trªn ta cè thÓ lËp sæ c¸i cho TK334, TK338. TrÝch
dÉn sæ c¸i TK mµ C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi.
BiÓu ®å sè 20:
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
§Þa chØ: Mü Thîng – Hng Léc – NghÖ An
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Sæ c¸i TK334
Chøng Tõ DiÔn gi¶i TK
§¦
Sè tiÒn
Sh Nt Nî Cã
1. Sè d ®Çu th¸ng 1.500.000
2. Sè phat sinh trong th¸ng
01 30/05 - TL tr¶ cho CN trùc tiÕp 622 12.997.347
01 30/05 - TL tr¶ cho NV ph©n xëng 627 8.920.000
01 30/05 - YL tr¶ cho NVQLDN 642 19.835.504
01 30/05 - BHXH tr¶ thay l¬ng 338 294.808
01 30/05 - KhÊu trõ c¸c kho¶n BH vµo l¬ng 338 3.082.593
01 30/05 - TrÝch tiÒn tr¶ l¬ng cho CNV 111 38.670.258
Céng sè ph¸t sinh 41.752.8
51
42.047.6
59
3. Sè d cuèi th¸ng 1.794.80
8
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ to¸n tröëng
(§· ký)
Ngêi më sæ
(§· ký)
BiÓu ®å sè 21:
§¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
§Þa chØ: Mü Thîng – Hng Léc – NghÖ An
Sæ c¸i TK338
Chøng tõ DiÔn gi¶i
TK
§¦
sè tiÒn
sh nt Nî Cã
1. Sè d ®µu th¸ng
2. Sè ph¸t sinh trong th¸ng
BH0
6
30/05 - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho:
BH0
6
30/05 + Nh©n c«ng trùc tiiep SX 622 2.859.416
BH0
6
30/05 + c«ng nh©n ph©n xëng 627 1.962.400
BH0
6
30/05 + NV QLDN 642 4.363.811
BH0
6
30/05 - KhÊu trõ c¸c kho¶n BH vµo l¬ng 334 3.082.593
BH0
6
30/05 - BHXH ph¶i tr¶ thay l¬ng 334 294.808
BH0
6
30/05 - Nép BHXH cho c¬ quan BH, KPC§ lªn
cÊp trªn
111.1 11.905.562
BH0
6
30/05 - Chi KPC§ taÞ ®¬n vÞ 111.1 362.658
BH0
6
30/05 - C¬ quan BH tr¶ BH thay l¬ng 111.1 294.808
Céng sè ph¸t sinh 12.563.0
28
12.563.0
28
3. Sè d cuèi th¸ng -
Gi¸m ®èc
(§· ký)
KÕ to¸n tröëng
(§· ký)
Ngêi më sæ
(§· ký)
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Ch¬ng ii
NhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH
x©y dùng §¹i Lîi
I. nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung kÕ to¸n tiÒn
l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nãi riªng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi cã mét
sè u, nhîc ®iÓm nh sau:
1. ¦u ®iÓm
- C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp
trung ®îc bè trÝ gän nhÑ, chÆt chÏ, khoa häc nªn ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c
c«ng ty kh«ng chØ cã tr×nh ®é chuyªn m«n mµ ®é tuæi cßn rÊt trÎ nªn n¨ng ®éng s¸ng
t¹o vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. C«ng ty ®· më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ
thÞ trêng tiªu thô, ®· t¹o ®îc vÞ thÕ cho m×nh trªn thÞ trêng.
- B¾t nhÞp víi sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, ®Ó ¸p dông nhu cÇu ngµy cµng vÒ
th«ng tin kinh tÕ, c«ng ty ®· øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n gióp cho viÖc
t×nh to¸n xö lý th«ng tinh nhanh h¬n, gi¶m bít khèi lîng c«ng viÖc cho c¸n bé kÕ to¸n vµ
h¹n chÕ tèi ®a c¸c sai sãt.
- VÒ tæ chøc tÝnh l¬ng vµ thanh to¸n l¬ng cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi
linh ho¹t, phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty. ViÖc tÝnh l¬ng vµ thanh to¸n l¬ng
nhanh gän kÞp thêi. §¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi lao ®éng. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng tu©n thñ theo c¸c chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ níc, ®¶m b¶o ®îc
viÖc tÝnh ®óng tÝnh chÝnh x¸c cho ngêi lao ®éng. Th«ng qua sæ s¸ch chøng tõ vÒ tiÒn
l¬ng, BHXH, tõ ®ã gióp cho viÖc theo dâi chØ tiªu quü l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l-
¬ng ®îc hîp lý, lîi nhuËn vµ kÕt qu¶.
- VÒ h×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc "Chøng tõ ghi
sæ" ¸p dông h×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi t×nh h×nh ghi sæ cña c«ng ty võa ng¾n gän,
võa dÔ hiÓu, dÔ kiÓm tra vµ ®èi chiÕu.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
2. Nhîc ®iÓm
Bªn c¹nh u ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng
ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi cßn tån t¹i mét sè nhîc ®iÓm sau:
- Cha g¾n chÆt víi viÖc qu¶n lý tiÒn l¬ng víi qu¶n lý tæ chøc biªn chÕ theo chøc
danh tiªu chuÈn cô thÓ. ViÖc tr¶ l¬ng nµy tÝnh b×nh qu©n cha thùc sù kÝch thÝch ngêi
lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c.
- Do sè lîng ngêi trong bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty kh«ng nhiÒu, mµ sè lîng c«ng
viÖc kh¸ lín nªn g©y ¸p lùc c«ng viÖc, ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn søc còng nh t duy cña
c¸c thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n tõ ®ã lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng viÖc.
II. nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.
1. u ®iÓm.
- ViÖc h¹ch to¸n, thanh to¸n tiÒn l¬ng ë c«ng ty ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi, ph¶n
¸nh ®óng møc hao phÝ mµ c«ng nh©n bá ra, vÊn ®Ò tiÒn l¬ng ®îc c«ng ty quan t©m
®óng møc. C«ng ty ®· khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, viÖc t×nh l-
¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc tÝnh khoa häc, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. §iÒu nµy ®·
gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh.
- C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, sæ s¸ch hÇu hÒt ®óng theo quy
®Þnh cña bé tµi chÝnh.
- ViÖc ¸p dông h×nh thøc tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm cho bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt
®· gãp phÇn thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say cña c«ng nh©n.
- C«ng ty ®· mua BHYT cho ngêi lao ®éng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nªn quyÒn lîi cña
c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®¶m b¶o.
2. Nhîc ®iÓm.
- C«ng ty cha thùc hiÖn viÖc trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n viªn
nªn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu nghØ phÐp cña hä.
- Cha cã h×nh thøc thëng l¬ng cho ngêi lao ®éng khi hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm
vô ®îc giao nªn cha t¹o ra ý thøc phÊn ®Êu v× c«ng viÖc.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
- Bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty kh«ng vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ nªn viÖc
qu¶n lý h¬i khã kh¨n.
- ViÖc trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng kh«ng theo tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ mµ c¨n cø
vµo hÖ sè l¬ng, møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña nhµ níc nªn viÖc tÝnh to¸n cßn
bÊt cËp.
III. KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiÒn l¬ng nãi riªng.
Nh×n chung, c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y
dùng §¹i Lîi ®· t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. §Ó c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng khoa häc h¬n vµ c¸c
kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc hoµn thiÖn, ®i s¸t víi thùc tÕ h¬n n÷a c«ng ty cµng ph¶i n¾m
b¾t chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch kÞp thêi h¬n n÷a. Qua sù ph©n tÝch c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i c«ng
ty th× vÉn cßn mét sè h¹n chÕ, vËn dông c¸c lý luËn ®· häc, cïng víi sù cè g¾ng nghiªn
cøu trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®ång thêi nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n
trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty, em xin ®a ra mét sè ý kiÕn nh sau:
C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc ®æi míi vÒ mäi mÆt cµng ph¶i ®îc tiÕn
hµnh ®æi míi, do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng nhiÒu viÖc h¬n. ChÝnh v× vËy mµ
c«ng ty nªn cã phÇn mÒm kÕ to¸n riªng cña m×nh ®Ó tiÖn cho viÖc xem xÐt nh÷ng vÊn
®Ò cÇn thiÕt mµ ®é chÝnh x¸c cao vµ nh÷ng lóc cÇn xem th× chØ cÇn më ra lµ ta cã
thÓ nhanh chãng biÕt ®îc.
§éi ngò lao ®éng cña c«ng ty: N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn mét phÇn lµ nhê vµo
c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ, mét phÇn nhê vµo tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi c«ng
nh©n. Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng
kiÕn thøc cho ®éi ngò c«ng nh©n viªn ph¶i ®îc thùc hiÖn tèt. Do ®ã c«ng ty nªn cã
nh÷ng kho¶n trÝch thªm ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n nh khen th-
ëng nh÷ng ngêi xuÊt s¾c, nh÷ng ngêi tham gia ®ãng gãp tÝch cùc cho c«ng ty.
T¹o nguån tiÒn l¬ng t¹i c«ng ty: Muèn ®¶m b¶o cho c«ng t¸c tr¶ l¬ng cho c«ng
nh©n ®îc tiÕn hµnh kÞp thêi, thêng xuyªn vµ ®Ó tiÒn l¬ng thùc tÕ kh«ng ngõng t¨ng
th× c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch t¹o thªm nguån tiÒn l¬ng cho c«ng ty b»ng c¸c c¸ch: Më réng
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ s¶n phÈm, cÇn nghiªn cøu xu thÕ tiªu thô vµ triÓn väng ®¸p
øng cña c«ng ty. Dù ®o¸n ®îc nhu cÇu trong t¬ng lai, c«ng ty sÏ cã ®îc ®Þnh híng ph¸t
triÓn phï hîp ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh thÞ trêng, t¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty vµ ®¸p øng ®-
îc nhu cÇu tèi ®a cña nÒn kinh tÕ.
Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty nªn trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng mét c¸ch hîp lý, ®Òu ®Æn, kÞp
thêi h¬n vµ ®¶m b¶o chi tr¶ kÞp thêi c¸c kho¶n BHXH cho c«ng nh©n viªn.
§èi víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian, ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ th× l·nh ®¹o c«ng
ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ thêi gian vµ viÖc sö dông thêi gian lµm viÖc
cña c¸c nh©n viªn phßng ban b»ng c¸ch cã thÓ tr¶ l¬ng theo giê lµm viÖc trong 1 ngµy.
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
KÕt luËn
ViÖc qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng cã ý nghi· rÊt to lín, gãp phÇn vµo c«ng cuéc
x©y dùng c«ng ty v÷ng m¹nh nãi riªng cña c¶ ®Êt níc nãi chung. TiÒn l¬ng vµ lao ®éng
lµ hai ph¹m trï tån t¹i song song vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau.
V× vËy mµ viÖc qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ lao ®éng rÊt ®îc c¸c doanh nghiÖp chó
träng, bëi nã lµ ®éng lùc lµm n¨ng suÊt, t¹o ®îc doanh thu lín vµ mang l¹i lîi nhuËn tèi
®a.
Víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o híng dÉn vµ ban lao ®éng cña Doanh
nghiÖp. §Æc biÖt lµ c¸c anh (anh, chÞ) phßng kÕ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy.
Dï trong thêi gian thùc tËp ng¾n nhng còng khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm v×
vËy em rÊt mong ®îc sù gãp ý ch©n thµnh ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi vµ rót ra ®îc
bµi häc thùc tiÔn cho b¶n th©n, tõ ®ã lµm cho m×nh hoµn thiÖn h¬n vµ cã Ých cho x·
héi h¬n.
Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ®· gióp em thÊy ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n
trong viÖc s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp ®· phÇn nµo t¹o ®iÒu kiÖn cho em tiÕp xóc víi thùc
tÕ, häc hái ®îc nhiÒu kiÕn thøc, gióp cho em c¶m thÊy tù tin h¬n khi trë thµnh nh©n
viªn kÕ to¸n trong t¬ng lai. Tuy nhiªn v× thêi gian cã h¹n, kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ,
nh×n nhËn vÒ thùc tÕ cßn nhiÒu thiÕu sãt. Nhng em hi väng r»ng víi kÕt qu¶ thùc tËp
nµy sÏ phÇn nµo gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng cña Doanh nghiÖp
còng nh gióp cho b¶n th©n em trong qua tr×nh lao ®éng häc tËp sau nµy.
Trªn ®©y lµ toµn bé chuyªn ®Ò "KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng"
ë C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê sù chØ ®¹o tËn t×nh cña
thÇy gi¸o vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ, c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®·
gióp em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Vinh, ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2010
Sinh viªn thùc hiÖn:
nguyÔn thÞ thu thñy
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Tam hoµn thµnh, ngµy 18 th¸ng 07 n¨m2010
Lêi NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Lêi NhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn
……………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
Danh muc viÕt t¾t
DN: Doanh nghiÖp
NN: Nhµ níc
BHXH: B¶o hiÓm x· héi
BHYT: B¶o hiÓm y tÕ
KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn
TK§¦: Tµi kho¶n ®èi øng
CNV: C«ng nh©n viªn
CPSXKD: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
SXKD: S¶n xuÊt kinh doanh
GTGT: Gi¸ trÞ gia t¨ng
HH: Hµng ho¸
NVBH: Nh©n viªn b¸n hµng
QLDN: Qu¶n lý doanh nghiÖp
NVQLDN: Nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp
CNSX: C«ng nh©n s¶n xuÊt
NVPX: Nh©n viªn ph©n xëng
TN: T nh©n
TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh
NVL: Nguyªn vËt liÖu
SP: S¶n phÈm
SDDK: Sè d ®Çu kú
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
SDCK: Sè d cuèi kú
môc lôc
Lêi më ®Çu................................................................................................................1
Ch¬ng I
T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tiÒn long vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty CP c¬
®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An ............................................................................2
I. ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña C«ng ty CP c¬ ®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An...2
1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.......................................2
1.1. S¬ lîc lÞch sù ph¸t triÓn cña C«ng ty CP c¬ ®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An.2
1.2. Quy mô ho t đ ng:ạ ộ .............................................................................................3
1.3. Nhi m v s n xu t kinh doanh.ệ ụ ả ấ ..........................................................................3
2. H th ng và c c u b máy v t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh c a công ty.ệ ố ơ ấ ộ ề ổ ứ ả ả ấ ủ
4
2.1. H th ng và c c u b máy qu n lý s n xu t kinh doanh.ệ ố ơ ấ ộ ả ả ấ ...............................4
3. Tình hình chung v công tác k toán:ề ế ...................................................................6
3.1. Hình th c t ch c công tác k toán.ứ ổ ứ ế ..................................................................6
3.2. C c u b máy k toán..ơ ấ ộ ế .....................................................................................7
3.3. Hình th c s k toán đang áp d ng:ứ ổ ế ụ ..................................................................8
3.4 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n hµng tån kho:......................................................9
3.5 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho: .....................................................9
3.6 Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: .........................................................9
3.7 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh.................................................................................9
3.8 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ xuÊt kho cña vËt t, s¶n phÈm, hµng hãa.....................9
3.9 Ph¬ng thøc b¸n hµng..........................................................................................9
3.10 Ph¬ng ph¸p nép thuÕ GTGT.............................................................................9
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
3.11 Kú kÕ to¸n cña c«ng ty: ...................................................................................9
3.12 ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp:........................................................................9
1.3. Quü l¬ng, l¬ng chÝnh vµ l¬ng phô...................................................................14
1.4. C¸ch tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.................................................................14
1.5. Néi dung tæ chøc kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng...16
1.6. Tµi kho¶n sö dông..............................................................................................18
1.7. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiªn l¬ng vµ c¸c kh¶on trÝch theo l¬ng...........................20
1.8. Sæ kÕ to¸n...........................................................................................................21
1.9.Sæ kÕ to¸n tæng hîp.............................................................................................22
2. Quy tr×nh kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An .................22
2.1. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng....22
2.2. H¹ch to¸n lao ®éng.............................................................................................23
2.2 H¹ch tãan kÕt qu¶ lao ®éng................................................................................24
3. C¸ch tÝnh l¬ng vµ B¶o hiªm x· héi.......................................................................25
3.1 C¸ch tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng..................................25
3.2 C¸ch tÝnh trî cÊp BHXH......................................................................................33
4. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng hµng th¸ng trªn c¬
së c¸c chøng tõ. ..........................................................................................34
4.1 B¶ng ph©n æ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................................34
4.2 PhiÕu chi. ..........................................................................................36
5. Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng.....................................................42
Ch¬ng ii
NhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP C¬ ®iÖn -
XL Thñy lîi NghÖ An . ............................................................................................47
I. nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An .
47
1. ¦u ®iÓm..................................................................................................................47
2. Nhîc ®iÓm.............................................................................................................47
II. nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.............48
1. u ®iÓm........................................................................................................48
2. Nhîc ®iÓm. ..........................................................................................48
iii. kiÕm nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch
theo l¬ng nãi riªng......................................................................................................49
KÕt luËn.......................................................................51
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05
B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng
GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy -
Líp: 5k05

Contenu connexe

Tendances(8)

En vedette(20)

Tien luong jjj

 • 1. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Lêi më ®Çu Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña nÒn kinh tÕ thÕ giíi th× nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang trªn ®µ ph¸t triÓn m¹nh mÏ vÒ mäi mÆt, chÝnh s¸ch x· héi më cöa t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi ph¸t triÓn kinh tÕ. NÒn kinh tÕ níc ta hiÖn nay ®· hßa nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ giíi mét c¸ch dÔ dµng minh chøng ®iÒu ®ã lµ chóng ra ®· gia nhËp WTO. Trong c¬ chÕ thÞ trêng hiÖn nay, ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ®Òu híng tíi môc tiªu lîi nhuËn. Mét trong c¸c biÖn ph¸p ®Ó t¨ng lîi nhuËn lµ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 1
 • 2. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t×m mäi c¸ch gi¶m chi phÝ ë mét møc cã thÓ thùc hiÖn ®îc. ViÖc h¹ch to¸n chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét bé phËn c«ng viÖc phøc t¹p trong h¹ch to¸n chi phÝ kinh doanh. Ho¹ch to¸n chi phÝ nh©n c«ng cã vÞ trÝ kh«ng chØ lµ c¬ së ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm, lµ c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch, c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi, mµ cßn ®¶m b¶o tÝnh ®óng ®¾n, tÝnh ®ñ tiÒn l¬ng ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng vµ quyÒn lîi cña hä. TiÒn l¬ng lµ nguån thu nhËp chñ yÕu cña ngêi lao ®éng. VËy ®èi víi mçi doanh nghiÖp, lùa chän h×nh thøc tr¶ l¬ng nµo cho hîp lý ®Ó tho¶ m·n lîi Ých cña ngêi lao ®éng vµ trë thµnh ®ßn bÈy kinh tÕ khuyÕn khÝch t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng lµ mét vÊn ®Ò quan träng. Tïy theo ®Æc ®iÓm cña mçi doanh nghiÖp mµ viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng cho chÝnh x¸c, khoa häc ®Ó võa n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm nhng vÉn ®¶m b¶o viÖc ph©n phèi tiÒn l¬ng ®îc thùc hiÖn c«ng b»ng ®ã lµ vÊn ®Ò kh«ng ph¶i doanh nghiÖp nµo còng gi¶i quyÕt ®îc tháa ®¸ng. XuÊt ph¸t tõ ý nghÜa thùc tËp trong thêi gian thùc tËp t¹i C«ng ty TNHH S¶n xuÊt t«n & S¾t thÐp vµ c¬ së lý luËn kÕ to¸n tiÒn l¬ng cïng víi sù t×m hiÓu thùc tÕ cña b¶n th©n vµ sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ThÇy gi¸o NguyÔn BØnh M¹nh vµ l·ng ®¹o phßng kÕ to¸n ®· gióp em thÊy râ tÇm quan träng cña viÖc kÕ to¸n tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp, tõ ®ã em ®· m¹nh d¹n nghiªn cøu, chän ®Ò tµi “KÕ to¸n tiÒn l- ¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng” t¹i C«ng ty TNHH S¶n xuÊt t«n & S¾t thÐp ®Ó lµm b¸o c¸o thùc tËp: Néi dung b¸o c¸o gåm 3 phÇn: PhÇn I: C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. PhÇn II: thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ë C«ng ty TNHH S¶n xuÊt t«n & S¾t thÐp. PhÇn III: Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty. PhÇn I C¬ së lý luËn chung vÒ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. I. kh¸I nÞªm, ý nghÜa, nhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1. Kh¸i niÖm cña lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 2
 • 3. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Lao ®éng: Lµ mét trong ba yÕu tè c¬ b¶n cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ lµ yÕu tè mang tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh. Chi phÝ vÒ lao ®éng lµ mét trong c¸c yÕu tè chi phÝ c¬ b¶n cÊu thµnh nªn gi¸ thµnh s¶n phÈm do doanh nghiÖp s¶n xuÊt ra. Sö dông hîp lý lao ®éng còng chÝnh lµ tiÕt kiÖm chi phÝ lao ®éng sèng, gãp phÇn h¹ thÊp gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng doanh thu cho doanh nghiÖp vµ lµ ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt, tinh thÇn cho c«ng nh©n viªn, cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp. TiÒn l¬ng: Lµ phÇn thï lao ®Ó t¸i s¶n xuÊt søc lao ®éng, bï ®¾p hao phÝ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn ®· bá ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh tiÒn l¬ng (tiÒn c«ng) g¾n liÒn víi thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng mµ c«ng nh©n viªn ®· tham gia thùc hiÖn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®éng viªn ngêi lao ®éng h¨ng h¸i s¶n xuÊt, t¹o ra nhiÒu cña c¶i cho x· héi. ý nghÜa cña lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng: Bªn c¹nh lao ®éng b»ng tiÒn l¬ng, c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng bao gåm: BHXH, BHYT, KPC§ còng lµ c¸c quü x· héi ®ang ®ù¬c c¬ quan nhµ níc vµ c¸c doanh nghiÖp ®Æc biÖt chó träng. Quü b¶o hiÓm x· héi ®îc lËp nªn nh»m t¹o ra nguån vèn tµi trî cho c«ng nh©n viªn trong trêng hîp èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng,mÊt søc, nghØ hu. Quü b¶o hiÓm y tÕ ®îc lËp ®Ó phôc vô cho viÖc b¶o vÖ ch¨m sãc søc kháe cho ngêi lao ®éng nh: kh¸m vµ ch÷a bÖnh ... B¶o hiÓm thÊt nghiÖp: Đ c trên 2% BHTN, cách tính 1% s ti n l ng ph iượ ố ề ươ ả tr cho ng i lao đ ng và và 1% s ti n này đ c tr vào s ti n l ng c a ng iả ườ ộ ố ề ượ ừ ố ề ươ ủ ườ lao đ ng.ộ Vi c t ch c h ch toán lao đ ng ti n l ng và ti n công lao đ ng là r t c nệ ổ ứ ạ ộ ề ươ ề ộ ấ ấ thi t. Nó là m t b ph n không th thi u trong h th ng thông tinc a h ch toán kế ộ ộ ậ ể ế ệ ố ủ ạ ế toán. Kinh phÝ c«ng ®oµn: §ù¬c trÝch lËp nh»m phôc vô chi tiªu cho ho¹t ®éng tæ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 3
 • 4. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng chøc c«ng ®oµn nh»m ch¨m lo b¶o vÖ quyÒn lîi cho ngêi lao ®éng. Nãi tãm l¹i: TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn tÝnh vµ chi phÝ s¶n xuÊt hîp thµnh chi phÝ nh©n c«ng trong tæng sè chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh. Tæ chøc tèt h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÖn l¬ng lµ mét biÖn ph¸p cÇn thiÕt gióp cho c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng vµ tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp ®i vµo nÒ nÕp, thóc ®Èy ngêi lao ®éng chÊp hµnh tèt kû luËt lao ®éng t¨ng n¨ng suÊt vµ hiÖu qu¶ c«ng t¸c ®ång thêi nã t¹o c¬ së cho viÖc tÝnh tr¶ l¬ng theo ®óng nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng vµ lµ c¬ së x¸c ®Þnh gi¸ thµnh s¶n xuÊt, gi¸ b¸n s¶n phÈm vµ x¸c ®Þnh c¸c kho¶n nghÜa vô ph¶i nép cho nhµ níc, cho c¸c c¬ quan phóc lîi x· héi. 2. NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. §Ó ®¸p øng ®îc c¸c yªu cÇu trªn, h¹ch to¸n lao ®éng vµ tiÒn l¬ng trong doanh nghiÖp cßn ph¶i thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô chñ yÕu sau: Ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ chÝnh x¸c thêi gian vµ kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn.TÝnh ®óng vµ thanh to¸n ®Çy ®ñ, kÞp thêi tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng cho c«ng nh©n viªn,qu¶n lý chÆt chÏ viÖc sö dông chi tiªu quü l¬ng. TÝnh to¸n ph©n bæ chÝnh x¸c chi phÝ vÒ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n b¶o hiÓm x· héi, b¶o hiÓm y tÕ, kinh phÝ c«ng ®oµn cho c¸c ®èi tîng sö dông liªn quan. §Þnh kú tiÕn hµnh ph©n tÝch t×nh h×nh lao ®éng, t×nh h×nh qu¶n lý vµ chØ tiªu quü l¬ng, cung cÊp c¸c th«ng tin kinh tÕ cÇn thiÕt cho c¸c bé phËn liªn quan. II. C¸c h×nh thøc l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. ViÖc tÝnh vµ tr¶ chi phÝ lao ®éng cã thÓ thùc hiÖn theo nhiÒu nguyªn t¾c, nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau, tïy theo ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh môc ®Ých cña chÕ ®é tiÒn l¬ng lµ nh»m qu¸n triÖt theo nguyªn t¾c ph©n phèi lao ®éng. ViÖc tr¶ l¬ng chi ngêi lao ®éng theo sè lîng vµ chÊt lîng lao ®éng cã ý nghÜa rÊt to lín trong viÖc ®éng viªn khyÕn khÝch ngêi lao ®éng ph¸t huy tinh thÇn h¨ng GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 4
 • 5. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng say, s¸ng t¹o, n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng nh»m t¹o nhiÒu cña c¶i vËt chÊt cho mçi thµnh viªn trong x· héi. HiÖn nay viÖc tÝnh l¬ng cho ngêi lao ®éng chñ yÕu tÝnh theo hai h×nh thøc: h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. 1. H×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian. TiÒn l¬ng theo thêi gian lµ h×nh thøc tÝnh tr¶ cho ngêi lao ®éng theo thêi gian lµm viÖc thùc tÕ vµ hÖ sè l¬ng. Mçi ngµnh nghÒ lµm viÖc kh¸c nhau, tr×nh ®é tay nghÒ kh¸c nhau th× sè lîng kh¸c nhau. TiÒn l¬ng theo thêi gian = Thêi gian lµm viÖc x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng thêi gian §¬n gi¸ tiÒn l¬ng cao hay thÊp phô thuéc vµo hÖ sè l¬ng. §¬n gi¸ tiÒn l¬ng thêi gian thêng ®îc tÝnh lµ tiÒn l¬ng th¸ng,tiÒn l¬ng ngµy hoÆc tiÒn l¬ng giê. TiÒn l¬ng th¸ng = HÖ sè l- îng + HÖ sè c¸c kho¶n phô cÊp (nÕu cã) x møc l¬ng tèi thiÓu TiÒn l¬ng ngµy = TiÒn l¬ng th¸ng 22 (hoÆc 26) TiÒn l¬ng giê = TiÒn l¬ng th¸ng 8 giê TiÒn l¬ng ngµy vµ tiÒn l¬ng giê cßn lµm c¨n cø ®Ó tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn trong nh÷ng ngµy nghØ hëng chÕ ®é, nghØ hëng BHXH hoÆc nh÷ng giê lµm viÖc kh«ng hëng l¬ng s¶n phÈm. TiÒn l¬ng theo thêi gian cã hai lo¹i: + TiÒn l¬ng theo thêi gian gi¶n ®¬n vµ tiÒn l¬ng theo ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng thêi gian cè ®Þnh(kh«ng cã tiÒn l¬ng) + TiÒn l¬ng theo thêi gian cã thëng lµ kÕt hîp tiÒn l¬ng thêi gian gi¶n ®¬n vµ tiÒn thëng(thêng ®¶m b¶o ngµy c«ng, giê c«ng) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 5
 • 6. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng C«ng thøc: TiÒn l- ¬ng = { Møc l¬ng c¬ b¶n x HÖ sè l¬ng } + Phô cÊp (NÕu cã) + TiÒn thëng TiÒn l¬ng theo thêi gian cã u ®iÓm lµ dÔ tÝnh l¬ng nhng cßn nhiÒu h¹n chÕ, cha g¾n chÆt tiÒn l¬ng víi kÕt qu¶ lao ®éng.Bëi vËy c¸c doanh nghiÖp thêng chØ ¸p dông h×nh thøc thêi gian tiÒn l¬ng cho nh÷ng lo¹i c«ng viÖc cha x©y dùng ®îc ®Þnh møc lao ®éng, cha cã ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm. §Ó ¸p dông tr¶ l¬ng theo thêi gian, ph¶i tæ chøc viÖc theo dâi ghi chÐp ®Çy ®ñ thêi gian lµm viÖc cña c«ng nh©n viªn vµ ph¶i cã ®¬n gÝa tiÒn l¬ng thêi gian cô thÓ. 2. H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm. TiÒn l¬ng tÝnh theo s¶n phÈm lµ h×nh thøc tiÒn l¬ng tÝnh theo khèi lîng(sè l- îng) s¶n phÈm, c«ng viÖc ®· hoµn thµnh ®¶m b¶o chÊt lîng quy ®Þnh vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng tÝnh theo mét ®¬n vÞ s¶n phÈm c«ng viÖc ®ã. TiÒn l¬ng theo s¶n phÈm = Sè l¬ng s¶n phÈm c«ng viÖc hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm ViÖc x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm ph¶i dùa trªn c¬ së c¸c tµi liÖu vµ h¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng (phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm vµ c«ng viÖc hoµn thµnh) vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ¸p dông ®èi víi tõng lo¹i s¶n phÈm hay c«ng viÖc. * TÝnh l¬ng s¶n ph¶m cña c¸c lo¹i sau: - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm trùc tiÕp: Møc l¬ng ®îc tÝnh theo ®¬n gi¸ cè ®Þnh, kh«ng phô thuéc vµo ®Þnh møc s¶n lîng s¶n phÈm hoµn thµnh vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc trªn: TiÒn l¬ng ®îc lÜnh = Sè l¬ng s¶n phÈm x §¬n gi¸ tiÒn 1 ®¬n vÞ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 6
 • 7. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng trong th¸ng c«ng viÖc hoµn thµnh l¬ng s¶n phÈm - TÝnh tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm gi¸n tiÕp: Lµ l¬ng tÝnh tr¶ cho nh÷ng ngêi lµm «ng viÖc cho phôc vô s¶n xuÊt, nh©n viªn qu¶n lý cña hä ®îc x¸c ®Þnh dùa vµo kÕt qu¶ s¶n xuÊt cña c«ng nh©n trùc tiÕp s¶n xuÊt. TiÒn l¬ng ®îc lÜnh trong th¸ng = TiÒn l¬ng ®îc tÝnh cña bé phËn trùc tiÕp x Tû lÖ l¬ng gi¸n tiÕp - Tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã thëng, ph¹t: Lµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm cã kÕt hîp víi thëng. §©y lµ h×nh thøc tiÕt kiÖm vËt t, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm. NÕu ngêi lao ®éng lµm l·ng phÝ (t¨ng) chi phÝ vËt t, n¨ng suÊt lao ®éng gi¶m vµ chÊt lîng s¶n phÈm kÐm sÏ bÞ ph¹t. - L¬ng theo s¶n phÈm luü tiÕn: Lµ l¬ng mµ ngêi lao ®éng ®îc tÝnh thªm theo s¶n phÈm trùc tiÕp c¨n cø vµo sè lîng s¶n phÈm vît ®Þnh møc vµ ®îc ¸p dông trong trêng hîp Doanh nghiÖp cÇn ®îc lµm gÊp, cÇn ®Èy m¹nh tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ ®îc tÝnh theo c«ng thøc: TiÒn l¬ng s¶n phÈm cã thëng(CNV) = L¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp + Thëng vît ®Þnh møc Trong ®ã: TiÒn l¬ng s¶n phÈm trùc tiÕp = Sè s¶n phÈm hoµn thµnh x §¬n gi¸ tiÒn l¬ng 1 s¶n phÈm Thëng vît ®Þnh møc = Tû lÖ thëng vît ®Þnh møc x Sè s¶n phÈm vît ®Þnh møc GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 7
 • 8. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng TiÒn l¬ng kho¸n theo khèi lîng c«ng viÖc: L¬ng kho¸n cho ngêi lµm kho¸n theo sù tháa thuËn gi÷a ngêi giao kho¸n vµ ngêi nhËn kho¸n(®îc ¸p dông ®èi víi nh÷ng c«ng viÖc nh: kho¸n söa ch÷a nhµ cöa, kho¸n bèc dì nguyªn vËt liÖu). H×nh thøc tiÒn l¬ng theo s¶n phÈm cã nhiÒu u ®iÓm: ®¶m b¶o ®îc theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng, tiÒn l¬ng g¾n chÆt víi sè lîng, chÊt lîng lao ®éng mµ c«ng nh©n ®· bá ra do ®ã khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng quan t©m ®Õn kÕt qu¶ vµ chÊt lîng lao ®éng cña b¶n th©n, thóc ®Èy t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, t¨ng s¶n phÈm x· héi. V× vËy h×nh thøc nµy ®îc ¸p dông réng r·i. Tuy vËy,muæn tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm ph¶i cã hÖ thèng ®Þnh møc lao ®éng vµ ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng ®óng ®¾n, ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra vµ nghiÖm thu chÊt lîng s¶n phÈm chÆt chÏ. 3. C¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gåm: BHXH, BHYT, BNTN, KPC§. B¶o hiÓm x· héi: Quü b¶o hiÓm x· héi ®îc h×nh thµnh do viÖc trÝch lËp tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp vµ khÊu trõ vµo l¬ng cña ngêi lao ®éng theo chÕ ®é quy ®Þnh. Theo chÕ ®é hiÖn hµnh hµng th¸ng doanh nghiÖp ph¶i trÝch lËp vµo quü BHXH cña c«ng nh©n viªn ®ãng trong th¸ng, trong ®ã 16% tÝnh vµo chi phÝ s¶n xuÊt, 6% khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng trong th¸ng cña c«ng nh©n viªn. §èi víi trî cÊp èm ®au, ngêi lao ®éng chØ ®îc hëng trî cÊp BHXH khi nghØ viÖc do èm ®au, tai n¹n, rñi ro cã x¸c nhËn cña c¬ quan y tÕ. C¸ch tÝnh: Sè tiÒn ph¶i tr¶ CNV = Sè ngµy nghØ hëng BHXH x TiÒn l¬ng ngµy x Tû lÖ ®îc h- ëng - §èi víi trî cÊp thai s¶n: ChØ ®îc ¸p dông ®èi víi lao ®éng n÷. NÕu lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn b×nh thêng th× ®îc nghØ 4 th¸ng. NÕu lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn ®éc h¹i ®îc nghØ 5 th¸ng. NÕu lµm viÖc ë ®iÒu kiÖn rÊt ®éc h¹i ®îc nghØ 6 th¸ng. C¸ch tÝnh: GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 8
 • 9. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Sè tiÒn nghØ hËu s¶n = Møc l¬ng th¸ng x Sè th¸ng nghØ B o hi m y t :ả ể ế đ c hình thành t vi c trích l p theo t l quy đ nh là 4.5%ượ ừ ệ ậ ỷ ệ ị trên t ng s ti n l ng đóng báo hi m c a công nhân viên. Trong đó 3% tính vào chiổ ố ề ươ ể ủ phí s n xu t kinh doanh trong tháng, 1.5% kh u tr vào l ng c a công nhân viênả ấ ấ ừ ươ ủ qu báo hi n th ng nh t qu n lý và ph c p cho ng i lao đ ng thông qua m ngỹ ể ố ấ ả ụ ấ ườ ộ ạ l i b nh vi n, trung tâm y t d i hình th c mua báo hi m y t . Vì v y khi tínhướ ệ ệ ế ướ ứ ể ế ậ m c báo hi m y t các doanh nghi p ph i n p lên c quan chuyên môn chuyên trách.ứ ể ế ệ ả ộ ơ B¶o hiÓm thÊt nghiÖp: Đ c trên 2% BHTN, cách tính 1% s ti n l ng ph iượ ố ề ươ ả tr cho ng i lao đ ng và và 1% s ti n này đ c tr vào s ti n l ng c a ng iả ườ ộ ố ề ượ ừ ố ề ươ ủ ườ lao đ ng.ộ Vi c t ch c h ch toán lao đ ng ti n l ng và ti n công lao đ ng là r t c nệ ổ ứ ạ ộ ề ươ ề ộ ấ ấ thi t. Nó là m t b ph n không th thi u trong h th ng thông tin c a h ch toán kế ộ ộ ậ ể ế ệ ố ủ ạ ế toán. Kinh phí công đoàn: Đ c hình thành do vi c trích l p và tính vào chi phí s nượ ệ ậ ả xu t kinh doanh c a doanh nghi p hàng tháng theo t l quy đ nh, tính trên t ng sấ ủ ệ ỷ ệ ị ổ ố ti n l ng th c t ph i tr cho công nhân viên là 2% s kinh phí công đoàn đ cề ươ ự ế ả ả ố ượ phân c p qu n lý và chi tiêu theo chÕ đ quy đ nh, m t ph n n p lên c quan qu nấ ả ộ ị ộ ầ ộ ơ ả lý công đoàn c p trên, còn m t ph n đ l i t i doanh nghi p đ chi tiêu cho ho tấ ộ ầ ể ạ ạ ệ ể ạ đ ng c a công đoàn c s .ộ ủ ơ ở 4. Tr c p b¶o hi m xã h i.ợ ấ ể ộ Là hình th c ng i lao đ ng đ c h ng các kho n b o hi m y t trongứ ườ ộ ượ ướ ả ả ể ế tr ng h p b m đau, thai s n đ c hình thành t m t ph n c a ng i lao đ ng,ườ ợ ị ố ả ượ ừ ộ ầ ủ ườ ộ còn l i tính vào chi phí s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p. Theo quy đ nh t lạ ả ấ ủ ệ ị ỷ ệ b o hi m xã h i là 10% dùng vào vi c chi cho h u trí và t tu t còn 15% dùng choả ể ộ ệ ư ử ấ m đau, thai s n, tai n n lao đ ng.ố ả ạ ộ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 9
 • 10. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng S ti n BHXHố ề đ c h ngượ ưở = S ngày nghố ỉ h ng BHXHưở X M c bìnhứ quân /1 ngày X T l %ỷ ệ BHXH 5. Quü tiÒn l¬ng cña Doanh nghiÖp. Quü tiÒn l¬ng cña doanh nghiÖp lµ toµn bé tiÒn l¬ng tÝnh theo nh÷ng lao ®éng cña Doanh nghiÖp do Doanh nghiÖp qu¶n lý vµ chi tr¶ nã bao gåm: + TiÒn l¬ng tr¶ theo thêi gian, tr¶ theo s¶n phÈm, tr¶ theo c«ng nhËt, l¬ng kho¸n. + C¸c lo¹i phô cÊp lµm ®ªm, thªm giê vµ phô cÊp ®éc h¹i. + TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng s¶n xuÊt ra s¶n phÈm háng trong ph¹m vi chÕ ®é quy ®Þnh. + TiÒn l¬ng tr¶ cho ngêi lao ®éng ngõng s¶n xuÊt do nguyªn nh©n kh¸ch quan nh ®i häc, tËp qu©n sù, héi nghÞ, nghØ phÐp… 6. Néi dung, ý nghÜa cu¶ c¸c kho¶n thu nhËp kh¸c 6.1. ChÕ ®é phô cÊp l¬ng Phô cÊp l¬ng lµ tiÒn c«ng lao ®éng ngoµi tiÒn l¬ng c¬ b¶n. Nã bæ sung cho l- ¬ng c¬ b¶n, bï ®¾p thªm cho ngêi lao ®éng khi hä lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn kh«ng æn ®Þnh hoÆc kh«ng thuËn lîi mµ cha ®îc tÝnh ®Õn khi x¸c ®Þnh l¬ng c¬ b¶n, chÕ ®é phô cÊp bao gåm: + Phô cÊp tr¸ch nhiÖm: ¸p dông ®èi víi gi¸m ®èc, c¸c phã gi¸m ®èc mµ ngoµi l¬ng chuyªn viªn ®îc hëng th× cßn ®îc hëng phô cÊp nµy. + Phô cÊp khu vùc: ¸p dông ®èi víi nh÷ng ngêi lµm viÖc ë nh÷ng vïng xa x«i hÎo l¸nh, lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn khã kh¨n. ChÕ ®é nµy gãp phÇn æn ®Þnh lao ®éng gi÷a c¸c vïng. + Phô cÊp lu ®éng: Phô cÊp cho c«ng viÖc ph¶i thêng xuyªn thay ®æi n¬i lµm viÖc, n¬i ë hoÆc lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn sinh ho¹t kh«ng æn ®Þnh víi nhiÒu ®iÒu kiÖn khã kh¨n (HÖ sè phô cÊp lµ 0,2; 0,4; 0,6) + Phô cÊp x¨ng xe. +Phô cÊp ¨n ca. + Phô cÊp ®iÖn tho¹i. + Phô cÊp ca 3 vµ phô cÊp ®éc h¹i. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 10
 • 11. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng TiÒn phô cÊp cã ý nghÜa khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng thùc hiÖn tèt c«ng viÖc trong nh÷ng ®iÒu kiÖn khã kh¨n, phøc t¹p h¬n b×nh thêng. 6.2. ChÕ ®é tiÒn thëng. TiÒn thëng lµ mét lo¹i h×nh kÝch thÝch vËt chÊt, cã t¸c dông rÊt tÝch cùc ®èi víi lao ®éng trong viÖc phÊn ®Êu thùc hiÖn c«ng viÖc tèt h¬n. Trong thùc tÕ Doanh nghiÖp cã thÓ ¸p dông mét sè hoÆc tÊt c¶ c¸c lo¹i trêng hîp sau: + Thëng tiÕt kiÖm: ¸p dông khi ngêi lao ®éng sö dông tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu cã t¸c dông gi¶m gi¸ thµnh s¶n phÈm dÞch vô mµ vÉn ®¶m b¶o chÊt lîng theo yªu cÇu. + Thëng s¸ng kiÕn: ¸p dông lao ®éng khi ngêi lao ®éng cã s¸ng kiÕn, c¶i tiÕn kü thuËt ra c¸c ph¬ng ph¸p lµm viÖc míi cã t¸c dông n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, gi¸ thµnh hoÆc n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm, dÞch vô. + Thëng theo kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh chung cña doanh nghiÖp: ¸p dông lµm ¨n cã lêi, ngêi lao ®éng trong Doanh nghiÖp sÏ ®îc chia mét phÇn lîi díi d¹ng tiÒn thëng. + Thëng ®¶m b¶o ngµy c«ng: ¸p dông khi ngêi lao ®éng lµm viÖc víi sè c«ng vît møc quy ®Þnh cña Doanh nghiÖp. III. N I DUNG tæ CH C K TOÁN LAO NG TI N L NG VÀ CÁCỘ Ứ Ế ĐỘ Ề ƯƠ KHO N TRÍCH THEO L NG.Ả ƯƠ 1. Ch ng t k toán.ứ ừ ế C«ng t¸c tæ chøc kÕ to¸n tiÒn l¬ng ®èi víi c¸c Doanh nghiÖp lµ c«ng viÖc rÊt phøc t¹p, ®ßi hái sù chÝnh x¸c vÒ sè lîng lao ®éng, chÕ ®é lao ®éng, tõ ®ã h¹ch to¸n chÝnh x¸c viÖc chi tr¶ l¬ng cho CNV. §Ó thanh to¸n tiÒn c«ng, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp cho ngêi lao ®éng hµng th¸ng kÕ to¸n Doanh nghiÖp ph¶i lËp “B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng” cho tõng tæ ®éi ph©n xëng s¶n xuÊt vµ c¸c phßng ban, c¨n cø vµo kÕt qu¶ tÝnh l¬ng cho tõng ngêi.Trªn b¶ng tÝnh l¬ng cÇn ghi râ tõng kho¶n l¬ng, c¸c kho¶n phô cÊp, trî cÊp, c¸c kho¶n khÊu trõ vµ sè tiÒn ngêi lao ®éng cßn ®îc lÜnh. Kho¶n trî cÊp BHXH còng ®îc lËp t¬ng tù. Sau khi kÕ to¸n trëng kiÓm tra x¸c nhËn vµ ký, gi¸m ®éc duyÖt ký “B¶ng thanh to¸n l¬ng vµ BHXH” sÏ ®îc lµm c¨n cø ®Ó thanh to¸n l- GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 11
 • 12. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ¬ng vµ BHXH cho ngêi lao ®éng. Th«ng thêng viÖc thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho ngêi lao ®éng t¹i c¸c Doanh nghiÖp ®îc chia lµm 2 kú, kú 1 t¹m øng, kú 2 sÏ ®îc nhËn sè tiÒn cßn l¹i sau khi ®· trõ c¸c kho¶n khÊu trõ, c¸c kho¶n thu nhËp, c¸c kho¶n thanh to¸n l¬ng, thanh to¸n BHXH, b¶ng kª danh s¸ch nh÷ng ngêi cha lÜnh l- ¬ng cïng víi c¸c chøng tõ vµ c¸c b¸o c¸o thu chi tiÒn mÆt ph¶i chuyÓn kÞp thêi cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra ghi sæ. §Ó ph¶n ¸nh chÝnh x¸c tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng, kÕ to¸n cÇn sö dông c¸c chøng tõ sau: B¶ng chÊm c«ng (MÉu sè 01 - L§TL) B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu sè 02 - L§TL) PhiÕu nghØ hëng BHXH (MÉu sè 03 - L§TL) B¶ng thanh to¸n BHXH (MÉu sè 04 - L§TL) Hîp ®ång thanh to¸n tiÒn l¬ng (MÉu sè 08 - L§TL) PhiÕu b¸o thªm giê (MÉu sè 07 - L§TL) PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh. 2. Các tài kho n s d ngả ử ụ Ho¹ch to¸n tiÒn lêng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng kÕ to¸n sö dông tµi kho¶n 334, Tµi kho¶n 338 vµ c¸c kho¶n liªn quan. 2.1. TK334 - Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn + Néi dung: TK 334 Dïng ®Ó ph¸n ¸nh c¸c kho¶n ph¶i tr¶ vµ t×nh h×nh thanh to¸n c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn cña doanh nghiÖp vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng tiÒn thëng, BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ kh¸c thuéc vÒ thu nhËp cña c«ng nh©n viªn` +KÕt cÊu TK 334: Ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn - C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng, tiÒn ¨n ca, BHXH vµ c¸c kho¶n kh¸c ®· tr¶, ®· øng tríc cho CNV. - C¸c kho¶n khÊu trõ vµo tiÒn l¬ng, - C¸c kho¶n tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn thëng, BHXH vµ c¸c kháan ph¶i tr¶ cho c«ng nh©n viªn - C¸c kho¶n tiÒn c«ng ph¶i tr¶ cho ng- êi lao ®éng thuª ngoµi GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 12
 • 13. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tiÒn c«ng cña CNV Sè d (nÕu cã) Sè ®· tr¶, sè ph¶i tr¶ vÒ tiÒn l¬ng, tiÒn c«ng, tiÒn ¨n ca, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n kh¸c cho CNV Sè d:C¸c kho¶n tiÒn l¬ng,tiÒn c«ng,tiÒn thëng,BHXH vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho CNV - C¸c kho¶n tiÒn c«ng cßn ph¶i tr¶ cho lao ®éng thuª ngoµi TK334 ®îc më chi tiÕt theo tõng néi dung thanh to¸n(thanh to¸n l¬ng vµ c¸c kho¶n kh¸c) 2.2. TK 338 - Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. + Néi dung: TK 338 dïng ®Ó ph¶n ¸nh t×nh h×nh vÒ c¸c kho¶n ph¶i tr¶,ph¶i nép kh¸c.Ngoµi néi dung ®· ph¸n ¶nh tõ TK331 ®Õn TK336,TK nµy còng ®îc dïng ®Ó h¹ch to¸n doanh thu cña doanh nghiÖp cha thùc hiÖn ®îc cña doanh nghiÖp ph¸t sinh trong kú kÕ to¸n. + Kªt cÊu: Nî TK338: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c Cã - KÕt chuyÓn gi¸ trÞ TS thõa vµ xö lý do x® ngay ®îc nguyªn nh©n c¸c TK liªn quan - BHXH ph¶i tr¶ CNV - KPC§ ®· chi t¹i ®¬n vÞ - BHXH,BHYT,KPC§ ®· nép cho c¬ quan qu¶n lý qòy BHXH,BHYT,KPC§ - KÕt chuyÓn doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô hoÆc TK515 doanh thu tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh(tiÒn l·i,tiÒn b¸n quyÒn,cæ tøc vµ LN ®îc chia) - Ph¶n ¸nh sè ph©n bè chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ (l·i tû - TrÝch BHXH,BHYT,KPC§ vµo chi phÝ SXKD. - C¸c kho¶n ph¶i thanh to¸n víi CNV vÒ tiÒn nhµ,®iÖn, níc ë tËp thÓ. - BHXH,BHYT vît chi ®ùîc cÊp bï - Ghi nhËn doanh thu cha thùc hiÖn ph¸t sinh trong kú. - Ph¶n ¸nh sè kÕt chuyÓn chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gÝa l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng ®Çu t XDCB khi hoµn thµnh ®Çu t ®Ó ph©n bæ dÇn vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh. - C¸c kho¶n ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 13
 • 14. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng gi¸) cña ho¹t ®éng ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n ®· hoµn thµnh vµo doanh thu ho¹t ®éng tµi chÝnh trong kú. - C¸c kho¶n, ®· tr¶ ®· nép kh¸c - Gi¸ trÞ TS thõa cha x¸c ®Þnh ®îc nguyªn nh©n. - Gi¸ trÞ TS thõa ph¶i tr¶ cho c¸ nh©n, tËp thÓ trong vµ ngoµi ®¬n vÞ theo quyÕt ®Þnh ghi trong biªn b¶n. Sè d: (nÕu cã):Sè d ®· tr¶, ®· nép nhiÒu h¬n sè ph¶i tr¶ ph¶i nép hoÆc sè BHXH vµ KPC§ vît chi cha ®îc cÊp bï. Sè d: - Sè tiÒn cßn ph¶i tr¶ ph¶i nép. - BHXH,BHYT,KPC§ ®· trÝch cha nép cho ®¬n vÞ, cha chi tiÕt. - Gi¸ trÞ TS thõa cßn chê gi¶i quyÕt. - Doanh thu cha thùc hiÖn cuèi kú kÕ to¸n. - Chªnh lÖch tû gi¸ hèi ®o¸i ph¸t sinh vµ ®¸nh gi¸ l¹i c¸c kho¶n môc tiÒn tÖ cã gèc ngo¹i tÖ cña ho¹t ®éng doanh thu,XDCB. TK338 cã 6 TK cÊp hai: TK 338.1:Tµi s¶n thõa chê xö lý TK 338.2: Kinh phÝ c«ng ®oµn TK 338.3: B¶o hiÓm x· héi TK 338.4: B¶o hiÓm y tÕ TK 338.8: B¶o hiÓm thÊt nghiÖp TK 3387: Doanh thu nhËn tríc TK 3388: Ph¶i tr¶ ph¶i nép kh¸c GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 14
 • 15. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n. S¬ ®å 1: S¬ ®å h¹ch to¸n tæng hîp KT tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng TK111,112 TK338(3382,3383,3384) TK622,627,641,642,241 (13) (4) TK 334 (5) (1) TK335 TK138(8),141,338(8) (3) (2) (9) TK333(3338) TK142 (10) (6a) (6b) (11) TK431(4311) TK512 (7) (12a) TK338(3383) TK3331 (8) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 15
 • 16. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng (12b) (14) Chó thÝch: (1) Hµng hãa tÝnh tiÒn l¬ng tiÒn c«ng vµ c¸c kho¶n phô cÊp ph¶i tr¶ cho CNV. (2) TrÝch tiÒn l¬ng nghØ phÐp cho CNSX (nÕu doanh nghiÖp cã kÕ ho¹ch trÝch tríc). (3) TiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶. (4) Hµng th¸ng tÝnh vµ trÝch l¬ng BHXH,BHYT, KPC§ vµo chi phÝ SXKD. (5) KhÊu trõ vµo tiÒn l¬ng cña ngêi lao ®éng BHXH 5%, BHYT 1%. (6a) TiÒn l¬ng ph¶i tr¶ CNV trong thêi gian ngõng s¶n xuÊt kÕ ho¹ch. (6b) Ph©n bæ dÇn tiÒn l¬ng vµ chi phÝ s¶n xuÊt. (7) Ghi nhËn doanh thu cha thùc hiÖn ph¸t sinh trong kú. (8) BHXH ph¶i tr¶ cho CNV(trêng hîp CNV nghØ èm ®au, tai n¹n). (9) KhÊu trõ vµo tiÒn l¬ng kho¶n båi thêng vËt chÊt, t¹m øng. (10) ThuÕ thu nhËp cña CNV(ngêi cã thu nhËp cao). (11) Khi chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n CNV. (12a) Tr¶ l¬ng cho CNV b»ng s¶n phÈm hµng hãa.§èi víi s¶n phÈm hµng hãa kh«ng chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p khÊu trõ, ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo gi¸ b¸n cha cã thuÕ GTGT. (12b) Tr¶ l¬ng cho CNV b»ng s¶n phÈm hµng hãa.§èi víi s¶n phÈm hµng hãa kh«ng chÞu thuÕ GTGT hoÆc chÞu thuÕ GTGT theo ph¬ng ph¸p trùc tiÕp, kÕ to¸n ph¶n ¸nh doanh thu b¸n hµng theo gi¸ thanh to¸n (13) Nép BHXH, BHYT, KPC§ cho c¬ quan qu¶n lý. (14) BHXH, KPC§ vît chi ®îc cÊp bï. 4. Sæ kÕ to¸n. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 16
 • 17. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Lµ h×nh thøc biÓu hiÖn cña ph¬ng ph¸p ®èi øng kÕ to¸n lµ ph¬ng tiÖn vµ tÝnh chÊt c¬ b¶n ®Ó hÖ thèng ho¸ tµi liÖu kÕ to¸n trªn c¬ së chøng tõ gèc vµ tµi liÖu kÕ to¸n kh¸c. Sæ kÕ to¸n cã nhiÒu lo¹i do yªu cÇu qu¶n lý sæ kh¸c nhau vÒ chøc n¨ng ghi sæ, h×nh thøc tæ chøc, néi dung kÕt cÊu, ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n c¸c chØ tiªu, c¬ së sè liÖu ghi chÐp vµo sæ. C¨n cø vµo lÜnh vùc kinh doanh vµ quy m« cu¶ Doanh nghiÖp yªu cÇu qu¶n lý tr×nh ®é kÕ to¸n… ®Ó x¸c ®Þnh h×nh thøc sæ kÕ to¸n nªn ¸p dông: - NÕu DN ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chung h¹ch to¸n trªn c¸c sæ: + B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH + Sæ nhÊt ký chung + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 334, 338 + Sæ c¸i TK 334, 338 - NÕu DN ¸p dông nhËt ký sæ c¸i th× h¹ch to¸n trªn c¸c tæ: +B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng, BHXH + NhËt ký sæ c¸c TK 334, 338 + Sæ c¸i TK 334, 338 - NÕu DN ¸p dông nhËt ký chøng tõ th× h¹ch to¸n trªn c¸c tæ: + B¶ng ph©n bæ sè 1 + B¶ng kª 4, 5 + NhËt ký chøng tõ sè 7 + Sæ c¸i TK 334, 338 - NÕu DN ¸p dông h×nh thøc nhËt ký chøng tõ ghi sæ + B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng + Chøng tõ ghi sæ + Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ + Sæ kÕ to¸n chi tiÕt TK 334, 338 + Sæ c¸i TK 334, 338 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 17
 • 18. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Ch¬ng Ii T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tiÒn long vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty CP c¬ ®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An I. ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña C«ng ty. 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. 1.1. S¬ lîc lÞch sù ph¸t triÓn cña C«ng ty . C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi sè ®¨ng ký kinh doanh 290072654 do Së kÕ ho¹ch vµ ®Çu t tØnh NghÖ An cÊp ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2005. - Tªn gäi: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi - Trô së v¨n phßng c«ng ty: Mü Thîng – Hng Léc – NghÖ An. - §iÖn tho¹i: (038) 853 378 - 038 3 234 546 - Fax: 038 853 246 - Ng©n hµng më tµi kho¶n: Ng©n Hµng Ngo¹i Th¬ng – MST: 29003124970 - 1 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 18
 • 19. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - Vèn ®iÒu lÖ: 3.072.228.319 ®. + Cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n theo luËt ph¸p quy ®Þnh. + Cã con dÊu riªng, cã tµi kho¶n riªng ®îc më t¹i kho b¹c hoÆc c¸c ng©n hµng trong vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. + H¹ch to¸n kinh tÕ ®éc lËp vµ tö chñ vÒ tµi chÝnh, vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh, vÒ nghÜa vô ®èi víi nhµ níc, vÒ tæ chøc bé m¸y, vÒ tuyÓn dông, bè trÝ lao ®«ng + C«ng ty cã quyÒn huy ®éng vèn vµ ph¸t hµnh cæ phiÕu. + Chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ vµ gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ ngêi ®ai diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty. 1.2. Quy mô ho t ng:ạ độ V i s ph n đ u n l c không ng ng, các thành viên trong, ngày càng nhi uớ ự ấ ấ ỗ ự ừ ề công trình thi công v i giá tr l n. Ngu n nhân l c công ty t ch m y ch c ng iớ ị ớ ồ ự ừ ổ ấ ụ ườ nay đã lên đ n hàng trăm ng i, trong đó nhi u cán b , k s , nhân viên trình đ đ iế ườ ề ộ ỹ ư ộ ạ h c, cao đ ng... Công ty ph n đ u ngày càng nâng cao trình đ cho cán b , k s ,ọ ẳ ấ ấ ộ ộ ỹ ư công nhân viên phòng ban, b ph n và các công tr ng...ộ ậ ườ V lao đ ng, nhìn chung s l ng cũng nh ch t l ng c a Công ty tăng vàề ộ ố ượ ư ấ ượ ủ tăng đ u đ n trong 3 năm tr l i đây. Hi n nay s lao đ ng lên đ n g n 300 ng i.ề ặ ở ạ ệ ố ộ ế ầ ườ C th tình hình lao đ ng c a doanh nghi p đ c bi u hi n qua b ng bi u sau:ụ ể ộ ủ ệ ượ ể ệ ả ể B ng bi u 1ả ể : Tình hình lao đ ng và trình đ lao đ ng c a doanh nghi p:ộ ộ ộ ủ ệ Nă m T ngổ i h cĐạ ọ Cao ngđẳ Trung c pấ Công nhân Số LĐ % Số LĐ % Số LĐ % Số LĐ % Số LĐ % 200 7 156 10 0 10 6, 4 30 19, 2 41 26,3 75 48,1 200 8 217 10 0 19 8, 8 36 16, 6 60 27,6 102 47 200 9 297 10 0 22 7, 4 54 18, 2 77 25,9 144 48,5 M t đi u r t rõ đ nh n th y s phát tri n đáng k quy mô công ty đó là chộ ề ấ ể ậ ấ ự ể ể ỉ tiêu v doanh s , l i nhu n tăng nhanh và đ u, luôn hoàn thành nghĩa v đ i v i nhàề ố ợ ậ ề ụ ố ớ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 19
 • 20. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng n c, thu nh p bình quân đ u ng i ngày càng tăng, t ng ngu n v n lên đ n hàngướ ậ ầ ườ ổ ồ ố ế ch c t đ ng. Th hi n qua bi u sau:ụ ỷ ồ ể ệ ể B ng Bi u 2:ả ể B ng s li u th ng kê so sánh tình hình kinh doanh n m 2008 - 2009.ả ố ệ ố ă VT: ngĐ Đồ N mă Ch tiêuỉ VTĐ 2008 2009 Chênh l ch t ngệ ă Tuy tệ iđố T ngươ iđố Doanh thu thu nầ Đ ngồ 115.763.564.328 116.174.300.000 410.735.672 1.0035 L i nhu n thu nợ ậ ầ Đ ngồ 880.899.883 932.500.000 51.600.117 1.0585 Thuế 246.651.967 261.100.000 14.448.033 1.0586 T ng qu l ngổ ỹ ươ Đ ngồ 4.840.384.000 7.022.388.000 2.182.004.000 1.4508 Thu nh p bình quânậ ng iườ Ng iườ 1.200.000 1.750.000 550.000 1.4583 Lao đ ngộ Tháng 217 297 80 1.3687 Doanh thu thu n tăng 410.735.672 t c đ 1.0035%. L i nhu n thu n tăngầ ố ộ ợ ậ ầ 51.600.117 t c đ là 1.0585 %.Thu nh p bình quân trên ng i tăng 550.000 t c đố ộ ậ ườ ố ộ 1.3687 %. Ch ng t tình hình kinh doanh c a doanh nghi p đang phát tri n.ứ ỏ ủ ệ ể 1.3. Nhi m v s n xu t kinh doanh.ệ ụ ả ấ Nhi m v th nh t: Thi công đúng yêu c u các công trình theo k t qu đ uệ ụ ứ ấ ầ ế ả ấ th u, thi công hoàn thành các công trình, h ng m c công trình theo đúng ti n đ ,ầ ạ ụ ế ộ đúng quy cách, đ m b o ch t l ng, h giá thành đ ng th i đ m b o th m m c aả ả ấ ượ ạ ồ ờ ả ả ẩ ỹ ủ công trình. C th hoàn thành bàn giao công trình Đ ng 11 Qu ng Bình (12 t ) vào quýụ ể ườ ả ỷ 4/2010. Ti p t c thi công công trình c u, c ng ... theo đúng ti n đ , đúng yêu c u.ế ụ ầ ố ế ộ ầ Nhi m v th hai: Là đ u t xây d ng dân d ng và công nghi p.ệ ụ ứ ầ ư ự ụ ệ Nhi m v th ba: Là kinh doanh v t li u xây d ng.ệ ụ ứ ậ ệ ự Nhi m v th t là: Kinh doanh thi t b xe máy công trình.ệ ụ ứ ư ế ị 2. H th ng và c c u b máy v t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh c aệ ố ơ ấ ộ ề ổ ứ ả ả ấ ủ công ty. 2.1. H th ng và c c u b máy qu n lý s n xu t kinh doanh.ệ ố ơ ấ ộ ả ả ấ S đ 1ơ ồ : S đ t ch c b máy qu n lý c aơ ồ ổ ứ ộ ả ủ công ty GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 20
 • 21. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - T ng giám đ c:ổ ố Đi u hành chung m i ho t đ ng s n xu t kinh doanh c aề ọ ạ ộ ả ấ ủ Công ty. Ch u trách nhi m và lo đ vi c làm cho toàn th Cán b công nhân viên,ị ệ ủ ệ ể ộ tr c ti p ph trách các phòng K ho ch công ngh và tài chính k toán trong công ty.ự ế ụ ế ạ ệ ế - Phó giám đ c s n xu t:ố ả ấ Ký l nh đi u đ ng xe, thi t b thi công, quy t đ nhệ ề ộ ế ị ế ị đi u đ ng nhân l c n i b , tr ng ban gi i phóng m t b ng c a công ty. Ph tráchề ộ ự ộ ộ ưở ả ặ ằ ủ ụ công tác an toàn lao đ ng, tr t t an ninh trên các công tr ng Công ty, tr c ti p phộ ậ ự ườ ự ế ụ trách phòng v t t thi t b .ậ ư ế ị - Phó giám đ c k thu t:ố ỹ ậ Ph trách công tác k thu t, công ngh , khenụ ỹ ậ ệ th ng c a công trình, ph trách các công tác ti p nh n và áp d ng các quy trìnhưở ủ ụ ế ậ ụ công ngh thi công m i, ph trách công tác sáng ki n h p lý hóa s n xu t, tr c ti pệ ớ ụ ế ợ ả ấ ự ế ph trách phòng k thu t công ngh .ụ ỹ ậ ệ - Phó giám đ c n i chính:ố ộ T ch c phân công h p lý ngu n lao đ ng l p kổ ứ ợ ồ ộ ậ ế ho ch đào t o l u tr k th a ngu n lao đ ng c a công ty. Tr c ti p ph tráchạ ạ ư ữ ế ừ ồ ộ ủ ự ế ụ phòng hành chính. - Phòng k ho ch kinh doanh:ế ạ Khai thác tìm ki m vi c làm, tham m u choế ệ ư giám đ c ký k t h p đ ng kinh t ph c v s n xu t kinh doanh. L p k ho ch s nố ế ợ ồ ế ụ ụ ả ấ ậ ế ạ ả xu t kinh doanh, k ho ch đ u t dài h n và chi n l c s n xu t kinh doanh hàngấ ế ạ ầ ư ạ ế ượ ả ấ năm c a Công ty.ủ - Phòng K thu t công nghỹ ậ ệ: Nh n và tri n khai thi công các công trình, l pậ ể ậ bi n pháp t ch c thi công t p h p sáng ki n h p lý hóa s n xu t trong năm đ đệ ổ ứ ậ ợ ế ợ ả ấ ể ề GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 21
 • 22. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ngh khen th ng, qu n lý h s , máy móc, tài li u k thu t đ m b o đúng quy trìnhị ưở ả ồ ơ ệ ỹ ậ ả ả và l u tr , kh o sát các công trình tr c khi đ u th u.ư ữ ả ướ ấ ầ - Phòng V t t thi t bậ ư ế ị: L p k ho ch mua s m, s a ch a thi t b thi công.ậ ế ạ ắ ử ữ ế ị Tìm và gi i thi u ngu n hàng đ giám đ c ra quy t đ nh mua bán. T ch c theo dõiớ ệ ồ ể ố ế ị ổ ứ ho t đ ng c a các ph ng ti n giao thông, t ch c giao nh n các thi t b m i, thi tạ ộ ủ ươ ệ ổ ứ ậ ế ị ớ ế b s a ch a, đi u đ ng thi t b trên công tr ng.ị ử ữ ề ộ ế ị ườ - Phòng tài chính k toánế : T ng h p s li u th ng kê liên quan đ n côngổ ợ ố ệ ố ế trình, h ch toán riêng r t ng công trình, l p k ho ch thu chi tài chính, quy t toánạ ẽ ừ ậ ế ạ ế v i ban qu n lý các công trình ph n kinh phí đã hoàn thành và đ c ch p nh n thanhớ ả ầ ượ ấ ậ toán. - Phòng hành chính: Qu n lý toàn b h s cán b công nhân viên, l p vàả ộ ồ ơ ộ ậ qu n lý qu l ng, t ch c th c hi n các ch đ chính sách cho ng i lao đ ng, tả ỹ ươ ổ ứ ự ệ ế ộ ườ ộ ổ ch c theo dõi công tác an toàn lao đ ng, tham m u cho T ng giám đ c công tác thiứ ộ ư ổ ố đua khen th ng, k lu t. Ph trách công tác hành chính c a Công ty.ưở ỷ ậ ụ ủ 3. Tình hình chung v công tác k toán:ề ế 3.1. Hình th c t ch c công tác k toán.ứ ổ ứ ế Vi c t ch c, th c hi n các ch c năng nhi m v , n i dung công tác k toánệ ổ ứ ự ệ ứ ệ ụ ộ ế trong doanh nghi p do b máy k toán đ m nh n. Trên c s đó và d a trên tình th cệ ộ ế ả ậ ơ ở ự ự t , công ty áp d ng hình th c. T ch c công tác k toán t p trung.ế ụ ứ ổ ứ ế ậ 3.2. C c u b máy k toánơ ấ ộ ế S đ 3ơ ồ : T ch c b máy k toán có th khái quát trong s đ sau:ổ ứ ộ ế ể ơ ồ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 22
 • 23. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - K toán tr ng kiêm tr ng phòngế ưở ưở : Đi u hành t t c m i ho t đ ng tàiề ấ ả ọ ạ ộ chính c a công ty, phân công nhi m v cho t ng cá nhân trong phòng, giám sát chủ ệ ụ ừ ỉ đ o các b ph n k toán thành viên t ch c h ch toán qúa trình SXKD t i Công tyạ ộ ậ ế ổ ứ ạ ạ và ch u trách nhi m tr c Giám đ c.ị ệ ướ ố - Phó phòng k toán t ng h pế ổ ợ : Ch u trách nhi m tr c k toán tr ng các côngị ệ ướ ế ưở vi c đ c giao, đ c y quy n khi k toán tr ng v ng m t, có nhi m v t ng h pệ ượ ượ ủ ề ế ưở ắ ặ ệ ụ ổ ợ t t c các s li u do k toán thành ph n cung c p. T đó làm c s h ch toán toànấ ả ố ệ ế ầ ấ ừ ơ ở ạ b quá trình s n xu t kinh doanh.ộ ả ấ - K toán v t t - tài s n c đ nhế ậ ư ả ố ị : Theo dõi tình hình c p phát v t t , tình hìnhấ ậ ư tăng gi m tài s n c đ nh, tính trích kh u hao TSCĐ đ ng th i theo dõi thanh toánả ả ố ị ấ ồ ờ các kho n ph i thu ph i tr cho khách hàng.ả ả ả ả - K toán ti n l ng - ngân hàngế ề ươ : Tính toán ti n l ng và các kho n trích theoề ươ ả l ng.ươ - K toán công n c p đ iế ợ ấ ộ : Theo dõi ki m tra các ch ng t mà k toán đ i đãể ứ ừ ế ộ x lý ban đ u g i v đ h ch toán t i phòng tài chính k toán.ử ầ ử ề ể ạ ạ ế - K toán TT v i ban A, thuế ớ ế: Căn c vào hóa đ n mua bán v t t tài s n, theoứ ơ ậ ư ả dõi tính giá thu đ u ra đ u vào và các kho n ph i n p cho nhà n c.ế ầ ầ ả ả ộ ướ 3.3. Hình th c s k toán đang áp d ng:ứ ổ ế ụ Công ty đang áp d ng là hình th c “Ch ng t ghi s ".ụ ứ ứ ừ ổ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 23
 • 24. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Hình th c k toán ch ng t ghi s : Căn c tr c ti p đ ghi s k toán t ngứ ế ứ ừ ổ ứ ự ế ể ổ ế ổ h p là các ch ng t ghi s do k toán l p trên c s các ch ng t g c ho c b ngợ ứ ừ ổ ế ậ ơ ở ứ ừ ố ặ ả t ng h p ch ng t g c cùng n i dung kinh t , đính kèm đ y đ ch ng t g c.ổ ợ ứ ừ ố ộ ế ầ ủ ứ ừ ố S 4:ơ đồ Hình th c ghi s k toán “ Ch ng t ghi s ”.ứ ổ ế ứ ừ ổ Ghi chó: Ghi ngµy th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra Ghi cuèi th¸ng II. Thùc tr¹ng c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi. 1. C«ng t¸c qu¶n lý chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 24
 • 25. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 1.1. Qu¶n lý c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c¬ së. 2.1. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng * C¸c h×nh thøc tiÒn l¬ng vµ ph¹m vi ¸p dông - C¨n vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh, tæ chøc lao ®éng cña doanh nghiÖp gi¸m ®èc quy ®Þnh tr¶ l¬ng cô thÓ theo hai h×nh thøc ®ã lµ h×nh thøc tr¶ l- ¬ng thoe thêi gian vµ h×nh thøc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm. - Ph¹m vi ¸p dông: + §èi víi lao ®éng gi¸n tiÕp tr¶ l¬ng theo thêi gian + §èi víi lao ®éng trùc tiÕp ®îc tr¶ l¬ng theo s¶n phÈm * Quy chÕ sö dông lao ®éng, sö dông quü l¬ng - Quy chÕ sö dông lao ®éng: §èi víi ngêi lao ®éng ®îc ®µo t¹o tuyÓn chän ®óng nghiÖp vô chuyªn m«n, khi lµm viÖc oh¶i tu©n thñ nguyªn t¾c lao ®éng vµ ®îc hëng mäi chÕ ®é quy ®Þnh. - Quy chÕ sö dông quü l¬ng Kh«ng vît chi so víi quü tiÒn l¬ng, tr¸nh t×nh tr¹ng dån chi quü tiÒn l¬ng vµo cuèi th¸ng, cuèi n¨m. §èi víi nh÷ng ngêi ®îc hëng theo l¬ng s¶n phÈm th× ngêi nµo lµm ®îc nhiÒu hëng l¬ng cao, lµm Ýt th× l¬ng thÊp. §©y còng lµ c¸ch kho¸n hîp lý gióp ngêi lao ®éng h¨ng h¸i h¬n trong c«ng viÖc ®îc giao. 2.2. H¹ch to¸n lao ®éng. * H¹ch to¸n vÒ thêi gian lao ®éng: §Ó theo dâi viÖc sö dông thêi gian lao ®éng, ®èi víi tõng c«ng nh©n cña tõng bé phËn trong doanh nghiÖp ®ång thêi ®Ó h¹ch to¸n thêi gian lao ®éng, doanh nghiÖp sö dông “B¶ng chÊm c«ng” ®Ó theo dâi thêi gian c«ng nh©n tham gia lao ®éng vµ lµ c¬ së ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng ®èi víi bé phËn lao ®énghwæng l¬ng theo thêi gian. B¶ng chÊm c«ng nh»m theo dâi ngµy c«ng lµm viÖc thùc tÕ, ngµy nghØ viÖc, ngõng viÖc, nghØ hëng BHXH ®Ó lµm c¨n cø tr¶ l¬ng tr¶ BHXH. B¶ng chÊm c«ng ®îc lËp hµng th¸ng t¹i c¸c c¬ së s¶n xuÊt c¸c phßng ban vµ tõng bé phËn. Sau ®©y em xin trÝch b¶ng chÊm c«ng t¹i C«ng ty. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05 25
 • 26. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å 1: ®¬n vÞ : C«ng ty CP TM ĐI N T BINH ANỆ Ử bé phËn: V¨n phßng B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 10 n¨m 2009 STT H ä v µ tª n CÊp bËc l- ¬ng hoÆ c CBC V H Ö s è l- ¬ n g N g µ y l µ m v i Ö c tr o n g t h ¸ n g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sè ngµy nghÞ Sè lµm thªm Tæng ngµy c«ng T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 C N T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN T2 T3 T4 T5 T6 T7 C N 1 V õ tr ọ n G § 4. 6 6 x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - x x x x x x x 2 2 2 8 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 27. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng g T h ư ở n g 2 P h a n V ă n H ù n g PG§ 4. 6 5 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 2 2 2 8 3 T rị n h th i vĩ n h H K T T 3. 9 5 x - x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - x x x x x x x 3 1 2 7 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 28. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ằ n g 4 P h ạ m H ư n g P P 3. 9 x - x x x x x x - x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x - 3 1 2 7 5 P h ù n g th ị th u H o ài K T V 3. 3 8 x - x x x x x x - x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - 3 1 2 7 6 H o à n g K T V 3,0 28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - 2 2 2 8 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 29. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng th i T h ắ m ... ... ... C é n g Ngµy 30 th¸ng 10 n¨m 2009 Ngêi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Ngêi duyÖt ( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn ) Ký hiÖu chÊm c«ng: - l¬ng s¶n phÈm: SP - L¬ng thêi gian: x - Èm, §iÒu dìng: « - Con èm: C« - Thai s¶n: TS - Tai N¹n: T - NghØ PhÐp: P - Héi häp, häc tËp: H - NghØ bï: NB - NghØ kh«ng l¬ng: KL - Ngõng viÖc: N - Lao ®éng nghÜa vô: L§ BiÓu ®å 2: ®¬n vÞ : C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi bé phËn: CNTTSX B¶ng chÊm c«ng Th¸ng 05 n¨m 2010 MÉu sè 014-L§TL Ban hµnh theo Q§sè: 15/2006/Q§/BTC Ngµy 20/03 cña bæ tri BTC STT Hä vµ tªn Ngµy lµm viÖc trong th¸ng GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 30. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng CÊp bËc l- ¬ng hoÆc CBCV H Ö sè l- ¬ ng 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Sè ngµy nghÞ Sè lµm thªm Tæng ngµy c«ng Hä vµ tªn T7 C N T 2 T 3 T 4 T 5 T 6 T 7 C N T2 T3 T4 T5 T6 T7 C N T2 T3 T4 T5 T6 T7 C N T2 T3 T4 T5 T 6 T7 CN 1 Lª Thanh S¬n Tæ Tr- ëng 1. 65 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - 3 4 26 2 TrÇn ThÞ Thanh 1. 44 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - 3 5 26 3 TrÇn ThÞ Thoa 1. 55 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x o o o - o o x x x x x 2 5 21 4 NguyÔn ThÞ Lý 1. 75 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 2 7 26 5 TrÇn ThÞ Hång 1. 75 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - 2 4 26 6 TrÇn ThÞ Linh 1. 75 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x x x x x - 3 5 26 7 TrÇn H÷u Phong ... 1. 75 x - x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - x x o o o x 4 23 Céng Ngµy 30 th¸ng 05n¨m 2010 Ngêi chÊm c«ng Phô tr¸ch bé phËn Ngêi duyÖt ( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn ) ( ký, râ hä tªn ) Ký hiÖu chÊm c«ng: - l¬ng s¶n phÈm: SP - L¬ng thêi gian: x - Èm, §iÒu dìng: « - Con èm: C« - Thai s¶n: TS - Tai N¹n: T - NghØ PhÐp: P - Héi häp, häc tËp: H - NghØ bï: NB - NghØ kh«ng l¬ng: KL - Ngõng viÖc: N - Lao ®éng nghÜa vô: L§ GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 31. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 2.2 H¹ch tãan kÕt qu¶ lao ®éng H¹ch to¸n kÕt qu¶ lao ®éng lµ theo dâi ghi chÐp kÕt qu¶ lao ®éng cña c«ng nh©n viªn biÓu hiÖn b»ng sè lîng (khèi lîng) s¶n phÈm c«ng viÖc ®· hoµn thµnh cña tõng ngêi hay tõng tæ, nhãm lao ®éng. C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi ®ang ¸p dông lao ®éng thùc hiÖn trªn chøng tõ lµm kho¸n. H¹ch to¸n lao ®éng lµm c¬ sá ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng cho ngêi lao ®éng hæng l- ¬ng theo s¶n phÈm. TrÝch dÉn phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh ë C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An : PhiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh ë c«ng ty C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi Tªn ®¬n vÞ (hoÆc c¸ nh©n theo hîp ®ång sè 3) phiÕu x¸c nhËn s¶n phÈm hoÆc c«ng viÖc hoµn thµnh Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010 Bé phËn b¸n hµng Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010 Tæ Tªns¶nphÈm (CV) §VT Sè lîng §¬n gi¸ §/M3 Thµnh tiÒn Sè tiÒn ®îc hëng 1 2 3 4 5 6 7 Tæ 1 m3 11,206 9.000.000 100.854.000 12.200.000 Tæ 2 m3 15,154 10.000.000 151.540.000 15.540.000 Tæ 3 m3 13,106 8.000.000 104.848.000 13.800.000 Céng 39.466 357.242.0 00 41.540.00 0 Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010 Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ To¸n trëng (§· ký) Ngêi lËp phiÕu (§· Ký) 3. C¸ch tÝnh l¬ng vµ B¶o hiªm x· héi 3.1 C¸ch tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng 3.1.1 C¸ch tÝnh l¬ng theo thêii gian GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 32. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ViÖc tÝnh l¬ng theo thêi gian ®îc c¨n cø trªn sè lîng chøc vô, phô cÊp khu vùc, phô cÊp chøc vô vµ sè ngµy c«ng trong th¸ng ®Ó tr¶ l¬ng. TrÝch dÉn b¶ng thanh to¸n l¬ng cña bé ph¹n v¨n phßng, ë C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi nh sau: C¸ch tÝnh l¬ng thêi gian cña bé phËn v¨n phßng: VÝ dô: C¸ch tinh l¬ng cña ¤ng NguyÔn B¸ SÜ chøc vô Gi¸m §èc, hÖ sè l¬ng c¬ b¶n lµ 4.66, phô cÊp chøc vô lµ 0.5, BHXH khÊu trõ vµo sè l¬ng 6%, BHYT 1.5%, , BHTN 1%, møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh 730.000. Tõ ®ã ta cã thÓ tÝnh: Long c¬ b¶n: = (HÖ sè l¬ng + l¬ng phô cÊp) x 730.000 = (4.66 + 0.5) x 730.000 = 3.766.800 (§ång) - Trong th¸ng ¤ng Sü lµm thªn ®îc 1 ngµy c«ng tÝnh thµnh tiÒn: L¬ng CB x Sè ngµy lµm thªm Thµnh tiÒn = 26 = = 3.766.800 x 1 26 144.877 (®ång) - Tæng thanh to¸n = L¬ng CB + L¬ng lµm thªm = 3.766.800 + 144.877 = 3.911.677 (®ång) - BHXH = L¬ng CB x 6% = 3.766.800 x 6% = 226.008 (®ång) - BHYT = L¬ng CB x 1.5% = 3.766.800 x 1.5% = 56.502 (®ång) - BHTN = L¬ng CB x 1% = 3.766.800 x 1% =37.668 (®ång) Thùc nhËn = Tæng tiÒn thanh to¸n - (BHXH + BHYT + BHTN + T¦) = 3.911.678 - (226.008 + 56.502 + 37.668 + 0) = 3.591.499 (®ång) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 33. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 34. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 3: ®¬n vÞ : C«ng ty CP TM ĐI N T BÌNH ANỆ Ử bé phËn: V¨n phßng B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 08 n¨m 2009 §VT: §ång T T Hä vµ tªn CV HÖ SL Phô cÊp CV Ngµy Hëng theo chÕ ®é LCB Lµm thªm Tæng tiÒn thanh to¸n Trõ c¸c kho¶n Thùc lÜnh NC TT BHXH(5% ) BHYT(1% ) BHTN(1% ) Céng 1 Võ tr ngọ Th ngưở G§ 4.66 0.5 26 3,766,800 2 298754 4056554 226,008 56,502 37,668 320,178 3736376 2 Phan Văn Hùng PG§ 4.65 0.4 26 3,686,500 2 283577 3970077 221,190 55,298 36,865 313,353 3656724 3 Tr nh thi vĩnhị H ngằ KTT 3.95 0.3 26 3,102,500 1 119327 3221827 186,150 46,538 31,025 263,713 2958114 4 Ph m Hạ ưng PP 3.9 0.3 26 3,066,000 1 117923 3183923 183,960 45,990 30,660 260,610 2923313 5 Phùng th thuị Hoài KT V 3.38 0.2 26 2,613,400 3 301546 2914946 156,804 39,201 26,134 222,139 2692807 6 Hoàng thi Th mắ KT V 3.28 0.2 26 2,540,400 2 195415 2735815 152,424 38,106 25,404 215,934 2519881 C ngộ 18,775,600 1316542 20083142 1,126,536 281,634 187,756 1,595,927 18487215 Ngµy 30 th¸ng 10 N¨m 2009 Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ To¸n Trëng (§· Ký) KÕ to¸n Thanh To¸n (§· Ký) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 35. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3.2.1 C¸ch tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm ViÖc tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm ®îc c¨n cø trªn hÖ sè l¬ng, chøc vô, phô cÊp chøc vô, phô cÊp khu vùc vµ mét sè ngµy trong th¸ng ®Ó tr¶ l¬ng. TrÝch b¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng cña bé phËn b¸n hµng cña doanh nghiÖp T nh©n Hoµng Hng nh sau: Ch¸ch tÝnh l¬ng cña bé phËn hëng l¬ng theo s¶n phÈm: VÝ dô: ¤ng Lª Thanh S¬n HÖ sè l¬ng cña «ng Lª Thanh S¬n lµ 1,65 trong ®ã phô cÊp khu vùc lµ 0.1, møc l- ¬ng tèi thiÓu theo khu vùc lµ 730.000 trong th¸ng th× l¬ng c¬ b¶n cña «ng ®îc tÝnh: = (HÖ sè l¬ng CB + Phô cÊp) x 730.000 = (1.65 + 0,1) x 730.000 = 1.277.500® HÖ sè l¬ng Tæng sè l¬ng kho¸n 11.403.823 = = = 1.33 ® Kho¸n tæ 1 Tæng sè l¬ng CB (T1) 8.570.200 L¬ng kho¸n = HÖ sè l¬ng kho¸n x l¬ng CB = 1.33 x 1.277.500 = 1.699.075 (®ång) Còng trong th¸ng nµy anh S¬n thùc hiÖn ®îc 4 ngµy c«ng nªn sè l¬ng thêi gian cña anh ®îc tÝnh: L¬ng CB x Sè ngµy c«ng L¬ng thêi gian = 26 1.277.500 x 4 = = 196.538 (®ång) 26 BHXH = L¬ng CB X 6% = 1.277.500 x 6 % = 76.650 (®ång) BHYT = L¬ng CB x 1.5% = 1.277.500 x 1.5 % = 19.163 (®ång) BHTN = L¬ng CB x 1% = 1.277.500 x 1 % = 12.775 (®ång) Thùc nhËn = (l¬ng kho¸n + l¬ng thêi gian) - (BHXH + BHYT + BHTN) = (1.699.075 + 196.538 ) - (76.650 + 19.163 + 12.775) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 36. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng = 1.895.613 – 108.588 = 1.787.026 (®ång) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 37. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 4: ®¬n vÞ : C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi bé phËn: CNTTSX B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2010 §VT: ®ång Gi¸m ®èc (®· ký) KÕ to¸n trëng (§· ký) KÕ to¸n thanh to¸n (§· ký) BHXH(6%)BHYT(1.5%)BHTN(1%) Céng 1 Lª Thanh S¬n 1.65 4 0.1 1,277,500 196,538 1,699,075 1,895,613 76,650 19,163 12,775 108,588 1,787,026 2 TrÇn ThÞThanh 1.44 5 1,051,200 202,154 1,398,096 1,600,250 63,072 15,768 10,512 89,352 1,510,898 3 TrÇn ThÞThoa 1.55 5 1,131,500 217,596 1,504,895 1,722,491 67,890 16,973 11,315 96,178 1,626,314 4 NguyÔn ThÞLý 1.75 7 1,277,500 343,942 1,699,075 2,043,017 76,650 19,163 12,775 108,588 1,934,430 5 TrÇn ThÞHång 1.75 4 1,277,500 196,538 1,699,075 1,895,613 76,650 19,163 12,775 108,588 1,787,026 6 TrÇn ThÞLinh 1.75 5 1,277,500 245,673 1,699,075 1,944,748 76,650 19,163 12,775 108,588 1,836,161 7 TrÇn H÷u Phong 1.75 4 1,277,500 196,538 1,699,075 1,895,613 76,650 19,163 12,775 108,588 1,787,026 Céng 8,570,200 1,598,981 11,398,366 12,997,347 514,212 128,553 85,702 728,467 12,268,880 Hä vµ tªn Tông lương c¸ c kho¶n khÊu trõ Thùc lÜnhTT L­ ¬ng c¬ b¶n L­ ¬ng thêi gian L­ ¬ng kho¸ n Ngµy c«ng HÖsè l­ ¬ng HÖsè phô Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 38. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 5 §¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi b¶ng tæng hîp tiÒn l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2010 T T Bé phËn Tµi kho¶ n L¬ng c¬ b¶n Tæng l¬ng C¸c kho¶n khÊu trõ Thùc lÜnh K nh BHXH (6%) BHYT (1.5% ) BHTN (1%) Céng 1 TiÒn l¬ng c«ng nh©n trùc tiÕp 622 8,570,200 12,997,347 514,212 128,55 3 85,702 728,467 12,268,88 0 2 TiÒn l¬ng cña c«ng nh©n ph©n xëng 627 8,920,000 8,920,000 535,200 133,80 0 89,200 758,200 8,161,800 4 TiÒn l¬ng NV QLDN 642 18,775,60 0 19,835,504 1,126,536 281,63 4 187,756 1,595,92 6 18,239,57 8 Tæng céng X 36,265,8 00 41,752,85 1 2,175,9 48 543,9 87 362,658 3,082,5 93 38,670,2 58 Ngµy 3 th¸ng 05 n¨m 2010 KÕ to¸n thanh to¸n (Ký tªn) KÕ to¸n trëng (Ký tªn) DuyÖt (Ký tªn) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 39. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å 6: ®¬n vÞ C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi B¶ng tæng hîp c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2010 T T Bé phËn L¬ng c¬ b¶n BHXH BHYT BHTN KPCD 6% 16% 1.5% 3% 1% 1% 2% 1 SXTT 8.570.200 514,212 1,371,232 128,553 257,106 85,702 85,702 171,404 2 CNPX 8,920,000 535,200 1,427,200 133,800 267,600 89,200 89,200 178,400 3 QLDN 18.775.600 1,126,536 3,004,096 281,634 563,268 187,756 187,756 375,512 Céng 36,586,800 2,175,948 5,802,528 543,987 1,087,974 362,658 362,658 725,316 Ngêi lËp (Ký tªn) KÕ to¸n trëng (Ký tªn) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 40. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3.2 C¸ch tÝnh trî cÊp BHXH §Ó tÝnh trî cÊp BHXH c¨n cø ®Ó x¸c ®Þnh ®ã lµ phiÕu nghØ hëng chÕ ®é BHXH trong trêng hîp bÞ èm ®au, thai s¶n, tai n¹n lao ®éng... Díi ®©y lµ vÝ dô ®îc hëng trî cÊp BHXH. B¶ng biÓu sè 7: PhiÕu nghØ hëng BHxh Hä tªn: Trµn ThÞ Thoa - Tuæi 25 C¬ quan y tÕ Ngµy Th¸ng n¨m Lý do Sè ngµy nghØ Y b¸c sÜ Ký tªn ®ãng dÊu Sè Ngµy thùc nghØ X¸c nhËn Cña phô Tr¸ch BP Tæng sè Tõ ngµy ®Õn hÕt Ngµy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 BÖnh viÖn Ba lan 20/05/2010 BÞ èm 5 20/05/2010 23/05/2010 ®· ký 3 §· ký PhÇn thanh to¸n Sè ngµy nghØ trÝch BHXH L¬ng b×nh qu©n 1 ngµy % trÝch BHXH Sè tiÒn hëng BHXH 10 11 12 13 3 49.134,6 75% 184.255 Cuèi th¸ng kÕ to¸n c¨n cø vµo phiÕu nghØ hëng chÕ ®é BHXH ®Ó lËp b¶ng thanh to¸n BHXH tr¶ thay l¬ng cho ngêi lao ®éngvµ lËp b¸o c¸o quyÕt to¸n víi c¸c c¬ quan BHXH cÊp trªn. TrÝch b¶ng thanh to¸n BHXH trong th¸ng 05 cña C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An nh sau: GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 41. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu sè 8: B¶ng thanh to¸n BHXH Th¸ng 05 n¨m 2010 Tt Hä vµ tªn NghØ èm NghØ tai n¹n Tæng sè tiÒn Ký nhËn Sè ngµy Sè tiÒn Sè ngµy Sè tiÒn 1 TrÇn ThÞ Thoa 5 184.255 184.255 3 TrÇn H÷u Phong 3 110.553 110.553 Céng 3 110.55 3 5 184.25 5 294.80 8 Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ to¸n trëng (§· ký) KÕ to¸n BH (§· ký) C¸ch tÝnh BHXH: VÝ dô: TÝnh trî cÊp BHXH cho chÞ TrÇn ThÞ Thoa víi hÖ sè l¬ng 1.75 th× sè tiÒn chi ®îc hëng lµ: HÖ sè l¬ng x 730.000 x sè ngµy nghØ = x 75% 26 1.75 x 730.000 = x 75% x 5 = 184.255 26 4. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng hµng th¸ng trªn c¬ së c¸c chøng tõ 4.1 B¶ng ph©n æ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng B¶ng thanh to¸n tiÒn l¬ng, tiÒn thëng, BHXH tr¶ thay l¬ng ®· tiÕn hµnh lËp b¶ng ph©n bæ tiiÒn l¬ng. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 42. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng TrÝch b¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng cña doanh nghiÖp T nh©n Hoµng Hng nh sau: GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 43. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å 9: B¶ng ph©n bæ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Th¸ng 05 n¨m 2010 T T TK TK ghi cã §TSD ghi nî TK334- Ph¶I tr¶ CNV TK 338- Ph¶I tr¶ ph¶I nép kh¸c Tæng céng LCB L¬ng thùc tÕ C¸c kho¶n kh¸c Céng TK334 3382 (2%) 3383 (16%) 3384 (3%) BHTN (1%) Céng 1 622 TiÒn l¬ng CNSXTT 8,570,200 12,997,347 12,997,347 259,947 2,079,576 389,920 129,973 2,859,416 15,856,763 2 627 TiÒn l¬ng CNPX 8,920,000 8,920,000 8,920,000 178,400 1,427,200 267,600 89,200 1,962,400 10,882,400 3 642 TiÒn l¬ng NVQLPX 18,775,600 19,835,504 19,835,504 396,710 3,173,681 595,065 198,355 4,363,811 24,199,315 4 338 BH tr¶ thay l¬ng 294.808 294.808 294.808 5 334 BHXH khÊu trõ vµo l- ¬ng 2,175,948 543,987 362,658 3,082,593 3,082,593 Céng 36,265,800 41,752,851 294.808 42.047.659 835,057 8,856,404 1,796,573 780,187 12,268,220 54.315.879 Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ to¸n trëng (§· ký) KÕ to¸n thanh to¸n (§· ký) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 44. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 4.2 PhiÕu chi Dïng ®Ó x¸c ®Þnh c¸c kho¶n tiÒn mÆt, ngo¹i tÖ, vµng b¹c, kim khÝ quý, ®¸ quý thùc tÕ xuÊt quü ghi vµo sæ kÕ to¸n §¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi Sè: 02 – TT Q§ 1141/TC/Q§ K§KT PhiÕu chi Sè 765 - Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2010 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: NguyÔn ThÞ Loan Nî: TK334: §Þa chØ: C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An Cã: TK111: Lý do chi: Tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n viªn Sè tiÒn: 38.670.258 (Ba m¬i t¸m triÖu s¸u tr¨m b¶y m¬i ngh×n hai tr¨m n¨m m¬i t¸m ®ång) KÌm theo: 1 chøng tõ gèc Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) KÕ to¸n trëng (Ký tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: (T¸m m¬i s¸u triÖu, mét tr¨m n¨m t ngh×n, chÝn tr¨m ®ång) Thñ quü (Ký tªn) Ngêi nhËn tiÒn (Ký tªn) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 45. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi Sè: 02- TT Q§ 1141/TC/Q§ K§KT PhiÕu chi Sè: 766 - Ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2010 Hä vµ tªn: NguyÔn ThÞ Lan Nî: TK3382: 365.868 §Þa chØ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi Cã: TK111: 365.868 Lý do chi: TrÝch nép cho c¬ quan cÊp trªn Sè tiÒn: 362.658 (Ba tr¨m s¸u m¬i hai ngh×n s¸u tr¨m n¨m m¬i t¸m ®ång) KÌm thoe: 1 Chøng tõ gèc Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) KÕ to¸n trëng (ký tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn : (Ba tr¨m s¸u m¬i hai ngh×n s¸u tr¨m n¨m m¬i t¸m ®ång) Thñ quü (Ký tªn) Ngêi nhËn tiÒn (ký tªn) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 46. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi S«: 02 – TT Q§1141/TC/ Q§ K§KT PhiÕu chi Sè: 767 - ngµy 30 th¸ng 05 n¨m 2010 Hä vµ tªn ngêi nhËn tiÒn: §Æng ThÞ Hång Nî 338: 11.905.562 §Þa chØ: Cty T nh©n Hoµng Hng Cã 111: 11.905.562 Lý do chi: TrÝch népBHXH, BHYT, BHTN lªn c¬ quan cÊp trªn Sè tiÒn: 11.905.562 (Mêi mét triÖu chÝn tr¨m linh n¨m ngh×n n¨m tr¨m s¸u m¬i hai ®ång) KÌm theo: 1 Chøng tõ gèc Thñ trëng ®¬n vÞ (Ký tªn) KÕ to¸n trëng (Ký tªn) Ngêi lËp phiÕu (Ký tªn) §· nhËn ®ñ sè tiÒn: (Mêi mét triÖu chÝn tr¨m linh n¨m ngh×n n¨m tr¨m s¸u m¬i hai ®ång) Thñ quü (Ký tªn) Ngêi nhËn tiÒn (Ký tªn) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 47. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 10: Sæ chi tiÕt TK 334 (ph¶i tr¶ c«ng nh©n viªn) Th¸ng 05 n¨m 2010 Ntgs Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d Sh Nt Nî Cã Nî Cã 1. Sè d ®µu th¸ng 1.500.0 00 2. sè ph¸t sinh trong th¸ng 30/05 01 30/05 - TL CN trùc tiÕp SX 622 12.997.347 30/05 02 30/05 -TL CN ph©n xëng 627 8.920.000 30/05 04 30/05 - TL NV Qu¶n lý 642 19.835.504 30/05 05 30/05 - BHXH,BHYT khÊu trõ l¬ng 338 3.082.593 30/05 06 30/05 - BHXH tr¶ thay l- ¬ng 338 294.804 30/05 07 30/05 - Thanh to¸n tiÒn l- ¬ng cho CNV 111 38.670.258 Céng sè ph¸t sinh 41.752.8 51 42.047.6 59 3.Sè d cuèi th¸ng 1.794.8 08 Gi¸m ®èc (§· ký) kÕ to¸n trëng (§· ký) KÕ to¸n thanh to¸n (§· ký) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 48. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 11 Sæ chi tiÕt TK 3382 (KPC§) Th¸ng 05 n¨m 2010 ntgs Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d Nî Cã Nî Cã sh nt 1. Sè d ®µu th¸ng 2. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 30/0 5 BH06 30/05 - TL CN trùc tiÕp SX 622 259.948 30/0 5 BH06 30/05 - TL CN ph©n xëng 627 178.400 30/0 5 BH06 30/05 - TL NV QLDN 642 396.710 30/0 5 BH06 30/05 _TrÝch nép cho cÊp trªn - Chi KPC§ t¹i ®¬n vÞ 111 111 362.658 362.658 Céng ph¸t sinh 362.65 8 835.057 3. Sè d cuèi th¸ng - Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ to¸n trëng (§· ký) KÕ to¸n BH (§· ký) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 49. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 12: Sæ chi tiÕt TK 3383 (BHXH) Th¸ng 05 n¨m 2010 gt gs Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè ph¸t sinh Sè d sh nt Nî Cã Nî Cã 1. Sè d ®Çu th¸ng - 2. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 30/0 5 BH0 6 30/05 - TL CN trùc tiÕp SX 622 2.079.576 30/0 5 BH0 6 30/05 -TL CN ph©n xëng 627 1.427.200 30/0 5 BH0 6 30/05 - TLNV qu¶n lý DN 642 3.173.681 30/0 5 BH0 6 30/05 - BHXH tr¶ thay l¬ng 334 294.808 30/0 5 BH0 6 30/05 - BHXH khÊu trõ l¬ng 334 2.175.948 30/0 5 BH0 6 30/05 - Trich tiÒn nép cho c¬ quan BH 111 8.856.40 4 30/0 5 BH0 6 30/05 - NhËn BH tr¶ thay l¬ng do c¬ quan BH tr¶ 1111 294.808 Céng sè ph¸t sinh 9.151.21 2 9.151.21 2 3. Sè d cuèi th¸ng - Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ to¸n trëng (§· ký) KÕ to¸n BH (§· ký) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 50. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 13: Sæ chi tiÕt Tk 3384 (BHYT) Th¸ng 05 n¨m 2010 gt gs Chøng tõ DiÔn gi¶i TK § Sè ph¸t sinh Sè d sh gt Nî Cã Nî Cã 1. Sè d ®Çu th¸ng - 2. Sè ph¸t sinh trong th¸ng 30/0 5 BH06 30/05 - TL CN trùc tiÕp 622 389.920 30/0 5 BH06 30/05 - TL CN ph©n xëng 627 267.600 30/0 5 BH06 30/05 - TL NV QLDN 642 595.065 30/0 5 BH06 30/05 - BHXH khÊu trõ l- ¬ng 334 543.987 30/0 5 BH06 30/05 - Nép tiÒn cho c¬ quan BH 1111 1.796.573 Céng ph¸t sinh 1.796.573 1.796.57 3 3. Sè d cuèi th¸ng - Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ to¸n trëng (§· ký) KÕ to¸n BH (§· ký) 5. Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng Tr×nh tù h¹ch to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i DNTN Hoµng Hng c¨n cø cø vµo chøng tõ kÕ to¸n ®· lËp ®Ó tÝnh tiÒn l¬ng vµo cuèi th¸ng c¸c chøng tõ ®Ó c¨n cø ®ã bao gåm: B¶ng thanh tãan BHXH, b¶ng ph©n bæ sè 1. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 51. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Ngêi lËp biÓu ®å ®ã lµ KÕ to¸n viªn vµ vµo sæ c¸i,… mµ muèn vµo sæ c¸i th× tríc hÕt kÕ to¸n ph¶i lËp chøng tõ ghi sæ. TrÝch dÉn chøng tõ ghi sæ cña C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi nh sau: BiÓu ®å sè 15: Chøng tõ ghi sæ Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010 Sè: 02 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã - L¬ng tr¶ cho CN trùc tiÕp SX 622 334 12.997.347 - L¬ng tr¶ cho CN ph©n xëng 627 8.920.000 - L¬ng tr¶ cho NV QLDN 642 19.835.504 - BHXH tr¶ thay l¬ng 3383 294.808 Céng x x 42.047.659 BiÓu ®å sè 16: Chøng tõ ghi sæ Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010 Sè: 03 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi khaán Sè tiÒn Nî Cã Tr¶ l¬ng cho CNV 334 1111 38.670.258 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 52. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Céng 38.670.258 BiÓu ®å sè 17: Chøng tõ ghi sæ Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010 Sè: 04 TrÝch yÕu Sè hiÖu tµi kho¶n Sè tiÒn Nî Cã - TrÝch nép BHXH 338.3 111 8.856.404 - Dïng quü TM nép BHYT cho c¬ quan cÊp trªn 338.4 111 1.796.573 - Dïng quü TM nép BHTN cho c¬ quan 338.8 111 780.187 - Dïng quü TM nép KPC§ cho c¬ quan cÊp trªn 338.2 111 362.658 - Chi tiªu KPC§ t¹i ®¬n vÞ 338.2 111 362.658 Céng x x 12.268.2 20 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 53. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng BiÓu ®å sè 18: Chøng tõ ghi sæ Ngµy30 th¸ng 05 n¨m 2010 Sè: 05 TrÝch yÕu sè hiÖu tµi kho¶n sè tiÒnNî Cã - TrÝch nép BHXH, BHYT,BHTN, KHC§, vµo chi phÝ SXKD 622 338 2.859.416 627 1.962.400 642 4.363.811 - KhÊu trõ vµo l¬ng BHXH, BHYT, BHTN 334 3.082.593 Céng x x 12.268.220 BiÓu ®å sè 19: Sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ Chøng tõ ghi sæ Sè tiÒn Sè hiÖu Ngµy th¸ng 01 30/05 42.047.659 02 30/05 38.670.258 03 30/05 12.268.220 04 30/05 12.268.220 Céng 30/05 104.852.319 Tõ sè liÖu cña c¸c chøng tõ trªn ta cè thÓ lËp sæ c¸i cho TK334, TK338. TrÝch dÉn sæ c¸i TK mµ C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi. BiÓu ®å sè 20: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi §Þa chØ: Mü Thîng – Hng Léc – NghÖ An GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 54. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Sæ c¸i TK334 Chøng Tõ DiÔn gi¶i TK §¦ Sè tiÒn Sh Nt Nî Cã 1. Sè d ®Çu th¸ng 1.500.000 2. Sè phat sinh trong th¸ng 01 30/05 - TL tr¶ cho CN trùc tiÕp 622 12.997.347 01 30/05 - TL tr¶ cho NV ph©n xëng 627 8.920.000 01 30/05 - YL tr¶ cho NVQLDN 642 19.835.504 01 30/05 - BHXH tr¶ thay l¬ng 338 294.808 01 30/05 - KhÊu trõ c¸c kho¶n BH vµo l¬ng 338 3.082.593 01 30/05 - TrÝch tiÒn tr¶ l¬ng cho CNV 111 38.670.258 Céng sè ph¸t sinh 41.752.8 51 42.047.6 59 3. Sè d cuèi th¸ng 1.794.80 8 Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ to¸n tröëng (§· ký) Ngêi më sæ (§· ký) BiÓu ®å sè 21: §¬n vÞ: C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 55. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng §Þa chØ: Mü Thîng – Hng Léc – NghÖ An Sæ c¸i TK338 Chøng tõ DiÔn gi¶i TK §¦ sè tiÒn sh nt Nî Cã 1. Sè d ®µu th¸ng 2. Sè ph¸t sinh trong th¸ng BH0 6 30/05 - TrÝch BHXH, BHYT, KPC§ cho: BH0 6 30/05 + Nh©n c«ng trùc tiiep SX 622 2.859.416 BH0 6 30/05 + c«ng nh©n ph©n xëng 627 1.962.400 BH0 6 30/05 + NV QLDN 642 4.363.811 BH0 6 30/05 - KhÊu trõ c¸c kho¶n BH vµo l¬ng 334 3.082.593 BH0 6 30/05 - BHXH ph¶i tr¶ thay l¬ng 334 294.808 BH0 6 30/05 - Nép BHXH cho c¬ quan BH, KPC§ lªn cÊp trªn 111.1 11.905.562 BH0 6 30/05 - Chi KPC§ taÞ ®¬n vÞ 111.1 362.658 BH0 6 30/05 - C¬ quan BH tr¶ BH thay l¬ng 111.1 294.808 Céng sè ph¸t sinh 12.563.0 28 12.563.0 28 3. Sè d cuèi th¸ng - Gi¸m ®èc (§· ký) KÕ to¸n tröëng (§· ký) Ngêi më sæ (§· ký) GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 56. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Ch¬ng ii NhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi I. nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty em thÊy c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nãi riªng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi cã mét sè u, nhîc ®iÓm nh sau: 1. ¦u ®iÓm - C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi cã tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n theo m« h×nh tËp trung ®îc bè trÝ gän nhÑ, chÆt chÏ, khoa häc nªn ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶. MÆt kh¸c c«ng ty kh«ng chØ cã tr×nh ®é chuyªn m«n mµ ®é tuæi cßn rÊt trÎ nªn n¨ng ®éng s¸ng t¹o vµ nhiÖt t×nh trong c«ng viÖc. C«ng ty ®· më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh vµ thÞ trêng tiªu thô, ®· t¹o ®îc vÞ thÕ cho m×nh trªn thÞ trêng. - B¾t nhÞp víi sù ph¸t triÓn khoa häc kü thuËt, ®Ó ¸p dông nhu cÇu ngµy cµng vÒ th«ng tin kinh tÕ, c«ng ty ®· øng dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n gióp cho viÖc t×nh to¸n xö lý th«ng tinh nhanh h¬n, gi¶m bít khèi lîng c«ng viÖc cho c¸n bé kÕ to¸n vµ h¹n chÕ tèi ®a c¸c sai sãt. - VÒ tæ chøc tÝnh l¬ng vµ thanh to¸n l¬ng cña c«ng ty ®îc thùc hiÖn t¬ng ®èi linh ho¹t, phï hîp víi ®Æc ®iÓm riªng cña c«ng ty. ViÖc tÝnh l¬ng vµ thanh to¸n l¬ng nhanh gän kÞp thêi. §¸p øng ®îc nhu cÇu cña ngêi lao ®éng. H¹ch to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng tu©n thñ theo c¸c chÕ ®é quy ®Þnh cña nhµ níc, ®¶m b¶o ®îc viÖc tÝnh ®óng tÝnh chÝnh x¸c cho ngêi lao ®éng. Th«ng qua sæ s¸ch chøng tõ vÒ tiÒn l¬ng, BHXH, tõ ®ã gióp cho viÖc theo dâi chØ tiªu quü l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l- ¬ng ®îc hîp lý, lîi nhuËn vµ kÕt qu¶. - VÒ h×nh thøc kÕ to¸n hiÖn nay, c«ng ty ®ang ¸p dông h×nh thøc "Chøng tõ ghi sæ" ¸p dông h×nh thøc nµy rÊt phï hîp víi t×nh h×nh ghi sæ cña c«ng ty võa ng¾n gän, võa dÔ hiÓu, dÔ kiÓm tra vµ ®èi chiÕu. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 57. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 2. Nhîc ®iÓm Bªn c¹nh u ®iÓm c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi cßn tån t¹i mét sè nhîc ®iÓm sau: - Cha g¾n chÆt víi viÖc qu¶n lý tiÒn l¬ng víi qu¶n lý tæ chøc biªn chÕ theo chøc danh tiªu chuÈn cô thÓ. ViÖc tr¶ l¬ng nµy tÝnh b×nh qu©n cha thùc sù kÝch thÝch ngêi lao ®éng n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c. - Do sè lîng ngêi trong bé m¸y kÕ to¸n cña c«ng ty kh«ng nhiÒu, mµ sè lîng c«ng viÖc kh¸ lín nªn g©y ¸p lùc c«ng viÖc, ¶nh hëng kh«ng nhá ®Õn søc còng nh t duy cña c¸c thµnh viªn trong bé m¸y kÕ to¸n tõ ®ã lµm ¶nh hëng ®Õn chÊt lîng c«ng viÖc. II. nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng. 1. u ®iÓm. - ViÖc h¹ch to¸n, thanh to¸n tiÒn l¬ng ë c«ng ty ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c, kÞp thêi, ph¶n ¸nh ®óng møc hao phÝ mµ c«ng nh©n bá ra, vÊn ®Ò tiÒn l¬ng ®îc c«ng ty quan t©m ®óng møc. C«ng ty ®· khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng n©ng cao n¨ng suÊt, viÖc t×nh l- ¬ng cho c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc tÝnh khoa häc, ®Çy ®ñ vµ kÞp thêi. §iÒu nµy ®· gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ lao ®éng, s¶n xuÊt kinh doanh. - C«ng ty ®· ¸p dông hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n, sæ s¸ch hÇu hÒt ®óng theo quy ®Þnh cña bé tµi chÝnh. - ViÖc ¸p dông h×nh thøc tÝnh l¬ng theo s¶n phÈm cho bé phËn trùc tiÕp s¶n xuÊt ®· gãp phÇn thóc ®Èy tinh thÇn lµm viÖc h¨ng say cña c«ng nh©n. - C«ng ty ®· mua BHYT cho ngêi lao ®éng ®Çy ®ñ, kÞp thêi nªn quyÒn lîi cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ®îc ®¶m b¶o. 2. Nhîc ®iÓm. - C«ng ty cha thùc hiÖn viÖc trÝch tríc tiÒn l¬ng nghØ phÐp cho c«ng nh©n viªn nªn cha ®¸p øng ®îc nhu cÇu nghØ phÐp cña hä. - Cha cã h×nh thøc thëng l¬ng cho ngêi lao ®éng khi hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô ®îc giao nªn cha t¹o ra ý thøc phÊn ®Êu v× c«ng viÖc. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 58. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng - Bé phËn kÕ to¸n cña c«ng ty kh«ng vµo sæ ®¨ng ký chøng tõ ghi sæ nªn viÖc qu¶n lý h¬i khã kh¨n. - ViÖc trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng kh«ng theo tiÒn l¬ng thùc tÕ ph¶i tr¶ mµ c¨n cø vµo hÖ sè l¬ng, møc l¬ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña nhµ níc nªn viÖc tÝnh to¸n cßn bÊt cËp. III. KiÕn nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiÒn l¬ng nãi riªng. Nh×n chung, c«ng t¸c kÕ to¸n vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi ®· t¬ng ®èi ®Çy ®ñ. §Ó c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng khoa häc h¬n vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng ®îc hoµn thiÖn, ®i s¸t víi thùc tÕ h¬n n÷a c«ng ty cµng ph¶i n¾m b¾t chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch kÞp thêi h¬n n÷a. Qua sù ph©n tÝch c«ng t¸c tr¶ l¬ng t¹i c«ng ty th× vÉn cßn mét sè h¹n chÕ, vËn dông c¸c lý luËn ®· häc, cïng víi sù cè g¾ng nghiªn cøu trong qu¸ tr×nh thùc tËp, ®ång thêi nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i c«ng ty, em xin ®a ra mét sè ý kiÕn nh sau: C«ng ty ngµy cµng ph¸t triÓn th× viÖc ®æi míi vÒ mäi mÆt cµng ph¶i ®îc tiÕn hµnh ®æi míi, do ®ã c«ng t¸c kÕ to¸n ngµy cµng nhiÒu viÖc h¬n. ChÝnh v× vËy mµ c«ng ty nªn cã phÇn mÒm kÕ to¸n riªng cña m×nh ®Ó tiÖn cho viÖc xem xÐt nh÷ng vÊn ®Ò cÇn thiÕt mµ ®é chÝnh x¸c cao vµ nh÷ng lóc cÇn xem th× chØ cÇn më ra lµ ta cã thÓ nhanh chãng biÕt ®îc. §éi ngò lao ®éng cña c«ng ty: N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng lªn mét phÇn lµ nhê vµo c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ, mét phÇn nhê vµo tr×nh ®é tay nghÒ cña ngêi c«ng nh©n. Do ®ã, ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh th× c«ng t¸c ®µo t¹o båi dìng kiÕn thøc cho ®éi ngò c«ng nh©n viªn ph¶i ®îc thùc hiÖn tèt. Do ®ã c«ng ty nªn cã nh÷ng kho¶n trÝch thªm ®Ó khuyÕn khÝch ngêi lao ®éng lµm viÖc tèt h¬n nh khen th- ëng nh÷ng ngêi xuÊt s¾c, nh÷ng ngêi tham gia ®ãng gãp tÝch cùc cho c«ng ty. T¹o nguån tiÒn l¬ng t¹i c«ng ty: Muèn ®¶m b¶o cho c«ng t¸c tr¶ l¬ng cho c«ng nh©n ®îc tiÕn hµnh kÞp thêi, thêng xuyªn vµ ®Ó tiÒn l¬ng thùc tÕ kh«ng ngõng t¨ng th× c«ng ty nªn cã kÕ ho¹ch t¹o thªm nguån tiÒn l¬ng cho c«ng ty b»ng c¸c c¸ch: Më réng GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 59. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng thÞ trêng tiªu thô hµng ho¸ s¶n phÈm, cÇn nghiªn cøu xu thÕ tiªu thô vµ triÓn väng ®¸p øng cña c«ng ty. Dù ®o¸n ®îc nhu cÇu trong t¬ng lai, c«ng ty sÏ cã ®îc ®Þnh híng ph¸t triÓn phï hîp ®Ó cã thÓ chiÕm lÜnh thÞ trêng, t¨ng thÞ phÇn cña c«ng ty vµ ®¸p øng ®- îc nhu cÇu tèi ®a cña nÒn kinh tÕ. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty nªn trÝch c¸c kho¶n theo l¬ng mét c¸ch hîp lý, ®Òu ®Æn, kÞp thêi h¬n vµ ®¶m b¶o chi tr¶ kÞp thêi c¸c kho¶n BHXH cho c«ng nh©n viªn. §èi víi h×nh thøc tr¶ l¬ng theo thêi gian, ®Ó kh¾c phôc h¹n chÕ th× l·nh ®¹o c«ng ty cÇn ph¶i cã biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ thêi gian vµ viÖc sö dông thêi gian lµm viÖc cña c¸c nh©n viªn phßng ban b»ng c¸ch cã thÓ tr¶ l¬ng theo giê lµm viÖc trong 1 ngµy. GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 60. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng KÕt luËn ViÖc qu¶n lý lao ®éng tiÒn l¬ng cã ý nghi· rÊt to lín, gãp phÇn vµo c«ng cuéc x©y dùng c«ng ty v÷ng m¹nh nãi riªng cña c¶ ®Êt níc nãi chung. TiÒn l¬ng vµ lao ®éng lµ hai ph¹m trï tån t¹i song song vµ cã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau. V× vËy mµ viÖc qu¶n lý tiÒn l¬ng vµ lao ®éng rÊt ®îc c¸c doanh nghiÖp chó träng, bëi nã lµ ®éng lùc lµm n¨ng suÊt, t¹o ®îc doanh thu lín vµ mang l¹i lîi nhuËn tèi ®a. Víi sù gióp ®ì tËn t×nh cña thÇy c« gi¸o híng dÉn vµ ban lao ®éng cña Doanh nghiÖp. §Æc biÖt lµ c¸c anh (anh, chÞ) phßng kÕ ®· gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. Dï trong thêi gian thùc tËp ng¾n nhng còng khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, sai lÇm v× vËy em rÊt mong ®îc sù gãp ý ch©n thµnh ®Ó em hoµn thµnh tèt ®Ò tµi vµ rót ra ®îc bµi häc thùc tiÔn cho b¶n th©n, tõ ®ã lµm cho m×nh hoµn thiÖn h¬n vµ cã Ých cho x· héi h¬n. Qua thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty ®· gióp em thÊy ®îc tÇm quan träng cña kÕ to¸n trong viÖc s¶n xuÊt. Doanh nghiÖp ®· phÇn nµo t¹o ®iÒu kiÖn cho em tiÕp xóc víi thùc tÕ, häc hái ®îc nhiÒu kiÕn thøc, gióp cho em c¶m thÊy tù tin h¬n khi trë thµnh nh©n viªn kÕ to¸n trong t¬ng lai. Tuy nhiªn v× thêi gian cã h¹n, kiÕn thøc thùc tÕ cßn h¹n chÕ, nh×n nhËn vÒ thùc tÕ cßn nhiÒu thiÕu sãt. Nhng em hi väng r»ng víi kÕt qu¶ thùc tËp nµy sÏ phÇn nµo gãp phÇn tÝch cùc trong c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng cña Doanh nghiÖp còng nh gióp cho b¶n th©n em trong qua tr×nh lao ®éng häc tËp sau nµy. Trªn ®©y lµ toµn bé chuyªn ®Ò "KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng" ë C«ng ty TNHH x©y dùng §¹i Lîi. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê sù chØ ®¹o tËn t×nh cña thÇy gi¸o vµ sù gióp ®ì cña c¸c anh chÞ, c« chó c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty ®· gióp em hoµn thµnh tèt chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n! Vinh, ngµy 15 th¸ng 07 n¨m 2010 Sinh viªn thùc hiÖn: nguyÔn thÞ thu thñy GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 61. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Tam hoµn thµnh, ngµy 18 th¸ng 07 n¨m2010 Lêi NhËn xÐt cña gi¸o viªn híng dÉn ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 62. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Lêi NhËn xÐt cña gi¸o viªn ph¶n biÖn ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 63. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng Danh muc viÕt t¾t DN: Doanh nghiÖp NN: Nhµ níc BHXH: B¶o hiÓm x· héi BHYT: B¶o hiÓm y tÕ KPC§: Kinh phÝ c«ng ®oµn TK§¦: Tµi kho¶n ®èi øng CNV: C«ng nh©n viªn CPSXKD: Chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh SXKD: S¶n xuÊt kinh doanh GTGT: Gi¸ trÞ gia t¨ng HH: Hµng ho¸ NVBH: Nh©n viªn b¸n hµng QLDN: Qu¶n lý doanh nghiÖp NVQLDN: Nh©n viªn qu¶n lý doanh nghiÖp CNSX: C«ng nh©n s¶n xuÊt NVPX: Nh©n viªn ph©n xëng TN: T nh©n TSC§: Tµi s¶n cè ®Þnh NVL: Nguyªn vËt liÖu SP: S¶n phÈm SDDK: Sè d ®Çu kú GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 64. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng SDCK: Sè d cuèi kú môc lôc Lêi më ®Çu................................................................................................................1 Ch¬ng I T×nh h×nh tæ chøc kÕ to¸n tiÒn long vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng t¹i C«ng ty CP c¬ ®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An ............................................................................2 I. ®Æc ®iÓm, t×nh h×nh chung cña C«ng ty CP c¬ ®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An...2 1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp.......................................2 1.1. S¬ lîc lÞch sù ph¸t triÓn cña C«ng ty CP c¬ ®iÖn x©y l¾p Thñy lîi NghÖ An.2 1.2. Quy mô ho t đ ng:ạ ộ .............................................................................................3 1.3. Nhi m v s n xu t kinh doanh.ệ ụ ả ấ ..........................................................................3 2. H th ng và c c u b máy v t ch c qu n lý s n xu t kinh doanh c a công ty.ệ ố ơ ấ ộ ề ổ ứ ả ả ấ ủ 4 2.1. H th ng và c c u b máy qu n lý s n xu t kinh doanh.ệ ố ơ ấ ộ ả ả ấ ...............................4 3. Tình hình chung v công tác k toán:ề ế ...................................................................6 3.1. Hình th c t ch c công tác k toán.ứ ổ ứ ế ..................................................................6 3.2. C c u b máy k toán..ơ ấ ộ ế .....................................................................................7 3.3. Hình th c s k toán đang áp d ng:ứ ổ ế ụ ..................................................................8 3.4 Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n kÕ to¸n hµng tån kho:......................................................9 3.5 Ph¬ng ph¸p kÕ to¸n chi tiÕt hµng tån kho: .....................................................9 3.6 Ph¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ s¶n phÈm dë dang: .........................................................9 3.7 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ thµnh.................................................................................9 3.8 Ph¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trÞ xuÊt kho cña vËt t, s¶n phÈm, hµng hãa.....................9 3.9 Ph¬ng thøc b¸n hµng..........................................................................................9 3.10 Ph¬ng ph¸p nép thuÕ GTGT.............................................................................9 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 65. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng 3.11 Kú kÕ to¸n cña c«ng ty: ...................................................................................9 3.12 ChÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp:........................................................................9 1.3. Quü l¬ng, l¬ng chÝnh vµ l¬ng phô...................................................................14 1.4. C¸ch tÝnh c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.................................................................14 1.5. Néi dung tæ chøc kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng...16 1.6. Tµi kho¶n sö dông..............................................................................................18 1.7. Ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n tiªn l¬ng vµ c¸c kh¶on trÝch theo l¬ng...........................20 1.8. Sæ kÕ to¸n...........................................................................................................21 1.9.Sæ kÕ to¸n tæng hîp.............................................................................................22 2. Quy tr×nh kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An .................22 2.1. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ to¸n lao ®éng tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng....22 2.2. H¹ch to¸n lao ®éng.............................................................................................23 2.2 H¹ch tãan kÕt qu¶ lao ®éng................................................................................24 3. C¸ch tÝnh l¬ng vµ B¶o hiªm x· héi.......................................................................25 3.1 C¸ch tÝnh l¬ng ph¶i tr¶ vµ c¸c kho¶n khÊu trõ vµo l¬ng..................................25 3.2 C¸ch tÝnh trî cÊp BHXH......................................................................................33 4. Tr×nh tù h¹ch to¸n chi tiÕt tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng hµng th¸ng trªn c¬ së c¸c chøng tõ. ..........................................................................................34 4.1 B¶ng ph©n æ tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng......................................34 4.2 PhiÕu chi. ..........................................................................................36 5. Tr×nh tù h¹ch to¸n kÕ to¸n tæng hîp tiÒn l¬ng.....................................................42 Ch¬ng ii NhËn xÐt vµ mét sè kiÕn nghÞ vÒ tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An . ............................................................................................47 I. nhËn xÐt chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i C«ng ty CP C¬ ®iÖn - XL Thñy lîi NghÖ An . 47 1. ¦u ®iÓm..................................................................................................................47 2. Nhîc ®iÓm.............................................................................................................47 II. nhËn xÐt vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng.............48 1. u ®iÓm........................................................................................................48 2. Nhîc ®iÓm. ..........................................................................................48 iii. kiÕm nghÞ vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n nãi chung vµ kÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng nãi riªng......................................................................................................49 KÕt luËn.......................................................................51 GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05
 • 66. B¸o c¸o thùc tËp tèt nghiÖp ---- TiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n trÝch theo l¬ng GVHD: NguyÔn BØnh M¹nh SVTH: nguyÔn thÞ thu thñy - Líp: 5k05