Publicité
Publicité

Contenu connexe

Publicité

Team building and team work (Sinhala)

 1. අපි හඳුනා ගනිමු Krishantha Jayasundara (BA.Peradeniya, PQHRM.IPM,NDTHRD.IPM)
 2. 3
 3. ඔබ දන්නා කන්ඩායම් ම ොනවාද? 4
 4. Cricket Team 5
 5. Foot Ball Team 6
 6. Volley Ball Team 7
 7. What is the common thing that you see in these teams? Common Objectives Winning the Game 8
 8. කන්ඩායමක් යනු කුමක්ද? • කුඩා සා ාජිකයින් මහබි, අත්යවශ්යය කුසලතාවන් ඇති, අන්මයෝන්ය වශමයන් එක ඉලක්කයකට කැපවූ පුද්ගල මකොට්ටාෂයක්. 9
 9. කන්ඩායමක් යනු කුමක්ද? • ප ොදු අරමුණක් මහෝ ම මහවරක් ඉටුකරගැනී සඳහා කැපවුණ, එක්ව වැඩකරන් පුද්ගලයන්ය. • වැඩ එකිමනකා ත රඳ වතී. • අවසානමේ දී Result එමක් වගකීමද ඔවුන් සමව පෙදා ගනී. 10
 10. කන්ඩායම කුඩා ගණනක් අත්යවශ්යය කුසලතාවන් මපොදු අරමුණක් එකිමනකට වගකියන 11
 11. Together MoreEveryone Achieve 12
 12. කන්ඩායම් වැඩක් කරමු 13
 13. සමූහයයක් යනු කුමක්ද? 14
 14. •ගමන්කිරීම(මගීන්) ඔවුන් අතර එක මපොදු මදය? •නැත. යානපයන් ෙැස ඔවුන් විසිර යයි. ඔවුන්ට මපොදු අරමුණක් තිමේද? 15
 15. සමූහක් යනු එක්ව වැඩ කරන මහෝ මපොදු විශ්වාසයන් මබදා ගන්නා පුද්ගලයින් එකතුවකි. මද්ශපාලන පක්ෂයක් 16
 16. සමූහක් යනු අන්තර් ක්රියා පවතී ඔවුන් එකිමනකා පිළිබඳ දැනුවත්ය ඔවුමනොවුන් සමූහයක සිටිනා බව අවමබෝධ කරගනියී. 17
 17. ප ොදු අරමුණක් කන්ඩායම සමූහයකප ෞද්ගලික අරමුණු 18
 18. කන්ඩාය ක් සහ සමූහයක් අතර මවනස කන්ඩායම • මදමදමනකු මහෝ ඊට වැඩි පිරිසක් (උපරි 6 ප ණ) සමූහය • විශාල පිරිසක් 19
 19. කන්ඩාය ක් සහ සමූහයක් අතර මවනස කන්ඩායම • කන්ඩාය කට පුද්ගලයින් මතෝරාගැනී ට ඉතා වැදගත් සමූහය • එමසේ වැඩගත් මනොමේ. 20
 20. කන්ඩාය ක් සහ සමූහයක් අතර මවනස කන්ඩායම • නායකත්වය මබදා ගනී. මනොඑමසේනම් කලින් කලට ාරුමේ. සමූහය • ඒක පුද්ගල නායකත්වය 21
 21. කන්ඩාය ක් සහ සමූහයක් අතර මවනස කන්ඩායම • මපොදු පර ාර්ථයක් උමදසා සමූහය • පුද්ගලයින්ට මවනස් පර ාර්ථ ඇත. 22
 22. කන්ඩාය ක් සහ සමූහයක් අතර මවනස කන්ඩායම • සම්බන්ධකාරක් විලාසයක්ගනී සමූහය • එක් රැස්වී /අනුකූල වී . 23
 23. කන්ඩාය ක් සහ සමූහයක් අතර මවනස කන්ඩායම • සම්බන්ධකාරක් විලාසයක්ගනී සමූහය • එක් රැස්වී /අනුකූල වී . 24
 24. කන්ඩාය ක් සහ සමූහයක් අතර මවනස කන්ඩායම • එකිමනකා ත මහොඳසබඳතා මගොඩ නගා ගනී. සමූහය • විරුද්ධවාදීට වධ බන්ධන පැමිණවී . 25
 25. සමාජීය භූමිකා 26
 26. භූමිකාවක් යනු කුමක්ද? 27
 27. 28
 28. භූමිකාව • සමූහයක් තුළ යම කුට වටහා මගන් කටයුතු කිරීම ට /රඟපෑ ට සිදුවන චරිතයක් යම කුමගන් බලාමපොමරොත්තු වන හැසිරීමම් රටාව පියා මව ගුරුවරයා කාර්යාල සහායක 29
 29. කන්ඩායම් වල ලක්ෂණ 30
 30. 1. ැහැදිළි අරමුණ Action Plan missionGoals tasks Vision 31
 31. 2. අවිධිමත් ෙව • ඔබමේ මූලිකයා කාර්යාලමේ සිටින විට • මද්ශකවරයා පන්තියට පැමිණි විගස 32
 32. 3. Listening techniques • Questioning • Paraphrasing • Summarizing 33
 33. 4. ශිෂ්ඨසම් න්න එකඟපනොවීම Conflicts and criticisms are welcome within the team 34
 34. 5. හිතට එකඟව තීරණ ගැනීම 35
 35. 6. විවෘත සන්නිපේදනය 36
 36. 7. ැහැදිළි භූමිකා සහ වැඩ ැවරීම What? Why? When? For whom? 37
 37. 8. හවුල් නායකත්වය • විධ් ත් නායකමයකු සිටයි. • නමුත් අමනකුත් සා ජිකයින් ද නායකත්වය මබදාගනී. 38
 38. 9. ොහිර සෙදතා 39
 39. 10.විලාස විවිධත්වය ( Style Diversity) 40
 40. ස්වයං තක්මසේරුව 41
 41. නිවැරදි පුද්ගලයින්ට නිවැරදි භුමිකා ලබාදී 42
 42. නිපුනතා සහ දක්ෂතා මත දනම්ව පුද්ගලයින් පතෝරා ගැනීම. 43
 43. නව සාධක හා පතොරතුරුපසොයා ෙැලීම මගින් නිති තා සමූහයට අභපයෝග කිරීම . 44
 44. 45
 45. කන්ඩායම් වල වාසි 46
 46. මපොඩු අරමුණකට කැපවී ඉලක්කයට ලඟාමේ. 47
 47. සාමාජීක් තෘප්තිය 48
 48. ඉහල මට්ටපම් ඵලදායීතාව 49
 49. නා සන්නිමේදනය 50
 50. සා ාජිකයින් එකිමනකාමගන් ඉමගනගනී 51
 51. පවනසට හුරුවීපම් ඇති හැකියාව. 52
 52. කන්ඩායම් පගොඩනැගීම 53
 53. Team Building 54
 54. Team Building • ඕනෑකමින් සඵල කන්ඩාය ක් මගොඩනැගී ට කටයුතු කිරීම . 55
 55. කන්ඩායම් සකස්වීම හා සංවර්ධනය 56
 56. 57
 57. Stage-01 ඇතිවී අවිනිශ්චිතාව එකිමනකා හඳුනාගැනී ට මවර දරයි හැගීම් ඇති කරගනී 58
 58. 59
 59. Stage-02 කැළඹීම අරමුණු සඳහා මක්වල් කිරීම යම් ගැටුම්කාරීම ත්ත්වයන් යම් අය මවන්වී යා ට සිතයි 60
 60. 61
 61. Stage-03 එකඟතාවය නා සහමයෝගය එකට ඇලී සිටී විවෘත ස්න්නිමේදනය 62
 62. 63
 63. Stage-04 Performing නාව කටයුතු කරයි ඉලක්ක මවත මයොමුමේ 64
 64. 65
 65. Stage-05 පවන්වීයාම තෘප්ති ත්ව දුකින් 66
 66. Formation and Development of Groups Forming Storming Norming Performing Adjourning 67
 67. Team Roles • Meredith Belbin (1981) has identified key roles within a team 68
 68. Roles Chairman Shaper Plant Monitor evaluator Company Worker Resource Investigator Team worker Completer/ finisher Expert 69
 69. සභා ති 70
 70. සමහන් කරන්නා 71
 71. පිහිටුවන්නා 72
 72. නියාමක ඇගයුම් කරු 73
 73. සමාගම් පසේවක 74
 74. සම් ත් විමර්ශක 75
 75. කන්ඩායම් පසේවක 76
 76. නිමකරන්නා 77
 77. විපශේෂඥයා 78
 78. 79
 79. What kind of a team member are you? 80
Publicité