Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

พัฒนาการยุโรป

10 128 vues

Publié le

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

พัฒนาการยุโรป

 1. 1. โลก
 2. 2. ทวีปยุโรป (Europe)
 3. 3. แผนทีทวีปยุโรป แสดงลักษณะทางกายภาพ ่
 4. 4. ทวีปยุโรป : ลักษณะทางกายภาพ1. ด้ านธรณีวิทยา 1.1 ยุโรปเป็ นทวีปที่อยูในเขตหินเก่าทางเหนือ ได้ แก่ เขตหินเก่า ่บอลติก คือ ส่วนที่เป็ นคาบสมุทรสแกนดิเนเวียทังหมด ้ 1.2 ส่วนหนึงของแผ่นดินยุโรป เคยเป็ นแผ่นดินเดียวกับทวีป ่อเมริกาเหนือ เอเชีย และเกาะกรี นแลนด์ 1.3 ทวีปยุโรปมีโครงสร้ างของหินซับซ้ อนสูงชัน ซึงเป็ นเขต ่เทือกเขาใหม่อยูทางตอนใต้ ของทวีป มีแนวเทือกเขาวางตัวเป็ นแนว ่ยาว เป็ น แนวตะวันออก - ตะวันตก เทือกเขาที่สาคัญคือ เทือกเขาแอลป ์
 5. 5. อารยธรรม กรีก
 6. 6. การเดินทางกลับบ้านที่อิธาคาของ วีรบุรุษกรี กชื่อ โอดิซูส (หรื อยูลิ ซีส ตามตานานโรมัน) หลังจากอีเลียด การล่มสลายของทรอย
 7. 7. อารยธรรมโรมัน
 8. 8. อารยธรรมโรมัน / สมัยต้ น • ตัวอักษรอัลฟาเบ็ต • กฎหมายหมายสิ บสองโต๊ ะ • โรงมหรสพ “คลออสเซียม” • สถานที่อาบนาสาธารณะ ้ • ท่ อส่ งนา , สะพานขนาดใหญ่ ้
 9. 9. อารยธรรมโรมัน / สมัยกลาง • ระบอบการปกครองแบบฟิ วดัล • ระบอบเศรษฐกิจแบบแมนเนอร์ • ศาสนาคริสต์  ยุคศรัทธา • ขนขั้นกลาง • การตั้งมหาวิทยาลัย
 10. 10. อารยธรรมโรมัน / สมัยกลาง • มหาวิหารศิลปะแบบกอทิก • สงครามครู เสด • มาร์ โค โปโล (อิตาลี) • ระบบกษัตริย์ภายใต้ รัฐธรรมนูญ • แมกนาคาร์ ตา (มหากฎบัตร)
 11. 11. ยุคฟื้ นฟูศิลปวิทยาการ (ค.ศ. ที่ 14) Renaaissance (เริ่มที่อตาลี) ิภาพโมนาลิซา พระมารีอ้ มพระเยซู ุ
 12. 12. จักรวรรดินิยมยุคแรก (การสารวจทางทะเล) เมือ ่ คริสต์ ศตวรรษที่ 15คริสโตเฟอร์ โคลัมบัส ทวีปอเมริกา
 13. 13. การปฏิรูปศาสนาคริสต์ คริสต์ ศตวรรษที่ 16 นิกายโรมันคาทอลิก นิกายโปรเตสแตนต์ขบวนการการปฏิรูปศาสนาที่เริ่ มโดย มาร์ตินลูเทอร์ เมื่อปี ค.ศ. 1517 เพื่อแก้ไขความเสื่ อมโทรมของนิกายโรมันคาทอลิก และสถาบันสันตะปาปา
 14. 14. การปฏิวตวทยาศาสตร์ (คริสต์ศตวรรษที่ 17) ั ิิ การปฏิวตอตสากรรม (คริสต์ ศตวรรษที่ 18) ั ิุ
 15. 15. การปฏิวตฝรั่งเศส (คริสต์ ศตวรรษที่ 18) ั ิ เป็ นการโค่นล้มอานาจการปกครองของกษัตริ ยในระบอบสมบูรณาญาสิ ทธิราชย์ และ ์สถาปนาการปกครองในระบอบรัฐธรรมนูญขึ้นแทน
 16. 16. ยุคแห่ งสงคราม (คริสต์ ศตวรรษที่ 19) World War I (ค.ศ. 1914 - ค.ศ. 1918)World War II (ค.ศ. 1939 - ค.ศ. 1945) สหภาพยุโรป (ค.ศ.2004)

×