SlideShare une entreprise Scribd logo
SOCIAL
FOOTPRINT CZERWIEC
2
SPIS TREŚCI
WSTĘP										 3
HOT OR NOT								 4
BADANIE POLITYKÓW						 5-7
KRYZYSY POLITYKÓW W
MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 8-10
PO CO POLITYKOM INTERNET? 11-13
EUROWYBORY W INTERNECIE 14-16
PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU 17-20
PARTIE I POLITYCY NA FACEBOOKU 21-22
PARTIE POLITYCZNE NA YOUTUBE 		 23			
POLITYCY NA TWITERZE 24
BRANŻE NA FACEBOOKU 25-57
YOUTUBE									 58
TWITTER									 59
3
Polacykochająpiłkęnożnąipolitykę.Czerwiec
był więc dla nich rajem. Afera podsłuchowa i
mundial na raz. Nic dziwnego, że na Twitterze
rekordowe wzrosty zainteresowania notują
politycy. Co ciekawe partii rządzącej. Radosław
Sikorski i Donald Tusk zyskali więcej śledzących
niż piłkarze i celebryci.
Tenmagazynpostanowiliśmypoświęcićjednak
polityce, nie piłce. Za sobą mamy bowiem wybory
do europarlamentu, a przed nami kolejne wybory
samorządowe. Jakby było mało emocji, to trwa
właśnie powazny kryzys związany z podsłucha-
mi i nie milkną echa powrotu do wielkiej polityki
Janusza Korwin-Mikkego.
Zwłaszcza jego sukces jest ciekawym przykła-
dem tego jaki znaczenie mają media społecznoś-
ciowe w nowoczesnym marketingu politycznym.
Oficjalna strona JKM na Facebooku ma ponad
430 tys. fanów. NapoleonCat.com przeanalizował
demografię aktywnych użytkowników. Okazuje
się, że zdecydowana większość to mężczyźni.
Choć 36 procent stanowią osoby poniżej 18-tego
roku życia, a więc pozbawieni jeszcze możliwo-
ści głosowania, to Korwin-Mikke ma powazny,
aktywny elektorat na Facebooku. Do tego należy
doliczyć jeszcze sympatyków Kongresu Nowej
Prawicy.
Politycy ciekawsi od piłkarzy?
Na tym tle warto zwrócić uwage na notowania
najpopularniejszych polityków na Twitterze. Tam jest
niewielu wyborców KNP i JKM. Wpływ ma na to nie
tylko demografia samego Twittera, ale i podejście do
samej platformy mikroblogowej w Polsce. Wciąż służy
ona politykom do kontaktów nie tyle z wyborcami,
co z dziennikarzami i innymi politykami. Prawdziwy
zasięg jest na Facebooku, co pokazują nasze analizy.
Bardzociekawesątakżewynikibadańprzygotowa-
ne specjalnie do Social Footprint przez Interaktywny
InstytutBadańRynkowych. Wynikaznich,żepoziom
zainteresowania polityką w mediach społecznościach
(23%) jest bardzo zbliżony do wyników frekwen-
cji w ostatnich eurowyborach (22,7%). Michał Kot,
Research Director w IIBR, pisze, że badani zaanga-
żowani w politykę oczekują, że partie polityczne
powinny komunikować się z wyborcami przez media
społecznościowe (70%). Jest to szczególnie ważne
dla ludzi do 35. roku życia, którzy chcą mieć wybór,
możliwość wejścia na profil danego polityka, poznania
jego poglądów.
DrAlbertHupa,prezesIRCenter,uważanatomiast,
że jeśli już mierzyć social mediowe KPI dla polityki
– to nie na Facebooku, tylko na Youtube. Jak wynika
z danych NapoleonCat.com to także miejsce w
dużym stopniu zagospodarowane przez zwolenni-
ków poglądów JKM. W raporcie przedstawiamy
najwiekszeoficjalnekanały,alewartodonichdoliczyć
także bardzo wiele profili nieoficjalnych często
wypełnionych kopiami wywiadów telewizyjnych
zatutułowanych Korwin-Mikke miażdży lewaka,
dziennikarza czy innego oponenta.
IRCenter prezentują w tym magazynie swoje
badania opracowane dla KPRM przed rokiem. Nie
tracą one jednak na aktualności.
Warto także zwrócić uwagę na wyniki przedsta-
wione przez Annę Miotk z Newspointa. Można
się z nich dowiedzieć, że liczba publikacji wynika
z aktualnego układu sił politycznych oraz faktu
pełnienia przez polityków danej partii najwyższych
i najbardziej eksponowanych stanowisk. Wyjątkiem
od reguły jest Janusz Korwin-Mikke – w przypadku
promocji w sieci efekty dało wieloletnie zaangażo-
wanie w media społecznościowe, ale też wyjątkowo
sprytne podgrzewanie atmosfery podczas kampanii
wyborczej za pomocą dyskusyjnych wypowiedzi.
Oskar Berezowski
oskar@napoleoncat.com
WSTĘP
4
HOT OR NOT
HOT
NOT
Czy o polskich politykach da się w ogóle napisać coś dobrego, w
kontekście komunikacji w mediach społecznościowych? Da! Choć…
niewiele. Napiszę więc przewrotnie o tym, co niektórzy postrzega-
ją jako ich siłę: Twitter. Faktycznie spora część polityków posługu-
je się całkiem sprawnie serwisem mikroblogowym. Tyle, że nie nie
rozmawiajątamzwyborcami.Pisządodziennikarzyisiebienawzajem,
a ludzie śledzą te profile częściowo w nadziei na darmową awanturę.
Po drugie zasięg Twittera jest nadal dosyć niewielki.
I paradoksalnie w tej twitterowej zawierusze jest nadzieja. Gdyby
bowiem politycy postanowili sięgnąć z taką samą energią po bardziej
skuteczne narzędzia i potraktowali społeczności jako bazę do budowy
swojego zaplecza politycznego, to patrząc na ich zapał, mają szansę
na sukces.
Jest też kilka przypadków, głównie w skali lokalnej, działaczy,
którzynp.naFacebookuoparliswojąkampanięwyborcząi…stanowi-
ska zdobyli. Mam też wrażenie, że centrale partyjne nie doceniają
kontrolnej roli serwisów społecznościowych. Nie trzeba wydawać
pieniędzy na sondaże w regionach żeby sprawdzić jak aktywni są
ich działacze w społecznościach. To może być pierwszy sygnał, że
gdzieś dzieje się dobrze lub kampania jest niemrawa.
Podobno polityk musi mieć mocno rozwinięte miękkie kompetencje,
bo musi umieć dogadać się z wieloma osobami, porozumieć się z różnymi
grupami i często zawierać kompromisy. Te miękkie umiejętności to
właśnie umiejętność prowadzenia dialogu, a więc w dzisiejszej rzeczy-
wistości w dużej mierze umiejętność korzystania z mediów społecznoś-
ciowych. Patrząc na to, jak używają ich polscy politycy można odnieść
wrażenie, że nie opanowali oni zbyt dobrze tej miękkiej kompetencji…
Timing (a raczej jego brak) to pierwszy najczęstszy polityczny błąd
na Facebooku. Druga kwestia to naturalność. To jest niestety najgor-
sza rzecz, bo prawie wszyscy politycy są w social mediach paskudnie
sztuczni. Niektórzy próbowali w ostatniej kampanii mocno ocieplić swój
wizerunek w młodszej, tej socialowej, grupie docelowej np. realizując
serię luźniejszych filmów, gdzie pokazywali się w modnej burgerowni,
ale niestety takie próby często kończą się porażką. Z politykiem jest tak,
jak z każdą marką czy produktem, musi być spójny.
Ostatnia kwestia to świadomość. Niestety u polityków raczej nie
ma świadomości social mediów i to zarówno pod kątem ich specyfiki,
jak i możliwości wykorzystania. W ostatniej kampanii jedna z partii
zrealizowała fajną aplikację, gdzie można było załadować swoje zdjęcie
z Facebooka i było to chyba najbardziej świadome wykorzystanie social
mediów przez polityków w ostatnich
Oskar Berezowski
analityk NapoleonCat.com
Marcin Żukowski
Mintmedia
5
Polityk powinien czynnie działać w mediach
społecznościowych, ale przede wszystkim jego wizeru-
nek powinien być prawdziwy, a poglądy wyraziste.
Pomimo dość niskiego zaangażowania internautów
w świat polityki oczekiwania związane z postawą jego
przedstawicieli są bardzo wysokie badani uważają,
że istotna jest aktywna i świadoma komunikacja z
wyborcami poprzez media społecznościowe.
Poziom zainteresowania polityką w mediach
społecznościach(23%)jestbardzozbliżonydowyników
frekwencji w ostatnich eurowyborach (22,7%). Czy to
w świecie wirtualnym, czy realnym w politykę zaanga-
żowany jest co czwarty obywatel.
Kto zdobędzie społeczności?
Politycy a media społecznościowe
Czy kiedykolwiek czytałeś/czytałaś wpisy partii poli-
tycznych w mediach społecznościowych (np. Facebook,
Twitter)
Czy uważasz, że partie polityczne powinny komuni-
kować się (np. zamieszczać posty/wpisy) z wyborami
przez portale społecznościowe?
23% - TAK
70% - TAK
77% - NIE
18% - NIE
12% - NIE WIEM
Wysokie oczekiwania
Badani zaangażowani w politykę oczekują, że partie
polityczne powinny komunikować się z wyborcami przez
media społecznościowe (70%). Jest to szczególnie ważne
dla ludzi do 35. roku życia, którzy chcą mieć wybór,
możliwość wejścia na profil danego polityka, poznania
jego poglądów.
Mediaspołecznościowepomagająwbudowaniurelacji
Poza zwiększaniem zasięgu oddziaływania istotne
jest także budowanie relacji z potencjalnymi wyborcami,
prezentacja osiągnięć, poglądów i wyrażanie stanowi-
ska danego polityka czy ugrupowania w konkretnych
sprawach. Tego chcą badani w szerokiej w grupie
wiekowej18-50.Respondencioczekują,żewmediach
społecznościowych będą mogli po prostu lepiej
poznać kandydata czy ugrupowanie. Dzięki temu
bardziej świadomie zagłosują na daną osobę lub
partię.
Michał Kot
Research Director
Interaktywny Instytut
Badań Rynkowych
BADANIE POLITYKÓW
6
Szczerość i wyraziste poglądy
Ankietowani zauważyli, że jednym z najbar-
dziej aktywnych ugrupowań w mediach społecz-
nościowych była Nowa Prawica Janusza Korwin-
Mikkego. Ugrupowanie to wymieniane jest
zaraz po PO (NP-41%, PO-44%). NP jest bardzo
popularna wśród młodych ludzi w wieku 19-24 lat
(wymieniana przez blisko połowę z nich). Młodzi
chcąsłuchaćwyrazistych,aleniekonieczniepopular-
nych poglądów. Potwierdza to także wskazanie
Janusza Korwin-Mikkego jako tego, który według
badanych (szczególnie z grupy 19-24 lata) najlepiej
wykorzystuje komunikowanie się z wyborcami tym
właśnie kanałem. Obecnie Nowa Prawica zebrała na
Facebooku ponad 200 tys. lajków (dla porównania:
PO 50 tys., PIS 33 tys.). Kandydat do europarlamen-
tu Jacek Kurski ma na swoim facebookowym blogu
zaledwie 11 tys. lajków, a Janusz Korwin-Mikke –
ponad 400 tys.
Idzie nowe, już tu jest.
Nie ma wątpliwości, że także w polityce media
społecznościowe odgrywają już ogromną rolę i
żadne ugrupowanie, które chce się liczyć na scenie
politycznej nie powinno o tym zapominać.
Nota metodologiczna: Badanie zrealizowane
w dn. 24-26.06.2014 r. w ramach Omnibus Go96!
techniką CAWI metodą RTS. W badaniu ogółem
wzięło udział 1000 polskich internautów w wieku
15 i więcej lat. Badanie zostało przeprowadzone
przez IIBR na zlecenie NapolenCat.
Badanieprzeprowadzonowdn.24-26.06.2014 (w
ramach GO96 - Omnibus Online) techniką CAWI
(Computer Assisted Web Interview) metodą Real
Timie Smpling (emisja ankiet na stronach interne-
towych) . W badaniu wzięło ogółem udział N=1000
polskich internautów w wieku 15 i więcej lat.
Jak uważasz, czemu służy komunikacja
(np. zamieszczanie postów/wpisów/fil-
mów) w serwisach społecznościowych
partii politycznych?
Która partia polityczna Twoim zdaniem
ma największą grupę czytelmników lub
obserwatorów w mediach społecznoś-
ciowych?
Janusz Korwin-Mikke
Radosław Sikorski
Janusz Palikot
Donald Tusk
Jak uważasz, który polityk najlepiej wy-
korzystuje media społecznościowe do
komunikowania się z wyborcami?
nawiązanie relacji
z wyborcami
dotarccie do większej
liczby wyborców
możliwość natychmia-
stowego wyrażenie
opinii
bezpośrednie odpo-
wiadanie rywalom
politycznym
przedstawienie się
szerokiej grupie od-
biorców
prezentacja swoich
poglądów
50%
44% 41% 35% 16%
17%
12%
6%
5%
64%
52%
37%
59%
55%
BADANIE POLITYKÓW
7
BADANIE POLITYKÓW
8
Kryzysy polityków w mediach społecznościowych
Social media coraz częściej stanowią ważny kanał
komunikacji z wyborcami - partie i politycy inwestują
coraz więcej czasu i środków w te przestrzenie. Czasem
jednak brak znajomości narzędzi, brak planowania
lub po prostu nieuwaga powoduje, że to, co miało
być budowaniem pozytywnego wizerunku kończy
się wpadką w social media. Oto kilka przykładów
takich sytuacji.
Piotr Guział
Prawdziwy weteran Twitterowej komunikacji.
Najczęściej wsławia się dość ostrymi komentarzami,
a prawdziwą falę niechęci wzbudził swoją opinią na
temat zgwałconej biegaczki z lasu Kabackiego. Jego
antyfanpage na Facebooku ma niecałe 900 osób, ale
komentarz o braku gwałtu skoro nie wykryto sprawcy
wygnerowałkilkasetkomentarzy.Poniżejkilkabardziej
znanych wypowiedzi burmistrza Ursynowa.
Tureccy fani Platformy
Obywatelskiej
Nieoddziświadomo,żeliczbafanówdlawielu
ma dużo większe znaczenie, niż ma w rzeczy-
wistości. Jedną z taktyk pozyskiwania nowych
fanów jest kupowanie ich przez sieć z różnych
krajów gdzie kliknięcia są tanie lub ciężko o
weryfikację kont. Nie wiadomo skąd na fanpage
PO pojawiła się świeża dostawa Turków - czy
było to działanie ktoś z partii czy może konkuren-
cji, która postanowiła zaszkodzić partii rządzącej
(kupiła fanów, a potem podsunęła to opinii publicz-
nej)-faktfaktemnapoczątkurokustronaPlatformy
zyskała prawie 5 tys. nowych dusz z Istambułu i
okolic.Smaczkudodawałsprawiefakt,żedoadmini-
stracji portalu Niebezpiecznik, który sprawę opisał,
zgłosiła się osoba, która rzekomo miała takiego
zakupu dokonać. Niestety nie dowiemy się jaka
była prawda.
Tureccy Fani Platformy Obywatelskiej
grudzień 2013 styczeń 2014
KRYZYSY POLITYKÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
9
Swoją drogą ciekawe, że SLD, kiedy miało mniej
więcej 10 tys. fanów miało najwięcej fanów z…
Moskwy.
Ryszard Kalisz
Zaangażowanie ważna rzecz, a pozytywne
komentarze zawsze w cenie. Gorzej, jeśli nikt nie
chce pisać niczego dobrego i nie pozostaje polityko-
wi nic innego niż chwalenie i zgadzanie się samemu
ze sobą. Aby tego uniknąć zawsze można stworzyć
odpowiednie konto. Gorzej, jeśli moderator zapomni
się przelogować. Dokładnie tego doświadczył twitte-
rowy profil Ryszarda Kalisza.
Grzegorz Krzak
Chorzowskiradnywsławiłsięnietypowąkomuni-
kacją na swoim prywatnym koncie na Facebooku.
Jego specjalnością są bardzo… oryginalne fotomo-
nataże. Oto kolekcja kilku z początku tego roku.
Wszelkie próby oszustwa są zawsze kryzysogenne
- niezależnie czy kupujemy fanów, próbujemy sami
siebie chwalić czy zachowujemy się nieetycznie.
Jeśli jednak przytrafi się nam jakaś wpadka warto
pamiętać o zasadzie 5P: przeprosić (lub wyrazić
empatię), powetować, przygotować się, poprawić i
przeciwdziałać. Zachowanie spokoju też nie zaszko-
dzi, ale empatia jest jak najbardziej potrzebna. A
przede wszystkim należy przygotować się na to, że
social media to kanały do multilogu - czyli nie tylko
my nadajemy swoje komunikaty, ale również dostaje-
my komentarze, odpowiedzi i opinie wielu ludzi. Nie
zawsze pozytywne, nie zawsze zgodne z naszymi
poglądami. To powoduje, że media społecznościo-
we to wyjątkowa przestrzeń, dzięki której można
naprawdę wiele zyskać. Ale to już na zupełnie inny
artykuł...
Lekcja do wyniesienia
Monika
Czaplicka
KRYZYSY POLITYKÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
10
Między 13. a 15. czerwca 2013 profil Adama Hofmana,
wówczas rzecznika PiS, zyskał 99 896 śledzących. Żaden z
analizowanych przez NapoleonCat.com polityków nie miał
takiego skoku zainteresowania w analogicznym okresie. Co
ciekawe: po ok. 3 tygodniach z profilu polityka zaczęło masowo
ubywać śledzących. W sumie zniknęło ponad 60 tys. osób.
Całe zamieszanie odbiło się szerokim echem w mediach,
jednak sam polityk nie starał się w żaden sposób wyjasnić
faktu przybywających i ubywających “followersów”, naraża-
jąc się w ten sposób na zarzuty o sztuczne regulowanie liczby
sympatyków na Twitterze.
7
60k
80k
100k
120 k
140k
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Obserwujący - Adam Hofman - lipiec 2013
-61 954
obserwujących
Ta sytuacja jest dobrym przykładem tego, że w społecznoś-
ciach należy uważać nie tylko na to co, jak i kiedy mówić, ale i
jak zmienia się profil demograficzny własnych, potencjalnych
przecież, wyborców. W polskich realiach zmiany o kilkadziesiąt
tysięcy osób, w krótkim okresie czasu zawsze powinny budzić
zastanowienie polityka, bądź agencji, która go obsługuje. Ciężar
kontroli mediów społecznościowych można przecież rozłożyć
także na pracowników biura poselskiego czy wolontariuszy
wspierających ugrupowania polityczne.
WARTO ANALIZOWAĆ AKTYWNOŚĆ NA PROFILACH POLITYKÓW
11
Po co politykom internet?
Z punktu widzenia mediów politycy mają jeden cel
– wygrywać wybory i – po wygranych wyborach –
monitorować i wpływać na opinię publiczną tak, aby
wygrać kolejne wybory. Internet to medium społecz-
nościowe,więcpowinienpomagaćwobuprzypadkach.
Jednak – pomimo entuzjastycznych wizji zwolenni-
ków nowych technologii – na rodzimym podwórku to
się jeszcze nie dzieje. Przyjrzyjmy się obu powyższym
celom i zobaczmy, dlaczego tak jest.
1-1-2013
2-1-2013
3-1-2013
4-1-2013
5-1-2013
6-1-2013
7-1-2013
8-1-2013
9-1-2013
10-1-2013
0
5
10
20
25
30
35 0,20
0,10
0,00
-0,10
-0,20
-0,30
15
Przewidywać lepiej niż sondaże
wyborcze
Internet można monitorować po to, aby zobaczyć, co
internauci piszą o partiach i politykach. Po pierwsze, ta
metoda jest zdecydowanie tańsza od sondaży ulicznych
i telefonicznych, a po drugie – obejmuje znacznie
więcej osób (oprócz wyborczych exit poll sondaże
są przeprowadzane co najwyżej na próbach 1000
osobowych,podczaskiedyśredniodziennieoPlatformie
Obywatelskiej w internecie pojawiały się 122
wypowiedzi w internecie). Poza tym w Polsce
sondaże są przeprowadzane mniej więcej raz na
tydzień lub raz na dwa tygodnie, podczas kiedy
teoretycznie internet można śledzić w tzw. real
time. Dlatego można optymistycznie założyć, że
internetowy pomiar preferencji politycznych
będzie szybszy i tańszy niż tradycyjne, oparte
na deklaracjach sondaże polityczne.
Platforma Obywatelska - opinie sondażowe i sentyment w dyskusji
Sondaż TNS
Sentyment
PO CO POLITYKOM INTERNET?
12
IRCenter przeprowadziło wraz z KPRM w
2013 roku porównanie danych sondażowych
i pasywnego pomiaru mediów społecznościo-
wych. Co się okazało? Przede wszystkim należy
odróżnić od siebie momenty, w których w polityce
wiele się nie dzieje od momentów krytycznych
– sytuacji, w których media masowe przekazują
informacje natychmiastowo wpływające na opinie
wyborców. Kiedy nic się nie dzieje, rzeczywiście
zachodzi ciekawa zależność – zmiany zarówno
liczby wypowiedzi, jak i sentymentu dyskusji
o partiach politycznych wyprzedzają wyniki
sondaży o około 2 tygodnie. Pamiętajmy jednak
o tym, że dane z monitoringu nigdy nie są tak
1-1-2013
2-1-2013
3-1-2013
4-1-2013
5-1-2013
6-1-2013
7-1-2013
8-1-2013
9-1-2013
10-1-2013
0
100
300
400
500
100
80
60
40
20
0
200
precyzyjne, jak rzetelnie przeprowadzony sondaż –
ich wyniki można z pewną sensownością interpreto-
wać dopiero po kilku dniach od faktycznej zmiany.
Inaczej ma się rzecz w przypadkach przełomowych
(np. pierwszych doniesieniach o aferze taśmowej lub
niefortunnych wystąpieniach polityków w telewi-
zji). Wtedy preferencje wyborców zmieniają się w
podobnym stopniu wśród aktywnych użytkowni-
ków mediów społecznościowych i wśród pozostałych
polityków. Spece od marketingu politycznego żądają
wtedy twardych liczb (o ile komuś spadło poparcie);
monitoring internetu nie dostarczy jednak rzetelnej
odpowiedzi na to pytanie.
Monitoring internetu jako substytut sondaży
ma jeszcze inne ograniczenia. Po pierwsze, na temat
polityki w internecie wypowiadają się przede wszyst-
kim osoby o zdecydowanych poglądach politycznych,
podczas kiedy wiele Polaków na codzień jest niezde-
cydowana lub nie chce brać udziału w wyborach. Po
drugie, różne partie mają różny elektorat. Za przykład
weźmie dwie największe partie w Polsce. Zwolennicy
Prawa i Sprawiedliwości – określający samych siebie
jakotradycjonalistycznaprawicabliskalibertariańskim
tradycjom od zawsze lubiła blogi i fora internetowe –
spontanicznie wyrażają swoje preferencje polityczne
w internecie. Zwolennicy Platformy Obywatelskiej
Platforma Obywatelska w social media i w Google
liczba postów
Google Trend index
PO CO POLITYKOM INTERNET?
13
to najczęściej lemingi, które nie chcą dyskutować o
polityce, tylko o swojej karierze zawodowej i życiu
codziennym; te osoby wykorzystują internet do innych
celów niż dyskusje ideologiczne. Dlatego „prawicy”
zawsze będzie więcej w sieci niż „liberałów”.
Wygrywać wybory
Skoro internet to medium masowe, to faktycznie
stanowi sensowne uzupełnienie masowych kampanii
wyborczych (tak jest, piszę o banerach i reklamach
video). Nie do końca wiedzieć czemu, niemal wszystkie
partieprowadząswojekanaływnajwiększychmediach
społecznościowych. A przecież – jeśli liczba fanów
na Facebooku miałaby o czymkolwiek świadczyć, to
w Polsce od dawna rządziłby Janusz Korwin Mikke.
Pamiętajmy, że w marketingu politycznym chodzi o
przekonanie nieprzekonanych; a internetowe społecz-
ności przyciągają tylko zwolenników. Nie rozumiem
więc, po co na siłę tuż przed wyborami budować silne
fanpage partii politycznych (a tak się dzieje w Polsce).
Na Zachodzie partie już się nauczyły, do czego
wykorzystywać internet. Są dwa powody: zbieranie
datków na partię (donate us) i zbieranie tzw. leadów,
czyli kontaktów do niezdecydowanych wyborców,
których tuż przed wyborami można zalać masową i
zindywidualizowaną komunikacją. W Polsce partie
jak na razie zrozumiały, że internetowy marketing
polityczny to raczej wojna na virale – kto wypuści
ciekawszycontent,którybędziespontanicznie(przynaj-
mniej na początku) rozprzestrzeniany przez zwolenni-
kówpartiiwkierunkuosóbnieprzejednanych.Dlatego
jeśli już mierzyć social mediowe KPI dla polityki – to
nie na Facebooku, tylko na Youtube.
Jak na razie można odnieść wrażenie, że Polscy politycy
nie bardzo wiedzą do czego wykorzystywać media mainst-
reamowe. Dlatego też nie należy zbytnio oczekiwać, że
sensownie wykorzystają internet.
dr Albert Hupa
prezes
IRCenter
PO CO POLITYKOM INTERNET?
14
W wyborach do Parlamentu Europejskiego starto-
wało komitetów wyborczych: Europa Plus Twój
Ruch, Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy,
Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, Platforma
Obywatelska RP, Polska Razem Jarosława Gowina,
Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość,
Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Ruch Narodowy.
W niektórych okręgach listy zarejestrowały też
DemokracjaBezpośrednia,PartiaZieloniiSamoobrona.
Naturalne fory w Internecie miały partia rządząca
(Platforma Obywatelska) oraz główna partia
opozycyjna (Prawo i Sprawiedliwość). Te dwie partie
0
2000
6000
8000
10000
12000
14000
PO
PiS
SLD-UP
PSL
Twój Ruch
Narodowa Prawica
Polska Razem
Solidarna Polska
Samoobrona
Demokracja Bezpośrednia
4000
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31
Eurowybory w internecie
znacząco zdominowały Internet, chociaż Platforma
Obywatelska miała przez całą kampanię znaczącą
przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Dopiero
w momencie ogłoszenia wyników wyborów, gdy w
siecipisanoominimalnejprzewadzePlatformynaPiS,
liczby wzmianek na temat obu partii zbliżyły się do
siebie. Dalsze miejsca pod względem liczby publikacji
przypadły komitetom SLD-UP, PSL, Twojego Ruchu
oraz Nowej Prawicy. Szum w sieci nie odzwier-
ciedla jednak ostatecznych pozycji komitetów –
tutaj kolejność kształtowała się następująco: SLD-UP
(9,44%), Nowa Prawica (7,15%), PSL (6,80%). Pozostałe
komitety, w tym Twój Ruch, nie uzyskały ponad 5%
głosów i nie przekroczyły progu wyborczego.
Jeśli chodzi o liczbę publikacji, można zauważyć
powolny start kampanii z początkiem maja.
Większość partii czekała z bardziej aktywnymi
działaniami do zakończenia długiego weekendu
1-3 maja, licząc zapewne na efekt świeżości. Można
zauważyć też znaczące nasilenie kampanii w
ostatnim tygodniu przed wyborami (19-20 maja),
ciszę wyborczą (24-25 maja), oraz duży wzrost liczby
publikacji o wszystkich komitetach w dniu ogłosze-
nia wyników – 26 maja.
Liczba publikacji o komitetach wyborczych w Internecie, 1 - 31 maja 2014
EUROWYBORY W INTERNECIE
15
0
5000
15000
20000
25000
-liczba publikacji
10000
JanuszKorwin-Mikke
JarosławKaczyński
JarosławGowin
JanuszPalikot
LeszekMiller
ZbigniewZiobro
WaldemarPawlak
DonaldTusk
W przypadku zestawienia liczby publikacji
na temat liderów partii, zdecydowanie prowadzi
Donald Tusk z 24841 publikacjami. Lider Platformy
Obywatelskiej ma tutaj naturalną przewagę jako
urzędujący premier – to na nim skupiona jest uwaga
internautów i mediów. Drugi po nim jest Janusz
Korwin-Mikke z 14064 publikacjami. Chociaż
jego ugrupowanie nie było zbyt często wzmian-
kowane w sieci, to właśnie Janusz Korwin-Mikke,
dzięki umiejętnie stosowanej kontrowersji był na
ustach mediów i internautów, a między innymi
dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w budowę
własnej, internetowej, społeczności okazał się
być czarnym koniem tych wyborów. Trzecią
postacią w rankingu był Jarosław Kaczyński,
lider opozycyjnego PiS – łącznie wzmiankowa-
no go w 12431 tekstach. Dziwić może dość niska
pozycja Waldemara Pawlaka (746 teksty), ale
posiadając on konserwatywny elektorat, postawił
on zapewne na bardziej bezpośrednie metody
komunikacji z wyborcami.
Liczba publikacji o liderach ugrupowań, 1-31 maja 2014 r., N = 72336
Anna Miotk
dyrektor badań i rozwoju
produktu Newspoint
blogerka annamiotk.pl
EUROWYBORY W INTERNECIE
16
0
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Portale
Fora
Blogi
Społeczności
Mikroblogi
Wideo
JanuszPalikot
JanuszKorwin-Mikke
JarosławKaczyński
JarosławGowin
DonaldTusk
WaldemarPawlak
Porównując procentowe udziały publikacji
o politykach w różnych typach mediów, można
zauważyć, że część polityków postawiła na
tradycyjne relacje z mediami, o czym świadczy
dużyudziałpublikacjinaichtematwportalach.Są
to przede wszystkim Jarosław Gowin i Waldemar
Pawlak. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego,
DonaldaTuskaiJanuszaPalikotaudziałypublika-
cji w portalach i w mediach społecznościowych
równoważą się. W komunikacji tych polity-
ków wykorzystywano najbardziej różnorodne
Wzmianki o politykach w różnych typach mediów, 1 - 31 maja 2014, N = 37411
kanały mediów społecznościowych. Politykiem
najbardziej „socialmediowym” był zdecydowanie
Janusz Korwin-Mikke, drugi po nim jest Janusz
Palikot (którego elektorat Korwin-Mikke w dużej
mierze przejął).
Podsumowując, intensywna debata na temat
komitetów i liderów partii w wyborach znalazła
przełożenie na wyniki wyborcze. Im bardziej
dominująca partia, tym większy szum w sieci –
liczba publikacji wynika z aktualnego układu sił
politycznych oraz faktu pełnienia przez polityków
danej partii najwyższych i najbardziej ekspono-
wanych stanowisk. Wyjątkiem od reguły jest
Janusz Korwin-Mikke – w przypadku promocji
w Internecie efekty dałowieloletniezaangażowa-
nie tego polityka w media społecznościowe, ale
też wyjątkowo sprytne podgrzewanie atmosfery
podczaskampaniiwyborczejzapomocądyskusyj-
nych wypowiedzi
EUROWYBORY W INTERNECIE
17
Droga do zwycięstwa przez społeczności
Na Facebooku liderem jest Janusz-Korwin
Mikke.Twitteropanowalizkoleipolitycydużych
partiiparlamentarnych.Wciążtrochęnieumiejęt-
nie jest traktowany YouTube, gdzie prym wiodą
prawicowe ugrupowania.
Wciążwielusocjologów,politologówianality-
ków zastanawia się co tak faktycznie sprawiło,
że partia prowadzona w eurowyborach przez
Janusza Korwin-Mikkego uzyskała tak dobry
wynik. Postanowiliśmy dorzucić do tych analiz
swoją cegiełkę.
Okazuje się, że potoczna opinia jakoby na
Facebooku JKM był lubiany głównie przez
gimnazjalistów bez praw wyborczych jest mocno
przesadzona. Faktycznie 36% z aktywnych fanów
oficjalnego profilu polityka to osoby poniżej 18.
roku życia, ale pozostałe 64% proc. to potencjalni
wyborcy. Prawdą jest, że na Facebooku najczęś-
ciej polityka z muszką lubią młodzi ludzie.
Zdecydowaną większość z nich stanowią
mężczyźni.
Warto zwrócić uwagę na świadomy personal
branding JKM. Do tej pory z taką dbałością o
wizerunek był kojarzony Janusz Palikot. Sukces
jego partii w ostatnich wyborach do polskie-
go parlamentu wiązał się właśnie ze sporym
zainteresowaniem osobą lidera w mediach
13-18
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
19 -24 20 -30 31-36 37- 42 43- 48 49 -54 55 - 60 61- 64
Demografia strony
https://www.facebook.com/janusz.korwin.mikke
mężczyźni kobiety
88% 12%
PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
18
społecznościowych. Od 4 sierpnia do 3 października
2011 r., gdy prezydent Bronisław Komorowski ogłosił
termin wyborów, strona partii Janusza Palikota
powiększyła się o 15 651 potencjalnych wyborców.
To rekord wśród partii, które zarejestrowały listy
ogólnopolskie.
Jak było podczas eurowyborów? Od oficjalne-
go rozpoczęcia kampanii najwięcej zyskał Kongres
Nowej Prawicy. Jak wynika z analizy aplikacji
NapoleonCat.com od 24 lutego (data ogłoszenia
wyborów) do 23 maja KNP zyskał ponad 80 tys.
sympatyków.Jejliderodrozpoczęciakampaniizdobył
ponad 116 tys. nowych, potencjalnych wyborców.
Oczywiście nie przekłada się to wprost na
preferencje wyborcze ale jest coraz bardziej istotną
częścią kampanii wyborczej. Wyraźne poglądy i
otwartość na społeczności to składowe sukcesu.
Jest także coś jeszcze. Zbadaliśmy wszystkie
strony lokalnych struktur KNP. Jest ich ponad 100
- to najlepszy wynik spośród wszystkich polskich
ugrupowań politycznych. Bo Facebook jest doskona-
łym miejscem do budowania społeczności wokół
struktur lokalnych. Umiejętne wykorzystywanie
narzędzi do kierowania treści do konkretnej grupy
demograficznej może przynieść dobre wyniki, choć
na razie w Polsce partie i politycy tego nie potrafią.
Największa partia parlamentarna z potężnymi
strukturami lokalnymi ma też najlepiej rozwinię-
tą sieć fan page’y lokalnych. Wyróżnia się niestety
jedynie na tle słabej konkurencji, bo gdy przeana-
lizujemy wyniki to zobaczymy, że są to niewielkie,
często martwe strony.
Jeśli więc politycy chcą zbliżyć się do zwykłych
ludzi,tomusząwziąćtakżepoduwagęmediaspołecz-
nościowe, nie skupiać się wyłącznie na klasycznych
mediach nastawionych na komunikację jednokie-
runkową (trudno rozmawiać z papierową gazetą,
czy zadać pytanie telewizorowi).
10 0
20 0
30 0
40 0
50 0
60 0
70 0
80 0
90 0
Kraków
Pomorze
RegionŚląski
RegionRegionDolnośląski
Warszzwa
RegionZachodniopomorski
RegionŁódzki
RegionPodkarpacki
Małopolska
RegionPodlaski
RegionOpolski
RegionLubelski
RegionWarmińsko-Mazurski
PO - Regiony
PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
19
115 stron lokalnych struktur Kongresu Nowe Prawicy na Facebooku
PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
20
Kongres Nowej Prawicy
Ruch Narodowy
Twój Ruch
Platforma Obywatelska
Prawo i Sprawiedliwość
Sojusz Lewicy Demokratycznej
Republikanie
Nowa Prawica
Partia Libertariańska
Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL
Polska Razem Jarosława Gowina
Solidarna Polska
Partia Zieloni 2004 / Green Party of Poland
Europa+
Polska Jest Najważniejsza - strona oficjalna
210 178
121 912
85 682
50 524
33 424
23 228
20 220
12 369
12 258
10 093
9 163
8 063
5 550
4 513
3 980
150 753
55 925
11 632
23 823
16 537
9 287
8 573
89
5 905
150
3 261
749
2 604
814
1
120,376
78,013
18,843
64,357
59,817
34,177
32,688
0,128
0
1,123
18,833
4,38
24,659
7,219
0,001
0,091
0,259
0,043
1,061
0,595
0,579
0,292
0
0
0,006
0,319
0,213
0,561
0,241
0
1 260
266
402
34
127
105
143
79
105
53
97
27
83
40
1
14 771
11 340
3 836
6 139
4 141
1 865
1 532
8
1 347
80
516
100
402
119
0
305 571
117 668
17 786
48 528
31 991
14 176
11 912
14
10 479
106
3 919
856
3 598
892
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FaniTytuł
Aktywni
użytkownicy
Social Intera-
ction Index 2
Engagement
Rate
Posty Komentarze
Lubię to
(suma)
Partie na Facebooku
PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
21
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
78,01
0,13
121 912
111,84
0,02
428 656
120,36
0,09
210 178
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Janusz Korwin-Mikke
428 656
+14,93%
27,29%
-38,78%
111,84
+44,29%
2. Kongres Nowej Prawicy
210 178
+17,41%
36,98%
-37,21%
120,36
+46,65%
3. Ruch Narodowy
121 912
+12,43%
15,12%
-48,37%
78,01
+100,00%
4. Twój Ruch
85 682
-0,61%
11,45%
-47,86%
18,84
+1,93%
5. Bronisław Komorowski
83 064
+7,27%
18,24%
-49,23%
60,75
+11,68%
6. Krzysztof Bosak | MIKROBLOG
58 279
+13,47%
20,75%
-50,08%
41,51
+6,84%
7. Przemysław Wipler
52 433
+83,06%
44,10%
-53,53%
274,33
+73,22%
8. Jerzy Buzek
51 424
+1,32%
3,44%
-61,94%
2,15
-7,78%
9. Platforma Obywatelska
50 524
+2,63%
32,72%
-31,55%
64,29
+46,71%
10. zmieleni.pl
43 411
+0,51%
10,08%
-50,31%
22,60
-12,95%
11. Radek Sikorski
41 933
+13,38%
14,90%
-56,49%
75,42
-3,73%
12. Janusz Palikot
36 257
+0,35%
0,23%
-27,61%
0,00
+78,92%
13. prof. Władysław Bartoszewski
34 475
+0,69%
0,21%
-13,54%
0,06
+72,11%
14. Prawo i Sprawiedliwość
33 424
+10,34%
15,48%
-49,59%
59,77
+5,17%
15. Kancelaria Premiera
28 672
+5,47%
15,88%
-46,96%
37,54
+7,93%
Partie i politycy - Fani
PARTIE I POLITYCY NA FACEBOOKU
22
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
111,84
0,02
428 656
274,33
2,21
52 433
120,36
0,09
210 178
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Przemysław Wipler
52 433
+83,06%
44,10%
-53,53%
274,33
+73,22%
2. Kongres Nowej Prawicy
210 178
+17,41%
36,98%
-37,21%
120,36
+46,65%
3. Janusz Korwin-Mikke
428 656
+14,93%
27,29%
-38,78%
111,84
+44,29%
4. Ruch Narodowy
121 912
+12,43%
15,12%
-48,37%
78,01
+100,00%
5. Radek Sikorski
41 933
+13,38%
14,90%
-56,49%
75,42
-3,73%
6. Robert Winnicki
27 116
+9,37%
28,39%
-51,09%
65,02
+2,52%
7. Platforma Obywatelska
50 524
+2,63%
32,72%
-31,55%
64,29
+46,71%
8. Bronisław Komorowski
83 064
+7,27%
18,24%
-49,23%
60,75
+11,68%
9. Prawo i Sprawiedliwość
33 424
+10,34%
15,48%
-49,59%
59,77
+5,17%
10. Krzysztof Bosak | MIKROBLOG
58 279
+13,47%
20,75%
-50,08%
41,51
+6,84%
11. Robert Biedroń
25 197
+1,90%
43,97%
-45,06%
38,74
+14,14%
12. Kancelaria Premiera
28 672
+5,47%
15,88%
-46,96%
37,54
+7,93%
13. Sojusz Lewicy Demokratycznej
23 228
+2,90%
21,18%
-33,63%
34,17
+37,25%
14. Krzysztof Szczerski
2 335
+6,48%
24,80%
-33,03%
33,52
+38,44%
15. Republikanie
20 220
+12,18%
14,21%
-51,82%
32,69
+13,41%
Partie i politycy - SII
PARTIE I POLITYCY NA FACEBOOKU
23
KNPWEBTV­
JKM KONTRA TV­
Prawo i Sprawiedliwość­
Ruch Palikota­
Platforma Obywatelska­
Republikanie.org­
TVSLD­
WybierzPiS­
KWRuchPalikota­
Ruch Poparcia Palikota­
PARTIE POLITYCZNE NA YOUTUBE
13 118 
0,00%
8 336 
-1,57%
1 590 
0,57%
1 216 
-0,98%
910 
-1,09%
621 
-2,05%
540 
0,00%
428 
-0,70%
412 
-2,37%
376 
-2,84%
2 854 537 
0,00%
10 187 683 
0,14%
1 315 078 
1,07%
1 292 204 
0,12%
1 976 231 
0,32%
345 184 
0,17%
978 007 
0,17%
1 782 585 
0,10%
791 012 
0,19%
413 437 
0,07%
211 
0,00%
1 012 
0,00%
1 214 
1,51%
697 
0,00%
483 
0,21%
62 
0,00%
1 367 
0,00%
93 
0,00%
144 
0,00%
235 
0,00%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video
Partie polityczne na Youtube
24
Radosław Sikorski
@sikorskiradek
Palikot Janusz
@Palikot_Janusz
Donald Tusk
@premiertusk
Jerzy Buzek
@JerzyBuzek
Ryszard Kalisz
@RyszardKalisz
Paweł Graś
@pawelgras
Sławomir Nowak
@SlawomirNowak
Adam Hofman
@AdamHofman
Leszek Miller
@LeszekMiller
Jarosław Gowin
@Jaroslaw_Gowin
Wojciech Olejniczak
@wolejniczak1
JanVincent-Rostowski
@janrostowski
Bartosz Arlukowicz
@Arlukowicz
Janusz Korwin-Mikke
@korwinmikke
Krzysztof Bosak
@krzysztofbosak
Adam Hofman
@AdamHofman
Mariusz A. Kamiński
@mariuszkaminski
PiS
@kppis
Ryszard Czarnecki
@r_czarnecki
Zbigniew Girzyński
@girzynski
Joachim Brudziński
@jbrudzinski
Mariusz Błaszczak
@mblaszczak
Beata Szydło
@BeataSzydlo
Andrzej Jaworski
@ACJaworski
Marek Suski
@MarekSuski
Jadwiga Wiśniewska
@j_wisniewska
Barbara Bubula
@BBubula
Marcin Witko
@WitkoMarcin
Jerzy Materna
@jerzymaterna
Wojciech Zubowski
@WZubowski
Radosław Sikorski
@sikorskiradek
Donald Tusk
@premiertusk
Jerzy Buzek
@JerzyBuzek
JanVincent-Rostowski
@janrostowski
Michał Boni
@MichalBoni
PlatformaObywatelska
@Platforma_org
Agnieszka Pomaska
@pomaska
Tomasz Siemoniak
@TomaszSiemoniak
Slawomir Nitras
@SlawomirNitras
Ewa Kopacz
@EwaKopacz
Joanna Kluzik
@joannakluzik
Róża Thun
@rozathun
Barbara Kudrycka
@BarbaraKudrycka
M. Kidawa-Błońska
@M_K_Blonska
Krzysztof Lisek
@KrzysztofLisek
8574 
( +391 ) 
3828 
( +124 ) 
241 
( +4 ) 
2674 
( +21 ) 
1377 
( +27 ) 
5106 
( +22 ) 
2082 
( +11 ) 
1854 
( +34 ) 
2066 
( +138 ) 
702 
( +24 ) 
2110 
( 0 ) 
927 
( 0 ) 
886 
( +45 ) 
3366 
( 0 ) 
21188 
( +572 ) 
1854 
( +34 ) 
2561 
( +15 ) 
3985 
( +173 ) 
4537 
2424 
( +15 ) 
2210 
( +238 ) 
2 
( 0 ) 
246 
2159 
( +190 ) 
45 
695 
( +10 ) 
2019 
( +138 ) 
820 
628 
( +8 ) 
261 
8574 
( +391 ) 
241 
( +4 ) 
2674 
( +21 ) 
927 
( 0 ) 
1789 
( +284 ) 
5309 
( +175 ) 
12700 
( +106 ) 
10184 
( +149 ) 
2091 
( +72 ) 
0 
( 0 ) 
5269 
( +61 ) 
3134 
( +101 ) 
626 
( +16 ) 
12 
( 0 ) 
9036 
219084 
( +7902 )
207576 
( +2560 )
142694 
( +8120 )
96666 
( +3736 )
84771 
( +4663 )
73708 
( +2673 )
57095 
( +1263 )
55432 
( +1768 )
48548 
( +3823 )
40006 
( +2073 )
38861 
( +637 )
37564 
( +1618 )
36497 
( +610 )
27101 
( +1867 )
25762 
( +1209 )
55432 
( +1768 )
19194 
( +250 )
16591 
( +1201 )
15819 
11065 
( +507 )
6846 
( +845 )
6359 
( +207 )
3504 
1675 
( +118 )
1324 
1222 
( +93 )
947 
( +51 )
751 
628 
( +27 )
335 
219084 
( +7902 )
142694 
( +8120 )
96666 
( +3736 )
37564 
( +1618 )
24311 
( +1131 )
23284 
( +1409 )
21609 
( +178 )
19286 
( +917 )
13781 
( +447 )
10333 
( +139 )
9258 
( +541 )
9186 
( +502 )
8971 
( +194 )
7285 
( +810 )
5745 
99 
( +6 )
182 
0
97 
( -1 )
1413 
( +3 )
1523 
( -1 )
888 
( -1 )
167 
( +4 )
2068 
( -1 )
151 
( +1 )
114 
( -1 )
2326 
( -6 )
81 
0
395 
( +5 )
0 
0
501 
( +20 )
2068 
( -1 )
1188 
( +3 )
1113 
( +16 )
47 
267 
( +2 )
396 
( +8 )
18 
0
1 
475 
( +32 )
30 
293 
( +3 )
472 
( +19 )
1649 
300 
0
278 
99 
( +6 )
97 
( -1 )
1413 
( +3 )
81 
0
266 
( +6 )
454 
0
908 
( +16 )
857 
( +1 )
681 
( +10 )
32 
0
222 
( +2 )
445 
( +7 )
118 
0
84 
0
1155 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Statuses StatusesStatusesTytuł TytułTytułFollowers FollowersFollowersFriends FriendsFriends
Politycy PiSPO
czerwiec
2014
czerwiec
2014
czerwiec
2014
POLITYCY NA TWITTERZE
25
BRANŻE
NA FACEBOOKU
W MAJU
BRANŻE
NA FACEBOOKU
W CZERWCU
26
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
4,30
0,23
5 036 651
3,38
0,12
47 687 823
0,20
0,05
28 742 214
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. National Geographic Channel
47 687 823
+31 286,78%
0,02%
-99,88%
3,38
-26,28%
2. Nutella
28 742 214
+10 327,11%
0,01%
-99,71%
0,20
-32,84%
P&G Polska3.
5 036 651
+2 996,64%
0,18%
-98,83%
4,30
-23,64%
4. Robert Lewandowski
4 385 046
+8,86%
6,34%
-53,04%
31,06
-2,55%
5. Serce i Rozum
2 397 210
+0,43%
0,62%
-52,17%
1,42
-10,11%
6. Play
2 178 412
+0,53%
0,26%
-61,54%
1,92
-13,42%
7. Demotywatory
1 830 626
+0,29%
11,60%
-50,49%
88,81
-3,96%
8. Wojciech Szczesny
1 776 634
+4,08%
4,06%
-32,81%
2,91
+55,05%
9. Jameson Irish Whiskey
1 746 656
+3 639,84%
0,05%
-98,82%
0,69
-12,99%
10. Radio ESKA
1 631 712
+3,96%
7,95%
-48,80%
31,81
+2,47%
11. KWEJK.pl
1 515 075
+0,34%
15,86%
-53,22%
67,46
-12,74%
12. Plus
1 465 312
+0,71%
3,37%
-54,42%
7,75
-19,50%
13. Reserved
1 430 608
+1,22%
0,48%
-42,66%
0,89
+7,81%
14. Allegro
1 400 595
+2,18%
0,16%
-62,03%
0,47
-10,80%
15. Tymbark
1 396 586
+2,75%
1,39%
-48,39%
5,89
+8,32%
Największe polskie strony na Facebooku
- liczba fanów
27
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
274,33
0,50
93 590
300,87
0,15
230 950
274,33
2,21
52 433
1. FANGOL.pl
230 950
+10,48%
45,56%
-56,57%
300,87
-8,32%
2. Przemysław Wipler
52 433
+83,06%
44,10%
-53,53%
274,33
+73,22%
3. Kochamy Zwierzaki! Psy, Koty i wszystkie inne pupile.
93 590
+4,49%
23,41%
-67,12%
274,33
-11,71%
4. Gimper
77 515
+11,03%
44,84%
-47,13%
240,37
+100,00%
5. Aparat - moje trzecie dziecko
5 078
+4,04%
44,15%
-49,79%
232,75
+3,34%
6. Przegląd Sportowy
308 513
+7,77%
27,22%
-53,85%
221,20
-3,31%
7. W Sieci
76 569
+7,25%
43,26%
-43,39%
216,86
+11,54%
8. Wiedza bezużyteczna
1 222 125
+12,55%
13,43%
-53,99%
173,56
+3,21%
9. Nie lubię PiS-u
27 072
+2,71%
38,09%
-47,11%
166,87
+5,10%
10. Dawid Kwiatkowski
243 423
+1,61%
21,01%
-52,00%
158,63
+1,63%
11. WPROST
108 888
+23,19%
14,29%
-48,78%
147,39
+13,57%
12. Ewa Chodakowska
1 219 195
+4,07%
21,90%
-47,80%
146,76
+5,77%
13. Fakt.pl
255 782
+5,15%
31,01%
-48,19%
146,30
-0,60%
14. MAFFASHION
265 404
+4,72%
23,11%
-50,89%
140,25
+9,65%
15. Onet Wiadomości
192 643
+8,04%
44,40%
-51,53%
139,35
-4,68%
Największe polskie strony na Facebooku -
zaangażowanie fanów (SII2)
28
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
7,33
0,21
263 358
0,69
0,16
1 746 656
0,20
0,00
426 366
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Jameson Irish Whiskey
1 746 656
+3 639,84%
0,05%
-98,82%
0,69
-12,99%
2. Jacob's Creek
426 366
+2,87%
0,06%
-69,15%
0,20
-29,72%
3. Ballantine's w Polsce
263 358
+0,72%
3,90%
-56,32%
7,33
-28,26%
4. Wyborowa
246 740
+0,25%
2,86%
-48,72%
2,05
+7,72%
5. Jack Daniel's Polska
190 630
+3,44%
6,20%
-65,89%
9,42
-8,73%
6. Żołądkowa Gorzka
163 730
+0,36%
1,91%
-46,38%
2,67
-16,77%
7. Stock Prestige
152 929
+1,71%
0,79%
-57,18%
25,98
-4,92%
8. Zubrowka
135 408
+12,08%
1,37%
-57,12%
1,22
+5,82%
9. SOBIESKI VODKA POLAND
129 470
+0,14%
0,09%
-64,47%
0,07
-28,47%
10. Barmańska
108 310
+3,21%
2,71%
-54,89%
3,73
-22,26%
11. BOLS Platinum
94 345
-0,31%
1,30%
-65,67%
1,76
-28,61%
12. Lubelska
88 329
+2,02%
3,20%
-47,05%
3,71
+1,61%
13. Maximus Vodka Polska
81 884
-0,23%
0,00%
-97,72%
0,00
-92,63%
14. Luksusowa Wódka
52 252
+5,66%
2,01%
-57,82%
6,42
-0,59%
15. Chivas Regal Polska
49 764
+1,66%
3,56%
-52,18%
3,79
-12,04%
ALKOHOL - Liczba fanów
29
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
7,33
0,21
263 358
25,98
0,04
152 929
9,42
0,27
190 630
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Stock Prestige
152 929
+1,71%
0,79%
-57,18%
25,98
-4,92%
2. Jack Daniel's Polska
190 630
+3,44%
6,20%
-65,89%
9,42
-8,73%
3. Ballantine's w Polsce
263 358
+0,72%
3,90%
-56,32%
7,33
-28,26%
4. Kocham wino
13 161
+1,08%
8,02%
-49,50%
6,88
+0,10%
5. Luksusowa Wódka
52 252
+5,66%
2,01%
-57,82%
6,42
-0,59%
6. J.A. Baczewski Vodka Monopolowa
24 524
+1,95%
2,83%
-38,87%
4,56
+25,96%
7. Vinisfera.pl
1 143
+2,60%
7,17%
-57,03%
3,95
-6,90%
8. Chivas Regal Polska
49 764
+1,66%
3,56%
-52,18%
3,79
-12,04%
9. Barmańska
108 310
+3,21%
2,71%
-54,89%
3,73
-22,26%
10. Lubelska
88 329
+2,02%
3,20%
-47,05%
3,71
+1,61%
CIN&CIN
11.
22 581
+11,32%
2,94%
-36,38%
3,47
+31,75%
12. Cider Inn
10 419
+4,73%
2,55%
-68,49%
3,33
-38,25%
13. Cydr Ignaców
2 101
+2,99%
4,71%
-63,17%
2,97
-37,24%
14. Cydr Dobroński
9 463
+8,85%
3,31%
-49,28%
2,81
-9,63%
15. Żołądkowa Gorzka
163 730
+0,36%
1,91%
-46,38%
2,67
-16,77%
ALKOHOL - zaangażowanie fanów SII2
30
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
6,98
0,02
156 854
0,62
0,02
189 912
1,18
0,01
165 664
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Baśki z Banku BGŻ
189 912
-0,02%
0,57%
-42,56%
0,62
-3,81%
2. Bank Zachodni WBK
165 664
+1,90%
1,16%
-36,40%
1,18
+16,45%
3. mBank Polska
156 854
+5,31%
2,51%
-50,41%
6,98
+3,36%
4. ING Bank Śląski
134 344
+2,44%
0,61%
-57,51%
1,00
-8,81%
5. Saxo Bank
94 842
+3,64%
0,00%
-92,58%
0,00
-100,00%
6. Idea Bank
84 716
+1,96%
0,61%
-68,64%
0,92
-18,56%
7. Citi Mobile PL
73 789
+0,04%
0,15%
-75,39%
0,16
-41,19%
8. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank
51 270
+0,54%
4,83%
-28,95%
4,01
+60,23%
9. PKO Bank Polski
49 840
+1,11%
0,42%
-56,51%
0,91
-22,02%
10. BNP Paribas Bank
38 440
+5,34%
0,81%
-44,09%
2,15
-27,57%
11. Alior Bank SA
34 819
+1,20%
1,21%
-38,94%
1,96
+28,78%
12. Mobilny Bank
27 264
+4,33%
0,78%
-57,36%
1,09
-7,47%
13. Make Life Fair
27 229
+0,09%
1,25%
-46,26%
1,56
+7,18%
14. Getin Online
26 195
+0,75%
4,97%
-53,88%
1,74
-17,35%
15. VOLKSWAGEN BANK direct
23 805
-0,06%
0,75%
-39,70%
1,04
-6,26%
BANKI - Liczba fanów
31
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
2,15
0,03
38 440
6,98
0,02
156 854
4,01
0,02
51 270
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. mBank Polska
156 854
+5,31%
2,51%
-50,41%
6,98
+3,36%
2. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank
51 270
+0,54%
4,83%
-28,95%
4,01
+60,23%
3. BNP Paribas Bank
38 440
+5,34%
0,81%
-44,09%
2,15
-27,57%
4. Alior Bank SA
34 819
+1,20%
1,21%
-38,94%
1,96
+28,78%
5. Moje Inteligo
10 788
+0,20%
1,22%
-52,78%
1,84
-14,66%
6. Getin Online
26 195
+0,75%
4,97%
-53,88%
1,74
-17,35%
7. Make Life Fair
27 229
+0,09%
1,25%
-46,26%
1,56
+7,18%
8. Nordea Bank Polska
11 074
+0,34%
1,42%
-26,54%
1,43
+72,54%
9. Bank Zachodni WBK
165 664
+1,90%
1,16%
-36,40%
1,18
+16,45%
10. eurobank
21 269
+4,02%
1,73%
-43,37%
1,18
+18,46%
11. Bank Spółdzielczy w Przemkowie
245
+1,24%
1,22%
-57,67%
1,15
-4,08%
12. Credit Agricole Bank Polska
14 733
+1,15%
0,77%
-61,67%
1,13
-17,47%
13. Mobilny Bank
27 264
+4,33%
0,78%
-57,36%
1,09
-7,47%
14. VOLKSWAGEN BANK direct
23 805
-0,06%
0,75%
-39,70%
1,04
-6,26%
15. ING Bank Śląski
134 344
+2,44%
0,61%
-57,51%
1,00
-8,81%
BANKI - zaangażowanie fanów SII2
32
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,06
0,00
443 813
0,47
0,00
1 400 595
1,08
0,01
751 182
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Allegro
1 400 595
+2,18%
0,16%
-62,03%
0,47
-10,80%
2. Vinted
751 182
+0,73%
0,60%
-64,21%
1,08
-27,73%
3. zlotewyprzedaze.pl
443 813
+0,00%
0,03%
-56,55%
0,06
-8,30%
4. empik.com
441 749
+2,67%
1,42%
-55,44%
3,57
-17,51%
5. www.deezee.pl
438 619
+5,34%
12,04%
-55,53%
59,60
-18,38%
6.
410 532
+5,34%
6,44%
-46,26%
13,50
+12,34%
7. Butyk.pl
363 925
+0,72%
1,15%
-62,59%
1,82
-21,90%
8. www.UrbanCity.pl
350 383
+2,09%
7,83%
-49,31%
23,77
-11,49%
9. eastend.pl
345 890
+3,29%
3,61%
-56,78%
3,14
-19,31%
10. TK Maxx
337 867
+3,76%
0,25%
-56,94%
0,53
-5,63%
11. Groupon Polska
312 150
+1,11%
0,13%
-51,72%
0,52
-19,72%
12. Paczkomaty InPost
285 387
+0,53%
0,17%
-47,75%
0,44
-17,05%
13. OLX Polska
275 355
+7,61%
1,41%
-51,09%
4,47
-1,83%
14. unhuman.pl
269 974
+0,64%
4,34%
-51,23%
9,73
-1,85%
15. Smyk
245 092
+1,88%
0,94%
-42,31%
2,46
+3,00%
Mr. Gugu & Miss Go
E-COMMERCE - Liczba fanów
33
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
59,60
0,21
438 619
111,91
0,52
52 967
64,89
0,34
151 686
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. kelban.pl
52 967
+0,82%
29,61%
-61,61%
111,91
-14,84%
2. StyloweButy.pl
151 686
+1,81%
19,49%
-52,00%
64,89
-4,79%
3. www.deezee.pl
438 619
+5,34%
12,04%
-55,53%
59,60
-18,38%
4. Ceneo Moda
166 083
+9,25%
16,32%
-48,16%
34,60
+20,93%
5. Mosquito
244 033
+6,68%
11,63%
-56,78%
26,59
-12,38%
6. www.UrbanCity.pl
350 383
+2,09%
7,83%
-49,31%
23,77
-11,49%
7. Nakarm Pupila
43 559
+7,88%
12,84%
-52,14%
22,80
+5,00%
8. MniamMniam.pl
85 390
+25,13%
6,93%
-59,61%
20,34
-19,80%
9. Ceneo Lokalnie
2 445
+40,68%
125,60%
-30,50%
20,19
+81,00%
10. Red is Bad
55 852
+6,70%
16,70%
-45,30%
17,47
+16,96%
11. szafomania.pl
33 799
+3,05%
6,67%
-53,06%
16,43
-9,79%
12.
410 532
+5,34%
6,44%
-46,26%
13,50
+12,34%
13. DaWanda Polska
33 138
+17,67%
12,17%
-41,39%
12,11
+33,52%
14. muve.pl
60 913
+3,69%
7,40%
-49,16%
10,05
-12,50%
15. unhuman.pl
269 974
+0,64%
4,34%
-51,23%
9,73
-1,85%
Mr. Gugu & Miss Go
E-COMMERCE - zaangażowanie fanów SII2
34
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,13
0,00
575 796
1,86
0,03
819 767
1,73
0,01
679 720
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Telefony Samsung
819 767
+1,27%
1,53%
-49,93%
1,86
+2,25%
2. Nokia Poland
679 720
+0,50%
1,08%
-47,93%
1,73
-5,92%
3. TomTom
575 796
+2,98%
0,03%
-66,36%
0,13
-18,50%
4. PlayStation Polska
284 558
+8,92%
4,14%
-42,57%
17,74
+26,50%
5. Nikon Polska
270 201
+0,08%
0,37%
-58,85%
0,49
-17,40%
6. Huawei Device Polska
231 114
+1,25%
0,74%
-73,37%
2,52
-38,26%
7. Sony Polska
227 345
+0,72%
0,37%
-71,30%
0,60
-42,93%
8. Sony Mobile PL
224 419
+3,82%
1,29%
-62,47%
5,79
-19,45%
9. ASUS Polska
207 458
+2,68%
0,79%
-75,33%
1,57
-24,02%
10. Intel Polska
169 550
+1,55%
0,87%
-52,10%
1,67
-2,91%
11. Panasonic Polska
164 517
+1,25%
3,53%
-4,35%
21,82
+85,27%
12. LG Polska
162 187
+3,84%
0,92%
-41,65%
1,62
+19,58%
13. Lenovo Polska
120 997
+0,18%
0,49%
-61,51%
1,11
-35,65%
14. ToshibaPolska
102 804
+0,30%
0,74%
-31,99%
0,57
+40,30%
15. Acer Polska
84 138
+4,39%
1,20%
-54,17%
2,47
+11,61%
ELEKTRONIKA - Liczba fanów
35
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
8,03
0,04
48 347
21,82
0,20
164 517
17,74
0,04
284 558
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Panasonic Polska
164 517
+1,25%
3,53%
-4,35%
21,82
+85,27%
2. PlayStation Polska
284 558
+8,92%
4,14%
-42,57%
17,74
+26,50%
3. HTC Polska
48 347
+2,09%
4,69%
-31,93%
8,03
+25,60%
4. Sony Mobile PL
224 419
+3,82%
1,29%
-62,47%
5,79
-19,45%
5. MSI Polska
22 662
+7,28%
8,11%
-31,92%
3,67
+38,24%
6. Huawei Device Polska
231 114
+1,25%
0,74%
-73,37%
2,52
-38,26%
7. Acer Polska
84 138
+4,39%
1,20%
-54,17%
2,47
+11,61%
8. ZTE Poland
31 754
+18,14%
1,56%
-56,08%
2,26
-18,47%
9. Telefony Samsung
819 767
+1,27%
1,53%
-49,93%
1,86
+2,25%
10. Nokia Poland
679 720
+0,50%
1,08%
-47,93%
1,73
-5,92%
11. Suunto Polska
666
+4,72%
0,75%
-80,90%
1,71
-77,91%
12. Intel Polska
169 550
+1,55%
0,87%
-52,10%
1,67
-2,91%
13. LG Polska
162 187
+3,84%
0,92%
-41,65%
1,62
+19,58%
14. ASUS Polska
207 458
+2,68%
0,79%
-75,33%
1,57
-24,02%
15. Lenovo Polska
120 997
+0,18%
0,49%
-61,51%
1,11
-35,65%
ELEKTRONIKA - zaangażowanie fanów SII2
36
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
5,47
0,21
336 887
4,30
0,23
5 036 651
6,54
0,08
401 689
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1.
5 036 651
+2 996,64%
0,18%
-98,83%
4,30
-23,64%
2. AVON Polska
401 689
+3,82%
2,52%
-45,86%
6,54
-0,76%
3. AXE PL
336 887
+0,40%
2,75%
-48,59%
5,47
+4,21%
4. Max Factor Polska
296 547
+0,56%
0,89%
-56,02%
0,80
-8,56%
5. L’Oréal Paris Polska
284 033
+1,54%
0,55%
-39,85%
1,76
+31,55%
6. Garnier – Dbaj o siebie
228 316
+0,07%
0,35%
-87,61%
1,07
-64,73%
7. Gillette Polska
193 703
+1,74%
2,56%
-20,01%
4,27
+71,35%
8. Old Spice Polska
167 990
+3,88%
3,94%
-24,46%
9,72
+76,46%
9. Wella Polska
134 308
-0,22%
0,30%
-59,79%
0,79
-19,50%
10. Original Source Nie Zawiera Rutyny
128 451
+1,15%
1,44%
-65,06%
1,33
-17,73%
11. Wilkinson
127 374
+5,02%
1,84%
-49,12%
3,55
+29,85%
12. SUPER-PHARM Poland
127 174
+2,18%
1,59%
-52,65%
3,11
+0,67%
13. Rimmel Polska
123 762
+4,32%
1,03%
-46,75%
4,08
-1,74%
14. Drogerie Natura
114 622
+2,98%
0,42%
-52,52%
0,66
-11,60%
15. Puma Fragrances
113 509
-0,24%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
P&G Polska
KOSMETYKI/URODA - Liczba fanów
37
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
9,72
0,14
167 990
43,75
0,00
2 880
19,90
0,48
2 539
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Himalaya Herbals
2 880
0,00%
2,08%
0,00%
43,75
0,00%
2. Lumene Polska
2 539
+11,02%
10,44%
-33,32%
19,90
+42,21%
3. Old Spice Polska
167 990
+3,88%
3,94%
-24,46%
9,72
+76,46%
4. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris
4 555
+3,59%
4,92%
-43,84%
7,44
+58,10%
5. AVON Polska
401 689
+3,82%
2,52%
-45,86%
6,54
-0,76%
6. AXE PL
336 887
+0,40%
2,75%
-48,59%
5,47
+4,21%
7. Hotel SPA Dr Irena Eris
9 685
+7,61%
1,96%
-39,74%
4,66
+12,70%
8.
5 036 651
+2 996,64%
0,18%
-98,83%
4,30
-23,64%
9. Gillette Polska
193 703
+1,74%
2,56%
-20,01%
4,27
+71,35%
10. Estee Lauder Polska
103 734
+1,40%
1,72%
-57,04%
4,08
+5,36%
11. Rimmel Polska
123 762
+4,32%
1,03%
-46,75%
4,08
-1,74%
12. Secret Lashes
10 682
+9,48%
3,88%
-56,98%
3,93
-13,06%
13. Wilkinson
127 374
+5,02%
1,84%
-49,12%
3,55
+29,85%
14. AA MEN - dla mężczyzn z pasją
9 823
+5,07%
1,12%
-49,42%
3,20
+7,17%
15. SUPER-PHARM Poland
127 174
+2,18%
1,59%
-52,65%
3,11
+0,67%
P&G Polska
KOSMETYKI/URODA - zaangażowanie fanów SII2
38
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
4,05
0,05
272 533
27,30
0,57
494 024
9,99
0,06
290 144
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Mother Power
494 024
+0,32%
9,54%
-55,27%
27,30
-11,65%
2. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
290 144
+1,85%
1,94%
-46,65%
9,99
+17,22%
3. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość
272 533
+4,34%
2,48%
-40,20%
4,05
+7,49%
4. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
260 103
+0,98%
1,93%
-50,92%
9,26
-0,31%
5. Gerber Polska
248 461
+0,52%
0,61%
-51,69%
2,32
+1,20%
6. Mama wraca do pracy
206 169
+0,61%
2,63%
-56,85%
4,91
-22,43%
7. Wychowaj małego Profesora
150 101
+3,00%
0,95%
-22,89%
1,76
+41,23%
8. Lovela
125 052
+1,76%
3,63%
-44,71%
3,48
+10,58%
9. Mądrzy Rodzice
116 986
+7,14%
19,39%
-59,48%
76,47
-20,50%
10. Przytulenie ma znaczenie
106 203
+0,36%
1,99%
-42,97%
4,86
+32,76%
11. BabyOno
73 582
+4,84%
19,66%
-46,94%
30,51
+30,46%
12. dzieci.pl
56 946
+8,47%
8,05%
-61,45%
9,92
-29,45%
13. dziecisawazne.pl
50 810
+13,17%
15,49%
-48,74%
25,02
+19,16%
14. Miasto Dzieci
46 262
+3,35%
4,58%
-47,88%
1,15
+5,72%
15. Fundacja Mamy i Taty
44 926
+1,14%
4,41%
-41,70%
2,44
+0,94%
MATKA I DZIECKO - liczba fanów
39
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
27,30
0,57
494 024
76,47
0,34
116 986
30,51
0,54
73 582
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Mądrzy Rodzice
116 986
+7,14%
19,39%
-59,48%
76,47
-20,50%
2. BabyOno
73 582
+4,84%
19,66%
-46,94%
30,51
+30,46%
3. Mother Power
494 024
+0,32%
9,54%
-55,27%
27,30
-11,65%
4. Świat Rodziców
32 078
+7,89%
25,09%
-64,88%
27,16
-38,66%
5. dziecisawazne.pl
50 810
+13,17%
15,49%
-48,74%
25,02
+19,16%
6. Siostra Ania
11 850
+1,00%
7,59%
-48,73%
10,64
+3,76%
7. Bobofashion
5 073
+0,46%
9,48%
-36,24%
10,26
+21,71%
8. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo
290 144
+1,85%
1,94%
-46,65%
9,99
+17,22%
9. dzieci.pl
56 946
+8,47%
8,05%
-61,45%
9,92
-29,45%
10. Kocham Moje Dziecko
43 442
+12,06%
2,54%
-42,08%
9,43
-15,71%
11. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci
260 103
+0,98%
1,93%
-50,92%
9,26
-0,31%
12. MAM BABY
9 060
+5,29%
7,13%
-37,39%
8,90
+31,34%
13. DZIECKO
29 195
+13,73%
7,26%
-27,95%
7,84
+61,79%
14. Mama wraca do pracy
206 169
+0,61%
2,63%
-56,85%
4,91
-22,43%
15. Przytulenie ma znaczenie
106 203
+0,36%
1,99%
-42,97%
4,86
+32,76%
MATKA I DZIECKO - zaangażowanie fanów
40
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
2,80
0,06
161 789
5,53
0,03
232 528
9,03
0,12
212 482
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Kia Motors Polska
232 528
+5,03%
1,58%
-54,31%
5,53
-15,70%
2. BMW Polska
212 482
+4,69%
4,29%
-47,34%
9,03
+7,21%
3. ŠKODA Polska
161 789
+1,48%
2,82%
-35,34%
2,80
+15,46%
4. Mercedes-Benz Polska
154 699
+2,48%
8,00%
-51,91%
19,05
-6,37%
5. Toyota Polska
152 328
+5,27%
2,56%
-41,53%
3,94
+14,92%
6. VERVA Street Racing
147 171
-0,03%
1,41%
-30,80%
1,58
+62,68%
7. Ford Polska
137 297
+3,14%
4,48%
-52,91%
10,91
-12,23%
8. Audi Polska
123 033
+6,70%
15,61%
-55,06%
21,65
-3,79%
9. Renault PL
96 025
+3,88%
2,58%
-48,16%
4,69
-0,78%
10. Mercedes-AMG PL
82 820
+3,03%
4,66%
-51,88%
7,59
-2,56%
11. Volkswagen Polska
71 292
+10,17%
2,80%
-55,59%
6,47
-7,17%
12. Citroën Polska
68 892
+2,54%
2,49%
-59,95%
3,63
-23,38%
13. Lexus Polska
62 427
+1,61%
6,46%
-51,46%
15,73
-0,32%
14. Yamaha Motor Polska
54 692
+17,27%
5,01%
-55,50%
7,42
-0,45%
15. Volvo Auto Polska
53 793
+2,23%
4,59%
-51,01%
6,43
-8,66%
MOTORYZACJA - Liczba fanów
41
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
19,05
0,18
154 699
28,81
0,45
1 714
21,65
0,83
123 033
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Rowiński - Wajdemajer, ASO Volkswagen
1 714
+283,45%
2,04%
-94,78%
28,81
-61,49%
2. Audi Polska
123 033
+6,70%
15,61%
-55,06%
21,65
-3,79%
3. Mercedes-Benz Polska
154 699
+2,48%
8,00%
-51,91%
19,05
-6,37%
4. Akademia Rozwoju Goodyear
15 635
+2,86%
14,53%
-50,42%
17,80
-7,09%
5. Lexus Polska
62 427
+1,61%
6,46%
-51,46%
15,73
-0,32%
6. Ford Polska
137 297
+3,14%
4,48%
-52,91%
10,91
-12,23%
7. Jeep Polska
47 456
+5,46%
5,88%
-49,73%
10,78
+4,67%
8.
4 460
+11,31%
11,77%
-48,90%
9,43
-11,58%
9. BMW Polska
212 482
+4,69%
4,29%
-47,34%
9,03
+7,21%
10.
4 942
+9,12%
9,55%
-50,68%
8,76
+1,48%
11. Porsche Polska
27 259
+9,88%
3,11%
-52,07%
8,25
+2,91%
12. Mercedes-AMG PL
82 820
+3,03%
4,66%
-51,88%
7,59
-2,56%
13. Yamaha Motor Polska
54 692
+17,27%
5,01%
-55,50%
7,42
-0,45%
14. Castrol Polska
14 716
+3,02%
8,42%
-52,07%
7,28
-3,95%
15. Volkswagen Polska
71 292
+10,17%
2,80%
-55,59%
6,47
-7,17%
Bawaria Motors Katowice - BMW & Mini Dealer
Bawaria Motors - BMW & Mini Dealer
MOTORYZACJA - zaangażowanie fanów SII2
42
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,35
0,00
1 239 465
0,89
0,00
1 430 608
1,54
0,01
1 306 470
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Reserved
1 430 608
+1,22%
0,48%
-42,66%
0,89
+7,81%
2. Cropp
1 306 470
+4,54%
0,83%
-48,99%
1,54
+7,03%
3.
1 239 465
+5,14%
0,14%
-41,14%
0,35
+18,37%
4. House
1 156 768
+3,16%
0,46%
-39,35%
0,93
+13,77%
5. Triumph
634 304
+1 143,95%
0,29%
-96,45%
5,77
-24,05%
6. Mohito
486 542
+4,76%
1,51%
-59,07%
2,95
-15,30%
7. DIVERSE
365 617
+3,15%
0,39%
-51,24%
0,58
+2,94%
8. Sinsay
323 571
+9,18%
2,14%
-48,22%
3,70
+17,99%
9. ALOHA FROM DEER
298 050
+1,83%
3,61%
-56,12%
7,11
-7,54%
10. Nike Running Poland
283 641
+0,74%
1,56%
-51,51%
0,52
-50,71%
11. DIAMANTE WEAR
204 916
+0,84%
4,25%
-55,55%
11,89
-21,37%
12. 4F
196 739
+3,33%
3,33%
-57,29%
3,91
-13,54%
13. Deichmann Polska
193 819
+1,32%
0,43%
-58,32%
1,09
-14,92%
14. New Balance Poland
187 824
+2,25%
7,50%
-47,62%
11,26
+1,20%
15. 5.10.15
174 408
+2,65%
0,81%
-42,03%
1,89
+11,17%
F&F
ODZIEŻ/MODA - liczba fanów
43
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
16,60
0,24
8 968
54,70
0,68
3 555
17,91
1,00
3 173
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. salomonrunning.pl
3 555
+15,95%
15,75%
-67,26%
54,70
-34,12%
2. TYSZERT
3 173
+13,00%
8,89%
-61,07%
17,91
-12,56%
3. Tatuum
8 968
+3,33%
4,95%
-50,89%
16,60
+22,62%
4. KONTRI.pl
9 729
+5,09%
5,85%
-52,84%
12,02
-5,86%
5. DIAMANTE WEAR
204 916
+0,84%
4,25%
-55,55%
11,89
-21,37%
6. StaffByMaff
57 373
+0,75%
11,40%
-36,73%
11,41
+6,99%
7. New Balance Poland
187 824
+2,25%
7,50%
-47,62%
11,26
+1,20%
8. Prosto Wear
58 905
+8,70%
6,67%
-58,73%
10,43
-15,07%
9. Abstrawear
37 787
+4,52%
11,00%
-54,50%
10,18
-9,68%
10.
22 438
+2,34%
5,00%
-53,60%
9,47
-6,20%
11. Giacomo Conti
98 060
+6,74%
4,98%
-45,16%
9,29
+13,03%
12. Pit Bull West Coast PL
36 383
+6,00%
8,51%
-66,74%
8,36
-35,21%
13. ADRIAN Fabryka Rajstop
2 386
+1,14%
6,75%
-68,10%
8,14
-21,39%
14. Venezia
57 723
+9,96%
4,19%
-51,37%
7,78
+4,21%
15.
27 603
+4,85%
4,14%
-45,09%
7,74
+9,51%
Mitchell & Ness Polska
ODZIEŻ/MODA - zaangażowanie fanów SII2
44
PIWO - liczba fanów
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
3,14
0,08
372 560
2,16
0,03
480 824
6,56
0,06
424 450
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Tyskie
480 824
+0,56%
0,89%
-65,94%
2,16
-32,12%
2. Lech
424 450
+1,14%
2,69%
-65,13%
6,56
-21,84%
3. Redd's
372 560
+0,52%
3,07%
-39,50%
3,14
+7,50%
4. Żubr
351 793
+0,75%
5,25%
-45,63%
3,53
-13,67%
5. Grolsch
309 733
+2,66%
0,08%
-48,25%
0,12
-12,42%
6. Żywiec
307 549
+1,55%
1,71%
-54,22%
5,74
-2,10%
7. Warka Radler
263 286
+6,49%
0,75%
-64,69%
3,19
-27,53%
8. Warka
256 953
+0,42%
0,75%
-46,56%
1,41
+7,62%
9. Perła
87 682
+3,94%
5,70%
-55,14%
4,40
-22,38%
10. Łomża Export
65 367
+5,22%
1,07%
-49,99%
1,60
-7,48%
11. Lord Somersby
65 089
+1,01%
2,61%
-64,25%
2,17
-27,76%
12. Paulaner Polska
45 149
+8,33%
3,52%
-49,79%
6,13
+16,08%
13. Drevny Kocur
44 405
-0,35%
0,19%
-49,24%
0,22
-11,16%
14. Browar Czarnków
25 107
+0,58%
0,18%
-8,70%
0,00
+93,26%
15. Tatra
24 566
+14,54%
5,82%
-43,06%
4,64
+24,50%
45
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
6,13
0,19
45 149
16,11
0,73
12 914
6,56
0,06
424 450
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. AleBrowar
12 914
+15,77%
19,83%
-44,26%
16,11
+27,63%
2. Lech
424 450
+1,14%
2,69%
-65,13%
6,56
-21,84%
3. Paulaner Polska
45 149
+8,33%
3,52%
-49,79%
6,13
+16,08%
4. Żywiec
307 549
+1,55%
1,71%
-54,22%
5,74
-2,10%
5. Tatra
24 566
+14,54%
5,82%
-43,06%
4,64
+24,50%
6. Perła
87 682
+3,94%
5,70%
-55,14%
4,40
-22,38%
7. Browar Amber
21 527
+19,12%
2,13%
-52,37%
3,76
-15,49%
8. Żubr
351 793
+0,75%
5,25%
-45,63%
3,53
-13,67%
9. Warka Radler
263 286
+6,49%
0,75%
-64,69%
3,19
-27,53%
10. Redd's
372 560
+0,52%
3,07%
-39,50%
3,14
+7,50%
11. KOMPANIA PIWOWARSKA SA
14 686
+0,91%
4,04%
-39,73%
2,70
-1,65%
12. Minibrowar Majer
1 512
+2,51%
6,15%
-59,32%
2,56
-34,46%
13. Lord Somersby
65 089
+1,01%
2,61%
-64,25%
2,17
-27,76%
14. Tyskie
480 824
+0,56%
0,89%
-65,94%
2,16
-32,12%
15. Łomża Export
65 367
+5,22%
1,07%
-49,99%
1,60
-7,48%
PIWO - zaangażowanie fanów SII2
46
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
60,35
0,07
462 782
31,81
0,03
1 631 712
19,62
0,15
499 999
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Radio ESKA
1 631 712
+3,96%
7,95%
-48,80%
31,81
+2,47%
2. RMF MAXXX
499 999
+4,02%
10,22%
-47,14%
19,62
+6,95%
3. RMF FM
462 782
+7,05%
17,98%
-43,92%
60,35
+15,89%
4. Radio ZET
413 324
+4,44%
7,15%
-44,18%
28,65
+20,37%
5. EskaROCK
362 392
+1,55%
4,75%
-67,85%
24,47
-30,68%
6. Trójka - Program 3 Polskiego Radia
243 323
+0,97%
5,69%
-41,77%
7,98
+11,37%
7. RMF24.pl
192 212
+4,92%
11,78%
-44,96%
40,42
+4,65%
8. Radio Złote Przeboje
166 784
+5,24%
6,05%
-48,79%
9,79
+0,64%
9. Antyradio
150 721
+1,89%
17,40%
-53,33%
46,86
-12,58%
10. Planeta FM
134 177
+0,89%
18,76%
-45,42%
22,86
+7,45%
11. czworka
128 455
+5,44%
3,22%
-55,53%
11,47
-7,34%
12. Radio ZET Chilli
111 716
+1,44%
6,81%
-44,73%
6,47
+8,08%
13. Rock Radio
87 979
+1,73%
9,80%
-52,03%
11,51
-5,89%
14. Radio TOK FM
78 133
+1,43%
12,55%
-47,40%
66,81
+9,60%
15. Tuba fm
73 373
+0,41%
6,97%
-44,69%
5,47
+7,58%
RADIO - Liczba fanów
47
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
66,81
0,07
78 133
85,75
0,49
27 141
74,79
0,05
41 569
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Radio Maryja
27 141
+6,57%
21,78%
-55,33%
85,75
-0,86%
2. Program 1 Polskie Radio
41 569
+1,55%
5,32%
-56,24%
74,79
-1,00%
3. Radio TOK FM
78 133
+1,43%
12,55%
-47,40%
66,81
+9,60%
4. RMF FM
462 782
+7,05%
17,98%
-43,92%
60,35
+15,89%
5. Antyradio
150 721
+1,89%
17,40%
-53,33%
46,86
-12,58%
6. RMF24.pl
192 212
+4,92%
11,78%
-44,96%
40,42
+4,65%
7. Radio Kraków
41 170
+5,20%
23,50%
-50,33%
38,55
+8,15%
8. Radio ESKA
1 631 712
+3,96%
7,95%
-48,80%
31,81
+2,47%
9. Ranne Kakao
27 257
+4,43%
21,59%
-50,42%
29,28
+1,82%
10. Radio ZET
413 324
+4,44%
7,15%
-44,18%
28,65
+20,37%
11. EskaROCK
362 392
+1,55%
4,75%
-67,85%
24,47
-30,68%
12. Planeta FM
134 177
+0,89%
18,76%
-45,42%
22,86
+7,45%
13. RMF MAXXX
499 999
+4,02%
10,22%
-47,14%
19,62
+6,95%
14. Radio ZET Gold
11 229
+35,05%
8,10%
-85,77%
16,54
-27,57%
15. Radio Afera
6 317
+1,72%
11,18%
-50,88%
12,65
-4,26%
RADIO - zaangażowanie fanów SII2
48
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
15,55
0,18
1 157 476
31,06
0,02
4 385 046
2,91
0,04
1 776 634
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Robert Lewandowski
4 385 046
+8,86%
6,34%
-53,04%
31,06
-2,55%
2. Wojciech Szczesny
1 776 634
+4,08%
4,06%
-32,81%
2,91
+55,05%
3. Kuba Błaszczykowski
1 157 476
+4,06%
4,17%
-56,73%
15,55
-16,52%
4. Łukasz Piszczek
956 853
+5,22%
3,36%
-59,11%
13,98
-31,49%
5. Kocham Football
951 988
+1,79%
9,78%
-53,38%
91,38
-19,52%
6. Piotr Żyła- Official
941 394
+1,48%
0,52%
-69,40%
4,88
-72,19%
7. Justyna Kowalczyk - oficjalna strona
855 128
+5,16%
4,87%
-46,26%
71,85
+1,35%
8. Agnieszka Radwanska
603 831
+5,26%
4,12%
-55,52%
21,84
-14,46%
9. Legia Warszawa
600 941
+4,18%
12,68%
-45,44%
23,21
+19,58%
10. Kamil Stoch - Oficjalna strona
572 252
+4,87%
3,28%
-47,88%
9,09
+18,96%
11. Official Robert Burneika
557 626
+2,29%
8,27%
-43,04%
12,06
+17,00%
12. Lech Poznań
488 240
+3,78%
10,94%
-50,97%
41,70
+2,95%
13. Robert Lewandowski
374 225
-0,24%
0,00%
-33,17%
0,00
+32,00%
14. ORLEN Team
297 836
+0,02%
0,21%
-73,91%
0,36
-55,07%
15. Artur Szpilka
276 829
+9,12%
7,19%
-48,08%
31,62
+11,88%
SPORT - Liczba fanów
49
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
91,38
0,13
951 988
300,87
0,15
230 950
95,10
0,12
262 621
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. FANGOL.pl
230 950
+10,48%
45,56%
-56,57%
300,87
-8,32%
2. Onet Sport
262 621
+6,32%
23,77%
-54,85%
95,10
-12,43%
3. Kocham Football
951 988
+1,79%
9,78%
-53,38%
91,38
-19,52%
4. JuvePoland.com - Strona Polskich Kibiców Juventusu
15 430
+1,44%
40,93%
-48,07%
72,52
+5,27%
5. Trening biegacza
105 950
+8,10%
37,80%
-47,45%
72,43
-0,19%
6. Justyna Kowalczyk - oficjalna strona
855 128
+5,16%
4,87%
-46,26%
71,85
+1,35%
7. Łączy nas piłka
180 103
+9,84%
11,87%
-54,52%
71,15
-9,25%
8. Futbolove
15 002
+11,72%
16,12%
-58,32%
68,07
-3,59%
9. GKS Bełchatów SSA
7 966
+6,75%
26,79%
-32,96%
55,08
+37,57%
10. Mateusz Jasiński - Bieganie stylem życia
15 493
+11,36%
24,59%
-47,99%
48,67
+26,03%
11. Legia.Net
31 719
+14,68%
24,08%
-44,27%
43,33
+26,39%
12. Lech Poznań
488 240
+3,78%
10,94%
-50,97%
41,70
+2,95%
13. Ciacha.net
15 993
+2,73%
20,77%
-50,64%
41,34
+16,43%
14. Polonia Warszawa
45 907
+10,44%
8,17%
-57,13%
39,91
-6,80%
15. Lechia Gdańsk
110 942
+3,59%
18,59%
-46,71%
38,51
+14,20%
SPORT - zaangażowanie fanów SII2
50
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
7,75
0,00
1 465 312
1,42
0,02
2 397 210
1,92
0,00
2 178 412
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Serce i Rozum
2 397 210
+0,43%
0,62%
-52,17%
1,42
-10,11%
2. Play
2 178 412
+0,53%
0,26%
-61,54%
1,92
-13,42%
3. Plus
1 465 312
+0,71%
3,37%
-54,42%
7,75
-19,50%
4. heyah
787 660
+0,84%
1,19%
-52,61%
9,19
-18,93%
5. T-Mobile PL
610 841
+1,65%
0,94%
-49,42%
9,69
-4,16%
6. nju mobile
473 005
+3,52%
2,00%
-43,03%
1,47
+12,66%
7. Muzodajnia
411 750
+0,80%
0,80%
-37,66%
1,51
+26,35%
8. Red Bull MOBILE
150 695
+1,94%
0,14%
-30,54%
0,23
+38,07%
9. Virgin Mobile Polska
128 954
-0,13%
0,40%
-46,32%
1,58
+18,78%
10. Superszybki internet LTE
86 301
+0,15%
0,35%
-58,71%
1,59
-16,08%
11. UPC Polska
82 546
+7,25%
1,85%
-53,49%
4,88
+8,01%
12. FreeM
47 231
-0,27%
0,00%
0,00%
0,00
0,00%
13. Mobile Vikings Polska
47 027
+9,29%
3,43%
-41,47%
8,25
+24,40%
14. Netia
20 111
+9,29%
10,73%
-52,77%
10,61
-6,72%
15. Play4U
10 714
+2,14%
3,32%
-55,37%
7,22
-12,85%
TELEKOMUNIKACJA - Liczba fanów
51
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
9,69
0,00
610 841
12,62
0,18
8 037
10,61
0,12
20 111
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Marcin Gruszka Rzecznik Prasowy Play
8 037
+1,06%
13,61%
-38,56%
12,62
+37,62%
2. Netia
20 111
+9,29%
10,73%
-52,77%
10,61
-6,72%
3. T-Mobile PL
610 841
+1,65%
0,94%
-49,42%
9,69
-4,16%
4. heyah
787 660
+0,84%
1,19%
-52,61%
9,19
-18,93%
5. Mobile Vikings Polska
47 027
+9,29%
3,43%
-41,47%
8,25
+24,40%
6. Plus
1 465 312
+0,71%
3,37%
-54,42%
7,75
-19,50%
7. Play4U
10 714
+2,14%
3,32%
-55,37%
7,22
-12,85%
8. UPC Polska
82 546
+7,25%
1,85%
-53,49%
4,88
+8,01%
9. Play
2 178 412
+0,53%
0,26%
-61,54%
1,92
-13,42%
10. Superszybki internet LTE
86 301
+0,15%
0,35%
-58,71%
1,59
-16,08%
11. Virgin Mobile Polska
128 954
-0,13%
0,40%
-46,32%
1,58
+18,78%
12. Muzodajnia
411 750
+0,80%
0,80%
-37,66%
1,51
+26,35%
13. nju mobile
473 005
+3,52%
2,00%
-43,03%
1,47
+12,66%
14. Serce i Rozum
2 397 210
+0,43%
0,62%
-52,17%
1,42
-10,11%
15. Mobile Vikings Nederland
922
+1,65%
1,84%
-61,11%
0,36
-44,74%
TELEKOMUNIKACJA - zaangażowanie fanów SII2
52
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
26,34
0,04
1 055 754
3,38
0,12
47 687 823
8,86
0,03
1 060 420
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. National Geographic Channel
47 687 823
+31 286,78%
0,02%
-99,88%
3,38
-26,28%
2. MTV Polska
1 060 420
+1,54%
2,59%
-52,50%
8,86
+5,33%
3. ESKA TV
1 055 754
+6,76%
7,40%
-48,53%
26,34
+8,62%
4. Disney Channel Polska
916 901
+3,04%
11,94%
-55,20%
54,47
-15,05%
5. VIVA Polska
909 703
+1,68%
2,10%
-33,32%
2,89
+29,32%
6. 4fun.tv
731 367
+1,57%
12,76%
-51,22%
18,83
-7,34%
7. euronews
727 758
+44 906,68%
0,00%
-99,78%
0,06
+100,00%
8. Tylko muzyka
658 774
+1,20%
2,20%
-45,66%
1,52
+4,11%
9. TVN24.pl
606 786
+3,95%
19,36%
-42,82%
105,94
+18,79%
10. TVN
582 606
+7,28%
13,55%
-46,44%
33,10
+12,02%
11. Rodzinka.pl TVP
576 501
+0,61%
2,14%
-28,12%
4,82
+43,82%
12. M jak miłość
535 095
+3,72%
4,73%
-40,93%
11,70
+12,42%
13. Voice of Poland TVP
511 436
+3,34%
15,97%
-42,39%
7,53
+34,37%
14. Przepis na życie TVN
483 454
-0,15%
0,00%
-37,41%
0,00
-3,50%
15. ipla
420 832
+3,89%
3,83%
-49,23%
6,12
+4,91%
TV - Liczba fanów
53
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
108,77
0,19
373 375
129,44
0,34
39 397
113,79
0,38
15 723
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Telewizja Republika
39 397
+21,90%
19,87%
-46,34%
129,44
+16,73%
2. TAK CZY NIE
15 723
+15,06%
80,81%
-32,83%
113,79
+46,85%
3. Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy
373 375
+8,97%
16,64%
-51,63%
108,77
+11,36%
4. TVN24.pl
606 786
+3,95%
19,36%
-42,82%
105,94
+18,79%
5. tvp.info
76 129
+14,30%
22,41%
-51,64%
84,94
-2,03%
6. Hell's Kitchen Polska
91 096
+38,10%
13,74%
-54,55%
78,59
-17,11%
7. Fakty TVN
235 680
+5,47%
18,34%
-51,38%
58,29
-8,31%
8. Disney Channel Polska
916 901
+3,04%
11,94%
-55,20%
54,47
-15,05%
9. X Factor Polska
232 617
+11,41%
15,84%
-35,27%
52,64
+32,34%
10. TVP Sport
158 962
+5,72%
10,55%
-54,47%
50,98
-9,94%
11. Canal+ Sport
239 279
+3,41%
10,16%
-54,18%
39,92
-7,48%
12. TVN
582 606
+7,28%
13,55%
-46,44%
33,10
+12,02%
13. Kino Polska Muzyka
6 322
+3,40%
21,97%
-51,31%
32,40
+0,22%
14. Telewizja Sudecka
9 370
+8,84%
21,80%
-44,35%
31,79
+22,09%
15. STARS.TV
57 817
+0,93%
11,95%
-47,09%
26,59
+6,49%
TV - zaangażowanie fanów SII2
54
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
36,09
0,66
180 780
6,15
0,06
484 065
0,65
0,00
283 105
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Seks to zdrowie!
484 065
+2,28%
2,63%
-50,81%
6,15
-3,40%
2. Colgate - z uśmiechem do świata
283 105
+1,06%
0,07%
-92,07%
0,65
-81,27%
3. Anna Lewandowska
180 780
+36,04%
15,24%
-64,97%
36,09
-27,36%
4. Piękne usta
173 638
+1,56%
0,84%
-35,88%
0,91
+27,16%
5.
153 571
+1,60%
1,57%
-44,83%
1,89
+49,44%
6. Dbam o siebie
134 675
+6,24%
2,16%
-53,78%
3,16
-10,74%
7. Polski Bank Komórek Macierzystych
124 433
+0,34%
0,07%
-34,05%
0,05
+31,16%
8. WIEMY CO JEMY
94 125
+10,90%
4,21%
-43,97%
3,62
+15,22%
9. NO-SPA
61 324
-0,24%
0,10%
-49,04%
0,26
+11,34%
10. Nie biegam
55 910
-0,28%
0,30%
-38,03%
0,11
+21,87%
11. bielenda
48 379
+7,00%
0,93%
-55,95%
1,92
-20,12%
12. Dorota Zawadzka
45 477
+1,28%
27,17%
-44,97%
87,46
-1,15%
13. Always Polska
37 551
+3,49%
0,20%
-62,36%
4,84
-16,62%
14. 2KC
31 031
-0,26%
3,54%
-33,06%
3,25
+30,55%
15. Zdrowie w stylu LUX MED
24 616
+0,44%
1,34%
-42,16%
0,51
+1,68%
Blend-a-Med & Oral-B Polska
ZDROWIE - Liczba fanów
55
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
18,70
0,26
12 246
87,46
0,20
45 477
36,09
0,66
180 780
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Dorota Zawadzka
45 477
+1,28%
27,17%
-44,97%
87,46
-1,15%
2. Anna Lewandowska
180 780
+36,04%
15,24%
-64,97%
36,09
-27,36%
3. urodaizdrowie.pl
12 246
+1,35%
7,01%
-53,12%
18,70
-20,67%
4. Omegamed
3 442
+2,17%
4,30%
-63,42%
11,60
-29,53%
5. Jeszcze nie teraz
19 299
+2,44%
7,49%
-46,49%
10,85
+10,18%
6. Migrena z głowy
24 337
+4,08%
4,82%
-46,88%
8,84
+1,60%
7. Twardy punkt widzenia
13 249
-0,60%
4,17%
-49,83%
7,47
-5,35%
8. Mydlarnia u Franciszka - kosmetyki naturalne
13 648
+5,07%
3,75%
-53,59%
7,24
-5,14%
9. Pszczoły i my
1 067
+4,61%
17,81%
-49,41%
7,10
+16,14%
10. Recepta na zdrowie
4 239
+0,45%
6,20%
-50,13%
6,31
-3,55%
11. Seks to zdrowie!
484 065
+2,28%
2,63%
-50,81%
6,15
-3,40%
12. FitBack
10 691
+2,74%
6,65%
-56,34%
5,37
-7,05%
13. Zdrowie Gazeta.pl
17 624
+6,09%
5,06%
-47,61%
5,09
+6,33%
14. Always Polska
37 551
+3,49%
0,20%
-62,36%
4,84
-16,62%
15. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej
7 804
+5,03%
9,05%
-47,77%
4,33
+6,44%
ZDROWIE - zaangażowanie fanów SII2
56
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
0,35
0,00
1 288 878
0,20
0,05
28 742 214
5,89
0,02
1 396 586
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Nutella
28 742 214
+10 327,11%
0,01%
-99,71%
0,20
-32,84%
2. Tymbark
1 396 586
+2,75%
1,39%
-48,39%
5,89
+8,32%
3. Cappy
1 288 878
+0,20%
0,03%
-0,72%
0,35
+85,48%
4. Mały Głód
1 098 052
+0,86%
1,51%
-40,25%
2,48
+3,99%
5. Góralki
995 584
+2,48%
0,70%
-59,56%
28,40
+28,51%
6. FRUGO
925 892
+4,45%
0,25%
-52,40%
0,94
-16,20%
7.
798 508
+0,89%
0,64%
-53,44%
0,73
-16,41%
8. Dilmah Tea
678 958
+8,16%
0,19%
-42,11%
0,35
-58,28%
9. Chupa Chups PL
671 288
-0,19%
1,67%
-57,90%
6,70
-19,16%
10. przepisy.pl
615 954
+3,27%
3,03%
-48,33%
7,14
+2,14%
11. E. Wedel
594 252
+0,87%
0,81%
-60,36%
0,54
-30,05%
12. Żywiec Zdrój
579 306
+2,52%
0,87%
-65,57%
1,40
-50,45%
13. Lay’s pl
563 654
+5,62%
3,06%
-53,75%
5,39
-35,88%
14. ROKO
523 131
+3,55%
5,63%
-50,10%
10,69
+0,94%
15. Grześki
446 588
+0,55%
0,80%
-53,45%
1,50
-6,24%
ŻYWNOŚĆ - Liczba fanów
57
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
SII 2
ER
LICZBA
FANÓW
2
1
3
26,76
0,33
89 230
28,40
0,01
995 584
28,30
1,73
135
FAN PAGE FANI
% AKTYWNYCH
UŻYTKOWNIKÓW SII 2
1. Góralki
995 584
+2,48%
0,70%
-59,56%
28,40
+28,51%
2. gospodarstwo sadownicze J@BUSKO.PL
135
+4,65%
25,93%
-56,57%
28,30
-27,84%
3. Limonet
89 230
+1,95%
7,09%
-66,11%
26,76
-31,01%
4. Republika Kaktusa
325 971
+9,45%
4,74%
-68,47%
21,32
-48,64%
5. POLOmarket
53 387
+5,90%
10,46%
-41,04%
16,68
+24,08%
6. ROKO
523 131
+3,55%
5,63%
-50,10%
10,69
+0,94%
7. Pani Tereska
60 777
+0,13%
5,62%
-62,00%
9,87
-30,70%
8. Wytwórnia Lodów Tradycyjnych
41 212
+17,07%
9,27%
-45,89%
8,65
+14,86%
9. Level Street
2 818
-0,67%
10,97%
-47,89%
8,47
+0,03%
10. Kurka Wolna
4 814
+6,50%
5,96%
-63,29%
7,85
-13,96%
11. Jogobella
54 137
+29,92%
5,52%
-45,31%
7,47
+12,50%
12. przepisy.pl
615 954
+3,27%
3,03%
-48,33%
7,14
+2,14%
13. Przyprawy Royal Brand
3 013
+9,17%
2,26%
-72,44%
7,14
-50,83%
14. WINIARY
377 668
+2,16%
1,65%
-41,19%
6,89
+15,41%
15. Chupa Chups PL
671 288
-0,19%
1,67%
-57,90%
6,70
-19,16%
ŻYWNOŚĆ - zaangażowanie fanów SII2
58
PROSTOtv­
MyMusicGroup­
Step Records­
UrbanRecTv­
tvnpl­
NawrotkaTv­
MaxFloRec - TworzyMy­
SA Wardega­
Niekryty Krytyk­
itvp­
VoiceOfPolandTVP­
NajlepszeBajki­
Remigiusz Maciaszek­
Gazeta.pl­
DIIL.TV­
160 358 680 
3,86%
131 981 005 
2,02%
154 804 171 
1,04%
132 863 236 
3,08%
133 134 853 
2,40%
116 945 324 
2,24%
516 699 474 
1,16%
97 142 283 
4,38%
49 183 699 
10,89%
275 597 887 
1,84%
129 340 254 
1,34%
286 177 446 
2,24%
148 763 091 
1,10%
72 839 683 
2,97%
140 934 166 
1,84%
1 531 438 
1,47%
1 314 371 
0,39%
1 100 808 
0,25%
954 760 
1,10%
926 792 
0,75%
887 172 
1,20%
868 009 
-0,49%
858 770 
1,82%
845 798 
2,16%
839 488 
-0,43%
811 519 
0,30%
796 313 
-0,39%
736 325 
0,21%
734 524 
1,20%
571 965 
0,99%
37 
2,78%
69 
1,47%
154 
0,65%
685 
1,03%
586 
1,03%
443 
1,14%
1 102 
0,46%
353 
1,73%
66 
4,76%
708 
0,43%
1 943 
0,94%
1 092 
1,58%
2 531 
0,76%
106 
0,95%
738 
1,65%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video
Top15 polskich profili na YouTube:
liczba subskrybcji - maj
YOUTUBE
SA Wardega­
AbstrachujeTV­
Niekryty Krytyk­
Polski Pingwin­
Blowek­
skkf­
PROSTOtv­
reZigiusz­
5 Sposobów na...­
UrbanRecTv­
ROJOV13­
Step Records­
Remigiusz Maciaszek­
AdBuster­
MagdalenaMariaMonika­
516 699 474 
1,16%
319 211 469 
0,60%
286 177 446 
2,24%
275 597 887 
1,84%
267 405 045 
0,76%
197 063 617 
0,86%
163 931 460 
2,18%
160 358 680 
3,86%
154 804 171 
1,04%
151 533 899 
2,11%
149 867 122 
1,55%
148 846 334 
1,71%
148 763 091 
1,10%
148 160 841 
0,45%
141 616 514 
0,90%
868 009 
-0,49%
153 624 
-0,19%
796 313 
-0,39%
839 488 
-0,43%
196 616 
-0,48%
109 050 
-0,27%
271 170 
0,99%
1 531 438 
1,47%
1 100 808 
0,25%
82 285 
1,30%
104 603 
0,13%
56 700 
0,71%
736 325 
0,21%
31 000 
-0,42%
299 666 
-0,28%
1 102 
0,46%
1 684 
0,66%
1 092 
1,58%
708 
0,43%
1 900 
0,00%
420 
0,00%
631 
0,00%
37 
2,78%
154 
0,65%
3 610 
1,04%
1 260 
0,08%
441 
0,00%
2 531 
0,76%
11 178 
0,31%
596 
0,34%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video
Top15 polskich profili na YouTube:
liczba wyświetleń -czerwiec
59
Wojciech Szczesny
@13Szczesny13
Joanna Krupa
@joannakrupa
MTV Polska
@MTVPolska
tvn24
@tvn24
HONEY
@honorataskarbek
Radosław Sikorski
@sikorskiradek
Palikot Janusz
@Palikot_Janusz
Gazeta Wyborcza.pl
@gazeta_wyborcza
mediafun
@mediafun
Robert Lewandowski
@Rob_Lewandowski
Newsweek Polska
@NewsweekPolska
Donald Tusk
@premiertusk
Sony Music Poland
@SonyMusicPL
Gazeta.pl
@gazetapl_news
TVP Info
@tvp_info
318 
( 0 ) 
31796 
( +203 ) 
8895 
( +324 ) 
40156 
( +1492 ) 
8902 
( +85 ) 
8574 
( +391 ) 
3828 
( +124 ) 
72404 
( +1722 ) 
6399 
( +332 ) 
109 
( 0 ) 
18906 
( +328 ) 
241 
( +4 ) 
2889 
39187 
( +2 ) 
21691 
( +1263 ) 
 
756329 
( -450 )
644130 
( +7460 )
497399 
( +6365 )
378415 
( +5033 )
363285 
( +5794 )
219084 
( +7902 )
207576 
( +2560 )
190489 
( +3009 )
189427 
( -2153 )
187354 
( +402 )
164275 
( +3342 )
142694 
( +8120 )
142277 
139519 
( +6008 )
128375 
( +5518 )
58 
( -4 )
12775 
( +36 )
344 
( +1 )
26 
( +6 )
5532 
( +86 )
99 
( +6 )
182 
0
168 
( +3 )
631 
( +41 )
2 
0
1036 
( +6 )
97 
( -1 )
157 
11 
0
810 
( +7 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
StatusesTytuł Followers Friends
Top15 polskich profili na Twitterze:
liczba śledzących
czerwiec 2014
Onet.pl Wiadomości
@onetplrss
TVP1.net
@TVP1net
jozefmoneta
@jozefmoneta
Gazeta Wyborcza.pl
@gazeta_wyborcza
Michał Zachodny
@mzachodny
Radio TOK FM
@Radio_TOK_FM
Aubrey
@Aubrey_tweetuje
Wiadomości
@Wiadomosci_PR
Błażej Faliszek
@bfaliszek
Edzioo
@Edzioo
Samuel Pereira
@Samueljrp
Paweł Rybicki
@Rybitzky
adam malecki
@TROJKAdaMalecki
Gazeta Prawna
@Gazeta_Prawna
kataryna
@katarynaaa
13239 
( +216 )
284 
( +5 )
1082 
( +11 )
190489 
( +3009 )
6810 
( +602 )
82566 
( +1910 )
15176 
11150 
( +418 )
2910 
( +52 )
5967 
( +180 )
13219 
( +1606 )
7304 
( +356 )
3137 
( +115 )
16633 
( +842 )
13464 
( +2239 )
115898 
( +3443 ) 
95150 
( 0 ) 
82150 
( +5147 ) 
72404 
( +1722 ) 
65687 
( +2180 ) 
65461 
( +776 ) 
65359 
62644 
( +1715 ) 
60986 
( +626 ) 
59731 
( +619 ) 
57037 
( +2077 ) 
56988 
( +1192 ) 
51058 
( +2958 ) 
50636 
( +857 ) 
50616 
( +2214 ) 
972 
( -1 )
12 
0
909 
( -2 )
168 
( +3 )
820 
( +12 )
91 
( +1 )
690 
2499 
( +1 )
483 
( +8 )
376 
( +2 )
541 
( +19 )
1845 
( +30 )
3411 
( +88 )
261 
( +8 )
791 
( +12 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
FollowersTytuł Statuses Friends
Top15 polskich profili na Twitterze:
liczba tweetów
czerwiec 2014
TWITTER
60
NapoleonCat.com
Wita Stwosza 59a
02-661 Warszawa
hello@napoleoncat.com
+48 22 378 32 99

Contenu connexe

Tendances

Social footprint. Moda. Wrzesien 2014
Social footprint. Moda. Wrzesien 2014Social footprint. Moda. Wrzesien 2014
Social footprint. Moda. Wrzesien 2014
NapoleonCat.com
 
Social Footprint 2015
Social Footprint 2015Social Footprint 2015
Social Footprint 2015
NapoleonCat.com
 
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014
NapoleonCat.com
 
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014
NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013
NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014
NapoleonCat.com
 
Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013
NapoleonCat.com
 
Komunikacja nieformalna a media społecznościowe
Komunikacja nieformalna a media społecznościoweKomunikacja nieformalna a media społecznościowe
Komunikacja nieformalna a media społecznościowe
Sotrender
 
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Natalia Hatalska
 
Memy i kultura obrazu w mediach społecznościowych
Memy i kultura obrazu w mediach społecznościowychMemy i kultura obrazu w mediach społecznościowych
Memy i kultura obrazu w mediach społecznościowych
Sotrender
 
Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020
Marcin Małecki
 
Koronawirus: raport medialny PSMM
Koronawirus: raport medialny PSMMKoronawirus: raport medialny PSMM
Koronawirus: raport medialny PSMM
Szymon Sikorski
 
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
NapoleonCat.com
 
Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013
NapoleonCat.com
 
Aktualny stan social media
Aktualny stan social mediaAktualny stan social media
Aktualny stan social media
Łukasz Dębski
 

Tendances (20)

Social footprint. Moda. Wrzesien 2014
Social footprint. Moda. Wrzesien 2014Social footprint. Moda. Wrzesien 2014
Social footprint. Moda. Wrzesien 2014
 
Social Footprint 2015
Social Footprint 2015Social Footprint 2015
Social Footprint 2015
 
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
Social Footprint. Gracze. Marzec 2014
 
Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014Social Brand Footprint - marzec 2014
Social Brand Footprint - marzec 2014
 
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014
Social Footprint. Kosmetyki. Październik 2014
 
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013Social Brand Footprint - czerwiec 2013
Social Brand Footprint - czerwiec 2013
 
Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013Social Brand Footprint - maj 2013
Social Brand Footprint - maj 2013
 
Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013Social Brand Footprint - listopad 2013
Social Brand Footprint - listopad 2013
 
Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014Social Brand Footprint - luty 2014
Social Brand Footprint - luty 2014
 
Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013Marki na Facebooku - marzec 2013
Marki na Facebooku - marzec 2013
 
Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013Social Brand Footprint - październik 2013
Social Brand Footprint - październik 2013
 
Komunikacja nieformalna a media społecznościowe
Komunikacja nieformalna a media społecznościoweKomunikacja nieformalna a media społecznościowe
Komunikacja nieformalna a media społecznościowe
 
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
Transmedia storytelling, kreatywne opowieści w mediach społecznościowych.
 
Memy i kultura obrazu w mediach społecznościowych
Memy i kultura obrazu w mediach społecznościowychMemy i kultura obrazu w mediach społecznościowych
Memy i kultura obrazu w mediach społecznościowych
 
Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020Social Media 2010-2015-2020
Social Media 2010-2015-2020
 
Media społecznościowe 2015
Media społecznościowe 2015Media społecznościowe 2015
Media społecznościowe 2015
 
Koronawirus: raport medialny PSMM
Koronawirus: raport medialny PSMMKoronawirus: raport medialny PSMM
Koronawirus: raport medialny PSMM
 
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013Social Brand Footprint - kwiecień 2013
Social Brand Footprint - kwiecień 2013
 
Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013Social Brand Footprint - wrzesien 2013
Social Brand Footprint - wrzesien 2013
 
Aktualny stan social media
Aktualny stan social mediaAktualny stan social media
Aktualny stan social media
 

En vedette

Cultura venezolana
Cultura venezolanaCultura venezolana
Cultura venezolana
loremari31
 
предложение по разработке интернет магазина «м-квадрат
предложение по разработке интернет магазина «м-квадратпредложение по разработке интернет магазина «м-квадрат
предложение по разработке интернет магазина «м-квадратStar-man
 
Configuration / Patching of EM 12c
Configuration / Patching of EM 12cConfiguration / Patching of EM 12c
Configuration / Patching of EM 12cJon Petter Hjulstad
 
Stereotyping presentation1
Stereotyping presentation1Stereotyping presentation1
Stereotyping presentation1eviegrl42
 
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funcionavLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
Virtues Media & Applications
 
AstriCon 2014 keynote: Russell Bryant
AstriCon 2014 keynote: Russell BryantAstriCon 2014 keynote: Russell Bryant
AstriCon 2014 keynote: Russell Bryant
Digium
 
Primaria 4-junio-sesion
Primaria 4-junio-sesionPrimaria 4-junio-sesion
Primaria 4-junio-sesion
Ruben Dario
 
AppRádio - Como Funciona
AppRádio - Como FuncionaAppRádio - Como Funciona
AppRádio - Como Funciona
Virtues Media & Applications
 
selecting a text
selecting a textselecting a text
selecting a textadan_pot
 
โครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตย
โครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตยโครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตย
โครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตยKazuma Fujiwara
 
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1pjsteenbergen
 
2011 Plc Introductory Client Presentation Final
2011 Plc Introductory Client Presentation Final2011 Plc Introductory Client Presentation Final
2011 Plc Introductory Client Presentation Finallennyalexander
 
Paper development
Paper developmentPaper development
Paper developmentmitchello44
 
SES 2014 - Local Search - Bigger than you think
SES 2014 - Local Search - Bigger than you thinkSES 2014 - Local Search - Bigger than you think
SES 2014 - Local Search - Bigger than you think
Peter Young
 
I hate meth project overview
I hate meth project overviewI hate meth project overview
I hate meth project overview
Derek Douglas
 
Spectra halfday pdf
Spectra halfday pdfSpectra halfday pdf
Spectra halfday pdfhtrdano
 

En vedette (20)

Cultura venezolana
Cultura venezolanaCultura venezolana
Cultura venezolana
 
Cracks, cómo se hacen
Cracks, cómo se hacen  Cracks, cómo se hacen
Cracks, cómo se hacen
 
предложение по разработке интернет магазина «м-квадрат
предложение по разработке интернет магазина «м-квадратпредложение по разработке интернет магазина «м-квадрат
предложение по разработке интернет магазина «м-квадрат
 
Configuration / Patching of EM 12c
Configuration / Patching of EM 12cConfiguration / Patching of EM 12c
Configuration / Patching of EM 12c
 
Stereotyping presentation1
Stereotyping presentation1Stereotyping presentation1
Stereotyping presentation1
 
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funcionavLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
vLivro - Aplicativos Mobile de Livros Digitais - Como funciona
 
AstriCon 2014 keynote: Russell Bryant
AstriCon 2014 keynote: Russell BryantAstriCon 2014 keynote: Russell Bryant
AstriCon 2014 keynote: Russell Bryant
 
Portrait dialogue deck
Portrait dialogue deckPortrait dialogue deck
Portrait dialogue deck
 
Primaria 4-junio-sesion
Primaria 4-junio-sesionPrimaria 4-junio-sesion
Primaria 4-junio-sesion
 
AppRádio - Como Funciona
AppRádio - Como FuncionaAppRádio - Como Funciona
AppRádio - Como Funciona
 
Mitch pt1
Mitch pt1Mitch pt1
Mitch pt1
 
selecting a text
selecting a textselecting a text
selecting a text
 
โครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตย
โครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตยโครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตย
โครงงานวิทย์ Fastastic มหัศจรรย์กระดาษจากใบเตย
 
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
Lepp | Design - CMID Presentation Phase 1
 
2011 Plc Introductory Client Presentation Final
2011 Plc Introductory Client Presentation Final2011 Plc Introductory Client Presentation Final
2011 Plc Introductory Client Presentation Final
 
Paper development
Paper developmentPaper development
Paper development
 
SES 2014 - Local Search - Bigger than you think
SES 2014 - Local Search - Bigger than you thinkSES 2014 - Local Search - Bigger than you think
SES 2014 - Local Search - Bigger than you think
 
I hate meth project overview
I hate meth project overviewI hate meth project overview
I hate meth project overview
 
Phoneix AD
Phoneix ADPhoneix AD
Phoneix AD
 
Spectra halfday pdf
Spectra halfday pdfSpectra halfday pdf
Spectra halfday pdf
 

Similaire à Social Footprint. Czerwiec 2014

Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014
Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014
Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014
Witold Sokołowski
 
Badanie opinii o (dez)informacji w sieci
Badanie opinii o (dez)informacji w sieciBadanie opinii o (dez)informacji w sieci
Badanie opinii o (dez)informacji w sieci
CEO Magazyn Polska
 
Konsument W Mediach SpołEcznośCiowych
Konsument W Mediach SpołEcznośCiowychKonsument W Mediach SpołEcznośCiowych
Konsument W Mediach SpołEcznośCiowychVFP Communications
 
Powybory social media_2011_kompas
Powybory social media_2011_kompasPowybory social media_2011_kompas
Powybory social media_2011_kompas
KompasSocialMedia
 
Kampania w sieci
Kampania w sieciKampania w sieci
Kampania w sieciSotrender
 
Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...
Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...
Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...Jakub Jakubowski
 
Politycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton Strategies
Politycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton StrategiesPolitycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton Strategies
Politycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton Strategies
Natalia Gorczyca
 
Polityka na Facebooku
Polityka na FacebookuPolityka na Facebooku
Polityka na FacebookuSotrender
 
Preferencje wyborcze fanów fantastyki
Preferencje wyborcze fanów fantastykiPreferencje wyborcze fanów fantastyki
Preferencje wyborcze fanów fantastyki
Jakub Nowosad
 
Kampania w sieci
Kampania w sieciKampania w sieci
Kampania w sieciSotrender
 
Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...
Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...
Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...
Agnieszka Stępińska
 
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
Virtual Reality
 
Serwisy z petycjami
Serwisy z petycjamiSerwisy z petycjami
Serwisy z petycjami
Anna Miotk
 
Serwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami onlineSerwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami online
Polish Internet Research
 
Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10
Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10
Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10
Bluerank
 
Poznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej marki
Poznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej markiPoznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej marki
Poznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej marki
Sotrender
 
Rekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznego
Rekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznegoRekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznego
Rekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznegoJakub Jakubowski
 
Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej
Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczejRola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej
Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczejJakub Jakubowski
 
Determinanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowych
Determinanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowychDeterminanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowych
Determinanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowych
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne
 
Social Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social mediaSocial Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social media
Mobile Institute (act local, think mobile)
 

Similaire à Social Footprint. Czerwiec 2014 (20)

Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014
Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014
Wykorzystywanie internetu przez partie polityczne w wyborach samorządowych 2014
 
Badanie opinii o (dez)informacji w sieci
Badanie opinii o (dez)informacji w sieciBadanie opinii o (dez)informacji w sieci
Badanie opinii o (dez)informacji w sieci
 
Konsument W Mediach SpołEcznośCiowych
Konsument W Mediach SpołEcznośCiowychKonsument W Mediach SpołEcznośCiowych
Konsument W Mediach SpołEcznośCiowych
 
Powybory social media_2011_kompas
Powybory social media_2011_kompasPowybory social media_2011_kompas
Powybory social media_2011_kompas
 
Kampania w sieci
Kampania w sieciKampania w sieci
Kampania w sieci
 
Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...
Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...
Konwencja partyjna – festiwal, msza, widowisko. Rola i funkcje masowych wyda...
 
Politycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton Strategies
Politycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton StrategiesPolitycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton Strategies
Politycy na Twitterze: raport | Hill+Knowlton Strategies
 
Polityka na Facebooku
Polityka na FacebookuPolityka na Facebooku
Polityka na Facebooku
 
Preferencje wyborcze fanów fantastyki
Preferencje wyborcze fanów fantastykiPreferencje wyborcze fanów fantastyki
Preferencje wyborcze fanów fantastyki
 
Kampania w sieci
Kampania w sieciKampania w sieci
Kampania w sieci
 
Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...
Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...
Europejskie kampanie wyborcze w Polsce (2003 – 2004). Analiza politologiczna...
 
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
NapoleonCat.com Raport social media - październik 2013 r.
 
Serwisy z petycjami
Serwisy z petycjamiSerwisy z petycjami
Serwisy z petycjami
 
Serwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami onlineSerwisy z petycjami online
Serwisy z petycjami online
 
Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10
Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10
Wybory Prezydenckie 2010 - Raport - Internet 2k10
 
Poznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej marki
Poznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej markiPoznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej marki
Poznaj swojego odbiorcę - social media jako źródło wiedzy dla Twojej marki
 
Rekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznego
Rekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznegoRekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznego
Rekwizyt jako narzedzie komunikowania politycznego
 
Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej
Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczejRola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej
Rola internetu w prezydenckiej kampanii wyborczej
 
Determinanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowych
Determinanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowychDeterminanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowych
Determinanty rywalizacji wyborczej w lokalnych elekcjach samorządowych
 
Social Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social mediaSocial Hearts Marki w social media
Social Hearts Marki w social media
 

Plus de NapoleonCat.com

Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieRaport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
NapoleonCat.com
 
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
NapoleonCat.com
 
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
NapoleonCat.com
 
Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015
NapoleonCat.com
 
Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015
NapoleonCat.com
 
Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015
NapoleonCat.com
 
Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015
NapoleonCat.com
 
Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015
NapoleonCat.com
 
Instagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South AmericaInstagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South America
NapoleonCat.com
 
Instagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countriesInstagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countries
NapoleonCat.com
 
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com
 
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
NapoleonCat.com
 
Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014
NapoleonCat.com
 
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejscŁódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
NapoleonCat.com
 
Największe polskie blogi na Facebooku
 Największe polskie blogi na Facebooku Największe polskie blogi na Facebooku
Największe polskie blogi na Facebooku
NapoleonCat.com
 
Raport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na FacebookuRaport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na Facebooku
NapoleonCat.com
 

Plus de NapoleonCat.com (19)

Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na InstaramieRaport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
Raport aktywności na profilu Roberta Lewandowskiego na Instaramie
 
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
Instagram user demographics in Mexico and Central America - November 2015
 
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
Facebook user demographics in Central America and Mexico - November 2015
 
Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015Instagram users in Thailand - November 2015
Instagram users in Thailand - November 2015
 
Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015Instagram user demographics in United States - November 2015
Instagram user demographics in United States - November 2015
 
Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015Instagram users in Poland - November 2015
Instagram users in Poland - November 2015
 
Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015Instagram users in Ukraine - November 2015
Instagram users in Ukraine - November 2015
 
Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015Instagram users in New Zealand - November 2015
Instagram users in New Zealand - November 2015
 
Instagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South AmericaInstagram user demographics in North, Central and South America
Instagram user demographics in North, Central and South America
 
Instagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countriesInstagram users demographics in selected European countries
Instagram users demographics in selected European countries
 
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
Po co mi ten cały Facebook skoro mam bloga? - NapoleonCat na SeeBloggers 2015
 
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili na Instagramie - marzec 2015
 
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili osób na Instagramie - marzec 2015
 
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili marek na Instagramie - marzec 2015
 
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
TOP25 największych polskich profili blogów na Instagramie - marzec 2015
 
Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014Social footprint. Listopad 2014
Social footprint. Listopad 2014
 
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejscŁódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
Łódź - doskonałe miasto dla marketing miejsc
 
Największe polskie blogi na Facebooku
 Największe polskie blogi na Facebooku Największe polskie blogi na Facebooku
Największe polskie blogi na Facebooku
 
Raport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na FacebookuRaport o aktywności marek na Facebooku
Raport o aktywności marek na Facebooku
 

Social Footprint. Czerwiec 2014

 • 2. 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 HOT OR NOT 4 BADANIE POLITYKÓW 5-7 KRYZYSY POLITYKÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH 8-10 PO CO POLITYKOM INTERNET? 11-13 EUROWYBORY W INTERNECIE 14-16 PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU 17-20 PARTIE I POLITYCY NA FACEBOOKU 21-22 PARTIE POLITYCZNE NA YOUTUBE 23 POLITYCY NA TWITERZE 24 BRANŻE NA FACEBOOKU 25-57 YOUTUBE 58 TWITTER 59
 • 3. 3 Polacykochająpiłkęnożnąipolitykę.Czerwiec był więc dla nich rajem. Afera podsłuchowa i mundial na raz. Nic dziwnego, że na Twitterze rekordowe wzrosty zainteresowania notują politycy. Co ciekawe partii rządzącej. Radosław Sikorski i Donald Tusk zyskali więcej śledzących niż piłkarze i celebryci. Tenmagazynpostanowiliśmypoświęcićjednak polityce, nie piłce. Za sobą mamy bowiem wybory do europarlamentu, a przed nami kolejne wybory samorządowe. Jakby było mało emocji, to trwa właśnie powazny kryzys związany z podsłucha- mi i nie milkną echa powrotu do wielkiej polityki Janusza Korwin-Mikkego. Zwłaszcza jego sukces jest ciekawym przykła- dem tego jaki znaczenie mają media społecznoś- ciowe w nowoczesnym marketingu politycznym. Oficjalna strona JKM na Facebooku ma ponad 430 tys. fanów. NapoleonCat.com przeanalizował demografię aktywnych użytkowników. Okazuje się, że zdecydowana większość to mężczyźni. Choć 36 procent stanowią osoby poniżej 18-tego roku życia, a więc pozbawieni jeszcze możliwo- ści głosowania, to Korwin-Mikke ma powazny, aktywny elektorat na Facebooku. Do tego należy doliczyć jeszcze sympatyków Kongresu Nowej Prawicy. Politycy ciekawsi od piłkarzy? Na tym tle warto zwrócić uwage na notowania najpopularniejszych polityków na Twitterze. Tam jest niewielu wyborców KNP i JKM. Wpływ ma na to nie tylko demografia samego Twittera, ale i podejście do samej platformy mikroblogowej w Polsce. Wciąż służy ona politykom do kontaktów nie tyle z wyborcami, co z dziennikarzami i innymi politykami. Prawdziwy zasięg jest na Facebooku, co pokazują nasze analizy. Bardzociekawesątakżewynikibadańprzygotowa- ne specjalnie do Social Footprint przez Interaktywny InstytutBadańRynkowych. Wynikaznich,żepoziom zainteresowania polityką w mediach społecznościach (23%) jest bardzo zbliżony do wyników frekwen- cji w ostatnich eurowyborach (22,7%). Michał Kot, Research Director w IIBR, pisze, że badani zaanga- żowani w politykę oczekują, że partie polityczne powinny komunikować się z wyborcami przez media społecznościowe (70%). Jest to szczególnie ważne dla ludzi do 35. roku życia, którzy chcą mieć wybór, możliwość wejścia na profil danego polityka, poznania jego poglądów. DrAlbertHupa,prezesIRCenter,uważanatomiast, że jeśli już mierzyć social mediowe KPI dla polityki – to nie na Facebooku, tylko na Youtube. Jak wynika z danych NapoleonCat.com to także miejsce w dużym stopniu zagospodarowane przez zwolenni- ków poglądów JKM. W raporcie przedstawiamy najwiekszeoficjalnekanały,alewartodonichdoliczyć także bardzo wiele profili nieoficjalnych często wypełnionych kopiami wywiadów telewizyjnych zatutułowanych Korwin-Mikke miażdży lewaka, dziennikarza czy innego oponenta. IRCenter prezentują w tym magazynie swoje badania opracowane dla KPRM przed rokiem. Nie tracą one jednak na aktualności. Warto także zwrócić uwagę na wyniki przedsta- wione przez Annę Miotk z Newspointa. Można się z nich dowiedzieć, że liczba publikacji wynika z aktualnego układu sił politycznych oraz faktu pełnienia przez polityków danej partii najwyższych i najbardziej eksponowanych stanowisk. Wyjątkiem od reguły jest Janusz Korwin-Mikke – w przypadku promocji w sieci efekty dało wieloletnie zaangażo- wanie w media społecznościowe, ale też wyjątkowo sprytne podgrzewanie atmosfery podczas kampanii wyborczej za pomocą dyskusyjnych wypowiedzi. Oskar Berezowski oskar@napoleoncat.com WSTĘP
 • 4. 4 HOT OR NOT HOT NOT Czy o polskich politykach da się w ogóle napisać coś dobrego, w kontekście komunikacji w mediach społecznościowych? Da! Choć… niewiele. Napiszę więc przewrotnie o tym, co niektórzy postrzega- ją jako ich siłę: Twitter. Faktycznie spora część polityków posługu- je się całkiem sprawnie serwisem mikroblogowym. Tyle, że nie nie rozmawiajątamzwyborcami.Pisządodziennikarzyisiebienawzajem, a ludzie śledzą te profile częściowo w nadziei na darmową awanturę. Po drugie zasięg Twittera jest nadal dosyć niewielki. I paradoksalnie w tej twitterowej zawierusze jest nadzieja. Gdyby bowiem politycy postanowili sięgnąć z taką samą energią po bardziej skuteczne narzędzia i potraktowali społeczności jako bazę do budowy swojego zaplecza politycznego, to patrząc na ich zapał, mają szansę na sukces. Jest też kilka przypadków, głównie w skali lokalnej, działaczy, którzynp.naFacebookuoparliswojąkampanięwyborcząi…stanowi- ska zdobyli. Mam też wrażenie, że centrale partyjne nie doceniają kontrolnej roli serwisów społecznościowych. Nie trzeba wydawać pieniędzy na sondaże w regionach żeby sprawdzić jak aktywni są ich działacze w społecznościach. To może być pierwszy sygnał, że gdzieś dzieje się dobrze lub kampania jest niemrawa. Podobno polityk musi mieć mocno rozwinięte miękkie kompetencje, bo musi umieć dogadać się z wieloma osobami, porozumieć się z różnymi grupami i często zawierać kompromisy. Te miękkie umiejętności to właśnie umiejętność prowadzenia dialogu, a więc w dzisiejszej rzeczy- wistości w dużej mierze umiejętność korzystania z mediów społecznoś- ciowych. Patrząc na to, jak używają ich polscy politycy można odnieść wrażenie, że nie opanowali oni zbyt dobrze tej miękkiej kompetencji… Timing (a raczej jego brak) to pierwszy najczęstszy polityczny błąd na Facebooku. Druga kwestia to naturalność. To jest niestety najgor- sza rzecz, bo prawie wszyscy politycy są w social mediach paskudnie sztuczni. Niektórzy próbowali w ostatniej kampanii mocno ocieplić swój wizerunek w młodszej, tej socialowej, grupie docelowej np. realizując serię luźniejszych filmów, gdzie pokazywali się w modnej burgerowni, ale niestety takie próby często kończą się porażką. Z politykiem jest tak, jak z każdą marką czy produktem, musi być spójny. Ostatnia kwestia to świadomość. Niestety u polityków raczej nie ma świadomości social mediów i to zarówno pod kątem ich specyfiki, jak i możliwości wykorzystania. W ostatniej kampanii jedna z partii zrealizowała fajną aplikację, gdzie można było załadować swoje zdjęcie z Facebooka i było to chyba najbardziej świadome wykorzystanie social mediów przez polityków w ostatnich Oskar Berezowski analityk NapoleonCat.com Marcin Żukowski Mintmedia
 • 5. 5 Polityk powinien czynnie działać w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim jego wizeru- nek powinien być prawdziwy, a poglądy wyraziste. Pomimo dość niskiego zaangażowania internautów w świat polityki oczekiwania związane z postawą jego przedstawicieli są bardzo wysokie badani uważają, że istotna jest aktywna i świadoma komunikacja z wyborcami poprzez media społecznościowe. Poziom zainteresowania polityką w mediach społecznościach(23%)jestbardzozbliżonydowyników frekwencji w ostatnich eurowyborach (22,7%). Czy to w świecie wirtualnym, czy realnym w politykę zaanga- żowany jest co czwarty obywatel. Kto zdobędzie społeczności? Politycy a media społecznościowe Czy kiedykolwiek czytałeś/czytałaś wpisy partii poli- tycznych w mediach społecznościowych (np. Facebook, Twitter) Czy uważasz, że partie polityczne powinny komuni- kować się (np. zamieszczać posty/wpisy) z wyborami przez portale społecznościowe? 23% - TAK 70% - TAK 77% - NIE 18% - NIE 12% - NIE WIEM Wysokie oczekiwania Badani zaangażowani w politykę oczekują, że partie polityczne powinny komunikować się z wyborcami przez media społecznościowe (70%). Jest to szczególnie ważne dla ludzi do 35. roku życia, którzy chcą mieć wybór, możliwość wejścia na profil danego polityka, poznania jego poglądów. Mediaspołecznościowepomagająwbudowaniurelacji Poza zwiększaniem zasięgu oddziaływania istotne jest także budowanie relacji z potencjalnymi wyborcami, prezentacja osiągnięć, poglądów i wyrażanie stanowi- ska danego polityka czy ugrupowania w konkretnych sprawach. Tego chcą badani w szerokiej w grupie wiekowej18-50.Respondencioczekują,żewmediach społecznościowych będą mogli po prostu lepiej poznać kandydata czy ugrupowanie. Dzięki temu bardziej świadomie zagłosują na daną osobę lub partię. Michał Kot Research Director Interaktywny Instytut Badań Rynkowych BADANIE POLITYKÓW
 • 6. 6 Szczerość i wyraziste poglądy Ankietowani zauważyli, że jednym z najbar- dziej aktywnych ugrupowań w mediach społecz- nościowych była Nowa Prawica Janusza Korwin- Mikkego. Ugrupowanie to wymieniane jest zaraz po PO (NP-41%, PO-44%). NP jest bardzo popularna wśród młodych ludzi w wieku 19-24 lat (wymieniana przez blisko połowę z nich). Młodzi chcąsłuchaćwyrazistych,aleniekonieczniepopular- nych poglądów. Potwierdza to także wskazanie Janusza Korwin-Mikkego jako tego, który według badanych (szczególnie z grupy 19-24 lata) najlepiej wykorzystuje komunikowanie się z wyborcami tym właśnie kanałem. Obecnie Nowa Prawica zebrała na Facebooku ponad 200 tys. lajków (dla porównania: PO 50 tys., PIS 33 tys.). Kandydat do europarlamen- tu Jacek Kurski ma na swoim facebookowym blogu zaledwie 11 tys. lajków, a Janusz Korwin-Mikke – ponad 400 tys. Idzie nowe, już tu jest. Nie ma wątpliwości, że także w polityce media społecznościowe odgrywają już ogromną rolę i żadne ugrupowanie, które chce się liczyć na scenie politycznej nie powinno o tym zapominać. Nota metodologiczna: Badanie zrealizowane w dn. 24-26.06.2014 r. w ramach Omnibus Go96! techniką CAWI metodą RTS. W badaniu ogółem wzięło udział 1000 polskich internautów w wieku 15 i więcej lat. Badanie zostało przeprowadzone przez IIBR na zlecenie NapolenCat. Badanieprzeprowadzonowdn.24-26.06.2014 (w ramach GO96 - Omnibus Online) techniką CAWI (Computer Assisted Web Interview) metodą Real Timie Smpling (emisja ankiet na stronach interne- towych) . W badaniu wzięło ogółem udział N=1000 polskich internautów w wieku 15 i więcej lat. Jak uważasz, czemu służy komunikacja (np. zamieszczanie postów/wpisów/fil- mów) w serwisach społecznościowych partii politycznych? Która partia polityczna Twoim zdaniem ma największą grupę czytelmników lub obserwatorów w mediach społecznoś- ciowych? Janusz Korwin-Mikke Radosław Sikorski Janusz Palikot Donald Tusk Jak uważasz, który polityk najlepiej wy- korzystuje media społecznościowe do komunikowania się z wyborcami? nawiązanie relacji z wyborcami dotarccie do większej liczby wyborców możliwość natychmia- stowego wyrażenie opinii bezpośrednie odpo- wiadanie rywalom politycznym przedstawienie się szerokiej grupie od- biorców prezentacja swoich poglądów 50% 44% 41% 35% 16% 17% 12% 6% 5% 64% 52% 37% 59% 55% BADANIE POLITYKÓW
 • 8. 8 Kryzysy polityków w mediach społecznościowych Social media coraz częściej stanowią ważny kanał komunikacji z wyborcami - partie i politycy inwestują coraz więcej czasu i środków w te przestrzenie. Czasem jednak brak znajomości narzędzi, brak planowania lub po prostu nieuwaga powoduje, że to, co miało być budowaniem pozytywnego wizerunku kończy się wpadką w social media. Oto kilka przykładów takich sytuacji. Piotr Guział Prawdziwy weteran Twitterowej komunikacji. Najczęściej wsławia się dość ostrymi komentarzami, a prawdziwą falę niechęci wzbudził swoją opinią na temat zgwałconej biegaczki z lasu Kabackiego. Jego antyfanpage na Facebooku ma niecałe 900 osób, ale komentarz o braku gwałtu skoro nie wykryto sprawcy wygnerowałkilkasetkomentarzy.Poniżejkilkabardziej znanych wypowiedzi burmistrza Ursynowa. Tureccy fani Platformy Obywatelskiej Nieoddziświadomo,żeliczbafanówdlawielu ma dużo większe znaczenie, niż ma w rzeczy- wistości. Jedną z taktyk pozyskiwania nowych fanów jest kupowanie ich przez sieć z różnych krajów gdzie kliknięcia są tanie lub ciężko o weryfikację kont. Nie wiadomo skąd na fanpage PO pojawiła się świeża dostawa Turków - czy było to działanie ktoś z partii czy może konkuren- cji, która postanowiła zaszkodzić partii rządzącej (kupiła fanów, a potem podsunęła to opinii publicz- nej)-faktfaktemnapoczątkurokustronaPlatformy zyskała prawie 5 tys. nowych dusz z Istambułu i okolic.Smaczkudodawałsprawiefakt,żedoadmini- stracji portalu Niebezpiecznik, który sprawę opisał, zgłosiła się osoba, która rzekomo miała takiego zakupu dokonać. Niestety nie dowiemy się jaka była prawda. Tureccy Fani Platformy Obywatelskiej grudzień 2013 styczeń 2014 KRYZYSY POLITYKÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 • 9. 9 Swoją drogą ciekawe, że SLD, kiedy miało mniej więcej 10 tys. fanów miało najwięcej fanów z… Moskwy. Ryszard Kalisz Zaangażowanie ważna rzecz, a pozytywne komentarze zawsze w cenie. Gorzej, jeśli nikt nie chce pisać niczego dobrego i nie pozostaje polityko- wi nic innego niż chwalenie i zgadzanie się samemu ze sobą. Aby tego uniknąć zawsze można stworzyć odpowiednie konto. Gorzej, jeśli moderator zapomni się przelogować. Dokładnie tego doświadczył twitte- rowy profil Ryszarda Kalisza. Grzegorz Krzak Chorzowskiradnywsławiłsięnietypowąkomuni- kacją na swoim prywatnym koncie na Facebooku. Jego specjalnością są bardzo… oryginalne fotomo- nataże. Oto kolekcja kilku z początku tego roku. Wszelkie próby oszustwa są zawsze kryzysogenne - niezależnie czy kupujemy fanów, próbujemy sami siebie chwalić czy zachowujemy się nieetycznie. Jeśli jednak przytrafi się nam jakaś wpadka warto pamiętać o zasadzie 5P: przeprosić (lub wyrazić empatię), powetować, przygotować się, poprawić i przeciwdziałać. Zachowanie spokoju też nie zaszko- dzi, ale empatia jest jak najbardziej potrzebna. A przede wszystkim należy przygotować się na to, że social media to kanały do multilogu - czyli nie tylko my nadajemy swoje komunikaty, ale również dostaje- my komentarze, odpowiedzi i opinie wielu ludzi. Nie zawsze pozytywne, nie zawsze zgodne z naszymi poglądami. To powoduje, że media społecznościo- we to wyjątkowa przestrzeń, dzięki której można naprawdę wiele zyskać. Ale to już na zupełnie inny artykuł... Lekcja do wyniesienia Monika Czaplicka KRYZYSY POLITYKÓW W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH
 • 10. 10 Między 13. a 15. czerwca 2013 profil Adama Hofmana, wówczas rzecznika PiS, zyskał 99 896 śledzących. Żaden z analizowanych przez NapoleonCat.com polityków nie miał takiego skoku zainteresowania w analogicznym okresie. Co ciekawe: po ok. 3 tygodniach z profilu polityka zaczęło masowo ubywać śledzących. W sumie zniknęło ponad 60 tys. osób. Całe zamieszanie odbiło się szerokim echem w mediach, jednak sam polityk nie starał się w żaden sposób wyjasnić faktu przybywających i ubywających “followersów”, naraża- jąc się w ten sposób na zarzuty o sztuczne regulowanie liczby sympatyków na Twitterze. 7 60k 80k 100k 120 k 140k 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Obserwujący - Adam Hofman - lipiec 2013 -61 954 obserwujących Ta sytuacja jest dobrym przykładem tego, że w społecznoś- ciach należy uważać nie tylko na to co, jak i kiedy mówić, ale i jak zmienia się profil demograficzny własnych, potencjalnych przecież, wyborców. W polskich realiach zmiany o kilkadziesiąt tysięcy osób, w krótkim okresie czasu zawsze powinny budzić zastanowienie polityka, bądź agencji, która go obsługuje. Ciężar kontroli mediów społecznościowych można przecież rozłożyć także na pracowników biura poselskiego czy wolontariuszy wspierających ugrupowania polityczne. WARTO ANALIZOWAĆ AKTYWNOŚĆ NA PROFILACH POLITYKÓW
 • 11. 11 Po co politykom internet? Z punktu widzenia mediów politycy mają jeden cel – wygrywać wybory i – po wygranych wyborach – monitorować i wpływać na opinię publiczną tak, aby wygrać kolejne wybory. Internet to medium społecz- nościowe,więcpowinienpomagaćwobuprzypadkach. Jednak – pomimo entuzjastycznych wizji zwolenni- ków nowych technologii – na rodzimym podwórku to się jeszcze nie dzieje. Przyjrzyjmy się obu powyższym celom i zobaczmy, dlaczego tak jest. 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013 7-1-2013 8-1-2013 9-1-2013 10-1-2013 0 5 10 20 25 30 35 0,20 0,10 0,00 -0,10 -0,20 -0,30 15 Przewidywać lepiej niż sondaże wyborcze Internet można monitorować po to, aby zobaczyć, co internauci piszą o partiach i politykach. Po pierwsze, ta metoda jest zdecydowanie tańsza od sondaży ulicznych i telefonicznych, a po drugie – obejmuje znacznie więcej osób (oprócz wyborczych exit poll sondaże są przeprowadzane co najwyżej na próbach 1000 osobowych,podczaskiedyśredniodziennieoPlatformie Obywatelskiej w internecie pojawiały się 122 wypowiedzi w internecie). Poza tym w Polsce sondaże są przeprowadzane mniej więcej raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie, podczas kiedy teoretycznie internet można śledzić w tzw. real time. Dlatego można optymistycznie założyć, że internetowy pomiar preferencji politycznych będzie szybszy i tańszy niż tradycyjne, oparte na deklaracjach sondaże polityczne. Platforma Obywatelska - opinie sondażowe i sentyment w dyskusji Sondaż TNS Sentyment PO CO POLITYKOM INTERNET?
 • 12. 12 IRCenter przeprowadziło wraz z KPRM w 2013 roku porównanie danych sondażowych i pasywnego pomiaru mediów społecznościo- wych. Co się okazało? Przede wszystkim należy odróżnić od siebie momenty, w których w polityce wiele się nie dzieje od momentów krytycznych – sytuacji, w których media masowe przekazują informacje natychmiastowo wpływające na opinie wyborców. Kiedy nic się nie dzieje, rzeczywiście zachodzi ciekawa zależność – zmiany zarówno liczby wypowiedzi, jak i sentymentu dyskusji o partiach politycznych wyprzedzają wyniki sondaży o około 2 tygodnie. Pamiętajmy jednak o tym, że dane z monitoringu nigdy nie są tak 1-1-2013 2-1-2013 3-1-2013 4-1-2013 5-1-2013 6-1-2013 7-1-2013 8-1-2013 9-1-2013 10-1-2013 0 100 300 400 500 100 80 60 40 20 0 200 precyzyjne, jak rzetelnie przeprowadzony sondaż – ich wyniki można z pewną sensownością interpreto- wać dopiero po kilku dniach od faktycznej zmiany. Inaczej ma się rzecz w przypadkach przełomowych (np. pierwszych doniesieniach o aferze taśmowej lub niefortunnych wystąpieniach polityków w telewi- zji). Wtedy preferencje wyborców zmieniają się w podobnym stopniu wśród aktywnych użytkowni- ków mediów społecznościowych i wśród pozostałych polityków. Spece od marketingu politycznego żądają wtedy twardych liczb (o ile komuś spadło poparcie); monitoring internetu nie dostarczy jednak rzetelnej odpowiedzi na to pytanie. Monitoring internetu jako substytut sondaży ma jeszcze inne ograniczenia. Po pierwsze, na temat polityki w internecie wypowiadają się przede wszyst- kim osoby o zdecydowanych poglądach politycznych, podczas kiedy wiele Polaków na codzień jest niezde- cydowana lub nie chce brać udziału w wyborach. Po drugie, różne partie mają różny elektorat. Za przykład weźmie dwie największe partie w Polsce. Zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości – określający samych siebie jakotradycjonalistycznaprawicabliskalibertariańskim tradycjom od zawsze lubiła blogi i fora internetowe – spontanicznie wyrażają swoje preferencje polityczne w internecie. Zwolennicy Platformy Obywatelskiej Platforma Obywatelska w social media i w Google liczba postów Google Trend index PO CO POLITYKOM INTERNET?
 • 13. 13 to najczęściej lemingi, które nie chcą dyskutować o polityce, tylko o swojej karierze zawodowej i życiu codziennym; te osoby wykorzystują internet do innych celów niż dyskusje ideologiczne. Dlatego „prawicy” zawsze będzie więcej w sieci niż „liberałów”. Wygrywać wybory Skoro internet to medium masowe, to faktycznie stanowi sensowne uzupełnienie masowych kampanii wyborczych (tak jest, piszę o banerach i reklamach video). Nie do końca wiedzieć czemu, niemal wszystkie partieprowadząswojekanaływnajwiększychmediach społecznościowych. A przecież – jeśli liczba fanów na Facebooku miałaby o czymkolwiek świadczyć, to w Polsce od dawna rządziłby Janusz Korwin Mikke. Pamiętajmy, że w marketingu politycznym chodzi o przekonanie nieprzekonanych; a internetowe społecz- ności przyciągają tylko zwolenników. Nie rozumiem więc, po co na siłę tuż przed wyborami budować silne fanpage partii politycznych (a tak się dzieje w Polsce). Na Zachodzie partie już się nauczyły, do czego wykorzystywać internet. Są dwa powody: zbieranie datków na partię (donate us) i zbieranie tzw. leadów, czyli kontaktów do niezdecydowanych wyborców, których tuż przed wyborami można zalać masową i zindywidualizowaną komunikacją. W Polsce partie jak na razie zrozumiały, że internetowy marketing polityczny to raczej wojna na virale – kto wypuści ciekawszycontent,którybędziespontanicznie(przynaj- mniej na początku) rozprzestrzeniany przez zwolenni- kówpartiiwkierunkuosóbnieprzejednanych.Dlatego jeśli już mierzyć social mediowe KPI dla polityki – to nie na Facebooku, tylko na Youtube. Jak na razie można odnieść wrażenie, że Polscy politycy nie bardzo wiedzą do czego wykorzystywać media mainst- reamowe. Dlatego też nie należy zbytnio oczekiwać, że sensownie wykorzystają internet. dr Albert Hupa prezes IRCenter PO CO POLITYKOM INTERNET?
 • 14. 14 W wyborach do Parlamentu Europejskiego starto- wało komitetów wyborczych: Europa Plus Twój Ruch, Sojusz Lewicy Demokratycznej – Unia Pracy, Nowa Prawica Janusza Korwin-Mikke, Platforma Obywatelska RP, Polska Razem Jarosława Gowina, Polskie Stronnictwo Ludowe, Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro, Ruch Narodowy. W niektórych okręgach listy zarejestrowały też DemokracjaBezpośrednia,PartiaZieloniiSamoobrona. Naturalne fory w Internecie miały partia rządząca (Platforma Obywatelska) oraz główna partia opozycyjna (Prawo i Sprawiedliwość). Te dwie partie 0 2000 6000 8000 10000 12000 14000 PO PiS SLD-UP PSL Twój Ruch Narodowa Prawica Polska Razem Solidarna Polska Samoobrona Demokracja Bezpośrednia 4000 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 Eurowybory w internecie znacząco zdominowały Internet, chociaż Platforma Obywatelska miała przez całą kampanię znaczącą przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością. Dopiero w momencie ogłoszenia wyników wyborów, gdy w siecipisanoominimalnejprzewadzePlatformynaPiS, liczby wzmianek na temat obu partii zbliżyły się do siebie. Dalsze miejsca pod względem liczby publikacji przypadły komitetom SLD-UP, PSL, Twojego Ruchu oraz Nowej Prawicy. Szum w sieci nie odzwier- ciedla jednak ostatecznych pozycji komitetów – tutaj kolejność kształtowała się następująco: SLD-UP (9,44%), Nowa Prawica (7,15%), PSL (6,80%). Pozostałe komitety, w tym Twój Ruch, nie uzyskały ponad 5% głosów i nie przekroczyły progu wyborczego. Jeśli chodzi o liczbę publikacji, można zauważyć powolny start kampanii z początkiem maja. Większość partii czekała z bardziej aktywnymi działaniami do zakończenia długiego weekendu 1-3 maja, licząc zapewne na efekt świeżości. Można zauważyć też znaczące nasilenie kampanii w ostatnim tygodniu przed wyborami (19-20 maja), ciszę wyborczą (24-25 maja), oraz duży wzrost liczby publikacji o wszystkich komitetach w dniu ogłosze- nia wyników – 26 maja. Liczba publikacji o komitetach wyborczych w Internecie, 1 - 31 maja 2014 EUROWYBORY W INTERNECIE
 • 15. 15 0 5000 15000 20000 25000 -liczba publikacji 10000 JanuszKorwin-Mikke JarosławKaczyński JarosławGowin JanuszPalikot LeszekMiller ZbigniewZiobro WaldemarPawlak DonaldTusk W przypadku zestawienia liczby publikacji na temat liderów partii, zdecydowanie prowadzi Donald Tusk z 24841 publikacjami. Lider Platformy Obywatelskiej ma tutaj naturalną przewagę jako urzędujący premier – to na nim skupiona jest uwaga internautów i mediów. Drugi po nim jest Janusz Korwin-Mikke z 14064 publikacjami. Chociaż jego ugrupowanie nie było zbyt często wzmian- kowane w sieci, to właśnie Janusz Korwin-Mikke, dzięki umiejętnie stosowanej kontrowersji był na ustach mediów i internautów, a między innymi dzięki wieloletniemu zaangażowaniu w budowę własnej, internetowej, społeczności okazał się być czarnym koniem tych wyborów. Trzecią postacią w rankingu był Jarosław Kaczyński, lider opozycyjnego PiS – łącznie wzmiankowa- no go w 12431 tekstach. Dziwić może dość niska pozycja Waldemara Pawlaka (746 teksty), ale posiadając on konserwatywny elektorat, postawił on zapewne na bardziej bezpośrednie metody komunikacji z wyborcami. Liczba publikacji o liderach ugrupowań, 1-31 maja 2014 r., N = 72336 Anna Miotk dyrektor badań i rozwoju produktu Newspoint blogerka annamiotk.pl EUROWYBORY W INTERNECIE
 • 16. 16 0 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Portale Fora Blogi Społeczności Mikroblogi Wideo JanuszPalikot JanuszKorwin-Mikke JarosławKaczyński JarosławGowin DonaldTusk WaldemarPawlak Porównując procentowe udziały publikacji o politykach w różnych typach mediów, można zauważyć, że część polityków postawiła na tradycyjne relacje z mediami, o czym świadczy dużyudziałpublikacjinaichtematwportalach.Są to przede wszystkim Jarosław Gowin i Waldemar Pawlak. W przypadku Jarosława Kaczyńskiego, DonaldaTuskaiJanuszaPalikotaudziałypublika- cji w portalach i w mediach społecznościowych równoważą się. W komunikacji tych polity- ków wykorzystywano najbardziej różnorodne Wzmianki o politykach w różnych typach mediów, 1 - 31 maja 2014, N = 37411 kanały mediów społecznościowych. Politykiem najbardziej „socialmediowym” był zdecydowanie Janusz Korwin-Mikke, drugi po nim jest Janusz Palikot (którego elektorat Korwin-Mikke w dużej mierze przejął). Podsumowując, intensywna debata na temat komitetów i liderów partii w wyborach znalazła przełożenie na wyniki wyborcze. Im bardziej dominująca partia, tym większy szum w sieci – liczba publikacji wynika z aktualnego układu sił politycznych oraz faktu pełnienia przez polityków danej partii najwyższych i najbardziej ekspono- wanych stanowisk. Wyjątkiem od reguły jest Janusz Korwin-Mikke – w przypadku promocji w Internecie efekty dałowieloletniezaangażowa- nie tego polityka w media społecznościowe, ale też wyjątkowo sprytne podgrzewanie atmosfery podczaskampaniiwyborczejzapomocądyskusyj- nych wypowiedzi EUROWYBORY W INTERNECIE
 • 17. 17 Droga do zwycięstwa przez społeczności Na Facebooku liderem jest Janusz-Korwin Mikke.Twitteropanowalizkoleipolitycydużych partiiparlamentarnych.Wciążtrochęnieumiejęt- nie jest traktowany YouTube, gdzie prym wiodą prawicowe ugrupowania. Wciążwielusocjologów,politologówianality- ków zastanawia się co tak faktycznie sprawiło, że partia prowadzona w eurowyborach przez Janusza Korwin-Mikkego uzyskała tak dobry wynik. Postanowiliśmy dorzucić do tych analiz swoją cegiełkę. Okazuje się, że potoczna opinia jakoby na Facebooku JKM był lubiany głównie przez gimnazjalistów bez praw wyborczych jest mocno przesadzona. Faktycznie 36% z aktywnych fanów oficjalnego profilu polityka to osoby poniżej 18. roku życia, ale pozostałe 64% proc. to potencjalni wyborcy. Prawdą jest, że na Facebooku najczęś- ciej polityka z muszką lubią młodzi ludzie. Zdecydowaną większość z nich stanowią mężczyźni. Warto zwrócić uwagę na świadomy personal branding JKM. Do tej pory z taką dbałością o wizerunek był kojarzony Janusz Palikot. Sukces jego partii w ostatnich wyborach do polskie- go parlamentu wiązał się właśnie ze sporym zainteresowaniem osobą lidera w mediach 13-18 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 19 -24 20 -30 31-36 37- 42 43- 48 49 -54 55 - 60 61- 64 Demografia strony https://www.facebook.com/janusz.korwin.mikke mężczyźni kobiety 88% 12% PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
 • 18. 18 społecznościowych. Od 4 sierpnia do 3 października 2011 r., gdy prezydent Bronisław Komorowski ogłosił termin wyborów, strona partii Janusza Palikota powiększyła się o 15 651 potencjalnych wyborców. To rekord wśród partii, które zarejestrowały listy ogólnopolskie. Jak było podczas eurowyborów? Od oficjalne- go rozpoczęcia kampanii najwięcej zyskał Kongres Nowej Prawicy. Jak wynika z analizy aplikacji NapoleonCat.com od 24 lutego (data ogłoszenia wyborów) do 23 maja KNP zyskał ponad 80 tys. sympatyków.Jejliderodrozpoczęciakampaniizdobył ponad 116 tys. nowych, potencjalnych wyborców. Oczywiście nie przekłada się to wprost na preferencje wyborcze ale jest coraz bardziej istotną częścią kampanii wyborczej. Wyraźne poglądy i otwartość na społeczności to składowe sukcesu. Jest także coś jeszcze. Zbadaliśmy wszystkie strony lokalnych struktur KNP. Jest ich ponad 100 - to najlepszy wynik spośród wszystkich polskich ugrupowań politycznych. Bo Facebook jest doskona- łym miejscem do budowania społeczności wokół struktur lokalnych. Umiejętne wykorzystywanie narzędzi do kierowania treści do konkretnej grupy demograficznej może przynieść dobre wyniki, choć na razie w Polsce partie i politycy tego nie potrafią. Największa partia parlamentarna z potężnymi strukturami lokalnymi ma też najlepiej rozwinię- tą sieć fan page’y lokalnych. Wyróżnia się niestety jedynie na tle słabej konkurencji, bo gdy przeana- lizujemy wyniki to zobaczymy, że są to niewielkie, często martwe strony. Jeśli więc politycy chcą zbliżyć się do zwykłych ludzi,tomusząwziąćtakżepoduwagęmediaspołecz- nościowe, nie skupiać się wyłącznie na klasycznych mediach nastawionych na komunikację jednokie- runkową (trudno rozmawiać z papierową gazetą, czy zadać pytanie telewizorowi). 10 0 20 0 30 0 40 0 50 0 60 0 70 0 80 0 90 0 Kraków Pomorze RegionŚląski RegionRegionDolnośląski Warszzwa RegionZachodniopomorski RegionŁódzki RegionPodkarpacki Małopolska RegionPodlaski RegionOpolski RegionLubelski RegionWarmińsko-Mazurski PO - Regiony PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
 • 19. 19 115 stron lokalnych struktur Kongresu Nowe Prawicy na Facebooku PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
 • 20. 20 Kongres Nowej Prawicy Ruch Narodowy Twój Ruch Platforma Obywatelska Prawo i Sprawiedliwość Sojusz Lewicy Demokratycznej Republikanie Nowa Prawica Partia Libertariańska Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL Polska Razem Jarosława Gowina Solidarna Polska Partia Zieloni 2004 / Green Party of Poland Europa+ Polska Jest Najważniejsza - strona oficjalna 210 178 121 912 85 682 50 524 33 424 23 228 20 220 12 369 12 258 10 093 9 163 8 063 5 550 4 513 3 980 150 753 55 925 11 632 23 823 16 537 9 287 8 573 89 5 905 150 3 261 749 2 604 814 1 120,376 78,013 18,843 64,357 59,817 34,177 32,688 0,128 0 1,123 18,833 4,38 24,659 7,219 0,001 0,091 0,259 0,043 1,061 0,595 0,579 0,292 0 0 0,006 0,319 0,213 0,561 0,241 0 1 260 266 402 34 127 105 143 79 105 53 97 27 83 40 1 14 771 11 340 3 836 6 139 4 141 1 865 1 532 8 1 347 80 516 100 402 119 0 305 571 117 668 17 786 48 528 31 991 14 176 11 912 14 10 479 106 3 919 856 3 598 892 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FaniTytuł Aktywni użytkownicy Social Intera- ction Index 2 Engagement Rate Posty Komentarze Lubię to (suma) Partie na Facebooku PARTIE POLITYCZNE NA FACEBOOKU
 • 21. 21 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 78,01 0,13 121 912 111,84 0,02 428 656 120,36 0,09 210 178 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Janusz Korwin-Mikke 428 656 +14,93% 27,29% -38,78% 111,84 +44,29% 2. Kongres Nowej Prawicy 210 178 +17,41% 36,98% -37,21% 120,36 +46,65% 3. Ruch Narodowy 121 912 +12,43% 15,12% -48,37% 78,01 +100,00% 4. Twój Ruch 85 682 -0,61% 11,45% -47,86% 18,84 +1,93% 5. Bronisław Komorowski 83 064 +7,27% 18,24% -49,23% 60,75 +11,68% 6. Krzysztof Bosak | MIKROBLOG 58 279 +13,47% 20,75% -50,08% 41,51 +6,84% 7. Przemysław Wipler 52 433 +83,06% 44,10% -53,53% 274,33 +73,22% 8. Jerzy Buzek 51 424 +1,32% 3,44% -61,94% 2,15 -7,78% 9. Platforma Obywatelska 50 524 +2,63% 32,72% -31,55% 64,29 +46,71% 10. zmieleni.pl 43 411 +0,51% 10,08% -50,31% 22,60 -12,95% 11. Radek Sikorski 41 933 +13,38% 14,90% -56,49% 75,42 -3,73% 12. Janusz Palikot 36 257 +0,35% 0,23% -27,61% 0,00 +78,92% 13. prof. Władysław Bartoszewski 34 475 +0,69% 0,21% -13,54% 0,06 +72,11% 14. Prawo i Sprawiedliwość 33 424 +10,34% 15,48% -49,59% 59,77 +5,17% 15. Kancelaria Premiera 28 672 +5,47% 15,88% -46,96% 37,54 +7,93% Partie i politycy - Fani PARTIE I POLITYCY NA FACEBOOKU
 • 22. 22 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 111,84 0,02 428 656 274,33 2,21 52 433 120,36 0,09 210 178 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Przemysław Wipler 52 433 +83,06% 44,10% -53,53% 274,33 +73,22% 2. Kongres Nowej Prawicy 210 178 +17,41% 36,98% -37,21% 120,36 +46,65% 3. Janusz Korwin-Mikke 428 656 +14,93% 27,29% -38,78% 111,84 +44,29% 4. Ruch Narodowy 121 912 +12,43% 15,12% -48,37% 78,01 +100,00% 5. Radek Sikorski 41 933 +13,38% 14,90% -56,49% 75,42 -3,73% 6. Robert Winnicki 27 116 +9,37% 28,39% -51,09% 65,02 +2,52% 7. Platforma Obywatelska 50 524 +2,63% 32,72% -31,55% 64,29 +46,71% 8. Bronisław Komorowski 83 064 +7,27% 18,24% -49,23% 60,75 +11,68% 9. Prawo i Sprawiedliwość 33 424 +10,34% 15,48% -49,59% 59,77 +5,17% 10. Krzysztof Bosak | MIKROBLOG 58 279 +13,47% 20,75% -50,08% 41,51 +6,84% 11. Robert Biedroń 25 197 +1,90% 43,97% -45,06% 38,74 +14,14% 12. Kancelaria Premiera 28 672 +5,47% 15,88% -46,96% 37,54 +7,93% 13. Sojusz Lewicy Demokratycznej 23 228 +2,90% 21,18% -33,63% 34,17 +37,25% 14. Krzysztof Szczerski 2 335 +6,48% 24,80% -33,03% 33,52 +38,44% 15. Republikanie 20 220 +12,18% 14,21% -51,82% 32,69 +13,41% Partie i politycy - SII PARTIE I POLITYCY NA FACEBOOKU
 • 23. 23 KNPWEBTV­ JKM KONTRA TV­ Prawo i Sprawiedliwość­ Ruch Palikota­ Platforma Obywatelska­ Republikanie.org­ TVSLD­ WybierzPiS­ KWRuchPalikota­ Ruch Poparcia Palikota­ PARTIE POLITYCZNE NA YOUTUBE 13 118  0,00% 8 336  -1,57% 1 590  0,57% 1 216  -0,98% 910  -1,09% 621  -2,05% 540  0,00% 428  -0,70% 412  -2,37% 376  -2,84% 2 854 537  0,00% 10 187 683  0,14% 1 315 078  1,07% 1 292 204  0,12% 1 976 231  0,32% 345 184  0,17% 978 007  0,17% 1 782 585  0,10% 791 012  0,19% 413 437  0,07% 211  0,00% 1 012  0,00% 1 214  1,51% 697  0,00% 483  0,21% 62  0,00% 1 367  0,00% 93  0,00% 144  0,00% 235  0,00% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video Partie polityczne na Youtube
 • 24. 24 Radosław Sikorski @sikorskiradek Palikot Janusz @Palikot_Janusz Donald Tusk @premiertusk Jerzy Buzek @JerzyBuzek Ryszard Kalisz @RyszardKalisz Paweł Graś @pawelgras Sławomir Nowak @SlawomirNowak Adam Hofman @AdamHofman Leszek Miller @LeszekMiller Jarosław Gowin @Jaroslaw_Gowin Wojciech Olejniczak @wolejniczak1 JanVincent-Rostowski @janrostowski Bartosz Arlukowicz @Arlukowicz Janusz Korwin-Mikke @korwinmikke Krzysztof Bosak @krzysztofbosak Adam Hofman @AdamHofman Mariusz A. Kamiński @mariuszkaminski PiS @kppis Ryszard Czarnecki @r_czarnecki Zbigniew Girzyński @girzynski Joachim Brudziński @jbrudzinski Mariusz Błaszczak @mblaszczak Beata Szydło @BeataSzydlo Andrzej Jaworski @ACJaworski Marek Suski @MarekSuski Jadwiga Wiśniewska @j_wisniewska Barbara Bubula @BBubula Marcin Witko @WitkoMarcin Jerzy Materna @jerzymaterna Wojciech Zubowski @WZubowski Radosław Sikorski @sikorskiradek Donald Tusk @premiertusk Jerzy Buzek @JerzyBuzek JanVincent-Rostowski @janrostowski Michał Boni @MichalBoni PlatformaObywatelska @Platforma_org Agnieszka Pomaska @pomaska Tomasz Siemoniak @TomaszSiemoniak Slawomir Nitras @SlawomirNitras Ewa Kopacz @EwaKopacz Joanna Kluzik @joannakluzik Róża Thun @rozathun Barbara Kudrycka @BarbaraKudrycka M. Kidawa-Błońska @M_K_Blonska Krzysztof Lisek @KrzysztofLisek 8574  ( +391 )  3828  ( +124 )  241  ( +4 )  2674  ( +21 )  1377  ( +27 )  5106  ( +22 )  2082  ( +11 )  1854  ( +34 )  2066  ( +138 )  702  ( +24 )  2110  ( 0 )  927  ( 0 )  886  ( +45 )  3366  ( 0 )  21188  ( +572 )  1854  ( +34 )  2561  ( +15 )  3985  ( +173 )  4537  2424  ( +15 )  2210  ( +238 )  2  ( 0 )  246  2159  ( +190 )  45  695  ( +10 )  2019  ( +138 )  820  628  ( +8 )  261  8574  ( +391 )  241  ( +4 )  2674  ( +21 )  927  ( 0 )  1789  ( +284 )  5309  ( +175 )  12700  ( +106 )  10184  ( +149 )  2091  ( +72 )  0  ( 0 )  5269  ( +61 )  3134  ( +101 )  626  ( +16 )  12  ( 0 )  9036  219084  ( +7902 ) 207576  ( +2560 ) 142694  ( +8120 ) 96666  ( +3736 ) 84771  ( +4663 ) 73708  ( +2673 ) 57095  ( +1263 ) 55432  ( +1768 ) 48548  ( +3823 ) 40006  ( +2073 ) 38861  ( +637 ) 37564  ( +1618 ) 36497  ( +610 ) 27101  ( +1867 ) 25762  ( +1209 ) 55432  ( +1768 ) 19194  ( +250 ) 16591  ( +1201 ) 15819  11065  ( +507 ) 6846  ( +845 ) 6359  ( +207 ) 3504  1675  ( +118 ) 1324  1222  ( +93 ) 947  ( +51 ) 751  628  ( +27 ) 335  219084  ( +7902 ) 142694  ( +8120 ) 96666  ( +3736 ) 37564  ( +1618 ) 24311  ( +1131 ) 23284  ( +1409 ) 21609  ( +178 ) 19286  ( +917 ) 13781  ( +447 ) 10333  ( +139 ) 9258  ( +541 ) 9186  ( +502 ) 8971  ( +194 ) 7285  ( +810 ) 5745  99  ( +6 ) 182  0 97  ( -1 ) 1413  ( +3 ) 1523  ( -1 ) 888  ( -1 ) 167  ( +4 ) 2068  ( -1 ) 151  ( +1 ) 114  ( -1 ) 2326  ( -6 ) 81  0 395  ( +5 ) 0  0 501  ( +20 ) 2068  ( -1 ) 1188  ( +3 ) 1113  ( +16 ) 47  267  ( +2 ) 396  ( +8 ) 18  0 1  475  ( +32 ) 30  293  ( +3 ) 472  ( +19 ) 1649  300  0 278  99  ( +6 ) 97  ( -1 ) 1413  ( +3 ) 81  0 266  ( +6 ) 454  0 908  ( +16 ) 857  ( +1 ) 681  ( +10 ) 32  0 222  ( +2 ) 445  ( +7 ) 118  0 84  0 1155  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Statuses StatusesStatusesTytuł TytułTytułFollowers FollowersFollowersFriends FriendsFriends Politycy PiSPO czerwiec 2014 czerwiec 2014 czerwiec 2014 POLITYCY NA TWITTERZE
 • 26. 26 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 4,30 0,23 5 036 651 3,38 0,12 47 687 823 0,20 0,05 28 742 214 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. National Geographic Channel 47 687 823 +31 286,78% 0,02% -99,88% 3,38 -26,28% 2. Nutella 28 742 214 +10 327,11% 0,01% -99,71% 0,20 -32,84% P&G Polska3. 5 036 651 +2 996,64% 0,18% -98,83% 4,30 -23,64% 4. Robert Lewandowski 4 385 046 +8,86% 6,34% -53,04% 31,06 -2,55% 5. Serce i Rozum 2 397 210 +0,43% 0,62% -52,17% 1,42 -10,11% 6. Play 2 178 412 +0,53% 0,26% -61,54% 1,92 -13,42% 7. Demotywatory 1 830 626 +0,29% 11,60% -50,49% 88,81 -3,96% 8. Wojciech Szczesny 1 776 634 +4,08% 4,06% -32,81% 2,91 +55,05% 9. Jameson Irish Whiskey 1 746 656 +3 639,84% 0,05% -98,82% 0,69 -12,99% 10. Radio ESKA 1 631 712 +3,96% 7,95% -48,80% 31,81 +2,47% 11. KWEJK.pl 1 515 075 +0,34% 15,86% -53,22% 67,46 -12,74% 12. Plus 1 465 312 +0,71% 3,37% -54,42% 7,75 -19,50% 13. Reserved 1 430 608 +1,22% 0,48% -42,66% 0,89 +7,81% 14. Allegro 1 400 595 +2,18% 0,16% -62,03% 0,47 -10,80% 15. Tymbark 1 396 586 +2,75% 1,39% -48,39% 5,89 +8,32% Największe polskie strony na Facebooku - liczba fanów
 • 27. 27 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 274,33 0,50 93 590 300,87 0,15 230 950 274,33 2,21 52 433 1. FANGOL.pl 230 950 +10,48% 45,56% -56,57% 300,87 -8,32% 2. Przemysław Wipler 52 433 +83,06% 44,10% -53,53% 274,33 +73,22% 3. Kochamy Zwierzaki! Psy, Koty i wszystkie inne pupile. 93 590 +4,49% 23,41% -67,12% 274,33 -11,71% 4. Gimper 77 515 +11,03% 44,84% -47,13% 240,37 +100,00% 5. Aparat - moje trzecie dziecko 5 078 +4,04% 44,15% -49,79% 232,75 +3,34% 6. Przegląd Sportowy 308 513 +7,77% 27,22% -53,85% 221,20 -3,31% 7. W Sieci 76 569 +7,25% 43,26% -43,39% 216,86 +11,54% 8. Wiedza bezużyteczna 1 222 125 +12,55% 13,43% -53,99% 173,56 +3,21% 9. Nie lubię PiS-u 27 072 +2,71% 38,09% -47,11% 166,87 +5,10% 10. Dawid Kwiatkowski 243 423 +1,61% 21,01% -52,00% 158,63 +1,63% 11. WPROST 108 888 +23,19% 14,29% -48,78% 147,39 +13,57% 12. Ewa Chodakowska 1 219 195 +4,07% 21,90% -47,80% 146,76 +5,77% 13. Fakt.pl 255 782 +5,15% 31,01% -48,19% 146,30 -0,60% 14. MAFFASHION 265 404 +4,72% 23,11% -50,89% 140,25 +9,65% 15. Onet Wiadomości 192 643 +8,04% 44,40% -51,53% 139,35 -4,68% Największe polskie strony na Facebooku - zaangażowanie fanów (SII2)
 • 28. 28 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 7,33 0,21 263 358 0,69 0,16 1 746 656 0,20 0,00 426 366 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Jameson Irish Whiskey 1 746 656 +3 639,84% 0,05% -98,82% 0,69 -12,99% 2. Jacob's Creek 426 366 +2,87% 0,06% -69,15% 0,20 -29,72% 3. Ballantine's w Polsce 263 358 +0,72% 3,90% -56,32% 7,33 -28,26% 4. Wyborowa 246 740 +0,25% 2,86% -48,72% 2,05 +7,72% 5. Jack Daniel's Polska 190 630 +3,44% 6,20% -65,89% 9,42 -8,73% 6. Żołądkowa Gorzka 163 730 +0,36% 1,91% -46,38% 2,67 -16,77% 7. Stock Prestige 152 929 +1,71% 0,79% -57,18% 25,98 -4,92% 8. Zubrowka 135 408 +12,08% 1,37% -57,12% 1,22 +5,82% 9. SOBIESKI VODKA POLAND 129 470 +0,14% 0,09% -64,47% 0,07 -28,47% 10. Barmańska 108 310 +3,21% 2,71% -54,89% 3,73 -22,26% 11. BOLS Platinum 94 345 -0,31% 1,30% -65,67% 1,76 -28,61% 12. Lubelska 88 329 +2,02% 3,20% -47,05% 3,71 +1,61% 13. Maximus Vodka Polska 81 884 -0,23% 0,00% -97,72% 0,00 -92,63% 14. Luksusowa Wódka 52 252 +5,66% 2,01% -57,82% 6,42 -0,59% 15. Chivas Regal Polska 49 764 +1,66% 3,56% -52,18% 3,79 -12,04% ALKOHOL - Liczba fanów
 • 29. 29 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 7,33 0,21 263 358 25,98 0,04 152 929 9,42 0,27 190 630 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Stock Prestige 152 929 +1,71% 0,79% -57,18% 25,98 -4,92% 2. Jack Daniel's Polska 190 630 +3,44% 6,20% -65,89% 9,42 -8,73% 3. Ballantine's w Polsce 263 358 +0,72% 3,90% -56,32% 7,33 -28,26% 4. Kocham wino 13 161 +1,08% 8,02% -49,50% 6,88 +0,10% 5. Luksusowa Wódka 52 252 +5,66% 2,01% -57,82% 6,42 -0,59% 6. J.A. Baczewski Vodka Monopolowa 24 524 +1,95% 2,83% -38,87% 4,56 +25,96% 7. Vinisfera.pl 1 143 +2,60% 7,17% -57,03% 3,95 -6,90% 8. Chivas Regal Polska 49 764 +1,66% 3,56% -52,18% 3,79 -12,04% 9. Barmańska 108 310 +3,21% 2,71% -54,89% 3,73 -22,26% 10. Lubelska 88 329 +2,02% 3,20% -47,05% 3,71 +1,61% CIN&CIN 11. 22 581 +11,32% 2,94% -36,38% 3,47 +31,75% 12. Cider Inn 10 419 +4,73% 2,55% -68,49% 3,33 -38,25% 13. Cydr Ignaców 2 101 +2,99% 4,71% -63,17% 2,97 -37,24% 14. Cydr Dobroński 9 463 +8,85% 3,31% -49,28% 2,81 -9,63% 15. Żołądkowa Gorzka 163 730 +0,36% 1,91% -46,38% 2,67 -16,77% ALKOHOL - zaangażowanie fanów SII2
 • 30. 30 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 6,98 0,02 156 854 0,62 0,02 189 912 1,18 0,01 165 664 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Baśki z Banku BGŻ 189 912 -0,02% 0,57% -42,56% 0,62 -3,81% 2. Bank Zachodni WBK 165 664 +1,90% 1,16% -36,40% 1,18 +16,45% 3. mBank Polska 156 854 +5,31% 2,51% -50,41% 6,98 +3,36% 4. ING Bank Śląski 134 344 +2,44% 0,61% -57,51% 1,00 -8,81% 5. Saxo Bank 94 842 +3,64% 0,00% -92,58% 0,00 -100,00% 6. Idea Bank 84 716 +1,96% 0,61% -68,64% 0,92 -18,56% 7. Citi Mobile PL 73 789 +0,04% 0,15% -75,39% 0,16 -41,19% 8. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank 51 270 +0,54% 4,83% -28,95% 4,01 +60,23% 9. PKO Bank Polski 49 840 +1,11% 0,42% -56,51% 0,91 -22,02% 10. BNP Paribas Bank 38 440 +5,34% 0,81% -44,09% 2,15 -27,57% 11. Alior Bank SA 34 819 +1,20% 1,21% -38,94% 1,96 +28,78% 12. Mobilny Bank 27 264 +4,33% 0,78% -57,36% 1,09 -7,47% 13. Make Life Fair 27 229 +0,09% 1,25% -46,26% 1,56 +7,18% 14. Getin Online 26 195 +0,75% 4,97% -53,88% 1,74 -17,35% 15. VOLKSWAGEN BANK direct 23 805 -0,06% 0,75% -39,70% 1,04 -6,26% BANKI - Liczba fanów
 • 31. 31 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 2,15 0,03 38 440 6,98 0,02 156 854 4,01 0,02 51 270 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. mBank Polska 156 854 +5,31% 2,51% -50,41% 6,98 +3,36% 2. T-Mobile Usługi Bankowe dostarczane przez Alior Bank 51 270 +0,54% 4,83% -28,95% 4,01 +60,23% 3. BNP Paribas Bank 38 440 +5,34% 0,81% -44,09% 2,15 -27,57% 4. Alior Bank SA 34 819 +1,20% 1,21% -38,94% 1,96 +28,78% 5. Moje Inteligo 10 788 +0,20% 1,22% -52,78% 1,84 -14,66% 6. Getin Online 26 195 +0,75% 4,97% -53,88% 1,74 -17,35% 7. Make Life Fair 27 229 +0,09% 1,25% -46,26% 1,56 +7,18% 8. Nordea Bank Polska 11 074 +0,34% 1,42% -26,54% 1,43 +72,54% 9. Bank Zachodni WBK 165 664 +1,90% 1,16% -36,40% 1,18 +16,45% 10. eurobank 21 269 +4,02% 1,73% -43,37% 1,18 +18,46% 11. Bank Spółdzielczy w Przemkowie 245 +1,24% 1,22% -57,67% 1,15 -4,08% 12. Credit Agricole Bank Polska 14 733 +1,15% 0,77% -61,67% 1,13 -17,47% 13. Mobilny Bank 27 264 +4,33% 0,78% -57,36% 1,09 -7,47% 14. VOLKSWAGEN BANK direct 23 805 -0,06% 0,75% -39,70% 1,04 -6,26% 15. ING Bank Śląski 134 344 +2,44% 0,61% -57,51% 1,00 -8,81% BANKI - zaangażowanie fanów SII2
 • 32. 32 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,06 0,00 443 813 0,47 0,00 1 400 595 1,08 0,01 751 182 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Allegro 1 400 595 +2,18% 0,16% -62,03% 0,47 -10,80% 2. Vinted 751 182 +0,73% 0,60% -64,21% 1,08 -27,73% 3. zlotewyprzedaze.pl 443 813 +0,00% 0,03% -56,55% 0,06 -8,30% 4. empik.com 441 749 +2,67% 1,42% -55,44% 3,57 -17,51% 5. www.deezee.pl 438 619 +5,34% 12,04% -55,53% 59,60 -18,38% 6. 410 532 +5,34% 6,44% -46,26% 13,50 +12,34% 7. Butyk.pl 363 925 +0,72% 1,15% -62,59% 1,82 -21,90% 8. www.UrbanCity.pl 350 383 +2,09% 7,83% -49,31% 23,77 -11,49% 9. eastend.pl 345 890 +3,29% 3,61% -56,78% 3,14 -19,31% 10. TK Maxx 337 867 +3,76% 0,25% -56,94% 0,53 -5,63% 11. Groupon Polska 312 150 +1,11% 0,13% -51,72% 0,52 -19,72% 12. Paczkomaty InPost 285 387 +0,53% 0,17% -47,75% 0,44 -17,05% 13. OLX Polska 275 355 +7,61% 1,41% -51,09% 4,47 -1,83% 14. unhuman.pl 269 974 +0,64% 4,34% -51,23% 9,73 -1,85% 15. Smyk 245 092 +1,88% 0,94% -42,31% 2,46 +3,00% Mr. Gugu & Miss Go E-COMMERCE - Liczba fanów
 • 33. 33 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 59,60 0,21 438 619 111,91 0,52 52 967 64,89 0,34 151 686 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. kelban.pl 52 967 +0,82% 29,61% -61,61% 111,91 -14,84% 2. StyloweButy.pl 151 686 +1,81% 19,49% -52,00% 64,89 -4,79% 3. www.deezee.pl 438 619 +5,34% 12,04% -55,53% 59,60 -18,38% 4. Ceneo Moda 166 083 +9,25% 16,32% -48,16% 34,60 +20,93% 5. Mosquito 244 033 +6,68% 11,63% -56,78% 26,59 -12,38% 6. www.UrbanCity.pl 350 383 +2,09% 7,83% -49,31% 23,77 -11,49% 7. Nakarm Pupila 43 559 +7,88% 12,84% -52,14% 22,80 +5,00% 8. MniamMniam.pl 85 390 +25,13% 6,93% -59,61% 20,34 -19,80% 9. Ceneo Lokalnie 2 445 +40,68% 125,60% -30,50% 20,19 +81,00% 10. Red is Bad 55 852 +6,70% 16,70% -45,30% 17,47 +16,96% 11. szafomania.pl 33 799 +3,05% 6,67% -53,06% 16,43 -9,79% 12. 410 532 +5,34% 6,44% -46,26% 13,50 +12,34% 13. DaWanda Polska 33 138 +17,67% 12,17% -41,39% 12,11 +33,52% 14. muve.pl 60 913 +3,69% 7,40% -49,16% 10,05 -12,50% 15. unhuman.pl 269 974 +0,64% 4,34% -51,23% 9,73 -1,85% Mr. Gugu & Miss Go E-COMMERCE - zaangażowanie fanów SII2
 • 34. 34 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,13 0,00 575 796 1,86 0,03 819 767 1,73 0,01 679 720 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Telefony Samsung 819 767 +1,27% 1,53% -49,93% 1,86 +2,25% 2. Nokia Poland 679 720 +0,50% 1,08% -47,93% 1,73 -5,92% 3. TomTom 575 796 +2,98% 0,03% -66,36% 0,13 -18,50% 4. PlayStation Polska 284 558 +8,92% 4,14% -42,57% 17,74 +26,50% 5. Nikon Polska 270 201 +0,08% 0,37% -58,85% 0,49 -17,40% 6. Huawei Device Polska 231 114 +1,25% 0,74% -73,37% 2,52 -38,26% 7. Sony Polska 227 345 +0,72% 0,37% -71,30% 0,60 -42,93% 8. Sony Mobile PL 224 419 +3,82% 1,29% -62,47% 5,79 -19,45% 9. ASUS Polska 207 458 +2,68% 0,79% -75,33% 1,57 -24,02% 10. Intel Polska 169 550 +1,55% 0,87% -52,10% 1,67 -2,91% 11. Panasonic Polska 164 517 +1,25% 3,53% -4,35% 21,82 +85,27% 12. LG Polska 162 187 +3,84% 0,92% -41,65% 1,62 +19,58% 13. Lenovo Polska 120 997 +0,18% 0,49% -61,51% 1,11 -35,65% 14. ToshibaPolska 102 804 +0,30% 0,74% -31,99% 0,57 +40,30% 15. Acer Polska 84 138 +4,39% 1,20% -54,17% 2,47 +11,61% ELEKTRONIKA - Liczba fanów
 • 35. 35 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 8,03 0,04 48 347 21,82 0,20 164 517 17,74 0,04 284 558 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Panasonic Polska 164 517 +1,25% 3,53% -4,35% 21,82 +85,27% 2. PlayStation Polska 284 558 +8,92% 4,14% -42,57% 17,74 +26,50% 3. HTC Polska 48 347 +2,09% 4,69% -31,93% 8,03 +25,60% 4. Sony Mobile PL 224 419 +3,82% 1,29% -62,47% 5,79 -19,45% 5. MSI Polska 22 662 +7,28% 8,11% -31,92% 3,67 +38,24% 6. Huawei Device Polska 231 114 +1,25% 0,74% -73,37% 2,52 -38,26% 7. Acer Polska 84 138 +4,39% 1,20% -54,17% 2,47 +11,61% 8. ZTE Poland 31 754 +18,14% 1,56% -56,08% 2,26 -18,47% 9. Telefony Samsung 819 767 +1,27% 1,53% -49,93% 1,86 +2,25% 10. Nokia Poland 679 720 +0,50% 1,08% -47,93% 1,73 -5,92% 11. Suunto Polska 666 +4,72% 0,75% -80,90% 1,71 -77,91% 12. Intel Polska 169 550 +1,55% 0,87% -52,10% 1,67 -2,91% 13. LG Polska 162 187 +3,84% 0,92% -41,65% 1,62 +19,58% 14. ASUS Polska 207 458 +2,68% 0,79% -75,33% 1,57 -24,02% 15. Lenovo Polska 120 997 +0,18% 0,49% -61,51% 1,11 -35,65% ELEKTRONIKA - zaangażowanie fanów SII2
 • 36. 36 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 5,47 0,21 336 887 4,30 0,23 5 036 651 6,54 0,08 401 689 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. 5 036 651 +2 996,64% 0,18% -98,83% 4,30 -23,64% 2. AVON Polska 401 689 +3,82% 2,52% -45,86% 6,54 -0,76% 3. AXE PL 336 887 +0,40% 2,75% -48,59% 5,47 +4,21% 4. Max Factor Polska 296 547 +0,56% 0,89% -56,02% 0,80 -8,56% 5. L’Oréal Paris Polska 284 033 +1,54% 0,55% -39,85% 1,76 +31,55% 6. Garnier – Dbaj o siebie 228 316 +0,07% 0,35% -87,61% 1,07 -64,73% 7. Gillette Polska 193 703 +1,74% 2,56% -20,01% 4,27 +71,35% 8. Old Spice Polska 167 990 +3,88% 3,94% -24,46% 9,72 +76,46% 9. Wella Polska 134 308 -0,22% 0,30% -59,79% 0,79 -19,50% 10. Original Source Nie Zawiera Rutyny 128 451 +1,15% 1,44% -65,06% 1,33 -17,73% 11. Wilkinson 127 374 +5,02% 1,84% -49,12% 3,55 +29,85% 12. SUPER-PHARM Poland 127 174 +2,18% 1,59% -52,65% 3,11 +0,67% 13. Rimmel Polska 123 762 +4,32% 1,03% -46,75% 4,08 -1,74% 14. Drogerie Natura 114 622 +2,98% 0,42% -52,52% 0,66 -11,60% 15. Puma Fragrances 113 509 -0,24% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% P&G Polska KOSMETYKI/URODA - Liczba fanów
 • 37. 37 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 9,72 0,14 167 990 43,75 0,00 2 880 19,90 0,48 2 539 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Himalaya Herbals 2 880 0,00% 2,08% 0,00% 43,75 0,00% 2. Lumene Polska 2 539 +11,02% 10,44% -33,32% 19,90 +42,21% 3. Old Spice Polska 167 990 +3,88% 3,94% -24,46% 9,72 +76,46% 4. Kosmetyczny Instytut Dr Irena Eris 4 555 +3,59% 4,92% -43,84% 7,44 +58,10% 5. AVON Polska 401 689 +3,82% 2,52% -45,86% 6,54 -0,76% 6. AXE PL 336 887 +0,40% 2,75% -48,59% 5,47 +4,21% 7. Hotel SPA Dr Irena Eris 9 685 +7,61% 1,96% -39,74% 4,66 +12,70% 8. 5 036 651 +2 996,64% 0,18% -98,83% 4,30 -23,64% 9. Gillette Polska 193 703 +1,74% 2,56% -20,01% 4,27 +71,35% 10. Estee Lauder Polska 103 734 +1,40% 1,72% -57,04% 4,08 +5,36% 11. Rimmel Polska 123 762 +4,32% 1,03% -46,75% 4,08 -1,74% 12. Secret Lashes 10 682 +9,48% 3,88% -56,98% 3,93 -13,06% 13. Wilkinson 127 374 +5,02% 1,84% -49,12% 3,55 +29,85% 14. AA MEN - dla mężczyzn z pasją 9 823 +5,07% 1,12% -49,42% 3,20 +7,17% 15. SUPER-PHARM Poland 127 174 +2,18% 1,59% -52,65% 3,11 +0,67% P&G Polska KOSMETYKI/URODA - zaangażowanie fanów SII2
 • 38. 38 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 4,05 0,05 272 533 27,30 0,57 494 024 9,99 0,06 290 144 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Mother Power 494 024 +0,32% 9,54% -55,27% 27,30 -11,65% 2. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 290 144 +1,85% 1,94% -46,65% 9,99 +17,22% 3. Nestlé - Zdrowy Start w Przyszłość 272 533 +4,34% 2,48% -40,20% 4,05 +7,49% 4. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 260 103 +0,98% 1,93% -50,92% 9,26 -0,31% 5. Gerber Polska 248 461 +0,52% 0,61% -51,69% 2,32 +1,20% 6. Mama wraca do pracy 206 169 +0,61% 2,63% -56,85% 4,91 -22,43% 7. Wychowaj małego Profesora 150 101 +3,00% 0,95% -22,89% 1,76 +41,23% 8. Lovela 125 052 +1,76% 3,63% -44,71% 3,48 +10,58% 9. Mądrzy Rodzice 116 986 +7,14% 19,39% -59,48% 76,47 -20,50% 10. Przytulenie ma znaczenie 106 203 +0,36% 1,99% -42,97% 4,86 +32,76% 11. BabyOno 73 582 +4,84% 19,66% -46,94% 30,51 +30,46% 12. dzieci.pl 56 946 +8,47% 8,05% -61,45% 9,92 -29,45% 13. dziecisawazne.pl 50 810 +13,17% 15,49% -48,74% 25,02 +19,16% 14. Miasto Dzieci 46 262 +3,35% 4,58% -47,88% 1,15 +5,72% 15. Fundacja Mamy i Taty 44 926 +1,14% 4,41% -41,70% 2,44 +0,94% MATKA I DZIECKO - liczba fanów
 • 39. 39 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 27,30 0,57 494 024 76,47 0,34 116 986 30,51 0,54 73 582 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Mądrzy Rodzice 116 986 +7,14% 19,39% -59,48% 76,47 -20,50% 2. BabyOno 73 582 +4,84% 19,66% -46,94% 30,51 +30,46% 3. Mother Power 494 024 +0,32% 9,54% -55,27% 27,30 -11,65% 4. Świat Rodziców 32 078 +7,89% 25,09% -64,88% 27,16 -38,66% 5. dziecisawazne.pl 50 810 +13,17% 15,49% -48,74% 25,02 +19,16% 6. Siostra Ania 11 850 +1,00% 7,59% -48,73% 10,64 +3,76% 7. Bobofashion 5 073 +0,46% 9,48% -36,24% 10,26 +21,71% 8. BoboVita – Zawsze z Tobą, Mamo 290 144 +1,85% 1,94% -46,65% 9,99 +17,22% 9. dzieci.pl 56 946 +8,47% 8,05% -61,45% 9,92 -29,45% 10. Kocham Moje Dziecko 43 442 +12,06% 2,54% -42,08% 9,43 -15,71% 11. Bo zdrowe dzieci to szczęśliwe dzieci 260 103 +0,98% 1,93% -50,92% 9,26 -0,31% 12. MAM BABY 9 060 +5,29% 7,13% -37,39% 8,90 +31,34% 13. DZIECKO 29 195 +13,73% 7,26% -27,95% 7,84 +61,79% 14. Mama wraca do pracy 206 169 +0,61% 2,63% -56,85% 4,91 -22,43% 15. Przytulenie ma znaczenie 106 203 +0,36% 1,99% -42,97% 4,86 +32,76% MATKA I DZIECKO - zaangażowanie fanów
 • 40. 40 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 2,80 0,06 161 789 5,53 0,03 232 528 9,03 0,12 212 482 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Kia Motors Polska 232 528 +5,03% 1,58% -54,31% 5,53 -15,70% 2. BMW Polska 212 482 +4,69% 4,29% -47,34% 9,03 +7,21% 3. ŠKODA Polska 161 789 +1,48% 2,82% -35,34% 2,80 +15,46% 4. Mercedes-Benz Polska 154 699 +2,48% 8,00% -51,91% 19,05 -6,37% 5. Toyota Polska 152 328 +5,27% 2,56% -41,53% 3,94 +14,92% 6. VERVA Street Racing 147 171 -0,03% 1,41% -30,80% 1,58 +62,68% 7. Ford Polska 137 297 +3,14% 4,48% -52,91% 10,91 -12,23% 8. Audi Polska 123 033 +6,70% 15,61% -55,06% 21,65 -3,79% 9. Renault PL 96 025 +3,88% 2,58% -48,16% 4,69 -0,78% 10. Mercedes-AMG PL 82 820 +3,03% 4,66% -51,88% 7,59 -2,56% 11. Volkswagen Polska 71 292 +10,17% 2,80% -55,59% 6,47 -7,17% 12. Citroën Polska 68 892 +2,54% 2,49% -59,95% 3,63 -23,38% 13. Lexus Polska 62 427 +1,61% 6,46% -51,46% 15,73 -0,32% 14. Yamaha Motor Polska 54 692 +17,27% 5,01% -55,50% 7,42 -0,45% 15. Volvo Auto Polska 53 793 +2,23% 4,59% -51,01% 6,43 -8,66% MOTORYZACJA - Liczba fanów
 • 41. 41 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 19,05 0,18 154 699 28,81 0,45 1 714 21,65 0,83 123 033 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Rowiński - Wajdemajer, ASO Volkswagen 1 714 +283,45% 2,04% -94,78% 28,81 -61,49% 2. Audi Polska 123 033 +6,70% 15,61% -55,06% 21,65 -3,79% 3. Mercedes-Benz Polska 154 699 +2,48% 8,00% -51,91% 19,05 -6,37% 4. Akademia Rozwoju Goodyear 15 635 +2,86% 14,53% -50,42% 17,80 -7,09% 5. Lexus Polska 62 427 +1,61% 6,46% -51,46% 15,73 -0,32% 6. Ford Polska 137 297 +3,14% 4,48% -52,91% 10,91 -12,23% 7. Jeep Polska 47 456 +5,46% 5,88% -49,73% 10,78 +4,67% 8. 4 460 +11,31% 11,77% -48,90% 9,43 -11,58% 9. BMW Polska 212 482 +4,69% 4,29% -47,34% 9,03 +7,21% 10. 4 942 +9,12% 9,55% -50,68% 8,76 +1,48% 11. Porsche Polska 27 259 +9,88% 3,11% -52,07% 8,25 +2,91% 12. Mercedes-AMG PL 82 820 +3,03% 4,66% -51,88% 7,59 -2,56% 13. Yamaha Motor Polska 54 692 +17,27% 5,01% -55,50% 7,42 -0,45% 14. Castrol Polska 14 716 +3,02% 8,42% -52,07% 7,28 -3,95% 15. Volkswagen Polska 71 292 +10,17% 2,80% -55,59% 6,47 -7,17% Bawaria Motors Katowice - BMW & Mini Dealer Bawaria Motors - BMW & Mini Dealer MOTORYZACJA - zaangażowanie fanów SII2
 • 42. 42 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,35 0,00 1 239 465 0,89 0,00 1 430 608 1,54 0,01 1 306 470 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Reserved 1 430 608 +1,22% 0,48% -42,66% 0,89 +7,81% 2. Cropp 1 306 470 +4,54% 0,83% -48,99% 1,54 +7,03% 3. 1 239 465 +5,14% 0,14% -41,14% 0,35 +18,37% 4. House 1 156 768 +3,16% 0,46% -39,35% 0,93 +13,77% 5. Triumph 634 304 +1 143,95% 0,29% -96,45% 5,77 -24,05% 6. Mohito 486 542 +4,76% 1,51% -59,07% 2,95 -15,30% 7. DIVERSE 365 617 +3,15% 0,39% -51,24% 0,58 +2,94% 8. Sinsay 323 571 +9,18% 2,14% -48,22% 3,70 +17,99% 9. ALOHA FROM DEER 298 050 +1,83% 3,61% -56,12% 7,11 -7,54% 10. Nike Running Poland 283 641 +0,74% 1,56% -51,51% 0,52 -50,71% 11. DIAMANTE WEAR 204 916 +0,84% 4,25% -55,55% 11,89 -21,37% 12. 4F 196 739 +3,33% 3,33% -57,29% 3,91 -13,54% 13. Deichmann Polska 193 819 +1,32% 0,43% -58,32% 1,09 -14,92% 14. New Balance Poland 187 824 +2,25% 7,50% -47,62% 11,26 +1,20% 15. 5.10.15 174 408 +2,65% 0,81% -42,03% 1,89 +11,17% F&F ODZIEŻ/MODA - liczba fanów
 • 43. 43 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 16,60 0,24 8 968 54,70 0,68 3 555 17,91 1,00 3 173 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. salomonrunning.pl 3 555 +15,95% 15,75% -67,26% 54,70 -34,12% 2. TYSZERT 3 173 +13,00% 8,89% -61,07% 17,91 -12,56% 3. Tatuum 8 968 +3,33% 4,95% -50,89% 16,60 +22,62% 4. KONTRI.pl 9 729 +5,09% 5,85% -52,84% 12,02 -5,86% 5. DIAMANTE WEAR 204 916 +0,84% 4,25% -55,55% 11,89 -21,37% 6. StaffByMaff 57 373 +0,75% 11,40% -36,73% 11,41 +6,99% 7. New Balance Poland 187 824 +2,25% 7,50% -47,62% 11,26 +1,20% 8. Prosto Wear 58 905 +8,70% 6,67% -58,73% 10,43 -15,07% 9. Abstrawear 37 787 +4,52% 11,00% -54,50% 10,18 -9,68% 10. 22 438 +2,34% 5,00% -53,60% 9,47 -6,20% 11. Giacomo Conti 98 060 +6,74% 4,98% -45,16% 9,29 +13,03% 12. Pit Bull West Coast PL 36 383 +6,00% 8,51% -66,74% 8,36 -35,21% 13. ADRIAN Fabryka Rajstop 2 386 +1,14% 6,75% -68,10% 8,14 -21,39% 14. Venezia 57 723 +9,96% 4,19% -51,37% 7,78 +4,21% 15. 27 603 +4,85% 4,14% -45,09% 7,74 +9,51% Mitchell & Ness Polska ODZIEŻ/MODA - zaangażowanie fanów SII2
 • 44. 44 PIWO - liczba fanów SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 3,14 0,08 372 560 2,16 0,03 480 824 6,56 0,06 424 450 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Tyskie 480 824 +0,56% 0,89% -65,94% 2,16 -32,12% 2. Lech 424 450 +1,14% 2,69% -65,13% 6,56 -21,84% 3. Redd's 372 560 +0,52% 3,07% -39,50% 3,14 +7,50% 4. Żubr 351 793 +0,75% 5,25% -45,63% 3,53 -13,67% 5. Grolsch 309 733 +2,66% 0,08% -48,25% 0,12 -12,42% 6. Żywiec 307 549 +1,55% 1,71% -54,22% 5,74 -2,10% 7. Warka Radler 263 286 +6,49% 0,75% -64,69% 3,19 -27,53% 8. Warka 256 953 +0,42% 0,75% -46,56% 1,41 +7,62% 9. Perła 87 682 +3,94% 5,70% -55,14% 4,40 -22,38% 10. Łomża Export 65 367 +5,22% 1,07% -49,99% 1,60 -7,48% 11. Lord Somersby 65 089 +1,01% 2,61% -64,25% 2,17 -27,76% 12. Paulaner Polska 45 149 +8,33% 3,52% -49,79% 6,13 +16,08% 13. Drevny Kocur 44 405 -0,35% 0,19% -49,24% 0,22 -11,16% 14. Browar Czarnków 25 107 +0,58% 0,18% -8,70% 0,00 +93,26% 15. Tatra 24 566 +14,54% 5,82% -43,06% 4,64 +24,50%
 • 45. 45 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 6,13 0,19 45 149 16,11 0,73 12 914 6,56 0,06 424 450 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. AleBrowar 12 914 +15,77% 19,83% -44,26% 16,11 +27,63% 2. Lech 424 450 +1,14% 2,69% -65,13% 6,56 -21,84% 3. Paulaner Polska 45 149 +8,33% 3,52% -49,79% 6,13 +16,08% 4. Żywiec 307 549 +1,55% 1,71% -54,22% 5,74 -2,10% 5. Tatra 24 566 +14,54% 5,82% -43,06% 4,64 +24,50% 6. Perła 87 682 +3,94% 5,70% -55,14% 4,40 -22,38% 7. Browar Amber 21 527 +19,12% 2,13% -52,37% 3,76 -15,49% 8. Żubr 351 793 +0,75% 5,25% -45,63% 3,53 -13,67% 9. Warka Radler 263 286 +6,49% 0,75% -64,69% 3,19 -27,53% 10. Redd's 372 560 +0,52% 3,07% -39,50% 3,14 +7,50% 11. KOMPANIA PIWOWARSKA SA 14 686 +0,91% 4,04% -39,73% 2,70 -1,65% 12. Minibrowar Majer 1 512 +2,51% 6,15% -59,32% 2,56 -34,46% 13. Lord Somersby 65 089 +1,01% 2,61% -64,25% 2,17 -27,76% 14. Tyskie 480 824 +0,56% 0,89% -65,94% 2,16 -32,12% 15. Łomża Export 65 367 +5,22% 1,07% -49,99% 1,60 -7,48% PIWO - zaangażowanie fanów SII2
 • 46. 46 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 60,35 0,07 462 782 31,81 0,03 1 631 712 19,62 0,15 499 999 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Radio ESKA 1 631 712 +3,96% 7,95% -48,80% 31,81 +2,47% 2. RMF MAXXX 499 999 +4,02% 10,22% -47,14% 19,62 +6,95% 3. RMF FM 462 782 +7,05% 17,98% -43,92% 60,35 +15,89% 4. Radio ZET 413 324 +4,44% 7,15% -44,18% 28,65 +20,37% 5. EskaROCK 362 392 +1,55% 4,75% -67,85% 24,47 -30,68% 6. Trójka - Program 3 Polskiego Radia 243 323 +0,97% 5,69% -41,77% 7,98 +11,37% 7. RMF24.pl 192 212 +4,92% 11,78% -44,96% 40,42 +4,65% 8. Radio Złote Przeboje 166 784 +5,24% 6,05% -48,79% 9,79 +0,64% 9. Antyradio 150 721 +1,89% 17,40% -53,33% 46,86 -12,58% 10. Planeta FM 134 177 +0,89% 18,76% -45,42% 22,86 +7,45% 11. czworka 128 455 +5,44% 3,22% -55,53% 11,47 -7,34% 12. Radio ZET Chilli 111 716 +1,44% 6,81% -44,73% 6,47 +8,08% 13. Rock Radio 87 979 +1,73% 9,80% -52,03% 11,51 -5,89% 14. Radio TOK FM 78 133 +1,43% 12,55% -47,40% 66,81 +9,60% 15. Tuba fm 73 373 +0,41% 6,97% -44,69% 5,47 +7,58% RADIO - Liczba fanów
 • 47. 47 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 66,81 0,07 78 133 85,75 0,49 27 141 74,79 0,05 41 569 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Radio Maryja 27 141 +6,57% 21,78% -55,33% 85,75 -0,86% 2. Program 1 Polskie Radio 41 569 +1,55% 5,32% -56,24% 74,79 -1,00% 3. Radio TOK FM 78 133 +1,43% 12,55% -47,40% 66,81 +9,60% 4. RMF FM 462 782 +7,05% 17,98% -43,92% 60,35 +15,89% 5. Antyradio 150 721 +1,89% 17,40% -53,33% 46,86 -12,58% 6. RMF24.pl 192 212 +4,92% 11,78% -44,96% 40,42 +4,65% 7. Radio Kraków 41 170 +5,20% 23,50% -50,33% 38,55 +8,15% 8. Radio ESKA 1 631 712 +3,96% 7,95% -48,80% 31,81 +2,47% 9. Ranne Kakao 27 257 +4,43% 21,59% -50,42% 29,28 +1,82% 10. Radio ZET 413 324 +4,44% 7,15% -44,18% 28,65 +20,37% 11. EskaROCK 362 392 +1,55% 4,75% -67,85% 24,47 -30,68% 12. Planeta FM 134 177 +0,89% 18,76% -45,42% 22,86 +7,45% 13. RMF MAXXX 499 999 +4,02% 10,22% -47,14% 19,62 +6,95% 14. Radio ZET Gold 11 229 +35,05% 8,10% -85,77% 16,54 -27,57% 15. Radio Afera 6 317 +1,72% 11,18% -50,88% 12,65 -4,26% RADIO - zaangażowanie fanów SII2
 • 48. 48 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 15,55 0,18 1 157 476 31,06 0,02 4 385 046 2,91 0,04 1 776 634 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Robert Lewandowski 4 385 046 +8,86% 6,34% -53,04% 31,06 -2,55% 2. Wojciech Szczesny 1 776 634 +4,08% 4,06% -32,81% 2,91 +55,05% 3. Kuba Błaszczykowski 1 157 476 +4,06% 4,17% -56,73% 15,55 -16,52% 4. Łukasz Piszczek 956 853 +5,22% 3,36% -59,11% 13,98 -31,49% 5. Kocham Football 951 988 +1,79% 9,78% -53,38% 91,38 -19,52% 6. Piotr Żyła- Official 941 394 +1,48% 0,52% -69,40% 4,88 -72,19% 7. Justyna Kowalczyk - oficjalna strona 855 128 +5,16% 4,87% -46,26% 71,85 +1,35% 8. Agnieszka Radwanska 603 831 +5,26% 4,12% -55,52% 21,84 -14,46% 9. Legia Warszawa 600 941 +4,18% 12,68% -45,44% 23,21 +19,58% 10. Kamil Stoch - Oficjalna strona 572 252 +4,87% 3,28% -47,88% 9,09 +18,96% 11. Official Robert Burneika 557 626 +2,29% 8,27% -43,04% 12,06 +17,00% 12. Lech Poznań 488 240 +3,78% 10,94% -50,97% 41,70 +2,95% 13. Robert Lewandowski 374 225 -0,24% 0,00% -33,17% 0,00 +32,00% 14. ORLEN Team 297 836 +0,02% 0,21% -73,91% 0,36 -55,07% 15. Artur Szpilka 276 829 +9,12% 7,19% -48,08% 31,62 +11,88% SPORT - Liczba fanów
 • 49. 49 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 91,38 0,13 951 988 300,87 0,15 230 950 95,10 0,12 262 621 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. FANGOL.pl 230 950 +10,48% 45,56% -56,57% 300,87 -8,32% 2. Onet Sport 262 621 +6,32% 23,77% -54,85% 95,10 -12,43% 3. Kocham Football 951 988 +1,79% 9,78% -53,38% 91,38 -19,52% 4. JuvePoland.com - Strona Polskich Kibiców Juventusu 15 430 +1,44% 40,93% -48,07% 72,52 +5,27% 5. Trening biegacza 105 950 +8,10% 37,80% -47,45% 72,43 -0,19% 6. Justyna Kowalczyk - oficjalna strona 855 128 +5,16% 4,87% -46,26% 71,85 +1,35% 7. Łączy nas piłka 180 103 +9,84% 11,87% -54,52% 71,15 -9,25% 8. Futbolove 15 002 +11,72% 16,12% -58,32% 68,07 -3,59% 9. GKS Bełchatów SSA 7 966 +6,75% 26,79% -32,96% 55,08 +37,57% 10. Mateusz Jasiński - Bieganie stylem życia 15 493 +11,36% 24,59% -47,99% 48,67 +26,03% 11. Legia.Net 31 719 +14,68% 24,08% -44,27% 43,33 +26,39% 12. Lech Poznań 488 240 +3,78% 10,94% -50,97% 41,70 +2,95% 13. Ciacha.net 15 993 +2,73% 20,77% -50,64% 41,34 +16,43% 14. Polonia Warszawa 45 907 +10,44% 8,17% -57,13% 39,91 -6,80% 15. Lechia Gdańsk 110 942 +3,59% 18,59% -46,71% 38,51 +14,20% SPORT - zaangażowanie fanów SII2
 • 50. 50 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 7,75 0,00 1 465 312 1,42 0,02 2 397 210 1,92 0,00 2 178 412 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Serce i Rozum 2 397 210 +0,43% 0,62% -52,17% 1,42 -10,11% 2. Play 2 178 412 +0,53% 0,26% -61,54% 1,92 -13,42% 3. Plus 1 465 312 +0,71% 3,37% -54,42% 7,75 -19,50% 4. heyah 787 660 +0,84% 1,19% -52,61% 9,19 -18,93% 5. T-Mobile PL 610 841 +1,65% 0,94% -49,42% 9,69 -4,16% 6. nju mobile 473 005 +3,52% 2,00% -43,03% 1,47 +12,66% 7. Muzodajnia 411 750 +0,80% 0,80% -37,66% 1,51 +26,35% 8. Red Bull MOBILE 150 695 +1,94% 0,14% -30,54% 0,23 +38,07% 9. Virgin Mobile Polska 128 954 -0,13% 0,40% -46,32% 1,58 +18,78% 10. Superszybki internet LTE 86 301 +0,15% 0,35% -58,71% 1,59 -16,08% 11. UPC Polska 82 546 +7,25% 1,85% -53,49% 4,88 +8,01% 12. FreeM 47 231 -0,27% 0,00% 0,00% 0,00 0,00% 13. Mobile Vikings Polska 47 027 +9,29% 3,43% -41,47% 8,25 +24,40% 14. Netia 20 111 +9,29% 10,73% -52,77% 10,61 -6,72% 15. Play4U 10 714 +2,14% 3,32% -55,37% 7,22 -12,85% TELEKOMUNIKACJA - Liczba fanów
 • 51. 51 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 9,69 0,00 610 841 12,62 0,18 8 037 10,61 0,12 20 111 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Marcin Gruszka Rzecznik Prasowy Play 8 037 +1,06% 13,61% -38,56% 12,62 +37,62% 2. Netia 20 111 +9,29% 10,73% -52,77% 10,61 -6,72% 3. T-Mobile PL 610 841 +1,65% 0,94% -49,42% 9,69 -4,16% 4. heyah 787 660 +0,84% 1,19% -52,61% 9,19 -18,93% 5. Mobile Vikings Polska 47 027 +9,29% 3,43% -41,47% 8,25 +24,40% 6. Plus 1 465 312 +0,71% 3,37% -54,42% 7,75 -19,50% 7. Play4U 10 714 +2,14% 3,32% -55,37% 7,22 -12,85% 8. UPC Polska 82 546 +7,25% 1,85% -53,49% 4,88 +8,01% 9. Play 2 178 412 +0,53% 0,26% -61,54% 1,92 -13,42% 10. Superszybki internet LTE 86 301 +0,15% 0,35% -58,71% 1,59 -16,08% 11. Virgin Mobile Polska 128 954 -0,13% 0,40% -46,32% 1,58 +18,78% 12. Muzodajnia 411 750 +0,80% 0,80% -37,66% 1,51 +26,35% 13. nju mobile 473 005 +3,52% 2,00% -43,03% 1,47 +12,66% 14. Serce i Rozum 2 397 210 +0,43% 0,62% -52,17% 1,42 -10,11% 15. Mobile Vikings Nederland 922 +1,65% 1,84% -61,11% 0,36 -44,74% TELEKOMUNIKACJA - zaangażowanie fanów SII2
 • 52. 52 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 26,34 0,04 1 055 754 3,38 0,12 47 687 823 8,86 0,03 1 060 420 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. National Geographic Channel 47 687 823 +31 286,78% 0,02% -99,88% 3,38 -26,28% 2. MTV Polska 1 060 420 +1,54% 2,59% -52,50% 8,86 +5,33% 3. ESKA TV 1 055 754 +6,76% 7,40% -48,53% 26,34 +8,62% 4. Disney Channel Polska 916 901 +3,04% 11,94% -55,20% 54,47 -15,05% 5. VIVA Polska 909 703 +1,68% 2,10% -33,32% 2,89 +29,32% 6. 4fun.tv 731 367 +1,57% 12,76% -51,22% 18,83 -7,34% 7. euronews 727 758 +44 906,68% 0,00% -99,78% 0,06 +100,00% 8. Tylko muzyka 658 774 +1,20% 2,20% -45,66% 1,52 +4,11% 9. TVN24.pl 606 786 +3,95% 19,36% -42,82% 105,94 +18,79% 10. TVN 582 606 +7,28% 13,55% -46,44% 33,10 +12,02% 11. Rodzinka.pl TVP 576 501 +0,61% 2,14% -28,12% 4,82 +43,82% 12. M jak miłość 535 095 +3,72% 4,73% -40,93% 11,70 +12,42% 13. Voice of Poland TVP 511 436 +3,34% 15,97% -42,39% 7,53 +34,37% 14. Przepis na życie TVN 483 454 -0,15% 0,00% -37,41% 0,00 -3,50% 15. ipla 420 832 +3,89% 3,83% -49,23% 6,12 +4,91% TV - Liczba fanów
 • 53. 53 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 108,77 0,19 373 375 129,44 0,34 39 397 113,79 0,38 15 723 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Telewizja Republika 39 397 +21,90% 19,87% -46,34% 129,44 +16,73% 2. TAK CZY NIE 15 723 +15,06% 80,81% -32,83% 113,79 +46,85% 3. Warsaw Shore - Ekipa z Warszawy 373 375 +8,97% 16,64% -51,63% 108,77 +11,36% 4. TVN24.pl 606 786 +3,95% 19,36% -42,82% 105,94 +18,79% 5. tvp.info 76 129 +14,30% 22,41% -51,64% 84,94 -2,03% 6. Hell's Kitchen Polska 91 096 +38,10% 13,74% -54,55% 78,59 -17,11% 7. Fakty TVN 235 680 +5,47% 18,34% -51,38% 58,29 -8,31% 8. Disney Channel Polska 916 901 +3,04% 11,94% -55,20% 54,47 -15,05% 9. X Factor Polska 232 617 +11,41% 15,84% -35,27% 52,64 +32,34% 10. TVP Sport 158 962 +5,72% 10,55% -54,47% 50,98 -9,94% 11. Canal+ Sport 239 279 +3,41% 10,16% -54,18% 39,92 -7,48% 12. TVN 582 606 +7,28% 13,55% -46,44% 33,10 +12,02% 13. Kino Polska Muzyka 6 322 +3,40% 21,97% -51,31% 32,40 +0,22% 14. Telewizja Sudecka 9 370 +8,84% 21,80% -44,35% 31,79 +22,09% 15. STARS.TV 57 817 +0,93% 11,95% -47,09% 26,59 +6,49% TV - zaangażowanie fanów SII2
 • 54. 54 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 36,09 0,66 180 780 6,15 0,06 484 065 0,65 0,00 283 105 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Seks to zdrowie! 484 065 +2,28% 2,63% -50,81% 6,15 -3,40% 2. Colgate - z uśmiechem do świata 283 105 +1,06% 0,07% -92,07% 0,65 -81,27% 3. Anna Lewandowska 180 780 +36,04% 15,24% -64,97% 36,09 -27,36% 4. Piękne usta 173 638 +1,56% 0,84% -35,88% 0,91 +27,16% 5. 153 571 +1,60% 1,57% -44,83% 1,89 +49,44% 6. Dbam o siebie 134 675 +6,24% 2,16% -53,78% 3,16 -10,74% 7. Polski Bank Komórek Macierzystych 124 433 +0,34% 0,07% -34,05% 0,05 +31,16% 8. WIEMY CO JEMY 94 125 +10,90% 4,21% -43,97% 3,62 +15,22% 9. NO-SPA 61 324 -0,24% 0,10% -49,04% 0,26 +11,34% 10. Nie biegam 55 910 -0,28% 0,30% -38,03% 0,11 +21,87% 11. bielenda 48 379 +7,00% 0,93% -55,95% 1,92 -20,12% 12. Dorota Zawadzka 45 477 +1,28% 27,17% -44,97% 87,46 -1,15% 13. Always Polska 37 551 +3,49% 0,20% -62,36% 4,84 -16,62% 14. 2KC 31 031 -0,26% 3,54% -33,06% 3,25 +30,55% 15. Zdrowie w stylu LUX MED 24 616 +0,44% 1,34% -42,16% 0,51 +1,68% Blend-a-Med & Oral-B Polska ZDROWIE - Liczba fanów
 • 55. 55 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 18,70 0,26 12 246 87,46 0,20 45 477 36,09 0,66 180 780 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Dorota Zawadzka 45 477 +1,28% 27,17% -44,97% 87,46 -1,15% 2. Anna Lewandowska 180 780 +36,04% 15,24% -64,97% 36,09 -27,36% 3. urodaizdrowie.pl 12 246 +1,35% 7,01% -53,12% 18,70 -20,67% 4. Omegamed 3 442 +2,17% 4,30% -63,42% 11,60 -29,53% 5. Jeszcze nie teraz 19 299 +2,44% 7,49% -46,49% 10,85 +10,18% 6. Migrena z głowy 24 337 +4,08% 4,82% -46,88% 8,84 +1,60% 7. Twardy punkt widzenia 13 249 -0,60% 4,17% -49,83% 7,47 -5,35% 8. Mydlarnia u Franciszka - kosmetyki naturalne 13 648 +5,07% 3,75% -53,59% 7,24 -5,14% 9. Pszczoły i my 1 067 +4,61% 17,81% -49,41% 7,10 +16,14% 10. Recepta na zdrowie 4 239 +0,45% 6,20% -50,13% 6,31 -3,55% 11. Seks to zdrowie! 484 065 +2,28% 2,63% -50,81% 6,15 -3,40% 12. FitBack 10 691 +2,74% 6,65% -56,34% 5,37 -7,05% 13. Zdrowie Gazeta.pl 17 624 +6,09% 5,06% -47,61% 5,09 +6,33% 14. Always Polska 37 551 +3,49% 0,20% -62,36% 4,84 -16,62% 15. Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej 7 804 +5,03% 9,05% -47,77% 4,33 +6,44% ZDROWIE - zaangażowanie fanów SII2
 • 56. 56 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 0,35 0,00 1 288 878 0,20 0,05 28 742 214 5,89 0,02 1 396 586 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Nutella 28 742 214 +10 327,11% 0,01% -99,71% 0,20 -32,84% 2. Tymbark 1 396 586 +2,75% 1,39% -48,39% 5,89 +8,32% 3. Cappy 1 288 878 +0,20% 0,03% -0,72% 0,35 +85,48% 4. Mały Głód 1 098 052 +0,86% 1,51% -40,25% 2,48 +3,99% 5. Góralki 995 584 +2,48% 0,70% -59,56% 28,40 +28,51% 6. FRUGO 925 892 +4,45% 0,25% -52,40% 0,94 -16,20% 7. 798 508 +0,89% 0,64% -53,44% 0,73 -16,41% 8. Dilmah Tea 678 958 +8,16% 0,19% -42,11% 0,35 -58,28% 9. Chupa Chups PL 671 288 -0,19% 1,67% -57,90% 6,70 -19,16% 10. przepisy.pl 615 954 +3,27% 3,03% -48,33% 7,14 +2,14% 11. E. Wedel 594 252 +0,87% 0,81% -60,36% 0,54 -30,05% 12. Żywiec Zdrój 579 306 +2,52% 0,87% -65,57% 1,40 -50,45% 13. Lay’s pl 563 654 +5,62% 3,06% -53,75% 5,39 -35,88% 14. ROKO 523 131 +3,55% 5,63% -50,10% 10,69 +0,94% 15. Grześki 446 588 +0,55% 0,80% -53,45% 1,50 -6,24% ŻYWNOŚĆ - Liczba fanów
 • 57. 57 SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW SII 2 ER LICZBA FANÓW 2 1 3 26,76 0,33 89 230 28,40 0,01 995 584 28,30 1,73 135 FAN PAGE FANI % AKTYWNYCH UŻYTKOWNIKÓW SII 2 1. Góralki 995 584 +2,48% 0,70% -59,56% 28,40 +28,51% 2. gospodarstwo sadownicze J@BUSKO.PL 135 +4,65% 25,93% -56,57% 28,30 -27,84% 3. Limonet 89 230 +1,95% 7,09% -66,11% 26,76 -31,01% 4. Republika Kaktusa 325 971 +9,45% 4,74% -68,47% 21,32 -48,64% 5. POLOmarket 53 387 +5,90% 10,46% -41,04% 16,68 +24,08% 6. ROKO 523 131 +3,55% 5,63% -50,10% 10,69 +0,94% 7. Pani Tereska 60 777 +0,13% 5,62% -62,00% 9,87 -30,70% 8. Wytwórnia Lodów Tradycyjnych 41 212 +17,07% 9,27% -45,89% 8,65 +14,86% 9. Level Street 2 818 -0,67% 10,97% -47,89% 8,47 +0,03% 10. Kurka Wolna 4 814 +6,50% 5,96% -63,29% 7,85 -13,96% 11. Jogobella 54 137 +29,92% 5,52% -45,31% 7,47 +12,50% 12. przepisy.pl 615 954 +3,27% 3,03% -48,33% 7,14 +2,14% 13. Przyprawy Royal Brand 3 013 +9,17% 2,26% -72,44% 7,14 -50,83% 14. WINIARY 377 668 +2,16% 1,65% -41,19% 6,89 +15,41% 15. Chupa Chups PL 671 288 -0,19% 1,67% -57,90% 6,70 -19,16% ŻYWNOŚĆ - zaangażowanie fanów SII2
 • 58. 58 PROSTOtv­ MyMusicGroup­ Step Records­ UrbanRecTv­ tvnpl­ NawrotkaTv­ MaxFloRec - TworzyMy­ SA Wardega­ Niekryty Krytyk­ itvp­ VoiceOfPolandTVP­ NajlepszeBajki­ Remigiusz Maciaszek­ Gazeta.pl­ DIIL.TV­ 160 358 680  3,86% 131 981 005  2,02% 154 804 171  1,04% 132 863 236  3,08% 133 134 853  2,40% 116 945 324  2,24% 516 699 474  1,16% 97 142 283  4,38% 49 183 699  10,89% 275 597 887  1,84% 129 340 254  1,34% 286 177 446  2,24% 148 763 091  1,10% 72 839 683  2,97% 140 934 166  1,84% 1 531 438  1,47% 1 314 371  0,39% 1 100 808  0,25% 954 760  1,10% 926 792  0,75% 887 172  1,20% 868 009  -0,49% 858 770  1,82% 845 798  2,16% 839 488  -0,43% 811 519  0,30% 796 313  -0,39% 736 325  0,21% 734 524  1,20% 571 965  0,99% 37  2,78% 69  1,47% 154  0,65% 685  1,03% 586  1,03% 443  1,14% 1 102  0,46% 353  1,73% 66  4,76% 708  0,43% 1 943  0,94% 1 092  1,58% 2 531  0,76% 106  0,95% 738  1,65% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video Top15 polskich profili na YouTube: liczba subskrybcji - maj YOUTUBE SA Wardega­ AbstrachujeTV­ Niekryty Krytyk­ Polski Pingwin­ Blowek­ skkf­ PROSTOtv­ reZigiusz­ 5 Sposobów na...­ UrbanRecTv­ ROJOV13­ Step Records­ Remigiusz Maciaszek­ AdBuster­ MagdalenaMariaMonika­ 516 699 474  1,16% 319 211 469  0,60% 286 177 446  2,24% 275 597 887  1,84% 267 405 045  0,76% 197 063 617  0,86% 163 931 460  2,18% 160 358 680  3,86% 154 804 171  1,04% 151 533 899  2,11% 149 867 122  1,55% 148 846 334  1,71% 148 763 091  1,10% 148 160 841  0,45% 141 616 514  0,90% 868 009  -0,49% 153 624  -0,19% 796 313  -0,39% 839 488  -0,43% 196 616  -0,48% 109 050  -0,27% 271 170  0,99% 1 531 438  1,47% 1 100 808  0,25% 82 285  1,30% 104 603  0,13% 56 700  0,71% 736 325  0,21% 31 000  -0,42% 299 666  -0,28% 1 102  0,46% 1 684  0,66% 1 092  1,58% 708  0,43% 1 900  0,00% 420  0,00% 631  0,00% 37  2,78% 154  0,65% 3 610  1,04% 1 260  0,08% 441  0,00% 2 531  0,76% 11 178  0,31% 596  0,34% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SubskrybcjeTytuł Wyświetlenia Video Top15 polskich profili na YouTube: liczba wyświetleń -czerwiec
 • 59. 59 Wojciech Szczesny @13Szczesny13 Joanna Krupa @joannakrupa MTV Polska @MTVPolska tvn24 @tvn24 HONEY @honorataskarbek Radosław Sikorski @sikorskiradek Palikot Janusz @Palikot_Janusz Gazeta Wyborcza.pl @gazeta_wyborcza mediafun @mediafun Robert Lewandowski @Rob_Lewandowski Newsweek Polska @NewsweekPolska Donald Tusk @premiertusk Sony Music Poland @SonyMusicPL Gazeta.pl @gazetapl_news TVP Info @tvp_info 318  ( 0 )  31796  ( +203 )  8895  ( +324 )  40156  ( +1492 )  8902  ( +85 )  8574  ( +391 )  3828  ( +124 )  72404  ( +1722 )  6399  ( +332 )  109  ( 0 )  18906  ( +328 )  241  ( +4 )  2889  39187  ( +2 )  21691  ( +1263 )    756329  ( -450 ) 644130  ( +7460 ) 497399  ( +6365 ) 378415  ( +5033 ) 363285  ( +5794 ) 219084  ( +7902 ) 207576  ( +2560 ) 190489  ( +3009 ) 189427  ( -2153 ) 187354  ( +402 ) 164275  ( +3342 ) 142694  ( +8120 ) 142277  139519  ( +6008 ) 128375  ( +5518 ) 58  ( -4 ) 12775  ( +36 ) 344  ( +1 ) 26  ( +6 ) 5532  ( +86 ) 99  ( +6 ) 182  0 168  ( +3 ) 631  ( +41 ) 2  0 1036  ( +6 ) 97  ( -1 ) 157  11  0 810  ( +7 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 StatusesTytuł Followers Friends Top15 polskich profili na Twitterze: liczba śledzących czerwiec 2014 Onet.pl Wiadomości @onetplrss TVP1.net @TVP1net jozefmoneta @jozefmoneta Gazeta Wyborcza.pl @gazeta_wyborcza Michał Zachodny @mzachodny Radio TOK FM @Radio_TOK_FM Aubrey @Aubrey_tweetuje Wiadomości @Wiadomosci_PR Błażej Faliszek @bfaliszek Edzioo @Edzioo Samuel Pereira @Samueljrp Paweł Rybicki @Rybitzky adam malecki @TROJKAdaMalecki Gazeta Prawna @Gazeta_Prawna kataryna @katarynaaa 13239  ( +216 ) 284  ( +5 ) 1082  ( +11 ) 190489  ( +3009 ) 6810  ( +602 ) 82566  ( +1910 ) 15176  11150  ( +418 ) 2910  ( +52 ) 5967  ( +180 ) 13219  ( +1606 ) 7304  ( +356 ) 3137  ( +115 ) 16633  ( +842 ) 13464  ( +2239 ) 115898  ( +3443 )  95150  ( 0 )  82150  ( +5147 )  72404  ( +1722 )  65687  ( +2180 )  65461  ( +776 )  65359  62644  ( +1715 )  60986  ( +626 )  59731  ( +619 )  57037  ( +2077 )  56988  ( +1192 )  51058  ( +2958 )  50636  ( +857 )  50616  ( +2214 )  972  ( -1 ) 12  0 909  ( -2 ) 168  ( +3 ) 820  ( +12 ) 91  ( +1 ) 690  2499  ( +1 ) 483  ( +8 ) 376  ( +2 ) 541  ( +19 ) 1845  ( +30 ) 3411  ( +88 ) 261  ( +8 ) 791  ( +12 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 FollowersTytuł Statuses Friends Top15 polskich profili na Twitterze: liczba tweetów czerwiec 2014 TWITTER
 • 60. 60 NapoleonCat.com Wita Stwosza 59a 02-661 Warszawa hello@napoleoncat.com +48 22 378 32 99