หนังสืออ่านเพิ่มเติม

4 371 vues

Publié le

Publié dans : Formation
 • Soyez le premier à commenter

 • Soyez le premier à aimer ceci

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

 1. 1. 2
 2. 2. 3 คํานิยม หนังสืออานเพิ่มเติม (Supplementary Reader) เรื่อง GrandfatherShares His Wisdom of Basket Making. ที่อาจารยประหยัด ปรังประโคน ไดเขียนและเรียบเรียง เพื่อใชในการจัดการเรียนรูใหแกผูเรียน กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) นั้น นับเปนมิติใหมอีกมิติหนึ่งที่ไดมีการนําภูมิปญญาดานหัตถกรรม ซึ่งเปนภูมิปญญาดั้งเดิมของคนไทย ใหผูเรียนไดเรียนรูผานการศึกษาในระบบ ดวยการนําเนื้อหาสาระมาเรียบเรียงดวยสํานวนภาษาที่อานงาย เขาใจงายพรอมการจัดทําภาพประกอบที่สวยงามเพื่อเปนสื่อในการสรางความเขาใจที่ชัดเจนยิ่งขึ้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ไดใหความสําคัญในการนําภูมปญญาในทองถิ่นตางๆไปสู ิการจัดการศึกษาของชาติ โดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544ไดกําหนดไวอยางชัดเจนใหสถานศึกษาจัดการเรียนรูใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน ซึ่งสาระสําคัญสวนหนึ่งก็คือเรื่องของภูมิปญญาไทยในดานตางๆ การนําภูมิปญญาในทองถิ่นตางๆเขาสูการศึกษาของชาติ ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งสื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่นๆ นับเปนกระบวนการสําคัญในการปลูกฝงคานิยมที่ดีงามในดานการอนุรักษ สรางสรรค สืบสาน และพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นใหแกผูเรียนไดสืบสานความเปนไทยไวในจิตวิญญาณความเปนไทยซึ่งเปนหัวใจสําคัญของการธํารงรักษาความเปนชาติไทยของเรา ถวัลย มาศจรัส หัวหนากลุมพัฒนาสังคมแหงการเรียนรู สํานักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
 3. 3. 4Chitpon: Good morning, Grandpa. What are you doing?Grandpa: Hi, Chitpon. I’m going to watch my friend Khun Ta Puay makes a fish basket. Would you like to go with me?Chitpon: I’d love to.
 4. 4. 5Grandpa: While we are walking to Khun Ta Puay’s hut, I will explain to you the tools and materials that he will use to make the basket.Chitpon: Will he need a lot of things?Grandpa: Yes. He’ll need a large steel knife for cutting and trimming bamboo.
 5. 5. 6Grandpa: Khun Ta Puay uses a small blade knife to trim and peel the bamboo, and an awl to punch holes for lacing.
 6. 6. 7Grandpa: Then he needs a wooden clamp to hold the basket while he’s working, and a clay water jug to give the basket its shape. Some people use a wooden log or a plastic bucket instead of a jug.
 7. 7. 8? ?Grandpa: Khun Ta Puay will find a stand of rattan palm trees. From these trees he can cut rattan canes and make rattan cord.
 8. 8. 9Grandpa: Khun Ta Puay is also going to use some plastic string and strong nylon cord. In the old days the string was made of plants, but the modern string is stronger and lasts longer.
 9. 9. 10Grandpa: Khun Ta Puay will also need a lot of bamboo because that is the main material used in making the basket.Chitpon: That’s a lot of stuff to make one small basket!
 10. 10. 11Chitpon: We’ve been walking a long time. Are we almost there Grandpa?Grandpa: When I was a boy we had to walk ten times this far everyday to go to school, or to work in the rice field. Look, Khun Ta Puay’s hut is over there.Chitpon: Wow! He has a hut like people living in a long time ago.Grandpa: Yes, it’s made of coconut wood and bamboo with a grass thatch roof. There’s a pond with fish and a big stand of bamboo for making baskets. Let’s say hello to Khun Ta Puay.
 11. 11. 12Grandpa: Hello, Puay.Khun Ta Puay: Hello, my friend. Who is that with you?Grandpa: This is my grandson, Chitpon.Khun Ta Puay: Hello, Chitpon. How are you?Chitpon: Good morning, Khun Ta Puay. I’m fine thank you, and you?Khun Ta Puay: Very well, thanks. Tomorrow I’m going to start to make a fish basket, would you like to watch?Chitpon: Yes, please!Khun Ta Puay: O.K., come back with your grandfather early tomorrow morning. See you then.Grandpa & Chitpon: See you tomorrow!
 12. 12. 13 Exercise 1Directions: Choose the best answers.1. Who are the two people speaking? a) Nid and Steven. b) Frank and Wolkkang. c) Chitpon and Grandpa. d) Pichai and Grandmother.2. What is the boy’s name? a) William. b) Ted. c) Somchai. d) Chitpon.3. Where are they going? a) School. b) Town c) Khun Ta Puay’s hut. d) Field.4. What are they going to do there? a) Watch Khun Ta Puay makes a fish basket. b) See the movie. c) Play football. d) Teach a student.
 13. 13. 145. How will Chitpon and Grandpa go to Khun Ta Puay’s hut? a) By car. b) On foot. c) By airplane. d) By cart.6. What will Grandpa explain to Chitpon as they go? a) Eating lunch. b) Using tools and materials. c) Growing rice in the field. d) Playing badminton.7. Will Khun Ta Puay need a lot of things to make his basket? a) Yes, he will. b) No, he won’t. c) Yes, he may. d) No, he may be not.8. What is the small blade knife used for? a) Punching. b) Peeling. c) Cutting. d) Shaping.9. What is the awl used for? a) To split. b) Peel. c) Tie. d) Punch.10. What three things could be used to give the basket its shape? a) Small blade knife, an Awl, String. b) Bamboo, Rattan, Nylon cord. c) Clay water jug, Wooden log, Plastic bucket. d) Wooden log, Hammer, Wooden clamp.
 14. 14. 15 Exercise 2Directions: Answer the Questions:1. What kind of trees does Khun Ta Puay need to find? ………………………………………………………….2. What is the main material used to make the basket? …………………………………………………………...3. How far does Grandpa say he has to walk to school? …………………………………………………………...4. Who is Chitpon meeting for the first time? …………………………………………………………....5. What is going to happen tomorrow? ……………………………………………………………
 15. 15. 16 Answer KeysExercise 1 1. c 2. d 3. c 4. a 5. b 6. b 7. a 8. b 9. d10. cExercise 2 1. Rattan palm trees. 2. Bamboo. 3. Ten times as far as the distance to Khun Ta Puay’s hut. 4. Khun Ta Puay. 5. Making a fish basket.
 16. 16. 17 ภูมิปญญาทองถิ่นการจักสาน คุณตาเพือย อุดมสุข Khun Ta Puay Udomsookผูใหขอมูล ภูมิปญญาทองถิ่นการจักสาน (ตะแกรง)ชื่อ นายเพือย อุดมสุข อายุ 69 ปที่อยูปจจุบัน บานเลขที่ 116 หมูที่ 4 บานไทร ตําบลบานไทร อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมยการศึกษา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 อาชีพ ทํานาประสบการณ การจักสานเปนเวลา 40 ปความสามารถพิเศษ การจักสาน ชางไมผลงานที่ประสบความสําเร็จ ผลิตภัณฑการจักสาน เครื่องมือเครื่องใช ในการจับสัตวน้ําจําหนายในทองถิ่นภูมิปญญาทองถิ่นที่นํามาใช ใชวัสดุอุปกรณที่มีในทองถิ่นมาประยุกตใช ในชีวิตประจําวันแนวคิดในการประกอบอาชีพ นําภูมิปญญาชาวบานไปใชในการหารายไดจุนเจือ ครอบครัว
 17. 17. 18 บรรณานุกรมกรมวิชาการ. (2540). การพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว. . (2539). ภูมิปญญาทองถิ่นกับการจัดการเรียนการสอนในระดับ ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว.ครุรักษ ภิรมณรักษ. (2538). ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น. กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.จินตนา ใบกาซูย.ี (2534). การจัดทําหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : สุวีริยาสาสน. . (2542). เทคนิคการเขียนหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ คุรุสภาลาดพราว.ฉวีวรรณ คูหาภินันท. (2527). การทําหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : อมรการพิมพ.ถวัลย มาศจรัส. (2540). การเขียนหนังสือสงเสริมการอานและหนังสืออานเพิมเติม. ่ พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ : บริษัทตนออแกรมมี่ จํากัด. . (2538). เทคนิคและตัวอยางการเขียนหนังสือสงเสริมการอานและ หนังสืออานเพิ่มเติม. กรุงเทพฯ : สํานักมิติใหม.ภิญญาพร นิตยประภา. (2534). การผลิตหนังสือสําหรับเด็ก. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร.สนิท สัตโยภาส. (2525). การผลิตสื่อการเรียนการสอนประเภทหนังสือและสิ่งพิมพ. ภาควิชาภาษาไทย สหวิทยาลัยลานนา : เชียงใหม.สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. (2541). แนวทางสงเสริม ภูมิปญญาไทยในการจัดการศึกษา. กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ ดี จํากัด.Hayes, Bemard L. Effective Strategies for Teaching Reading. Massachusetts : Allyn and Bacon. 1991.Leu, Donald J. Effective Reading Instruction. K – 8 New Jersey : A Simon & Schuster Company, 1995.Manzo, Anthony V. and Manzo. Ula C. Teaching Children to be Literate. Florida : HoIt. Rinehart and Winston. Inc., 1995.
 18. 18. 19Miller, Wilma H. Reading Comprehension Activities Kit. New York : The Center for Applied Research in Education. 1990.
 19. 19. 20 เกี่ยวกับผูเขียนชื่อ สกุล นายประหยัด ปรังประโคนวุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) วิทยาลัยครูบุรีรัมยตําแหนงปจจุบัน ครู วิทยฐานะ ชํานาญการ โรงเรียนวัดสําโรง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2ผลงานวิชาการ หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Grandfather Shares His Wisdom of Basket Making.รางวัลที่ไดรับ ครูตนแบบภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ หนังสืออานเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ เรื่อง Grandfather Shares His Wisdom of Basket Making. ชนะเลิศการแขงขัน การประกวดสื่อและนวัตกรรม(Teaching Materials Competition) ประเภทสื่อสิ่งพิมพ ชวงชั้นที่ 3 ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 2
 20. 20. 21ผูเขียน/ผูจัดทํา  นายประหยัด ปรังประโคนที่ปรึกษาดานภาษา Mr.J. Steven Bird. รองศาสตราจารย ดร.อนันตชัย พงศสุวรรณ ดร.สุรชัย ปยานุกูลที่ปรึกษา 1. รองศาสตราจารย ดร.อนันตชัย พงศสุวรรณ 2. ดร.สุรชัย ปยานุกูล 3. นายยุทธนา ศรีวงษชัย 4. นางดวงปาน สวงรัมย 5. อาจารยถวัลย มาศจรัส 6. ดร.กระพัน ศรีงาน 7. อาจารยนิฎฐา กัลยาประสิทธิ์ 8. นายนรินทร ทวยเจริญผูวาดภาพประกอบ นายไพฑูรย ใจกลาผูออกแบบปกและรูปเลม นายประหยัด ปรังประโคน

×