Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดี

31 542 vues

Publié le

หลักการเขียนวิสัยทัศน์

Publié dans : Business
  • Soyez le premier à commenter

หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดี

  1. 1. หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดี โดย เชิญ ไกรนรา สานักพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคกลาง 18 สิงหาคม 2558
  2. 2. หลักการเขียนวิสัยทัศน์ที่ดีมีดังนี้ • เขียนแสดงให้เห็นถึงสถานะหรือตาแหน่งในอนาคต (Future State) บนพื้นฐานของความเป็นจริง (Factual) • อธิบายถึงเป้าหมายในอนาคตที่ต้องการบรรลุ (Desirable future) • ควรสั้นและจดจาได้ง่าย (ความยาวสูงสุดไม่ควรเกิน 1 ย่อหน้ากรณี นาเสนอวิสัยทัศน์ขององค์กร) และได้ระดมความคิดเห็นและการมี ส่วนร่วมจากสมาชิกในองค์กรอย่างกว้างขวาง • เข้าใจได้ง่ายสาหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม • มีความยืดหยุ่นเพียงพอตลอดช่วงเวลาการดาเนินภารกิจขององค์กร และสามารถปรับปรุงแก้ไขได้ตามความจาเป็น • ส่วนใหญ่จะไม่นาเสนอปัญหาหรือข้อจากัดในวิสัยทัศน์ • หลีกเลี่ยงการกาหนดเป้าหมายวันและเวลา ยกเว้นว่ามีความ จาเป็นต้องกาหนดวันเวลาที่ชัดเจน ที่มา: Managing successful programmes.2007.Office of Government Commerce. United Kingdom. 2

×