Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
23
21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa
akin, Panginoon, Panginoon,
ay papasok sa kaharian ng
langit; kundi ang gumaganap
ng k...
22 Marami ang mangagsasabi sa
akin sa araw na yaon,
Panginoon, Panginoon, hindi
baga nagsipanghula kami sa iyong
pangalan,...
23 At kung magkagayo'y
ipahahayag ko sa kanila,
Kailan ma'y hindi ko kayo
nangakilala: magsilayo kayo
sa akin, kayong mang...
TITUS 1:16
Sila'y nangagpapanggap na
nakikilala nila ang Dios; nguni't
ikinakaila sa pamamagitan ng
kanilang mga gawa,
pal...
ROMANS 1:25
Sapagka't pinalitan nila ang
katotohanan ng Dios ng
kasinungalingan, at sila'y
nagsisamba at nangaglingkod
sa ...
PROVERBS 2:4-12
4 Kung iyong hahanapin siya na parang
pilak, at sasaliksikin mo siyang parang
kayamanang natatago.
5 Kung ...
7 Kaniyang pinapagtataglay ang
matuwid ng magaling na karunungan,
siya'y kalasag sa nagsisilakad sa
pagtatapat;
8 Upang ka...
10 Sapagka't karunungan ay
papasok sa iyong puso, at kaalaman
ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa;
11 Kabaitan ay magbaba...
ROMANS 1:28-31
28 At palibhasa'y hindi nila minagaling
na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng
Dios sa isang mahalay na pa...
30 Mga mapanirang puri, mga
napopoot sa Dios, mga manglalait,
mga palalo, mga mapagmapuri, mga
mangangatha ng mga kasamaan...
6:4
Dinggin mo, Oh Israel:
ang Panginoon nating
Dios ay
isang Panginoon:
8:6
Nguni't sa ganang atin ay may
isang Dios lamang, ang Ama, na
buhat sa kaniya ang lahat ng mga
bagay, at tayo'y sa kani...
MARK 12:32
At sinabi sa kaniya ng eskriba,
Sa katotohanan, Guro, ay
mabuti ang pagkasabi mo na
siya'y iisa; at wala nang i...
JAMES 2:19
Ikaw ay sumasampalataya
na ang Dios ay iisa;
mabuti ang iyong ginagawa:
ang mga demonio man ay
nagsisisampalata...
1TIMOTHY 1:17
Ngayon sa Haring walang
hanggan, walang kamatayan,
di nakikita, sa iisang Dios, ay
ang kapurihan at
kaluwalh...
1JOHN 5:20
At nalalaman natin na naparito
ang Anak ng Dios, at tayo'y
binigyan ng pagkaunawa, upang
ating makilala siya na...
JOHN 8:24,25
24 Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y
mangamamatay sa inyong mga
kasalanan: sapagka't malibang kayo'y
magsisamp...
EXODUS 3:13,14
13 At sinabi ni Moises sa Dios, Narito,
pagdating ko sa mga anak ni Israel, at
sasabihin ko sa kanila, Sinu...
JOHN 1:12,13
12 Datapuwa't ang lahat ng sa
kaniya'y nagsitanggap, ay
pinagkalooban niya sila ng
karapatang maging mga anak...
JOHN 14:15
Kung ako'y inyong
iniibig, ay
tutuparin ninyo
ang aking mga
utos.
Do God's knows you?
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Do God's knows you?

269 vues

Publié le

Do God knows you?

Publié dans : Spirituel
 • Soyez le premier à commenter

Do God's knows you?

 1. 1. 23 21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit.
 2. 2. 22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
 3. 3. 23 At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.
 4. 4. TITUS 1:16 Sila'y nangagpapanggap na nakikilala nila ang Dios; nguni't ikinakaila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa, palibhasa'y mga malulupit, at mga masuwayin, at mga itinakuwil sa bawa't gawang mabuti.
 5. 5. ROMANS 1:25 Sapagka't pinalitan nila ang katotohanan ng Dios ng kasinungalingan, at sila'y nagsisamba at nangaglingkod sa nilalang kay sa Lumalang, na siyang pinupuri magpakailan man. Siya nawa.
 6. 6. PROVERBS 2:4-12 4 Kung iyong hahanapin siya na parang pilak, at sasaliksikin mo siyang parang kayamanang natatago. 5 Kung magkagayo'y iyong mauunawa ang pagkatakot sa Panginoon, at masusumpungan mo ang kaalaman ng Dios. 6 Sapagka't ang Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, sa kaniyang bibig nanggagaling ang kaalaman at kaunawaan:
 7. 7. 7 Kaniyang pinapagtataglay ang matuwid ng magaling na karunungan, siya'y kalasag sa nagsisilakad sa pagtatapat; 8 Upang kaniyang mabantayan ang mga landas ng kahatulan, at maingatan ang daan ng kaniyang mga banal. 9 Kung magkagayo'y mauunawa mo ang katuwiran at ang kahatulan, at ang karampatan, oo, bawa't mabuting landas.
 8. 8. 10 Sapagka't karunungan ay papasok sa iyong puso, at kaalaman ay magiging ligaya sa iyong kaluluwa; 11 Kabaitan ay magbabantay sa iyo, pagkaunawa ay magiingat sa iyo: 12 Upang iligtas ka sa daan ng kasamaan, sa mga taong nagsisipagsalita ng mga masamang bagay;
 9. 9. ROMANS 1:28-31 28 At palibhasa'y hindi nila minagaling na kilalanin ang Dios, ibinigay sila ng Dios sa isang mahalay na pagiisip, upang gawin yaong mga bagay na hindi nangararapat; 29 Nangapuspus sila ng buong kalikuan, ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan; puspos ng kapanaghilian, ng pagpatay sa kapuwa tao, ng pagtatalo, ng pagdaraya, ng mga kasamaan; mga mapagupasala,
 10. 10. 30 Mga mapanirang puri, mga napopoot sa Dios, mga manglalait, mga palalo, mga mapagmapuri, mga mangangatha ng mga kasamaan, mga masuwayin sa mga magulang, 31 Mga haling, mga hindi tapat sa tipanan, mga walang katutubong paggiliw, mga walang habag:
 11. 11. 6:4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon:
 12. 12. 8:6 Nguni't sa ganang atin ay may isang Dios lamang, ang Ama, na buhat sa kaniya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa kaniya; at isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay, at tayo'y sa pamamagitan niya.
 13. 13. MARK 12:32 At sinabi sa kaniya ng eskriba, Sa katotohanan, Guro, ay mabuti ang pagkasabi mo na siya'y iisa; at wala nang iba liban sa kaniya:
 14. 14. JAMES 2:19 Ikaw ay sumasampalataya na ang Dios ay iisa; mabuti ang iyong ginagawa: ang mga demonio man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig.
 15. 15. 1TIMOTHY 1:17 Ngayon sa Haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita, sa iisang Dios, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan kailan man. Siya nawa.
 16. 16. 1JOHN 5:20 At nalalaman natin na naparito ang Anak ng Dios, at tayo'y binigyan ng pagkaunawa, upang ating makilala siya na totoo, at tayo'y nasa kaniya na totoo, sa makatuwid ay sa kaniyang Anak na si Jesucristo. Ito ang tunay na Dios, at ang buhay na walang hanggan.
 17. 17. JOHN 8:24,25 24 Sinabi ko nga sa inyo, na kayo'y mangamamatay sa inyong mga kasalanan: sapagka't malibang kayo'y magsisampalataya na ako nga ang Cristo, ay mangamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. 25 Sa kaniya nga'y kanilang sinabi, Sino ka baga? Sinabi sa kanila ni Jesus, Siya rin na sinalita ko sa inyo mula pa nang una.
 18. 18. EXODUS 3:13,14 13 At sinabi ni Moises sa Dios, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Dios ng inyong mga magulang; at sasabihin nila sa akin: Ano ang kaniyang pangalan? anong sasabihin ko sa kanila? 14 At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA.
 19. 19. JOHN 1:12,13 12 Datapuwa't ang lahat ng sa kaniya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Dios, sa makatuwid baga'y ang mga nagsisisampalataya sa kaniyang pangalan: 13 Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Dios.
 20. 20. JOHN 14:15 Kung ako'y inyong iniibig, ay tutuparin ninyo ang aking mga utos.

×