Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Prochain SlideShare
Bab 2-Fungsi Pengurusan
Suivant
Télécharger pour lire hors ligne et voir en mode plein écran

5

Partager

Télécharger pour lire hors ligne

52827151 fungsi-pengurusan

Télécharger pour lire hors ligne

FUNGSI PENGURUSAN

52827151 fungsi-pengurusan

 1. 1. BaB 2P.P 1FUNGSI PENGURUSANDefinisi PengurusanMelaksanakan sesuatu kerja melalui sumbersumber organisasi, iaitumanusia, kewangan, bahan mentah dan juga modal ke arah mencapaimatlamat dan objektif yang telah ditetapkan secara cekap dan berkesan.Fungsi PengurusanPerancanganProses menentukan matlamat yang ingin dicapai dan tindakan yang perludiambil untuk mencapai matlamat organisasi.PengorganisasianProses menyususn dan mengagihkan sumber sumber organisasi untukmelaksanakan tugas yang telah ditetapkan supaya matlamat organisasidapatdicapai.KepimpinanProses dimana pengurus cuba mempengaruhi gelagat pekerja melaksanakantugas dengan cekap dan berkesan.PengawalanProses pemantauan prestasi dan memastikan hasil akhir kerja tercapaisepertiyang telah dijangkakan. 1
 2. 2. Peranan PengurusKomunikator-melibatkan perhubungan dengan individu dan kumpulan-peranan komunikator dibahagikan kepada tiga iaitu pemantau,penyampaidanjurucakap.Pendorong-bijak memotivasi dan mendorong pekerja.-melibatkan pekerja dalam proses membuat keputusan.Penyelesai masalah-pengurus perlu berhadapan dengan masalah.-diselesaikan dengan tegas walaupun tindakan yang diambil tidak disukai.-perlu memikirkan kesan jangka panjang terhadap organisasi dalam semuatindakannya.Usahawan-perlu membuat keputusan tentang pembaharuan yang diperlukanolehorganisasi samada dalam bentuk proses pengurusan, pengeluaran baranganatau perkhidmatan yang ditawarkan .-pengurus perlu menggunakan inisiatif mereka untuk memulakan perubahanyang positif.-bijak mengambil peluang.Keberkesanan Dan KecekapanKecekapan dan keberkesanan penting dalam pencapaian matlamat supayadapat kesemua sumber yang ada digunakan dengan sebaik mungkin tanpaada pembaziran dan memastikan apakah matlamat yang ingin dicapaisebelum memutuskan bagaimana mudah mencapai matlamat tersebut daniannya digunakan untuk menilai pengurus.Keberkesanan:Sebagai melakukan sesuatu kerja yang betul (doing the right things), iaitumenyempurnakan sesuatu kerja yang membantu ke arah memenuhi objektiforganisasi.Kecekapan: 2
 3. 3. Sebagai melakukan sesuatu kerja dengan betul (doing things right), iaitumelaksanakan sesuatu kerja dengan usaha, perbelanjaan dan sisa yangminimum.PERANCANGANDefinisi sebagai satu proses di mana pengurus menentukan matlamat danmemutuskan apakah tindakan yang paling sesuai yang perludiambil untuk mencapai matlamat tersebutKepentingan Perancangan1. Memberi hala tuju kepada pengurusPengurus dapat memastikan apa yang sebebnarnya ingin dilakukan,bagaimana untuk melakukansesuatu perkara yang telah diputuskan, mengapa beliau perlumalakukan perkara tersebut, bila untukmelakukannya dan siapa yang harus melaksanakannya dansebagainya.2. Membantu pengurus untuk menyelaras dan mengorganisasisemua sumber yang perludigunakan untuk mencapai matlamat organisasi.Sumber kebendaan dan sumber manusia dalam organisasi perludigembeleng.contoh untuk ditingkatkanjualan.jurujual perlu ada kemahiran untuk menjual,sistem ganjaranjuga perlu dirancang.3. Membantu memfokuskan segala usaha untuk mencapaimatlamat.Semua bahagian atau unit dalam organisasi dapat memahami denganjelas tentang sumbangan yangmereka patut berikan.komitmen dan usaha pekerja akan dapatdipentingkan.4. Membantu pengurus membuat keputusan.Melalui perancangan jangka pendek dan jangka panjang, pengurusboleh membuat keputusan tentang 3
 4. 4. tindakan yang sesuai.contoh untuk menjadi pengedar barangan yangterkemuka dirantau Asia.pengurusperlu membuat keputusan sewajarnya.andaikata jualan tidak sampaisasaran jualan yang telahditetapkan, pengurus perlu membuat keputusan tentang negara lainyang mengamalkan pasaranterbuka yang boleh ditembusi.Jenis dan tahap rancanganRancangan strategik-Rancangan yang merupakan satu garis panduan kepada sebarangtindakanyang perlu dilaksanakan.-Ianya merupakan hala tuju umum organisasi.-Dibentuk dengan mengambil kira keupayaan organisasi,persekitarandimanaorganisasi beroperasi dan juga matlamat organisasi.Rancangan taktikal-Dibentuk oleh pengurus pertengahan.-Melibatkan jangka waktu sederhana dan pengagihan sumber padajabatan ataucawangan.-Rancangan taktikal perlu mendokong rancangan strategik yang telahditetapkan.Rancangan operasi-Rancangan yang lebih sempit dan khusus untuk satu-satu unit kerjaatauindividu.-Ianya menggariskan dengan lebih khusus peranan dantanggungjawab yangperlu dimainkan oleh pihak-pihak yang berkaitan.Lazimnya dibentuk oleh pengurus bawahan seperti penyelia. 4
 5. 5. Proses Dan Kitaran Perancangan1. Menetapkan matlamat/Objektif-Proses perancangan bermula dengan penetapan matlamat umum danmenyeluruh bagi seluruhorganisasi.Matlamat ini adalah untuk setiap cawangan, jabatan dan unitdalam organisasi.-Matlamat yang dibentuk perlu jelas disetiap peringkat organisasi.-Penetapan matlamat perlu ambil kira faktor persekitaran seperti pesaing,pelanggan, teknologi danundang undang.2. Menganalisis persekitaran/Mentafsir kedudukan semasa-Pengurus perlu memantau persekitaran luaran dan dalaman.-Pengurus perlu melihat apa yang sedang berlaku dan seterusnya meramalapa yang akan berlaku.-Contohnya jika diramalkan bahawa ekonomi dunia pada tahun depan akanberkembang dan lebih banyaknegara akan mengamalkan dasar pasaran bebas, pangurus harusmerancang untuk menambahkanpelaburan syarikatnya.3. Menetapkan tindakan alternatif.-Langkah krtiga adalah menentukan tindakan alternatif yang perlu diambil.-Pengurus perlulah menentukan lebih daripada satu cara untuk mencapaisesuatu matlamat yang telahditetapkan.-Pengurus perlu menggunakan pelbagai teknik dan kaedah untuk membantutindakan alternatif sepertiteknik Delphi.4. Menilai alternatif dan memilih alternatif-Pengurus perlu menilai semua tindakan alternatif yang telah dibentuk.-Penilaian dibuat berdasarkan kekuatan dan kelemahan setiap tindakanalternatif dan bagaimana setiapalternatif ini dapat mencapai matlamat yang telah ditetapkan.5. Memilih dan melaksanakan tindakan. 5
 6. 6. -Pengurus perlu membuat persiapan keatas setiap alternatif yang telahdibuat dengan teliti.-Alternatif yang telah dipilih perlu dilaksanakan dengan berkesan dan cekap.Misi-Satu kenyataan format yang jelas tentang kewujudannya.-Berubah ubah mengikut perubahan operasi organisasi.Objektif-Merupakan hasil atau keputusan yang dijangkakan dapat dicapai olehsesebuahorganisasi.-Lebih luas dan bersifat jangka panjang.Dasar.-Satu garis panduan yang umum untuk sesuatu organisasi.-Membantu memutuskan isu sebelum ia menjadi masalah.Taktik-langkah yang digunakan untuk menyokong perlaksanaan rancanganstrategik.-dibentuk dan ditetapkan oleh pengurusan pertengahan.-menerangkan peranan yang perlu dimainkan oleh setiap jabatan.Operasi-Sasaran atau matlamat yang lebih khusus yang perlu dicapai oleh unit atauindividupekerja.-Dibentuk dan ditetapkan oleh pengurus lini dan Rancangan jangka pendekorganisasi.Prosedur / tatacara.-Tatacara ialah rancangan sedia ada yang menjelaskan apakah tindakanyang perludiambil dalam sesuatu situasi.-Ditulis secara formal dalam buku dan dibuat oleh pengurusan atasan.Alat-Alat PerancanganAnalisis pulangan modalSatu teknik yang membantu pembuat keputusan atau pengurus memahami 6
 7. 7. hubung kait antara volum jualan, kos dan keuntungan.BelanjawanRancangan kegunaan tunggal yang memperuntukkan sumber untukperlaksanaansesuatu aktiviti, projek atau program. Mengenal pasti aktiviti yang perludiberikeutamaan.Carta GanttDigunakan untuk menunjukkan setakat manakah kemajuan yang sedangdicapaibagi setiap aktiviti projek.Analisis teknik menilai dan menyemak program (PERT)Digunakan bagi membantu melicinkan pengurusan projek.Carta Laluan Genting (CPM)Digunakan untuk membolehkan masa aktiviti diketahui secepat mungkin danjugauntuk memudahkan pengurus untuk membuat pengawalan dari segi kos.PENGORGANISASIANDefinisi:Merupakan proses merangka dan membentuk sumbermanusia dan bukan manusia supaya rancangan organisasi dapatdigerak.Kepentingan:1. Dapat membantu pengurus melaksanakan apa yang telahdiputuskan dalam perancangan.2. Dapat mengelakkan kerja-kerja daripada bertindih.3. Bertindak sebagai suatu usaha bagi penyatuan kerja.4. Menjelaskan tugas-tugas setiap individu dalam organisasi.5. Mengenal pasti siapa yang bertanggungjawab terhadap siapa. 7
 8. 8. 6. Membentuk saluran komunikasi yang formal.PROSES PENGORGANISASIAN1. Menentukan Objektif.Supaya Objektif tersebut boleh dijadikan panduan unukmennetukan aktiviti-aktiviti organisasi yang perlu dilakukan.2. Pengenalpastian Aktiviti.Aktiviti-aktiviti ditetapkan dan perlu dikenalpati. Dengan khususdan terperinci3. Pengelasan dan pengelompokan aktiviti.Aktiviti akan dikelas dan dikelompokan mengikut bahagianbahagiantertentu berdasarkan fungsi dan sifatnya.4. Pengagihan tugasTugas perlu diagihkan kepada pekerja atau kumpulan yangmempunyai kebolehan dan kepakaran dalam bidang tugaasyang berkaitan.5. Autoriti dan tangungjawab.Autoriti dan tangungjawab perlu diberikan kepada pekerja agardapat melaksanakan tugasnya dengan cekap dan berkesan danmenetukan hubungan majikan dengan pekerjanya melaluirantaian arahan.Kesimpulan:Proses pengorganisasian melibatkan empat elemen penting:1. Pengkhususan2. Pembahagian kerja3. Penjabatanan4. Hierarki organisasi dan penyelarasan. 8
 9. 9. Carta OrganisasiDefinisi: Merupakan rajah yang memaparkan hubungan autoriti mengikutfungsi,jabatan dan polisi individu dalam organisasi.Maklumat-maklumat yang terdapat dalam carta organisasi:1. Tugas- menunjukkan tugas yang berbeza dalam organisasi.2. Pembahagian kerja – satu kotak mewakili satu posisi kerja.3. Peringkat pengurusan – mengambarkan hirarki pengurusan daripengurus atasan sehingga pengurusan bawahan.4. Autoriti lini – Garis menegak dalam carta menunjukkan hubunganautoriti dalam organisasi.5. Komunikasi – komunikasi formal akan berlaku mengikut autoriti lini.Manual OrganisasiDefinisi:Dokumen berkaitan dengan polisi dan prosedur organisasiyang releven dan ia meliputi semua aspek pengurusan organisasi.Kepentingan:Digunakan untuk membantu pengurus membuat keputusan.Oleh itu manual organisasi mesti dikaji secara berterusan.Maklumat dalam manual organisasi:1. Objektif 9
 10. 10. 2. Kegunaan3. Bidang kuasa manual berkenaan4. Aspek-aspek utama dalam sesuatu bidang pengurusan.PenjabatananDefinisi:satu proses mengumpulkan manusia dan aktivitiaktivitiyang sama dan berkaitan ke dalam satu kelompok dandisusun secara secara sistematik.Jenis Penjabatanan i. Penjabatanan mengikut fungsian ii. Penjabatanan mengikut produk iii. atau servis iv. Penjabatanan mengikut pelanggan v. Penjabatanan mengikut geografi vi. Penjabatanan mengikut matriksPenjabatanan mengikut fungsianSesuai kepada organisasi yang mempunyai persekitaran yang mantap dankawalan ketat terhadap proses dan operasi.Contoh: Hospital, universiti, dan syarikat perniagaan.Kelebihan : 10
 11. 11. 1. Menggalakkan pengkhususan kemahiran.2. Kurangkan duplikasi penggunaan sumber.3. Meningkatkan pembangunan kerjaya dan jabatan.4.Memberi peluang kepada penyelia dan subordinat berkongsi kemahiran.5. Penyelesaian masalah lebih cekap kerana pekerja lebih mahir dalam bidang mereka.6. Keputusan adalah dipusatkanKelemahan1. Menekankan kepada satu tugas yang rutin.2. Mengurangkan komunikasi antara satu jabatan dengan jabatan lain.3. Sukar untuk membuat penjadualan antara jabatan dengan jabatan yang lain.4. Lebih mementingkan jabatan daripada organisasi.5. Pembangunan pengurus dan pekerja hanya dalam bidang yang terhad.Penjabatanan mengikut produk atau servisSesuai kepada organisasi yang kompleks dan syarikat multinasional yangmengeluarkan pelbagai jenis produk.Contohnya: Syarikat Matsushita.Kelebihan1. Sesuai untuk organisasi yang menghadapi perubahan yang cepat pada produk.2. Dapat menyesuai dan mementingkan permintaan pelanggan. 11
 12. 12. 3.Mempunyai tangungjawab yang jelas bagi setiap jabatan.4. Pembangunan dan perkembangan pengurus didapati disepanjang fungsi lini.Kelemahan1. Akan berlaku penggunaan sumber dan kemahiran yang tidak cekap.2. Tidak memupuk koordinasi kegiatan antara unit produk.3. Perebutan dalam pengagihan sumber antara jabatan.4. Penyelesaian masalah hanya terhad pada satu jabatan produk.5. Menghadkan pergerakkan kerjaya di luar unit produk. 12
 13. 13. Konsep PengorgnisasianAkauntabiliti-Harapan bahawa setiap pekerja boleh dipersalahkan atau diberipenghargaan atashasil kerja yang dicapai.-Pekerja yang mempunyai akauntabiliti akan bertanggungjawab penuhkeatas apa yangdihasilkannya.-Dia tidak akan meletakkan kesalahannya ke atas bahu orang lain.Autoriti-Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menjalankansesuatukerja.-Ianya membolehkan mengarah dan menurunkan kuasanya kepada stafdibawahnya.-Hak untuk membuat keputusan dan mengambil tindakan tertakluk kepadaruang lingkupyang terhad.Tanggungjawab-Kewajipan seseorang pekerja untuk melaksanakan tugas yang diberikankepadanya.-Apabila pengurus mengarahkan pekerja untuk membuat sesuatu kerja makapekerjatersebut bertanggungjawab untuk melaksanakan kerja tersebut. 13
 14. 14. Pemusatan dan Pemencaran AutoritiPemusatan Autoriti:Berlaku apabila autoriti dipusatkan kepada pihak pengurusanatasan, ini bermaksud keputusan dibuat oleh pihak pengurusan atasan yangmemegangautoriti.Pemencaran Autoriti:Berlaku apabila pihak atasan memberikan autoriti kepadajabatan atau pengurus di bawahnya membuat keputusan.Faktor-faktor yang mempengaruhi pemusatan dan pemencaranautoriti.1. Falsafah pengurusan organisasi2. Sejarah pertumbuhan organisasi3. Penyebaran geografik organisasi4. Sama ada terdapatnya kawalan yang berkesan5. Mutu pengurusan diperingkat yang berbeza6. Pelbagai pengeluaran dan perkhidmatan yang disediakan7. Kos membuat keputusan dan risiko8. Tempoh yang diberi untuk membuat keputusan9. Faktor persekitaran.10. Keseragaman polisi dan dasar.11. Ciri-ciri dan sifat tugas12. Kematangan dan kebolehan subodinat. 14
 15. 15. Kelebihan pemusatan autoriti:1. Membolehkan kawalan yang lebih berkesan dilakukan dan mengurangkankeperluan kepada membuat keputusan.2. Pelan tindakan yang lebih seragam dan tersusun.3. Keputusan yang lebih selari dan memenuhi tuntutan organisasi secara keseluruhan.4. Mengurangkan risiko kesilapaan yang dilakukan oleh staf bawahan yangtidak berkebolehan.5. Penggunaan khidmat pakar secara maksimum.Kelemahan pemusatan autoriti:1. Tidak memberi peluang membentuk pengalaman di kalangan pihakbawahan.2. Subordinat akan merasakan mereka tidak dipedulikan. Ia mengurangkanmotivasi keberkesanan mereka.3. Meletakkan autoriti untuk membuat keputusan terlalu jauh dari tempatkeputusan . akan dilaksana sehingga memungkinkan realiti dankeadaan sebenar tidak dapat . difahami dengan baik. 15
 16. 16. 4. Membuat keputusan akan menjadi lebih rumit dan memakan masa yangpanjang, . kerana terlalu banyak peringkat pengurusan yang perludilalui.5. Kos kendalian yang tinggi menyebabkan maklumat terpaksa dihantarmelalui saluran yang khusus. .6. Terlalu membebankan pengurusan atasan. Mereka tidak dapat menggunakan masa yang lebih untuk perancangan startegik bagi mencapai objektof organisasi.7. Inovasi dan kreativiti sukar dicetuskan.8. Boleh mendorong berlakunya rasuah.Penugasan AutoritiAdalah satu proses di mana pengurus memberikan hak kepada subodinatuntuk membuat keputusan dan bertindak dalam bidang tertentu. Dan inibermaksud pengurus memberikan tugas kepada subodinat berserta kuasabagi membuat kerja dengan berkesan . Penugasan autoriti bermula daritanggungjawab. 16
 17. 17. Komponen asas bagi proses penugasan autoriti adalah menetapkan hasilyang diharapkan memberikan tugas dan autoriti yang diperlukan untukmencapi hasil tersebut.Autoriti lini dan stafAutoriti lini: merupakan autoriti yang paling utama dalam sesebuah organisasi. Dimilikioleh pengurus yang mempunyai hak untuk mengarah dan mengawal aktivitistafbawahannya yang melakukan tugas penting untuk mencapi objektiforganisasinya.Lazimnya terdiri daripada pangurus yang mengawal dan menguruskanaktiviti utamaorganisasi.Autoriti Staf: mempunyai hak untuk tidak memberikan cadangan,nasihat,membuatpenyelidikan,menyediakan perkhidmatan dan perkhidmatan khusus kepadamereka yang mempunyai autoriti lini.Jangkauan Kawalan 17
 18. 18. Ianya merujuk kepada sekumpulan subodinat yang bertangungjawab secaralangsungkepada seseorang eksekutif atau penyelia. Mempunyai implikasi dari segiimplikasi danpenyeliaan. Jangkauan kawalan memberi kesan kepada bilangan tahap padaperingkatorganisasi. Rajah: Jangkauan kawalan yang sempit Rajah: Jangkauan kawalan yang luasRantaian arahanGarisan autoriti yang tidak terputus yang menyambungkan setiap individudengan pihakpengurusan atasan melalui jawatan pengurusan disetiap tahappengurusan.Terdapat dua prinsip asas yang digunakan untuk membentukrantaian arahan iaitu rantaian arahan yang mengikut skalar dan rantaianarahan mengikut prinsip satu arahan.KEPIMPINANDEFINISI:Merupakan satu proses di mana pemimpin akan cuba mempengaruhigelagat atau tingkah laku pekerjanya supaya melaksanakan sesuatu tugasbagimencapai matlamat kerja bagi unit dan organisasi berkenaan.KEPENTINGAN:1. Kepimpinan melibatkan orang lain. Jika pengikut sanggup menerimaarahannya bermaksud kepimpinannya diterima.2. Kepimpinan melibatkan pengagihan kuasa antara pemimpin dan ahlikumpulannya. 18
 19. 19. 3. Seseorang pemimpin mempunyai kebolehan untuk menggunakanpelbagaibentuk kuasa untuk mempengaruhi gelgat pekerjanya.4. Kepimpinan mewujudkan nilai moral seseorang pemimpin.GAYA KEPIMPINAN:Adalah berhubung dengan pendekatan yang digunakan oleh seseorangpemimpin untuk mempengaruhi pengikutnya 19
 20. 20. CIRI-CIRI PEMIMPIN:1. Bertanggungjawab, berkeyakinan, dan bersemangat.2. Berpengetahuan, berkemahiran, dan berkebolehan dalam kerjaya.3. Bertimbang rasa dan bertolak ansur.4. Adil jujur dan amanah5. Mempunyai disiplin diri yang tinggi.6. Bersedia menerima teguran serta bersedia mengakui dan membetulkan kesilapan diri.7. Tidak mendahulukan kepentingan diri.8. Tidak memandang rendah terhadap kebolehan pekerja.9. Tekun dan sabar.SOKONGAN YANG BOLEH DIBERI OLEH PEMIMPIN KEPADA PEKERJA. 20
 21. 21. 1. Memberi keyakinan kepada pekerja dan mengakui kebolehan pekerja.2. Menjelaskan matlamat pekerja dan tugas dengan terang kepada mereka.3. Melibatkan pekerja dalam aktiviti tertentu.4. Memberi latihan, pendidikan dan pendedahan yang sempurna kepada pekerja.5. Memberi sokongan moral dan material kepada pekerja dalam menjalankan tugas mereka.6. Memberi ganjaran yang sesuai dan berpatutan disamping peluang memajukan diri mereka.7. Menetapkan standard dan memberi maklum balas pencapaian prestasi kepada pekerja dengan jelas dan jujur.8. Mewujudkan hubungan dua hala antara pemimpin dengan pekerja.9. Mengambil berat tentang kebajikan pekerja . 21
 22. 22. 22
 23. 23. 23
 24. 24. 24
 25. 25. 25
 26. 26. 26
 27. 27. 27
 28. 28. 28
 29. 29. PERBEZAAN ANTARA PENDEKATAN TIMURDAN PENDEKATAN BARATPENDEKATAN BARAT- Motivasi sebagai proses psikologi yangmendorong manusia mencapai elemenyang bersifat fizikal dan lahiriah. (lihat teori-teoribarat)- Pencapaian manusia akan lebih tinggi jikawujud elemen ganjaran yang diukur dalambentuk fizikal dan lahiriah.- Pihak pengurusan harus menyediakanprasarana yang baik dan mencukupi,menjaga kelselamatan pekerja danmemberi ganjaran dalam bentuk bonus,kenaikan pangkat dan kuasa.- Barat tidak menekankan aspeksosiobudaya dan agama, kesannya masihada pekerja di barat masih melakukantunjuk perasaan walaupun tuntutan darisegi fizikal dan lahiriah mereka sudahdipenuhi.PENDEKATAN TIMUR (TEORI Z – WILLIAM OUCHI)-Masih melihat faktor motivasi sebagai elemen yang mendorong manusia untuk bertindak dengan lebih efektif.-Mementingkan kesetian pekerja antara syarikat .-Menekankan kepentingan penglibatan dan peyertaan bersama semuapekerja dalam semua peringkat organisasi .-menyediakan pekerjaan seumur hidup bagi meningkatkan kesetiaanpekerja.-Memberi tumpuan kebajikan pekerja di dalam dan luar kerja-Terjadi di syarikat-syarikat besar di Jepun . 29
 30. 30. 30
 31. 31. 31
 32. 32. 32
 33. 33. 33
 34. 34. 34
 35. 35. 35
 36. 36. 36
 37. 37. 37
 38. 38. 38
 39. 39. 39
 40. 40. 40
 41. 41. 41
 42. 42. 42
 43. 43. Faktor-faktor yang mempengaruhi keutamaan majikan dalammenentukan pakej faedah yang menarik :1. Jumlah kos pampasan2. Perbandingan antara kos dan faedah3. Tawaran pesaing 43
 44. 44. 4. Peranan faedah dalam menarik, mengekal dan memotivasikanpekerja.5. Keperluan undang-undang6. Jenis kerja yang dilakukan dan jawatan yang dipegang7. Kesatuan sekerja8. Lokasi geografi. 44
 45. 45. 45
 • norsuridahshahdon

  Aug. 5, 2016
 • aqishah

  Feb. 16, 2016
 • arelieyah5

  Jun. 17, 2013
 • kavinsubra

  Jun. 12, 2013
 • abdulmananyussop

  Mar. 4, 2013

FUNGSI PENGURUSAN

Vues

Nombre de vues

10 006

Sur Slideshare

0

À partir des intégrations

0

Nombre d'intégrations

18

Actions

Téléchargements

284

Partages

0

Commentaires

0

Mentions J'aime

5

×