Publicité
5 s
5 s
5 s
5 s
Publicité
5 s
5 s
5 s
5 s
5 s
Publicité
5 s
5 s
5 s
5 s
5 s
Publicité
5 s
5 s
Prochain SlideShare
Teknik Implementasi 5 s 5r seiriTeknik Implementasi 5 s 5r seiri
Chargement dans ... 3
1 sur 16
Publicité

Contenu connexe

Publicité
Publicité

5 s

 1. APA ITU 5S? APA SEIRI SISIH Mengasingkan barang-barang yang tidak diperlukan di tempat kerja dan membuangkannya SEITON SUSUN SEITON Susun barang-barang yang diperlukan dengan teratur supaya ianya mudah diambil untuk digunakan SEISO SAPU Bersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tiada habuk di atas lantai, mesin dan perkakas SEIKETSU SERAGAM SEIKETSU Memelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunan tempat kerja yang tinggi pada setiap masa SHITSUKE SENTIASA AMAL SHITSUKE Melatih pekerja mematuhi peraturan penjagaan kebersihan yang baik dengan sendirinya 01
 2. 1S SEIRI SISIH Mengasingkan barang-barang yang Mengasingk barang-bar asingkan ang-barang yang diperluk lukan tem empat ker erja tidak diperlukan di tempat kerja dan membuangkann anny membuangkannya 02
 3. 1S BAGAIMANA MELAKSANAKAN AIMANA MELAK ANAKAN AKS TEMPA KERJA? SISIH DI TEMPAT KERJA? Bahan tidak SISIH Bahan diperlukan diperlukan • Bahan tidak diperlukan • Bahan tidak digunakan dan senang dibuang tapi mesti di simpan • Bahan ada nilai untuk dijual • Bahan kadangkala • Bahan tiada nilai tapi kos digunakan tinggi untuk dihapuskan • Bahan digunakan selalu • Buang serta merta • Letakkan berdekatan • Cari jalan untuk tempat penggunaannya mengurangkan kos • Letakkan jauh sedikit dan jalan selamat • Mesti disimpan untuk dihapuskan berasingan dengan pengenalan yang jelas 03
 4. 1S LANGKAH-LANGKAH YANG ANGKAH-LANGKAH YAN GKAH-LAN ANG HARUS HARUS DIAMBIL UNTUK SEIRI Gunakan Kad Notis Pembuangan Gunakan Kad No Pembuang embuangan Pertama sekali, kenalpasti barang-barang yang kelihatan tidak diperlukan Kemudian tampalkan Kad Notis Pembuangan (Disposal Notice Card) kepada setiap barang-barang tersebut dengan menerangkan: 1- apa barang tersebut 2- mengapa barang tersebut berada di situ 3- barang kepunyaan siapa atau berasal dari mana, dan 4- bila barang tersebut harus dihapuskan Di penghujung masa yang ditetapkan (misalnya 1 atau 2 bulan selepas penampalan notis itu), kad tersebut diteliti semula untuk melihat samada sesiapa yang mempunyai keperluan untuk menyimpan barangan tersebut Adalah disarankan agar pendekatan ini digunakan secara meluas di sesuatu jabatan itu dan melibatkan semua kakitangan di setiap peringkat 04
 5. 2S SEITON SUSUN SEITON Menyusun barang-barang yang diperlukan Menyusun barang-bar ang-barang yang diperluk lukan dengan ter eratur supay dengan teratur supaya mudah diambil digunakan untuk digunakan empat Tempat untuk semua tempatny empatn Semua di tempatnya 05
 6. 2S BAGAIMANA SUSUN DI TEMPAT AIMANA TEMPA KERJA ANDA? KERJA ANDA? SISIH SUSUN Bahan selalu diperlukan • Bahan digunakan selalu • Bahan kadangkala digunakan • Bahan tidak digunakan tapi mesti di simpan • Mesti disimpan di dalam setor dengan pengenalan yang jelas • Boleh ditempatkan jauh sedikit 06
 7. 3S SEISO SAPU Member sihkan t empat ker ja anda dengan Membersihk tem sihkan empat kererja dengan supay lantai, rapi supaya tiada habuk di lant ai, meja, perkakas mesin dan per kakas 07
 8. 4S SEIKETSU SERAGAM SEIKETSU Memelihara taraf penjagaan kebersihan Memelihara tar penjagaan keber araf ebersihan penyusunan tem empat ker yang erja dan penyusunan tempat kerja yang tinggi setiap di setiap masa 08
 9. 5S SHITSUKE SENTIASA AMAL SHITSUKE para peker erja peratur aturan- Melatih para pekerja mematuhi peraturan- peratur penjagaan keber aturan ebersihan yang peraturan penjagaan kebersihan yang baik dengan sendirinya dengan sendirin iny 09
 10. ULANGAN KEPADA ULAN ANG KEPAD ADA PUSINGAN 5S PUSING SISIH SUSUN SENTIASA AMAL SAPU SERAGAM 10
 11. BAGAIMANA MENJAYAKAN 5S AIMANA MENJA Penglibatan Semua Kakit angan englibat libatan Kakitangan akitang Semua kakitangan di dalam pertubuhan mesti melibatkan di dalam program 5S Semua kakitangan harus memahami 6 sebab munasabah program 5S harus diamal di tempat kerja iaitu 1. tempat kerja yang bersih mempunyai PRODUKTIVITI tinggi ODUKTIVITI PRODUK 2. tempat kerja yang bersih mempunyai MUTU tinggi 3. tempat kerja yang bersih mengurangkan kos 4. tempat kerja yang bersih memastikan PENGIRIMAN tepat pada PENGIRIMAN masanya 5. tempat kerja yang bersih adalah tempat kerja yang SELAMAT SELAMA AMAT 6. tempat kerja yang bersih mempunyai SEMANGAT PERANSANG SEMANG PERANSAN ANG yang tinggi Program 5S akan lebih berkesan jika dijadikan salah satu aktiviti di dalam aktiviti-aktiviti kumpulan kecil seperti Kumpulan Mutu (QC) di bahagian-bahagian. Penglibatan Pengurusan Atasan englibat Pengur libatan engurusan At Program tersebut harus diamalkan dalam masa bekerja sebagai program yang diberi kuasa rasmi, tetapi ia tidak harus dianggap sebagai tambahan dalam masa kerja yang lebih (overtime) atau di luar masa bekerja Setiap orang harus diberitahu secara rasmi pentingnya program tersebut. Ketua Jabatan harus membuat pengumuman rasmi mengenai pelancaran program tersebut di mesyuarat berkongsi maklumat (information-sharing) yang dihadiri oleh kakitangan 11
 12. Kepimpinan Ketua Pegawai Esksekutif epimpinan Ke Peg ega Esksek sekutif Ketua Pegawai Eksekutif sendiri haruslah menaruh minat yang banyak dan mempunyai komitmen dalam program tersebut Beliau tidak seharusnya memberi tugas pemimpin kepada orang lain. Beliau juga harus menunjukkan sifat kepimpinannya di dalam Jawatankuasa Pemandu (Steering Committee) 5S Sokongan Semua Pihak Sokong ongan Keraguan seperti “mengapakah pengumuman pembuangan ditampalkan untuk Seiri?’, “Mengapakah 5S dianggap penting untuk pembaikan di bahagian-bahagian tertentu?” harus dilenyapkan. Setiap ahli jawatankuasa harus sentiasa memberitahu semua pihak mengenai kemajuan pelaksanaan 5S di peringkat jabatan. Setiap ahli jawatankuasa harus memberi galakan dan bimbingan kepada orang ramai supaya dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti pelaksanaan 5S. BAGAIMANA MEMPERTAHANKAN AIMANA MEMPERT PELAK ANAAN AMALAN AKS PELAKSANAAN AMALAN 5S Serant anta Amalan Seranta & Publisiti Sepanduk-sepanduk, cogan-cogan kata, poster-poster dan surat-surat yang diedarkan kepada anggota-anggota pertubuhan (newsletter) harus digunakan dengan sepenuhnya untuk menarik perhatian semua pihak kepada program tersebut. Buku-buku panduan dan risalah-risalah yang menerangkan “Mengapa 5S’, “Apa itu 5S” dan “Bagaimana untuk melaksanakan 5S” harus dicetak dan disebarkan oleh semua pihak. 12
 13. Seorang pakar dalam bidang tersebut harus membuat kajian semula mengenai pelaksanaan 5S dari masa kesemasa untuk mendapatkan pendapat/maklumbalas dan meningkatkan lagi keadaan semasa. Latihan asas (in-house training) dan pengalaman dari jabatan-jabatan yang telah mengamalkan 5S dapat mencapai kemahiran yang diperlukan dan juga kefahaman terhadap cara-cara agensi lain melaksanakan 5S. Mengambil bahagian di dalam “Peraduan 5S dapat memberi bahagian-bahagian berkenaan dorongan yang lebih tinggi demi meningkatkan lagi tahap pembaikan Lawatan Audit dan Sistem Penghargaan Lawatan Audit Sist Penghar engharg Setiap bulan, sekumpulan pekerja dari berbagai tanggungjawab pekerjaan dipilih dan ditugaskan melawat bahagian, menilai setiap unit berdasarkan ukuran penjagaan kebersihan tertentu. Keputusan kajian tersebut harus ditampalkan dan anugerah-anugerah diberikan kepada para pekerja yang telah menunjukkan perubahan perubahan penting. Ini akan memupuk sikap tanggungjawab yang lebih tinggi, meningkatkan kebanggaan terhadap tempat kerja dan menganggapnya sebagai keupayaan diri sendiri. Penilaian oleh Ketua Pegawai Eksekutif Ke Peg ega Eksek sekutif Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) perlu: Ketua Pegawai Eksekutif (CEO) harus melawati Bahagian-bahagian dari masa ke semasa dan membuat penghargaan kepada kekuatan dan membuat teguran kepada kelemahan pelaksanaan 5S di setiap unit tempat kerja. Menasihat Jawatankuasa pemandu 5S untuk mengambil langkah di kawasan-kawasan yang masih boleh diperbaiki. Memeriksa kemajuan pelaksanaan tersebut. Memberi penghargaan kepada amalan-amalan yang lebih baik 13
 14. Pelaksanaan Lain-lain Program Peningkatan Kualiti elaksanaan Prog ogr Peningkatan Kualiti eningkat (Kaizen) (Kaizen) 5S terutama sekali di tahap Seiton memerlukan prinsip dan kemahiran Kaizen tertentu yang dapat dicapai melalui program latihan yang dianjurkan dengan baik. Seiton memerlukan pendekatan menghuraikan masalah yang munasabah. Dalam ertika yang sedemikian, ia adalah tema yang baik untuk aktiviti-aktiviti Kumpulan Kawalan Mutu (QCC). Seiton juga memerlukan idea-idea yang kreatif. Oleh itu ia mempunyai pertalian dengan Skim Saranan (Suggestion Scheme). Pelaksanaan 5S yang berjaya, dengan sendirinya akan menghasilkan berbagai kesudahan yang ketara. Ia juga adalah langkah yang perlu diambil sebelum agensi melaksanakan teknologi pengurusan yang lebih maju seperti TQC, JIT dan TPM. Ini adalah kerana 5S akan membina sebuah asas yang kukuh untuk sebuah pertubuhan oleh orang yang berdisiplin melalui Shitsuke Kriteria Penilaian Prestasi Tahunan Kriteria Penilaian Pres iter est Tahunan Pelaksanaan 5S boleh dijadikan asas Ketua-ketua Jabatan memberi penilaian prestasi tahunan kakitangannya. Oleh kerana program 5S melibatkan semua kakitangan dan mendorong ke arah peningkatan kualiti dan produktiviti maka perlaksanaan program 5S sebagai salah satu asas penilaian prestasi akan mendorong kakitangan melaksanakan bersungguh-sungguh program pengamalan kebersihan ini 14
 15. YAN DIJAN ANG ANGKA DARI HASIL YANG DIJANGKA DARI PROGRAM 5S PROGRAM Pengurangan Kos engurang Kos angan Mengurangkan inventori Menghalang salah letak peralatan dan perkakas Menghalang kebocoran minyak, tenaga, bahan mentah dan lain-lain Kecekapan ecekapan Mengurangkan penggunaan kawasan/tempat Penghapusan pencarian peralatan dan pembaziran bahan mentah Mempermudahkan kawalan Penyelenggaraan enyelenggar araan Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin, peralatan dan kemudahan-kemudahan yang ada Mengekalkan dan meningkatkan keupayaan mesin dan peralatan Mengurangkan pembaziran dan kadar kerosakan barangan Kualiti Meningkatkan produktiviti dan kualiti barangan atau perkhidmatan Keselamatan eselamatan Menghapuskan keadaan yang merbhaya Memperbaiki keadaan tempat kerja Menghapuskan tempat kecedraan dan kemalangan Mengurangkan kesilapan dan kecuaian Mematuhi peraturan-peraturan Motivasi Motiv tivasi Perhubungan yang baik antara kakitangan Membentuk disiplin yang baik Membentuk semangat kerjasama dan kerja berkumpulan 15
 16. Penyelaras enyelaras Prof Madya Ir. Dr. Othman A.Karim Puan Siti Zaharah Sukaimi Suzilawati Ismail Kreatif Kreatif Roslan Manap Faril Izaldi Salihuddin Meor Sony Hermi Duratul Ain Yahya Nura Mohamed Jamri Juriah Naim 16
Publicité