Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
5”‘  if;  MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE  ANAF

 

' 3 -, .D‘F'? ?fi2,‘. ‘f, ‘e. ‘.f; .‘3”: ‘?u’f3“. ?‘c§‘? g:'»fi’cE12'§L
Ag...
>Depun la organul fiscal competent formularui 010 , , Declaratie de inregistrare fiscala/ Declarafie
de menfiuni pentru perso...
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Perioada fiscala ian2016

16 118 vues

Publié le

Sursa (cu multumiri) - finantearges.ro

Publié dans : Économie & finance
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Perioada fiscala ian2016

  1. 1. 5”‘ if; MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE ANAF ' 3 -, .D‘F'? ?fi2,‘. ‘f, ‘e. ‘.f; .‘3”: ‘?u’f3“. ?‘c§‘? g:'»fi’cE12'§L Agentia Nationala de Administra re Fiscalé B—du| Repub| icil, nr.118,Pite§ti _ _ _ _ , _ _ _ _ Tel :0248.211.511 int.3343, 3346 Directia Generala Regionala a Finantelor Publlce - Pi0le§tI fomularasistemaemail, Administratia Judeteana a Finantelor Publice — Arges https: //vwvw. anaf. ro/ arondare Program de Iucru : Luni-Joi : 8,00 -16.30 Vineri : 8.00 — 14,00 IN ATEN'l'lA PERSOANELOR FIZICE 3| . iUR| D|CE CARE AU CALITATEA DE ANGAJATORI SAU SUNT ENTlTA'l'l ASIMILATE ACESTORA *Stabi| irea perioadei fiscale in anul 2016 pentru Declaratia 112 Potrivit art. 147 a| in. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, persoanele fizice §i juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, (. .,) sunt obligate sa depuna lunar Declaratja privind obllgatiile de plate‘: a contributillor sociale, impozitului pe venit si evident_a nominalé a persoanelor asigurate. Termen : pana Ia data de 25 inclusiv a Iunii urmatoare celei pentru care se platesc veniturile Potrivit art. 147 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, grin exceptie de la prevederile alin. (1), platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevazuti Ia art. 80 alin. (2), in calitate de angajatori sau de persoane asimilate angajatorului, depun trimestrial Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate aferenté fiecarei luni a trimestrului Termen : pané la data de 25 inclusiv a Iunii urmatoare trimestrului. Potrivit art. 80 alin. (2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, (.. .) impozitul aferent veniturilor fiecarei luni, calculat 5i retinut la data efectuarii platii acestor venituri, se plateste, pané la data de 25 inclusiv a Iunii urmatoare trimestrului pentru care se datoreazé, de cétre urmatorii platitori de venituri din salarii §i venituri asimilate salariilor: a) asociatii, fundatii sau alte entitati fara scop patrimonial, persoane juridice; b) persoanele juridice platitoare de impozit pe profit care, in anul anterior, au inregistrat venituri totale de péné la 100.000 euro si au avut un numér mediu de pana la 3 salariati exclusiv; c) persoanele juridice platitoare de impozit pe veniturile microintreprinderilor care, in anul anterior, au avut un numar mediu de péna la 3 salariati exclusiv; d) persoanele fizice autorlzate si intreprinderile indivlduale, precum si persoanele fizice care exercita profesii liberale si asocierile féra personalitate juridica constituite intre persoane fizice, care au, potrivit legii, personal angajat pe baza de contract individual de munca. In vederea stabilirii Qerioadei fiscale (Iuna/ trimestru), in cazul impozitului ge veniturile din salarii §i asimilate salariilor §i contributiilor sociale, pentru anul 2016, persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora procedeaza dupa cum urmeaza 2 >Determiné indicatorii privind numarul mediude salariati din anul anterior §i, dupa Caz, veniturile totale realizate in anul anterior pentru stabilirea obligatiei de declarare si platé LUNAR sau TRIMESTRIAL, potrivit prevederilor art. 147 alin. (6), (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. * Numarul mediu de salariati se calculeaza ca medie aritmetlca a numarului de salariatj din declaratiile 112 depuse pentru fiecare luna din anul anterior. * Venitul total se stabileste pe baza informatiilor din situatiile financiare ale anului anterior. www. anaf. ro
  2. 2. >Depun la organul fiscal competent formularui 010 , , Declaratie de inregistrare fiscala/ Declarafie de menfiuni pentru persoane juridice, asocien‘ §i alte entitéyi féra personalitate juridicé”/ formularul 070 , , Declaratie de inregistrare fiscala/ Declaratie de mengiuni pentru persoane fizice care desfésoara activitati economics in mod independent sau exercita profesii / ibere dupa cum urmeaza : — persoanele si entitatile care in anul 2016 au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei privind obllgatiile de platé a contributjilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominaié a persoanelor asigurate si nu doresc sé ogteze pentru regimul lunar, iar in anul 2015 au figurat cu perioada fiscala lunara potrivit legii sau lunare": prin ogtiune, trebuie sa depuna‘ formularul 0101070, completand perioada fiscalé trimestru Termen : pana la data de 15 ianuarie 2016 ( an. 88 alin. (1 ) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedure": fiscala); ~ persoanele si entitatjle care in anul 2016 au obligatia depunerii trimestriale a Declarat_lel privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, pot opta pentru regimul lunar de dec| arare. Optiunea se comunica organulul fiscal com petent prin depunerea formularului 0101070 Termen : pana la data de 1 februarie 2016, completénd la perioada fiscalé, lunaré prin optiune ( art. 147 alin. 8 din Legea nr. 207/2015 privind Codul fiscal); — persoanele si entitatile care in anul 2016 au obligatia depunerii trimestriale a Declaratiei privind 7 obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, in anul 2015 au figurat cu perioada fiscale‘: trimestru nu depun formularul 010/070; — persoanele si entltatile care in anul 2016 au obligatia depunerii trimestriale a Declaratlei privind obligatiile de platé a contributiilor sociale, impozitului pe venit §i evidenta nominala a persoanelor asigurate. si care doresc sa opteze pentru perioada fiscala lunara, iar in anul 2015 au figurat cu perioada fiscala lunara prin optiune nu depun formularul 010/070; - persoanele si entitatjle care in anul 2016 au obligatia depunerii lunare a Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate, in anul 2015 au figurat cu perioada fiscalé trimestru sau Iunara grin optiune, trebuie sa depuna formlarul 010/070 Termen : pana la 15 ianuarie 2016, completand la perioada fiscala lunara gotrivit legii; — persoanele si entitatile care in anul 2016 au obligatia depunerii lunare a Declaragiei privind obligatiile de piata a contributiilcr sociale, impozitului pe venit si evidenta nominalé a persoanelor asigurate, in anul 2015 au figurat perioada fiscala lunara nu depun formularul 010IO70. Persoanele §i entitatile care se infiintgaza in cursul anului , cu exceptia persoanelor fizice autorizate, fntreprinderilor individuale sf persoanelor fizice care exercité profesii libere, precum si .9 asocierilor fare’ personalitate juridfca constituite fntre persoane fizice care, potrivit legii, folosesc personal angajat, aplica regimul trimestrial de deciarare incepand. .cu*r? qrnu| infiintarii daca, odata cu declaratia de inregistrare fiscala, declara ca in cursul anultfi-estimeaza unntirpér mediu de pana la 3 salariati exclusiv si, dupa caz, urmeaza sa realizeze untyenit total de paff§o_la'100.000 euro(art. 147 alin. 10 din Leg a nr. 227/2Q15ififT_(i[1d: ..COdu| fiscal). ‘ " "1' . _ _ >1,/ ' §. , ‘. . $ef Admini set Administratie Adjunct colélitare Petre COJ ’ Gabriela ION ESCU Compartiment Servicii e tru W ' ‘ Minescu Ana/ anunt stab Ii ' a in anul 2016 pentru Declaratia 112/12.01.2015}[ www. anaf. ro ‘

×