Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
Батлав: Сургалтын албаны дарга............................Ш.Шатар /Ph.D/        Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé       ...
Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé      õàäãàëàëò  Õàäãàëàõ íºõöºë   òåìïåðàòóð   ÷èéãëýã  Õàäãàëàõ õóãàöàà
Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé        õàäãàëàëò  Õàäãàëàõ òåìïåðàòóðÒåìïåðàòóðûí àþóëòàé á¿ñ 40ñ - 600ñÕºðãºæ õàäãàëàõ  ...
ÕÕĪ-íººñ ñýðãèéëýõÁóöëàõ        100°              ÀÞÓËïÉÏàñòåð÷ëàõ   72°õýì        60°Áè...
Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàëò   Õàäãàëàõ õóãàöàà (õºðãºã÷èíä)Ò¿¿õèé ìàõ     2-3 ºäºðÒàòñàí ìàõ, êîòëåò 1 ºäºð×àí...
Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã       õàäãàëàõ íºõöºëÁ ¿òýýãäýõ¿¿í       Õ àäãàëàõ  À ãààðû í  À ãààðû í     ...
Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàëòÒ¿¿õèé áîëñîí á¿òýýãäýõ¿¿íèéãòóñãààðëàæ õàäãàëàõ  òàëõ, õèàì, öºöãèéí òîñ, áÿñëàãèéã ò¿¿...
Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõÌàõ, çàãàñ, ààðö, íîãîîãîîð õèéñýí õàãàñ áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãýäõ¿¿í, äîòîð ìàõ, ñ¿¿, ñ¿¿í á...
Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõÕ¿íñ, õîîëûã áîãèíî õóãàöààíä ÷àíàðûã íü àëäàãäóóëàõã¿é õàäãàëàõàä õºðãºã÷, ã¿í õºë人ã÷ èõ...
Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõ  Õóðö ¿íýðòýé õ¿íñèéã (áÿñëàã, ò¿¿íèé çàãàñ, õóëóó,  óòñàí ìàõ, äàðñàí íîãîî ) òóñãàé ...
Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõ  Ñ¿¿, òàðàã, õîîðìîã, áóñàä ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèéã  ñàâëàñàí øèëýíä íü òàãëàõ õàäãàëíà  Á...
Хүнс боловсруулах аргууд Хатаах Тээрэмдэх Эсгэх Нөөшлөх Баяжуулах Жигнэх Утах Богино долгионы зууханд чанаж болго...
Хүнсний бүтээгдэхүүнийг  боловсруулах үеийн гүний температурТахиа , шувууны мах                74-770СМах...
Хүнсний бүтээгдэхүүнийг       хадгалах хугацааХүнс.бүтээгдэхүүн        Хөргөгч   Хөлдөөгч <=00C      ...
Хүнс.бүтээгдэхүүн       Хөргөгч  Хөлдөөгч <=00C                <=40CУтсан зайдас          ...
Хүнс.бүтээгдэхүүн        Хөргөгч    Хөлдөөгч <=00C                <=40CТахиа, шувууны түүхий мах...
Хүнс.бүтээгдэхүүн    Хөргөгч    Хөлдөөгч <=00C             <=40CБолгосон хоол, хүнсПицца        ...
Хүнс.бүтээгдэхүүн        Хөргөгч     Хөлдөөгч <=00C                 <=40C          ...
Àíõààðàë òàâüñàíä  áàÿðëàëàà.
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Hool hadgalalt

4 806 vues

Publié le

 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2F90ZZC ❤❤❤
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici
 • Sex in your area is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F90ZZC ♥♥♥
     Répondre 
  Voulez-vous vraiment ?  Oui  Non
  Votre message apparaîtra ici

Hool hadgalalt

 1. 1. Батлав: Сургалтын албаны дарга............................Ш.Шатар /Ph.D/ Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàëò Ï.Ñàðóóë/ÍÝÌ-èéí áàãø/
 2. 2. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàëò Õàäãàëàõ íºõöºë òåìïåðàòóð ÷èéãëýã Õàäãàëàõ õóãàöàà
 3. 3. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàëò Õàäãàëàõ òåìïåðàòóðÒåìïåðàòóðûí àþóëòàé á¿ñ 40ñ - 600ñÕºðãºæ õàäãàëàõ /40 õýìýýñ áàãà /ìàõ, ñ¿¿, ºíäºã, òîðò, çóóø ã.ì ò¿ðãýí ãýìòäýãá¿òýýãäýõ¿¿íÕàëóóíààð õàäãàëàõ /600 õýìýýñ äýýø/Õàëóóí õîîë: 1-ð õîîë 750 2-ð õîîë 650
 4. 4. ÕÕĪ-íººñ ñýðãèéëýõÁóöëàõ 100° ÀÞÓËïÉÏàñòåð÷ëàõ 72°õýì 60°Áèåèéí õýì 36.5° ÀÞÓËÒÀÉÕºðãºã÷ 10° 0°Õºë人ã÷ ÀÞÓËïÉ
 5. 5. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàëò Õàäãàëàõ õóãàöàà (õºðãºã÷èíä)Ò¿¿õèé ìàõ 2-3 ºäºðÒàòñàí ìàõ, êîòëåò 1 ºäºð×àíàñàí ìàõ 2 ºäºð×àíàìàë õèàì 72 öàãªíäºã 30 ºäºðÑ¿¿ 4-5 ºäºðÒîðò 72 öàãÖýëöìýã 12 öàãÍèéñëýë ñàëàò 6 öàãààñ èë¿¿ã¿é
 6. 6. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèéã õàäãàëàõ íºõöºëÁ ¿òýýãäýõ¿¿í Õ àäãàëàõ À ãààðû í À ãààðû í õóãàöàà, õýì õàðüöàíãóé õîíîã ÷èéãø èëÌàõ, ìàõàí 2-4 -2..-4 75-85á¿òýýãäýõ¿¿íÇàãàñ, çàãàñàí 1-3 0..-2 85-95á¿òýýãäýõ¿¿íÑ ¿¿, ñ¿¿í á¿òý ýãäýõ¿¿í 0.5 4..6 80-85Ñ ¿¿ òîñíû òºðëèéí 2.4 2..4 80-85á¿òýýãäýõ¿¿íÕ ¿íñíèé ¿éëäâ ýðèéí 2-6 2… 6 80-85á¿òýýãäýõ¿¿íªíäºã 8-12 2..4 75-80Õ àãàñ áîëîâ ñðóóëñàí 0.5-1 0..2 85-90á¿òýýãäýõ¿¿íÆ èìñ 3-8 2… 4 80-85Æ èìñãýíý, íîãîîí íîãîî 2-3 2… 4 80-85Òºìñ, õ¿íñíèé íîãîî 5-8 2… 8 80-85Õ óóðàé õ¿íñ 5-10 12...15 65-75
 7. 7. Õ¿íñíèé á¿òýýãäýõ¿¿íèé õàäãàëàëòÒ¿¿õèé áîëñîí á¿òýýãäýõ¿¿íèéãòóñãààðëàæ õàäãàëàõ òàëõ, õèàì, öºöãèéí òîñ, áÿñëàãèéã ò¿¿õèé ìàõ, çàãàñòàé õàìò õàäãàëàõã¿é áàéõ Ìàõ, çàãàñ, øóâóóã õºðãºã÷íèé äîîä òàëûí òàâèóð äýýð òàâèõÕóóðàé õ¿íñèéã àãààðæóóëàëò ñàéòàéàãóóëàõàä õàäãàëàõ (50-60% ÷èéãëýãòýé) Ãóðèë, áóäàà, ýëñýí ÷èõýð, äàâñ
 8. 8. Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõÌàõ, çàãàñ, ààðö, íîãîîãîîð õèéñýí õàãàñ áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãýäõ¿¿í, äîòîð ìàõ, ñ¿¿, ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿í, òàòàø, íàðèéí áîîâ õàìààðíàÒàëõàí çóóø, ìàõàí øàíç, öàðöìàã, öýëöýãí¿¿ð, öóñàí õèàì, ÷àíàìàë áîëîí öºöãèé òîñòîé êðåì, á¿õèé íàðèéí áîîâ áè÷èë áèåòíèé ¿ðæèõ òààòàé îð÷èí áîëäîã. Õºðãºã÷èíä áàéãàà ÷ õàäãàëàõ õóãàöààã íü áóóðóóëäàã òàëòàé
 9. 9. Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõÕ¿íñ, õîîëûã áîãèíî õóãàöààíä ÷àíàðûã íü àëäàãäóóëàõã¿é õàäãàëàõàä õºðãºã÷, ã¿í õºë人ã÷ èõ ¿¿ðýãòýéõ¿íñíèé ò¿¿õèé ýäèéí îíöëîãîîñ õàìààðàí õàäãàëàõ õóãàöàà õàðèëöàí àäèëã¿é áàéíà: ◦ ºíäºð òåìïåðàòóðûí õýñýã, ò¿¿íèé îéðîëöîî ìàõ çàãàñ çýðýã ò¿ðãýí ãýìòýõ õ¿íñèéã ◦ íàì òåìïåðàòóðûí õýñýãò õ¿íñíèé íîãîî õàäãàëíà
 10. 10. Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõ Õóðö ¿íýðòýé õ¿íñèéã (áÿñëàã, ò¿¿íèé çàãàñ, õóëóó, óòñàí ìàõ, äàðñàí íîãîî ) òóñãàé ñàâàíä ¯íý𠺺ðòºº øèíãýýõ ÷àíàðòàé õ¿íñíýýñ (ñ¿¿, öºöãèéí òîñ, òàðàã) õîë Ìàõ, çàãàñ, òàõèà ò¿¿íèé õàãàñ áîëîâñðóóëñàí á¿òýýãäýõ¿¿íèéã òàãòàé ñàâàíä Áîëñîí õ¿íñèéã (õèàì, áÿñëàã, ãàõàéí óòñàí ìàõ) òóñàä íü Õºðãºã÷èíä õàäãàëàõ ìàõ, çàãàñûã õàäãàëàõûí ºìíº óãààâàë àìàðõàí ìóóääàãûã àíõààðàõ ¸ñòîé Íîãîîí íîãîîã (íîãîîí ñîíãèíî, ÿíøóé, ãîíüä çýðýã) óãààæ ñýâðýýãýýä ãÿëãàð óóòàíä ñàâëàí õàäãàëíà
 11. 11. Ò¿¿õèé ýä áýëýí õîîëûã õàäãàëàõ  Ñ¿¿, òàðàã, õîîðìîã, áóñàä ñ¿¿í á¿òýýãäýõ¿¿íèéã ñàâëàñàí øèëýíä íü òàãëàõ õàäãàëíà  Áýëýí õîîë, çóóøèéã òàñàëãààíû òåìïåðàòóð õ¿ðòýë õºðãºñºíèé äàðàà õºðãºã÷èíä õèéíý.  Õºðãºã÷èéã òîãòìîë õóãàöààíä ñàëãàí (7-14) á¿òýí ñóëëàæ, öàíãèé íü çàéëóóëààä óãààëãûí áîäèñ á¿õèé óñààð óãààæ öýâýðëýýä ñàéòàð õàòààíà.
 12. 12. Хүнс боловсруулах аргууд Хатаах Тээрэмдэх Эсгэх Нөөшлөх Баяжуулах Жигнэх Утах Богино долгионы зууханд чанаж болгох Чанах/ Удаан чанах
 13. 13. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг боловсруулах үеийн гүний температурТахиа , шувууны мах 74-770СМах махан бүтээгдэхүүнТүүхий сүү, сүүн бүтээгдэхүүнГахайн махМашиндсан махан бүтээгдэхүүнБогино долгионы зууханд хоол хүнсболовсруулахТүргэн мууддаг бүтээгдэхүүнийг дахин халаахГамбургер 680СХиамӨндөг, өндөгтэй хоол 710СЗагас 630ССам хорхой, хясаа зэрэг далайн гаралатай хүнсХалуунаар хадгалахад болгосон хүнсний ногоо 600СХэрэглэхэд бэлэн савласан зайдас, нөөшилсөн хүнсХоносон хоол, хөргөж хадгалсан хоол 710С
 14. 14. Хүнсний бүтээгдэхүүнийг хадгалах хугацааХүнс.бүтээгдэхүүн Хөргөгч Хөлдөөгч <=00C <=40CШинэ өндөг(хальстай) 3-5 долоо Хөлдөөхгүй хоТүүхий өндөгний шар ба цагаан 2-4 хо 1 жилуурагБолгосон өндөг 1 долоо Хөлдөөхгүй хоногСавыг нээсэн маэйонезийг 2 сар Хөлдөөхгүйхөргөгчинд хадгалнаВакуум савлагаатай хэрэглэхэд бэлэн хоол , хүнсӨндөг, тахай, хиам, загас, 3-5 хоног ХөлдөөхгүйгоймонГахайн утсан мах, зайдасТүүхий зайдас(тахиа, гахай, 1-2 хо 1-2 сарүхрийн махан зайдас)
 15. 15. Хүнс.бүтээгдэхүүн Хөргөгч Хөлдөөгч <=00C <=40CУтсан зайдас 7 хо 1-2 сарГахайн утсан мах 7 хо 1 сарНөөшилсөн зайдасЛаазыг нээсэн 3-5 хо 1-2 сарЛаазыг нь нээгээгүй 6-9 сар хөлдөөхгүйХиамБүтэн 7 хо 1-2 сарХагас 3-5 хоХэрчим 3-4 хоТүүхий махМөчилсөн малын мах 3-5 хо 6-12 сарТом хэмжээгээр хэрчсэн мах 3-5 хо 4-6 сарДотор мах 1-2 хо 3-4 сарЖижиг хэмжээгээр хэрч.түүхий 1 хо Хөлдөөж хадгалахаасмах зайлсхий
 16. 16. Хүнс.бүтээгдэхүүн Хөргөгч Хөлдөөгч <=00C <=40CТахиа, шувууны түүхий махБүтэн мах 1-2 хо 1 жилЭвдсэн мах 1-2 хо 9 сар Болгосон мах, махан бүтээгдэхүүнЧанасан мах 3-4 хо 2-3 сарМахны шөл 1-2 хо 2-3 сарШарсан тахиа 3-4 хо 4 сарЧанаж болгосон тахиа, шувууны 3-4 хо 4-6 сармахТахианы махан шөл 1-2 хо 6 сарМах, ногооны шөл 3-4 хо 2-3 сарӨндөг, тахианы махан, туна 1 хо Хөлдөөхгүйзагасан ба гоймонгийн салат
 17. 17. Хүнс.бүтээгдэхүүн Хөргөгч Хөлдөөгч <=00C <=40CБолгосон хоол, хүнсПицца 3-4 хо 1-2 сарБолгосон шанз 3-4 хо 1 сарСүү, сүүн бүтээгдэхүүнСүү 7 хо 3 сарЗөөхий 1.5 хо 1-2 сарАарц 7-21 хо ХөлдөөхгүйТараг 7-14 1-2 сарЦөцгий 2-3 хо ХөлдөөхгүйЦөцгийн тос 1-3 сар 6-7 сарБяслаг (хатуу):Онгойлгосон 6 сар 6 сарОнгойлгоогүй: 3-4 дол.хоБяслаг(зөөлөн) 1 дол.хо 6 сар
 18. 18. Хүнс.бүтээгдэхүүн Хөргөгч Хөлдөөгч <=00C <=40C Гурилан бүтээгдэхүүнТорт, нарийн боов 3 хо - Жимс, хүнсний ногооЖимс 3-8 хо 3-4 сарЖимсгэнэ, ногоон ногоо 2-3 хоТөмс, хүнсний ногоо 5-8 хоТоматны соус 5-7 хо -
 19. 19. Àíõààðàë òàâüñàíä áàÿðëàëàà.

×