SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  112
Bakit lumakas ang
Europe? ng mga bourgeoisie
1. Paglakas
Bakit lumakas ang
Europe? ng merkantilismo
2. Pagsilang
Bakit lumakas ang
Europe? ng national
3. Pagtatatag
monarchy
Bakit lumakas ang
Europe?
4. impluwensiya ng Simbahan
Bakit lumakas ang
Europe? ng Repormasyon
5. Pagsisimula
BOURGEOISIE
  Gitnang uri
BOURGEOISIE
 Gitnang uri
 Nagmula sa mga
 mangangalakal at banker
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  Dahil sa lakas ng kita
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
 Dahil sa lakas ng kita
 Sila ay may impluwensiya sa
 _________________________
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  1. pamahalaan
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  2. paggawa at pagpapatupad ng
  mga patakaran
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  3. kultura
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  3. kultura
 mga nobelista at mga manunulat
a. Jean Jacques Rousseau
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  3. kultura
  mga nobelista at mga manunulat
a. Jean Jacques Rousseau
b. Voltaire
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  3. kultura
  mga nobelista at mga manunulat
a. Jean Jacques Rousseau
b. Voltaire
c. Denis Diderot
IMPLUWENSIYA NG
BOURGEOISIE
  4. pinamunuan nila ang mga
  pagbabago sa mga bayan at
  lungsod.
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Siglo  18  –   naging
  makapangyarihan     at
  masalapi ang bourgeoisie
  sa Western Europe lalo na
  sa Netherlands, Britain at
  France
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  1688 – 9% ng lipunan ang
  mga   bourgeoisie  sa
  England
  1800 – 15% ng lipunan ang
  mga bourgeoisie.
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Nakilala sa France ang mga
  bourgeoisie noong panahon
  ni King Loius XIV
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Dalawang   pangkat  ng
  bourgeoisie sa Europe
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
Dalawang   pangkat  ng
 bourgeoisie sa Europe
1. mangangalakal at banker
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
 Dalawang   pangkat ng
 bourgeoisie sa Europe
1.mangangalakal at banker
2.propesyonal
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Siglo 18 – lumaki ang
  impluwensiya sa publiko ng
  mga bourgeoisie.
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Siglo 18 – lumaki ang
  impluwensiya sa publiko ng
  mga bourgeoisie.
  Ginamit nila ang kanilang
  propesyon at panulat upang
  makagawa ng reporma sa
  pamahalaan.
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Marami rito ang nagtatag ng
  rebolusyon sa France.
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Marami rito ang nagtatag ng
  rebolusyon sa France.
  Tumulong din ang mga
  bourgeoisie       sa
  pagpapalaganap ng kultura
  ng bansa.
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Sila ang nasa likod ng mga
  pagbabago sa bayan.
YAMAN NG MGA
BOURGEOISIE
  Sa paglaki ng populasyon
  ng mga bourgeoisie sa
  France noong 1789, sila
  ang        naging
  maimpluwensiyang tao sa
  pamahalaan
LIMITASYON NG MGA
BOURGEOISIE
 Nanatiling  agraryo o
 pagsasaka      ang
 pamumuhay at napanatili
 ang kapangyarihan ng mga
 maharlika
LIMITASYON NG MGA
BOURGEOISIE
 Kulang sa impluwensiya
  kaagapay  ng  pagiging
  maharlika
  Hindi maaaring maging
  mataas na pinuno ng
  pamahalaan,  militar  at
  Simbahan
LIMITASYON NG MGA
BOURGEOISIE
 Naakit sila sa kaisipan ng
 Enlightenment  na  nag-
 aalinlangan sa mga kaisipang
 awtokratiko  ng  lumang
 rehimen.
LIMITASYON NG MGA
BOURGEOISIE
 Binigyang-diin dito ang mga
 kaisipang   tulad  ng
 pagkakapantay-pantay  at
 kalayaan na sumiklab na
 tulad ng apoy sa maraming
 bansa sa Europe.
PAGSILANG NG
MERKANTILISMO
  Naniniwala ang mga Europeo
  na may malaking magagawa
  ang ginto at pilak sa
  katuparan  ng  kanilang
  adhikain.
PAGSILANG NG
MERKANTILISMO
 Naniniwala ang mga tao noon
 na katumbas ang yaman ng
 kapangyarihan.
 Ang sariling produkto ay dapat
 tangkilikin ng lahat.
PAGSILANG NG
MERKANTILISMO
  Buwis,    butaw   at
  pagpapahirap sa mga alipin
  ang nagbunsod sa tao upang
  magbalak ng rebolusyon.
PAGSILANG NG
MERKANTILISMO
 Naniniwala sila na dapat ang
 presyo at halaga ng kalakal ay
 nasa pantay – pantay na
 kategorya
 Sapat  ang kalakalan sa
 pangangailangan ng bansa
PAGSILANG NG
MERKANTILISMO
 Nagluluwas ng kalakal at hindi
 nag-aangkat
 Mga mamamayan ang dapat
 makinabang at hindi mga
 kolonya
ANO ANG MERKANTILISMO?
  Konsepto na ang yaman ng
  bansa ay nasa dami ng
  kanyang ginto at pilak
EPEKTO NG MERKANTILISMO?
 napalakas ang kapangyarihan ng
 mga bansang mananakop
 Nagbigay-daan sa pag-aagawan
 sa kolonya sa bagong daigdig
 Yumaman ang Portugal dahil sa
 kalakalan ng mga alipin (Africa)
 at spice o pampalasa (Asia)
EPEKTO NG MERKANTILISMO?
 Yumaman ang Spain dahil sa
 kolonya nito sa Central at South
 America
 Humantong sa labanan sa dagat
 Dinagdagan ang mga produktong
 galing sa ibang bansa at itinataas
 din ang butaw.
EPEKTO NG MERKANTILISMO?
  Umunlad ang komersyo sa
  France dahil ipinatupad ni Jean
  Baptiste Colbert ang
  merkantilismo
EPEKTO NG MERKANTILISMO?
 Pinahintulutan ni Queen
 Elizabeth I ang East India
 Company na palaganapin ang
 komersyo sa Asya at kalapit-
 bansa sa Silangan.
 Pagtuklas ng mga lupain
EPEKTO NG MERKANTILISMO?
  Ipinairal ang mga batas tulad ng
  Navigation Acts upang madagdagan
  ang salapi at kapangyarihan ng
  bansa. Nililimitahan ng bats na ito
  ang pagbibili ng askul at tabako sa
  England lamang. Mapupunta ang
  tubo nito sa mga mangangalakala na
  Ingles lamang
PAGBIBILI NG MGA ALIPIN
  Kinailangan nila ang maraming
  magtatrabaho sa kanilang mga
  taniman na halos isang pamayanan.
PAGBIBILI NG MGA ALIPIN
  Nagwakas ang kalakalan ng
  mga alipin pagkatapos ng
  digmaang sibil noong 1861
  – 1865.
GINAMPANAN NG HARI
  Kahariang  Aleman  ang
  natatag matapos bumagsak
  ang Rome
GINAMPANAN NG HARI
  Panahong Medieval, itinatag ni
  Charlemagne ang imperyo subalit
  nagkawatak-watak sa Kasunduan ng
  Verdun.
GINAMPANAN NG HARI
 Maraming hari sa Europe ang nasa
 trono subalit walang kapangyarihan.
 Sa panahon ng piyudalismo, mas
 makapangyarihan at mayaman ang
 mga maharlika
GINAMPANAN NG HARI
  Ginawa ng mga maharlika ang lahat
  ng paraan upang mabawasan ang
  lupain ng  hari at  kanilang
  kapangyarihan
GINAMPANAN NG HARI
  Maraming maharlika ang sumama sa
  Krusada ang hindi na nakabalik
GINAMPANAN NG HARI
 Nakatulong ang pagsibol ng mga
 bayan at lungsod sa paglawak ng
 kanilang kapangyarihan.
 Nakatulong  ang  buwis  upang
 makapagtatag   ng  suwelduhang
 hukbo.
 Matapat sa hari ang mga empleyado
 ng pamahalaan at umaasa sa
 proteksyon ng hari
ANO ANG NATIONAL
MONARCHY?
  Uri ng pamahalaan sa Kanlurang
  Europe noong siglo 13 kung saan ito
  ay nasa pamumuno ng isang HARI
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Nagsimula sa England at France ang
  pagtatatag ng national monarchy
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Naging ganap ang kataas-taasang
  kapangyarihan ng mga hari ng mga
  Franks nang bigyan ng Simbahang
  Katoliko ng titulong emperador ang
  hari.
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Kinoroahan ni Pope Leo III si
  Charlemagne na Holy Roman
  Emperor
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Philip II o Philip Augustus– pinag-
  isa ang France noong 1202
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Siglo 16 at siglo 17, maraming hari
  ang naging makapangyarihan kaysa
  sa mga maharlika.
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Sa Spain, pinaalis nina King
  Ferdinand at Queen Isabella ang
  mga maharlika sa pamahalaan at sila
  ang humirang ng mga opisyal ng
  Simbahan
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Charles IV – lumawak ang teritoryo
  at kapangyarihan ng emperador
PAGSISIMULA NG NATIONAL
MONARCHY
  Philip  II –  lumakas ang
  kapangyarihan ng hari at ng
  Simbahan. Isinanib sa Spain ang
  Portugal.
MGA BAGONG ESTADO SA
EUROPE
  Nagtatag ng maliliit na kaharian ang
  mga Slav, Polish, Czech, Slovak,
  Ukrainian, Ruso, Serbian, Croatian at
  Bulgar.
MGA BAGONG ESTADO SA
EUROPE
  Catherine I at Peter the Great –
  nagtayo ng kaharian sa Russia at
  nagdala ng kulturang Kanluranin sa
  Russia
KAHARIAN SA ENGLAND
  King  Alfred  of  Wessex  -
  pinagsama-sama ang mga kahariang
  malalapit at pinalakas ang hukbo
  matapos nitong talunin ang mga
  Dane
KAHARIAN SA ENGLAND
 William the Conqueror – naganap
 ang pagkakaisa ng England
 Nagtatag   ng   malakas  na
 pamahalaang sentral at pinalakas
 ang kapangyarihan ng hari.
KAHARIAN SA ENGLAND
  William   the  Conqueror   –
  nagpasimula ng sensus (Doomsday
  Book) bilang batayan ng pagbabayad
  ng buwis.
KAHARIAN SA ENGLAND
 William the Conqueror – pinatatag
 ang sistema ng batas at mga
 hukuman.
 Nakatulong ang common law sa
 pagkakaisa dahil sa makatarungang
 pamamahala.
MONARKIYA NG FRANCE
  Louis VI – pinalawak ang pamumuno
  ang papel ng hari sa mga
  monasteryo at diyosesis.
MONARKIYA NG FRANCE
  Louis VII – inayos ang alitan tungkol
  sa halalan sa Simbahan
MONARKIYA NG FRANCE
 Louis IX – napatigil ang rebelyon
 Natatag ang Parliament of Paris,
 institusyon ng monarkiya ng France.
MONARKIYA NG FRANCE
 Mahina ang mga sumunod na hari
 kay Louis IX, ang katapatan sa har
 ang siyang pinakamalakas na
 pwersang pulitikal sa France sa loob
 ng ilang siglo
 Ang   hari  ang  simbolo   ng
 pagkakaisa     at   mabuting
 pamahalaan
PAGBAGSAK NG ROME
  476 BC – bumagsak ang
Rome, nagsimula ang Medieval
Period.
  pingalagaan ng Simbahan at
mga   mamamayan    ang
kagalingan sa imperyo
PAGBAGSAK NG ROME
   Si Charlemagne ang unti-
unitng gumawa ng paraan upang
muling mabuhat at maitatag ang
sibilisasyon sa Rome.
BARBARO
  FRANKS – unang pangkat
ng mga barbaro na tumanggap
sa Kristiyanismo sa kanlurang
Europe
BARBARO
  CLOVIS – hari ng mga Franks at
naniniwala na tulong ng Diyos ang
kanilang tagumpay sa digmaan.
ENGLAND
   ST.AUGUSTINE – ipinakilala ang
Kristiyanismo sa England kasama ang
40 misyonero
IRELAND
   ST.PATRICK – ipinalaganap ang
Kristiyanismo sa Ireland sa tulong ng
mga misyonero
GERMANY
  ST.BONIFACE – nagturo at
nagpakilala ng Kristiyanismo sa
Germany. Itinatag ang mga paaralan at
monasteryo sa mga taong nagnanais
magsilbi sa Diyos.
itinatag ang mga paaralan
pamparokya upang maturuan
ang mga mag-aaral ng
pagbasa,    pagsulat   at
aritmetika ayon sa doktrina
ng Simbahang Katoliko
ang paaralan na pook sa
pag-awit upang matutunana
ng mga bata ang musikang
pansimbahan
cathedral o episcopal
school – para masanay ang
mga kabataan sa mga
gawaing pansimbahan
ang mga monghe ay
nakalaan sa monasteryo, ang
nakapaimpluwensiya sa mga
mag-aarla  ng  Medieval
Period
pinairal ang scholasticism at
naging batayan ng pamumuhay
sa unibersidad.
  Scholasticism – nagbigay-
diin sa awtoridad ng Simbahan
at ni Aristotle.
Saint Thomas Aquinas –
pinakabantog na iskolastik,
sumulat ng Summa Theologica
PEPIN THE SHORT –
nagbigay-karapatan sa Papa na
makialam   sa   suliraning
pambansa
 Napatunayan na magaling na
 administrador ng mga lupain ang
 mga pari
 Walang   anak na maaaring
 magmana dahil walang asawa
 Lay investiture
 Suliranin: malapit sa feudal lord o
 hari o kaya sa Papa
 Nagkaroon   ng  pagkukulang-
 ispiritwal ang mga obispo kaya
 ipinagbawal ni Pope Gregory VII
 na mag-asawa ang mga pari.
 Hindi sumunod si Henry IV
 Itiniwalag ng Papa si Henry IV ngunit
 humingi si Henry IV ng tawad sa
 Papa
 Bumalik si Henry VI sa Italy, sinakop
 at pinalayas niya ang Papa
  Council of Worms of 1122 -
  kasunduan na pari ang pipili ng
  obispo at abbot na mamumuno sa
  lupain ngunit may pagsang-ayon ang
  hari
  Napoleon Bonaparte – ang sumira at
  nagpatigil ng kalakaran
THANK YOU
   VERY MUCH!
PREPARED:
jeremie c corto
Teacher :ms. agaser,
Araling Panlipunan III

Contenu connexe

Tendances

Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
Jared Ram Juezan
 
Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyon
Robert Lalis
 

Tendances (20)

Enlightenment (tagalog)
Enlightenment (tagalog)Enlightenment (tagalog)
Enlightenment (tagalog)
 
Pag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation StatePag usbong ng Nation State
Pag usbong ng Nation State
 
Martin Luther
Martin LutherMartin Luther
Martin Luther
 
Paglakas ng europe national monarchy
Paglakas ng europe  national monarchyPaglakas ng europe  national monarchy
Paglakas ng europe national monarchy
 
Repormasyon
RepormasyonRepormasyon
Repormasyon
 
National monarchy
National monarchyNational monarchy
National monarchy
 
Merkantilismo
MerkantilismoMerkantilismo
Merkantilismo
 
Paggalugad sa Gitnang Africa
Paggalugad sa Gitnang AfricaPaggalugad sa Gitnang Africa
Paggalugad sa Gitnang Africa
 
Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses Rebolusyong pranses
Rebolusyong pranses
 
Repormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyonRepormasyon at kontra repormasyon
Repormasyon at kontra repormasyon
 
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahonPaglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
Paglakas ng simbahang katoliko bilang isang institusyon sa gitnang panahon
 
Rebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong SiyentipikoRebolusyong Siyentipiko
Rebolusyong Siyentipiko
 
Ang Repormasyon
Ang RepormasyonAng Repormasyon
Ang Repormasyon
 
Pag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisiePag usbong ng bourgeoisie
Pag usbong ng bourgeoisie
 
Piyudalismo
PiyudalismoPiyudalismo
Piyudalismo
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Unang Digmaang Opium (1st Opium War)
Unang Digmaang Opium (1st Opium War) Unang Digmaang Opium (1st Opium War)
Unang Digmaang Opium (1st Opium War)
 
Ang Pag-usbong ng Renaissance
Ang Pag-usbong ng RenaissanceAng Pag-usbong ng Renaissance
Ang Pag-usbong ng Renaissance
 
Holy roman empire
Holy roman empireHoly roman empire
Holy roman empire
 
Ang napoleonic wars
Ang napoleonic warsAng napoleonic wars
Ang napoleonic wars
 

Similaire à Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02

Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Francis Nicko Badilla
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
MayDeGuzman9
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
Jared Ram Juezan
 
Rebolusyong pampulitika france
Rebolusyong pampulitika  franceRebolusyong pampulitika  france
Rebolusyong pampulitika france
Jared Ram Juezan
 
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.pptPPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
sophiadepadua3
 
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd yearPagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
ApHUB2013
 
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREEARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
AilynQuila
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
CARLOSRyanCholo
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
etheljane0305
 

Similaire à Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02 (20)

Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9Proyekto sa araling panlipunan 9
Proyekto sa araling panlipunan 9
 
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europeAralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
Aralin 21 mga salik sa paglakas ng europe
 
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdigAralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
Aralin 7: Ang pag-usbong ng Europa sa daigdig
 
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptxWEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
WEEK-5_PIYUDALISMO-AT-MANORYALISMO-1.pptx
 
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptxMga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
Mga Salik sa Paglakas ng Europe.pptx
 
Panahong Midyibal sa Europa
Panahong Midyibal sa EuropaPanahong Midyibal sa Europa
Panahong Midyibal sa Europa
 
Paglakas ng europe bourgeoisie
Paglakas ng europe  bourgeoisiePaglakas ng europe  bourgeoisie
Paglakas ng europe bourgeoisie
 
Rebolusyong pampulitika france
Rebolusyong pampulitika  franceRebolusyong pampulitika  france
Rebolusyong pampulitika france
 
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.pptPPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
PPT PAGLAKAS NG NATIONAL MONARCHY AP 8 3RD QUARTER.ppt
 
AP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptxAP-REPORT.pptx
AP-REPORT.pptx
 
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd yearPagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
Pagtatatag ng national monarchy - reports - quarter 2 - 3rd year
 
AP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 SummaryAP 8 Modyul 3 Summary
AP 8 Modyul 3 Summary
 
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREEARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
ARALING PANLUPUNAN LESSON FOR QUARTER THREE
 
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng EuropaAralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
Aralin 8: Ang Paglawak ng Kapangyarihan ng Europa
 
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation statePag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
Pag-igting ng ugnayang pandaigdiga at pagtatag ng nation state
 
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptxAP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
AP8- MODYUL 5 PAGLAKAS NG SIMBAHANG KATOLIKA.pptx
 
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptxang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
ang daigdig sa panahon ng transisyon.pptx
 
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng TradisyonAng Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
Ang Daigdig sa Panahon ng Tradisyon
 
France
FranceFrance
France
 
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa DaigdigAralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
Aralin 7: Ang Pag-usbong ng Europe sa Daigdig
 

Paglakasngeurope bourgeoisie-121027065424-phpapp02