SlideShare une entreprise Scribd logo
1  sur  13
Télécharger pour lire hors ligne
Dispositiu Fred 2012

                                Aliments per a persones en
                                situació vulnerable
                                Participem al cicle “Cinema i
                                Solidaritat”
                                Nova campanya “Gràcies”
                                d'agraïment i reconeixement als
                                socis/es
La Revista Dígital de la Creu Roja a Girona
                                   4  Intervenció Social

                                   6  Cooperació Internacional

                                   7  Captació de fons

                                   8  Voluntariat

                                   9  Formació

                                   10  Prevenció i Socors

                         Núm. 26       11
                       Gener - Febrer
                        Any 2012
                                   12  Notícies

                                                Foto: ACN
© Creu Roja a Girona


                   Edita:
                   Creu Roja a Girona
                   Àmbit d’Imatge i Comunicació
                   c/Bonastruc de Porta 13
                   17001 Girona
                   comunicacio.gi@creuroja.org


                   Direcció i maquetització: Carles Sureda
                   Col·labora: Francesc López , Xavier Alejo i els
                   Comitès Locals i Comarcals de la Creu Roja a les
                   comarques de Girona
2
  e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Presentació
                                                        Presentació
Hola a totes i tots, 
 
Si en l’edició passada del Butlletí us parlava del Pla d’Acció que estava elaborant la Creu Roja 
arreu  del  país  pels  propers  quatre  anys,  ara  em  toca  acostar‐vos  una  realitat  molt  més 
present  i  molt  més  crua,  com  és  el  resum  de  la  nostra  intervenció  a  la  província  arrel  de 
l’última onada de fred de principis del mes de febrer. I és que en el difícil context econòmic 
que pateixen moltes persones vulnerables, s’hi suma la precarietat en la que viuen moltes 
d’elles, algunes als carrers dels pobles i ciutats de Girona. 
 
Precisament durant la primera quinzena de febrer i coincidint amb l’onada de fred que ens 
va afectar, la Creu Roja a Girona va desplegar un dispositiu per atendre molt especialment a 
les  persones  grans  i  sense  sostre.  Per  un  costat  es  va  trucar  a  més  de  mil  cent  persones 
usuàries dels nostres serveis de teleassistència i ajut a la gent gran i el voluntariat de Creu 
Roja es va desplaçar a molts domicilis d’aquestes persones per repartir‐los mantes, estufes, 
roba  d’abric,  menjar  o  medicaments.  Per  l’altra  part,  es  va  organitzar  un  dispositiu  mòbil 
durant  les  nits  d’aquelles  setmanes  per  tal  de  recórrer  els  carrers  i  places  de  Girona  per 
acompanyar a les persones que dormien al carrer al Centre d'Acollida de Girona o portar‐los 
mantes i menjar calent. I és que se'ns fa difícil de canviar la realitat, però sí podem ajudar a 
pal∙liar  els  seus  efectes,  especialment  sobre  les  persones  més  desafavorides  de  la  nostra 
societat. 
 
Aquest mes de febrer també ha estat el mes en què s'ha reprès la distribució d'aliments, un 
programa que ha esdevingut essencial en aquest temps per a moltes persones. I és que, al 
llarg de 2011, la Creu Roja haurà distribuït més de 800.000 quilos/litres d'aliments entre més 
de  12.500  persones  de  la  província  de  Girona  i  gràcies  a  la  intermediació  d'una  setantena 
d'entitats. Aquesta campanya s'allargarà fins a mitjans de març i no serà fins al mes de juny 
que tindrà lloc la segúent distribució, gràcies a la continuïtat del programa fins a 2014, que 
recentment ha acordat la Unió Europea. 
 
Finalment  només  volia  fer  esment  d'una  altra  activitat  ben  diferent,  la  primera  d'aquest 
caire que té lloc a la província de Girona, i que va consistir en un acte d'agraiment als socis/
es  de  la  Institució,  personificats  i  representats  en  aquest  cas  a  través  d'una  sòcia  de 
Palamós. Aquesta iniciativa forma part d'una campanya que la Creu Roja porta a terme a tot 
l'Estat,  per  tal  d'evidenciar  i  reconèixer  la  tasca  imprescindible  que  fan  els  milers  de  socis 
(més de 23.000 a la província de Girona), amb les seves col∙laboracions desistenteressades, 
per ajudar a mantenir la major part d'activitats que portem a terme, entre les que hi ha les 
que  comentava  abans  i  moltes  més  que  formen  part  del  nostre  dia  a  dia  al  servei  de  les 
persones. 
 
Ben afectuosament, 
                                       Roser Llevat i Viladot 
                           Presidenta Provincial de la Creu Roja a Girona 

                                                          3
      e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Intervenció Social

           El dispositiu SIMAP a Diari de Girona
Intervenció Social


                                         El  passat  divendres  27  de  setembre,  Verònica 
                                         Fara  ,Responsable  Provincial  dels  programes  de  gent  gran  i 
                                         atenció a la dependència de Creu Roja a Girona, va participar 
                                         en l’entrevista‐xat que organitza el Diari de Girona en la seva 
                                         pàgina web sobre temes d’actualitat. 
                                          
                                         A mesura que la població envelleix ens trobem amb diferents 
                                         tipus de demències, la malaltia d’Alzheimer i altres patologies 
                                         que  produeixen  un  deteriorament  cognitiu  lleu  –  moderat. 
                                         Per tant, ens podem trobar amb una afectació de la capacitat 
                                         d’orientació tant en l’espai com en el temps.  
                                         Actualment,  s’estima  que  a  Catalunya  hi  ha  75.000  persones 
                                         majors  de  70  anys  amb  demència  i  51.000  que  pateixen 
            
                                         símptomes definitoris de la malaltia d’Alzheimer. 
           Creu  Roja  té  una  llarga  experiència  de  treball  amb  el  col∙lectiu  de  gran  i  de  les  persones  cuidadores.  Aquesta 
           experiència  ha  fet  possible  posar  en  marxa  programes  i  projectes  de  qualitat  que  fomenten  la  participació  de  la 
           persona  en  el  seu  entorn,  promouen  la  seva  autonomia  i  independència  des  d’una  perspectiva  integral  i 
           comunitària.  
           En aquest escenari, Diari de Girona ha comptat amb el SIMAP de Creu Roja pel seu espai d’entrevista‐xat en directe 
           en el seu lloc web. 
           El  Sistema  Intel∙ligent  de  Monitorització  d’Alertes  Personals  (SIMAP),  es  un  servei  que,  a  través,  de  la  xarxa  de 
           telefonia mòbil i d’un dispositiu amb GPS, permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament 
           cognitiu lleu o moderat. 
           Pel  que  fa  a  les  característiques  tècniques  del  servei,  el  SIMAP  consta  d’un  receptor  GPS  i  un  mòdem  GSM,  que 
           depenen de la xarxa de comunicacions de Vodafone i de la plataforma tecnològica de Tecnocoid.  
           Aquest servei pretén promoure tant l’autonomia de les persones usuàries, facilitant que puguin romandre el màxim 
           temps possible a la seva llar o entorn habitual, com proporcionar tranquil∙litat i confiança a les persones cuidadores, 
           fomentant així la millora de la qualitat de vida de tots dos col∙lectius.  


             De carnestoltes amb les persones grans.
             En els darrers caps de setmana de febrer, el voluntariat de la Creu Roja a Palafrugell i de Sant Feliu de Guíxols ‐ Vall 
             d’Aro  van  acompanyar  als  residents  de  les  residencies  de  gent  gran  als  carnestoltes  organitzats  a  les  seves 
             respectives poblacions. 
             Aproximadament  una  quarantena  d’usuaris  i  usuàries  van  gaudir  d’aquesta  activitat,  gràcies  als  prop  de  20 
             voluntaris  i voluntàries de Creu Roja. 
             Aquestes  activitats  permeten  alleugerir  al  personal  dels  centres  geriàtrics,  alhora  que  trenquen  el  dia  a  dia 
             d’aquestes persones grans. 
    4
                            e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Intervenció Social
                                                                      Intervenció Social
Aliments per a persones en situació vulnerable.


                         La  Creu  Roja  distribuirà  un  total  de  282.118,40  Kg  d’aliments  a  15.099 
                         persones en situació de vulnerabilitat i afectades per la crisi econòmica a 
                         les  comarques  de  Girona  entre  febrer  i  abril,  en  el  marc  del  Programa 
                         d’Aliments  de  la  Unió  Europea.  D’aquesta  manera,  els  beneficiaris  del 
                         programa, del qual la Creu Roja és una de les principals entitats gestores 
                         arreu  de  l’Estat,  s’incrementen  en  1.022  persones  respecte  el  darrer 
                         trimestre de 2011 arreu de la província de Girona.  

                         El  Programa  d’Aliments  és  un  pla  anual  de  la  UE,  que  depèn  del  Fons 
                         Espanyol  de  Garantia  Agrària  (FEGA)  del  Ministeri  d’Agricultura, 
                         Alimentació i Medi Ambient en l’àmbit estatal. El pla es divideix en quatre 

fases  de  distribució  i,  normalment,  la  quarta  i  última  etapa  de  repartiment  té  lloc  a  principis  de  l’any  següent,  de 
manera que, entre febrer i abril de 2012, es distribuirà la darrera fase del Programa d’Aliments de 2011. La tercera 
fase es va desenvolupar durant el darrer trimestre de 2011 i va beneficiar 143.866 persones.  

Entre les quatre fases del programa, la Creu Roja haurà repartit 9.390.405 de Kg d’aliments entre 146.269 beneficiaris 
arreu  de  Catalunya.  El  volum  d’aliments  repartits  s’ha  doblat  respecte  el  programa  de  2010,  mentre  que  els 
beneficiaris  han  crescut  un  12%,  cosa  que  s’ha  traduït  en  un  increment  del  93,6%  dels  kg  d’aliments  rebuts  per 
persona.  

Tot i la major necessitat d’ajuda, la continuïtat del Programa d’Aliments va estar en dubte fins a finals de 2011. Arran 
d’una denúncia del govern alemany, una sentència del Tribunal de Justícia de la UE va prohibir finançar el Programa 
d’Aliments amb fons de la Política Agrària Comuna (PAC). Això suposava retornar als orígens del programa, repartint 
només excedents alimentaris, i, en conseqüència, una retallada dràstica dels aliments repartits. 

Finalment,  però,  el  Consell  Europeu  va  acordar  el  darrer  mes  de  novembre  prorrogar  el  programa  fins  el  2014,  un 
acord  aprovat  pel  Parlament  Europeu  aquest  15  de  febrer.  La  Creu  Roja  celebra  aquesta  decisió,  que  permetrà 
assegurar, com a mínim durant els dos propers anys, l’ajuda alimentària als col∙lectius més vulnerables. 
     Creu Roja Torroella convidada a la recepció al Consolat General Britànic

 La  Responsable  d'Ajuda  a  Domicili  Complementària  encarregada  d'atendre  a  les  persones  de 
 parla anglesa de la nostra Local, la Sra. Elda Mata, va ser convidada el passat 24 de gener a un 
 acte  organitzat  pel  Consolat  General  Britànic  Barcelona.  Aquest  acte  va  comptar  amb  la 
 presència  del  Britannic  Consul‐General,  Andrew  Gwatkin,  i  the  British  Honorary  Consul  in 
 Girona, Andrew Dickin. 
 Tant  el  Cònsul  General  com  el  Cònsul  Honorari  a  Girona  van  transmetre  a  la  Sra.Mata  que 
 coneixien les activitats que Creu Roja a Torroella estava realitzant per atendre les necessitats 
 dels residents de parla anglesa així com també, que esperaven que es poguessin ampliar a les 
 zones  d’influència  d’altres  Assemblees  per  cobrir  les  creixents  necessitats  entre  els  milers  de 
 residents. 
                                                                         5
                    e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Cooperació Internacional

              Participem al cicle "Cinema i solidaritat”
Cooperació Internacional              Sota  la  premissa  que  la  sostenibilitat  no  només  és  un  concepte  ecològic,  si  no  un  concepte  econòmic  i  social,  
              l’Ajuntament  de  Girona  i  el  Cinema  Truffaut  ha  engegat  el  cicle  de  “Cinema  i  solidaritat”  d’enguany,  que  porta  a 
              reflexionar sobre el desenvolupament sostenible, entès com aquell tipus de desenvolupament que és capaç de satisfer les 
              necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions. 
              L’Àmbit de Cooperació Internacional de la Creu Roja a Girona, ha estat convidat a presentar en aquest cicle les pelicules 
              Salut Verda i Pobles harmonia, editades per aquesta institució. 
              La projecció va realitzar‐se el dimarts 31 de gener, on un auditori amb més de cinquanta assistents, a més de la projecció 
              prevista,  van  poder  saber  com  desenvolupa  la  Creu  Roja  els  seus  projectes  de  cooperació  internacional,  coneixer  els 
              països prioritaris, els projectes i programes que es desenvolupen a Bolívia i Equador. 

              Tancava  la  jornada  un  col∙loqui  obert  al  públic  on  es  va  fer  molta  incidència  en  els  dos  tipus  de  medicina,  la 
              cognoperateria i la biopirateria. 
      6
                              e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Captació de fons

Nova campanya “Gràcies”
                                                                Captació de fons
  Amb la campanya “Gràcies”, Creu Roja vol agrair a tots els socis i sòcies que, tot i la crisis econòmica, segueixin 
  donant suport a la institució humanitària. 
   
  Una de les primeres sòcies sorpreses amb aquesta campanya ha estat la Sra. Neus Virgili de Palamós, que el 12 
  de febrer rebia una calurós agraïment de mans del President de l’assemblea local de la Creu Roja a Palamós, 
  Ernest Pi i dels voluntaris i voluntàries  de la institució. 
Campanya “Targeta Comerç”

                    L’Obra Social “la Caixa”, l’Associació de Comerciants d’Olot i l’Associació 
                    d’Hostalatge de la Garrotxa han tancat aquest mes de gener la Campanya Solidaria 
                    de la Targeta Comerç d’aquesta entitat bancària. 
                     La finalitat d’aquesta promoció ha estat destinar 1 euro per cada compra feta 
                    amb aquesta targeta des del 30 de novembre de 2011 al 15 de gener de 2012 a 
                    projectes socials d’entitats locals i així impulsar el comerç local. 
                    La Campanya ha tingut com a beneficiaries les següents entitats : Càritas d’Olot, 
                    Creu  Roja  d’Olot,  concretament  amb  la  campanya  de  recollida  de  joguines  i 
                    Esplais de la Garrotxa L’import aportat en el conjunt d’aquestes associacions ha 
                    estat de 4.500€. 
                      


                                                                    7
                e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Voluntariat  Voluntariat

                           Actes agraïment al voluntariat                         Aquest  començament  d’any  s’ha  dut  a  terme  diversos  actes 
                         d’agraïment i de vida associativa amb el voluntariat de Creu Roja. 
                         Un d’aquests ha estat el sopar de germanor de l’assemblea local 
                         de  Creu  Roja  a  Palafrugell  on  es  van  reunir  uns  40  voluntaris  i 
                         voluntàries    dels  diferents  àmbits  al  restaurant  El  Mural  de  
                         Palafrugell. 
                         A Girona, l’acte va consistir amb un berenar i la visualització d’un 
                         vídeo  on  hi  havia  enregistrades  diferents  activitats  de  vida 
                         associativa  organitzades  per  la  mateixa  assemblea.  Així  com 
                         l’entrega  d’un  detall  d’agraïment  als  prop  de  20  voluntaris  i 
                         voluntàries assistents. 
  8
              e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Formació
                                                                     Formació
Xerrada formativa al voluntariat de Protecció Civil de Bescanó

                                    Un grup de 25 alumnes de l’IES Narcís Xifra i Masmitjà 
                                    de Girona han visitat el Centre de Coordinació de la 
                                    Creu Roja. La visita està molt lligada amb el seu futur 
                                    professional, ja que tots ells són estudiants de primer 
                                    curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències 
                                    Sanitàries.  
                                     
                                    La visita ha constat d’una explicació sobre el 
                                    funcionament del Centre de Coordinació i els seus 
                                    recursos tècnics, com ara la plataforma de 
                                    comunicacions, la d’informàtica i els sistemes de 
                                    seguretat. També s’han mostrat les funcions del 
                                    personal i dels projectes en curs remarcant 
                                    especialment els d’àmbit social.  
Els cursos de primers auxilis de la Creu Roja, reconeguts pel Departament d’Ensenyament

  Els  cursos  de  primers  auxilis  de  la  Creu  Roja  a  Catalunya  es  consideren  cursos  de  formació  permanent  per  al 
  professorat  del  Departament  d’Ensenyament,  segons  la  resolució  signada  per  la  Direcció  General  d'Educació 
  Secundària Obligatòria i Batxillerat.  
  Així  doncs,  formen  part  del  Pla  de  Formació  Permanent  d’Ensenyament,  que  s’encarrega  de  millorar  la  pràctica 
  docent  a  partir  de  la  realització  de  diverses  activitats  formatives.  Amb  aquesta  finalitat,  el  Pla  potencia  la 
  col∙laboració  del  Departament  d’Ensenyament  amb  entitats  que,  a  través  de  la  seva  funció  social,  col∙laborin  en 
  l’actualització del coneixements del professorat. 
  Des de la Generalitat, es reconeixen els cursos d’Atenció Sanitària Immediata I i II del primer semestre de 2012, amb 
  durada  de  40  i  50  hores,  de  les  assemblees  locals  de:  Manresa,  Sant  Cugat  del  Vallès,  Terrassa,  Pineda  de  Mar, 
  Barcelona,  Molins  de  Rei,  Tarragona,  Deltebre,  Caldes  de  Montbui,  Vilafranca  del  Penedès,  Granollers,  Lleida, 
  Cerdanyola del Vallès, Hospitalet de Llobregat, Llançà, Santa Coloma de Farners, Palamós, Blanes i Girona. 
  Els cursos d’Atenció Sanitària Immediata presten formació per actuar davant situacions de risc o perill. Per poder 
  acollir‐se al reconeixement del Departament d’Ensenyament, cal que els alumnes hagin participat en un mínim del 
  80% de les hores lectives. 
  Al llarg dels anys, la Creu Roja ha ampliat les seves línies de formació i ja no només s’associa al camp de la salut i el 
  socors, sinó que s’ha especialitzat en la formació sobre intervenció social, pau i drets humans, cooperació i educació 
  en el lleure. 
                                                                      9
                  e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Prevenció i Socors

                Dispositiu Fred Febrer 2012
Prevenció i Socors


           El passat 1 de febrer, la Creu Roja posava a disposició de la Direcció General 
           de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, els seus recursos operatius a 
           fi d’evitar o pal∙liar els efectes del fred entre els col∙lectius més vulnerables a 
           les  baixes  temperatures,  especialment  la  gent  gran  o  les  persones  sense 
           sostre. 
           Aquest  dispositiu  ha  estat  operatiu  fins  el  14  de  febrer,  amb  un  balanç  de 
           20.220  persones  ateses  arreu  de  Catalunya,  la  majoria  d’aquestes  atencions 
           (15.595) són trucades a les persones grans, de les quals 1.106 s’han fet des de 
           l’assemblea  provincial  de  Girona.  Aquestes  trucades  han  servit  per  reforçar 
           els consells sobre com prevenir els efectes del fred, però l’entitat continuarà 
           contactant  telefònicament  amb  les  persones  grans  a  partir  d’ara,  ja  que, 
           durant tot l’any, fa un seguiment individualitzat dels usuaris de telessistència i 
           d’altres serveis.  
           Mentre  s’han  mantingut  les  baixes  temperatures,  la  Creu  Roja  també  ha 
           reforçat les visites als domicilis de les persones grans i els ha repartit mantes, 
           estufes, roba d’abric, menjar, aigua o medicació, en cas de detectar aquesta 
           necessitat  durant  la  conversa  telefònica.  De  les  persones  que  reben  ajuda 
           bàsica de la Creu Roja, un 42% no pot mantenir la seva llar a una temperatura 
           adequada,  segons  el  primer  estudi  de  l’Observatori  de  Vulnerabilitat  de  la 
           Creu Roja a Catalunya (juliol 2011).  
           D’altra  banda,  la  Creu  Roja ha  desplegat operatius  per rastrejar  els  carrers  i 
           localitzar persones sense sostre per traslladar‐les, en cas que hi hagin accedit 
           voluntàriament, a 19 albergs habilitats amb aquesta finalitat.  
           Els  socorristes  de  la  Creu  Roja  també  ha  realitzat  1.859  recomanacions  al 
           conjunt de la ciutadania per prevenir els efectes del fred, ja sigui amb consells 
           al  carrer,  o  bé  repartint  tríptics  i  materials  informatius  en  diferents 
           establiments  i  equipaments  públics,  i  en  el  cas  de  Girona  s’han  desplaçat  a 
           l’aeroport  Girona‐Costa  Brava  per  atendre  els  viatgers  que  ho  necessitessin 
           davant la suspensió de vols. 
           A  més,  l’entitat  ha  comptat  de  forma  permanent  amb   2   places 
           d’acció  voluntària  a  les   sales   del  Centre  de  Coordinació  Operativa  de 
           Catalunya  (CECAT)  de  Barcelona  i  de  Reus  fins  aquest  mateix  matí.  A  hores 
           d’ara, la Direcció General de Protecció Civil ja ha tancat les alertes del Pla de 
           Protecció  Civil  de  Catalunya  per  onada  de  fred   (PROCICAT)  i  del  Pla 
           d’emergències per nevades (NEUCAT). 
           X Exhibició i demostració de vehicles i materials d’emergència a l’Estartit

           El diumenge 8 de gener de 2012 es va celebrar a l’Estartit, la desena edició 
           de  l’Exhibició  i  Demostració  de  Vehicles  i  Materials  dels  Cossos  de 
           Seguretat.  En  l’acte  hi  van  participar,  a  més  de  la  Local  de  Creu  Roja  a 
           Torroella  de  Montgrí,  Mossos  d’Esquadra,  Policia  Local,  GEAS  (Grupo 
           Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil), Bombers, Agència 
           Tributària, DYA, el SEM i el Consorci Hospitalari de Catalunya.  
           Els  mitjans  que  va  presentar  Creu  Roja  van  ser  material  de  l’ERIE  Alberg  i 
           Psicosocial, a més de material de Socors i Emergències amb la participació 
           d’un total d’11 voluntaris, de les assemblees locals de Torroella de Montgrí 
           i Girona. 
           Per  finalitzar  la  jornada,  es  realitzar  un  petit    simulacre  amb  el  rescat  de 
           varies persones accidentades. 


    10
                              e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Creu Roja Joventut
Conta contes a Palafrugell

El passat dissabte 11 de febrer al Centre de Mediació Social de Creu Roja Palafrugell es va fer una trobada amb els 
nens  del  Pla  de  Barris,  que  a  banda  de  tallers  de  manualitats  per  el  carnaval  va  rebre  la  visita  de  la  Sra.  Olga 
Cercós, conta contes que els va explicar les histories de Tintin.  
Aquestes  i  d’altres  activitats  formen  part  del  projecte  dels  Centres  de  Mediació  Social,  serveis  pensats  per  els 
nens i nenes que tenen famílies que estan en situació de risc social i que presenten mancances importants, tant a 
nivell econòmic com afectiu i educatiu. L’objectiu principal és realitzar activitats socioeducatives que afavoreixin 
l’educació i la integració d’aquest infants a la societat. 
    Projecte d’Educació per la Salut i Prevenció de Conductes Violentes

               Creu  Roja  Joventut  té  un  projecte  sobre  Educació  per  la  Salut  i  Prevenció  de  Conductes 
               Violentes en el que fan xerrades i tallers a diferents Instituts de la província de Girona. Són 
               tallers que treballen aquests dos gran blocs i que intenten donar la màxima infamació per 
               treballar la prevenció dels riscos que poden comportar.  
               Cada un d’aquest bloc té un seguit de tallers que es van portant a la pràctica arreu de la 
               província a través de les assemblees locals i comarcals de Creu Roja que s’hi adhereixen.  
               Amb  aquest  projecte  ens  vol  atendre  a  més  de  1.040  joves  i  adolescents  treballant 
 l’Educació per la Salut i a més de 330 joves treballant la Prevenció de Conductes Violentes. 
 Aquest mes de febrer s’han començat a portar a terme i es seguiran fent durant tot l’any.  
                                                                         11
                  e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
Notícies
Notícies


      Nova ambulància al Pla de l’Estany
       El dissabte 11 de febrer al migdia es va presentar la nova ambulància de Creu Roja Pla de l’Estany, a les instal∙lacions del 
       Club  Natació  Banyoles  amb  la  presència  del  president  d’aquesta  assemblea  comarcal,  Lluís  Hostench;  l’alcalde  de 
       Banyoles,  Miquel  Noguer;  el  president  del  Consell  Comarcal  del  Pla  de  l’Estany,  Jordi  Xargay;  el  doctor  Josep  Maria 
       Triadú,  alcaldes  del  Pla  de  l’Estany,  representants  del  cos  de  bombers,  mossos  d’esquadra,  entre  d’altres,  i  del 
       voluntariat d’aquesta intitució. 

       Aquesta unitat s’ha pagat utilitzant recursos propis de la Creu Roja del Pla de l’Estany, recursos que provenen de les 
       aportacions de l’Ajuntament de Banyoles, i dels Ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany i del Consell Comarcal, 
       de les aportacions dels socis i dels donatius. 

       L’ambulància  i  la  seva  dotació  estan  preparats  per  a  fer  front  a  les  emergències  més  diverses.  El  projecte  ha  estat 
       concebut  i  acordat  pensant  en  les  proves  esportives  i  els  diversos  actes  que  s’organitzen  al  Pla  de  l’Estany, 
       esdeveniments que tenen nivell internacional i unes exigències més elevades. 

       Durant l’acte de presentació el president de la Creu Roja del Pla de l’Estany, Lluís Hostench, ha manifestat que “és una 
       ambulància  adaptada  per  fer  preventius  dels  actes  i  de  les  proves  que  es  fan  al  Pla  de  l’Estany”.  Per  altar  banda, 
       l’alcalde  de  Banyoles,  Miquel  Noguer,  ha  destacat  que  “es  prestarà  un  millor  servei  a  Banyoles  i  a  tots  els 
       esdeveniments  de  la  ciutat  tant  lúdics,  esportius...  Cal  agrair,  a  part  de  les  administracions,  a  totes  les  empreses 
       privades i col∙laboradors que donen suport a la Creu Roja del Pla de l’Estany”. El president del Consell Comarcal del Pla 
       de l’Estany, Jordi Xargay, ha explicat que “suposarà una millora en cas d’emergència en els actes de la comarca i està 
       molt ben equipada amb els aparells d’última generació”. 
  12
                        e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
A les xarxes, també,
      cada cop més a prop
        de les persones
   Totes les actuacions de les assemblees de la
      Creu Roja a la província de Girona
                                                         13
              e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012

Humanitat  Imparcialitat  Neutralitat   Independència    Caràcter Voluntari  Unitat  Universalitat

Contenu connexe

Tendances

Memòria creu roja girona 2011
Memòria creu roja girona 2011Memòria creu roja girona 2011
Memòria creu roja girona 2011Creu Roja Girona
 
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemMemòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemCastellvi Solidari - Junts Podem
 
Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23
Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23
Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23volcrgirona
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
 
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaSergio Martínez
 
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013Dipsalut
 
Memòria 2008 Càritas Viladecans
Memòria 2008 Càritas ViladecansMemòria 2008 Càritas Viladecans
Memòria 2008 Càritas Viladecanspuntviladecans
 
Guia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent granGuia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent granCreu Roja a Catalunya
 
Asm memoria 2013_aaff (1)
Asm memoria 2013_aaff (1)Asm memoria 2013_aaff (1)
Asm memoria 2013_aaff (1)dimematrimonio
 
Càritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de ViladecansCàritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de Viladecanspuntviladecans
 
Roda de Berà al dia - Febrer 2021
Roda de Berà al dia - Febrer 2021Roda de Berà al dia - Febrer 2021
Roda de Berà al dia - Febrer 2021RalRiera
 
Cloenda SABA 09-10
Cloenda SABA 09-10Cloenda SABA 09-10
Cloenda SABA 09-10cynthiadjr
 
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013Dipsalut
 
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaPresentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaCreu Roja a Catalunya
 

Tendances (19)

Butlleti 27
Butlleti 27Butlleti 27
Butlleti 27
 
Memòria creu roja girona 2011
Memòria creu roja girona 2011Memòria creu roja girona 2011
Memòria creu roja girona 2011
 
Butlleti 29
Butlleti 29Butlleti 29
Butlleti 29
 
Butlleti 28
Butlleti 28Butlleti 28
Butlleti 28
 
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts PodemMemòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
Memòria d'activitats de 2012 de Castellví Solidari Junts Podem
 
Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23
Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23
Butlletí Digital de Creu Roja a les comarques gironines nº 23
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
 
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
 
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013
El butlletí de Dipsalut nº7, Oct 2012-Gen 2013
 
Memòria 2008 Càritas Viladecans
Memòria 2008 Càritas ViladecansMemòria 2008 Càritas Viladecans
Memòria 2008 Càritas Viladecans
 
Guia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent granGuia de bones pràctiques de suport a la gent gran
Guia de bones pràctiques de suport a la gent gran
 
Asm memoria 2013_aaff (1)
Asm memoria 2013_aaff (1)Asm memoria 2013_aaff (1)
Asm memoria 2013_aaff (1)
 
Càritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de ViladecansCàritas Interparroquial de Viladecans
Càritas Interparroquial de Viladecans
 
Roda de Berà al dia - Febrer 2021
Roda de Berà al dia - Febrer 2021Roda de Berà al dia - Febrer 2021
Roda de Berà al dia - Febrer 2021
 
Cloenda SABA 09-10
Cloenda SABA 09-10Cloenda SABA 09-10
Cloenda SABA 09-10
 
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
El butlletí de Dipsalut nº8, Feb 2013-Jun 2013
 
Programa I Jornada d'Atenció Pal·liativa (BSA)
Programa I Jornada d'Atenció Pal·liativa (BSA)Programa I Jornada d'Atenció Pal·liativa (BSA)
Programa I Jornada d'Atenció Pal·liativa (BSA)
 
Butlleti 33
Butlleti 33Butlleti 33
Butlleti 33
 
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaPresentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
 

Similaire à Butlleti 26

Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29Creu Roja a Catalunya
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
 
Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Creu Roja Girona
 
Resum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-gironaCreu Roja Girona
 
Memoria creurojagirona2011
Memoria creurojagirona2011Memoria creurojagirona2011
Memoria creurojagirona2011Xavier Alejo
 
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015Dipsalut
 
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitàriaCampanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitàriaPonenciesASPCAT
 
La Marató De Tv3
La Marató De Tv3La Marató De Tv3
La Marató De Tv3xgarccult
 
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Creu Roja Girona
 
Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Creu Roja Girona
 
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt CampCreu Roja a Catalunya
 
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...Creu Roja a Catalunya
 

Similaire à Butlleti 26 (20)

Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
Butlletí de la Creu Roja a la demarcació de Girona núm. 29
 
Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
 
Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016
 
Resum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-girona
 
Memoria 2015
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015
 
Memoria creurojagirona2011
Memoria creurojagirona2011Memoria creurojagirona2011
Memoria creurojagirona2011
 
Butlleti 36
Butlleti 36Butlleti 36
Butlleti 36
 
Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019
 
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
El butlletí de Dipsalut nº 14, Abr - Ago 2015
 
Butlletí Obert 19 - Salut Integral
Butlletí Obert 19 - Salut IntegralButlletí Obert 19 - Salut Integral
Butlletí Obert 19 - Salut Integral
 
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitàriaCampanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
 
La Marató De Tv3
La Marató De Tv3La Marató De Tv3
La Marató De Tv3
 
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
 Dossier premsa memòria d'activitats 2015 Dossier premsa memòria d'activitats 2015
Dossier premsa memòria d'activitats 2015
 
Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013
 
Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013
 
Humanitzacio i càncer
Humanitzacio i càncerHumanitzacio i càncer
Humanitzacio i càncer
 
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. 8. A.C. Alt Camp
 
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
 
Presentació de la Memòria d'Activitats 2012
Presentació de la Memòria d'Activitats 2012Presentació de la Memòria d'Activitats 2012
Presentació de la Memòria d'Activitats 2012
 
Memòria social 2019
Memòria social 2019Memòria social 2019
Memòria social 2019
 

Plus de Creu Roja Girona

Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017Creu Roja Girona
 
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaCreu Roja Girona
 
Dossier platges Creu Roja 2015
Dossier platges Creu Roja 2015Dossier platges Creu Roja 2015
Dossier platges Creu Roja 2015Creu Roja Girona
 
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaMemòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaCreu Roja Girona
 
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -GironaCreu Roja Girona
 
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable gironaCreu Roja Girona
 
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaCreu Roja Girona
 
Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de FarnersMemòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de FarnersCreu Roja Girona
 
Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013Creu Roja Girona
 
Com hem de rentar-nos les mans
Com hem de rentar-nos les mansCom hem de rentar-nos les mans
Com hem de rentar-nos les mansCreu Roja Girona
 
Memoria 2013 triptic llançà
Memoria 2013 triptic llançàMemoria 2013 triptic llançà
Memoria 2013 triptic llançàCreu Roja Girona
 
Dossier tancament platges_2013
Dossier tancament platges_2013Dossier tancament platges_2013
Dossier tancament platges_2013Creu Roja Girona
 
Projectes d’intervenció social amb infància
Projectes d’intervenció social amb infànciaProjectes d’intervenció social amb infància
Projectes d’intervenció social amb infànciaCreu Roja Girona
 

Plus de Creu Roja Girona (20)

Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017
 
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
 
Dossier platges Creu Roja 2015
Dossier platges Creu Roja 2015Dossier platges Creu Roja 2015
Dossier platges Creu Roja 2015
 
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaMemòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
 
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
 
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
 
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
 
Butlleti 41
Butlleti 41Butlleti 41
Butlleti 41
 
Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de FarnersMemòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
 
Memòria 2013 Figueres
Memòria 2013 FigueresMemòria 2013 Figueres
Memòria 2013 Figueres
 
Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013
 
Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013
 
Com hem de rentar-nos les mans
Com hem de rentar-nos les mansCom hem de rentar-nos les mans
Com hem de rentar-nos les mans
 
Memoria 2013 triptic llançà
Memoria 2013 triptic llançàMemoria 2013 triptic llançà
Memoria 2013 triptic llançà
 
Dossier tancament platges_2013
Dossier tancament platges_2013Dossier tancament platges_2013
Dossier tancament platges_2013
 
Consells Onada calor
Consells Onada calorConsells Onada calor
Consells Onada calor
 
Butlleti 34
Butlleti 34Butlleti 34
Butlleti 34
 
Dossier platges 2013
Dossier platges 2013Dossier platges 2013
Dossier platges 2013
 
Monitors lleure2013
Monitors lleure2013Monitors lleure2013
Monitors lleure2013
 
Projectes d’intervenció social amb infància
Projectes d’intervenció social amb infànciaProjectes d’intervenció social amb infància
Projectes d’intervenció social amb infància
 

Butlleti 26

 • 1. Dispositiu Fred 2012 Aliments per a persones en situació vulnerable Participem al cicle “Cinema i Solidaritat” Nova campanya “Gràcies” d'agraïment i reconeixement als socis/es La Revista Dígital de la Creu Roja a Girona 4 Intervenció Social 6 Cooperació Internacional 7 Captació de fons 8 Voluntariat 9 Formació 10 Prevenció i Socors Núm. 26 11 Gener - Febrer Any 2012 12 Notícies Foto: ACN
 • 2. © Creu Roja a Girona Edita: Creu Roja a Girona Àmbit d’Imatge i Comunicació c/Bonastruc de Porta 13 17001 Girona comunicacio.gi@creuroja.org Direcció i maquetització: Carles Sureda Col·labora: Francesc López , Xavier Alejo i els Comitès Locals i Comarcals de la Creu Roja a les comarques de Girona 2 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 3. Presentació Presentació Hola a totes i tots,    Si en l’edició passada del Butlletí us parlava del Pla d’Acció que estava elaborant la Creu Roja  arreu  del  país  pels  propers  quatre  anys,  ara  em  toca  acostar‐vos  una  realitat  molt  més  present  i  molt  més  crua,  com  és  el  resum  de  la  nostra  intervenció  a  la  província  arrel  de  l’última onada de fred de principis del mes de febrer. I és que en el difícil context econòmic  que pateixen moltes persones vulnerables, s’hi suma la precarietat en la que viuen moltes  d’elles, algunes als carrers dels pobles i ciutats de Girona.    Precisament durant la primera quinzena de febrer i coincidint amb l’onada de fred que ens  va afectar, la Creu Roja a Girona va desplegar un dispositiu per atendre molt especialment a  les  persones  grans  i  sense  sostre.  Per  un  costat  es  va  trucar  a  més  de  mil  cent  persones  usuàries dels nostres serveis de teleassistència i ajut a la gent gran i el voluntariat de Creu  Roja es va desplaçar a molts domicilis d’aquestes persones per repartir‐los mantes, estufes,  roba  d’abric,  menjar  o  medicaments.  Per  l’altra  part,  es  va  organitzar  un  dispositiu  mòbil  durant  les  nits  d’aquelles  setmanes  per  tal  de  recórrer  els  carrers  i  places  de  Girona  per  acompanyar a les persones que dormien al carrer al Centre d'Acollida de Girona o portar‐los  mantes i menjar calent. I és que se'ns fa difícil de canviar la realitat, però sí podem ajudar a  pal∙liar  els  seus  efectes,  especialment  sobre  les  persones  més  desafavorides  de  la  nostra  societat.    Aquest mes de febrer també ha estat el mes en què s'ha reprès la distribució d'aliments, un  programa que ha esdevingut essencial en aquest temps per a moltes persones. I és que, al  llarg de 2011, la Creu Roja haurà distribuït més de 800.000 quilos/litres d'aliments entre més  de  12.500  persones  de  la  província  de  Girona  i  gràcies  a  la  intermediació  d'una  setantena  d'entitats. Aquesta campanya s'allargarà fins a mitjans de març i no serà fins al mes de juny  que tindrà lloc la segúent distribució, gràcies a la continuïtat del programa fins a 2014, que  recentment ha acordat la Unió Europea.    Finalment  només  volia  fer  esment  d'una  altra  activitat  ben  diferent,  la  primera  d'aquest  caire que té lloc a la província de Girona, i que va consistir en un acte d'agraiment als socis/ es  de  la  Institució,  personificats  i  representats  en  aquest  cas  a  través  d'una  sòcia  de  Palamós. Aquesta iniciativa forma part d'una campanya que la Creu Roja porta a terme a tot  l'Estat,  per  tal  d'evidenciar  i  reconèixer  la  tasca  imprescindible  que  fan  els  milers  de  socis  (més de 23.000 a la província de Girona), amb les seves col∙laboracions desistenteressades,  per ajudar a mantenir la major part d'activitats que portem a terme, entre les que hi ha les  que  comentava  abans  i  moltes  més  que  formen  part  del  nostre  dia  a  dia  al  servei  de  les  persones.    Ben afectuosament,  Roser Llevat i Viladot  Presidenta Provincial de la Creu Roja a Girona  3 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 4. Intervenció Social El dispositiu SIMAP a Diari de Girona Intervenció Social El  passat  divendres  27  de  setembre,  Verònica  Fara  ,Responsable  Provincial  dels  programes  de  gent  gran  i  atenció a la dependència de Creu Roja a Girona, va participar  en l’entrevista‐xat que organitza el Diari de Girona en la seva  pàgina web sobre temes d’actualitat.    A mesura que la població envelleix ens trobem amb diferents  tipus de demències, la malaltia d’Alzheimer i altres patologies  que  produeixen  un  deteriorament  cognitiu  lleu  –  moderat.  Per tant, ens podem trobar amb una afectació de la capacitat  d’orientació tant en l’espai com en el temps.   Actualment,  s’estima  que  a  Catalunya  hi  ha  75.000  persones  majors  de  70  anys  amb  demència  i  51.000  que  pateixen    símptomes definitoris de la malaltia d’Alzheimer.  Creu  Roja  té  una  llarga  experiència  de  treball  amb  el  col∙lectiu  de  gran  i  de  les  persones  cuidadores.  Aquesta  experiència  ha  fet  possible  posar  en  marxa  programes  i  projectes  de  qualitat  que  fomenten  la  participació  de  la  persona  en  el  seu  entorn,  promouen  la  seva  autonomia  i  independència  des  d’una  perspectiva  integral  i  comunitària.   En aquest escenari, Diari de Girona ha comptat amb el SIMAP de Creu Roja pel seu espai d’entrevista‐xat en directe  en el seu lloc web.  El  Sistema  Intel∙ligent  de  Monitorització  d’Alertes  Personals  (SIMAP),  es  un  servei  que,  a  través,  de  la  xarxa  de  telefonia mòbil i d’un dispositiu amb GPS, permet la localització remota permanent de persones amb deteriorament  cognitiu lleu o moderat.  Pel  que  fa  a  les  característiques  tècniques  del  servei,  el  SIMAP  consta  d’un  receptor  GPS  i  un  mòdem  GSM,  que  depenen de la xarxa de comunicacions de Vodafone i de la plataforma tecnològica de Tecnocoid.   Aquest servei pretén promoure tant l’autonomia de les persones usuàries, facilitant que puguin romandre el màxim  temps possible a la seva llar o entorn habitual, com proporcionar tranquil∙litat i confiança a les persones cuidadores,  fomentant així la millora de la qualitat de vida de tots dos col∙lectius.   De carnestoltes amb les persones grans. En els darrers caps de setmana de febrer, el voluntariat de la Creu Roja a Palafrugell i de Sant Feliu de Guíxols ‐ Vall  d’Aro  van  acompanyar  als  residents  de  les  residencies  de  gent  gran  als  carnestoltes  organitzats  a  les  seves  respectives poblacions.  Aproximadament  una  quarantena  d’usuaris  i  usuàries  van  gaudir  d’aquesta  activitat,  gràcies  als  prop  de  20  voluntaris  i voluntàries de Creu Roja.  Aquestes  activitats  permeten  alleugerir  al  personal  dels  centres  geriàtrics,  alhora  que  trenquen  el  dia  a  dia  d’aquestes persones grans.  4 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 5. Intervenció Social Intervenció Social Aliments per a persones en situació vulnerable. La  Creu  Roja  distribuirà  un  total  de  282.118,40  Kg  d’aliments  a  15.099  persones en situació de vulnerabilitat i afectades per la crisi econòmica a  les  comarques  de  Girona  entre  febrer  i  abril,  en  el  marc  del  Programa  d’Aliments  de  la  Unió  Europea.  D’aquesta  manera,  els  beneficiaris  del  programa, del qual la Creu Roja és una de les principals entitats gestores  arreu  de  l’Estat,  s’incrementen  en  1.022  persones  respecte  el  darrer  trimestre de 2011 arreu de la província de Girona.   El  Programa  d’Aliments  és  un  pla  anual  de  la  UE,  que  depèn  del  Fons  Espanyol  de  Garantia  Agrària  (FEGA)  del  Ministeri  d’Agricultura,  Alimentació i Medi Ambient en l’àmbit estatal. El pla es divideix en quatre  fases  de  distribució  i,  normalment,  la  quarta  i  última  etapa  de  repartiment  té  lloc  a  principis  de  l’any  següent,  de  manera que, entre febrer i abril de 2012, es distribuirà la darrera fase del Programa d’Aliments de 2011. La tercera  fase es va desenvolupar durant el darrer trimestre de 2011 i va beneficiar 143.866 persones.   Entre les quatre fases del programa, la Creu Roja haurà repartit 9.390.405 de Kg d’aliments entre 146.269 beneficiaris  arreu  de  Catalunya.  El  volum  d’aliments  repartits  s’ha  doblat  respecte  el  programa  de  2010,  mentre  que  els  beneficiaris  han  crescut  un  12%,  cosa  que  s’ha  traduït  en  un  increment  del  93,6%  dels  kg  d’aliments  rebuts  per  persona.   Tot i la major necessitat d’ajuda, la continuïtat del Programa d’Aliments va estar en dubte fins a finals de 2011. Arran  d’una denúncia del govern alemany, una sentència del Tribunal de Justícia de la UE va prohibir finançar el Programa  d’Aliments amb fons de la Política Agrària Comuna (PAC). Això suposava retornar als orígens del programa, repartint  només excedents alimentaris, i, en conseqüència, una retallada dràstica dels aliments repartits.  Finalment,  però,  el  Consell  Europeu  va  acordar  el  darrer  mes  de  novembre  prorrogar  el  programa  fins  el  2014,  un  acord  aprovat  pel  Parlament  Europeu  aquest  15  de  febrer.  La  Creu  Roja  celebra  aquesta  decisió,  que  permetrà  assegurar, com a mínim durant els dos propers anys, l’ajuda alimentària als col∙lectius més vulnerables.  Creu Roja Torroella convidada a la recepció al Consolat General Britànic La  Responsable  d'Ajuda  a  Domicili  Complementària  encarregada  d'atendre  a  les  persones  de  parla anglesa de la nostra Local, la Sra. Elda Mata, va ser convidada el passat 24 de gener a un  acte  organitzat  pel  Consolat  General  Britànic  Barcelona.  Aquest  acte  va  comptar  amb  la  presència  del  Britannic  Consul‐General,  Andrew  Gwatkin,  i  the  British  Honorary  Consul  in  Girona, Andrew Dickin.  Tant  el  Cònsul  General  com  el  Cònsul  Honorari  a  Girona  van  transmetre  a  la  Sra.Mata  que  coneixien les activitats que Creu Roja a Torroella estava realitzant per atendre les necessitats  dels residents de parla anglesa així com també, que esperaven que es poguessin ampliar a les  zones  d’influència  d’altres  Assemblees  per  cobrir  les  creixents  necessitats  entre  els  milers  de  residents.  5 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 6. Cooperació Internacional Participem al cicle "Cinema i solidaritat” Cooperació Internacional Sota  la  premissa  que  la  sostenibilitat  no  només  és  un  concepte  ecològic,  si  no  un  concepte  econòmic  i  social,   l’Ajuntament  de  Girona  i  el  Cinema  Truffaut  ha  engegat  el  cicle  de  “Cinema  i  solidaritat”  d’enguany,  que  porta  a  reflexionar sobre el desenvolupament sostenible, entès com aquell tipus de desenvolupament que és capaç de satisfer les  necessitats actuals sense comprometre els recursos i les possibilitats de les futures generacions.  L’Àmbit de Cooperació Internacional de la Creu Roja a Girona, ha estat convidat a presentar en aquest cicle les pelicules  Salut Verda i Pobles harmonia, editades per aquesta institució.  La projecció va realitzar‐se el dimarts 31 de gener, on un auditori amb més de cinquanta assistents, a més de la projecció  prevista,  van  poder  saber  com  desenvolupa  la  Creu  Roja  els  seus  projectes  de  cooperació  internacional,  coneixer  els  països prioritaris, els projectes i programes que es desenvolupen a Bolívia i Equador.  Tancava  la  jornada  un  col∙loqui  obert  al  públic  on  es  va  fer  molta  incidència  en  els  dos  tipus  de  medicina,  la  cognoperateria i la biopirateria.  6 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 7. Captació de fons Nova campanya “Gràcies” Captació de fons Amb la campanya “Gràcies”, Creu Roja vol agrair a tots els socis i sòcies que, tot i la crisis econòmica, segueixin  donant suport a la institució humanitària.    Una de les primeres sòcies sorpreses amb aquesta campanya ha estat la Sra. Neus Virgili de Palamós, que el 12  de febrer rebia una calurós agraïment de mans del President de l’assemblea local de la Creu Roja a Palamós,  Ernest Pi i dels voluntaris i voluntàries  de la institució.  Campanya “Targeta Comerç” L’Obra Social “la Caixa”, l’Associació de Comerciants d’Olot i l’Associació  d’Hostalatge de la Garrotxa han tancat aquest mes de gener la Campanya Solidaria  de la Targeta Comerç d’aquesta entitat bancària.   La finalitat d’aquesta promoció ha estat destinar 1 euro per cada compra feta  amb aquesta targeta des del 30 de novembre de 2011 al 15 de gener de 2012 a  projectes socials d’entitats locals i així impulsar el comerç local.  La Campanya ha tingut com a beneficiaries les següents entitats : Càritas d’Olot,  Creu  Roja  d’Olot,  concretament  amb  la  campanya  de  recollida  de  joguines  i  Esplais de la Garrotxa L’import aportat en el conjunt d’aquestes associacions ha  estat de 4.500€.     7 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 8. Voluntariat Voluntariat Actes agraïment al voluntariat Aquest  començament  d’any  s’ha  dut  a  terme  diversos  actes  d’agraïment i de vida associativa amb el voluntariat de Creu Roja.  Un d’aquests ha estat el sopar de germanor de l’assemblea local  de  Creu  Roja  a  Palafrugell  on  es  van  reunir  uns  40  voluntaris  i  voluntàries    dels  diferents  àmbits  al  restaurant  El  Mural  de   Palafrugell.  A Girona, l’acte va consistir amb un berenar i la visualització d’un  vídeo  on  hi  havia  enregistrades  diferents  activitats  de  vida  associativa  organitzades  per  la  mateixa  assemblea.  Així  com  l’entrega  d’un  detall  d’agraïment  als  prop  de  20  voluntaris  i  voluntàries assistents.  8 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 9. Formació Formació Xerrada formativa al voluntariat de Protecció Civil de Bescanó Un grup de 25 alumnes de l’IES Narcís Xifra i Masmitjà  de Girona han visitat el Centre de Coordinació de la  Creu Roja. La visita està molt lligada amb el seu futur  professional, ja que tots ells són estudiants de primer  curs del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Emergències  Sanitàries.     La visita ha constat d’una explicació sobre el  funcionament del Centre de Coordinació i els seus  recursos tècnics, com ara la plataforma de  comunicacions, la d’informàtica i els sistemes de  seguretat. També s’han mostrat les funcions del  personal i dels projectes en curs remarcant  especialment els d’àmbit social.   Els cursos de primers auxilis de la Creu Roja, reconeguts pel Departament d’Ensenyament Els  cursos  de  primers  auxilis  de  la  Creu  Roja  a  Catalunya  es  consideren  cursos  de  formació  permanent  per  al  professorat  del  Departament  d’Ensenyament,  segons  la  resolució  signada  per  la  Direcció  General  d'Educació  Secundària Obligatòria i Batxillerat.   Així  doncs,  formen  part  del  Pla  de  Formació  Permanent  d’Ensenyament,  que  s’encarrega  de  millorar  la  pràctica  docent  a  partir  de  la  realització  de  diverses  activitats  formatives.  Amb  aquesta  finalitat,  el  Pla  potencia  la  col∙laboració  del  Departament  d’Ensenyament  amb  entitats  que,  a  través  de  la  seva  funció  social,  col∙laborin  en  l’actualització del coneixements del professorat.  Des de la Generalitat, es reconeixen els cursos d’Atenció Sanitària Immediata I i II del primer semestre de 2012, amb  durada  de  40  i  50  hores,  de  les  assemblees  locals  de:  Manresa,  Sant  Cugat  del  Vallès,  Terrassa,  Pineda  de  Mar,  Barcelona,  Molins  de  Rei,  Tarragona,  Deltebre,  Caldes  de  Montbui,  Vilafranca  del  Penedès,  Granollers,  Lleida,  Cerdanyola del Vallès, Hospitalet de Llobregat, Llançà, Santa Coloma de Farners, Palamós, Blanes i Girona.  Els cursos d’Atenció Sanitària Immediata presten formació per actuar davant situacions de risc o perill. Per poder  acollir‐se al reconeixement del Departament d’Ensenyament, cal que els alumnes hagin participat en un mínim del  80% de les hores lectives.  Al llarg dels anys, la Creu Roja ha ampliat les seves línies de formació i ja no només s’associa al camp de la salut i el  socors, sinó que s’ha especialitzat en la formació sobre intervenció social, pau i drets humans, cooperació i educació  en el lleure.  9 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 10. Prevenció i Socors Dispositiu Fred Febrer 2012 Prevenció i Socors El passat 1 de febrer, la Creu Roja posava a disposició de la Direcció General  de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya, els seus recursos operatius a  fi d’evitar o pal∙liar els efectes del fred entre els col∙lectius més vulnerables a  les  baixes  temperatures,  especialment  la  gent  gran  o  les  persones  sense  sostre.  Aquest  dispositiu  ha  estat  operatiu  fins  el  14  de  febrer,  amb  un  balanç  de  20.220  persones  ateses  arreu  de  Catalunya,  la  majoria  d’aquestes  atencions  (15.595) són trucades a les persones grans, de les quals 1.106 s’han fet des de  l’assemblea  provincial  de  Girona.  Aquestes  trucades  han  servit  per  reforçar  els consells sobre com prevenir els efectes del fred, però l’entitat continuarà  contactant  telefònicament  amb  les  persones  grans  a  partir  d’ara,  ja  que,  durant tot l’any, fa un seguiment individualitzat dels usuaris de telessistència i  d’altres serveis.   Mentre  s’han  mantingut  les  baixes  temperatures,  la  Creu  Roja  també  ha  reforçat les visites als domicilis de les persones grans i els ha repartit mantes,  estufes, roba d’abric, menjar, aigua o medicació, en cas de detectar aquesta  necessitat  durant  la  conversa  telefònica.  De  les  persones  que  reben  ajuda  bàsica de la Creu Roja, un 42% no pot mantenir la seva llar a una temperatura  adequada,  segons  el  primer  estudi  de  l’Observatori  de  Vulnerabilitat  de  la  Creu Roja a Catalunya (juliol 2011).   D’altra  banda,  la  Creu  Roja ha  desplegat operatius  per rastrejar  els  carrers  i  localitzar persones sense sostre per traslladar‐les, en cas que hi hagin accedit  voluntàriament, a 19 albergs habilitats amb aquesta finalitat.   Els  socorristes  de  la  Creu  Roja  també  ha  realitzat  1.859  recomanacions  al  conjunt de la ciutadania per prevenir els efectes del fred, ja sigui amb consells  al  carrer,  o  bé  repartint  tríptics  i  materials  informatius  en  diferents  establiments  i  equipaments  públics,  i  en  el  cas  de  Girona  s’han  desplaçat  a  l’aeroport  Girona‐Costa  Brava  per  atendre  els  viatgers  que  ho  necessitessin  davant la suspensió de vols.  A  més,  l’entitat  ha  comptat  de  forma  permanent  amb   2   places  d’acció  voluntària  a  les   sales   del  Centre  de  Coordinació  Operativa  de  Catalunya  (CECAT)  de  Barcelona  i  de  Reus  fins  aquest  mateix  matí.  A  hores  d’ara, la Direcció General de Protecció Civil ja ha tancat les alertes del Pla de  Protecció  Civil  de  Catalunya  per  onada  de  fred   (PROCICAT)  i  del  Pla  d’emergències per nevades (NEUCAT).  X Exhibició i demostració de vehicles i materials d’emergència a l’Estartit El diumenge 8 de gener de 2012 es va celebrar a l’Estartit, la desena edició  de  l’Exhibició  i  Demostració  de  Vehicles  i  Materials  dels  Cossos  de  Seguretat.  En  l’acte  hi  van  participar,  a  més  de  la  Local  de  Creu  Roja  a  Torroella  de  Montgrí,  Mossos  d’Esquadra,  Policia  Local,  GEAS  (Grupo  Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil), Bombers, Agència  Tributària, DYA, el SEM i el Consorci Hospitalari de Catalunya.   Els  mitjans  que  va  presentar  Creu  Roja  van  ser  material  de  l’ERIE  Alberg  i  Psicosocial, a més de material de Socors i Emergències amb la participació  d’un total d’11 voluntaris, de les assemblees locals de Torroella de Montgrí  i Girona.  Per  finalitzar  la  jornada,  es  realitzar  un  petit    simulacre  amb  el  rescat  de  varies persones accidentades.  10 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 11. Creu Roja Joventut Conta contes a Palafrugell El passat dissabte 11 de febrer al Centre de Mediació Social de Creu Roja Palafrugell es va fer una trobada amb els  nens  del  Pla  de  Barris,  que  a  banda  de  tallers  de  manualitats  per  el  carnaval  va  rebre  la  visita  de  la  Sra.  Olga  Cercós, conta contes que els va explicar les histories de Tintin.   Aquestes  i  d’altres  activitats  formen  part  del  projecte  dels  Centres  de  Mediació  Social,  serveis  pensats  per  els  nens i nenes que tenen famílies que estan en situació de risc social i que presenten mancances importants, tant a  nivell econòmic com afectiu i educatiu. L’objectiu principal és realitzar activitats socioeducatives que afavoreixin  l’educació i la integració d’aquest infants a la societat.  Projecte d’Educació per la Salut i Prevenció de Conductes Violentes Creu  Roja  Joventut  té  un  projecte  sobre  Educació  per  la  Salut  i  Prevenció  de  Conductes  Violentes en el que fan xerrades i tallers a diferents Instituts de la província de Girona. Són  tallers que treballen aquests dos gran blocs i que intenten donar la màxima infamació per  treballar la prevenció dels riscos que poden comportar.   Cada un d’aquest bloc té un seguit de tallers que es van portant a la pràctica arreu de la  província a través de les assemblees locals i comarcals de Creu Roja que s’hi adhereixen.   Amb  aquest  projecte  ens  vol  atendre  a  més  de  1.040  joves  i  adolescents  treballant  l’Educació per la Salut i a més de 330 joves treballant la Prevenció de Conductes Violentes.  Aquest mes de febrer s’han començat a portar a terme i es seguiran fent durant tot l’any.   11 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 12. Notícies Notícies Nova ambulància al Pla de l’Estany El dissabte 11 de febrer al migdia es va presentar la nova ambulància de Creu Roja Pla de l’Estany, a les instal∙lacions del  Club  Natació  Banyoles  amb  la  presència  del  president  d’aquesta  assemblea  comarcal,  Lluís  Hostench;  l’alcalde  de  Banyoles,  Miquel  Noguer;  el  president  del  Consell  Comarcal  del  Pla  de  l’Estany,  Jordi  Xargay;  el  doctor  Josep  Maria  Triadú,  alcaldes  del  Pla  de  l’Estany,  representants  del  cos  de  bombers,  mossos  d’esquadra,  entre  d’altres,  i  del  voluntariat d’aquesta intitució.  Aquesta unitat s’ha pagat utilitzant recursos propis de la Creu Roja del Pla de l’Estany, recursos que provenen de les  aportacions de l’Ajuntament de Banyoles, i dels Ajuntaments de la comarca del Pla de l’Estany i del Consell Comarcal,  de les aportacions dels socis i dels donatius.  L’ambulància  i  la  seva  dotació  estan  preparats  per  a  fer  front  a  les  emergències  més  diverses.  El  projecte  ha  estat  concebut  i  acordat  pensant  en  les  proves  esportives  i  els  diversos  actes  que  s’organitzen  al  Pla  de  l’Estany,  esdeveniments que tenen nivell internacional i unes exigències més elevades.  Durant l’acte de presentació el president de la Creu Roja del Pla de l’Estany, Lluís Hostench, ha manifestat que “és una  ambulància  adaptada  per  fer  preventius  dels  actes  i  de  les  proves  que  es  fan  al  Pla  de  l’Estany”.  Per  altar  banda,  l’alcalde  de  Banyoles,  Miquel  Noguer,  ha  destacat  que  “es  prestarà  un  millor  servei  a  Banyoles  i  a  tots  els  esdeveniments  de  la  ciutat  tant  lúdics,  esportius...  Cal  agrair,  a  part  de  les  administracions,  a  totes  les  empreses  privades i col∙laboradors que donen suport a la Creu Roja del Pla de l’Estany”. El president del Consell Comarcal del Pla  de l’Estany, Jordi Xargay, ha explicat que “suposarà una millora en cas d’emergència en els actes de la comarca i està  molt ben equipada amb els aparells d’última generació”.  12 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012
 • 13. A les xarxes, també, cada cop més a prop de les persones Totes les actuacions de les assemblees de la Creu Roja a la província de Girona 13 e-inform@’t - Butlletí 26 – Creu Roja Girona – Any 2012 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Caràcter Voluntari Unitat Universalitat