Butlleti 41

Creu Roja Girona
Creu Roja GironaCreu Roja Girona
e-inform@'t 
La Revista Digital de la Creu Roja a Girona 41 
Juliol 
Agost 
Núm. Any 201 4 
115500 aannyyss 
dd''aacccciióó hhuummaanniittaarriiaa 
RReessppoossttaa ddee CCrreeuu RRoojjaa aall bbrroott 
dd''EEbboollaa aa ''ÀÀffrriiccaa OOcccciiddeennttaall 
EEll SSoorrtteeiigg dd''OOrr ttooccaa aa GGii rroonnaa 
CCrreeuu RRoojjaa ss''aaddhheerreeiixx aa llaa 
xxaarrxxaa RREESSCCAATT dd''eemmeerrggèènncciieess 
4 Intervenció Social 
5 Cooperació Internacional 
6 Captació de Fons 
8 Voluntariat 
9 Prevenció i Socors 
1 1 Creu Roja Joventut
2 
© Creu Roja a Girona 
Edita: 
Creu Roja a Girona 
Àmbit d’Imatge i Comunicació 
c/Bonastruc de Porta 1 3 
1 7001 Girona 
comunicacio.gi@creuroja.org 
Direcció i maquetització: Carles Sureda 
Col4 labora: Francesc López , Xavier Alejo i els 
Comitès Locals i Comarcals de la Creu Roja a les 
comarques de Girona 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014
3 
Presentació 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
PPrreesseennttaacciióó
4 
Intervenció social 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
38 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
IInntteerrvveenncciióó SSoocciiaall 
Sortides amb les persones grans a Sant Feliu de Guíxols 
Caminant per la salut a Puigcerdà 
Incoporem un nou vehicle a Torroella de Montgrí 
Estem a sota l'ajuntament, a l'antigua acadèmia de 
música ­Telfs. 
972.88.05.47 // 609.15.75.11
5 
Cooperació 
Internacional 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
CCooooppeerraacciióó IInntteerrnnaacciioonnaall 
Resposta de Creu Roja al brot d'Ebola a l'Àfrica Occidental 
CCoonnssttrruucccciióó ddeell CCeennttrree ddee TTrraaccttaammeenntt ddee ll''EEbboollaa ddee CCrreeuu RRoojjaa aa 
KKeenneemmaa,, SSiieerrrraa LLeeoonnaa ©CCrruuzz RRoojjaa ddee SSiieerrrraa LLeeoonnaa
6 
Captació de Fons 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
CCaappttaacciióó ddee FFoonnss 
El Sorteig d'Or toca a Girona
7 
Captació de Fons 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
CCaappttaacciióó ddee FFoonnss 
Sant Cristòfol solidàri a l'Estartit
8 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
Voluntariat 
VVoolluunnttaarriiaatt 
Celebrem els 1 50 anys d'acció humanitària
9 
Prevenció i Socors 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
PPrreevveenncciióó ii SSooccoorrss 
Creu Roja s'adhereix a la Xarxa RESCAT d'emergències
10 
Prevenció i Socors 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
PPrreevveenncciióó ii SSooccoorrss 
Gràcies al Suport de Dipsalut, Creu Roja reforça el seu material d'emergències 
Creu Roja la Garrotxa preparada per atendre les Festes del Tura 201 4
11 
Creu Roja Joventut 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
CCrreeuu RRoojjaa JJoovveennttuutt 
Més de 3700 bolquers repartits a Sant Feliu de Guíxols 
40 infants audeixen del casal de Creu Roja a Santa Coloma de Farners
12 
e­inform@’ 
t ­Butlletí 
41 ­Creu 
Roja Girona ­Any 
2014 
Altres Notícies 
AAllttrreess NNoottíícciieess 
La Creu Roja a Girona adquireix un nou magatzem per a la millora de les seves activitats a la demarcació 
La Creu Roja a Girona adquireix un nou magatzem per a la millora de les seves activitats a la demarcació
A les xarxes, també, 
cada cop més a prop 
de les persones 
Totes les actuacions de les assemblees de 
la Creu Roja a la província de Girona 
Segueix-nos! 
Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat

Contenu connexe

Tendances(20)

Memòria 2013 Sta Coloma de FarnersMemòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
Creu Roja Girona212 vues
Banc de Queviures IgualadaBanc de Queviures Igualada
Banc de Queviures Igualada
Sílvia Soteras Gibert407 vues
Ens 89 - Desembre 2015Ens 89 - Desembre 2015
Ens 89 - Desembre 2015
Nou Santpolenc477 vues
Memòria 2012Memòria 2012
Memòria 2012
Picam422 vues
Solitud i vellesaSolitud i vellesa
Solitud i vellesa
Emma Vegas161 vues
Memòria creu roja masnou 2013Memòria creu roja masnou 2013
Memòria creu roja masnou 2013
Creu Roja a Catalunya503 vues
Butlletí Obert 19 - Salut IntegralButlletí Obert 19 - Salut Integral
Butlletí Obert 19 - Salut Integral
Fundacio Joan Salvador Gavina464 vues
Butlleti 34Butlleti 34
Butlleti 34
Creu Roja Girona536 vues
FSYC - I Jornada del Voluntariat de la Fundació Salut i ComunitatFSYC - I Jornada del Voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat
FSYC - I Jornada del Voluntariat de la Fundació Salut i Comunitat
FSYC - Fundación Salud y Comunidad686 vues
Pdf`s apresa tripticsPdf`s apresa triptics
Pdf`s apresa triptics
josep maria lopez carrillo251 vues
Article Revista DonaArticle Revista Dona
Article Revista Dona
osmarillac362 vues
Ajudem A Les Persones GransAjudem A Les Persones Grans
Ajudem A Les Persones Grans
Jordi Pellicer180 vues
Presentació El Jardinet dels GatsPresentació El Jardinet dels Gats
Presentació El Jardinet dels Gats
Comunicacio ejdg254 vues
Necessitem la vostra ajudaNecessitem la vostra ajuda
Necessitem la vostra ajuda
fundacioproajuda105 vues
Butlleti 36Butlleti 36
Butlleti 36
Creu Roja Girona1.1K vues

Similaire à Butlleti 41

Butlleti 24Butlleti 24
Butlleti 24Creu Roja Girona
963 vues15 diapositives
Comunicat 034-2011Comunicat 034-2011
Comunicat 034-2011Creu Roja Girona
132 vues2 diapositives
Butlleti 32Butlleti 32
Butlleti 32Creu Roja Girona
597 vues15 diapositives
Butlleti 25Butlleti 25
Butlleti 25Creu Roja Girona
281 vues14 diapositives

Similaire à Butlleti 41(20)

Butlleti 24Butlleti 24
Butlleti 24
Creu Roja Girona963 vues
Comunicat 034-2011Comunicat 034-2011
Comunicat 034-2011
Creu Roja Girona132 vues
Butlleti 32Butlleti 32
Butlleti 32
Creu Roja Girona597 vues
Butlleti 25Butlleti 25
Butlleti 25
Creu Roja Girona281 vues
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Sergio Martínez607 vues
Butlleti 27Butlleti 27
Butlleti 27
Creu Roja Girona419 vues
Diari del 6 de juny de 2014Diari del 6 de juny de 2014
Diari del 6 de juny de 2014
diarimes237 vues
MaratónMaratón
Maratón
Silvia Bolillo Bonancia178 vues
20131231 anuari del 2013 fet a sant feliu.pdf20131231 anuari del 2013 fet a sant feliu.pdf
20131231 anuari del 2013 fet a sant feliu.pdf
Jordi San José Buenaventura697 vues
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010
Memoria de Castellví Solidari de l'any 2010
Castellvi Solidari - Junts Podem306 vues
Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010
Memoria Castellví Solidari - Junts Podem 2010
Castellvi Solidari - Junts Podem315 vues
Butlleti 26Butlleti 26
Butlleti 26
Creu Roja Girona754 vues
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 cat
Montse de Paz314 vues
Butlleti 30Butlleti 30
Butlleti 30
Creu Roja Girona811 vues

Plus de Creu Roja Girona(14)

Dossier tancament platges2017Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017
Creu Roja Girona325 vues
Dossier premsa memòria 2016Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016
Creu Roja Girona123 vues
Dossier premsa memòria 2013Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013
Creu Roja Girona455 vues
Com hem de rentar-nos les mansCom hem de rentar-nos les mans
Com hem de rentar-nos les mans
Creu Roja Girona812 vues
Memoria 2013 triptic llançàMemoria 2013 triptic llançà
Memoria 2013 triptic llançà
Creu Roja Girona232 vues
Dossier tancament platges_2013Dossier tancament platges_2013
Dossier tancament platges_2013
Creu Roja Girona238 vues
Consells Onada calorConsells Onada calor
Consells Onada calor
Creu Roja Girona677 vues
Dossier platges 2013Dossier platges 2013
Dossier platges 2013
Creu Roja Girona537 vues
Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-girona
Creu Roja Girona399 vues
Monitors lleure2013Monitors lleure2013
Monitors lleure2013
Creu Roja Girona186 vues
Butlleti 31Butlleti 31
Butlleti 31
Creu Roja Girona705 vues
Memoria 2012 triptic llançàMemoria 2012 triptic llançà
Memoria 2012 triptic llançà
Creu Roja Girona141 vues
Diptic jornada coop i socorsDiptic jornada coop i socors
Diptic jornada coop i socors
Creu Roja Girona198 vues

Butlleti 41

 • 1. e-inform@'t La Revista Digital de la Creu Roja a Girona 41 Juliol Agost Núm. Any 201 4 115500 aannyyss dd''aacccciióó hhuummaanniittaarriiaa RReessppoossttaa ddee CCrreeuu RRoojjaa aall bbrroott dd''EEbboollaa aa ''ÀÀffrriiccaa OOcccciiddeennttaall EEll SSoorrtteeiigg dd''OOrr ttooccaa aa GGii rroonnaa CCrreeuu RRoojjaa ss''aaddhheerreeiixx aa llaa xxaarrxxaa RREESSCCAATT dd''eemmeerrggèènncciieess 4 Intervenció Social 5 Cooperació Internacional 6 Captació de Fons 8 Voluntariat 9 Prevenció i Socors 1 1 Creu Roja Joventut
 • 2. 2 © Creu Roja a Girona Edita: Creu Roja a Girona Àmbit d’Imatge i Comunicació c/Bonastruc de Porta 1 3 1 7001 Girona comunicacio.gi@creuroja.org Direcció i maquetització: Carles Sureda Col4 labora: Francesc López , Xavier Alejo i els Comitès Locals i Comarcals de la Creu Roja a les comarques de Girona e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014
 • 3. 3 Presentació e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 PPrreesseennttaacciióó
 • 4. 4 Intervenció social e­inform@’ t ­Butlletí 38 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 IInntteerrvveenncciióó SSoocciiaall Sortides amb les persones grans a Sant Feliu de Guíxols Caminant per la salut a Puigcerdà Incoporem un nou vehicle a Torroella de Montgrí Estem a sota l'ajuntament, a l'antigua acadèmia de música ­Telfs. 972.88.05.47 // 609.15.75.11
 • 5. 5 Cooperació Internacional e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 CCooooppeerraacciióó IInntteerrnnaacciioonnaall Resposta de Creu Roja al brot d'Ebola a l'Àfrica Occidental CCoonnssttrruucccciióó ddeell CCeennttrree ddee TTrraaccttaammeenntt ddee ll''EEbboollaa ddee CCrreeuu RRoojjaa aa KKeenneemmaa,, SSiieerrrraa LLeeoonnaa ©CCrruuzz RRoojjaa ddee SSiieerrrraa LLeeoonnaa
 • 6. 6 Captació de Fons e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 CCaappttaacciióó ddee FFoonnss El Sorteig d'Or toca a Girona
 • 7. 7 Captació de Fons e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 CCaappttaacciióó ddee FFoonnss Sant Cristòfol solidàri a l'Estartit
 • 8. 8 e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 Voluntariat VVoolluunnttaarriiaatt Celebrem els 1 50 anys d'acció humanitària
 • 9. 9 Prevenció i Socors e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 PPrreevveenncciióó ii SSooccoorrss Creu Roja s'adhereix a la Xarxa RESCAT d'emergències
 • 10. 10 Prevenció i Socors e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 PPrreevveenncciióó ii SSooccoorrss Gràcies al Suport de Dipsalut, Creu Roja reforça el seu material d'emergències Creu Roja la Garrotxa preparada per atendre les Festes del Tura 201 4
 • 11. 11 Creu Roja Joventut e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 CCrreeuu RRoojjaa JJoovveennttuutt Més de 3700 bolquers repartits a Sant Feliu de Guíxols 40 infants audeixen del casal de Creu Roja a Santa Coloma de Farners
 • 12. 12 e­inform@’ t ­Butlletí 41 ­Creu Roja Girona ­Any 2014 Altres Notícies AAllttrreess NNoottíícciieess La Creu Roja a Girona adquireix un nou magatzem per a la millora de les seves activitats a la demarcació La Creu Roja a Girona adquireix un nou magatzem per a la millora de les seves activitats a la demarcació
 • 13. A les xarxes, també, cada cop més a prop de les persones Totes les actuacions de les assemblees de la Creu Roja a la província de Girona Segueix-nos! Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat