Dossier premsa memòria 2016

Creu Roja Girona
Creu Roja GironaCreu Roja Girona
1
memòria
#memoria2016
memòria 20162
La Missió
“Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els
àmbits estatal i internacional a través d’accions de caràcter
preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament,
realitzades essencialment per voluntariat.”
La Visió
“La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció
voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals
des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de
desastres i emergències, a problemes socials, de salut i
mediambientals”
memòria 20163
SUMARI
1. El suport social de la Creu Roja
2. Acció de la Creu Roja davant la crisi
a) Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
b) Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat
c) Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors
3. Com ho hem fet
memòria 20164
1. El suport social a la Creu Roja
memòria 20165
2.313 Persones
55,64% Dones
44,36% Homes
Persones voluntàries
199 Persones
55,56% Dones
44,44% Homes
Equip Tècnic
26.163 Persones
54,23% Dones
42,41% Homes
3,36% Empreses
Socis i Sòcies
a la demarcació de Girona
1. Suport social a la Creu Roja
185 municipis amb
projectes de Creu Roja
18 assemblees
locals i comarcals
34 punts de
presència
Organització i presència
memòria 20166
Persones Voluntàries
1. Suport social a la Creu Roja
memòria 20167
Persones i Empreses sòcies
1. Suport social a la Creu Roja
memòria 20168
memòria 20169
Enguany, s’han tancat fins a 263 acords, convenis i
subvencions, 52 més que l'any anterior, destacant
especialment el creixement en els convenis amb Ajuntaments,
Consells Comarcals i altres entitats del territori.
Destaquen els acords amb empreses de tots tipus arreu de la
demarcació, que possibiliten les pràctiques formatives no
laborals de nombroses persones que la Creu Roja atén des
dels seus projectes d'ocupació.
Del total dels acords signats, 141 han estat amb entitats de
caràcter públic i 122 amb entitats privades.
Acords, Convenis i Subvencions
1. Suport social a la Creu Roja
memòria 201610
2. Acció de la Creu Roja davant la crisi
67.798
Persones
ateses
112.564
Intervencions
realitzades
Respecte
2015
4%
memòria 201611
2. Acció de la Creu Roja davant la crisi
a Atenció a persones en situació d’extrema
vulnerabilitat
b Atenció a altres col·lectius amb especial
vulnerabilitat
c Accions de formació, sensibilització,
prevenció i socors, difusió, captació
memòria 201612
a Atenció a persones en situació d’extrema
vulnerabilitat
memòria 201613
 L’Atenció urgent a les necessitats bàsiques: projecte
que dóna suport a les unitats familiars que per l’efecte de
la crisi socioeconòmica, es troben en situació vulnerable.
Un projecte centrat en donar cobertura a les necessitats
bàsiques d’alimentació, despeses de subministraments o
productes sanitaris.
 Aquest 2016 la Creu Roja i el Col·legi oficial d’Òptics i
Optometristes de Catalunya van subscriure un conveni de
col·laboració per tal d’atendre a les persones amb
problemes òptics i en situació de vulnerabilitat. A la
demarcació de Girona, han estat 10 les òptiques
adherides.
L’atenció urgent a les necessitats bàsiques
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
memòria 201614
 Persones sense llar: a través de les sortides
setmanals realitzades per les Unitats
d’Emergència Social (UES) atenem des de fa
cinc anys a les persones que viuen al carrer,
per després portar a terme les activitats de
coordinació des de l’oficina amb tots els
organismes del territori per revertir els
processos de dessocialització que han patit
vivint al carrer.
 La prevenció a l’exclusió residencial es centra
en l’habitatge treballant l’orientació i la mediació
social per tal d’aconseguir un habitatge digne i
estable. Per portar-ho a terme, s’ha treballat de
manera individual, moltes vegades reforçant amb
ajuts de lloguer i, de manera grupal, per tal de
treballar competències per una millor gestió dels
recursos, i alhora potenciar la creació de xarxes.
Persones sense llar
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
memòria 201615
 Projecte Aliments UE: la Creu Roja a
Girona, porta a terme la distribució a la
província de Girona dels Aliments de la UE. A
part del repartiment dels aliments, porta a
terme la gestió del programa operatiu.
 Aquest 2016 s’ha complementat amb la
distribució de fulletons Informatius sobre les
mesures d’acompanyament de les persones
més vulnerables.
Projecte Aliments UE
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
memòria 201616
 Realitzem el suport de les unitats familiars, amb
infants i joves a càrrec, per aconseguir que tinguin
una igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació.
 El #Menjarsalinsti pretén garantir una alimentació
saludable a estudiants de secundària en situació
vulnerable.
 La Creu Roja, a través de diferents projectes, pretén
ajudar a complementar el pagament del material
escolar (llibres, material didàctic, sortides, vestuari
escolar…). Una ajuda puntual, però molt important
per cadascuna d’aquestes famílies.
 Finalment, totes aquestes accions queden
contemplades a través d’uns seguiments i
orientacions educatives, que tant s’ofereixen a les
famílies com als joves.
Infància en risc
Projectes d’igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
memòria 201617
 Realitzem el suport de les unitats familiars, amb
infants i joves a càrrec, per aconseguir que tinguin
una igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació.
 El #Menjarsalinsti pretén garantir una alimentació
saludable a estudiants de secundària en situació
vulnerable.
 La Creu Roja, a través de diferents projectes, pretén
ajudar a complementar el pagament del material
escolar (llibres, material didàctic, sortides, vestuari
escolar…). Una ajuda puntual, però molt important
per cadascuna d’aquestes famílies.
 Finalment, totes aquestes accions queden
contemplades a través d’uns seguiments i
orientacions educatives, que tant s’ofereixen a les
famílies com als joves.
Infància en risc
Projectes d’igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
memòria 201618
 Projecte d'infants nouvinguts que es
desenvolupa a Palafrugell i ha atès a 10 nenes i 7
nens d’entre 8 i 10 anys.
 Inclusió Social de nens i nenes (INS) per a
infants de Girona i Santa Coloma de Farners de 6 a
14 anys on el voluntariat de Creu Roja Joventut els
ajuda a potenciar les seves habilitats personals,
treballar els valors i fer activitats per promoure
hàbits saludables.
 Intervenció familiar amb infància en risc social
on es recolza a les famílies amb menors a càrrec,
especialment aquelles que presenten situació de
vulnerabilitat amb les seves funcions de criança i
socialització
 Promoció de l’Èxit Escolar, on els nens i nenes
reben suport educatiu dinamitzat pel voluntariat de
Creu Roja Joventut, s’ha ampliat a les assemblees
de Camprodon, Ripoll, Palafrugell, Santa Coloma
de Farners i La Garrotxa.
Infància en risc
Projectes socioeducatius
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
memòria 201619
 La Joguina Educativa es desenvolupa a 15 assemblees de les comarques de Girona, on el voluntariat
de Creu Roja Joventut, anima a la població per tal de col·laborar amb la Campanya de Joguines pels
infants en situació de risc.
 Aquest any s’han realitzat activitats per infants i famílies per aconseguir fer una gran recollida de
joguines.
 L’altre objectiu del projecte és sensibilitzar a la població sobre el valor educatiu del joc, per això s’han
realitzat xerrades, tallers i activitats en centres educatius.
Infància en risc
Campanya de Joguines
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
memòria 201620
Programes d’ocupació
Atenció a persones en situació
d’extrema vulnerabilitat
 El Pla d'Ocupació de Creu Roja ha estat present en bona part del territori gironí i més de
1.300 persones han participat en les diferents actuacions.
 Les dones representen més del 50% i han d’afrontar encara avui més dificultats per accedir a
una feina, igual que les persones immigrades i refugiades, els joves amb baixa qualificació i
persones aturades de llarga durada majors de 45 anys.
 El Pla d'Ocupació és una eina que treballa amb les persones més vulnerables i les vincula
amb el mercat laboral.
memòria 201621
b Atenció a altres col·lectius amb especial
vulnerabilitat
memòria 201622
 Acompanyem a les persones grans en el seu procés d’envelliment fomentant la seva seguretat,
autonomia, atenció a la seva salut i la seva implicació social.
 Les principals línies d’actuació de la Creu Roja en l’àmbit de la gent gran són les següents:
Persones grans i en situació
de dependència
Atenció a altres col·lectius amb
especial vulnerabilitat
Serveis d’atenció permanent
Atenció a les persones cuidadores no
professionals de gent gran amb dependència
Actuacions per promoure l’envelliment saludable
Atenció a situacions de soledat i promoció de la
relació amb l’entorn
Promoció de l’autonomia i ajuda a les activitats
bàsiques de la vida diària
memòria 201623
Treballem al costat de les persones amb més risc d’exclusió social
 Acollida, atenció i assessorament per dones en situació de precarietat.
 Tallers “Violència, tolerància zero”.
 El Servei ATENPRO (Atenció i Protecció)
Dones en dificultat social
Atenció a altres col·lectius amb
especial vulnerabilitat
memòria 201624
 Hem reforçat el projecte adreçat a joves estrangers no acompanyats entre 14 i 21 anys.
 Els sol·licitants d’asil atesos al 2015 han augmentat i la tendència és a l’alça, atenent a 96 sol·licitants
d’asil i refugiats, bàsicament d’Ucraïna, Síria, Hondures i Nigèria.
 Les persones estrangeres ateses per Creu Roja estan en risc d’exclusió social, per això treballem per
afavorir-ne la integració i la sensibilització envers el col·lectiu.
Persones immigrades i refugiades
Atenció a altres col·lectius amb
especial vulnerabilitat
memòria 201625
c Accions de formació, sensibilització,
prevenció i socors, difusió, captació
memòria 201626
50 accions de difusió
2 membres xarxa promotors
principis i valors
Promoció i educació per la salut,
col·laboracions Banc de Sang, Centre
de reconeixement mèdic
5.401 persones
Preventius terrestres
Preventius aquàtics
Intervenció en emergències
Salvament marítim
9.593 persones ateses
8.824 intervencions
Educació ambiental
Infància hospitalitzada i ludoteques
Prevenció conductes violentes
INS, Reforç escolar
Campanya de joguines
10.200 persones
Per la intervenció
Per la població en general
Per la participació i la inclusió social
Pel desenvolupament institucional
3.156 persones formades
266 cursos
Comunicació interna i externa, Butlletí
digital, Xarxes socials
1.269 aparicions a mitjans comunicació
1.692
Seguidors
2.324
Seguidors
3 accions de cooperació al
desenvolupament
2 activitats de sensibilització d’acció
local, educació pel desenvolupament.
45.100€ d’aportacions realitzades per
ajuntaments
Gabinet Dret Internacional
i Drets Humans
Formació
Socors i Emergències
Comunicació i Imatge
SalutCooperació Internacional
Creu Roja Joventut
memòria 201627
3. Com ho hem fet
memòria 201628
 En relació al pressupost per l'exercici 2016, els
ingressos s'han incrementat en un 9,08% respecte
els previstos i les despeses ho han fet en un 5,42%,
millorant el marge del resultat final de l'exercici. No
s'han realitzat totes les inversions previstes, malgrat
que s'ha executat quasi un 70% de les mateixes,
destacant l'adquisició d'un local per ampliar la seu de
la Creu Roja a Palamós, l'adquisició de quatre
vehicles de transport adaptat, dues ambulàncies i dos
turismes, la inversió informàtica o en la xarxa de
telecomunicacions o l'ampliació del magatzem
provincial, entre altres..
Dades econòmiques
3. Com ho hem fet possible?
memòria 201629
Programes de lluita contra la pobresa 912.212,61 €
Programes Ocupació 501.011,53 €
Total 1.413.224,14 €
Atenció menors amb famílies en dificultat social,
promoció de l’èxit escolar de nens/es, reforç escolar,
alimentació estiu, ajudes anticrisi econòmica, projecte
suport a l’alimentació infantil, espais i punts de suport
a famílies, prestacions llamamiento, centres de
medicació social, suport social en situacions de
vulnerabilitat, aliments UE, aliments per la solidaritat,
persones amb dificultats socials
Programes de lluita contra la pobresa
Emplea Redes, puentes hacia el empleo, incorpora La
Caixa, Activació i acompanyament, requalificació
parats llarga durada, taller de competències bàsiques
per l’ocupació, aprenent treballant, itineraris
horitzontals de joves amb l’empresa.
Programes d’ocupació
2016
Respecte despesa
total activitat
24,15%
Dades econòmiques
Programes de lluita contra la pobresa
i exclusió social
3. Com ho hem fet possible?
memòria 201630
Dades econòmiques
3. Com ho hem fet possible?
memòria 201631
www.creuroja.org 972 22 22 22
Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Voluntariat
Unitat
Universalitat
CreuRojaGirona
1 sur 31

Recommandé

Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMontse de Paz
314 vues6 diapositives
Memòria 2015 FCFSMemòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFSosmarillac
219 vues12 diapositives
Butlleti 36Butlleti 36
Butlleti 36Creu Roja Girona
1.1K vues13 diapositives

Contenu connexe

Tendances(20)

Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-girona
Creu Roja Girona399 vues
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C208 vues
Memoria de la Fundació 2013Memoria de la Fundació 2013
Memoria de la Fundació 2013
Fundacio Joan Salvador Gavina1.3K vues
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Sergio Martínez607 vues
Memòria de la Fundació 2014Memòria de la Fundació 2014
Memòria de la Fundació 2014
Fundacio Joan Salvador Gavina3.8K vues
Memòria 2013 Sta Coloma de FarnersMemòria 2013 Sta Coloma de Farners
Memòria 2013 Sta Coloma de Farners
Creu Roja Girona212 vues
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Castellvi Solidari - Junts Podem84 vues
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts PodemMemoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Memoria Activitats 2009 Castellvi Solidari - Junts Podem
Castellvi Solidari - Junts Podem223 vues
Butlletí Obert 22 - Els adolescentsButlletí Obert 22 - Els adolescents
Butlletí Obert 22 - Els adolescents
Fundacio Joan Salvador Gavina2.2K vues
Butlletí Obert 19 - Salut IntegralButlletí Obert 19 - Salut Integral
Butlletí Obert 19 - Salut Integral
Fundacio Joan Salvador Gavina464 vues
Dossier premsa memòria 2013Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013
Creu Roja Girona455 vues
Butlleti 26Butlleti 26
Butlleti 26
Creu Roja Girona754 vues
Presentació memòria 2016 Creu Roja a CatalunyaPresentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Presentació memòria 2016 Creu Roja a Catalunya
Creu Roja a Catalunya643 vues
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)
Memòria Castellví Solidari - Junts Podem (any 2003)
Castellvi Solidari - Junts Podem253 vues

Similaire à Dossier premsa memòria 2016(20)

Memòria Creu Roja Catalunya 2020Memòria Creu Roja Catalunya 2020
Memòria Creu Roja Catalunya 2020
Creu Roja a Catalunya120 vues
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Creu Roja a Catalunya74 vues
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C129 vues
Memòria creu roja masnou 2013Memòria creu roja masnou 2013
Memòria creu roja masnou 2013
Creu Roja a Catalunya503 vues
Butlleti 24Butlleti 24
Butlleti 24
Creu Roja Girona963 vues
Memoria anual 2018Memoria anual 2018
Memoria anual 2018
Fundacio Joan Salvador Gavina94 vues
Cap infant sense colònies 2013Cap infant sense colònies 2013
Cap infant sense colònies 2013
Fundacio Pere Tarres244 vues
Memoria 2017Memoria 2017
Memoria 2017
Fundacio Joan Salvador Gavina5.4K vues
Butlleti 33Butlleti 33
Butlleti 33
Creu Roja Girona694 vues
Memoria creurojagirona2011Memoria creurojagirona2011
Memoria creurojagirona2011
Xavier Alejo454 vues
Memòria creu roja girona 2011Memòria creu roja girona 2011
Memòria creu roja girona 2011
Creu Roja Girona798 vues
Butlleti 31Butlleti 31
Butlleti 31
Creu Roja Girona705 vues
Memòria de la Fundació - 2011/2012Memòria de la Fundació - 2011/2012
Memòria de la Fundació - 2011/2012
Fundacio Joan Salvador Gavina866 vues

Plus de Creu Roja Girona(20)

Dossier tancament platges2017Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017
Creu Roja Girona325 vues
Dossier platges Creu Roja 2015Dossier platges Creu Roja 2015
Dossier platges Creu Roja 2015
Creu Roja Girona548 vues
Butlleti 41Butlleti 41
Butlleti 41
Creu Roja Girona418 vues
Memòria 2013 FigueresMemòria 2013 Figueres
Memòria 2013 Figueres
Creu Roja Girona317 vues
Memòria Comitè Local Girona 2013Memòria Comitè Local Girona 2013
Memòria Comitè Local Girona 2013
Creu Roja Girona208 vues
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013
Creu Roja Girona172 vues
Com hem de rentar-nos les mansCom hem de rentar-nos les mans
Com hem de rentar-nos les mans
Creu Roja Girona812 vues
Memoria 2013 triptic llançàMemoria 2013 triptic llançà
Memoria 2013 triptic llançà
Creu Roja Girona232 vues
Dossier tancament platges_2013Dossier tancament platges_2013
Dossier tancament platges_2013
Creu Roja Girona238 vues
Consells Onada calorConsells Onada calor
Consells Onada calor
Creu Roja Girona677 vues
Butlleti 34Butlleti 34
Butlleti 34
Creu Roja Girona536 vues
Dossier platges 2013Dossier platges 2013
Dossier platges 2013
Creu Roja Girona537 vues
Butlleti 32Butlleti 32
Butlleti 32
Creu Roja Girona597 vues
Monitors lleure2013Monitors lleure2013
Monitors lleure2013
Creu Roja Girona186 vues
Memoria 2012 triptic llançàMemoria 2012 triptic llançà
Memoria 2012 triptic llançà
Creu Roja Girona141 vues

Dossier premsa memòria 2016

 • 2. memòria 20162 La Missió “Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat.” La Visió “La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals”
 • 3. memòria 20163 SUMARI 1. El suport social de la Creu Roja 2. Acció de la Creu Roja davant la crisi a) Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat b) Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat c) Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors 3. Com ho hem fet
 • 4. memòria 20164 1. El suport social a la Creu Roja
 • 5. memòria 20165 2.313 Persones 55,64% Dones 44,36% Homes Persones voluntàries 199 Persones 55,56% Dones 44,44% Homes Equip Tècnic 26.163 Persones 54,23% Dones 42,41% Homes 3,36% Empreses Socis i Sòcies a la demarcació de Girona 1. Suport social a la Creu Roja 185 municipis amb projectes de Creu Roja 18 assemblees locals i comarcals 34 punts de presència Organització i presència
 • 6. memòria 20166 Persones Voluntàries 1. Suport social a la Creu Roja
 • 7. memòria 20167 Persones i Empreses sòcies 1. Suport social a la Creu Roja
 • 9. memòria 20169 Enguany, s’han tancat fins a 263 acords, convenis i subvencions, 52 més que l'any anterior, destacant especialment el creixement en els convenis amb Ajuntaments, Consells Comarcals i altres entitats del territori. Destaquen els acords amb empreses de tots tipus arreu de la demarcació, que possibiliten les pràctiques formatives no laborals de nombroses persones que la Creu Roja atén des dels seus projectes d'ocupació. Del total dels acords signats, 141 han estat amb entitats de caràcter públic i 122 amb entitats privades. Acords, Convenis i Subvencions 1. Suport social a la Creu Roja
 • 10. memòria 201610 2. Acció de la Creu Roja davant la crisi 67.798 Persones ateses 112.564 Intervencions realitzades Respecte 2015 4%
 • 11. memòria 201611 2. Acció de la Creu Roja davant la crisi a Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat b Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat c Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors, difusió, captació
 • 12. memòria 201612 a Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 13. memòria 201613  L’Atenció urgent a les necessitats bàsiques: projecte que dóna suport a les unitats familiars que per l’efecte de la crisi socioeconòmica, es troben en situació vulnerable. Un projecte centrat en donar cobertura a les necessitats bàsiques d’alimentació, despeses de subministraments o productes sanitaris.  Aquest 2016 la Creu Roja i el Col·legi oficial d’Òptics i Optometristes de Catalunya van subscriure un conveni de col·laboració per tal d’atendre a les persones amb problemes òptics i en situació de vulnerabilitat. A la demarcació de Girona, han estat 10 les òptiques adherides. L’atenció urgent a les necessitats bàsiques Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 14. memòria 201614  Persones sense llar: a través de les sortides setmanals realitzades per les Unitats d’Emergència Social (UES) atenem des de fa cinc anys a les persones que viuen al carrer, per després portar a terme les activitats de coordinació des de l’oficina amb tots els organismes del territori per revertir els processos de dessocialització que han patit vivint al carrer.  La prevenció a l’exclusió residencial es centra en l’habitatge treballant l’orientació i la mediació social per tal d’aconseguir un habitatge digne i estable. Per portar-ho a terme, s’ha treballat de manera individual, moltes vegades reforçant amb ajuts de lloguer i, de manera grupal, per tal de treballar competències per una millor gestió dels recursos, i alhora potenciar la creació de xarxes. Persones sense llar Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 15. memòria 201615  Projecte Aliments UE: la Creu Roja a Girona, porta a terme la distribució a la província de Girona dels Aliments de la UE. A part del repartiment dels aliments, porta a terme la gestió del programa operatiu.  Aquest 2016 s’ha complementat amb la distribució de fulletons Informatius sobre les mesures d’acompanyament de les persones més vulnerables. Projecte Aliments UE Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 16. memòria 201616  Realitzem el suport de les unitats familiars, amb infants i joves a càrrec, per aconseguir que tinguin una igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació.  El #Menjarsalinsti pretén garantir una alimentació saludable a estudiants de secundària en situació vulnerable.  La Creu Roja, a través de diferents projectes, pretén ajudar a complementar el pagament del material escolar (llibres, material didàctic, sortides, vestuari escolar…). Una ajuda puntual, però molt important per cadascuna d’aquestes famílies.  Finalment, totes aquestes accions queden contemplades a través d’uns seguiments i orientacions educatives, que tant s’ofereixen a les famílies com als joves. Infància en risc Projectes d’igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 17. memòria 201617  Realitzem el suport de les unitats familiars, amb infants i joves a càrrec, per aconseguir que tinguin una igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació.  El #Menjarsalinsti pretén garantir una alimentació saludable a estudiants de secundària en situació vulnerable.  La Creu Roja, a través de diferents projectes, pretén ajudar a complementar el pagament del material escolar (llibres, material didàctic, sortides, vestuari escolar…). Una ajuda puntual, però molt important per cadascuna d’aquestes famílies.  Finalment, totes aquestes accions queden contemplades a través d’uns seguiments i orientacions educatives, que tant s’ofereixen a les famílies com als joves. Infància en risc Projectes d’igualtat d’oportunitats a l’accés a l’educació Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 18. memòria 201618  Projecte d'infants nouvinguts que es desenvolupa a Palafrugell i ha atès a 10 nenes i 7 nens d’entre 8 i 10 anys.  Inclusió Social de nens i nenes (INS) per a infants de Girona i Santa Coloma de Farners de 6 a 14 anys on el voluntariat de Creu Roja Joventut els ajuda a potenciar les seves habilitats personals, treballar els valors i fer activitats per promoure hàbits saludables.  Intervenció familiar amb infància en risc social on es recolza a les famílies amb menors a càrrec, especialment aquelles que presenten situació de vulnerabilitat amb les seves funcions de criança i socialització  Promoció de l’Èxit Escolar, on els nens i nenes reben suport educatiu dinamitzat pel voluntariat de Creu Roja Joventut, s’ha ampliat a les assemblees de Camprodon, Ripoll, Palafrugell, Santa Coloma de Farners i La Garrotxa. Infància en risc Projectes socioeducatius Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 19. memòria 201619  La Joguina Educativa es desenvolupa a 15 assemblees de les comarques de Girona, on el voluntariat de Creu Roja Joventut, anima a la població per tal de col·laborar amb la Campanya de Joguines pels infants en situació de risc.  Aquest any s’han realitzat activitats per infants i famílies per aconseguir fer una gran recollida de joguines.  L’altre objectiu del projecte és sensibilitzar a la població sobre el valor educatiu del joc, per això s’han realitzat xerrades, tallers i activitats en centres educatius. Infància en risc Campanya de Joguines Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 20. memòria 201620 Programes d’ocupació Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat  El Pla d'Ocupació de Creu Roja ha estat present en bona part del territori gironí i més de 1.300 persones han participat en les diferents actuacions.  Les dones representen més del 50% i han d’afrontar encara avui més dificultats per accedir a una feina, igual que les persones immigrades i refugiades, els joves amb baixa qualificació i persones aturades de llarga durada majors de 45 anys.  El Pla d'Ocupació és una eina que treballa amb les persones més vulnerables i les vincula amb el mercat laboral.
 • 21. memòria 201621 b Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat
 • 22. memòria 201622  Acompanyem a les persones grans en el seu procés d’envelliment fomentant la seva seguretat, autonomia, atenció a la seva salut i la seva implicació social.  Les principals línies d’actuació de la Creu Roja en l’àmbit de la gent gran són les següents: Persones grans i en situació de dependència Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Serveis d’atenció permanent Atenció a les persones cuidadores no professionals de gent gran amb dependència Actuacions per promoure l’envelliment saludable Atenció a situacions de soledat i promoció de la relació amb l’entorn Promoció de l’autonomia i ajuda a les activitats bàsiques de la vida diària
 • 23. memòria 201623 Treballem al costat de les persones amb més risc d’exclusió social  Acollida, atenció i assessorament per dones en situació de precarietat.  Tallers “Violència, tolerància zero”.  El Servei ATENPRO (Atenció i Protecció) Dones en dificultat social Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat
 • 24. memòria 201624  Hem reforçat el projecte adreçat a joves estrangers no acompanyats entre 14 i 21 anys.  Els sol·licitants d’asil atesos al 2015 han augmentat i la tendència és a l’alça, atenent a 96 sol·licitants d’asil i refugiats, bàsicament d’Ucraïna, Síria, Hondures i Nigèria.  Les persones estrangeres ateses per Creu Roja estan en risc d’exclusió social, per això treballem per afavorir-ne la integració i la sensibilització envers el col·lectiu. Persones immigrades i refugiades Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat
 • 25. memòria 201625 c Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors, difusió, captació
 • 26. memòria 201626 50 accions de difusió 2 membres xarxa promotors principis i valors Promoció i educació per la salut, col·laboracions Banc de Sang, Centre de reconeixement mèdic 5.401 persones Preventius terrestres Preventius aquàtics Intervenció en emergències Salvament marítim 9.593 persones ateses 8.824 intervencions Educació ambiental Infància hospitalitzada i ludoteques Prevenció conductes violentes INS, Reforç escolar Campanya de joguines 10.200 persones Per la intervenció Per la població en general Per la participació i la inclusió social Pel desenvolupament institucional 3.156 persones formades 266 cursos Comunicació interna i externa, Butlletí digital, Xarxes socials 1.269 aparicions a mitjans comunicació 1.692 Seguidors 2.324 Seguidors 3 accions de cooperació al desenvolupament 2 activitats de sensibilització d’acció local, educació pel desenvolupament. 45.100€ d’aportacions realitzades per ajuntaments Gabinet Dret Internacional i Drets Humans Formació Socors i Emergències Comunicació i Imatge SalutCooperació Internacional Creu Roja Joventut
 • 28. memòria 201628  En relació al pressupost per l'exercici 2016, els ingressos s'han incrementat en un 9,08% respecte els previstos i les despeses ho han fet en un 5,42%, millorant el marge del resultat final de l'exercici. No s'han realitzat totes les inversions previstes, malgrat que s'ha executat quasi un 70% de les mateixes, destacant l'adquisició d'un local per ampliar la seu de la Creu Roja a Palamós, l'adquisició de quatre vehicles de transport adaptat, dues ambulàncies i dos turismes, la inversió informàtica o en la xarxa de telecomunicacions o l'ampliació del magatzem provincial, entre altres.. Dades econòmiques 3. Com ho hem fet possible?
 • 29. memòria 201629 Programes de lluita contra la pobresa 912.212,61 € Programes Ocupació 501.011,53 € Total 1.413.224,14 € Atenció menors amb famílies en dificultat social, promoció de l’èxit escolar de nens/es, reforç escolar, alimentació estiu, ajudes anticrisi econòmica, projecte suport a l’alimentació infantil, espais i punts de suport a famílies, prestacions llamamiento, centres de medicació social, suport social en situacions de vulnerabilitat, aliments UE, aliments per la solidaritat, persones amb dificultats socials Programes de lluita contra la pobresa Emplea Redes, puentes hacia el empleo, incorpora La Caixa, Activació i acompanyament, requalificació parats llarga durada, taller de competències bàsiques per l’ocupació, aprenent treballant, itineraris horitzontals de joves amb l’empresa. Programes d’ocupació 2016 Respecte despesa total activitat 24,15% Dades econòmiques Programes de lluita contra la pobresa i exclusió social 3. Com ho hem fet possible?
 • 30. memòria 201630 Dades econòmiques 3. Com ho hem fet possible?
 • 31. memòria 201631 www.creuroja.org 972 22 22 22 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat CreuRojaGirona