Dossier premsa memòria d'activitats 2015

Creu Roja Girona
Creu Roja GironaCreu Roja Girona
1
memòria
2015
#memoria2015
memòria 20152
La Missió
“Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els
àmbits estatal i internacional a través d’accions de caràcter
preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament,
realitzades essencialment per voluntariat.”
La Visió
“La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció
voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals
des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de
desastres i emergències, a problemes socials, de salut i
mediambientals”
memòria 20153
SUMARI
1. El suport social de la Creu Roja
2. Acció de la Creu Roja davant la crisi
a) Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
b) Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat
c) Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors
3. Com ho hem fet
memòria 20154
1. El suport social a la Creu Roja
2.394 Persones
54,22% Dones
45,78% Homes
Persones voluntàries
172 Persones
55,56% Dones
44,44% Homes
Equip Tècnic
25.728 Persones
53,66% Dones
42,81% Homes
3,53% Empreses
Socis i Sòcies
65.292
Persones
ateses
memòria 20155
14 assemblees locals
2 assemblees comarcals
2 delegacions
1 assemblea provincial
Organització interna
30 Punts de presència
18 Assemblees locals
i comarcals
Presència al territori
195 municipis amb
projectes de Creu Roja
memòria 20156
1. El suport social a la Creu Roja
1.298
Dones
1.096
Homes
2.372
2.600 2.593
2.394
2012 2013 2014 2015
Evolució Persones Voluntàries
Respecte
2014
-8%
2.394
Persones
Voluntàries
memòria 20157
1. El suport social a la Creu Roja
23.658
24.193
24.913
25.728
2012 2013 2014 2015
Evolució Persones Sòcies
13.806
Dones
908
Empreses
11.014
Homes25.728
Persones
Sòcies
Respecte
2014
3,27%
memòria 20158
1. El suport social a la Creu Roja
Durant l’any 2015, la Creu Roja a Girona ha establert 211 acords, convenis o subvencions amb
institucions i entitats públiques i privades de tot tipus, 14 més que l’any 2014.
El gruix principal, com ve essent habitual en els últims exercicis, ha estat el dels convenis que possibiliten
les pràctiques formatives no laborals dels participants dels nostres projectes de l’àmbit d’ocupació.
La Creu Roja manté convenis amb administracions públiques i d’altres entitats per desenvolupar activitats
socials i solidàries conjuntament i treballar en xarxa.
Respecte
2014
7%
memòria 20159
Accions de formació, sensibilització,
prevenció i socors, difusió, captació
2. L’Acció de la Creu Roja a Girona
Atenció a altres col·lectius amb
especial vulnerabilitat
Atenció a persones en situació d’extrema
vulnerabilitat
memòria 201510
2. L’Acció de la Creu Roja a Girona
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
memòria 201511
 Creu Roja ha reforçat el seu model d’atenció a les persones a través
d’una nova metodologia (MAP), per tal de millorar el coneixement de
les situacions que presenten i reforçar l'eficàcia de les respostes.
 Durant el 2015, aquesta nova metodologia de treball, s’ha aplicat a
tots els programes d’intervenció social de totes les oficines de la
província de Girona. Això ens permet treballar les necessitats de
les persones transversalment, i alhora potenciar un pla de
treball que els ajudi a sortir de la situació de vulnerabilitat que
es troben.
 El MAP, no només és una metodologia per treballar amb les
persones, sinó que ens serveix per detectar noves necessitats del
territori, i per tant, orientar el nostre treball i esforç amb nous
projectes, per donar resposta a aquestes necessitats.
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat MAP
Model d’atenció a les persones
memòria 201512
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 Projecte Atenció a les Necessitats Bàsiques: projecte
que dona suport a les unitats familiars que per l’efecte de
la crisi socioeconòmica, es troben en situació vulnerable.
Treballem amb la persona a través d’un suport individual i
grupal, per tal de millorar la situació de salut emocional
que estan patint. Portem a terme diferents prestacions per
cobrir les necessitats bàsiques de les persones
(alimentació, higiene, subministraments,....)
Atenció a les necessitats bàsiques
2.016
Persones ateses
6.401 Kits d’higiene i
alimentació distribuïts
277 Ajuts de
subministraments
119 Participants als tallers
d’apoderament
Targetes prepagament
2.503 Targetes distribuïdes
735 Famílies ateses
Atenció a les necessitats bàsiques
memòria 201513
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 Persones sense llar: Primer cas de Housing First,
treball coordinat i amb xarxa amb les altres entitats
que treballen amb el col·lectiu (CAS Teresa ferrer, La
Sopa i Salut Mental). Establiment de plans de treball
per revertir la desocialització de les persones sense
llar de la demarcació. Les UES per establir vincles
de confiança amb les persones que estan en
situació de carrer perquè sàpiguen que Creu Roja
sempre estarà allà per quan decideixin iniciar
aquests processos.
Persones sense llar
136 Persones ateses
al carrer
116 Persones amb
seguiment a oficina
951 Intervencions
Persones sense llar
memòria 201514
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Kits socials de Creu Roja
Bolquers 5.846 5835
Neteja de la Llar 189 278
Bàsic Nadó 0 30
Higiènic Nadó 17 90
Higiènic Home/Dona 282 20
Alimentació nadó 48 116
Alimentació Fam. 3 29
TOTAL kits 6.385 6.401
Usuaris 1.615 1.724
Tipologia 2014 2015
6.401
Kits repartits
10
Assemblees participants
63.990€
Destinats a la compra
Kits socials
memòria 201515
 Projecte Prevenció a l’Exclusió Residencial:
Aquest projecte es centre en l’habitatge. Durant
el 2015, hem treballat la mediació social per tal
d’aconseguir un habitatge estable i digna. Per
aconseguir-ho hem treballat de manera
individual, moltes vegades reforçant amb ajuts
de lloguer, i de manera grupal, per tal de treballar
les competències per una millor gestió dels
recursos, i alhora potenciar la creació de xarxes
 Projecte Aliments UE: La Creu Roja és una
de les gestores del programa d’aliments de
la UE, que es desenvolupa a Catalunya i la
resta de l’Estat, per adjudicació del Fons
Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del
Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient, que n’és el responsable a arreu de
l’Estat.
 La institució humanitària distribueix aliments
entre les entitats adherides al programa, que
després els reparteixen als beneficiaris.
18.509
Persones beneficiades
1.025.575
Quilos / Litres
465
Persones ateses
121
Ajuts al lloguer
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Prevenció Exclusió Residencial
Projecte Aliments UE
Prevenció exclusió residencial
Aliments UE
memòria 201516
13
Infants beneficiats
6
Famílies ateses
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
1
Centre Escolar
53
Infants beneficiats
33
Famílies ateses
Beques menjador
#Menjarsalinsti
340
Infants beneficiats
Material escolar
Infància en risc
Projectes d’alimentació infantil a l’escola
530
Infants beneficiats
Berenars Infància
memòria 201517
 Projecte d'infants nouvinguts que es
desenvolupa només a Palafrugell i que té per
objectiu facilitar l'acollida al municipi de menors que
han arribat al territori a través de processos de
reagrupament familiar.
 Centres de Mediació Social (CMS): activitats per
fomentar l’èxit escolar, potenciant les habilitats
personals, la cura de la pròpia salut i el lleure per
infants en risc.
 Atenció a Menors de famílies en dificultat
social: entrevistes individuals, activitats, tallers i
grups de suport per pares i mares amb infants en
situació de vulnerabilitat per millorar les seves
capacitats, donant recursos per la criança i la
educació.
 Els projectes de promoció de l’Èxit Escolar:
promouen activitats per tal que els menors en risc
social millorin el seu rendiment escolar així com les
seves opcions d'oci i temps lliure, habilitats socials i
comunicatives i la seva salut.
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Infància en risc
Projectes Socioeducatius
127 participants
Centres Mediació Social
74 famílies ateses
Atenció a menors de
famílies dificultat social
220 infants i joves
Èxit escolar
memòria 201518
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Infància en risc
Campanya de Joguines
8.204
Joguines repartides
3.935
Infants atesos
15
Assemblees participants
198
Persones voluntàries
205 Empreses
Col·laboradores
 La campanya contempla la recollida de joguina nova i la seva distribució als infants en situació de
vulnerabilitat.
 A més, la campanya té l’objectiu de sensibilitzar a la població de la importància de la joguina com
element educatiu i de creixement saludable de l’infant.
memòria 201519
84 Empreses
col·laboradores
Taxa
d’inserció
46%
47%
Dones
53%
Homes
Respecte 201412%
520
Dones
618
Homes
1.138
Persones
Espais d’informació laboral
178
Dones
216
Homes
Projectes d’inserció laboral
634
Dones
755
Homes
1.389
Persones
Total persones ateses
Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Programes d’Ocupació
Majors de 45 anys, famílies amb tots els
membres a l’atur i joves en situació
vulnerable com a col·lectius prioritaris
de l’àmbit d’ocupació de Creu Roja
El total no es correspon amb la suma de les persones ateses en les
dues categories, perquè hi ha participants que s’han beneficiat de
varis serveis.
394
Persones
memòria 201520
2. L’Acció de la Creu Roja a Girona
Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat
memòria 201521
La prioritat de Creu Roja és l’atenció a les persones grans més soles, amb menys xarxa familiar i social
de recolzament, amb més dificultats per sortir de casa sense companyia i per afrontar les tasques més
bàsiques de la vida diària.
Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Persones grans i en situació
de dependència
2.445 Programes de suport a
domicili
1.234 Serveis d’atenció
permanent
2.357 Participació i relació
amb l’entorn
204 Accions adreçades a
persones cuidadores
Persones ateses
memòria 201522
100 Acollida, atenció i
assessorament
300 Programa AtemPro
34 Tallers de “Violència,
tolerància cero”
 El programa “Dones en dificultat social” està
dirigit a dones en situació d'especial
precarietat, especialment dones víctimes de
violència de gènere, però també altres
col·lectius, tenint com a objectius fonamentals
generar un espai propi d'acollida, atenció i
assessorament específic.
 El programa contempla 3 projectes específics:
 Acollida, atenció i assessorament per dones en
situació de precarietat
 Tallers “Violència, tolerància cero”.
 Atenció i Protecció (AtenPro).
Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Dones en dificultat social
memòria 201523
 Hem reforçat el projecte adreçat a joves
estrangers no acompanyats entre 14 i 21
anys.
 Els sol·licitants d’asil atesos al 2015 han
augmentat i la tendència és a l’alça, atenent a
96 sol·licitants d’asil i refugiats, bàsicament
d’Ucraïna, Síria, Hondures i Nigèria.
 Les persones estrangeres ateses per Creu
Roja estan en risc d’exclusió social, per això
treballem per afavorir-ne la integració i la
sensibilització envers el col·lectiu.
Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Persones immigrades i refugiades
1.739
Persones immigrades
96 Persones sol·licitants
asil i refugiats
32 Menors estrangers no
acompanyats
memòria 201524
2. L’Acció de la Creu Roja a Girona
Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors, difusió i
captació
memòria 201525
50 accions de difusió
2 membres xarxa promotors
principis i valors
Promoció i educació per la salut,
col·laboracions Banc de Sang, Centre
de reconeixement mèdic
3.606 persones
Preventius terrestres
Preventius aquàtics
Intervenció en emergències
Salvament marítim
9.739 persones ateses
4.047 intervencions
Educació ambiental
Infància hospitalitzada i ludoteques
Prevenció conductes violentes
CMS, Reforç escolar
Campanya de joguines
10.756 persones
Per la intervenció
Per la població en general
Per la participació i la inclusió social
Pel desenvolupament institucional
3.607 persones formades
352 cursos
Comunicació interna i externa, Butlletí
digital, Xarxes socials
1.487 aparicions a mitjans comunicació
1.456 Fans 2.025 Seguidors
Accions de formació, sensibilització ,prevenció i socors
3 accions de cooperació al
desenvolupament
2 activitats de sensibilització d’acció
local, educació pel desenvolupament.
45.100€ d’aportacions realitzades per
ajuntaments
Gabinet Dret Internacional
i Drets Humans
Formació
Socors i Emergències
Comunicació i Imatge
SalutCooperació Internacional
Creu Roja Joventut
memòria 201526
3. Com ho hem fet?
Dades econòmiques
 En relació al pressupost previst pel 2015, les despeses realitzades s’han incrementat un
10,69%, essencialment per l’increment d’activitats adreçades als projectes de pobresa i
ocupació, entre d’altres.
 Pel que fa als ingressos realitzats, s’han incrementat un 20,48% en relació als previstos en el
pressupost anual, essencialment per l’increment en la captació de recursos, l’increment de les
subvencions i una herència rebuda per part de la Creu Roja a Palamós.
 Pel que fa al capítol de les inversions, cal destacar les efectuades aquest 2015 per a
l’adquisició d’un local que haurà d’ubicar la futura seu de la Creu Roja a Santa Coloma de
Farners, per a l’adquisició de vehicles ambulàncies i de transport adaptat i per a l’adequació de
la xarxa de telecomunicacions provincial i la xarxa informàtica de la Institució a les comarques.
Pressupost exercici 2015
Pressupostat Realitzat Diferència
Ingressos 6.685.657,12 8.054.896,61 1.369.239,49
Despeses 6.555.283,72 7.256.421,05 701.137,33
Inversió 721.421,45 703.449,95 -17.971,50
memòria 201527
3. Com ho hem fet?
Dades econòmiques
Programes de lluita contra la pobresa 855.408,54 €
Programes Ocupació 405.829,17 €
Total 1.261.237,71 €
Programes de lluita contra la pobresa i exclusió social
Atenció menors amb famílies en dificultat social,
promoció de l’èxit escolar de nens/es, reforç escolar,
alimentació estiu, ajudes anticrisi econòmica, projecte
suport a l’alimentació infantil, espais i punts de suport
a famílies, prestacions llamamiento, centres de
medicació social, suport social en situacions de
vulnerabilitat, aliments UE, aliments per la solidaritat,
persones amb dificultats socials
Programes de lluita contra la pobresa
Emplea Redes, puentes hacia el empleo, incorpora La
Caixa, Activació i acompanyament, requalificació
parats llarga durada, taller de competències bàsiques
per l’ocupació, aprenent treballant, itineraris
horitzontals de joves amb l’empresa.
Programes d’ocupació
2015
Respecte despesa
total activitat
22,75%
memòria 201528
3. Com ho hem fet?
Procedència dels recursos (8.054.896,61€ d’ingressos)
memòria 201529
memòria 201530
www.creuroja.org 972 22 22 22
Humanitat
Imparcialitat
Neutralitat
Independència
Voluntariat
Unitat
Universalitat
CreuRojaGirona
1 sur 30

Recommandé

Dossier premsa memòria 2016 par
Dossier premsa memòria 2016Dossier premsa memòria 2016
Dossier premsa memòria 2016Creu Roja Girona
123 vues31 diapositives
Resum_memòria_2012-girona par
Resum_memòria_2012-gironaResum_memòria_2012-girona
Resum_memòria_2012-gironaCreu Roja Girona
399 vues26 diapositives
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona par
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaMemòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a Girona
Memòria executiva 2014 Comitè Local de la Creu Roja a GironaCreu Roja Girona
300 vues2 diapositives
Memoria 2014 Creu Roja a Terrassa par
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaMemoria 2014 Creu Roja a Terrassa
Memoria 2014 Creu Roja a TerrassaSergio Martínez
607 vues21 diapositives
Dossier premsa memòria 2013 par
Dossier premsa memòria 2013Dossier premsa memòria 2013
Dossier premsa memòria 2013Creu Roja Girona
455 vues22 diapositives
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona par
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaPresentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat Barcelona
Presentació Memòria 2013 Creu Roja ciutat BarcelonaCreu Roja a Catalunya
435 vues15 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Memoria arsis 2015 cat par
Memoria arsis 2015 catMemoria arsis 2015 cat
Memoria arsis 2015 catMontse de Paz
314 vues6 diapositives
Butlleti 32 par
Butlleti 32Butlleti 32
Butlleti 32Creu Roja Girona
597 vues15 diapositives
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric par
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricPrograma CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricJosep A. Frias
399 vues28 diapositives
Memoria 2016 par
Memoria 2016Memoria 2016
Memoria 2016Fundacio Joan Salvador Gavina
1.1K vues28 diapositives
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017 par
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017Memòria Atenció Precoç Solidària 2017
Memòria Atenció Precoç Solidària 2017Castellvi Solidari - Junts Podem
84 vues37 diapositives
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària par
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitàriaCampanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitàriaPonenciesASPCAT
49 vues13 diapositives

Tendances(20)

Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric par Josep A. Frias
Programa CiU eleccions 2015 | HostalricPrograma CiU eleccions 2015 | Hostalric
Programa CiU eleccions 2015 | Hostalric
Josep A. Frias399 vues
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària par PonenciesASPCAT
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitàriaCampanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
Campanya de la fruita durant la pandèmia: resposta comunitària
PonenciesASPCAT49 vues
Memòria 2015 FCFS par osmarillac
Memòria 2015 FCFSMemòria 2015 FCFS
Memòria 2015 FCFS
osmarillac219 vues
Memòria Fundació ARSIS 2016 par Montse de Paz
Memòria Fundació ARSIS 2016 Memòria Fundació ARSIS 2016
Memòria Fundació ARSIS 2016
Montse de Paz185 vues
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ... par Creu Roja a Catalunya
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...
2ª Jornada Bones Pràctiques de la Creu Roja a Catalunya. Presentació Susanna ...

En vedette

EL GRUP D'INTERVENCIÓ par
EL GRUP D'INTERVENCIÓEL GRUP D'INTERVENCIÓ
EL GRUP D'INTERVENCIÓRosaura Rous
356 vues19 diapositives
Pla d'autonomia par
Pla d'autonomiaPla d'autonomia
Pla d'autonomiaRosaura Rous
365 vues29 diapositives
Projectes d’intervenció social amb infància par
Projectes d’intervenció social amb infànciaProjectes d’intervenció social amb infància
Projectes d’intervenció social amb infànciaCreu Roja Girona
581 vues7 diapositives
Las virtudes par
Las virtudesLas virtudes
Las virtudesAle Staforelli
569 vues8 diapositives
Metodología Proyecto Social Media par
Metodología Proyecto Social MediaMetodología Proyecto Social Media
Metodología Proyecto Social MediaJaime Sanabria Cansado
2.3K vues20 diapositives
Elaboracion proyectos comunitarios par
Elaboracion proyectos comunitariosElaboracion proyectos comunitarios
Elaboracion proyectos comunitariosLesly Belisle
159.4K vues27 diapositives

En vedette(7)

Similaire à Dossier premsa memòria d'activitats 2015

Memòria Creu Roja Catalunya 2020 par
Memòria Creu Roja Catalunya 2020Memòria Creu Roja Catalunya 2020
Memòria Creu Roja Catalunya 2020Creu Roja a Catalunya
121 vues19 diapositives
Memòria Creu Roja Catalunya 2019 par
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Memòria Creu Roja Catalunya 2019
Memòria Creu Roja Catalunya 2019Creu Roja a Catalunya
74 vues32 diapositives
Memoria Blanes 2013 par
Memoria Blanes 2013Memoria Blanes 2013
Memoria Blanes 2013Creu Roja Girona
172 vues2 diapositives
Cruzrojamemòria 2012 par
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012C C
129 vues2 diapositives
Memòria 2013 Figueres par
Memòria 2013 FigueresMemòria 2013 Figueres
Memòria 2013 FigueresCreu Roja Girona
317 vues2 diapositives
Memoria 2015 par
Memoria 2015Memoria 2015
Memoria 2015Fundacio Joan Salvador Gavina
881 vues13 diapositives

Similaire à Dossier premsa memòria d'activitats 2015 (20)

Cruzrojamemòria 2012 par C C
Cruzrojamemòria 2012Cruzrojamemòria 2012
Cruzrojamemòria 2012
C C129 vues
Memoria creurojagirona2011 par Xavier Alejo
Memoria creurojagirona2011Memoria creurojagirona2011
Memoria creurojagirona2011
Xavier Alejo454 vues
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015 par Dipsalut
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
El butlletí de Dipsalut nº 12, Des 2014 - Mar 2015
Dipsalut549 vues
Presentació memòria 2013 serveis socials par Premsa Sant Cugat
Presentació memòria 2013 serveis socials Presentació memòria 2013 serveis socials
Presentació memòria 2013 serveis socials
Cap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere Tarrés par Fundació Pere Tarrés
Cap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere TarrésCap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere Tarrés
Cap infant sense colònies. Dossier de premsa | Fundació Pere Tarrés
Dossier de premsa campanya de joguines 2012 2013 par CruzRojaSantFeliiu
Dossier de premsa campanya de joguines 2012 2013Dossier de premsa campanya de joguines 2012 2013
Dossier de premsa campanya de joguines 2012 2013
CruzRojaSantFeliiu3.2K vues

Plus de Creu Roja Girona

Dossier tancament platges2017 par
Dossier tancament platges2017Dossier tancament platges2017
Dossier tancament platges2017Creu Roja Girona
325 vues10 diapositives
Presentació 9e estudi Observatori a Girona par
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaCreu Roja Girona
237 vues27 diapositives
Dossier platges Creu Roja 2015 par
Dossier platges Creu Roja 2015Dossier platges Creu Roja 2015
Dossier platges Creu Roja 2015Creu Roja Girona
548 vues16 diapositives
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona par
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -GironaCreu Roja Girona
568 vues26 diapositives
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona par
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable gironaCreu Roja Girona
443 vues26 diapositives
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona par
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaCreu Roja Girona
436 vues28 diapositives

Plus de Creu Roja Girona(18)

Presentació 9e estudi Observatori a Girona par Creu Roja Girona
Presentació 9e estudi Observatori a GironaPresentació 9e estudi Observatori a Girona
Presentació 9e estudi Observatori a Girona
Creu Roja Girona237 vues
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona par Creu Roja Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable -Girona
Creu Roja Girona568 vues
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona par Creu Roja Girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
8è informe l'accés de la infància a l'alimentació saludable girona
Creu Roja Girona443 vues
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona par Creu Roja Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a GironaPresentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Presentació 7è estudi Observatori Vulnerabilitat a Girona
Creu Roja Girona436 vues

Dossier premsa memòria d'activitats 2015

 • 2. memòria 20152 La Missió “Ser cada cop més a prop de les persones vulnerables en els àmbits estatal i internacional a través d’accions de caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de desenvolupament, realitzades essencialment per voluntariat.” La Visió “La Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà respostes integrals des d’una perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals”
 • 3. memòria 20153 SUMARI 1. El suport social de la Creu Roja 2. Acció de la Creu Roja davant la crisi a) Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat b) Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat c) Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors 3. Com ho hem fet
 • 4. memòria 20154 1. El suport social a la Creu Roja 2.394 Persones 54,22% Dones 45,78% Homes Persones voluntàries 172 Persones 55,56% Dones 44,44% Homes Equip Tècnic 25.728 Persones 53,66% Dones 42,81% Homes 3,53% Empreses Socis i Sòcies 65.292 Persones ateses
 • 5. memòria 20155 14 assemblees locals 2 assemblees comarcals 2 delegacions 1 assemblea provincial Organització interna 30 Punts de presència 18 Assemblees locals i comarcals Presència al territori 195 municipis amb projectes de Creu Roja
 • 6. memòria 20156 1. El suport social a la Creu Roja 1.298 Dones 1.096 Homes 2.372 2.600 2.593 2.394 2012 2013 2014 2015 Evolució Persones Voluntàries Respecte 2014 -8% 2.394 Persones Voluntàries
 • 7. memòria 20157 1. El suport social a la Creu Roja 23.658 24.193 24.913 25.728 2012 2013 2014 2015 Evolució Persones Sòcies 13.806 Dones 908 Empreses 11.014 Homes25.728 Persones Sòcies Respecte 2014 3,27%
 • 8. memòria 20158 1. El suport social a la Creu Roja Durant l’any 2015, la Creu Roja a Girona ha establert 211 acords, convenis o subvencions amb institucions i entitats públiques i privades de tot tipus, 14 més que l’any 2014. El gruix principal, com ve essent habitual en els últims exercicis, ha estat el dels convenis que possibiliten les pràctiques formatives no laborals dels participants dels nostres projectes de l’àmbit d’ocupació. La Creu Roja manté convenis amb administracions públiques i d’altres entitats per desenvolupar activitats socials i solidàries conjuntament i treballar en xarxa. Respecte 2014 7%
 • 9. memòria 20159 Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors, difusió, captació 2. L’Acció de la Creu Roja a Girona Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 10. memòria 201510 2. L’Acció de la Creu Roja a Girona Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat
 • 11. memòria 201511  Creu Roja ha reforçat el seu model d’atenció a les persones a través d’una nova metodologia (MAP), per tal de millorar el coneixement de les situacions que presenten i reforçar l'eficàcia de les respostes.  Durant el 2015, aquesta nova metodologia de treball, s’ha aplicat a tots els programes d’intervenció social de totes les oficines de la província de Girona. Això ens permet treballar les necessitats de les persones transversalment, i alhora potenciar un pla de treball que els ajudi a sortir de la situació de vulnerabilitat que es troben.  El MAP, no només és una metodologia per treballar amb les persones, sinó que ens serveix per detectar noves necessitats del territori, i per tant, orientar el nostre treball i esforç amb nous projectes, per donar resposta a aquestes necessitats. Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat MAP Model d’atenció a les persones
 • 12. memòria 201512 Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat  Projecte Atenció a les Necessitats Bàsiques: projecte que dona suport a les unitats familiars que per l’efecte de la crisi socioeconòmica, es troben en situació vulnerable. Treballem amb la persona a través d’un suport individual i grupal, per tal de millorar la situació de salut emocional que estan patint. Portem a terme diferents prestacions per cobrir les necessitats bàsiques de les persones (alimentació, higiene, subministraments,....) Atenció a les necessitats bàsiques 2.016 Persones ateses 6.401 Kits d’higiene i alimentació distribuïts 277 Ajuts de subministraments 119 Participants als tallers d’apoderament Targetes prepagament 2.503 Targetes distribuïdes 735 Famílies ateses Atenció a les necessitats bàsiques
 • 13. memòria 201513 Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat  Persones sense llar: Primer cas de Housing First, treball coordinat i amb xarxa amb les altres entitats que treballen amb el col·lectiu (CAS Teresa ferrer, La Sopa i Salut Mental). Establiment de plans de treball per revertir la desocialització de les persones sense llar de la demarcació. Les UES per establir vincles de confiança amb les persones que estan en situació de carrer perquè sàpiguen que Creu Roja sempre estarà allà per quan decideixin iniciar aquests processos. Persones sense llar 136 Persones ateses al carrer 116 Persones amb seguiment a oficina 951 Intervencions Persones sense llar
 • 14. memòria 201514 Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Kits socials de Creu Roja Bolquers 5.846 5835 Neteja de la Llar 189 278 Bàsic Nadó 0 30 Higiènic Nadó 17 90 Higiènic Home/Dona 282 20 Alimentació nadó 48 116 Alimentació Fam. 3 29 TOTAL kits 6.385 6.401 Usuaris 1.615 1.724 Tipologia 2014 2015 6.401 Kits repartits 10 Assemblees participants 63.990€ Destinats a la compra Kits socials
 • 15. memòria 201515  Projecte Prevenció a l’Exclusió Residencial: Aquest projecte es centre en l’habitatge. Durant el 2015, hem treballat la mediació social per tal d’aconseguir un habitatge estable i digna. Per aconseguir-ho hem treballat de manera individual, moltes vegades reforçant amb ajuts de lloguer, i de manera grupal, per tal de treballar les competències per una millor gestió dels recursos, i alhora potenciar la creació de xarxes  Projecte Aliments UE: La Creu Roja és una de les gestores del programa d’aliments de la UE, que es desenvolupa a Catalunya i la resta de l’Estat, per adjudicació del Fons Espanyol de Garantia Agrària (FEGA) del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient, que n’és el responsable a arreu de l’Estat.  La institució humanitària distribueix aliments entre les entitats adherides al programa, que després els reparteixen als beneficiaris. 18.509 Persones beneficiades 1.025.575 Quilos / Litres 465 Persones ateses 121 Ajuts al lloguer Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Prevenció Exclusió Residencial Projecte Aliments UE Prevenció exclusió residencial Aliments UE
 • 16. memòria 201516 13 Infants beneficiats 6 Famílies ateses Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat 1 Centre Escolar 53 Infants beneficiats 33 Famílies ateses Beques menjador #Menjarsalinsti 340 Infants beneficiats Material escolar Infància en risc Projectes d’alimentació infantil a l’escola 530 Infants beneficiats Berenars Infància
 • 17. memòria 201517  Projecte d'infants nouvinguts que es desenvolupa només a Palafrugell i que té per objectiu facilitar l'acollida al municipi de menors que han arribat al territori a través de processos de reagrupament familiar.  Centres de Mediació Social (CMS): activitats per fomentar l’èxit escolar, potenciant les habilitats personals, la cura de la pròpia salut i el lleure per infants en risc.  Atenció a Menors de famílies en dificultat social: entrevistes individuals, activitats, tallers i grups de suport per pares i mares amb infants en situació de vulnerabilitat per millorar les seves capacitats, donant recursos per la criança i la educació.  Els projectes de promoció de l’Èxit Escolar: promouen activitats per tal que els menors en risc social millorin el seu rendiment escolar així com les seves opcions d'oci i temps lliure, habilitats socials i comunicatives i la seva salut. Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Infància en risc Projectes Socioeducatius 127 participants Centres Mediació Social 74 famílies ateses Atenció a menors de famílies dificultat social 220 infants i joves Èxit escolar
 • 18. memòria 201518 Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Infància en risc Campanya de Joguines 8.204 Joguines repartides 3.935 Infants atesos 15 Assemblees participants 198 Persones voluntàries 205 Empreses Col·laboradores  La campanya contempla la recollida de joguina nova i la seva distribució als infants en situació de vulnerabilitat.  A més, la campanya té l’objectiu de sensibilitzar a la població de la importància de la joguina com element educatiu i de creixement saludable de l’infant.
 • 19. memòria 201519 84 Empreses col·laboradores Taxa d’inserció 46% 47% Dones 53% Homes Respecte 201412% 520 Dones 618 Homes 1.138 Persones Espais d’informació laboral 178 Dones 216 Homes Projectes d’inserció laboral 634 Dones 755 Homes 1.389 Persones Total persones ateses Atenció a persones en situació d’extrema vulnerabilitat Programes d’Ocupació Majors de 45 anys, famílies amb tots els membres a l’atur i joves en situació vulnerable com a col·lectius prioritaris de l’àmbit d’ocupació de Creu Roja El total no es correspon amb la suma de les persones ateses en les dues categories, perquè hi ha participants que s’han beneficiat de varis serveis. 394 Persones
 • 20. memòria 201520 2. L’Acció de la Creu Roja a Girona Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat
 • 21. memòria 201521 La prioritat de Creu Roja és l’atenció a les persones grans més soles, amb menys xarxa familiar i social de recolzament, amb més dificultats per sortir de casa sense companyia i per afrontar les tasques més bàsiques de la vida diària. Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Persones grans i en situació de dependència 2.445 Programes de suport a domicili 1.234 Serveis d’atenció permanent 2.357 Participació i relació amb l’entorn 204 Accions adreçades a persones cuidadores Persones ateses
 • 22. memòria 201522 100 Acollida, atenció i assessorament 300 Programa AtemPro 34 Tallers de “Violència, tolerància cero”  El programa “Dones en dificultat social” està dirigit a dones en situació d'especial precarietat, especialment dones víctimes de violència de gènere, però també altres col·lectius, tenint com a objectius fonamentals generar un espai propi d'acollida, atenció i assessorament específic.  El programa contempla 3 projectes específics:  Acollida, atenció i assessorament per dones en situació de precarietat  Tallers “Violència, tolerància cero”.  Atenció i Protecció (AtenPro). Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Dones en dificultat social
 • 23. memòria 201523  Hem reforçat el projecte adreçat a joves estrangers no acompanyats entre 14 i 21 anys.  Els sol·licitants d’asil atesos al 2015 han augmentat i la tendència és a l’alça, atenent a 96 sol·licitants d’asil i refugiats, bàsicament d’Ucraïna, Síria, Hondures i Nigèria.  Les persones estrangeres ateses per Creu Roja estan en risc d’exclusió social, per això treballem per afavorir-ne la integració i la sensibilització envers el col·lectiu. Atenció a altres col·lectius amb especial vulnerabilitat Persones immigrades i refugiades 1.739 Persones immigrades 96 Persones sol·licitants asil i refugiats 32 Menors estrangers no acompanyats
 • 24. memòria 201524 2. L’Acció de la Creu Roja a Girona Accions de formació, sensibilització, prevenció i socors, difusió i captació
 • 25. memòria 201525 50 accions de difusió 2 membres xarxa promotors principis i valors Promoció i educació per la salut, col·laboracions Banc de Sang, Centre de reconeixement mèdic 3.606 persones Preventius terrestres Preventius aquàtics Intervenció en emergències Salvament marítim 9.739 persones ateses 4.047 intervencions Educació ambiental Infància hospitalitzada i ludoteques Prevenció conductes violentes CMS, Reforç escolar Campanya de joguines 10.756 persones Per la intervenció Per la població en general Per la participació i la inclusió social Pel desenvolupament institucional 3.607 persones formades 352 cursos Comunicació interna i externa, Butlletí digital, Xarxes socials 1.487 aparicions a mitjans comunicació 1.456 Fans 2.025 Seguidors Accions de formació, sensibilització ,prevenció i socors 3 accions de cooperació al desenvolupament 2 activitats de sensibilització d’acció local, educació pel desenvolupament. 45.100€ d’aportacions realitzades per ajuntaments Gabinet Dret Internacional i Drets Humans Formació Socors i Emergències Comunicació i Imatge SalutCooperació Internacional Creu Roja Joventut
 • 26. memòria 201526 3. Com ho hem fet? Dades econòmiques  En relació al pressupost previst pel 2015, les despeses realitzades s’han incrementat un 10,69%, essencialment per l’increment d’activitats adreçades als projectes de pobresa i ocupació, entre d’altres.  Pel que fa als ingressos realitzats, s’han incrementat un 20,48% en relació als previstos en el pressupost anual, essencialment per l’increment en la captació de recursos, l’increment de les subvencions i una herència rebuda per part de la Creu Roja a Palamós.  Pel que fa al capítol de les inversions, cal destacar les efectuades aquest 2015 per a l’adquisició d’un local que haurà d’ubicar la futura seu de la Creu Roja a Santa Coloma de Farners, per a l’adquisició de vehicles ambulàncies i de transport adaptat i per a l’adequació de la xarxa de telecomunicacions provincial i la xarxa informàtica de la Institució a les comarques. Pressupost exercici 2015 Pressupostat Realitzat Diferència Ingressos 6.685.657,12 8.054.896,61 1.369.239,49 Despeses 6.555.283,72 7.256.421,05 701.137,33 Inversió 721.421,45 703.449,95 -17.971,50
 • 27. memòria 201527 3. Com ho hem fet? Dades econòmiques Programes de lluita contra la pobresa 855.408,54 € Programes Ocupació 405.829,17 € Total 1.261.237,71 € Programes de lluita contra la pobresa i exclusió social Atenció menors amb famílies en dificultat social, promoció de l’èxit escolar de nens/es, reforç escolar, alimentació estiu, ajudes anticrisi econòmica, projecte suport a l’alimentació infantil, espais i punts de suport a famílies, prestacions llamamiento, centres de medicació social, suport social en situacions de vulnerabilitat, aliments UE, aliments per la solidaritat, persones amb dificultats socials Programes de lluita contra la pobresa Emplea Redes, puentes hacia el empleo, incorpora La Caixa, Activació i acompanyament, requalificació parats llarga durada, taller de competències bàsiques per l’ocupació, aprenent treballant, itineraris horitzontals de joves amb l’empresa. Programes d’ocupació 2015 Respecte despesa total activitat 22,75%
 • 28. memòria 201528 3. Com ho hem fet? Procedència dels recursos (8.054.896,61€ d’ingressos)
 • 30. memòria 201530 www.creuroja.org 972 22 22 22 Humanitat Imparcialitat Neutralitat Independència Voluntariat Unitat Universalitat CreuRojaGirona