Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

A Célula

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

A Célula

 1. 1. A célula e os organismos máis sinxelos
 2. 2. Índice <ul><li>Un universo oculto á nosa vista. </li></ul><ul><li>Os seres vivos estamos formados por células </li></ul><ul><li>A estrutura da célula </li></ul><ul><li>A nutrición celular </li></ul><ul><li>A relación e a reprodución das células </li></ul>
 3. 3. Índice <ul><li>Os protozoos e as algas como organismos eucarióticos sinxelos. </li></ul><ul><li>As bacterias como organismos procarióticos . </li></ul><ul><li>Os microorganismos no seu medio. </li></ul><ul><li>Os microorganismos parasitos e os virus. </li></ul>
 4. 4. 1.Introducción <ul><li>Condicións necesarias para a vida. </li></ul><ul><li>Tipos de animais: vertebrados e invertebrados. </li></ul><ul><li>Distintos tipos de plantas. </li></ul><ul><li>Todos eles van a ter algo en común, van a estar constituidos por CÉLULAS. </li></ul><ul><li>Organismos sinxelos </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>complexos </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 5. 5. 1.Introducción <ul><li>Todos os seres vivos van a levar a cabo as funcións vitais. </li></ul><ul><li>Non funcións vitais non ser vivo. </li></ul><ul><li>Organismos de distintos tamaños. </li></ul>
 6. 6. 2.Un universo oculto á nosa vista <ul><li>-Microorganismos: seres diminutos soamente visibles ó microscopio. </li></ul><ul><li>-Microscopio: </li></ul><ul><li>-(1674) Anton Van Leeuwenhoek </li></ul><ul><li>Organismos inactivos </li></ul><ul><li> activos animáculos </li></ul><ul><li>Permite observar microorganismos, a súa forma, estrutura e comportamento. </li></ul><ul><li> </li></ul>
 7. 7. 2.Un universo oculto á nosa vista <ul><li>Microscopios. </li></ul>
 8. 8. 3.Os seres vivos estamos formados por células. <ul><li>-Microscopio: permite observar en profundidade os animais e as plantas. </li></ul><ul><li>- Robert Hooke (1665) concepto inicial de célula “ celiña ”. </li></ul><ul><li>Século XIX: evolución microscopios permite análise dos órganos de animais e plantas, descúbrese que todos están formados por compartimentos iguais, POR CÉLULAS. </li></ul>
 9. 9. 3.Os seres vivos estamos formados por células. <ul><li>Conclusións .- </li></ul><ul><li>* Todos os seres vivos van a estar constituidos por CÉLULAS. </li></ul><ul><li>* As células van a ser as unidades básicas da vida. </li></ul><ul><li>* As células van realizar TODAS as funcións vitais dun ser vivo. </li></ul><ul><li>* Os organismos clasifícanse en función do número de células que os constituen. </li></ul>
 10. 10. 3.Os seres vivos estamos formados por células. <ul><li>Organismos unicelulares. </li></ul><ul><li>* Formados por unha única célula. </li></ul><ul><li>* Exemplo: paramecio </li></ul><ul><li>* Tamaño moi variable. </li></ul><ul><li>* Visibles co microscopio. </li></ul><ul><li>* A súa célula realiza TODAS as funcións vitais (nutrición, relación e reproducción) </li></ul><ul><li>Organismos pluricelulares. </li></ul><ul><li>* Formados por varias células. </li></ul><ul><li>* Son de maior tamaño, non precisan de microscopio. </li></ul><ul><li>* As súas células non realizan TODAS as funcións , senón que se organizan para facelas mediante agrupacións de células especializadas. </li></ul><ul><li>* A súa forma e estructura vai a depender da función que realizan no organismo. </li></ul>
 11. 11. 4.A estructura da célula. <ul><li>-Existen varios tipos de células, as animais e as vexetais, pero todas elas teñen unha estructura básica semellante. </li></ul><ul><li>Todas posúen: </li></ul><ul><ul><li>* Membrana celular ou plasmática . </li></ul></ul><ul><ul><li>- fina capa que envolve a célula. </li></ul></ul><ul><ul><li>- funcións: </li></ul></ul><ul><ul><li>a) delimita e separa a célula do medio que a rodea. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) regula a entrada de substancias ó interior da célula. </li></ul></ul><ul><ul><li>* Citoplasma. </li></ul></ul><ul><ul><li>- É o contido da célula, excluindo o núcleo. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Nel fabrícanse substancias que pasan a formar parte da célula. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Nel atópanse os Orgánulos Celulares (Vacuolos, Mitocondrias, Aparello de Golgi, RE, Lisosomas, Centriolos…) </li></ul></ul>
 12. 12. 4.A estructura da célula. <ul><ul><li>* Núcleo. </li></ul></ul><ul><ul><li>- Contén o ADN (material xenético que ten a información para regular as funcións da célula e transmite os caracteres hereditarios) </li></ul></ul><ul><ul><li>- Pode estar separado do citoplasma por unha membrana. En función disto teremos: </li></ul></ul><ul><ul><li>a) Células Eucariotas : posúen unha membrana que separa o núcleo de citoplasma que se denomina membrana nuclear. Células animais e vexetais. </li></ul></ul><ul><ul><li>b) Células Procariotas : non posúen a membrana nuclear. Bacterias. </li></ul></ul>
 13. 13. 4.A estructura da célula. <ul><li>Célula Animal. </li></ul><ul><li>Van ter distintas formas e tamaño dependendo da función que realicen. </li></ul><ul><li>Normalmente a forma é redondeada. </li></ul><ul><li>O núcleo atópase non centro da célula. </li></ul>
 14. 14. 4.A estructura da célula. <ul><li>-Célula vexetal. </li></ul><ul><li>-Posúen estructuras características e exclusivas que non teñen as células animais. </li></ul><ul><li>* Parede celular :cuberta grosa e ríxida=membrana plasmática. Formada por celulosa, subs. impermeable e resistente. Protexe e dá consistencia. Presenta perforacións que permiten o intercambio de substancias. </li></ul>
 15. 15. 4.A estructura da célula. <ul><li>* Vacúolos de reserva : grandes vesículas, rodeadas por membrana. Almacenan substancias. Ocupan gran parte do citoplasma e desprazan o núcleo cara a periferia (diferenza coas células animais). </li></ul><ul><li>* Cloroplastos : Son orgánulos con pigmento verde (clorofila) realizan a fotosíntese (sintesis compuestos orgánicos a partir de inorgánicos). </li></ul>
 16. 16. 5. A nutrición celular. <ul><li>Células son seres vivos, necesitan nutrirse para fabricar compostos e obter enerxía(funcións vitais). </li></ul><ul><li>- A enerxía a obteñen mediante unha reacción química (combustión lenta de compostos orgánicos). É o proceso de RESPIRACIÓN que ten lugar nas mitocóndrias. Absorbese O 2 e liberase vapor de auga e CO 2 </li></ul><ul><li>A forma de nutrirse é diferente en células animais e nas vexetais. </li></ul>
 17. 17. 5. A nutrición celular. <ul><li>Nutrición nas células vexetais : </li></ul><ul><ul><li>Os cloroplastos fabrican os compostos orgánicos mediante o proceso de fotosíntese. </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha nutrición autótrofa pois non precisan doutros animais. </li></ul></ul><ul><li>Nutrición nas células animais : </li></ul><ul><ul><li>Non cloroplastos. </li></ul></ul><ul><ul><li>Deben inxerir alimentos elaborados (cptos. organicos) doutros organismos. </li></ul></ul><ul><ul><li>É unha nutrición heterótrofa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Mediante procesos de endocitose. </li></ul></ul>
 18. 18. 6. A relación e a reprodución das células. <ul><li>Ser vivo funcións vitais: nutrición, relación e reprodución. </li></ul><ul><li>Relación: co medio xa que toman del o alimento. </li></ul><ul><ul><ul><li>Sensibilidade : poden detectar cambios no medio (Tª e []) e reaccionan como resposta, que é mediante movementos: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Movemento ameboide </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Movemento contractil </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Movemento vibrátil (flaxelos ou cilios) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Pax75 </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 19. 19. 6. A relación e a reprodución das células. <ul><li>Reprodución: </li></ul><ul><ul><li>Da lugar a células fillas idénticas os proxenitores. </li></ul></ul><ul><ul><li>Producese mediante a división celular das células maternas en dúas fillas. </li></ul></ul><ul><ul><li>Este proceso ten lugar en dúas etapas, primeiro división do núcleo da célula nai (2 núcleos e 1 citoplasma) e posterior división do citoplasma (2 células completas). </li></ul></ul><ul><ul><li>Nas células animais mediante bipartición. </li></ul></ul><ul><ul><li>Nas células vexetais mediante tabique de separación. </li></ul></ul>
 20. 20. 6. A relación e a reprodución das células <ul><li>O proceso de división celular pódese dar de dúas formas. </li></ul>
 21. 21. 7. Os protozoos e as algas: organismos eucarióticos sinxelos. <ul><li>Os protozoos e as algas pertencen o Reino Protoctista. Son organismos simples que se diferenzan pola súa organización, tamaño e forma. </li></ul><ul><li>Ambos son células eucariotas(membrana nuclear). </li></ul><ul><li>Os protozoos son todos organismos unicelulares pero as algas poden ser unicelulares ou pluricelulares. </li></ul>
 22. 22. 7. Os protozoos e as algas: organismos eucarióticos sinxelos. <ul><li>OS PROTOZOOS. </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son microorganismos unicelulares. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Características: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Unha única célula semellante á dos animais. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son heterótrofos. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Viven en medios acuosos (acuáticos, terrestres ou no interior doutros seres vivos) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Exemplos.- A ameba, A vorticela ou O tripanosoma. </li></ul></ul></ul></ul>
 23. 23. 7. Os protozoos e as algas: organismos eucarióticos sinxelos. <ul><li>AS ALGAS. </li></ul><ul><ul><ul><li>Poden ser unicelulares ou pluricelulares. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Non chegan a formar tecidos (outros pluricelules) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Características: </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Células semellantes á dos vexetais. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son autótrofas. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Son acuáticas (flotando ou fixas no fondo) </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Existe unha gran diversidade: algas verdes, algas pardas ou algas vermellas. </li></ul></ul></ul></ul>
 24. 24. As bacterias: organismos procarióticos. <ul><li>Son organismos unicelulares procarióticos que poden atoparse en colonias. Pertencen o reiro Monera. </li></ul><ul><li>Son moi abundantes e reprodúcense en todos os medios. </li></ul><ul><li>Características : </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>Forma variable.- Cocos ou bacilos. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Estrutura sinxela.- membrana celular, parede bacteriana externa, non posúen membrana nuclear, carecen de orgánulos e son de tamaño moi reducido . </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 25. As bacterias: organismos procarióticos. <ul><li>As bacterias son seres vivos, levan a cabo as funcións vitais. </li></ul><ul><ul><ul><li>Nutrición.- é moi variada. Poden ser autótrofas ou heterótrofas. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Se relacionan co medio. Detectan cambios e responden ante eles. Poden transformarse en esporas pasando a un estado de vida latente ata mellora das condicións. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Reprodúcense por bipartición. </li></ul></ul></ul>
 26. 26. Os microorganismos no seu medio. <ul><li>Os microorganismos son seres vivos que se atopan en calquera medio. </li></ul><ul><li>Son necesarios e beneficiosos para a vida. </li></ul><ul><ul><ul><li>As algas e bacterias fotosintéticas: sintese de materia orgánica no medio acuático (plancto) e proporcionan osíxeno. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Microorganismos descompoñedores: reciclaxe da materia na biosfera. Restos animais materia inorgánica nutrición das plantas… </li></ul></ul></ul><ul><li>Con relación os alimentos : poden contaminalos pero tamén axudar na súa transformación (iogur) </li></ul><ul><li>Con relación as persoas poden ser beneficiosos (flora intestinal) ou perxudiciais (salmonela) </li></ul>
 27. 27. Os microorganismos parasitos e os virus. <ul><li>Son microorganismos patóxenos aqueles que parasitan outros seres vivos e causanlles algún tipo de enfermidade. </li></ul><ul><li>Os organismos parasitos son os que viven a expensas doutro ser vivo ao que ocasionan danos. </li></ul><ul><li>Exemplos: bacterias, protozoos e fungos. </li></ul><ul><li>Van a provocar enfermidades infecciosas. </li></ul><ul><li>Os virus non son células, están formados basicamente por un material coa información para reproducirse, rodeado por unha cápsula. </li></ul><ul><li>Son moito mais pequenos que os anteriores, visibles co microscopio electrónico. </li></ul>
 28. 28. Os microorganismos parasitos e os virus. <ul><li>Estrutura dun virus. </li></ul><ul><li>Proceso infección dun virus. </li></ul>
 29. 29. Cuestións <ul><li>Establece a diferenza entre organismos unicelulares e pluricelulares. </li></ul><ul><li>Cáles son os elementos fundamentais na estrutura dunha célula? </li></ul><ul><li>Indica os elementos diferenciadores dunha célula animal e dunha vexetal. </li></ul><ul><li>Explica a diferenza, en canto a súa nutrición, entre as células animais e as vexetais. </li></ul><ul><li>Que quere dicir que as células son sensibles? </li></ul><ul><li>En que se diferencian as células procariotas das eucarióticas? </li></ul><ul><li>Que función desempeñan os microorganismos que forman parte do plancto no medio mariño? </li></ul><ul><li>Que consecuencias tería para a biosfera a desaparición dos microorganismos descompoñedores? </li></ul><ul><li>Poden existir os virus beneficiosos? </li></ul><ul><li>Por que causan enfermidades os microbios patóxenos? </li></ul>

×