Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

BAHAGIAN SATU:
PENGENALAN PENSEJARAHAN MALAYSIA

PENGERTIAN PENSEJARAHAN MALAYSIA


Pensejarahan (atau disebut juga sebagai historiografi) menurut Kamus Dewan (ed.4)
membawa maksud “karya atau penulisan berkaitan dengan sejarah”.



Menurut Muhd Yusof Ibrahim & Mahayuddin Haji Yahaya (1988), pensejarahan boleh
ditakrifkan sebagai “hasil karya atau penulisan yang ditulis oleh ahli sejarah
atau sejarawan”.



Sejarawan akan mengkaji dan menyelidik tentang zaman, masyarakat, peristiwa
yang telah berlaku dan akan menghasilkan penulisan pensejarahannya. Sejarawan
akan melakukan kajian dalam bidang atau mengikut kepakaran masing-masing
seperti bidang politik, ekonomi, ketenteraan dan sosial.



Oleh itu, konsep “pensejarahan Malaysia” merujuk kepada hasil karya atau
penulisan yang berkaitan dengan sejarah berkenaan Malaysia.



Para sejarawan tempatan seperti Khoo Kay Kim dan Muhammad Yusof Hashim
berpandangan, pensejarahan di Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu
Melaka.



Menurut Khoo Kay Kim, tradisi pensejarahan di Malaysia telah bermula pada kurun
ke-16 manakala Muhammad Yusof Hashim menegaskan bahawa pensejarahan
negara harus bermula dengan tradisi Melaka.



Para sejarawan juga bersetuju bahawa proses pensejarahan Malaysia pra-merdeka
berkembang dalam dua tahap perkembangan iaitu tahap pertama pensejarahan

hazmanazhar© 2013

1
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

Malaysia bermula pada
zaman feudalisme Melayu manakala tahap kedua pensejarahan Malaysia pula
bermula dengan pensejarahan moden yang bersifat Euro-centric yang dicatatkan
oleh sejarawan British di Tanah Melayu.



Selepas era kemerdekaan negara pula, perkembangan pensejarahan Malaysia yang
baharu telah muncul dengan kehadiran para sejarawan tempatan yang lebih bersifat
Malaysia-centric.

PERKEMBANGAN
PENSEJARAHAN MALAYSIA
PERIODE PRA-

TAHAP PERTAMA

TAHAP KEDUA

Zaman Feudal Melayu Zaman Kolonial
Cth:
Cth:
Penulisan Tun Seri Kajian R.O Winstedt,
Lanang, Raja Chulan, W.G Shellabear dll
Raja Ali Haji dll
(euro-centric)

PERIODE PASCA-

TAHAP KETIGA

TAHAP KEEMPAT

Zaman Nasionalisme
Cth:
Tulisan Ahmad
Boestamam dll
(semarak anti penjajah)

Zaman Pengukuhan
Malaysia-centric
Sejarah Kebangsaan
Sejarah Ilmiah

Pensejarahan pada Zaman Feudalisme Melayu:


Di Malaysia, zaman feudalisme merujuk kepada zaman pemerintahan di Tanah
Melayu sebelum daripada kedatangan penjajahan Barat ke Tanah Melayu. Antaranya
termasuklah Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor-Riau, Kesultanan
Pahang, Perak, Selangor, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan dan Kelantan.

hazmanazhar© 2013

2
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Kemunculan

para

pujangga, penulis dan alim ulama telah mewujudkan kegiatan persuratan,
kesusasteraan dan keilmuan dalam istana Kesultanan Melayu. Daripada kegiatan
persuratan dan kesusasteraan inilah maka munculnya karya-karya bercorak sejarah
di alam Melayu.



Antara karya pensejarahan pada zaman feudal Melayu termasuklah melalui
penulisan berkenaan salasilah raja-raja, peraturan dan undang-undang negeri,
hikayat dan penulisan sastera lain seperti syair dan gurindam.



Contoh karya pensejarahan Melayu tradisional pada zaman feudal Melayu
termasuklah Sulalatus Salatin (Tun Seri Lanang), Misa Melayu (Raja Chulan), Tuhfat
al-Nafis (Raja Ali Haji), Bustanus Salatin (Syeikh Nuruddin al-Raniri), Hikayat Hang
Tuah, dll.



Selain itu, terdapat juga pensejarahan Melayu yang berbentuk undang-undang pada
zaman feudalisme Melayu termasuklah Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut
Melaka, Undang-undang 99 Perak dan Undang-undang Kedah.



Selain itu, terdapat juga karya pensejarahan Melayu yang dibuat dalam bentuk syair
seperti Syair Sultan Maulana (Kedah) dan Syair Tuan Hampris (Terengganu).



Kebanyakan karya pensejarahan pada zaman feudalisme Melayu dibuat atas
perintah seseorang Sultan yang memerintah dan lebih bertujuan untuk mengangkat
martabat dan kemuliaan seseorang Sultan dan golongan diraja.



Sebagai contoh, penulisan Bustanus Salatin oleh Syeikh Nuruddin Ar-Raniri dilihat
cenderung untuk mengagung-agungkan Sultan Acheh, Sultan Iskandar Thani
manakala karya Tuhfat al-Nafis pula terlalu bias dan mengagungkan suku Bugis
dalam istana Johor-Riau.

hazmanazhar© 2013

3
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Corak

penulisan

pensejarahan pada zaman feudalisme Melayu tidak begitu mementingkan kesahihan
dan keobjektifan penulisannya kerana dicampur aduk dengan pelbagai unsur seperti
dongeng, mitos dan lagenda dan naratifnya banyak berkisar di istana semata-mata.

* Ciri-ciri Pensejarahan Kolonial dan Tempatan Pasca-merdeka akan dibincangkan pada
bab yang lainnya.

KONSEP PENULISAN BAHAN SEJARAH DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA


Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), penulisan bahan sejarah dalam tradisi
pensejarahan tradisional di alam Melayu muncul dalam pelbagai bentuk.



Antara bentuk penulisan bahan sejarah termasuklah:

i.

Ditulis atas kertas

ii.

Dipahatkan di atas batu seperti batu bersurat dan prasasti

iii.

Diukir pada bahan ukiran seperti kayu, buluh, belulang dll

iv.

Diukir pada kepingan logam seperti di atas wang syiling, cap mohor, meriam,
pedang, perisai dll.



Semua bahan-bahan ini di mana tulisan-tulisan tadi diperturunkan dapat memberi
butiran dan menjadi sumber sejarah.

hazmanazhar© 2013

4
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Walaubagaimanapun, bukan semua fakta dan data sejarah telah sedia ada pada
sumber-sumber sejarah tadi kerana hanya sebahagian daripadanya sahaja yang
membekalkan

data

dan

pengetahuan

sejarah

secara

langsung

manakala

sebahagiannya diperturunkan secara tidak langsung.



Dengan kemunculan kaedah pensejarahan moden, persoalan keobjektifan dan
keabsahan sumber pensejarahan tradisional kadangkala dipertikai dan mendesak
kepada satu kajian ke atas sumber-sumber tersebut.



Kedatangan pengaruh Barat ke Tanah Melayu misalnya telah mewujudkan satu
bentuk pensejarahan baharu terhadap Malaysia pada ketika itu, namun para
sejarawan melihat wujudnya ketidakseimbangan dari segi sumber sejarah apabila
pensejarahan Barat di Tanah Melayu dilihat bersifat Euro-centric.



Oleh itu, wujud ketidakseimbangan dalam sudut pandangan dalam penulisan sejarah
mereka.



Sejak zaman kolonial British lagi, sumber pensejarahan Melayu tradisional telah
mula dijadikan sebagai satu disiplin kajian dalam mempelbagaikan lagi sumber
pensejarahan di Malaysia terutamanya bagi periode pra-kolonial di Tanah Melayu.



Antara sumber pensejarahan Melayu tradisional yang penting adalah karya
kesusasteraan Melayu tradisional yang meliputi pelbagai genre penulisan seperti
sastera kitab (keagamaan), undang-undang Melayu lama, epik, pelbagai bentuk
puisi, pelbagai cabang sastera rakyat (penglipur lara, cerita jenaka, teladan dll) serta
sastera istana.



Kesemua sumber-sumber pensejarahan Melayu tradisional ini penting dalam
merekonstruksi semula pensejarahan di Malaysia sejak zaman feudalisme di Tanah
Melayu.

hazmanazhar© 2013

5
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Walaupun sumber pensejarahan Melayu tradisional dilihat bercampur aduk di antara
unsur sejarah, mitos dan lagenda, namun berdasarkan disiplin kajian sejarah, para
sejarawan telah melakukan perbahasan mereka untuk menerima atau menolak
sesuatu fakta sejarah dalam pensejarahan Melayu tradisional termasuklah melalui
kajian perbandingan dengan sumber-sumber sezaman terutamanya melalui sumber
pensejarahan China dan pengkaedahan sejarah yang lainnya.



Oleh itu, kaedah penulisan sejarah di Malaysia telah merangkumi pelbagai sumber
pensejarahan termasuklah:

i.

Pensejarahan Melayu Tradisional (Zaman Feudalisme Melayu)

ii.

Pensejarahan Barat (Zaman Kolonial)

iii.

Pensejarahan Tempatan (Sebelum dan Selepas Merdeka)

 Idea dalam Pensejarahan Melayu Tradisional

•

Permulaan karya-karya memuatkan unsur pensejarahan tetapi kebanyakan karya
hanya menulis sejarah secara umum, ketiadaan nama pengarang pada karya untuk
dipertanggungjawabkan dan serta tidak mementingkan tahun (dari segi kronologi dan
tarikh berlakunya peristiwa sejarah).

•

Karya yang dihasilkan dalam pensejarahan tradisional memiliki ciri-ciri seperti motif,
gaya penulisan, bahasa dan jalan cerita yang klasik.

•

Terdapat beberapa kelemahan dalam pensejarahan Melayu tradisional termasuklah:

hazmanazhar© 2013

6
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

1.

ada

unsur

dongeng (iaitu data-data yang kerap menimbulkan kesangsian).
2.

ada unsur penglipuran (ucapan-ucapan tokoh)

3.

kritikannya tidak mendalam atau tafsirannya lemah.

4.

menulis tentang sesuatu sedangkan tokoh tidak arif tentangnya (lebih
bercorak seorang penyair atau pujangga kerana sebahagian ceritanya
disampaikan secara puisi).

5.

memuatkan unsur telahan, mimpi, kuasa ghaib/ketuhanan (menjadikan
pensejarahannya tidak diterima ke dalam konsep pensejarahan moden
yang sekular).

6.

Berunsur berat sebelah atau bais.

 Konsep dalam Pensejarahan Tradisional Melayu

•

Menggalurkan salasilah raja yang memerintah negeri-negeri

•

Menggalurkan asal-usul pembukaan negeri

•

Menggalurkan kedatangan sesuatu suku atau kaum (cth: kedatangan suku Bugis ke
alam Melayu dlm Tuhfat al-Nafis)

•

Melakukan pemerian terhadap peristiwa politik

•

Mengangkat kehebatan dan keagungan raja yang memerintah (cth Bustanus Salatin
yang mengagungkan martabat Sultan Iskandar Thani)

•

Merekodkan istiadat dan peristiwa diraja (cth: Misa Melayu)

 Pensejarahan Melayu Moden
1. ZAMAN TAWARIKH

hazmanazhar© 2013

7
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Pada awal abad ke-20,
bidang sejarah muncul sebagai salah satu daripada bidang ilmu dan zaman tersebut
turut dikenali sebagai “Zaman Tawarikh”.



Selepas tamatnya Perang Dunia Pertama, "tawarikh" menjadi terminologi untuk
sejarah. Hal ini bagi menunjukkan tawarikh sebagai satu bidang ilmu, selain
memisahkan sejarah daripada kesusasteraan (hikayat & syair).



Untuk itu, pada tahun 1918, sejarah (istilah "tawarikh") diperkenalkan sebagai satu
mata pelajaran di Maktab Perguruan Melayu Melaka.



Sejarah ditulis dalam bentuk prosa tetapi skop/bidang kajian masih tertumpu kepada
institusi perajaan dan riwayat hidup raja dan pembesar (1920-an).



Contohnya, muncul penulis-penulis seperti:

i.

Muhammad Hassan bin Dato Kerani Muhammad Arshad yang
menulis Al Tarikh Salasilah Negeri Kedah (1928);

ii.

Wan Abdul Karim bin Abdul Hamid yang menulis Tawarikh Raja-raja
dan

Adat

Istiadat

Zaman

Purbakala

Negeri

Perak

Darul

Ridzuan (1934);
iii.

Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail yang menulis Ringkasan Cetera
Kelantan (1934);

iv.

Muhammad bin Haji Alias yang menulis Tawarih Dato Bentara
Luar (1928).



Pada zaman ini juga munculnya pelbagai rencana mengenai sejarah dalam majalah
dan akhbar. Ini menunjukkan minat masyarakat terpelajar tentang sejarah.

hazmanazhar© 2013

8
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Sejarah

"kebangsaan"

pertama ditulis oleh Abdul Hadi Hj. Hasan yang berjudul Sejarah Alam Melayu (1920an), yang mengandungi tiga jilid yang berbeza.



Walaupun minat dalam bidang sejarah (tawarikh) meningkat ketika ini tetapi tidak
begitu berkembang menuju keilmiahan sejarah sebagai matapelajaran. Skopnya
masih kekal kepada hal-hal perajaan, kerajaan dan tokoh-tokoh (masih ikut
penulisan tradisional.

2. ZAMAN NASIONALISME



Seterusnya, kesan Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepun di Asia Tenggara
dan Tanah Melayumenyemarakkan proses perjuangan untuk merdeka.



Pada zaman ini sejarah dan pahlawan-pahlawan zaman penjajahan British
digunakan sebagai penggerak dan peransang semangat masyarakat menentang
pentadbiran British.



Contohnya muncul penulis sejarah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob - Sedjarah
dan Perjuangan Melayu (1948), Yahya Abdullah - Peperangan Tok Janggut atau
Balasan Derhaka (1955), Abdul Talib Haji Ahmad - Sejarah Dato Bahaman Orang
Kaya Semantan (1961) dan Mustafa Tam - Tawarikh Salasilah Kedah (1962).



Secara umumnya, walaupun penulis masih memfokuskan kajiannya kepada sejarah
tempatan (kenegerian), dan golongan atasan - raja dan orang besar, kaedah menulis
sejarah adalah untuk menimbulkan perasaan cinta tanahair, bangga terhadap zaman
kegemilangan Melayu.



Para penulis sejarah tempatan telah memulakan dimensi baharu dalam penulisan
sejarah yang bercorak patriotisme termasulah:

hazmanazhar© 2013

9
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

i.

Ibrahim Yaakob yang menulis Sekitar Malaya Merdeka (1957);

ii.

Zainal Abidin Daud yang menulis Sejarah Malaya Merdeka (1957). Bentuk ini
dikekalkan oleh sejarawan tahun 1960-an dan 1970an (penulisan yang
mementingkan skop sejarah politik & biografi politik).

iii.

Anwar Abdullah yang menulis Dato Onn (1971);

iv.

Mohd.

Yunus

Hamidi

yang

menulis

Sejarah

Pergerakan

Politik

Semananjung (tema sejarah bersifat kebangsaan)



Zaman "Sejarah Kebangsaan" bagi sejarawan tempatan bermula lebih kurang pada
1957 iaitu setelah kemerdekaan, apabila sejarah kebangsaan ditekankan dalam
kurikulum sekolah.



Pada zaman ini muncul perdebatan tentang bagaimana sejarah Melayu/Malaya patut
ditulis. Tema perdebatan ialah sejarah Asia Tenggara (termasuk Tanah Melayu)
mestilah ditulis dari sudut pandangan dan perkembangan Asia Tenggara [Asiacentric]



Selain itu, muncul desakan penulisan semula sejarah Malaysia dengan "Malaysian
centric".



Selain itu juga, para sejarawan tempatan mendesak agar pejuang-pejuang pada
zaman penjajahan British diangkat sebagai seorang pahlawan dan bukannya
penderhaka atau penentang. Hal ini akan meletakkan mereka sebagai tokoh sejarah
yang sama seperti para pembesar dan raja-raja Melayu.



Seterusnya, muncul juga desakan agar sejarah patut ditulis mengikut disiplin ilmu
sejarah dan bersifat ilmiah.

hazmanazhar© 2013

10
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Kesedaran

tentang

‘sejarah sebagai ilmu pengetahuan’ manusia di Malaysia lahir pada akhir tahun
1960an. [Keperluan sokongan ilmiah dari bidang sains sosial terutama antropologi,
sosiologi, filologi - pengaruh perubahan ilmu sejarah yang berkembang di Amerika
Syarikat].



Peristiwa 13 Mei 1969 menimbulkan keperluan penyatuan kebangsaan (integrasi
nasional) untuk menentukan keharmonian dan kedamaian masyarakat. Ertinya
keperluan untuk versi sejarah Malaysia yang berdaya menanamkan kefahaman ras
di antara ras-ras di Malaysia.



Hal ini juga bermakna, wujudnya desakan agar sejarah dijadikan sebagai satu
medium untuk menyatukan bangsa-bangsa di Malaysia.



Oleh itu tema-tema yang menonjol dalam tulisan sejarah akademik ialah sejarah
masyarakat berbilang kaum, sejarah tempatan, sejarah pendidikan, riwayat orang
besar-besar, sejarah politik dan banyak lagi. Tujuannya untuk meningkatkan
kefahaman rakyat terhadap dirinya dan ras-ras yang ada di Malaysia, dan mencari
tema yang sesuai kepada sejarah kebangsaan.



Dapat dikatakan penulisan sejarah sejak merdeka dan terutama setelah 1969
menonjolkan sifat "autonomous" jika dibandingkan dengan karya sarjana (pegawai
penjajahan sejak abad ke 19 - huraian peranan positif pentadbirannya dan justifikasi
keperluan "peradaban" kuasa penjajah seperti tulisan Winstedt, Wilkinson,
Swettenham, Low, dll.)



Walaubagaimanapun kebanyakan karya yang ditulis pada zaman 1970-an dan
kemudian diterajui oleh sarjana luar (bukan Melayu). Justeru itu, fokus kajiannya
masih mengenai zaman penjajahan Barat.

hazmanazhar© 2013

11
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Contohnya termasuklah

C.M.

Turnbull, The SS 1826-67: Indian Presidency to Crown Colony (1972), E.
Thio, British Policy in the Malay Peninsula 1880-1910 (1969).



Sejak tahun 1970an, muncul karya-karya bermutu akademik (oleh sarjana luar dan
tempatan) mengenai sejarah Tanah Melayu yang membincang tentang tema selain
daripada "conventional/national history" seperti aspek sosial, ekonomi, masyarakat
bawahan, falsafah/ideologi, budaya.



Contoh pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia termasuklah:

i.

A.C. Milner, Kerajaan: Malay Politic on the eve of colonial rule (1982),

ii.

Shahril Talib, After Its Own Image: The Trengganu Experience 18811941 (1984),

iii.

Shahrom Ahmat, Kedah: Traditional and Change in A Malay State - A study
of the economic and political development (1984),

iv.

Carl A. Trocki, Prince of Pirates: the Temenggong and the Development of
Johor and Singapore 1784-1885,

v.

R.

Bonney, Kedah

1771-1821:

The

Search

for

Security

and

Independence (1974),
vi.

Khoo Kay Kim, The Western Malay States 1850-1875: the effects of
commercial development on Malay Politics (1972).,

vii.

Lim Teck Ghee, Peasants and Their Agricultural Economy in Colonial Day
1874-1941 (1977).



Era awal pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia ternyata dipelopori oleh penulisan
yang menggunakan bahasa Inggeris sehinggalah munculnya penulis sejarah ilmiah
dalam bahasa Melayu seperti Nik Safiah Karim, Muhammad Yusoff Hashim dll.

hazmanazhar© 2013

12
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Perbezaan

antara

sarjana akademik yang berpengaruh ke atas perkembangan pensejarahan Malaysia
ialah falsafah sejarahnya (kaedah dan pendekatan serta skop).



Secara kasar, sarjana yang dipelajari di institusi luar negeri berkecenderungan
kepada konsep moden Barat. Manakala sarjana yang dilatih dalam negeri masih
melihat pentingnya "conventional history" - ianya detail tetapi masih berfokus
kepada sejarah politik.

PENDEKATAN KAJIAN DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA
Dalam bahagian ini, kita akan melihat kepada dua pendekatan utama dalam kaedah
pensejarahan di Malaysia iaitu pertamanya yang berkait dengan penekanan tema penulisan
dan keduanya pula iaitu motif penulisan sejarah.

Penekanan Tema Penulisan


Ruang lingkup sejarah yang luas dan mencakupi pelbagai bidang kehidupan
menyebabkan tema sesuatu penulisan dalam sejarah juga mulai meluas.



Dalam pensejarahan Melayu tradisional, tema penulisan sejarah dilihat agak tertutup
dan ekslusif kepada penulisan sejarah yang berkisar kepada golongan pemerintah
semata-mata.



Dalam penulisan sejarah seperti ini, tema penulisan sejarah tidak lari daripada
membicarakan soal salasilah keturunan raja-raja, naratif berkaitan dengan jatuh
bangun sesebuah kerajaan serta aturan dan perjalanan sesebuah kerajaan.



Sebagai contoh, karya-karya pensejarahan Melayu tradisional seperti Sulalatus
Salatin dan Tuhfat al-Nafis terikat pada tema penceritaan terhadap asal usul dan
salasilah raja-raja yang memerintah, selain tema penceritaan yang berkait dengan
peristiwa politik dan pentadbiran dalam kalangan pemerintah.

hazmanazhar© 2013

13
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Apabila

pengaruh

kolonial Inggeris mula menguasai Tanah Melayu, tema penulisan sejarah mulai
meluas. Tema penulisan sejarah di Tanah Melayu pada ketika itu termasuklah
sejarah pentadbiran British di Tanah Melayu, sejarah yang berkait dengan
masyarakat, budaya, bahasa dsb.



Walaubagaimanapun, tema penulisan oleh para sejarawan-pegawai British ini dilihat
cenderung ke arah euro-centic serta dilihat banyak mengangkat tema penulisan
sejarah yang mengeketengahkan kejayaan pentadbiran British di Tanah Melayu.



Sebagai contoh, penulisan Frank Swettenham dalam buku

British Malaya pada

tahun 1907 menulis bagaimana British berjaya bertapak di Tanah Melayu,
pengenalan sistem Residen, Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan perkembangan
Tanah Melayu di bawah pentadbiran British.



Pada awal abad ke-20 juga, kemunculan para penulis tempatan mula mengangkat
pelbagai tema dalam penulisan sejarah.



Pada zaman ini, tema penulisan sejarah masih lagi berlegar mengenai pensejarahan
yang berkisar kepada golongan diraja dan pembesar Melayu sehinggalah Abdul Hadi
Hassan mengangkat tema pensejarahan yang bersifat “kebangsaan” pada tahun
1920-an iaitu Sejarah Alam Melayu.



Apabila gerakan nasionalisme mula mendapat tempat di Tanah Melayu, tema
penulisan sejarah yang mampu membangkitkan kesedaran dan semangat rakyat
menentang penjajah mula diketengahkan.



Pada zaman ini sejarah dan pahlawan-pahlawan zaman penjajahan British
digunakan sebagai penggerak dan peransang semangat masyarakat menentang
pentadbiran British.

hazmanazhar© 2013

14
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Contohnya

muncul

penulis sejarah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob - Sedjarah dan Perjuangan
Melayu (1948), Yahya Abdullah -

Peperangan Tok Janggut atau Balasan

Derhaka (1955), Abdul Talib Haji Ahmad - Sejarah Dato Bahaman Orang Kaya
Semantan (1961) dan Mustafa Tam - Tawarikh Salasilah Kedah (1962).



Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, tema penulisan sejarah mula bersifat
Malaysia-centric. Telah wujud gesaan agar sejarah yang bersifat kebangsaan
diwujudkan.



Kemudiannya, dalam dekad 1970-an, tema penulisan sejarah yang bersifat ilmiah
mula diusahakan oleh ahli-ahli akademik dari dalam dan luar negara agar
keobjektifan dalam pensejarahan Malaysia dapat dicapai.



Sehingga kini, tema penulisan pensejarahan di Malaysia dilihat merangkumi pelbagai
aspek dan cabang kehidupan termasuklah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahasa,
hubungan antarabangsa dsb.

Motif Penulisan


Terdapat pelbagai motif dan tujuan kepada penulisan sejarah di Malaysia.



Dalam zaman feudalisme Melayu misalnya, penulisan sejarah dibuat atas arahan
dan titah perintah daripada raja atau pembesar kepada pujangga dan penulis di
istana.

hazmanazhar© 2013

15
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Antara

motif

penulisannya termasuklah untuk mengangkat martabat dan keagungan raja, sebagai
panduan kepada para pemerintah yang terkemudian serta menjadi satu bentuk
catatan ke atas segala peristiwa yang berlaku ke atas sesebuah kerajaan dari segi
jatuh bangun mereka.



Pada

zaman

kolonial

pula,

motif

penulisan

dibuat

sebagai

satu

bentuk

pendokumentasian terhadap pentadbiran British di Tanah Melayu.



Pada awal abad ke-20 pula, kemunculan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu
telah membawa kepada penulisan sejarah yang bersentrikkan tempatan.



Motif penulisan sejarah pada ketika itu adalah untuk mengangkat dan meniup
semangat anti-penjajahan di Tanah Melayu dengan mengangkat tindakan-tindakan
para penentang British seperti Tok Janggut, Datuk Bahaman dll sebagai peristiwa
yang penuh bersejarah.



Selepas merdeka pula, antara motif penulisan sejarah termasuklah membantu
kepada pembinaan sebuah negara bangsa supaya masyarakat mampu mengenali
diri dan bangsanya sendiri melalui sejarah.

PERMASALAHAN FILOLOG DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA

hazmanazhar© 2013

16
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Ilmu

filologi

merujuk

kepada ilmu yang meneliti pada naskhah-naskhah manuskrip terutamanya
manuskrip lama dan kuno.



Sebuah teks yang termuat dalam manuskrip lama seringkali sulit untuk difahami,
bukan disebabkan oleh penggunaan bahasanya yang sulit, akan tetapi disebabkan
oleh penyalinan manuskrip tersebut secara berulang kali.



Kekerapan penyalinan teks sejarah dalam manuskrip lama telah mengakibatkan
pelbagai kesalahan ditemui pada teks tersebut dari segi ejaan, struktur ayat dan
istilah.



Hal ini terjadi disebabkan oleh pelbagai faktor, akan tetapi antara faktor utama
termasuklah kecuaian penyalin ketika menyalin naskhah asal manuskrip, di samping
tindakan penyalin yang membuang dan melakukan tokok tambah ke atas teks asal.



Penyalinan semula teks daripada naskhah asal dilakukan atas pelbagai tujuan oleh
para pembaca teks berkenaan pada masa naskhah itu berlegar dalam kalangan
masyarakat. Antaranya termasuklah:

i.

Ingin memiliki teks itu sendiri sebagai satu koleksi;

ii.

Kekhuatiran akan berlakunya kemusnahan pada naskhah asal seperti hilang,
terbakar dsb;

iii.

Disalin untuk tujuan politik, agama, pendidikan dsb;

iv.

Untuk tujuan magis, iaitu dengan menyalin naskhah teks tertentu, orang akan
merasa kekuatan magis daripada teks yang disalin.

hazmanazhar© 2013

17
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Proses penyalinan teks

ini

juga dikenali sebagai proses penggandaan atau penurunan dan tradisi teks. Proses
penurunan teks bukan hanya terjadi pada naskhah asal, akan tetapi turut terjadi
pada naskhah turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.



Hasilnya, usaha untuk menentukan sesuatu naskhah itu sebagai naskhah asli atau
naskhah turunan oleh para pengkaji adalah amat sukar dan hampir mustahil.



Oleh itu, ilmu filologi adalah penting dalam membantu para pengkaji sejarah dalam
memahami teks sejarah yang mungkin ada kecacatan atau kekeliruan, seterusnya
melakukan penambahbaikan terhadap teks berkenaan.



Dalam ilmu filologi, terdapat dua pola kesalahan dalam tradisi penurunan teks iaitu
perubahan yang berlaku kerana ketidaksengajaan dan perubahan yang berlaku
dengan sengaja oleh penyalin teks.



Untuk pola perubahan ketidaksengajaan, kesalahan mungkin berlaku disebabkan
oleh beberapa faktor termasuklah huruf yang hilang (haplografi), bahagian yang
tertinggal (lakuna), penyalinan maju dari perkataan ke perkataan yang sama (saut de
même a u même), ditulis dua kali (ditografi) dan penambahan (interpolasi).



Untuk pola perubahan yang dibuat secara sengaja pula, faktor perubahan berlaku
termasuklah disebabkan oleh faktor politik, agama, ideologi, budaya dsb.



Secara teorinya juga, semakin kerap frekuensi penyalin teks, semakin kerap
perubahan berlaku ke atas teks tersebut.



Oleh itu, bagi mengatasi kesalahan yang terdapat pada teks, ilmu filologi
membenarkan para pengkaji teks untuk menyunting teks tersebut supaya menjadi
sempurna dan boleh ditafsirkan.

hazmanazhar© 2013

18
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Walaubagaimanapun, suntingan tersebut mestilah diperbetulkan dengan bentuk
yang paling dekat dengan teks aslinya. Untuk itu, ahli filolog telah memperkenalkan
beberapa kaedah dalam mengkaji teks termasuklah fenomenologis, paleografi,
etimologi dan etnolinguistik.

 Fenomenologis

•

Secara fenomenologis, setiap teks memiliki tiga ciri khas iaitu:

i.

Teks

selalu

menggunakan

bahasa

sebagai

menyimpan

dan

mengkomunikasikan isi teks
ii.

Teks menyimpan pelbagai ilmu pengetahuan

iii.

Teks sebagai artifak memperoleh perlakuan tertentu yang dilakukan oleh
masyarakatnya.

•

Disebabkan ketiga-tiga ciri yang ada pada setiap teks, seseorang filolog haruslah
memahami nilai-nilai budaya yang terdapat dalam setiap teks tersebut.

•

Dalam naskhah pensejarahan Melayu tradisional misalnya, para filolog harus faham
akan bahasa yang digunakan dalam teks berkenaan terutamanya penggunaan
aksara lama seperti Pallava, Jawi dsb.

•

Selain itu, ahli filologi juga perlu memahami dan mendalami sastera Melayu yang
menjadi medium penting kepada pensejarahan tradisional yang kebanyakannya
berbentuk sastera seperti syair, gurindam, perumpamaan dsb.

•

Selain itu, antara ciri penting dalam fenomenologi ini termasuklah memahami budaya
setempat sebelum mengkaji sesuatu teks tersebut. Di Jambi misalnya, untuk

hazmanazhar© 2013

19
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

membuka

sesebuah

manuskrip sejarah, satu pesta rakyat perlu diadakan terlebih dahulu manakala di
Jawa, ritual tertentu perlu dijalankan sebelum meneliti manuskrip termasuklah
dengan berpuasa terlebih dahulu.

 Paleografi

•

Paleografi merujuk kepada ilmu yang mempelajari bermacam-macam jenis tulisan
dan aksara kuno.

•

Hal ini kerana, aksara kuno adalah sangat sukar untuk dibaca dan difahami tanpa
kemahiran yang ada oleh seseorang pengkaji. Dalam manuskrip pensejarahan di
alam Melayu itu sendiri, terdapat beberapa tulisan kuno yang digunakan oleh penulis
termasuklah Brahmi, Kiwi, Pallava dan aksara Arab (Jawi).

 Etimologi

•

Etimologi adalah ilmu yang menyelidik mengenai asal-usul kata serta perubahanperubahannya.

•

Hal ini kerana, setiap penggunaan kata perlu diterjemah secara tepat mengikut
konteks waktu teks tersebut ditulis.

•

Dalam teks pensejarahan Melayu tradisional misalnya, kata “penerangan” telah
digunakan pada abad ke-16 hingga abad ke-18 sebelum ditukar menjadi
“pendengaran”.

hazmanazhar© 2013

20
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

•

Selain itu, bagi merujuk
kepada ulama, pada abad ke-16, para penulis cenderung menulisnya sebagai “cerdik
pandai” sedangkan dalam abad ke-19, perkataan “ahli dalam bidang agama” mula
digunakan.

 Etnolinguistik

•

Kebiasaannya digunakan untuk penelitian teks lisan terutamanya yang bergenre
mitos, lagenda dan dongeng.

•

Biasa digunakan untuk melihat hubungan antara bahasa dengan masyarakat
pedalaman atau masyarakat yang masih belum mempunyai tulisan.

Permasalahan Filolog dalam Naskhah Pensejarahan Tradisional Melayu
1. Sejarah Melayu:


Kajian dan pengumpulan teks Sejarah Melayu oleh para pengkaji sejarah mendapati
terdapat sekurang-kurangnya 29 buah naskhah Sejarah Melayu.



Setiap satu naskhah Sejarah Melayu pula adalah berbeza dengn naskhah-naskhah
yang lainnya dari segi versi, resensi dan salinannya. Antara yang paling ketara,
terdapat dua buah versi Sejarah Melayu yang berbeza iaitu versi pendek dan versi
panjang.



Dalam Sejarah Melayu versi pendek, seperti yang diselenggara oleh Munsyi
Abdullah, T.D. Situmorang dan A.E Teeuw serta Dato’ Madjoindo, penceritaan
Sejarah Melayu ini berakhir setakat kematian Tun Ali Hati di Johor.

hazmanazhar© 2013

21
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Bagi Sejarah Melayu versi panjang pula, naratif penceritaan dibuat sehingga kepada
pemerian tentang episod serangan Jambi terhadap Johor pada tahun 1673.



Antara versi Sejarah Melayu yang paling popular adalah Sejarah Melayu yang
diselenggara oleh W.G Shellabear. Namun begitu, para sejarawan tempatan seperti
Muhammad Yusoff Hashim (1988) mengkritik sikap Shellabear yang tidak
menjelaskan

dalam

hasil

kerjanya

mengenai

tindakannya

yang

telah

menggabungkan Sejarah Melayu versi pendek dan versi panjang secara bersekali.

2. Hikayat Raja-raja Pasai:


Berbanding Sejarah Melayu, Hikayat Raja-raja Pasai hanya mempunyai satu
naskhah sahaja.



Naskah ini dimiliki oleh Kyai Suradimanggala, Adipati Demak yang disalin untuk
Stamford Raffles pada 1814.



Disebabkan naskhahnya yang tunggal, tidak begitu banyak permasalahan filolog
yang timbul, namun masih terdapat beberapa kekeliruan yang timbul.



Antaranya, berlaku percanggahan dalam pengejaan perkataan yang serupa dalam
teks tersebut seperti “pada”, “tegak” dan “muka”.

3. Tuhfat al-Nafis:

hazmanazhar© 2013

22
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)



Terdapat empat naskhah
Tuhfat al-Nafis yang diketemui iaitu milik Syamsuddin bin Imam Musa di Kelang serta
Tengku Fatimah binti Sultan Abu Bakar di Johor.



Selain itu, teks Sejarah Raja-raja Melayu dan Bugis serta Sejarah Raja-raja Riau
juga merupakan teks asal Tuhfat al-Nafis berdasarkan kajian yang telah dilakukan.



Terdapat dua versi Tuhfat al-Nafis di mana tiga naskhah merupakan versi panjang
manakala sebuah naskhah merupakan versi pendek.



Teks Tuhfat al-Nafis versi pendek dianggap sebagai teks asas kepada naskhah
Tuhfat al-Nafis versi panjang.



Hal ini kerana, teks Tuhfat al-Nafis versi panjang berlaku pemanjangannya
disebabkan dua perkara.



Pertama, proses pembung-bungaan ke atas versi pendek dengan keberangkalian
bertujuan untuk memperindahkan bahasanya.



Antaranya

termasuklah

penggunaan

kalimah

Arab,

penggunaan

pepatah,

perbilangan, bahasa-bahasa kiasan dll.



Selain itu juga, terdapat amat banyak dimasukkan kata tambah dan imbuhan, kata
kias, ulangan, gelaran-gelaran tokoh, klise dsb.



Kedua, Tuhfat al-Nafis versi panjang juga menyaksikan kemasukan dan penokok
tambahan isu-isu, isi serta perkara baru.

hazmanazhar© 2013

23
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

ANAKRONISME DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA


Perkataan anakronisme berasal daripada perkataan anachronus yang merupakan
cantuman daripada dua perkataan iaitu ana dan chronus.



Perkenaan ana bermaksud bertentangan (against) manakala chronus bermaksud
masa. Hal ini bererti, perkataan anachronus bermaksud bertentangan dengan
masa.



Dalam sejarah, anakronisme merujuk kepada sesuatu peristiwa sejarah yang
menyentuh kepada keadaan “masa bersalahan masa” atau bertentangan dengan
waktu yang sebenarnya berlaku.



Funk & Wagnalls mentakrifkan anakronisme sebagai “satu kesalahan dalam
penggunaan sistem tertibtarikh (kronologi) atau dinyatakan peristiwa yang berlaku

hazmanazhar© 2013

24
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

atau diwakilkan sebagai
berlaku yang terkeluar dari masa yang betul dan sewajarnya”.



Dalam pensejarahan Melayu tradisional, terdapat beberapa peristiwa dalam karya
pensejarahan yang dilihat bersifat anakronisme seperti dalam Sejarah Melayu,
Bustanus Salatin, Hikayat Sultan Acheh Marhum, Hikayat Merong Mahawangsa dan
Hikayat Putroe Gumba Muih.



Secara umumnya, Muhammad Yusoff Hashim (1988) telah membahagikan
permasalahan anakronisme dalam pensejarahan Melayu tradisional kepada tiga
jenis iaitu:

1. Anakronisme pada Sebuah Karya yang Sama:
•

Dalam Sejarah Melayu versi R.O Winstedt, pengarang menyebut bahawa Sultan
yang berhasrat untuk meminangi Puteri Gunung Ledang adalah Sultan Mansur
Syah.

•

Dalam Sejarah Melayu versi Shellabear pula, diperkatakan bahawa Sultan yang
berhasrat untuk meminangi Puteri Gunung Ledang adalah Sultan Mahmud Syah.

•

Selain menyalahi konsep masa, berlaku pertentangan fakta sejarah dalam
kedua-dua teks tersebut kerana kedua-dua sultan yang disebut adalah dua
individu yang berbeza.

2. Anakronisme pada Membanding Dua Teks Sejarah Berlainan dalam Satu
Peristiwa yang Sama:
•

Terdapat percanggahan di antara teks Bustanus Salatin dan Hikayat Sultan
Acheh Marhum.

•

Dalam hal ini, berlaku percanggahan di mana peristiwa yang telah lama
berlaku digambarkan sebagai berlaku kemudian manakala peristiwa yang
baru berlaku tetapi dianggap berlaku lebih awal.

hazmanazhar© 2013

25
Nota
Pensejarahan Malaysia (SJH3102)

•

Sebagai contoh,
dalam peristiwa Sultan Acheh menghantar utusan ke Turki bagi mendapatkan
bantuan ketenteraan menentang Portugis, Bustanus Salatin menjelaskan
utusan tersebut dihantar pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat
Syah al-Kahar (pada pertengahan abad ke-16) manakala Hikayat Sultan
Acheh Marhum menjelaskan utusan tersebut dihantar pada zaman Sultan
Iskandar Muda Mahkota Alam (pada pertengahan abad ke-17).

3. Anakronisme dengan Membanding Sebuah Sumber Sejarah dengan Sumber
Sezaman yang Lain:
•

Dalam Sejarah Melayu, pengarang menyebut tentang perkahwinan Sultan
Mansur Syah dengan anak Bentara Majapahit, Puteri Raden Galoh Cendera
Kirana.

•

Dalam teks tersebut juga, dikhabarkan tentang Mangkubumi Majapahit yang
mahsyur, Pateh Gadjah Mada yang turut berada dalam majlis perkahwinan
tersebut.

•

Hal ini menunjukkan satu bentuk anakronisme berlaku kerana Sultan Mansur
Syah memerintah Melaka pada tahun 1459-1477 sedangkan mengikut babad
Jawa, Pateh Gadjah Mada mangkat pada tahun 1365.

hazmanazhar© 2013

26

Recommandé

Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik par
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikBab-6-persoalan-malaysia-sentrik
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikfiro HAR
13.4K vues26 diapositives
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialfiro HAR
19.1K vues25 diapositives
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL par
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALCORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALAlif Akram
7.2K vues22 diapositives
Karya Agung Melayu (Misa Melayu) par
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)Karya Agung Melayu (Misa Melayu)
Karya Agung Melayu (Misa Melayu)zaidatol zulkiflly
13.7K vues60 diapositives
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Alif Akram
6K vues26 diapositives
Filologi Dalam Sejarah par
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahAlif Akram
2K vues16 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...FaFai S.
30.3K vues46 diapositives
Bab-3- Keunikan-karya-agung par
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungfiro HAR
8.9K vues39 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 1 par
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Alif Akram
3.6K vues25 diapositives
Tuhfat al nafis par
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafisAlif Akram
2.8K vues26 diapositives
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docxfiro HAR
14.9K vues25 diapositives
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS par
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS Santa Barbara
22.9K vues7 diapositives

Tendances(20)

Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par FaFai S.
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
FaFai S.30.3K vues
Bab-3- Keunikan-karya-agung par firo HAR
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agung
firo HAR8.9K vues
Sejarah Lisan Tajuk 1 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1
Alif Akram3.6K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.8K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS par Santa Barbara
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS
KERAJAAN KEDAH TUA DAN BERUAS
Santa Barbara22.9K vues
Sejarah kesusasteraan melayu tradisional par MohdRainie
Sejarah kesusasteraan melayu tradisionalSejarah kesusasteraan melayu tradisional
Sejarah kesusasteraan melayu tradisional
MohdRainie15.3K vues
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par FaFai S.
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
FaFai S.1.8K vues
Permuafakatan sekolah dan komuniti par wan salleh
Permuafakatan sekolah dan komuniti Permuafakatan sekolah dan komuniti
Permuafakatan sekolah dan komuniti
wan salleh44K vues
Psikologi perkembangan dan pembelajaran par NOR HIDAYAH
Psikologi perkembangan dan pembelajaranPsikologi perkembangan dan pembelajaran
Psikologi perkembangan dan pembelajaran
NOR HIDAYAH18.1K vues
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY par Santa Barbara
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKYPERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
PERBANDINGAN ANTARA TEORI PERKEMBANGAN KOGNITIF JEAN PIAGET DAN LEV VYGOTSKY
Santa Barbara21.1K vues
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular par Antasha Kamaruzzaman
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Karya sastera kanak kanak,remaja,dewasa & popular
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran par Noorezayu Mohd Said
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & PembelajaranImplikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Implikasi Teori Behavioris dalam Pengajaran & Pembelajaran
Perbezaan fonetik & fonologi par fitri norlida
Perbezaan fonetik & fonologiPerbezaan fonetik & fonologi
Perbezaan fonetik & fonologi
fitri norlida11.1K vues
Sejarah Lisan Tajuk 2 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram2.7K vues
Peringkat kemahiran menulis par fitri norlida
Peringkat kemahiran menulis Peringkat kemahiran menulis
Peringkat kemahiran menulis
fitri norlida30.9K vues
FONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASI par Rafiza Diy
FONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASIFONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASI
FONETIK DAN FONOLOGI : ALAT-ALAT ARTIKULASI
Rafiza Diy52.4K vues

Similaire à Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia

Pensejarahan Malaysia Bab 5 par
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5Alif Akram
1.3K vues25 diapositives
Historiografi par
HistoriografiHistoriografi
Historiografimunir ikhwan
1.9K vues17 diapositives
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx par
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxhistoriografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxMuhammadIswin3
4 vues18 diapositives
Periodisasi sejarah sastra indonesia par
Periodisasi sejarah sastra indonesiaPeriodisasi sejarah sastra indonesia
Periodisasi sejarah sastra indonesiamujahidah khilafah (Shintia Minandar)
8.6K vues15 diapositives
SEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptx par
SEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptxSEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptx
SEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptxAndrewKss2
217 vues63 diapositives
Perkembangan islam di indonesia par
Perkembangan islam di indonesiaPerkembangan islam di indonesia
Perkembangan islam di indonesiaalfantishindikasari
65 vues9 diapositives

Similaire à Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia(20)

Pensejarahan Malaysia Bab 5 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
Alif Akram1.3K vues
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx par MuhammadIswin3
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptxhistoriografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
historiografi-151126045138-lva1-app6891.pptx
SEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptx par AndrewKss2
SEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptxSEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptx
SEJ T1 KSSM Bab 1 Mengenali Sejarah.pptx
AndrewKss2217 vues
sastra nusantara-mite, legenda, dongeng, foklor, upacara adat par AjengIlla
sastra nusantara-mite, legenda, dongeng, foklor, upacara adatsastra nusantara-mite, legenda, dongeng, foklor, upacara adat
sastra nusantara-mite, legenda, dongeng, foklor, upacara adat
AjengIlla43 vues
Keagungan Karya Agung Melayu par murni mohamat
Keagungan Karya Agung MelayuKeagungan Karya Agung Melayu
Keagungan Karya Agung Melayu
murni mohamat1.8K vues
Sesi 2 introduksi umum. sesi 1pptx par AlbertusPur
Sesi 2 introduksi umum. sesi 1pptxSesi 2 introduksi umum. sesi 1pptx
Sesi 2 introduksi umum. sesi 1pptx
AlbertusPur85 vues
Tutorial 1 par firo HAR
Tutorial 1Tutorial 1
Tutorial 1
firo HAR1.7K vues
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia par Muthii Orisinil
Perkembangan penulisan sejarah di indonesiaPerkembangan penulisan sejarah di indonesia
Perkembangan penulisan sejarah di indonesia
Muthii Orisinil9K vues
Periodisasi Sastra Indonesia par Dedi Irawan
Periodisasi Sastra IndonesiaPeriodisasi Sastra Indonesia
Periodisasi Sastra Indonesia
Dedi Irawan13.8K vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Pengurusan disiplin bilik darjah par
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
6K vues38 diapositives
Masalah disiplin dalam bilik darjah par
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahfiro HAR
16.2K vues30 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives

Plus de firo HAR(20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan bilik darjah par firo HAR
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR9.9K vues
Pengurusan disiplin bilik darjah par firo HAR
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR6K vues
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
6.0 organisasi panitia par firo HAR
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR4K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.3K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues

Bab-1-Pengenalan-pensejarahan-msia

 • 1. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) BAHAGIAN SATU: PENGENALAN PENSEJARAHAN MALAYSIA PENGERTIAN PENSEJARAHAN MALAYSIA  Pensejarahan (atau disebut juga sebagai historiografi) menurut Kamus Dewan (ed.4) membawa maksud “karya atau penulisan berkaitan dengan sejarah”.  Menurut Muhd Yusof Ibrahim & Mahayuddin Haji Yahaya (1988), pensejarahan boleh ditakrifkan sebagai “hasil karya atau penulisan yang ditulis oleh ahli sejarah atau sejarawan”.  Sejarawan akan mengkaji dan menyelidik tentang zaman, masyarakat, peristiwa yang telah berlaku dan akan menghasilkan penulisan pensejarahannya. Sejarawan akan melakukan kajian dalam bidang atau mengikut kepakaran masing-masing seperti bidang politik, ekonomi, ketenteraan dan sosial.  Oleh itu, konsep “pensejarahan Malaysia” merujuk kepada hasil karya atau penulisan yang berkaitan dengan sejarah berkenaan Malaysia.  Para sejarawan tempatan seperti Khoo Kay Kim dan Muhammad Yusof Hashim berpandangan, pensejarahan di Malaysia bermula pada zaman Kesultanan Melayu Melaka.  Menurut Khoo Kay Kim, tradisi pensejarahan di Malaysia telah bermula pada kurun ke-16 manakala Muhammad Yusof Hashim menegaskan bahawa pensejarahan negara harus bermula dengan tradisi Melaka.  Para sejarawan juga bersetuju bahawa proses pensejarahan Malaysia pra-merdeka berkembang dalam dua tahap perkembangan iaitu tahap pertama pensejarahan hazmanazhar© 2013 1
 • 2. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) Malaysia bermula pada zaman feudalisme Melayu manakala tahap kedua pensejarahan Malaysia pula bermula dengan pensejarahan moden yang bersifat Euro-centric yang dicatatkan oleh sejarawan British di Tanah Melayu.  Selepas era kemerdekaan negara pula, perkembangan pensejarahan Malaysia yang baharu telah muncul dengan kehadiran para sejarawan tempatan yang lebih bersifat Malaysia-centric. PERKEMBANGAN PENSEJARAHAN MALAYSIA PERIODE PRA- TAHAP PERTAMA TAHAP KEDUA Zaman Feudal Melayu Zaman Kolonial Cth: Cth: Penulisan Tun Seri Kajian R.O Winstedt, Lanang, Raja Chulan, W.G Shellabear dll Raja Ali Haji dll (euro-centric) PERIODE PASCA- TAHAP KETIGA TAHAP KEEMPAT Zaman Nasionalisme Cth: Tulisan Ahmad Boestamam dll (semarak anti penjajah) Zaman Pengukuhan Malaysia-centric Sejarah Kebangsaan Sejarah Ilmiah Pensejarahan pada Zaman Feudalisme Melayu:  Di Malaysia, zaman feudalisme merujuk kepada zaman pemerintahan di Tanah Melayu sebelum daripada kedatangan penjajahan Barat ke Tanah Melayu. Antaranya termasuklah Kesultanan Melayu Melaka, Kesultanan Johor-Riau, Kesultanan Pahang, Perak, Selangor, Terengganu, Kedah, Negeri Sembilan dan Kelantan. hazmanazhar© 2013 2
 • 3. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Kemunculan para pujangga, penulis dan alim ulama telah mewujudkan kegiatan persuratan, kesusasteraan dan keilmuan dalam istana Kesultanan Melayu. Daripada kegiatan persuratan dan kesusasteraan inilah maka munculnya karya-karya bercorak sejarah di alam Melayu.  Antara karya pensejarahan pada zaman feudal Melayu termasuklah melalui penulisan berkenaan salasilah raja-raja, peraturan dan undang-undang negeri, hikayat dan penulisan sastera lain seperti syair dan gurindam.  Contoh karya pensejarahan Melayu tradisional pada zaman feudal Melayu termasuklah Sulalatus Salatin (Tun Seri Lanang), Misa Melayu (Raja Chulan), Tuhfat al-Nafis (Raja Ali Haji), Bustanus Salatin (Syeikh Nuruddin al-Raniri), Hikayat Hang Tuah, dll.  Selain itu, terdapat juga pensejarahan Melayu yang berbentuk undang-undang pada zaman feudalisme Melayu termasuklah Hukum Kanun Melaka, Undang-undang Laut Melaka, Undang-undang 99 Perak dan Undang-undang Kedah.  Selain itu, terdapat juga karya pensejarahan Melayu yang dibuat dalam bentuk syair seperti Syair Sultan Maulana (Kedah) dan Syair Tuan Hampris (Terengganu).  Kebanyakan karya pensejarahan pada zaman feudalisme Melayu dibuat atas perintah seseorang Sultan yang memerintah dan lebih bertujuan untuk mengangkat martabat dan kemuliaan seseorang Sultan dan golongan diraja.  Sebagai contoh, penulisan Bustanus Salatin oleh Syeikh Nuruddin Ar-Raniri dilihat cenderung untuk mengagung-agungkan Sultan Acheh, Sultan Iskandar Thani manakala karya Tuhfat al-Nafis pula terlalu bias dan mengagungkan suku Bugis dalam istana Johor-Riau. hazmanazhar© 2013 3
 • 4. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Corak penulisan pensejarahan pada zaman feudalisme Melayu tidak begitu mementingkan kesahihan dan keobjektifan penulisannya kerana dicampur aduk dengan pelbagai unsur seperti dongeng, mitos dan lagenda dan naratifnya banyak berkisar di istana semata-mata. * Ciri-ciri Pensejarahan Kolonial dan Tempatan Pasca-merdeka akan dibincangkan pada bab yang lainnya. KONSEP PENULISAN BAHAN SEJARAH DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA  Menurut Muhammad Yusoff Hashim (1988), penulisan bahan sejarah dalam tradisi pensejarahan tradisional di alam Melayu muncul dalam pelbagai bentuk.  Antara bentuk penulisan bahan sejarah termasuklah: i. Ditulis atas kertas ii. Dipahatkan di atas batu seperti batu bersurat dan prasasti iii. Diukir pada bahan ukiran seperti kayu, buluh, belulang dll iv. Diukir pada kepingan logam seperti di atas wang syiling, cap mohor, meriam, pedang, perisai dll.  Semua bahan-bahan ini di mana tulisan-tulisan tadi diperturunkan dapat memberi butiran dan menjadi sumber sejarah. hazmanazhar© 2013 4
 • 5. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Walaubagaimanapun, bukan semua fakta dan data sejarah telah sedia ada pada sumber-sumber sejarah tadi kerana hanya sebahagian daripadanya sahaja yang membekalkan data dan pengetahuan sejarah secara langsung manakala sebahagiannya diperturunkan secara tidak langsung.  Dengan kemunculan kaedah pensejarahan moden, persoalan keobjektifan dan keabsahan sumber pensejarahan tradisional kadangkala dipertikai dan mendesak kepada satu kajian ke atas sumber-sumber tersebut.  Kedatangan pengaruh Barat ke Tanah Melayu misalnya telah mewujudkan satu bentuk pensejarahan baharu terhadap Malaysia pada ketika itu, namun para sejarawan melihat wujudnya ketidakseimbangan dari segi sumber sejarah apabila pensejarahan Barat di Tanah Melayu dilihat bersifat Euro-centric.  Oleh itu, wujud ketidakseimbangan dalam sudut pandangan dalam penulisan sejarah mereka.  Sejak zaman kolonial British lagi, sumber pensejarahan Melayu tradisional telah mula dijadikan sebagai satu disiplin kajian dalam mempelbagaikan lagi sumber pensejarahan di Malaysia terutamanya bagi periode pra-kolonial di Tanah Melayu.  Antara sumber pensejarahan Melayu tradisional yang penting adalah karya kesusasteraan Melayu tradisional yang meliputi pelbagai genre penulisan seperti sastera kitab (keagamaan), undang-undang Melayu lama, epik, pelbagai bentuk puisi, pelbagai cabang sastera rakyat (penglipur lara, cerita jenaka, teladan dll) serta sastera istana.  Kesemua sumber-sumber pensejarahan Melayu tradisional ini penting dalam merekonstruksi semula pensejarahan di Malaysia sejak zaman feudalisme di Tanah Melayu. hazmanazhar© 2013 5
 • 6. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Walaupun sumber pensejarahan Melayu tradisional dilihat bercampur aduk di antara unsur sejarah, mitos dan lagenda, namun berdasarkan disiplin kajian sejarah, para sejarawan telah melakukan perbahasan mereka untuk menerima atau menolak sesuatu fakta sejarah dalam pensejarahan Melayu tradisional termasuklah melalui kajian perbandingan dengan sumber-sumber sezaman terutamanya melalui sumber pensejarahan China dan pengkaedahan sejarah yang lainnya.  Oleh itu, kaedah penulisan sejarah di Malaysia telah merangkumi pelbagai sumber pensejarahan termasuklah: i. Pensejarahan Melayu Tradisional (Zaman Feudalisme Melayu) ii. Pensejarahan Barat (Zaman Kolonial) iii. Pensejarahan Tempatan (Sebelum dan Selepas Merdeka)  Idea dalam Pensejarahan Melayu Tradisional • Permulaan karya-karya memuatkan unsur pensejarahan tetapi kebanyakan karya hanya menulis sejarah secara umum, ketiadaan nama pengarang pada karya untuk dipertanggungjawabkan dan serta tidak mementingkan tahun (dari segi kronologi dan tarikh berlakunya peristiwa sejarah). • Karya yang dihasilkan dalam pensejarahan tradisional memiliki ciri-ciri seperti motif, gaya penulisan, bahasa dan jalan cerita yang klasik. • Terdapat beberapa kelemahan dalam pensejarahan Melayu tradisional termasuklah: hazmanazhar© 2013 6
 • 7. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) 1. ada unsur dongeng (iaitu data-data yang kerap menimbulkan kesangsian). 2. ada unsur penglipuran (ucapan-ucapan tokoh) 3. kritikannya tidak mendalam atau tafsirannya lemah. 4. menulis tentang sesuatu sedangkan tokoh tidak arif tentangnya (lebih bercorak seorang penyair atau pujangga kerana sebahagian ceritanya disampaikan secara puisi). 5. memuatkan unsur telahan, mimpi, kuasa ghaib/ketuhanan (menjadikan pensejarahannya tidak diterima ke dalam konsep pensejarahan moden yang sekular). 6. Berunsur berat sebelah atau bais.  Konsep dalam Pensejarahan Tradisional Melayu • Menggalurkan salasilah raja yang memerintah negeri-negeri • Menggalurkan asal-usul pembukaan negeri • Menggalurkan kedatangan sesuatu suku atau kaum (cth: kedatangan suku Bugis ke alam Melayu dlm Tuhfat al-Nafis) • Melakukan pemerian terhadap peristiwa politik • Mengangkat kehebatan dan keagungan raja yang memerintah (cth Bustanus Salatin yang mengagungkan martabat Sultan Iskandar Thani) • Merekodkan istiadat dan peristiwa diraja (cth: Misa Melayu)  Pensejarahan Melayu Moden 1. ZAMAN TAWARIKH hazmanazhar© 2013 7
 • 8. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Pada awal abad ke-20, bidang sejarah muncul sebagai salah satu daripada bidang ilmu dan zaman tersebut turut dikenali sebagai “Zaman Tawarikh”.  Selepas tamatnya Perang Dunia Pertama, "tawarikh" menjadi terminologi untuk sejarah. Hal ini bagi menunjukkan tawarikh sebagai satu bidang ilmu, selain memisahkan sejarah daripada kesusasteraan (hikayat & syair).  Untuk itu, pada tahun 1918, sejarah (istilah "tawarikh") diperkenalkan sebagai satu mata pelajaran di Maktab Perguruan Melayu Melaka.  Sejarah ditulis dalam bentuk prosa tetapi skop/bidang kajian masih tertumpu kepada institusi perajaan dan riwayat hidup raja dan pembesar (1920-an).  Contohnya, muncul penulis-penulis seperti: i. Muhammad Hassan bin Dato Kerani Muhammad Arshad yang menulis Al Tarikh Salasilah Negeri Kedah (1928); ii. Wan Abdul Karim bin Abdul Hamid yang menulis Tawarikh Raja-raja dan Adat Istiadat Zaman Purbakala Negeri Perak Darul Ridzuan (1934); iii. Haji Nik Mahmud bin Haji Ismail yang menulis Ringkasan Cetera Kelantan (1934); iv. Muhammad bin Haji Alias yang menulis Tawarih Dato Bentara Luar (1928).  Pada zaman ini juga munculnya pelbagai rencana mengenai sejarah dalam majalah dan akhbar. Ini menunjukkan minat masyarakat terpelajar tentang sejarah. hazmanazhar© 2013 8
 • 9. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Sejarah "kebangsaan" pertama ditulis oleh Abdul Hadi Hj. Hasan yang berjudul Sejarah Alam Melayu (1920an), yang mengandungi tiga jilid yang berbeza.  Walaupun minat dalam bidang sejarah (tawarikh) meningkat ketika ini tetapi tidak begitu berkembang menuju keilmiahan sejarah sebagai matapelajaran. Skopnya masih kekal kepada hal-hal perajaan, kerajaan dan tokoh-tokoh (masih ikut penulisan tradisional. 2. ZAMAN NASIONALISME  Seterusnya, kesan Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepun di Asia Tenggara dan Tanah Melayumenyemarakkan proses perjuangan untuk merdeka.  Pada zaman ini sejarah dan pahlawan-pahlawan zaman penjajahan British digunakan sebagai penggerak dan peransang semangat masyarakat menentang pentadbiran British.  Contohnya muncul penulis sejarah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob - Sedjarah dan Perjuangan Melayu (1948), Yahya Abdullah - Peperangan Tok Janggut atau Balasan Derhaka (1955), Abdul Talib Haji Ahmad - Sejarah Dato Bahaman Orang Kaya Semantan (1961) dan Mustafa Tam - Tawarikh Salasilah Kedah (1962).  Secara umumnya, walaupun penulis masih memfokuskan kajiannya kepada sejarah tempatan (kenegerian), dan golongan atasan - raja dan orang besar, kaedah menulis sejarah adalah untuk menimbulkan perasaan cinta tanahair, bangga terhadap zaman kegemilangan Melayu.  Para penulis sejarah tempatan telah memulakan dimensi baharu dalam penulisan sejarah yang bercorak patriotisme termasulah: hazmanazhar© 2013 9
 • 10. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) i. Ibrahim Yaakob yang menulis Sekitar Malaya Merdeka (1957); ii. Zainal Abidin Daud yang menulis Sejarah Malaya Merdeka (1957). Bentuk ini dikekalkan oleh sejarawan tahun 1960-an dan 1970an (penulisan yang mementingkan skop sejarah politik & biografi politik). iii. Anwar Abdullah yang menulis Dato Onn (1971); iv. Mohd. Yunus Hamidi yang menulis Sejarah Pergerakan Politik Semananjung (tema sejarah bersifat kebangsaan)  Zaman "Sejarah Kebangsaan" bagi sejarawan tempatan bermula lebih kurang pada 1957 iaitu setelah kemerdekaan, apabila sejarah kebangsaan ditekankan dalam kurikulum sekolah.  Pada zaman ini muncul perdebatan tentang bagaimana sejarah Melayu/Malaya patut ditulis. Tema perdebatan ialah sejarah Asia Tenggara (termasuk Tanah Melayu) mestilah ditulis dari sudut pandangan dan perkembangan Asia Tenggara [Asiacentric]  Selain itu, muncul desakan penulisan semula sejarah Malaysia dengan "Malaysian centric".  Selain itu juga, para sejarawan tempatan mendesak agar pejuang-pejuang pada zaman penjajahan British diangkat sebagai seorang pahlawan dan bukannya penderhaka atau penentang. Hal ini akan meletakkan mereka sebagai tokoh sejarah yang sama seperti para pembesar dan raja-raja Melayu.  Seterusnya, muncul juga desakan agar sejarah patut ditulis mengikut disiplin ilmu sejarah dan bersifat ilmiah. hazmanazhar© 2013 10
 • 11. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Kesedaran tentang ‘sejarah sebagai ilmu pengetahuan’ manusia di Malaysia lahir pada akhir tahun 1960an. [Keperluan sokongan ilmiah dari bidang sains sosial terutama antropologi, sosiologi, filologi - pengaruh perubahan ilmu sejarah yang berkembang di Amerika Syarikat].  Peristiwa 13 Mei 1969 menimbulkan keperluan penyatuan kebangsaan (integrasi nasional) untuk menentukan keharmonian dan kedamaian masyarakat. Ertinya keperluan untuk versi sejarah Malaysia yang berdaya menanamkan kefahaman ras di antara ras-ras di Malaysia.  Hal ini juga bermakna, wujudnya desakan agar sejarah dijadikan sebagai satu medium untuk menyatukan bangsa-bangsa di Malaysia.  Oleh itu tema-tema yang menonjol dalam tulisan sejarah akademik ialah sejarah masyarakat berbilang kaum, sejarah tempatan, sejarah pendidikan, riwayat orang besar-besar, sejarah politik dan banyak lagi. Tujuannya untuk meningkatkan kefahaman rakyat terhadap dirinya dan ras-ras yang ada di Malaysia, dan mencari tema yang sesuai kepada sejarah kebangsaan.  Dapat dikatakan penulisan sejarah sejak merdeka dan terutama setelah 1969 menonjolkan sifat "autonomous" jika dibandingkan dengan karya sarjana (pegawai penjajahan sejak abad ke 19 - huraian peranan positif pentadbirannya dan justifikasi keperluan "peradaban" kuasa penjajah seperti tulisan Winstedt, Wilkinson, Swettenham, Low, dll.)  Walaubagaimanapun kebanyakan karya yang ditulis pada zaman 1970-an dan kemudian diterajui oleh sarjana luar (bukan Melayu). Justeru itu, fokus kajiannya masih mengenai zaman penjajahan Barat. hazmanazhar© 2013 11
 • 12. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Contohnya termasuklah C.M. Turnbull, The SS 1826-67: Indian Presidency to Crown Colony (1972), E. Thio, British Policy in the Malay Peninsula 1880-1910 (1969).  Sejak tahun 1970an, muncul karya-karya bermutu akademik (oleh sarjana luar dan tempatan) mengenai sejarah Tanah Melayu yang membincang tentang tema selain daripada "conventional/national history" seperti aspek sosial, ekonomi, masyarakat bawahan, falsafah/ideologi, budaya.  Contoh pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia termasuklah: i. A.C. Milner, Kerajaan: Malay Politic on the eve of colonial rule (1982), ii. Shahril Talib, After Its Own Image: The Trengganu Experience 18811941 (1984), iii. Shahrom Ahmat, Kedah: Traditional and Change in A Malay State - A study of the economic and political development (1984), iv. Carl A. Trocki, Prince of Pirates: the Temenggong and the Development of Johor and Singapore 1784-1885, v. R. Bonney, Kedah 1771-1821: The Search for Security and Independence (1974), vi. Khoo Kay Kim, The Western Malay States 1850-1875: the effects of commercial development on Malay Politics (1972)., vii. Lim Teck Ghee, Peasants and Their Agricultural Economy in Colonial Day 1874-1941 (1977).  Era awal pensejarahan bersifat ilmiah di Malaysia ternyata dipelopori oleh penulisan yang menggunakan bahasa Inggeris sehinggalah munculnya penulis sejarah ilmiah dalam bahasa Melayu seperti Nik Safiah Karim, Muhammad Yusoff Hashim dll. hazmanazhar© 2013 12
 • 13. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Perbezaan antara sarjana akademik yang berpengaruh ke atas perkembangan pensejarahan Malaysia ialah falsafah sejarahnya (kaedah dan pendekatan serta skop).  Secara kasar, sarjana yang dipelajari di institusi luar negeri berkecenderungan kepada konsep moden Barat. Manakala sarjana yang dilatih dalam negeri masih melihat pentingnya "conventional history" - ianya detail tetapi masih berfokus kepada sejarah politik. PENDEKATAN KAJIAN DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA Dalam bahagian ini, kita akan melihat kepada dua pendekatan utama dalam kaedah pensejarahan di Malaysia iaitu pertamanya yang berkait dengan penekanan tema penulisan dan keduanya pula iaitu motif penulisan sejarah. Penekanan Tema Penulisan  Ruang lingkup sejarah yang luas dan mencakupi pelbagai bidang kehidupan menyebabkan tema sesuatu penulisan dalam sejarah juga mulai meluas.  Dalam pensejarahan Melayu tradisional, tema penulisan sejarah dilihat agak tertutup dan ekslusif kepada penulisan sejarah yang berkisar kepada golongan pemerintah semata-mata.  Dalam penulisan sejarah seperti ini, tema penulisan sejarah tidak lari daripada membicarakan soal salasilah keturunan raja-raja, naratif berkaitan dengan jatuh bangun sesebuah kerajaan serta aturan dan perjalanan sesebuah kerajaan.  Sebagai contoh, karya-karya pensejarahan Melayu tradisional seperti Sulalatus Salatin dan Tuhfat al-Nafis terikat pada tema penceritaan terhadap asal usul dan salasilah raja-raja yang memerintah, selain tema penceritaan yang berkait dengan peristiwa politik dan pentadbiran dalam kalangan pemerintah. hazmanazhar© 2013 13
 • 14. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Apabila pengaruh kolonial Inggeris mula menguasai Tanah Melayu, tema penulisan sejarah mulai meluas. Tema penulisan sejarah di Tanah Melayu pada ketika itu termasuklah sejarah pentadbiran British di Tanah Melayu, sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya, bahasa dsb.  Walaubagaimanapun, tema penulisan oleh para sejarawan-pegawai British ini dilihat cenderung ke arah euro-centic serta dilihat banyak mengangkat tema penulisan sejarah yang mengeketengahkan kejayaan pentadbiran British di Tanah Melayu.  Sebagai contoh, penulisan Frank Swettenham dalam buku British Malaya pada tahun 1907 menulis bagaimana British berjaya bertapak di Tanah Melayu, pengenalan sistem Residen, Negeri-negeri Melayu Bersekutu dan perkembangan Tanah Melayu di bawah pentadbiran British.  Pada awal abad ke-20 juga, kemunculan para penulis tempatan mula mengangkat pelbagai tema dalam penulisan sejarah.  Pada zaman ini, tema penulisan sejarah masih lagi berlegar mengenai pensejarahan yang berkisar kepada golongan diraja dan pembesar Melayu sehinggalah Abdul Hadi Hassan mengangkat tema pensejarahan yang bersifat “kebangsaan” pada tahun 1920-an iaitu Sejarah Alam Melayu.  Apabila gerakan nasionalisme mula mendapat tempat di Tanah Melayu, tema penulisan sejarah yang mampu membangkitkan kesedaran dan semangat rakyat menentang penjajah mula diketengahkan.  Pada zaman ini sejarah dan pahlawan-pahlawan zaman penjajahan British digunakan sebagai penggerak dan peransang semangat masyarakat menentang pentadbiran British. hazmanazhar© 2013 14
 • 15. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Contohnya muncul penulis sejarah Melayu seperti Ibrahim Haji Yaakob - Sedjarah dan Perjuangan Melayu (1948), Yahya Abdullah - Peperangan Tok Janggut atau Balasan Derhaka (1955), Abdul Talib Haji Ahmad - Sejarah Dato Bahaman Orang Kaya Semantan (1961) dan Mustafa Tam - Tawarikh Salasilah Kedah (1962).  Apabila Tanah Melayu mencapai kemerdekaan, tema penulisan sejarah mula bersifat Malaysia-centric. Telah wujud gesaan agar sejarah yang bersifat kebangsaan diwujudkan.  Kemudiannya, dalam dekad 1970-an, tema penulisan sejarah yang bersifat ilmiah mula diusahakan oleh ahli-ahli akademik dari dalam dan luar negara agar keobjektifan dalam pensejarahan Malaysia dapat dicapai.  Sehingga kini, tema penulisan pensejarahan di Malaysia dilihat merangkumi pelbagai aspek dan cabang kehidupan termasuklah politik, ekonomi, sosial, budaya, bahasa, hubungan antarabangsa dsb. Motif Penulisan  Terdapat pelbagai motif dan tujuan kepada penulisan sejarah di Malaysia.  Dalam zaman feudalisme Melayu misalnya, penulisan sejarah dibuat atas arahan dan titah perintah daripada raja atau pembesar kepada pujangga dan penulis di istana. hazmanazhar© 2013 15
 • 16. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Antara motif penulisannya termasuklah untuk mengangkat martabat dan keagungan raja, sebagai panduan kepada para pemerintah yang terkemudian serta menjadi satu bentuk catatan ke atas segala peristiwa yang berlaku ke atas sesebuah kerajaan dari segi jatuh bangun mereka.  Pada zaman kolonial pula, motif penulisan dibuat sebagai satu bentuk pendokumentasian terhadap pentadbiran British di Tanah Melayu.  Pada awal abad ke-20 pula, kemunculan gerakan nasionalisme di Tanah Melayu telah membawa kepada penulisan sejarah yang bersentrikkan tempatan.  Motif penulisan sejarah pada ketika itu adalah untuk mengangkat dan meniup semangat anti-penjajahan di Tanah Melayu dengan mengangkat tindakan-tindakan para penentang British seperti Tok Janggut, Datuk Bahaman dll sebagai peristiwa yang penuh bersejarah.  Selepas merdeka pula, antara motif penulisan sejarah termasuklah membantu kepada pembinaan sebuah negara bangsa supaya masyarakat mampu mengenali diri dan bangsanya sendiri melalui sejarah. PERMASALAHAN FILOLOG DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA hazmanazhar© 2013 16
 • 17. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Ilmu filologi merujuk kepada ilmu yang meneliti pada naskhah-naskhah manuskrip terutamanya manuskrip lama dan kuno.  Sebuah teks yang termuat dalam manuskrip lama seringkali sulit untuk difahami, bukan disebabkan oleh penggunaan bahasanya yang sulit, akan tetapi disebabkan oleh penyalinan manuskrip tersebut secara berulang kali.  Kekerapan penyalinan teks sejarah dalam manuskrip lama telah mengakibatkan pelbagai kesalahan ditemui pada teks tersebut dari segi ejaan, struktur ayat dan istilah.  Hal ini terjadi disebabkan oleh pelbagai faktor, akan tetapi antara faktor utama termasuklah kecuaian penyalin ketika menyalin naskhah asal manuskrip, di samping tindakan penyalin yang membuang dan melakukan tokok tambah ke atas teks asal.  Penyalinan semula teks daripada naskhah asal dilakukan atas pelbagai tujuan oleh para pembaca teks berkenaan pada masa naskhah itu berlegar dalam kalangan masyarakat. Antaranya termasuklah: i. Ingin memiliki teks itu sendiri sebagai satu koleksi; ii. Kekhuatiran akan berlakunya kemusnahan pada naskhah asal seperti hilang, terbakar dsb; iii. Disalin untuk tujuan politik, agama, pendidikan dsb; iv. Untuk tujuan magis, iaitu dengan menyalin naskhah teks tertentu, orang akan merasa kekuatan magis daripada teks yang disalin. hazmanazhar© 2013 17
 • 18. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Proses penyalinan teks ini juga dikenali sebagai proses penggandaan atau penurunan dan tradisi teks. Proses penurunan teks bukan hanya terjadi pada naskhah asal, akan tetapi turut terjadi pada naskhah turunan pertama, kedua, ketiga dan seterusnya.  Hasilnya, usaha untuk menentukan sesuatu naskhah itu sebagai naskhah asli atau naskhah turunan oleh para pengkaji adalah amat sukar dan hampir mustahil.  Oleh itu, ilmu filologi adalah penting dalam membantu para pengkaji sejarah dalam memahami teks sejarah yang mungkin ada kecacatan atau kekeliruan, seterusnya melakukan penambahbaikan terhadap teks berkenaan.  Dalam ilmu filologi, terdapat dua pola kesalahan dalam tradisi penurunan teks iaitu perubahan yang berlaku kerana ketidaksengajaan dan perubahan yang berlaku dengan sengaja oleh penyalin teks.  Untuk pola perubahan ketidaksengajaan, kesalahan mungkin berlaku disebabkan oleh beberapa faktor termasuklah huruf yang hilang (haplografi), bahagian yang tertinggal (lakuna), penyalinan maju dari perkataan ke perkataan yang sama (saut de même a u même), ditulis dua kali (ditografi) dan penambahan (interpolasi).  Untuk pola perubahan yang dibuat secara sengaja pula, faktor perubahan berlaku termasuklah disebabkan oleh faktor politik, agama, ideologi, budaya dsb.  Secara teorinya juga, semakin kerap frekuensi penyalin teks, semakin kerap perubahan berlaku ke atas teks tersebut.  Oleh itu, bagi mengatasi kesalahan yang terdapat pada teks, ilmu filologi membenarkan para pengkaji teks untuk menyunting teks tersebut supaya menjadi sempurna dan boleh ditafsirkan. hazmanazhar© 2013 18
 • 19. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Walaubagaimanapun, suntingan tersebut mestilah diperbetulkan dengan bentuk yang paling dekat dengan teks aslinya. Untuk itu, ahli filolog telah memperkenalkan beberapa kaedah dalam mengkaji teks termasuklah fenomenologis, paleografi, etimologi dan etnolinguistik.  Fenomenologis • Secara fenomenologis, setiap teks memiliki tiga ciri khas iaitu: i. Teks selalu menggunakan bahasa sebagai menyimpan dan mengkomunikasikan isi teks ii. Teks menyimpan pelbagai ilmu pengetahuan iii. Teks sebagai artifak memperoleh perlakuan tertentu yang dilakukan oleh masyarakatnya. • Disebabkan ketiga-tiga ciri yang ada pada setiap teks, seseorang filolog haruslah memahami nilai-nilai budaya yang terdapat dalam setiap teks tersebut. • Dalam naskhah pensejarahan Melayu tradisional misalnya, para filolog harus faham akan bahasa yang digunakan dalam teks berkenaan terutamanya penggunaan aksara lama seperti Pallava, Jawi dsb. • Selain itu, ahli filologi juga perlu memahami dan mendalami sastera Melayu yang menjadi medium penting kepada pensejarahan tradisional yang kebanyakannya berbentuk sastera seperti syair, gurindam, perumpamaan dsb. • Selain itu, antara ciri penting dalam fenomenologi ini termasuklah memahami budaya setempat sebelum mengkaji sesuatu teks tersebut. Di Jambi misalnya, untuk hazmanazhar© 2013 19
 • 20. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) membuka sesebuah manuskrip sejarah, satu pesta rakyat perlu diadakan terlebih dahulu manakala di Jawa, ritual tertentu perlu dijalankan sebelum meneliti manuskrip termasuklah dengan berpuasa terlebih dahulu.  Paleografi • Paleografi merujuk kepada ilmu yang mempelajari bermacam-macam jenis tulisan dan aksara kuno. • Hal ini kerana, aksara kuno adalah sangat sukar untuk dibaca dan difahami tanpa kemahiran yang ada oleh seseorang pengkaji. Dalam manuskrip pensejarahan di alam Melayu itu sendiri, terdapat beberapa tulisan kuno yang digunakan oleh penulis termasuklah Brahmi, Kiwi, Pallava dan aksara Arab (Jawi).  Etimologi • Etimologi adalah ilmu yang menyelidik mengenai asal-usul kata serta perubahanperubahannya. • Hal ini kerana, setiap penggunaan kata perlu diterjemah secara tepat mengikut konteks waktu teks tersebut ditulis. • Dalam teks pensejarahan Melayu tradisional misalnya, kata “penerangan” telah digunakan pada abad ke-16 hingga abad ke-18 sebelum ditukar menjadi “pendengaran”. hazmanazhar© 2013 20
 • 21. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) • Selain itu, bagi merujuk kepada ulama, pada abad ke-16, para penulis cenderung menulisnya sebagai “cerdik pandai” sedangkan dalam abad ke-19, perkataan “ahli dalam bidang agama” mula digunakan.  Etnolinguistik • Kebiasaannya digunakan untuk penelitian teks lisan terutamanya yang bergenre mitos, lagenda dan dongeng. • Biasa digunakan untuk melihat hubungan antara bahasa dengan masyarakat pedalaman atau masyarakat yang masih belum mempunyai tulisan. Permasalahan Filolog dalam Naskhah Pensejarahan Tradisional Melayu 1. Sejarah Melayu:  Kajian dan pengumpulan teks Sejarah Melayu oleh para pengkaji sejarah mendapati terdapat sekurang-kurangnya 29 buah naskhah Sejarah Melayu.  Setiap satu naskhah Sejarah Melayu pula adalah berbeza dengn naskhah-naskhah yang lainnya dari segi versi, resensi dan salinannya. Antara yang paling ketara, terdapat dua buah versi Sejarah Melayu yang berbeza iaitu versi pendek dan versi panjang.  Dalam Sejarah Melayu versi pendek, seperti yang diselenggara oleh Munsyi Abdullah, T.D. Situmorang dan A.E Teeuw serta Dato’ Madjoindo, penceritaan Sejarah Melayu ini berakhir setakat kematian Tun Ali Hati di Johor. hazmanazhar© 2013 21
 • 22. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Bagi Sejarah Melayu versi panjang pula, naratif penceritaan dibuat sehingga kepada pemerian tentang episod serangan Jambi terhadap Johor pada tahun 1673.  Antara versi Sejarah Melayu yang paling popular adalah Sejarah Melayu yang diselenggara oleh W.G Shellabear. Namun begitu, para sejarawan tempatan seperti Muhammad Yusoff Hashim (1988) mengkritik sikap Shellabear yang tidak menjelaskan dalam hasil kerjanya mengenai tindakannya yang telah menggabungkan Sejarah Melayu versi pendek dan versi panjang secara bersekali. 2. Hikayat Raja-raja Pasai:  Berbanding Sejarah Melayu, Hikayat Raja-raja Pasai hanya mempunyai satu naskhah sahaja.  Naskah ini dimiliki oleh Kyai Suradimanggala, Adipati Demak yang disalin untuk Stamford Raffles pada 1814.  Disebabkan naskhahnya yang tunggal, tidak begitu banyak permasalahan filolog yang timbul, namun masih terdapat beberapa kekeliruan yang timbul.  Antaranya, berlaku percanggahan dalam pengejaan perkataan yang serupa dalam teks tersebut seperti “pada”, “tegak” dan “muka”. 3. Tuhfat al-Nafis: hazmanazhar© 2013 22
 • 23. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102)  Terdapat empat naskhah Tuhfat al-Nafis yang diketemui iaitu milik Syamsuddin bin Imam Musa di Kelang serta Tengku Fatimah binti Sultan Abu Bakar di Johor.  Selain itu, teks Sejarah Raja-raja Melayu dan Bugis serta Sejarah Raja-raja Riau juga merupakan teks asal Tuhfat al-Nafis berdasarkan kajian yang telah dilakukan.  Terdapat dua versi Tuhfat al-Nafis di mana tiga naskhah merupakan versi panjang manakala sebuah naskhah merupakan versi pendek.  Teks Tuhfat al-Nafis versi pendek dianggap sebagai teks asas kepada naskhah Tuhfat al-Nafis versi panjang.  Hal ini kerana, teks Tuhfat al-Nafis versi panjang berlaku pemanjangannya disebabkan dua perkara.  Pertama, proses pembung-bungaan ke atas versi pendek dengan keberangkalian bertujuan untuk memperindahkan bahasanya.  Antaranya termasuklah penggunaan kalimah Arab, penggunaan pepatah, perbilangan, bahasa-bahasa kiasan dll.  Selain itu juga, terdapat amat banyak dimasukkan kata tambah dan imbuhan, kata kias, ulangan, gelaran-gelaran tokoh, klise dsb.  Kedua, Tuhfat al-Nafis versi panjang juga menyaksikan kemasukan dan penokok tambahan isu-isu, isi serta perkara baru. hazmanazhar© 2013 23
 • 24. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) ANAKRONISME DALAM PENSEJARAHAN MALAYSIA  Perkataan anakronisme berasal daripada perkataan anachronus yang merupakan cantuman daripada dua perkataan iaitu ana dan chronus.  Perkenaan ana bermaksud bertentangan (against) manakala chronus bermaksud masa. Hal ini bererti, perkataan anachronus bermaksud bertentangan dengan masa.  Dalam sejarah, anakronisme merujuk kepada sesuatu peristiwa sejarah yang menyentuh kepada keadaan “masa bersalahan masa” atau bertentangan dengan waktu yang sebenarnya berlaku.  Funk & Wagnalls mentakrifkan anakronisme sebagai “satu kesalahan dalam penggunaan sistem tertibtarikh (kronologi) atau dinyatakan peristiwa yang berlaku hazmanazhar© 2013 24
 • 25. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) atau diwakilkan sebagai berlaku yang terkeluar dari masa yang betul dan sewajarnya”.  Dalam pensejarahan Melayu tradisional, terdapat beberapa peristiwa dalam karya pensejarahan yang dilihat bersifat anakronisme seperti dalam Sejarah Melayu, Bustanus Salatin, Hikayat Sultan Acheh Marhum, Hikayat Merong Mahawangsa dan Hikayat Putroe Gumba Muih.  Secara umumnya, Muhammad Yusoff Hashim (1988) telah membahagikan permasalahan anakronisme dalam pensejarahan Melayu tradisional kepada tiga jenis iaitu: 1. Anakronisme pada Sebuah Karya yang Sama: • Dalam Sejarah Melayu versi R.O Winstedt, pengarang menyebut bahawa Sultan yang berhasrat untuk meminangi Puteri Gunung Ledang adalah Sultan Mansur Syah. • Dalam Sejarah Melayu versi Shellabear pula, diperkatakan bahawa Sultan yang berhasrat untuk meminangi Puteri Gunung Ledang adalah Sultan Mahmud Syah. • Selain menyalahi konsep masa, berlaku pertentangan fakta sejarah dalam kedua-dua teks tersebut kerana kedua-dua sultan yang disebut adalah dua individu yang berbeza. 2. Anakronisme pada Membanding Dua Teks Sejarah Berlainan dalam Satu Peristiwa yang Sama: • Terdapat percanggahan di antara teks Bustanus Salatin dan Hikayat Sultan Acheh Marhum. • Dalam hal ini, berlaku percanggahan di mana peristiwa yang telah lama berlaku digambarkan sebagai berlaku kemudian manakala peristiwa yang baru berlaku tetapi dianggap berlaku lebih awal. hazmanazhar© 2013 25
 • 26. Nota Pensejarahan Malaysia (SJH3102) • Sebagai contoh, dalam peristiwa Sultan Acheh menghantar utusan ke Turki bagi mendapatkan bantuan ketenteraan menentang Portugis, Bustanus Salatin menjelaskan utusan tersebut dihantar pada zaman pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Syah al-Kahar (pada pertengahan abad ke-16) manakala Hikayat Sultan Acheh Marhum menjelaskan utusan tersebut dihantar pada zaman Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (pada pertengahan abad ke-17). 3. Anakronisme dengan Membanding Sebuah Sumber Sejarah dengan Sumber Sezaman yang Lain: • Dalam Sejarah Melayu, pengarang menyebut tentang perkahwinan Sultan Mansur Syah dengan anak Bentara Majapahit, Puteri Raden Galoh Cendera Kirana. • Dalam teks tersebut juga, dikhabarkan tentang Mangkubumi Majapahit yang mahsyur, Pateh Gadjah Mada yang turut berada dalam majlis perkahwinan tersebut. • Hal ini menunjukkan satu bentuk anakronisme berlaku kerana Sultan Mansur Syah memerintah Melaka pada tahun 1459-1477 sedangkan mengikut babad Jawa, Pateh Gadjah Mada mangkat pada tahun 1365. hazmanazhar© 2013 26