182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
1
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
BAB DUA:
SEJARAH LISAN DI MALAYSIA
1. SUMBER LISAN SEBAGAI BAHAN SEJARAH TEMPATAN
 Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di Malaysia masih dianggap baru
dan masih belum diterima sepenuhnya sebagai satu kaedah penyelidikan sejarah.
(Rahilah Omar, 2012)
 Menurut Mohd Amin Hassan (1974), ketika beliau menulis jurnalnya pada ketika itu,
sejarah lisan dilihat masih setahun jagung dan baru bertapak di Malaysia pada ketika
itu.
 Malah di peringkat dunia sekali pun, penggunaan sumber lisan hanya dimulakan oleh
Allan Navins di Amerika Syarikat pada tahun 1948.
 Hanya pada tahun 1960-an dan 1970-an bidang sejarah lisan berkembang pesat di
United Kingdom akibat gerakan aliran oralist yang diketuai oleh Thomson dan rakan-
rakannya.
 Di Malaysia, universiti-universiti tempatan telah mula menunjukkan kecenderungan
terhadap sejarah lisan. Paling konsisten dan terkehadapan adalah Universiti
Kebangsaan Malaysia (UKM) yang telah menubuhkan Pusat Kajian Sejarah Lisan di
bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.
 Sejarah lisan sebagai satu kursus yang ditawarkan di Universiti Kebangsaan
Malaysia pula telah ditawarkan pada tahun 1981.
Bab ini berfokus kepada:
1. Sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan;
2. Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis;
3. Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu dan kumpulan;
4. Kekuatan sejarah lisan sebagai pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis;
5. Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema;
6. Memperkaya tradisi sejarah
2
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
 Selain itu, Persatuan Sejarah Lisan Malaysia turut ditubuhkan bagi menggerakkan
perkembangan sejarah lisan di Malaysia.
 Penggunaan sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan di Malaysia juga
semakin mendapat tempat. Antara projek sejarah lisan yang telah berjaya
dilaksanakan di Malaysia termasuklah:
1. Projek golongan nasionalis kiri Melayu dan sejarah pergerakan Rejimen
Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Lubuk Kawah;
2. Projek peristiwa Memali;
3. Projek peristiwa di zaman Jepun dan pentadbiran BMA;
4. Projek 69 Komando;
5. Projek UMNO Negeri Sembilan;
6. Projek biografi tokoh
 Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di negara ini dipelopori oleh
Abdullah Munsyi melalui bukunya “Kisah Pelayaran Abdullah”. Melalui wawancara
beliau dengan masyarakat tempatan di negeri-negeri Pantai Timur, beliau
kemudiannya menulis semula gambaran berkenaan masyarakat di Pantai Timur
berdasarkan apa yang telah diberitahu kepadanya.
 Selain itu, jurnal-jurnal berkaitan sejarah yang ditulis oleh para pegawai British di
Tanah Melayu juga cenderung untuk menggunakan keterangan lisan sebagai
sumber sejarah mereka.
 Sebagai contoh, W.E. Maxwell ketika menulis mengenai sejarah negeri Perak turut
mendapatkan maklumat daripada masyarakat Orang Asli di Perak.
 Selepas era pasca merdeka, usaha ke arah pendokumentasian sejarah lisan
sebagai satu sumber sejarah hanya dimulakan secara serius apabila Arkib Negara
Malaysia mengambil inisiatif menjalankan beberapa projek bagi mengisi bahagian
Arkib Perdana Menteri.
3
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
2. KESUKARAN MEMPEROLEHI BAHAN BERTULIS
 Menurut Nadzan Haron (2012), penyelidik sejarah di Malaysia kini menghadapi
kesukaran untuk mendapatkan sumber sejarah yang lengkap bagi kajian peristiwa
sejarah yang berlaku terutamanya pada zaman sebelum kemerdekaan negara
terutamanya disebabkan oleh beberapa faktor.
 Antaranya, masyarakat di Malaysia bukanlah masyarakat yang minat menulis.
Kebanyakan rekod-rekod bertulis yang wujud di negara ini hanyalah rekod-rekod
rasmi kerajaan dan rekod-rekod istana.
 Hal ini adalah berbeza dengan tradisi Bugis di Istana Johor-Riau yang menjadikan
penulisan catatan harian sebagai satu tradisi para pembesar Bugis.
 Faktor kurangnya penulisan yang berbentuk catatan, diari harian atau surat-
menyurat dalam kalangan masyarakat di Malaysia baik sebelum merdeka dan
selepas merdeka dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya:
1. Tidak menjadi suatu kebiasaan atau budaya masyarakat;
2. Kekangan waktu dan kesibukan harian;
3. Kurangnya kesedaran tentang kepentingan catatan sebagai rekod
sejarah;
4. Perkembangan teknologi perhubungan
 Sedar atau tidak, perkembangan teknologi perhubungan terutamanya telefon telah
membawa kesan negatif kepada sumber bertulis sebagai sumber sejarah di negara
kita.
 Proses surat-menyurat telah dianggap ketinggalan zaman, lambat dan hanya
digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi sahaja.
 Hubungan dan komunikasi antara individu telah dipermudahkan menggunakan
medium seperti telefon atau internet yang lebih pantas untuk perkara yang lebih
mustahak.
 Akhirnya, banyak peristiwa atau perkara sejarah yang penting hanya kekal dalam
memori ingatan pelaku (actor) tanpa didokumentasikan secara bertulis.
4
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
 Perkara ini sering kali terjadi kepada para pemimpin dan pegawai atasan yang
sepatutnya mampu memberikan sumber bertulis yang sangat banyak kepada
sumber sejarah di negara ini.
 Disebabkan kemajuan teknologi perhubungan, para pemimpin dan pegawai lebih
cenderung untuk berhubung menggunakan alat komunikasi moden yang akhirnya
tidak direkodkan kembali secara bertulis.
 Oleh itu, sejarah lisan menjadi semakin penting terutamanya dalam mendekati para
pemimpin atau pegawai kerajaan dalam pelbagai isu. Melalui wawancara oleh para
pengkaji sejarah dengan tokoh-tokoh, peristiwa dan fakta sejarah yang penting yang
selama ini hanya berlegar dan tersimpan dalam memori tokoh dapat dirakam dan
dijadikan sebagai sumber bertulis (transkrip).
 Selain itu, apabila sesuatu peristiwa sejarah itu melibatkan masyarakat kebanyakan,
tiada rekod bertulis yang diperoleh berkaitan dengannya.
 Misalnya, seseorang pengkaji sejarah yang cuba untuk mengkaji sejarah
perkembangan permainan wau atau dikir barat dalam kalangan masyarakat di Pantai
Timur akan menghadapi kekangan kerana amat jarang perkara-perkara yang bernilai
sejarah yang berkaitan dengan perkembangan permainan ini didokumentasikan,
malah hampir tiada.
 Oleh itu, para pengkaji yang berminat untuk mengkaji sejarah seperti ini perlu turun
ke dalam masyarakat dan mendapatkan keterangan lisan daripada penggiat dan
peminat permainan ini.
 Kesukaran mendapatkan rekod bertulis juga berlaku dalam konteks Malaysia
terutamanya rekod-rekod pentadbiran Zaman Jepun dan rekod-rekod tentera British
sebelum Perang Dunia Kedua.
 Hal ini kerana, kebanyakan rekod-rekod ini telah dimusnahkan untuk tujuan
keselamatan akibat perang.
 Selain itu, akses rekod bertulis pada masa kini juga bukanlah sesuatu yang mudah.
Kebanyakan rekod-rekod kerajaan diklasifikasikan sebagai sulit, rahsia besar dan
tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).
5
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
3. CERITA YANG BENAR-BENAR DILALUI OLEH SESUATU KUMPULAN
 Antara pandangan golongan sejarawan Aliran Lisan (oralist) adalah untuk
mengangkat “sejarah dari bawah” seperti yang diperjuangkan oleh sejarawan Aliran
Annales.
 Untuk tujuan itu, tema-tema sejarah yang berkaitan dengan pergerakan sekerja,
wanita, golongan minoriti dan rakyat kebanyakan diangkat sebagai satu ruang
lingkup sejarah yang baharu dan tidak hanya berlegar dalam ruang lingkup sejarah
negara semata-mata.
 Kebiasaannya, sejarah berkaitan golongan kebanyakan ini tidak direkodkan secara
bertulis dan kajian para pengkaji kebanyakannya cenderung kepada menemuramah
golongan-golongan sasar dalam sesebuah kajian sejarah.
 Golongan yang ditemuramah kebiasaannya adalah sumber proto dan saksi mata
iaitu mereka yang benar-benar melalui atau mengalami sesuatu peristiwa sejarah.
 Dalam hal ini, para pengkaji sejarah akan cuba untuk mendapatkan gambaran
berkenaan peristiwa daripada sumber proto, sebab-sebab yang mencetus kepada
tindakan mereka dan kesan daripada tindakan mereka.
 Di Malaysia misalnya, golongan yang benar-benar mengalami sesuatu peristiwa
sejarah telah didekati dan diwawancara bagi mendapatkan keterangan lisan
daripada mereka.
 Antaranya, pengkaji-pengkaji sejarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
telah menemui bekas anggota komunis Melayu daripada Rejimen Kesepuluh Parti
Komunis Malaya di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang bagi mendapatkan
maklumat daripada mereka berkenaan sejarah perjuangan mereka dalam rejimen
tersebut.
 Selain itu, penduduk-penduduk kampung di Kampung Memali, Mukim Siong, Baling
yang mengalami Peristiwa Berdarah di Memali sekitar tahun 1986 turut diwawancara
bagi mendapatkan keterangan lisan daripada mereka berkenaan peristiwa tersebut.
6
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
4. KEKUATAN SEJARAH LISAN SEBAGAI PENGUKUH KEPADA PELBAGAI
PERISTIWA BERTULIS
 Menurut Nadzan Haron (2012), dua masalah yang biasa dihadapi oleh seseorang
pengkaji sejarah termasuklah:
1. Terlalu kurang sumber bertulis;
2. Sumber bertulis yang kurang lengkap dan menimbulkan banyak
persoalan tentang kandungannya.
 Selain itu, terdapat juga sumber bertulis yang ditulis tidak menyeluruh dan dicatatkan
apa yang difikirkan perlu sahaja oleh pencatatnya sedangkan peristiwa sebenar
sesuatu peristiwa adalah lebih daripada apa yang dicatatkan.
 Sebagai contoh, laporan bertulis pada zaman British mengenai beberapa peristiwa
seperti penentangan terhadap Malayan Union dan peristiwa rusuhan kaum di Batu
Kikir, Batu Pahat dan Sungai Manik tidak dilaporkan secara menyeluruh dan tepat
dan sebahagiannya bagi menyembunyikan fakta.
 Malah, terdapat rekod bertulis yang dimusnahkan oleh tentera setelah kalah perang
termasuklah rekod-rekod tentera British dan Jepun ketika mereka terpaksa
menyerah kalah dalam peperangan.
 Selain itu, terdapat rekod-rekod bertulis yang dianggap sebagai propaganda dan
dikawal oleh pemerintah pada sesuatu masa. Dalam hal ini, laporan terhadap para
penentang dan golongan kiri dibuat secara berat sebelah.
 Justeru, penggunaan sumber lisan dalam kajian sejarah adalah penting bagi
mendapatkan sudut pandang yang lebih adil bagi kedua-dua belah pihak dan
mengatasi kekurangan yang terdapat dalam sumber bertulis.
 Kebanyakan sumber bertulis negara yang bersifat rahsia, sulit dan tertakluk kepada
Akta Rahsia Rasmi (OSA) menyebabkan penggunaan sumber bertulis sebagai
sumber sejarah menjadi terhad dan memerlukan penggunaan sumber lisan sebagai
alternatifnya.
 Dalam hal ini, sumber lisan tidak akan menggantikan sumber bertulis akan tetapi
sebaliknya bertindak sebagai pelengkap kepada kekurangan sesebuah sumber
bertulis. (Mohd Amin Hassan, 1974: 38)
7
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
 Dalam hal ini, peranan sumber lisan ke atas sumber bertulis termasuklah:
 Tidak semua peristiwa penting dan bersejarah itu direkodkan secara bertulis,
justeru sumber lisan digunakan dalam merakamkan peristiwa tersebut.
 Terdapat keraguan tertentu dalam sumber bertulis terutamanya yang dilihat
berat sebelah, propagandik, dan dilihat menyembunyikan fakta.
 Tidak semua rekod bertulis mengandungi maklumat yang diperlukan sebagai
bahan rujukan kajian disebabkan oleh tindakan pencatat rekod yang
melakukan pencatatan terpilih (selective recording)
8
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
5. MEMPERBANYAKKAN PENULISAN SEJARAH TEMPATAN DALAM PELBAGAI
TEMA
 Perdebatan di antara para sejarawan berkenaan ruang lingkup sejarah telah
membawa kepada kemunculan pelbagai aliran termasuklah aliran yang
berpandangan bahawa ruang lingkup sejarah adalah meliputi pelbagai ruang lingkup
kehidupan dan tidak hanya terhad kepada sejarah berkenaan negara semata-mata.
 Di Malaysia sendiri, para pengkaji sejarah masih dilihat cenderung untuk melakukan
kajian sejarah yang berkait dengan politik dan negara dan tema-tema berkait dengan
sejarah rakyat, sejarah sosial, sejarah budaya, sukan dan sebagainya masihh
terbuka luas dan kurang diterokai.
 Dalam hal ini, sumber lisan telah memainkan peranan penting kepada para pengkaji
sejarah dalam melakukan kajian sejarah ke atas pelbagai tema sejarah terutamanya
sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya dan sosial.
9
Nota SJH3104
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian
hazmanazhar_ipda© 2013
6. MEMPERKAYA TRADISI LISAN
 Penulisan sejarah tidak semestinya hanya berlegar kepada tokoh ternama dan
peristiwa sezaman yang menggunakan sumber bertulis dan sumber lisan semata-
mata.
 Dalam hal ini, tradisi lisan (yang terkawal) perlu digunakan untuk dijadikan sumber
penting dalam mengkaji sejarah politik, sosial, ekonomi dan perundangan tradisional
dahulu kala seperti yang terkandung dalam perbilangan adat.
 Antaranya termasuklah perbilangan adat yang dipegang secara tradisi oleh ketua-
ketua adat dalam Masyarakat Minangkabau dan ketua-ketua suku dan adat dalam
pelbagai suku di Sabah dan Sarawak.
 Disebabkan peredaran zaman dan arus kemodenan, kebanyakan tradisi lisan ini
semakin hilang disebabkan tidak ramai ahli masyarakat yang berminat untuk
mendalami dan meneruskan tradisi lisan yang diperturunkan sejak zaman berzaman
ini.
 Oleh itu, pendokumentasian tradisi lisan ini adalah penting dalam memastikan
sejarah lisan ini dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.

Recommandé

Sejarah Lisan Tajuk 1 par
Sejarah Lisan Tajuk 1Sejarah Lisan Tajuk 1
Sejarah Lisan Tajuk 1Alif Akram
3.6K vues25 diapositives
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docxfiro HAR
14.9K vues25 diapositives
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrik par
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikBab-6-persoalan-malaysia-sentrik
Bab-6-persoalan-malaysia-sentrikfiro HAR
13.4K vues26 diapositives
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2) par
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)
Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 2)FaFai S.
2.3K vues23 diapositives
Bab-3- Keunikan-karya-agung par
Bab-3- Keunikan-karya-agungBab-3- Keunikan-karya-agung
Bab-3- Keunikan-karya-agungfiro HAR
8.8K vues39 diapositives
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL par
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALCORAK PENSEJARAHAN KOLONIAL
CORAK PENSEJARAHAN KOLONIALAlif Akram
7.1K vues22 diapositives

Contenu connexe

Tendances

Filologi Dalam Sejarah par
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam SejarahAlif Akram
1.9K vues16 diapositives
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...FaFai S.
30.3K vues46 diapositives
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialfiro HAR
19.1K vues25 diapositives
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6Alif Akram
6K vues26 diapositives
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negarafiro HAR
3.8K vues23 diapositives
Sejarah Lisan Tajuk 2 par
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2Alif Akram
2.7K vues9 diapositives

Tendances(20)

Filologi Dalam Sejarah par Alif Akram
Filologi Dalam SejarahFilologi Dalam Sejarah
Filologi Dalam Sejarah
Alif Akram1.9K vues
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (... par FaFai S.
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
Nota Sejarah Lisan dan Pendokumentasian (Bab 1 : Kaedah dan Sumber Sejarah) (...
FaFai S.30.3K vues
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial par firo HAR
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonialBab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
Bab 5 -pensejarahan-perspektif-kolonial
firo HAR19.1K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 6 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 6Pensejarahan Malaysia Bab 6
Pensejarahan Malaysia Bab 6
Alif Akram6K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
Sejarah Lisan Tajuk 2 par Alif Akram
Sejarah Lisan Tajuk 2Sejarah Lisan Tajuk 2
Sejarah Lisan Tajuk 2
Alif Akram2.7K vues
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric ) par FaFai S.
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
Pensejarahan malaysia ( Corak Penulisan Koloniah Bersifat Euro-Centric )
FaFai S.1.8K vues
Tuhfat al nafis par Alif Akram
Tuhfat al nafisTuhfat al nafis
Tuhfat al nafis
Alif Akram2.7K vues
Pemerintahan Islam Zaman abbasiyah par Farra Shahirra
Pemerintahan Islam Zaman abbasiyahPemerintahan Islam Zaman abbasiyah
Pemerintahan Islam Zaman abbasiyah
Farra Shahirra20.7K vues
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram7K vues
Pensejarahan Malaysia Bab 5 par Alif Akram
Pensejarahan Malaysia Bab 5Pensejarahan Malaysia Bab 5
Pensejarahan Malaysia Bab 5
Alif Akram1.3K vues
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063 par FaFai S.
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063
Kurikulum Sejarah Sekolah Rendah - SJHK3063
FaFai S.1.9K vues
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu par Alif Akram
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah MelayuSulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Sulalatus Salatin/Wacana Sejarah Melayu
Alif Akram2.3K vues
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN par Santa Barbara
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESANPENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN
PENGURUSAN KURIKULUM SEJARAH SEKOLAH RENDAH YANG BERKESAN
Santa Barbara3.4K vues
Bab-2- Sinopsis-karya-agung par firo HAR
Bab-2- Sinopsis-karya-agungBab-2- Sinopsis-karya-agung
Bab-2- Sinopsis-karya-agung
firo HAR6.4K vues
MODEL-MODEL KURIKULUM par hudhud321
MODEL-MODEL KURIKULUMMODEL-MODEL KURIKULUM
MODEL-MODEL KURIKULUM
hudhud32110.8K vues
Keunikan karya agung - sejarah melayu par FaFai S.
Keunikan karya agung - sejarah melayu Keunikan karya agung - sejarah melayu
Keunikan karya agung - sejarah melayu
FaFai S.707 vues

Similaire à 182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx

Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives
Sejarah lisan par
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisanfiro HAR
2.2K vues3 diapositives
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar... par
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...SLS
8.4K vues17 diapositives
prinsip dasar penelitian sejarah lisan par
prinsip dasar penelitian sejarah lisanprinsip dasar penelitian sejarah lisan
prinsip dasar penelitian sejarah lisanAlfiyakinbisa Ayunina
2.1K vues9 diapositives
prinsip dasar penelitian sejarah lisan par
prinsip dasar penelitian sejarah lisanprinsip dasar penelitian sejarah lisan
prinsip dasar penelitian sejarah lisanAlfiyakinbisa Ayunina
448 vues9 diapositives
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel) par
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)ShirleyEu1
371 vues26 diapositives

Similaire à 182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx(20)

Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar... par SLS
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...
Jenis - jenis sejarah dan prinsip dasar dalam penelitian sejarah lisan. Sejar...
SLS 8.4K vues
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel) par ShirleyEu1
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
Asal usul bahasa dan bangsa melayu (artikel)
ShirleyEu1371 vues
Identifikasi jurnal sarah jappie par Widi100
Identifikasi jurnal sarah jappieIdentifikasi jurnal sarah jappie
Identifikasi jurnal sarah jappie
Widi1003.2K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Bab 1 sejarah dan kita par SMJK
Bab 1 sejarah dan kitaBab 1 sejarah dan kita
Bab 1 sejarah dan kita
SMJK449 vues
KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA” par Armadira Enno
KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA”KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA”
KEARSIPAN & DOKUMENTASI : BUKU “RAKYAT DAN NEGARA”
Armadira Enno45 vues
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par Syarifudin Amq
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin Amq388 vues
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali par Syarifudin Amq
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijaliSyarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin, proposal pergerakan dakwah imam rijali
Syarifudin Amq326 vues
Sejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptx par sastraindonesia3
Sejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptxSejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptx
Sejarah, Fungsi, Kedudukan Ragam Bahasa Indonesia (2).pptx
Makalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah par Sayyidina Ali
Makalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarahMakalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah
Makalah penelusuran dan pengumpulan sumber sejarah
Sayyidina Ali16.8K vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Pengurusan disiplin bilik darjah par
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
6K vues38 diapositives
Masalah disiplin dalam bilik darjah par
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahfiro HAR
16.2K vues30 diapositives
Lampiran pro forma kursus par
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusfiro HAR
2.9K vues5 diapositives

Plus de firo HAR(20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan bilik darjah par firo HAR
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR9.9K vues
Pengurusan disiplin bilik darjah par firo HAR
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR6K vues
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
6.0 organisasi panitia par firo HAR
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR4K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.3K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.7 kurikulum sejarah par firo HAR
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
firo HAR5.4K vues
1.6 kurikulum berasaskan standard par firo HAR
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard
firo HAR2.6K vues
1.5 elemen merentas kurikulim emk par firo HAR
1.5 elemen merentas kurikulim emk1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emk
firo HAR7.9K vues
1.4 bentuk kssr par firo HAR
1.4 bentuk kssr1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssr
firo HAR2.3K vues
1.3 asas pengubalan kssr par firo HAR
1.3 asas pengubalan kssr1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssr
firo HAR2.7K vues

Dernier

Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx par
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxProduk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docx
Produk Bahan refleksi siklus 1 dan 2.docxdiahprameswari1986
16 vues4 diapositives
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas... par
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...Luhur Moekti Prayogo
9 vues8 diapositives
RPL Etika Berkomunikasi.docx par
RPL Etika Berkomunikasi.docxRPL Etika Berkomunikasi.docx
RPL Etika Berkomunikasi.docxRahimaSyahnePutri1
19 vues22 diapositives
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx par
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docx
RPL Pola Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.docxRahimaSyahnePutri1
18 vues23 diapositives
Modul 6 - Pend. ABK.pptx par
Modul 6 - Pend. ABK.pptxModul 6 - Pend. ABK.pptx
Modul 6 - Pend. ABK.pptxAzizahRaiza1
12 vues34 diapositives
Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par
 Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
9 vues28 diapositives

Dernier(20)

Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas... par Luhur Moekti Prayogo
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...
Pelatihan Pemanfaatan Teknologi AI dalam Pembuatan PTK bagi Guru SDN Karangas...
Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". par Kanaidi ken
 Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Autonomous Maintenance _Training "TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken9 vues
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf par agustinusg103
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdfLK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
LK 1.2 Eksplorasi Penyebab Masalah - Umum.pdf
agustinusg10319 vues
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx par RenataRoseria
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptxLATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
LATIHAN7_RENATA ROSERIA SARAGIH_E1G022041.pptx
RenataRoseria17 vues
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx par idaparidah56
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptxAksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
Aksi Nyata Melakukan Refleksi Perencanaan (Guru).pptx
idaparidah5611 vues
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt par fatahilman
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.pptppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
ppt-akhlak-tercela-foya-foya-riya-sumah-takabur-hasad.ppt
fatahilman22 vues
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf par MayaKurniawati6
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdfUnggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
Unggah Rencana Kerja Pengembangan Program.pdf
MayaKurniawati619 vues
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx par ahmadmistari
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptxMateri Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
Materi Hijrah Nabi Muhammad ke Madinah Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka.pptx
ahmadmistari78 vues
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx par SyafruddinHS1
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docxContoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
Contoh-Jurnal-Pendampingan-Individu-3.docx
SyafruddinHS126 vues
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf par Tias Mutiara
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdfPembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Pembahasan Soal Stoikiometri.pdf
Tias Mutiara 16 vues

182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx

 • 1. 1 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 BAB DUA: SEJARAH LISAN DI MALAYSIA 1. SUMBER LISAN SEBAGAI BAHAN SEJARAH TEMPATAN  Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di Malaysia masih dianggap baru dan masih belum diterima sepenuhnya sebagai satu kaedah penyelidikan sejarah. (Rahilah Omar, 2012)  Menurut Mohd Amin Hassan (1974), ketika beliau menulis jurnalnya pada ketika itu, sejarah lisan dilihat masih setahun jagung dan baru bertapak di Malaysia pada ketika itu.  Malah di peringkat dunia sekali pun, penggunaan sumber lisan hanya dimulakan oleh Allan Navins di Amerika Syarikat pada tahun 1948.  Hanya pada tahun 1960-an dan 1970-an bidang sejarah lisan berkembang pesat di United Kingdom akibat gerakan aliran oralist yang diketuai oleh Thomson dan rakan- rakannya.  Di Malaysia, universiti-universiti tempatan telah mula menunjukkan kecenderungan terhadap sejarah lisan. Paling konsisten dan terkehadapan adalah Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) yang telah menubuhkan Pusat Kajian Sejarah Lisan di bawah Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan.  Sejarah lisan sebagai satu kursus yang ditawarkan di Universiti Kebangsaan Malaysia pula telah ditawarkan pada tahun 1981. Bab ini berfokus kepada: 1. Sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan; 2. Kesukaran memperoleh bahan-bahan bertulis; 3. Cerita yang benar-benar dilalui oleh individu dan kumpulan; 4. Kekuatan sejarah lisan sebagai pengukuh kepada pelbagai bahan bertulis; 5. Memperbanyakkan penulisan sejarah tempatan dalam pelbagai tema; 6. Memperkaya tradisi sejarah
 • 2. 2 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013  Selain itu, Persatuan Sejarah Lisan Malaysia turut ditubuhkan bagi menggerakkan perkembangan sejarah lisan di Malaysia.  Penggunaan sumber lisan sebagai bahan sejarah tempatan di Malaysia juga semakin mendapat tempat. Antara projek sejarah lisan yang telah berjaya dilaksanakan di Malaysia termasuklah: 1. Projek golongan nasionalis kiri Melayu dan sejarah pergerakan Rejimen Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Lubuk Kawah; 2. Projek peristiwa Memali; 3. Projek peristiwa di zaman Jepun dan pentadbiran BMA; 4. Projek 69 Komando; 5. Projek UMNO Negeri Sembilan; 6. Projek biografi tokoh  Penggunaan sumber lisan sebagai sumber sejarah di negara ini dipelopori oleh Abdullah Munsyi melalui bukunya “Kisah Pelayaran Abdullah”. Melalui wawancara beliau dengan masyarakat tempatan di negeri-negeri Pantai Timur, beliau kemudiannya menulis semula gambaran berkenaan masyarakat di Pantai Timur berdasarkan apa yang telah diberitahu kepadanya.  Selain itu, jurnal-jurnal berkaitan sejarah yang ditulis oleh para pegawai British di Tanah Melayu juga cenderung untuk menggunakan keterangan lisan sebagai sumber sejarah mereka.  Sebagai contoh, W.E. Maxwell ketika menulis mengenai sejarah negeri Perak turut mendapatkan maklumat daripada masyarakat Orang Asli di Perak.  Selepas era pasca merdeka, usaha ke arah pendokumentasian sejarah lisan sebagai satu sumber sejarah hanya dimulakan secara serius apabila Arkib Negara Malaysia mengambil inisiatif menjalankan beberapa projek bagi mengisi bahagian Arkib Perdana Menteri.
 • 3. 3 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 2. KESUKARAN MEMPEROLEHI BAHAN BERTULIS  Menurut Nadzan Haron (2012), penyelidik sejarah di Malaysia kini menghadapi kesukaran untuk mendapatkan sumber sejarah yang lengkap bagi kajian peristiwa sejarah yang berlaku terutamanya pada zaman sebelum kemerdekaan negara terutamanya disebabkan oleh beberapa faktor.  Antaranya, masyarakat di Malaysia bukanlah masyarakat yang minat menulis. Kebanyakan rekod-rekod bertulis yang wujud di negara ini hanyalah rekod-rekod rasmi kerajaan dan rekod-rekod istana.  Hal ini adalah berbeza dengan tradisi Bugis di Istana Johor-Riau yang menjadikan penulisan catatan harian sebagai satu tradisi para pembesar Bugis.  Faktor kurangnya penulisan yang berbentuk catatan, diari harian atau surat- menyurat dalam kalangan masyarakat di Malaysia baik sebelum merdeka dan selepas merdeka dipengaruhi oleh banyak faktor. Antaranya: 1. Tidak menjadi suatu kebiasaan atau budaya masyarakat; 2. Kekangan waktu dan kesibukan harian; 3. Kurangnya kesedaran tentang kepentingan catatan sebagai rekod sejarah; 4. Perkembangan teknologi perhubungan  Sedar atau tidak, perkembangan teknologi perhubungan terutamanya telefon telah membawa kesan negatif kepada sumber bertulis sebagai sumber sejarah di negara kita.  Proses surat-menyurat telah dianggap ketinggalan zaman, lambat dan hanya digunakan untuk tujuan-tujuan rasmi sahaja.  Hubungan dan komunikasi antara individu telah dipermudahkan menggunakan medium seperti telefon atau internet yang lebih pantas untuk perkara yang lebih mustahak.  Akhirnya, banyak peristiwa atau perkara sejarah yang penting hanya kekal dalam memori ingatan pelaku (actor) tanpa didokumentasikan secara bertulis.
 • 4. 4 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013  Perkara ini sering kali terjadi kepada para pemimpin dan pegawai atasan yang sepatutnya mampu memberikan sumber bertulis yang sangat banyak kepada sumber sejarah di negara ini.  Disebabkan kemajuan teknologi perhubungan, para pemimpin dan pegawai lebih cenderung untuk berhubung menggunakan alat komunikasi moden yang akhirnya tidak direkodkan kembali secara bertulis.  Oleh itu, sejarah lisan menjadi semakin penting terutamanya dalam mendekati para pemimpin atau pegawai kerajaan dalam pelbagai isu. Melalui wawancara oleh para pengkaji sejarah dengan tokoh-tokoh, peristiwa dan fakta sejarah yang penting yang selama ini hanya berlegar dan tersimpan dalam memori tokoh dapat dirakam dan dijadikan sebagai sumber bertulis (transkrip).  Selain itu, apabila sesuatu peristiwa sejarah itu melibatkan masyarakat kebanyakan, tiada rekod bertulis yang diperoleh berkaitan dengannya.  Misalnya, seseorang pengkaji sejarah yang cuba untuk mengkaji sejarah perkembangan permainan wau atau dikir barat dalam kalangan masyarakat di Pantai Timur akan menghadapi kekangan kerana amat jarang perkara-perkara yang bernilai sejarah yang berkaitan dengan perkembangan permainan ini didokumentasikan, malah hampir tiada.  Oleh itu, para pengkaji yang berminat untuk mengkaji sejarah seperti ini perlu turun ke dalam masyarakat dan mendapatkan keterangan lisan daripada penggiat dan peminat permainan ini.  Kesukaran mendapatkan rekod bertulis juga berlaku dalam konteks Malaysia terutamanya rekod-rekod pentadbiran Zaman Jepun dan rekod-rekod tentera British sebelum Perang Dunia Kedua.  Hal ini kerana, kebanyakan rekod-rekod ini telah dimusnahkan untuk tujuan keselamatan akibat perang.  Selain itu, akses rekod bertulis pada masa kini juga bukanlah sesuatu yang mudah. Kebanyakan rekod-rekod kerajaan diklasifikasikan sebagai sulit, rahsia besar dan tertakluk di bawah Akta Rahsia Rasmi (OSA).
 • 5. 5 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 3. CERITA YANG BENAR-BENAR DILALUI OLEH SESUATU KUMPULAN  Antara pandangan golongan sejarawan Aliran Lisan (oralist) adalah untuk mengangkat “sejarah dari bawah” seperti yang diperjuangkan oleh sejarawan Aliran Annales.  Untuk tujuan itu, tema-tema sejarah yang berkaitan dengan pergerakan sekerja, wanita, golongan minoriti dan rakyat kebanyakan diangkat sebagai satu ruang lingkup sejarah yang baharu dan tidak hanya berlegar dalam ruang lingkup sejarah negara semata-mata.  Kebiasaannya, sejarah berkaitan golongan kebanyakan ini tidak direkodkan secara bertulis dan kajian para pengkaji kebanyakannya cenderung kepada menemuramah golongan-golongan sasar dalam sesebuah kajian sejarah.  Golongan yang ditemuramah kebiasaannya adalah sumber proto dan saksi mata iaitu mereka yang benar-benar melalui atau mengalami sesuatu peristiwa sejarah.  Dalam hal ini, para pengkaji sejarah akan cuba untuk mendapatkan gambaran berkenaan peristiwa daripada sumber proto, sebab-sebab yang mencetus kepada tindakan mereka dan kesan daripada tindakan mereka.  Di Malaysia misalnya, golongan yang benar-benar mengalami sesuatu peristiwa sejarah telah didekati dan diwawancara bagi mendapatkan keterangan lisan daripada mereka.  Antaranya, pengkaji-pengkaji sejarah dari Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) telah menemui bekas anggota komunis Melayu daripada Rejimen Kesepuluh Parti Komunis Malaya di Kampung Lubuk Kawah, Temerloh, Pahang bagi mendapatkan maklumat daripada mereka berkenaan sejarah perjuangan mereka dalam rejimen tersebut.  Selain itu, penduduk-penduduk kampung di Kampung Memali, Mukim Siong, Baling yang mengalami Peristiwa Berdarah di Memali sekitar tahun 1986 turut diwawancara bagi mendapatkan keterangan lisan daripada mereka berkenaan peristiwa tersebut.
 • 6. 6 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 4. KEKUATAN SEJARAH LISAN SEBAGAI PENGUKUH KEPADA PELBAGAI PERISTIWA BERTULIS  Menurut Nadzan Haron (2012), dua masalah yang biasa dihadapi oleh seseorang pengkaji sejarah termasuklah: 1. Terlalu kurang sumber bertulis; 2. Sumber bertulis yang kurang lengkap dan menimbulkan banyak persoalan tentang kandungannya.  Selain itu, terdapat juga sumber bertulis yang ditulis tidak menyeluruh dan dicatatkan apa yang difikirkan perlu sahaja oleh pencatatnya sedangkan peristiwa sebenar sesuatu peristiwa adalah lebih daripada apa yang dicatatkan.  Sebagai contoh, laporan bertulis pada zaman British mengenai beberapa peristiwa seperti penentangan terhadap Malayan Union dan peristiwa rusuhan kaum di Batu Kikir, Batu Pahat dan Sungai Manik tidak dilaporkan secara menyeluruh dan tepat dan sebahagiannya bagi menyembunyikan fakta.  Malah, terdapat rekod bertulis yang dimusnahkan oleh tentera setelah kalah perang termasuklah rekod-rekod tentera British dan Jepun ketika mereka terpaksa menyerah kalah dalam peperangan.  Selain itu, terdapat rekod-rekod bertulis yang dianggap sebagai propaganda dan dikawal oleh pemerintah pada sesuatu masa. Dalam hal ini, laporan terhadap para penentang dan golongan kiri dibuat secara berat sebelah.  Justeru, penggunaan sumber lisan dalam kajian sejarah adalah penting bagi mendapatkan sudut pandang yang lebih adil bagi kedua-dua belah pihak dan mengatasi kekurangan yang terdapat dalam sumber bertulis.  Kebanyakan sumber bertulis negara yang bersifat rahsia, sulit dan tertakluk kepada Akta Rahsia Rasmi (OSA) menyebabkan penggunaan sumber bertulis sebagai sumber sejarah menjadi terhad dan memerlukan penggunaan sumber lisan sebagai alternatifnya.  Dalam hal ini, sumber lisan tidak akan menggantikan sumber bertulis akan tetapi sebaliknya bertindak sebagai pelengkap kepada kekurangan sesebuah sumber bertulis. (Mohd Amin Hassan, 1974: 38)
 • 7. 7 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013  Dalam hal ini, peranan sumber lisan ke atas sumber bertulis termasuklah:  Tidak semua peristiwa penting dan bersejarah itu direkodkan secara bertulis, justeru sumber lisan digunakan dalam merakamkan peristiwa tersebut.  Terdapat keraguan tertentu dalam sumber bertulis terutamanya yang dilihat berat sebelah, propagandik, dan dilihat menyembunyikan fakta.  Tidak semua rekod bertulis mengandungi maklumat yang diperlukan sebagai bahan rujukan kajian disebabkan oleh tindakan pencatat rekod yang melakukan pencatatan terpilih (selective recording)
 • 8. 8 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 5. MEMPERBANYAKKAN PENULISAN SEJARAH TEMPATAN DALAM PELBAGAI TEMA  Perdebatan di antara para sejarawan berkenaan ruang lingkup sejarah telah membawa kepada kemunculan pelbagai aliran termasuklah aliran yang berpandangan bahawa ruang lingkup sejarah adalah meliputi pelbagai ruang lingkup kehidupan dan tidak hanya terhad kepada sejarah berkenaan negara semata-mata.  Di Malaysia sendiri, para pengkaji sejarah masih dilihat cenderung untuk melakukan kajian sejarah yang berkait dengan politik dan negara dan tema-tema berkait dengan sejarah rakyat, sejarah sosial, sejarah budaya, sukan dan sebagainya masihh terbuka luas dan kurang diterokai.  Dalam hal ini, sumber lisan telah memainkan peranan penting kepada para pengkaji sejarah dalam melakukan kajian sejarah ke atas pelbagai tema sejarah terutamanya sejarah yang berkait dengan masyarakat, budaya dan sosial.
 • 9. 9 Nota SJH3104 Sejarah Lisan dan Pendokumentasian hazmanazhar_ipda© 2013 6. MEMPERKAYA TRADISI LISAN  Penulisan sejarah tidak semestinya hanya berlegar kepada tokoh ternama dan peristiwa sezaman yang menggunakan sumber bertulis dan sumber lisan semata- mata.  Dalam hal ini, tradisi lisan (yang terkawal) perlu digunakan untuk dijadikan sumber penting dalam mengkaji sejarah politik, sosial, ekonomi dan perundangan tradisional dahulu kala seperti yang terkandung dalam perbilangan adat.  Antaranya termasuklah perbilangan adat yang dipegang secara tradisi oleh ketua- ketua adat dalam Masyarakat Minangkabau dan ketua-ketua suku dan adat dalam pelbagai suku di Sabah dan Sarawak.  Disebabkan peredaran zaman dan arus kemodenan, kebanyakan tradisi lisan ini semakin hilang disebabkan tidak ramai ahli masyarakat yang berminat untuk mendalami dan meneruskan tradisi lisan yang diperturunkan sejak zaman berzaman ini.  Oleh itu, pendokumentasian tradisi lisan ini adalah penting dalam memastikan sejarah lisan ini dapat dikekalkan untuk generasi akan datang.