5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat
relevan dalam memupuk nilai-nilai
kemasyarakatan, intelektual dan sosial untuk
mencorakkan perkembangan personaliti yang
lebih seimbang.
Lewenstein (1963) dalam membincangkan
sumbangan pendidikan sejarah, menekankan
betapa pentingnya pendidikan ini dalam
mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar.
Rahim Rashid (2000), penerapan nilai dalam
pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4:
(i) nilai individu,
(ii) nilai politik,
(iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan
(iv) nilai intelek.
Pemahaman dan pengetahuan
tentang unsur nilai tersebut
mempunyai signifikannya dalam
memupuk perpaduan dan integrasi
dalam kalangan pelajar pelbagai
kaum.
Hal ini akan dapat membantu murid-
murid memahami pentingnya
mengamalkan nilai-nilai sosial dan
kemasyarakatan yang positif dalam
kehidupan mereka seperti keadilan,
kekitaan, kemanusiaan dan semangat
bermasyarakat dan seterusnya menjadi
warganegara yang mempunyai sikap
patriotisme/perasaan mendalam
terhadap negara.
1. Nilai
 Ditakrifkan sebagai kepercayaan yang
mendorong seseorang atau institusi untuk
bertindak mengikut pemilihan yang
berasaskan nilai-nilai utama masyarakat.
[Kajian sejarah: nilai-nilai utama
masyarakat ialah ilmu,
kebijaksanaan, keadilan].
(Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN,1991)
 Jules Henry (1985) mendifinisikan nilai sebagai
sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang, baik
hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran,
kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan.
 Hermin et al.(1980) merumuskan nilai sebagai
garis panduan umum terhadap tingkah laku yang
memberi arah kehidupan kepada seseorang atau
anggota sesuatu masyarakat.
 Mengikut Redfild (1993) nilai ialah satu
konsep tersurat atau tersirat bagi
individu atau sifat-sifat suatu
kelompok yang dikenendaki yang
mempunyai pemilihan ragam,
maksud dan segala tindakan.
 Wan Mohd. Zahid (1988), nilai murni merupakan
tanggapan berkenaan perkara-perkara yang
dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi
kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu
masyarakat biasanya diasaskan kepada agama.
 Memang menjadi tujuan semua agama, untuk
membentuk kehidupan penganutnya untuk
menjadi baik dan berakhlak mulia.
 Justeru nilai murni dapat didefinisikan
sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan
tatasusila individu manusia dalam
hubungannya sesama manusia, alam dan
Tuhan. Nilai murni seterusnya ditakrifkan
sebagai amalan yang baik dalam kehidupan,
umpamanya hormat- menghormati, tolong-
menolong, prihatin, bersimpati,
berperikemanusian dan lain- lain lagi.
2. Patriotisme
 Kata patriotisme terbentuk daripada
kata Yunani, iaitu Peter yang bermaksud
bapa dan patris yang bermaksud tanah.
Apabila kedua-dua perkataan tersebut
digabungkan, maka akan maksud kecintaan
kepada tanah air.
 Menurut kamus Webster, patriotism ialah
"the devoted love, support and defence of
once's country".
 Dari segi konsepnya, semangat patriotik didefinisikan
sebagai semangat cintakan tanah air dan sanggup
berkorban nyawa demi mempertahankan negara
tercinta.
 Bill Tottan (1998) menjelaskan patriotisme bermaksud
semangat cintakan negara. Menurut beliau tidak ada
bangsa, keluarga, pasukan dan kumpulan dalam apa
bentuk yang boleh berfungsi dengan baik melainkan
semua ahli cintakan negara.
 Dob (1994) semangat patriotisme berkait rapat
dengan emosi mempertahankan kedaulatan
negara, institusi politik dan undang-undang
negara daripada dicerobohi oleh kuasa asing.
 Pendidikan sejarah bertujuan memupuk dan
memperkukuh semangat setia negara dan jati diri
sebagai seorang warganegara.
 Melalui pengetahuan dan pelajaran sejarah serta
penghayatan sejarah tanah air dan sejarah luar
negara yang berkaitan, pelajar akan memahami
keadaan masyarakat dan negara sendiri.
 Manakala nilai murni (ilmu, kebijaksanaan &
keadilan) merupakan pemangkin kepada
penghayatan patrotisme seseorang warganegara.
(a) Bersemangat cinta akan negara dan bangsa
Seseorang yang bersemangat cinta akan negara
dan bangsa harus menunjukkan sifat
atau amalan bertanggungjawab untuk
mewujudkan kesejahteraan dan membawa
kemajuan kepada negara dan bangsa, berani dan
sanggup mempertahankan kedaulatan
negara dan bangsa serta sedia berkorban untuk
negara dan bangsa.
(b) Berbangga sebagai rakyat Malaysia
Sebagai seorang rakyat Malaysia, seseorang itu
haruslah mempertahankan dan
menyanjung perlembagaan negara, menghormati raja
dan pemimpin negara,
menghormati lambang-lambang negara seperti bendera
dan lagu kebangsaan,
mengamalkan perlakuan yang bersopan dan
bertatasusila serta mengenal dan
menghayati warisan budaya tempatan
(c) Bersemangat kekitaan
Rakyat Malaysia perlu bersatu dan harmoni,
bersatu, bekerjasama tolong menolong dan
bersefahaman dan muafakat mempunyai
semangat muhibah dan bersifat kasih sayang.
(d) Berdisiplin
Rakyat yang berdisiplin adalah mereka yang
mematuhi peraturan dan undang-undang,
bertanggungjawab, bertindak secara wajar,
bersifat ikhlas, jujur dan amanah, berlaku
adil dan bertimbang rasa.
(e) Berusaha dan produktif
Mereka yang berusaha dan produktif adalah
mereka yang rajin, tekun dan gigih,
berdikari, sentiasa mempertingkatkan usaha,
tabah menghadapi cabaran, menyokong satu
sama lain dengan tujuan menyemaikan semangat
cintakan negara secara bersama.
( f ) Menyertai aktiviti sambutan Hari
Kemerdekaan
-Rujuk bah.aktiviti panitia mp sejarah sr.
(g) Menyediakan Tugasan Mengikut standard
Kurikulum
- Sila rujuk tajuk pengurusan panitia mp sejarah SR.
(h) Menghargai jasa Pemimpin
- Pejuang kemerdekaan
- Hormat kepada pemimpin
- Taat setia kepada Agong
- Bijak dalam kepimpinan
- Berkorban sepenuh hati untuk negara.
(i) Aktiviti yang mencetus kesedaran semangat
cintakan negara
- Sila rujuk program tahunan panitia mp
sejarah SR
(j) Memupuk Kemahiran
 Belajar
 Bermaklumat
 Berfikir aras tinggi
 Menyelesai masalah
 Kreatif
 Pengurusan masa
 Sosial – interaktif
 Interpersonal
 Refleksi berstruktur
(k) Pembelajaran Sepanjang Hayat dan
Kepentingannya
-Sila rujuk tajuk khas untuk PSH.
• Pembelajaran ialah proses pemerolehan
maklumat dan pengetahuan, penguasaan
kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap
dan kepercayaan.
• Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat
seseorang manusia, berlaku di mana-mana
tempat dan pada sebarang masa.
• Dalam konteks pendidikan, guru biasanya
berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar
dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi
mencapai sesuatu objektif yang ditentukan.
(Pembelajaran akan membawa kepada
perubahan tingkahlaku seseorang)
• Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan
oleh kematangan seperti berjalan dan makan
ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap
sebagai pembelajaran. 
• Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran
sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu
pengetahuan dan menjalani latihan.
• Menurut pandangan ahli kognitif, pembelajaran
boleh ditakrifkan sebagai satu proses dalaman
yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang
agak kekal.
• Aliran behavioris berpendapat bahawa
pembelajaran ialah perubahan dalam
tingkahlaku ,iaitu cara seseorang bertindak dalam
suatu situasi.
• Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap
proses yang dapat membantu seseorang
mencapai sempurna kendiri dan nilai individu.
• Oleh yang demikian pembelajaran sepanjang
hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk
memperoleh dan pemindahan pengetahuan, nilai
murni dan kemahiran.
• Pengalaman pendidikan prasekolah yang
mengembirakan dan bermakna akan dapat
mengekalkan minat untuk terus belajar dalam diri
seseorang sejak kecil hinggalah ke akhir hayat.
• Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu
pendemokrasian pendidikan yang merangkumi
program meningkatkan pengetahuan, kemahiran
dan kompetensi sama ada secara formal di
sekolah, pusat latihan vokasional atau secara
tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan
di tempat kerja. 
• Pendidikan tidak formal - merupakan proses yang
berlaku sepanjang hayat dan kaedah
pembelajarannya tidak sistematik kerana ia
diperolehi menerusi aktiviti harian.
• Contoh - sebarang aktiviti pendidikan yang
tersusun, sistematik yang dijalankan diluar kelas
formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan
tertentu.
• Pendidikan formal - pengajaran dan pembelajaran
secara sistematik dan teratur, berdasarkan
falsafah dan sistem pendidikan sesebuah negara.
• Seseorang pekerja perlu memahami keseluruhan
sistem kerja. Oleh itu, proses pembelajaran tidak
akan berakhir walaupun seseorang itu
meninggalkan alam persekolahan.
 Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja
menjadi agenda penting, malahan telah menukar
cara berfikir masyarakat khususnya golongan
muda yang baru keluar dari pusat pengajian
tinggi.
“Konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan
sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti
dan peluang pekerjaan tetapi untuk
memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu
pengetahuan untuk melahirkan generasi (modal
insan) yang cemerlang, gemilang dan terbilang”
(Tun Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mantan Perdana Menteri Malaysia)
4 prinsip pembelajaran sepanjang hayat
-pembelajaran untuk mengetahui,
-pembelajaran untuk melakukan,
-pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa
-pembelajaran untuk tinggal bersama.
Empat prinsip tersebut membentuk proses
pembelajaran yang sempurna. Tough
berpendapat bahawa proses pembelajaran
berlaku pada setiap masa kehidupan yang
dipengaruhi oleh suasana di mana kita berada
sama ada secara terancang mahupun tidak
terancang. 
• Perubahan di sekeliling kita adalah suasana yang
sangat radikal dari sudut transformasi sosial
menyebabkan perubahan-perubahan ketara
terhadap tabiat kerja dan gaya hidup.
• Perubahan ini menjadi cabaran kepada semua
orang dan hanya melalui pembelajaran yang
berterusan, cabaran akan dapat diatasi.
• Seseorang yang dapat bertahan dengan keadaan
yang telah berubah, ilmu yang dimiliki akan
menjadikan cabaran tersebut diolah semula
sebagai sesuatu yang memberi manfaat dan
kesenangan. 
• Mewujudkan masyarakat demokrasi, persamaan
taraf tanpa mengira agama, bangsa dan budaya
di samping melahirkan insan yang berakhlak mulia
dan bersifat patriotisme.
(l) Perkaitan dengan Perkembangan Global
l.i. Kesedaran kompetensi sivik untuk
kesejahteraan masyarakat
- sivik bermaksud ilmu tatarakyat, hak,
perasaan bertanggungjawab terhadap seseorang
atau masarakatnya.
- Tatarakyat (kehidupan rakyat, kebudayaan, adat
resam, peraturan bermasyarakat)
- Kompetensi sivik (kemahiran peradaban sosial)
- Sifat-sifat peribadi yang mulia
- Berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan
sopan
l.ii. Kesan industrialisasi dan pembangunan
-Membina ketahanan diri murid meliputi
ketahanan mental, fizikal dan emosi utk
menghadapi cabaran masa depan
-Mampu menyuburkan perpaduan dalam
pelbagai masyarakat walaupun telah
mengecapi pelbagai kemajuan
-Kemajuan dan pembangunan tidak
menghalang untuk memastikan
warganegara bertanggungjawab terhadap
penghayatan patriotisme
l.iii. Pembentukan warganegara dunia yang
bertanggunjawab
-Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan
diri
-Membina keyakinan dan tanggungjawab
mencorak negara pada masa hadapan
-Menghormati orang lain,
mempromosikan amalan membenci
keganasan, menegak etika kerjasama dan
bertoleransi untuk kejayaan bersama
Usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi kaum melalui
kurikulum Sejarah adalah berterusan. Malah Kurikulum Sejarah
dilihat sebagai wadah terbaik untuk merealisasikan hasrat
tersebut.
Dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat pelbagai
etnik, usaha yang berterusan perlulah dilakukan untuk memelihara
dan memperkukuh perpaduan dan integrasi masyarakat pelbagai
kaum.
Sebagai rakyat Malaysia, amat berharap semua kaum menanam
sikap kekitaan, toleransi dan saling mempercayai antara satu
sama lain selain meletakkan kepentingan nasional dan
kesejahteraan negara melebihi kepentingan etnik masing-masing.
Gagasan1 Malaysia yang diperkenalkan
oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd
Najib Tun Razak telah membuka lembaran baru
ke arah memperkasa perpaduan kaum dalam
masyarakat pelbagai etnik di negara ini.
Oleh itu, kurikulum Sejarah dilihat sebagai
medium yang sangat signifikan dalam
merealisasikan hasrat ini.
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
Abdul Razak Habib. 1993. Tinjauan Awal tentang Keberkesanan Pendidikan
Matematik KBSM. Dlm.Adnan Kamis. Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti
Kebangsaan Malaysia.
Adnan Nan Kamis. 1992. Satu kajian latar belakang sosial dan
hubungannya kepada sikap prasangka atau toleransi terhadap integrasi
nasional. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Adnan Nan Kamis. 1993. Aktiviti Kokurikulum Dasar KBSM: Ke Arah
Kemantapan Insan Seimbang. Dlm.Adnan Kamis. Kurikulum Bersepadu
Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit
Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Adnan Kamis & Chew Fong Peng. 2002. Kemampuan Bahasa Melayu
dan sastera kebangsaan dalam mengisi perpaduan nasional. Kertas
kerja Seminar Pemikiran Kebangsaan Melayu. Universiti Malaya, Kuala
Lumpur, 18-19 Jun.
Ahmad Jaffni Hassan. 1993. Pendidikan Moral dalam KBSM: Satu Arah
Memupuk Insan Harmonis. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi:
Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Halimah Harun. 1993. Melahirkan Masyarakat Berdikari melalui Mata
Pelajaran Kemahiran Hidup dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt).
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum
Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah:
Bahasa Melayu Tingkatan Empat. 2003. Kementerian Pendidikan
Malaysia.
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Sukatan Pelajaran Bahasa
Melayu. 2003. Kementerian Pendidikan Malaysia.
.
Martin, J.G.. 1966. The Tolerant Personality. Detroit Dyne State University Press.
Mohd. Jonit Mohd. Johari & Abdul Rashid Ali. 1993. Unsur Sosiobudaya dalam Mata
Pelajaran Bahasa Melayu. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah
Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Mohammad Sani Ibrahim. 1999. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan Latihan Guru-guru
Sekolah Bestari. Prosiding Isu-isu Pendidikan Negara. Universiti Kebangsaan Malaysia.
Mohd. Kamal Hassan. 1988. Pendidikan dengan Pembangunan: Satu Perspektif dan Warisan
Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
Musa Daia. 1993. Falsafah Pendidikan Negara dalam Pelaksanaan KBSM. Dlm.Adnan Kamis
(pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi:
Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Nor Azizah Salleh & Shamsiah Ahmad. 1993. Pendidikan Sains dalam KBSM: Satu Tinjauan
Keberkesanannya dalam Pengajarand an Pembelajaran di Sekolah. Dlm.Adnan Kamis (pnyt).
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit
Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Tajul Ariffin Noordin. 1993. Pendidikan Bersepadu: Konsep dan Falsafahnya dalam KBSM.
Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum
Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia.
Tokijan Abd. Halim & Abdullah Mohd. Noor. 1993. Persepsi Guru Geografi terhadap
Pendidikan Sepadu dan Penerapan Nilai Murni. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti
Kebangsaan Malaysia.
Yusoff Ismail. 1993. Peranan Pendidikan Jasmani dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt).
Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit
Univerisiti Kebangsaan Malaysia
1 sur 49

Recommandé

Integrasi nasional par
Integrasi nasionalIntegrasi nasional
Integrasi nasionalmunnianwar
235.5K vues6 diapositives
Pengertian dan konsep budaya par
Pengertian dan konsep budaya Pengertian dan konsep budaya
Pengertian dan konsep budaya noraidahyaakub1
34.1K vues48 diapositives
Kepentingan plbgaan.. par
Kepentingan plbgaan..Kepentingan plbgaan..
Kepentingan plbgaan..education university sultan idris
36.5K vues1 diapositive
Deklarasi langkawi 1989 par
Deklarasi langkawi 1989Deklarasi langkawi 1989
Deklarasi langkawi 1989Raimi Syazwan Ruzaidi
8.9K vues9 diapositives
LAPORAN RAZAK par
LAPORAN RAZAKLAPORAN RAZAK
LAPORAN RAZAKNor Amalina Binti Mazlan
46.8K vues20 diapositives
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA par
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIASEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIA
SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN DI MALAYSIANurul Hidayu Abd Halim
124.7K vues14 diapositives

Contenu connexe

Tendances

MATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJAR par
MATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJARMATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJAR
MATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJARFazHani Faz
17.9K vues18 diapositives
Guru dan-cabaran-semasa par
Guru dan-cabaran-semasaGuru dan-cabaran-semasa
Guru dan-cabaran-semasaPensil Dan Pemadam
5.3K vues26 diapositives
Definisi kebudayaan par
Definisi kebudayaanDefinisi kebudayaan
Definisi kebudayaannurulhawaniarifin
72.5K vues12 diapositives
Integrasi nasional par
Integrasi nasionalIntegrasi nasional
Integrasi nasionalSuriati Raman
74.5K vues6 diapositives
Konsep dan definisi kurikulum par
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulumAziyan Bakar
137.6K vues13 diapositives
Sejarah pendidikan di malaysia par
Sejarah pendidikan di malaysiaSejarah pendidikan di malaysia
Sejarah pendidikan di malaysiaSiti Rohayu Rohan
118K vues13 diapositives

Tendances(20)

MATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJAR par FazHani Faz
MATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJARMATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJAR
MATAPELAJARAN SEJARAH DAN PEMUPUKAN JATI DIRI PELAJAR
FazHani Faz17.9K vues
Konsep dan definisi kurikulum par Aziyan Bakar
Konsep dan definisi kurikulumKonsep dan definisi kurikulum
Konsep dan definisi kurikulum
Aziyan Bakar137.6K vues
Sistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan par alexsonn
Sistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaanSistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan
Sistem pendidikan di malaysia sebelum dan selepas kemerdekaan
alexsonn43.1K vues
Gerakan kesedaran nasionalisme par firo HAR
Gerakan kesedaran nasionalisme Gerakan kesedaran nasionalisme
Gerakan kesedaran nasionalisme
firo HAR54.7K vues
Sistem pendidikan vernakular di tanah melayu par Shahrul Zaini
Sistem pendidikan vernakular di tanah melayuSistem pendidikan vernakular di tanah melayu
Sistem pendidikan vernakular di tanah melayu
Shahrul Zaini42.5K vues
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan... par Kalai Shan
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Aplikasi 4 tonggak pendidikan UNESCO dalam melengkapkan diri sebagai guru yan...
Kalai Shan16.3K vues
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional par awin awin
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesionalCiri ciri dan kualiti guru yg profesional
Ciri ciri dan kualiti guru yg profesional
awin awin50.8K vues
Dasar kokurikulum di sekolah sekolah par 1077imran
Dasar kokurikulum di sekolah sekolahDasar kokurikulum di sekolah sekolah
Dasar kokurikulum di sekolah sekolah
1077imran24.3K vues
Profesion Keguruan par muhammad
Profesion Keguruan Profesion Keguruan
Profesion Keguruan
muhammad8.8K vues
budaya dalam pembelajaran par Nur Fateha
budaya dalam pembelajaranbudaya dalam pembelajaran
budaya dalam pembelajaran
Nur Fateha19.5K vues
Usaha yang dirangka oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan par Aswa Nina
Usaha yang dirangka oleh kerajaan untuk memupuk perpaduanUsaha yang dirangka oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan
Usaha yang dirangka oleh kerajaan untuk memupuk perpaduan
Aswa Nina55.7K vues
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik... par Mohd Suhaimin Isnen
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
STANDARD 4 - PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) (Standard Kualiti Pendidik...
Mohd Suhaimin Isnen44.8K vues

En vedette

1.3 asas pengubalan kssr par
1.3 asas pengubalan kssr1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssrfiro HAR
2.7K vues14 diapositives
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melakafiro HAR
53.4K vues10 diapositives
6.0 organisasi panitia par
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitiafiro HAR
4K vues42 diapositives
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melakafiro HAR
20.1K vues44 diapositives
1.6 kurikulum berasaskan standard par
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standardfiro HAR
2.6K vues15 diapositives
1.0 pengenalan pengertian sejarah par
1.0 pengenalan pengertian sejarah1.0 pengenalan pengertian sejarah
1.0 pengenalan pengertian sejarahfiro HAR
4.4K vues8 diapositives

En vedette(19)

1.3 asas pengubalan kssr par firo HAR
1.3 asas pengubalan kssr1.3 asas pengubalan kssr
1.3 asas pengubalan kssr
firo HAR2.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.4K vues
6.0 organisasi panitia par firo HAR
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR4K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
1.6 kurikulum berasaskan standard par firo HAR
1.6 kurikulum berasaskan standard1.6 kurikulum berasaskan standard
1.6 kurikulum berasaskan standard
firo HAR2.6K vues
1.0 pengenalan pengertian sejarah par firo HAR
1.0 pengenalan pengertian sejarah1.0 pengenalan pengertian sejarah
1.0 pengenalan pengertian sejarah
firo HAR4.4K vues
1.4 bentuk kssr par firo HAR
1.4 bentuk kssr1.4 bentuk kssr
1.4 bentuk kssr
firo HAR2.3K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr) par firo HAR
1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr)1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr)
1.2 kurikulum standard sekolah rendah (kssr)
firo HAR2.3K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
1.1 latarbelakang kurikulum sejarah par firo HAR
1.1 latarbelakang kurikulum sejarah1.1 latarbelakang kurikulum sejarah
1.1 latarbelakang kurikulum sejarah
firo HAR8.1K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
1.7 kurikulum sejarah par firo HAR
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
firo HAR5.4K vues
1.5 elemen merentas kurikulim emk par firo HAR
1.5 elemen merentas kurikulim emk1.5 elemen merentas kurikulim emk
1.5 elemen merentas kurikulim emk
firo HAR7.9K vues
kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan... par Sherly Jewinly
kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan...kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan...
kepentingan penerapan unsur patriotisme serta nilai sivik dan kewarganegaraan...
Sherly Jewinly6.9K vues
nota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docx par Mauna Sugumaran
nota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docxnota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docx
nota-sjh3103-kurikulum-sejarah-sekolah-rendah-bab-5-docx
Mauna Sugumaran1.6K vues

Similaire à 5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah

Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya par
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaNaim Manaf
6.4K vues46 diapositives
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya par
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaKanageswary Karunamoothei
14.9K vues46 diapositives
Falsafah pendidikan par
Falsafah pendidikanFalsafah pendidikan
Falsafah pendidikanHairul Nizam Muzahar
3.9K vues24 diapositives
Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1) par
Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1)Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1)
Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1)Aliff Mansor
43K vues45 diapositives
Pengurusan pembinaan bilik_darjah par
Pengurusan pembinaan bilik_darjahPengurusan pembinaan bilik_darjah
Pengurusan pembinaan bilik_darjahAzizi Ahmad
852 vues46 diapositives
Peranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docx par
Peranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docxPeranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docx
Peranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docxMUHAMMADTAUFIQAKMALB
718 vues8 diapositives

Similaire à 5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah(20)

Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya par Naim Manaf
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budayaPembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Pembinaan persekitaran-bilik-darjah-yang-mesra-budaya
Naim Manaf6.4K vues
Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1) par Aliff Mansor
Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1)Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1)
Budaya dan-kepelbagaian-kelompok-di-malaysia (1)
Aliff Mansor43K vues
Pengurusan pembinaan bilik_darjah par Azizi Ahmad
Pengurusan pembinaan bilik_darjahPengurusan pembinaan bilik_darjah
Pengurusan pembinaan bilik_darjah
Azizi Ahmad852 vues
Peranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docx par MUHAMMADTAUFIQAKMALB
Peranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docxPeranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docx
Peranan guru memupuk Integrasi Nasional Kearah Perpaduan sekolah.docx
Pengurusan pelbagai budaya par Asyikin4996
Pengurusan pelbagai budayaPengurusan pelbagai budaya
Pengurusan pelbagai budaya
Asyikin499611.5K vues
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia assingment edu 2013 par Wanie Sabrie Ws
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia assingment edu 2013Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia assingment edu 2013
Budaya dan kepelbagaian kelompok di malaysia assingment edu 2013
Wanie Sabrie Ws13.2K vues
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b... par KaNa RaJan
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...
Analisis terhadap falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan b...
KaNa RaJan2.6K vues
Kepelbagaian budaya par qistinasano
Kepelbagaian budayaKepelbagaian budaya
Kepelbagaian budaya
qistinasano1.1K vues
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09 par harithhamizan
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 0906 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
06 unit 1 budaya dlm pembelajaran 09
harithhamizan7.2K vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Pengurusan disiplin bilik darjah par
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjahfiro HAR
6K vues38 diapositives
Masalah disiplin dalam bilik darjah par
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjahfiro HAR
16.2K vues30 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives

Plus de firo HAR(13)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan bilik darjah par firo HAR
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR9.9K vues
Pengurusan disiplin bilik darjah par firo HAR
Pengurusan disiplin bilik darjahPengurusan disiplin bilik darjah
Pengurusan disiplin bilik darjah
firo HAR6K vues
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
Konsep kemahiran berfikir par firo HAR
Konsep kemahiran berfikirKonsep kemahiran berfikir
Konsep kemahiran berfikir
firo HAR47.7K vues
Strategi penyelesaian masalah 20 par firo HAR
Strategi penyelesaian masalah 20Strategi penyelesaian masalah 20
Strategi penyelesaian masalah 20
firo HAR1K vues

5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah

 • 2. Mata pelajaran Sejarah di sekolah dilihat sangat relevan dalam memupuk nilai-nilai kemasyarakatan, intelektual dan sosial untuk mencorakkan perkembangan personaliti yang lebih seimbang. Lewenstein (1963) dalam membincangkan sumbangan pendidikan sejarah, menekankan betapa pentingnya pendidikan ini dalam mengembangkan nilai dalam kalangan pelajar.
 • 3. Rahim Rashid (2000), penerapan nilai dalam pendidikan Sejarah terbahagi kepada 4: (i) nilai individu, (ii) nilai politik, (iii) nilai sosial dan kemasyarakatan dan (iv) nilai intelek.
 • 4. Pemahaman dan pengetahuan tentang unsur nilai tersebut mempunyai signifikannya dalam memupuk perpaduan dan integrasi dalam kalangan pelajar pelbagai kaum.
 • 5. Hal ini akan dapat membantu murid- murid memahami pentingnya mengamalkan nilai-nilai sosial dan kemasyarakatan yang positif dalam kehidupan mereka seperti keadilan, kekitaan, kemanusiaan dan semangat bermasyarakat dan seterusnya menjadi warganegara yang mempunyai sikap patriotisme/perasaan mendalam terhadap negara.
 • 6. 1. Nilai  Ditakrifkan sebagai kepercayaan yang mendorong seseorang atau institusi untuk bertindak mengikut pemilihan yang berasaskan nilai-nilai utama masyarakat. [Kajian sejarah: nilai-nilai utama masyarakat ialah ilmu, kebijaksanaan, keadilan]. (Nilai dan Etika dalam Perkhidmatan Awam INTAN,1991)
 • 7.  Jules Henry (1985) mendifinisikan nilai sebagai sesuatu yang dikira baik seperti kasih sayang, baik hati, kepuasan hati, keseronokan, kejujuran, kesopanan, ketenangan dan kesederhanaan.  Hermin et al.(1980) merumuskan nilai sebagai garis panduan umum terhadap tingkah laku yang memberi arah kehidupan kepada seseorang atau anggota sesuatu masyarakat.
 • 8.  Mengikut Redfild (1993) nilai ialah satu konsep tersurat atau tersirat bagi individu atau sifat-sifat suatu kelompok yang dikenendaki yang mempunyai pemilihan ragam, maksud dan segala tindakan.
 • 9.  Wan Mohd. Zahid (1988), nilai murni merupakan tanggapan berkenaan perkara-perkara yang dihajati dan pada masa yang sama juga menjadi kriteria atau ukuran. Nilai-nilai murni sesuatu masyarakat biasanya diasaskan kepada agama.  Memang menjadi tujuan semua agama, untuk membentuk kehidupan penganutnya untuk menjadi baik dan berakhlak mulia.
 • 10.  Justeru nilai murni dapat didefinisikan sebagai perlakuan yang baik, peradaban dan tatasusila individu manusia dalam hubungannya sesama manusia, alam dan Tuhan. Nilai murni seterusnya ditakrifkan sebagai amalan yang baik dalam kehidupan, umpamanya hormat- menghormati, tolong- menolong, prihatin, bersimpati, berperikemanusian dan lain- lain lagi.
 • 11. 2. Patriotisme  Kata patriotisme terbentuk daripada kata Yunani, iaitu Peter yang bermaksud bapa dan patris yang bermaksud tanah. Apabila kedua-dua perkataan tersebut digabungkan, maka akan maksud kecintaan kepada tanah air.  Menurut kamus Webster, patriotism ialah "the devoted love, support and defence of once's country".
 • 12.  Dari segi konsepnya, semangat patriotik didefinisikan sebagai semangat cintakan tanah air dan sanggup berkorban nyawa demi mempertahankan negara tercinta.  Bill Tottan (1998) menjelaskan patriotisme bermaksud semangat cintakan negara. Menurut beliau tidak ada bangsa, keluarga, pasukan dan kumpulan dalam apa bentuk yang boleh berfungsi dengan baik melainkan semua ahli cintakan negara.
 • 13.  Dob (1994) semangat patriotisme berkait rapat dengan emosi mempertahankan kedaulatan negara, institusi politik dan undang-undang negara daripada dicerobohi oleh kuasa asing.
 • 14.  Pendidikan sejarah bertujuan memupuk dan memperkukuh semangat setia negara dan jati diri sebagai seorang warganegara.  Melalui pengetahuan dan pelajaran sejarah serta penghayatan sejarah tanah air dan sejarah luar negara yang berkaitan, pelajar akan memahami keadaan masyarakat dan negara sendiri.  Manakala nilai murni (ilmu, kebijaksanaan & keadilan) merupakan pemangkin kepada penghayatan patrotisme seseorang warganegara.
 • 15. (a) Bersemangat cinta akan negara dan bangsa Seseorang yang bersemangat cinta akan negara dan bangsa harus menunjukkan sifat atau amalan bertanggungjawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan membawa kemajuan kepada negara dan bangsa, berani dan sanggup mempertahankan kedaulatan negara dan bangsa serta sedia berkorban untuk negara dan bangsa.
 • 16. (b) Berbangga sebagai rakyat Malaysia Sebagai seorang rakyat Malaysia, seseorang itu haruslah mempertahankan dan menyanjung perlembagaan negara, menghormati raja dan pemimpin negara, menghormati lambang-lambang negara seperti bendera dan lagu kebangsaan, mengamalkan perlakuan yang bersopan dan bertatasusila serta mengenal dan menghayati warisan budaya tempatan
 • 17. (c) Bersemangat kekitaan Rakyat Malaysia perlu bersatu dan harmoni, bersatu, bekerjasama tolong menolong dan bersefahaman dan muafakat mempunyai semangat muhibah dan bersifat kasih sayang.
 • 18. (d) Berdisiplin Rakyat yang berdisiplin adalah mereka yang mematuhi peraturan dan undang-undang, bertanggungjawab, bertindak secara wajar, bersifat ikhlas, jujur dan amanah, berlaku adil dan bertimbang rasa.
 • 19. (e) Berusaha dan produktif Mereka yang berusaha dan produktif adalah mereka yang rajin, tekun dan gigih, berdikari, sentiasa mempertingkatkan usaha, tabah menghadapi cabaran, menyokong satu sama lain dengan tujuan menyemaikan semangat cintakan negara secara bersama.
 • 20. ( f ) Menyertai aktiviti sambutan Hari Kemerdekaan -Rujuk bah.aktiviti panitia mp sejarah sr.
 • 21. (g) Menyediakan Tugasan Mengikut standard Kurikulum - Sila rujuk tajuk pengurusan panitia mp sejarah SR.
 • 22. (h) Menghargai jasa Pemimpin - Pejuang kemerdekaan - Hormat kepada pemimpin - Taat setia kepada Agong - Bijak dalam kepimpinan - Berkorban sepenuh hati untuk negara.
 • 23. (i) Aktiviti yang mencetus kesedaran semangat cintakan negara - Sila rujuk program tahunan panitia mp sejarah SR
 • 24. (j) Memupuk Kemahiran  Belajar  Bermaklumat  Berfikir aras tinggi  Menyelesai masalah  Kreatif  Pengurusan masa  Sosial – interaktif  Interpersonal  Refleksi berstruktur
 • 25. (k) Pembelajaran Sepanjang Hayat dan Kepentingannya -Sila rujuk tajuk khas untuk PSH.
 • 26. • Pembelajaran ialah proses pemerolehan maklumat dan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan tabiat serta pembentukan sikap dan kepercayaan. • Proses pembelajaran berlaku sepanjang hayat seseorang manusia, berlaku di mana-mana tempat dan pada sebarang masa.
 • 27. • Dalam konteks pendidikan, guru biasanya berusaha sedaya upaya mengajar supaya pelajar dapat belajar dan menguasai isi pelajaran bagi mencapai sesuatu objektif yang ditentukan. (Pembelajaran akan membawa kepada perubahan tingkahlaku seseorang) • Walaubagaimanapun perubahan yang disebabkan oleh kematangan seperti berjalan dan makan ataupun penyakit dan kelaparan tidaklah dianggap sebagai pembelajaran. 
 • 28. • Kamus Dewan mentakrifkan pembelajaran sebagai proses belajar untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan menjalani latihan. • Menurut pandangan ahli kognitif, pembelajaran boleh ditakrifkan sebagai satu proses dalaman yang menghasilkan perubahan tingkahlaku yang agak kekal.
 • 29. • Aliran behavioris berpendapat bahawa pembelajaran ialah perubahan dalam tingkahlaku ,iaitu cara seseorang bertindak dalam suatu situasi. • Dalam psikologi humanis pembelajaran dianggap proses yang dapat membantu seseorang mencapai sempurna kendiri dan nilai individu.
 • 30. • Oleh yang demikian pembelajaran sepanjang hayat adalah suatu usaha yang berterusan untuk memperoleh dan pemindahan pengetahuan, nilai murni dan kemahiran. • Pengalaman pendidikan prasekolah yang mengembirakan dan bermakna akan dapat mengekalkan minat untuk terus belajar dalam diri seseorang sejak kecil hinggalah ke akhir hayat.
 • 31. • Pembelajaran Sepanjang Hayat sebagai suatu pendemokrasian pendidikan yang merangkumi program meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan kompetensi sama ada secara formal di sekolah, pusat latihan vokasional atau secara tidak formal berdasarkan pengalaman dan latihan di tempat kerja. 
 • 32. • Pendidikan tidak formal - merupakan proses yang berlaku sepanjang hayat dan kaedah pembelajarannya tidak sistematik kerana ia diperolehi menerusi aktiviti harian. • Contoh - sebarang aktiviti pendidikan yang tersusun, sistematik yang dijalankan diluar kelas formal untuk pembelajaran khusus bagi kumpulan tertentu.
 • 33. • Pendidikan formal - pengajaran dan pembelajaran secara sistematik dan teratur, berdasarkan falsafah dan sistem pendidikan sesebuah negara. • Seseorang pekerja perlu memahami keseluruhan sistem kerja. Oleh itu, proses pembelajaran tidak akan berakhir walaupun seseorang itu meninggalkan alam persekolahan.
 • 34.  Pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja menjadi agenda penting, malahan telah menukar cara berfikir masyarakat khususnya golongan muda yang baru keluar dari pusat pengajian tinggi.
 • 35. “Konsep pembelajaran sepanjang hayat bukan sahaja bertujuan untuk meningkatkan produktiviti dan peluang pekerjaan tetapi untuk memperkayakan jiwa dan minda melalui ilmu pengetahuan untuk melahirkan generasi (modal insan) yang cemerlang, gemilang dan terbilang” (Tun Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi mantan Perdana Menteri Malaysia)
 • 36. 4 prinsip pembelajaran sepanjang hayat -pembelajaran untuk mengetahui, -pembelajaran untuk melakukan, -pembelajaran untuk menjadi apa atau siapa -pembelajaran untuk tinggal bersama.
 • 37. Empat prinsip tersebut membentuk proses pembelajaran yang sempurna. Tough berpendapat bahawa proses pembelajaran berlaku pada setiap masa kehidupan yang dipengaruhi oleh suasana di mana kita berada sama ada secara terancang mahupun tidak terancang. 
 • 38. • Perubahan di sekeliling kita adalah suasana yang sangat radikal dari sudut transformasi sosial menyebabkan perubahan-perubahan ketara terhadap tabiat kerja dan gaya hidup. • Perubahan ini menjadi cabaran kepada semua orang dan hanya melalui pembelajaran yang berterusan, cabaran akan dapat diatasi.
 • 39. • Seseorang yang dapat bertahan dengan keadaan yang telah berubah, ilmu yang dimiliki akan menjadikan cabaran tersebut diolah semula sebagai sesuatu yang memberi manfaat dan kesenangan. 
 • 40. • Mewujudkan masyarakat demokrasi, persamaan taraf tanpa mengira agama, bangsa dan budaya di samping melahirkan insan yang berakhlak mulia dan bersifat patriotisme.
 • 41. (l) Perkaitan dengan Perkembangan Global l.i. Kesedaran kompetensi sivik untuk kesejahteraan masyarakat - sivik bermaksud ilmu tatarakyat, hak, perasaan bertanggungjawab terhadap seseorang atau masarakatnya. - Tatarakyat (kehidupan rakyat, kebudayaan, adat resam, peraturan bermasyarakat) - Kompetensi sivik (kemahiran peradaban sosial) - Sifat-sifat peribadi yang mulia - Berinteraksi dengan orang lain secara hormat dan sopan
 • 42. l.ii. Kesan industrialisasi dan pembangunan -Membina ketahanan diri murid meliputi ketahanan mental, fizikal dan emosi utk menghadapi cabaran masa depan -Mampu menyuburkan perpaduan dalam pelbagai masyarakat walaupun telah mengecapi pelbagai kemajuan -Kemajuan dan pembangunan tidak menghalang untuk memastikan warganegara bertanggungjawab terhadap penghayatan patriotisme
 • 43. l.iii. Pembentukan warganegara dunia yang bertanggunjawab -Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri -Membina keyakinan dan tanggungjawab mencorak negara pada masa hadapan -Menghormati orang lain, mempromosikan amalan membenci keganasan, menegak etika kerjasama dan bertoleransi untuk kejayaan bersama
 • 44. Usaha untuk memperkasa perpaduan dan integrasi kaum melalui kurikulum Sejarah adalah berterusan. Malah Kurikulum Sejarah dilihat sebagai wadah terbaik untuk merealisasikan hasrat tersebut. Dalam konteks Malaysia yang mempunyai masyarakat pelbagai etnik, usaha yang berterusan perlulah dilakukan untuk memelihara dan memperkukuh perpaduan dan integrasi masyarakat pelbagai kaum. Sebagai rakyat Malaysia, amat berharap semua kaum menanam sikap kekitaan, toleransi dan saling mempercayai antara satu sama lain selain meletakkan kepentingan nasional dan kesejahteraan negara melebihi kepentingan etnik masing-masing.
 • 45. Gagasan1 Malaysia yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri, Dato’ Sri Mohd Najib Tun Razak telah membuka lembaran baru ke arah memperkasa perpaduan kaum dalam masyarakat pelbagai etnik di negara ini. Oleh itu, kurikulum Sejarah dilihat sebagai medium yang sangat signifikan dalam merealisasikan hasrat ini.
 • 47. Abdul Razak Habib. 1993. Tinjauan Awal tentang Keberkesanan Pendidikan Matematik KBSM. Dlm.Adnan Kamis. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Adnan Nan Kamis. 1992. Satu kajian latar belakang sosial dan hubungannya kepada sikap prasangka atau toleransi terhadap integrasi nasional. Tesis Dr. Fal. Universiti Kebangsaan Malaysia. Adnan Nan Kamis. 1993. Aktiviti Kokurikulum Dasar KBSM: Ke Arah Kemantapan Insan Seimbang. Dlm.Adnan Kamis. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Adnan Kamis & Chew Fong Peng. 2002. Kemampuan Bahasa Melayu dan sastera kebangsaan dalam mengisi perpaduan nasional. Kertas kerja Seminar Pemikiran Kebangsaan Melayu. Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 18-19 Jun.
 • 48. Ahmad Jaffni Hassan. 1993. Pendidikan Moral dalam KBSM: Satu Arah Memupuk Insan Harmonis. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Halimah Harun. 1993. Melahirkan Masyarakat Berdikari melalui Mata Pelajaran Kemahiran Hidup dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Huraian Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Bahasa Melayu Tingkatan Empat. 2003. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu. 2003. Kementerian Pendidikan Malaysia. .
 • 49. Martin, J.G.. 1966. The Tolerant Personality. Detroit Dyne State University Press. Mohd. Jonit Mohd. Johari & Abdul Rashid Ali. 1993. Unsur Sosiobudaya dalam Mata Pelajaran Bahasa Melayu. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Mohammad Sani Ibrahim. 1999. Perancangan dan Strategi Pelaksanaan Latihan Guru-guru Sekolah Bestari. Prosiding Isu-isu Pendidikan Negara. Universiti Kebangsaan Malaysia. Mohd. Kamal Hassan. 1988. Pendidikan dengan Pembangunan: Satu Perspektif dan Warisan Islam. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise. Musa Daia. 1993. Falsafah Pendidikan Negara dalam Pelaksanaan KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Nor Azizah Salleh & Shamsiah Ahmad. 1993. Pendidikan Sains dalam KBSM: Satu Tinjauan Keberkesanannya dalam Pengajarand an Pembelajaran di Sekolah. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Tajul Ariffin Noordin. 1993. Pendidikan Bersepadu: Konsep dan Falsafahnya dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Tokijan Abd. Halim & Abdullah Mohd. Noor. 1993. Persepsi Guru Geografi terhadap Pendidikan Sepadu dan Penerapan Nilai Murni. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia. Yusoff Ismail. 1993. Peranan Pendidikan Jasmani dalam KBSM. Dlm.Adnan Kamis (pnyt). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah: Pandangan dan Maklum Balas. Bangi: Penerbit Univerisiti Kebangsaan Malaysia

Notes de l'éditeur

 1. Kesetiaan/cinta tidak berbelah bagi, sokongan dan mempertahankan negaranya.