Pengurusan disiplin bilik darjah

firo HAR
firo HARblogger_writing & presentation à blogspot.com_ads by nuffnang !
PENGURUSAN BILIK DARJAH 
DAN TINGKAH LAKU 
EDU 3043 
Pengurusan Masalah Disiplin 
Bilik Darjah 
Disediakan oleh: 
ROSDIANAH RASIT 
HAFIZAWATIE JAMALUDDIN 
MAISARAH MASTUR
Pengurusan disiplin bilik darjah
OBJEKTIF PEMBELAJARAN 
• Memahami konsep masalah disiplin bilik 
darjah. 
• Mengenapasti peranan dan tindakan seorang 
guru dalam pengurusan bilik darjah 
• Membincangkan hal-hal dalam pengurusan 
masalah disiplin bilik darjah 
• Membincangkan bentuk-bentuk intervensi 
dalam menangani masalah disiplin seperti 
‘pastoral care’, bimbingan dan kaunseling 
dan teknik modifikasi tingkah laku.
Konsep Pengurusan Masalah Disiplin 
Bilik Darjah 
• Sebarang bentuk mendisiplinkan murid mestilah ke arah mendatangkan manfaat 
kepada murid 
• Kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam bilik darjah secara dasarnya boleh 
ditangani melalui : 
Menggunakan teguran noverbal, mengalihkan tingkah 
laku 
Menukar strategi/kaedah pengajaran yang digunakan 
Mendapatkan sokongan daripada ibu bapa. 
Menukarkan rentak P&P
Di samping itu, guru juga boleh menggunakan 
Model Disiplin Asertif Canter danModel Akibat Logikal. 
MODEL DISIPLIN 
ASERTIF CANTER 
berasaskan peneguhan 
terhadap tingkah laku 
yang diingini dan 
penerimaan murid 
terhadap akibat daripada 
tingkah laku yang 
ditunjukkan. 
*sila rujuk bab 4 utk 
penerangan lanjut 
MODEL AKIBAT LOGIKAL 
DREIKURS menekankan 
tentang kepentingan guru 
memberi kepercayaan dan 
tanggungjawab kepada murid 
untuk bersama-sama menjaga 
disiplin di dalam bilik darjah. 
Murid perlu belajar daripada 
akibat yang diterima dan perlu 
faham dendaan yang diberi 
adalah akibat daripada salah 
laku yang ditunjukkan 
Selaras
• Secara dasarnya, semua ahli JK Disiplin dan semua guru harus tahu peranan yang perlu dimainkan 
dalammenangani masalah disiplin di dalambilik darjah dan sekolah. 
merancang 
Menyediakan pelan 
pengurusan, struktur 
organisasi dan 
pendekatan yang 
akan digunakan 
Melaksanakan 
dan mengurus 
Mengawasi 
dan membuat 
refleksi
Peranan dan Tindakan Guru Semasa 
Mengurus Masalah Disiplin Bilik Darjah 
• Guru perlu mengetahui langkah-langkah 
dalam menangani masalah disiplin di 
dalam bilik darjah.
Guru perlu tahu 
!!!! Sebelum membawa kes masalah 
disiplin kepada Guru Besar / 
Pengetua / wakilnya, pastikan 
murid itu benar-benar melanggar 
disiplin sekolah. 
Beri peluang kepada murid untuk 
membela diri dan mengemukakan 
sebab atas tuduhannya.
Murid yang 
bermasalah 
Ditangani oleh guru 
GURU KAUNSELING 
JK DISIPLIN 
Berikut adalah merupakan langkah-langkah 
menangani disiplin bilik 
Kes ditutup – direkod & disimpan 
guru 
GURU BESAR/ 
PENOLONG 
KANAN 
Kes ditutup/ Selesai 
Tindakan 
lanjutan oleh 
badan luar 
(polis dsb) 
BERJAYA? 
TIDAK YA 
YA 
TIDAK 
TIDAK 
BERJAYA? 
BERJAYA 
GAGAL 
darjah..
• Walaubagaimanapun ada kes-kes disiplin 
yang serius yang tidak boleh ditangani 
oleh guru biasa. 
• Kes-kes sebegini perlu dirujuk terus 
kepada JK Disipin sekolah.
Antara cadangan yang boleh digunakan oleh guru untuk menangani disiplin : 
Tidak 
panik 
dan 
jangan 
bertinda 
k melulu 
Semak 
semula 
cara 
pengajara 
n 
Jangan 
tangani 
masalah 
disiplin yang 
diluar 
kawalan 
sendiri 
Berbincang 
dengan 
guru lain 
yang lebih 
mahir 
- Elakkan 
daripada 
mencabar 
murid 
Ikuti 
budaya 
disiplin 
sekolah
Halangan Kepada Pengurusan Masalah 
Disiplin Bilik Darjah 
• Apabila berhubung dgn ibu bapa 
utk memberitahu masalah disiplin 
anak mereka di dalam bilik 
darjah, guru perlu mengetahui 
prosedur tindakan disiplin dan 
mempunyai bukti yg kukuh 
• Bina perhubungan daripada awal 
dengan ibu bapa murid. Mulakan 
secara +ve, apabila perhubungan 
sudah terjalin bagi memudahkan 
guru untuk berkongsi masalah 
murid dengan ibu apa. Dapatkan 
kerjasama ibubapa untuk 
memantau kelakuan murid yang 
ingin diubah 
HUBUNGAN 
IBU BAPA
• Kesan pengaruh rakan 
sebaya mendatangkan 
impak kepada 
pengurusan bilik darjah. 
• Dinamika kumpulan – 
kumpulan-kumpulan 
kecil yang terbentuk 
didalam bilik darjah yang 
terdiri daripada murid 
yang mempunyai nilai 
dan kecenderungan 
yang sama 
PENGARUH 
RAKAN 
SEBAYA
SAMBUNGAN.. 
• Penularan – Nilai dan kepercayaan kumpulan 
dinamika akan diamalkan oleh ahli kumpulan 
• Penerimaan – Ahli yang menerima dan 
bertindak selaras dengan nilai. 
• Penyingkiran – Ahli akan disingkir sekiranya 
tidak mengikuti nilai yang ditetapkan. 
** guru harus bijak menangani penularan. Bentuk murid 
yang paling berpengaruh dalam dinamika kumpulan 
dengan nilai positif dan dapat mempengaruhi ahli-ahli 
lain dengan nilai yang dikehendaki.
Pengurusan disiplin bilik darjah
• Faktor pola persahabatan, 
dinamika kumpulan, rutin dan 
peraturan bilik darjah serta 
keadaan fizikal bilik darjah 
perlu diberi perhatian untuk 
membentuk persekitaran yang 
kondusif di dalam bilik darjah. 
• Guru perlu mengenali dan bijak 
mengenal pasti masalah murid. 
Dekati murid dan bantu murid 
untuk menyeimbangi 
kekurangan diri mereka. Beri 
peluang kepada murid untuk 
meraih kejayaan. 
KEADAAN 
PERSEKITARAN 
BILIK DARJAH
• Guru boleh 
mengambil tindakan 
berdasarkan 
peraturan yang telah 
ditetapkan (seperti 
yang dicadangankan 
oleh Hierarki 
Tindakan 
Pembetulan Canter). 
SALAH 
LAKU 
YANG 
TIDAK 
DIJANGKA
Pastoral 
care 
INTERVENSI 
DALAM 
MENANGANI 
MASALAH 
DISIPLIN 
Bimbingan 
dan 
kaunseling 
Teknik 
modifikasi 
tingkah 
laku
1. Pastoral care 
• Merupakan satu bentuk yang diberikan oleh 
guru untuk menjaga kebajikan murid-muridnya. 
• Bentuk bimbingan ini meliputi bidang dan isu 
yang luas seperti kesihatan, sosial, pendidikan 
agama dan moral, pengurusan tingkah laku dan 
sokongan emosi murid 
• Murid diberikan pendidikan yang menyeluruh. 
• Ianya berfokus kepada pembangunan 
keyakinan diri dan disiplin kendiri.
2. Bimbingan dan kaunseling 
• Bimbingan : merupakan suatu proses yang 
dirancang dan digunakan oleh guru untuk 
membantu murid-muridnya mengetahui dan 
menyedari tentang kebolehan dan 
kelemahan diri serta membantu murid 
membuat penyesuaian dengan persikitaran. 
• Kauseling : merupakan satu proses dimana 
guru kauseling membantu murid memehami 
diri mereka.
Sambungan… 
• Kaunseling merupakan satu proses 
dimana guru kaunselor membantu klien 
(murid) untuk memahami dirinya yang 
sebenar, kekuatan dan kelemahan diri 
supaya murid dapat membuat keputusan 
yang berkesan tentang pilihan-pilihan 
dalam hidupnnya.
kaunseling 
Kaunselor 
BIMBINGAN 
Temu bual, 
tunjuk ajar, 
nasihat 
1. Orientasi 
Maklumat Pendidikan dan Kerjaya 
2. Inventori 
3. Penempatan 
4. Tindakan dan aktiviti 
kumpulan 
Perkaitan unsur-unsur di antara Bimbingan dan Kaunseling
MATLAMAT 
BIMBINGAN 
DAN 
KAUNSELIN 
G. (B&K) 
Membina 
kemahiran 
pengurusan 
diri 
Mengenal 
potensi murid 
Kemahiran 
penyelesaian 
masalah 
Pengurusan 
tingkah laku 
Memajukan 
diri murid 
Penilaian 
kendiri
PRINSIP BIMBINGAN DAN 
KAUNSELING 
• B&K untuk semua murid 
• Murid perlu sukarela untuk 
dibimbing 
• Murid perlu bertanggungjawab 
terhadap perkembangan masing-masing. 
• Bimbingan adalah proses 
pencegahan 
• Penggunaan kemahiran asas 
bimbingan 
• Bantuan menyeluruh 
• Bersikap terbuka
1. MENGHORMATI MURID DAN 
TIADA UNSUR DISKRIMINASI 
2. KERAHSIAAN 
MURID 
3. BERTANGGUNGJAWAB 
Guru perlu menghormati dan sedar 
tentang keunikan murid. 
Murid perlu dilayan secara adil dan tanpa 
diskriminasi jantina, budaya, bangsa dan 
agama 
Teras utama dalam 
membina kepercayaan 
dalam bimbingan. 
Semua maklumat hanya boleh 
dibincangkan dalam 
lingkungan sesi bimbingan 
Bertanggungjawab atas segala tindakan 
yang dilakukan oleh mereka semasa 
proses membimbing. 
ETIKA BIMBINGAN
KEMAHIRAN-KEMAHIRAN 
BIMBINGAN 
Kemahiran 
memberikan 
perhatian 
Kemahiran 
mendengar 
dengan aktif 
Kemahiran 
berempati
3. Teknik Modifikasi Tingkah Laku 
Teknik Modifikasi 
Tingkah Laku 
menggunakan 
prinsip peneguhan 
yang menyatakan : 
Tingkah laku 
dipengaruhi oleh 
akibat 
Tingkah laku boleh 
dibentuk, dikekalkan, 
diteguhkan atau 
dilemahkan 
Bertindak berdasarkan 
kepada tingkah laku yang 
diberi ganjaran akan diulangi 
manakala yang tidak diberi 
ganjaran akan lupus 
Peneguhan positif 
(ganjaran) akan lebih 
berkesan daripada 
dendaan
Pilihan Untuk Meningkatkan Tingkah Laku Yang Diingini 
TAMBAH KELUARKAN 
Peneguhan positif 
Tambah ganjaran atau 
insentif peningkatan 
ganjaran sehingga 
tingkah laku diingini 
diperoleh 
Peneguhan negatif 
Mengeluarkan 
rangsangan negatif 
untuk meningkatkan 
tingkah laku 
Pilihan Untuk Mengurangkan Tingkah Laku Yang Tidak 
Diingini 
TAMBAH KELUARKAN 
Dendaan 
Menambahkan akibat 
negatif 
Keluarkan peneguhan 
positif. 
‘Time out’ : keluarkan 
murid daripada situasi 
* Prinsip Modifikasi Tingkah Laku
Denda dan PENEGUHAN 
• Tujuan denda : menghentikan sesuatu tingkah 
laku yang tidak diingini. 
• Tujuan peneguhan positif / negatif : 
menambahkan kebarangkalian berulangnya 
sesuatu tingkah laku, samaada diingini atau tidak 
diingini, dan bukan digunakan untuk menyekat 
atau menghantikannya.
SKINNER 
berpendapat 
bahawa : 
Denda hanya boleh membawa kesan 
dalam tempoh yang singkat sahaja. 
Selepas itu, tingkah laku yang tidak 
diingini biasanya berulang lagi.
SISTEM MODIFIKASI TINGKAH LAKU YANG 
BERSTRUKTUR 
Mengikut Larrivee (2005), terdapat 2 sistem 
yang boleh digunakan untuk memodifikasikan 
tingkah laku murid secara berstruktur dan 
sistematik iaitu : 
• Sistem kontrak tingkah laku 
• Sistem token
SISTEM KONTRAK 
TINGKAH LAKU 
Kontrak tingkah laku 
dibentuk dengan murid 
secara persetujuan 
terhadap tinjauan 
tingkah laku yang 
diiingini 
SISTEM TOKEN 
Sistem token berfungsi 
apabila token yang 
didapati ditukar dengan 
barangan atau aktiviti 
yang menyeronokkan 
Panduan untuk memilih peneguh yang sesuai antaranya adalah kaji 
kesukaan murid, bertanya sendiri kepada murid, wujudkan elemen 
suspens dan tukar ganti peneguh mengikut masa.
PELAN INTERVENSI PENGURUSAN 
KENDIRI TINGKAH LAKU MURID 
Dalam pengurusan kendiri modifikasi 
tingkah laku, akibat dan peneguhan 
akan di tetapkan oleh murid sendiri. 
Mereka bertanggungjawab ke atas 
tingkah laku yang mereka tunjukkan. 
Apabila mereka menunjukkan tingkah 
laku tertentu, mereka akan 
memberikan ganjaran atau peneguhan 
tertentu yang telah ditetapkan oleh 
mereka sendiri.
LANGKAH-LANGKAH 
DALAM PENGURUSAN 
KENDIRI 
• tetapkan tingkah laku murid 
• beri kesedaran kepada murid 
• matlamat yang realistik 
• bincangkan akibat 
• bina sistem pengurusan kendiri 
• guru memantau. Beri peluang kepada 
murid untuk mengurus 
• penilaian berterusan. Ubah jika perlu
KESIMPULAN 
Sebagai kesimpulannya, guru harus memahami konsep 
pengurusan masalah disiplin bilik darjah di samping mengenal 
pasti peranan dan tindakan yang perlu dimainkan oleh guru 
dalam menangani masalah disiplin. Untuk memastikan 
perjalanan p&p berjalan lancar seperti yang dirancang, guru 
perlu memahami situasi bilik darjah dan latar belakang murid 
yang hendak diajar. Langkah-langkah pencegahan dan 
intervensi perlu diambil untuk membantu guru dalam 
menghadapi masalah disiplin di dalam bilik darjah. Dengan 
pengurusan bilik darjah yang lancar, guru dapat memastikan 
murid-murid mendapat peluang untuk memperoleh hasil 
pembelajaran yang dirancang.
Pengurusan disiplin bilik darjah
RUJUKAN 
Hamzah, Haliza; Samuel, Nesamalar Joy;. (2008). 
Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Shah 
Alam: Oxford FajarSdn. Bhd. 
Sang, M. S. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan 
Tingkah Laku. Selangor: Penerbitan Multimedia 
Sdn. Bhd.
SEKIAN TERIMA KASIH…
1 sur 38

Recommandé

Model disiplin asertif canter par
Model disiplin asertif canterModel disiplin asertif canter
Model disiplin asertif canterdimidur
19.3K vues10 diapositives
3.model pengurusan kelompok kounin par
3.model pengurusan kelompok kounin3.model pengurusan kelompok kounin
3.model pengurusan kelompok kouninNURAIN RABANIA HASBI
12.7K vues21 diapositives
Model disipliin asertif canter par
Model disipliin asertif canterModel disipliin asertif canter
Model disipliin asertif canterPenny Chuah
7.9K vues4 diapositives
Pengurusan Disiplin Bilik Darjah par
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahPengurusan Disiplin Bilik Darjah
Pengurusan Disiplin Bilik DarjahFarah Elriani
32K vues56 diapositives
Ciri-ciri Guru Yang Efektif par
Ciri-ciri Guru Yang EfektifCiri-ciri Guru Yang Efektif
Ciri-ciri Guru Yang EfektifFauzan Zain
26K vues37 diapositives
Model pengurusan disiplin thomas gordon par
Model pengurusan disiplin thomas gordonModel pengurusan disiplin thomas gordon
Model pengurusan disiplin thomas gordonamira nurfahmida
16.5K vues24 diapositives

Contenu connexe

Tendances

PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT... par
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...Santa Barbara
19K vues6 diapositives
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke... par
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...Cho Shirley
40.2K vues10 diapositives
Topik 1 teknologi dan media pengajaran par
Topik 1 teknologi dan media pengajaranTopik 1 teknologi dan media pengajaran
Topik 1 teknologi dan media pengajaranNik Ibrahim Nik Mat
7K vues44 diapositives
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran par
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaranNik Ibrahim Nik Mat
13.2K vues58 diapositives
MODUL SENI DALAM PENDIDIKAN par
MODUL SENI DALAM PENDIDIKANMODUL SENI DALAM PENDIDIKAN
MODUL SENI DALAM PENDIDIKANAmran Aris
47.8K vues126 diapositives
Bab 7 pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas par
Bab 7 pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khasBab 7 pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khas
Bab 7 pengurusan bilik darjah yang melibatkan murid berkeperluan khasInternational Islamic University Malaysia
11K vues11 diapositives

Tendances(20)

PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT... par Santa Barbara
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
PENGAPLIKASIAN MODEL-MODEL PENGURUSAN DISIPLIN BILIK DARJAH BERDASARKAN 2 SIT...
Santa Barbara19K vues
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke... par Cho Shirley
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
kepentingan dan implikasi teori-teori pembelajaran dalam meningkatkan keberke...
Cho Shirley40.2K vues
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran par Nik Ibrahim Nik Mat
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaranTopik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
Topik 3 visual untuk pengajaran dan pembelajaran
Nik Ibrahim Nik Mat13.2K vues
MODUL SENI DALAM PENDIDIKAN par Amran Aris
MODUL SENI DALAM PENDIDIKANMODUL SENI DALAM PENDIDIKAN
MODUL SENI DALAM PENDIDIKAN
Amran Aris47.8K vues
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan par Zue Shari
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesanPerancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Perancangan pengurusan bilik darjah yang berkesan
Zue Shari21.9K vues
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif par cg.Teha Amran
Pendekatan Eklektik dan KomunikatifPendekatan Eklektik dan Komunikatif
Pendekatan Eklektik dan Komunikatif
cg.Teha Amran9.9K vues
Tingkah laku bermasalah bilik darjah par Powerful Gurlz
Tingkah laku bermasalah bilik darjahTingkah laku bermasalah bilik darjah
Tingkah laku bermasalah bilik darjah
Powerful Gurlz13.2K vues
Media pengajaran par Tien Yu Yu
Media pengajaranMedia pengajaran
Media pengajaran
Tien Yu Yu21.3K vues
Konsep pengurusan bilik darjah par AkhiarP
Konsep pengurusan bilik darjahKonsep pengurusan bilik darjah
Konsep pengurusan bilik darjah
AkhiarP31.5K vues
Masalah disiplin dalam bilik darjah par firo HAR
Masalah disiplin dalam bilik darjahMasalah disiplin dalam bilik darjah
Masalah disiplin dalam bilik darjah
firo HAR16.2K vues
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn par SALWANIERAZLI
Gaya Pembelajaran Model Dunn & DunnGaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
Gaya Pembelajaran Model Dunn & Dunn
SALWANIERAZLI12.4K vues
Pendekatan & strategi pengajaran tematik par Moon Joanne
Pendekatan & strategi pengajaran tematikPendekatan & strategi pengajaran tematik
Pendekatan & strategi pengajaran tematik
Moon Joanne11.2K vues
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah par Kaizen Kohana
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjahPeranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Peranan guru dalam pengurusan bilik darjah
Kaizen Kohana12.1K vues

Similaire à Pengurusan disiplin bilik darjah

PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH par
PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAHPENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH
PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAHRozmarsitah
11K vues35 diapositives
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas... par
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...nicklala909
302 vues11 diapositives
Pengurusan pembelajaran (KPS3014) par
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)Arz-zam Nawawi
6.5K vues25 diapositives
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford par
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and MumfordCara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and MumfordNur Leana Burn
2.8K vues21 diapositives
Pengurusan Bilik Darjah par
Pengurusan Bilik DarjahPengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Bilik Darjahshockgadof
56.8K vues35 diapositives
Kaedah dan teknik pendidikan jasmani pp par
Kaedah dan teknik pendidikan jasmani ppKaedah dan teknik pendidikan jasmani pp
Kaedah dan teknik pendidikan jasmani ppPensil Dan Pemadam
2.9K vues28 diapositives

Similaire à Pengurusan disiplin bilik darjah(20)

PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH par Rozmarsitah
PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAHPENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH
PENGURUSAN MASALAH DISIPLIN BILIK DARJAH
Rozmarsitah11K vues
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas... par nicklala909
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
Tutorial cara menangani tingkah laku bermasalah dalam bilik darjah (nicholas...
nicklala909302 vues
Pengurusan pembelajaran (KPS3014) par Arz-zam Nawawi
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Pengurusan pembelajaran (KPS3014)
Arz-zam Nawawi6.5K vues
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford par Nur Leana Burn
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and MumfordCara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Cara cara guru mengaplikasi model Honey and Mumford
Nur Leana Burn2.8K vues
Pengurusan Bilik Darjah par shockgadof
Pengurusan Bilik DarjahPengurusan Bilik Darjah
Pengurusan Bilik Darjah
shockgadof56.8K vues
Disiplin diri par niiiaaa
Disiplin diriDisiplin diri
Disiplin diri
niiiaaa24.6K vues
Konsep dan model pengurusan disiplin par Solehin Basir
Konsep dan model pengurusan disiplinKonsep dan model pengurusan disiplin
Konsep dan model pengurusan disiplin
Solehin Basir91 vues
Bab11 pengurusan pelbagai budaya par zuraidanasri
Bab11 pengurusan pelbagai budayaBab11 pengurusan pelbagai budaya
Bab11 pengurusan pelbagai budaya
zuraidanasri515 vues
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya par Irwan Nazarudin
Implikasi kepelbagaian-sosio-budayaImplikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Implikasi kepelbagaian-sosio-budaya
Irwan Nazarudin2.3K vues

Plus de firo HAR

Pengenalan kepada konsep pergerakan par
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakanfiro HAR
25.7K vues53 diapositives
Penyakit tidak berjangkit par
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkitfiro HAR
19K vues11 diapositives
Pengurusan bilik darjah par
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjahfiro HAR
9.9K vues60 diapositives
Nota 3 par
Nota 3Nota 3
Nota 3firo HAR
3K vues3 diapositives
Nota 2 par
Nota 2Nota 2
Nota 2firo HAR
1.9K vues2 diapositives
Lampiran pro forma kursus par
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursusfiro HAR
2.9K vues5 diapositives

Plus de firo HAR(20)

Pengenalan kepada konsep pergerakan par firo HAR
Pengenalan kepada konsep pergerakanPengenalan kepada konsep pergerakan
Pengenalan kepada konsep pergerakan
firo HAR25.7K vues
Penyakit tidak berjangkit par firo HAR
Penyakit tidak berjangkitPenyakit tidak berjangkit
Penyakit tidak berjangkit
firo HAR19K vues
Pengurusan bilik darjah par firo HAR
Pengurusan bilik darjahPengurusan bilik darjah
Pengurusan bilik darjah
firo HAR9.9K vues
Nota 2 par firo HAR
Nota 2Nota 2
Nota 2
firo HAR1.9K vues
Lampiran pro forma kursus par firo HAR
Lampiran pro forma kursusLampiran pro forma kursus
Lampiran pro forma kursus
firo HAR2.9K vues
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx par firo HAR
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
182896208 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-2-docx
firo HAR5K vues
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx par firo HAR
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
182764707 nota-sjh3104-sejarah-lisan-dan-pendokumentasian-bab-1-docx
firo HAR14.9K vues
Sejarah lisan par firo HAR
Sejarah lisanSejarah lisan
Sejarah lisan
firo HAR2.2K vues
6.1 pengurusan panitia sejarah par firo HAR
6.1 pengurusan panitia sejarah6.1 pengurusan panitia sejarah
6.1 pengurusan panitia sejarah
firo HAR11.3K vues
6.0 organisasi panitia par firo HAR
6.0 organisasi panitia6.0 organisasi panitia
6.0 organisasi panitia
firo HAR4K vues
5.2 pembelajaran sepanjang hayat par firo HAR
5.2 pembelajaran sepanjang hayat5.2 pembelajaran sepanjang hayat
5.2 pembelajaran sepanjang hayat
firo HAR18.3K vues
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah par firo HAR
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
5.1 penerapan nilai dan patriotisme dlm sejarah
firo HAR43.2K vues
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr par firo HAR
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
3.0 komponen dan kandungan sejarah sr
firo HAR3.7K vues
2.4 zaman kesultanan melayu melaka par firo HAR
2.4 zaman kesultanan melayu melaka2.4 zaman kesultanan melayu melaka
2.4 zaman kesultanan melayu melaka
firo HAR53.4K vues
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka par firo HAR
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
2.3 kerajaan kerajaan melayu sblm kesultanan melaka
firo HAR20.1K vues
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah par firo HAR
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
2.1 zaman air batu dan zaman prasejarah
firo HAR34.9K vues
2.0 mari belajar sejarah par firo HAR
2.0 mari belajar sejarah2.0 mari belajar sejarah
2.0 mari belajar sejarah
firo HAR2.7K vues
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara par firo HAR
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
1.8 kaitan kurikulum dengan kehidupan individu, masyarakat dan negara
firo HAR3.8K vues
1.7 kurikulum sejarah par firo HAR
1.7 kurikulum sejarah1.7 kurikulum sejarah
1.7 kurikulum sejarah
firo HAR5.4K vues

Pengurusan disiplin bilik darjah

 • 1. PENGURUSAN BILIK DARJAH DAN TINGKAH LAKU EDU 3043 Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah Disediakan oleh: ROSDIANAH RASIT HAFIZAWATIE JAMALUDDIN MAISARAH MASTUR
 • 3. OBJEKTIF PEMBELAJARAN • Memahami konsep masalah disiplin bilik darjah. • Mengenapasti peranan dan tindakan seorang guru dalam pengurusan bilik darjah • Membincangkan hal-hal dalam pengurusan masalah disiplin bilik darjah • Membincangkan bentuk-bentuk intervensi dalam menangani masalah disiplin seperti ‘pastoral care’, bimbingan dan kaunseling dan teknik modifikasi tingkah laku.
 • 4. Konsep Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah • Sebarang bentuk mendisiplinkan murid mestilah ke arah mendatangkan manfaat kepada murid • Kesalahan-kesalahan yang dilakukan di dalam bilik darjah secara dasarnya boleh ditangani melalui : Menggunakan teguran noverbal, mengalihkan tingkah laku Menukar strategi/kaedah pengajaran yang digunakan Mendapatkan sokongan daripada ibu bapa. Menukarkan rentak P&P
 • 5. Di samping itu, guru juga boleh menggunakan Model Disiplin Asertif Canter danModel Akibat Logikal. MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan. *sila rujuk bab 4 utk penerangan lanjut MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS menekankan tentang kepentingan guru memberi kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid untuk bersama-sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah. Murid perlu belajar daripada akibat yang diterima dan perlu faham dendaan yang diberi adalah akibat daripada salah laku yang ditunjukkan Selaras
 • 6. • Secara dasarnya, semua ahli JK Disiplin dan semua guru harus tahu peranan yang perlu dimainkan dalammenangani masalah disiplin di dalambilik darjah dan sekolah. merancang Menyediakan pelan pengurusan, struktur organisasi dan pendekatan yang akan digunakan Melaksanakan dan mengurus Mengawasi dan membuat refleksi
 • 7. Peranan dan Tindakan Guru Semasa Mengurus Masalah Disiplin Bilik Darjah • Guru perlu mengetahui langkah-langkah dalam menangani masalah disiplin di dalam bilik darjah.
 • 8. Guru perlu tahu !!!! Sebelum membawa kes masalah disiplin kepada Guru Besar / Pengetua / wakilnya, pastikan murid itu benar-benar melanggar disiplin sekolah. Beri peluang kepada murid untuk membela diri dan mengemukakan sebab atas tuduhannya.
 • 9. Murid yang bermasalah Ditangani oleh guru GURU KAUNSELING JK DISIPLIN Berikut adalah merupakan langkah-langkah menangani disiplin bilik Kes ditutup – direkod & disimpan guru GURU BESAR/ PENOLONG KANAN Kes ditutup/ Selesai Tindakan lanjutan oleh badan luar (polis dsb) BERJAYA? TIDAK YA YA TIDAK TIDAK BERJAYA? BERJAYA GAGAL darjah..
 • 10. • Walaubagaimanapun ada kes-kes disiplin yang serius yang tidak boleh ditangani oleh guru biasa. • Kes-kes sebegini perlu dirujuk terus kepada JK Disipin sekolah.
 • 11. Antara cadangan yang boleh digunakan oleh guru untuk menangani disiplin : Tidak panik dan jangan bertinda k melulu Semak semula cara pengajara n Jangan tangani masalah disiplin yang diluar kawalan sendiri Berbincang dengan guru lain yang lebih mahir - Elakkan daripada mencabar murid Ikuti budaya disiplin sekolah
 • 12. Halangan Kepada Pengurusan Masalah Disiplin Bilik Darjah • Apabila berhubung dgn ibu bapa utk memberitahu masalah disiplin anak mereka di dalam bilik darjah, guru perlu mengetahui prosedur tindakan disiplin dan mempunyai bukti yg kukuh • Bina perhubungan daripada awal dengan ibu bapa murid. Mulakan secara +ve, apabila perhubungan sudah terjalin bagi memudahkan guru untuk berkongsi masalah murid dengan ibu apa. Dapatkan kerjasama ibubapa untuk memantau kelakuan murid yang ingin diubah HUBUNGAN IBU BAPA
 • 13. • Kesan pengaruh rakan sebaya mendatangkan impak kepada pengurusan bilik darjah. • Dinamika kumpulan – kumpulan-kumpulan kecil yang terbentuk didalam bilik darjah yang terdiri daripada murid yang mempunyai nilai dan kecenderungan yang sama PENGARUH RAKAN SEBAYA
 • 14. SAMBUNGAN.. • Penularan – Nilai dan kepercayaan kumpulan dinamika akan diamalkan oleh ahli kumpulan • Penerimaan – Ahli yang menerima dan bertindak selaras dengan nilai. • Penyingkiran – Ahli akan disingkir sekiranya tidak mengikuti nilai yang ditetapkan. ** guru harus bijak menangani penularan. Bentuk murid yang paling berpengaruh dalam dinamika kumpulan dengan nilai positif dan dapat mempengaruhi ahli-ahli lain dengan nilai yang dikehendaki.
 • 16. • Faktor pola persahabatan, dinamika kumpulan, rutin dan peraturan bilik darjah serta keadaan fizikal bilik darjah perlu diberi perhatian untuk membentuk persekitaran yang kondusif di dalam bilik darjah. • Guru perlu mengenali dan bijak mengenal pasti masalah murid. Dekati murid dan bantu murid untuk menyeimbangi kekurangan diri mereka. Beri peluang kepada murid untuk meraih kejayaan. KEADAAN PERSEKITARAN BILIK DARJAH
 • 17. • Guru boleh mengambil tindakan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan (seperti yang dicadangankan oleh Hierarki Tindakan Pembetulan Canter). SALAH LAKU YANG TIDAK DIJANGKA
 • 18. Pastoral care INTERVENSI DALAM MENANGANI MASALAH DISIPLIN Bimbingan dan kaunseling Teknik modifikasi tingkah laku
 • 19. 1. Pastoral care • Merupakan satu bentuk yang diberikan oleh guru untuk menjaga kebajikan murid-muridnya. • Bentuk bimbingan ini meliputi bidang dan isu yang luas seperti kesihatan, sosial, pendidikan agama dan moral, pengurusan tingkah laku dan sokongan emosi murid • Murid diberikan pendidikan yang menyeluruh. • Ianya berfokus kepada pembangunan keyakinan diri dan disiplin kendiri.
 • 20. 2. Bimbingan dan kaunseling • Bimbingan : merupakan suatu proses yang dirancang dan digunakan oleh guru untuk membantu murid-muridnya mengetahui dan menyedari tentang kebolehan dan kelemahan diri serta membantu murid membuat penyesuaian dengan persikitaran. • Kauseling : merupakan satu proses dimana guru kauseling membantu murid memehami diri mereka.
 • 21. Sambungan… • Kaunseling merupakan satu proses dimana guru kaunselor membantu klien (murid) untuk memahami dirinya yang sebenar, kekuatan dan kelemahan diri supaya murid dapat membuat keputusan yang berkesan tentang pilihan-pilihan dalam hidupnnya.
 • 22. kaunseling Kaunselor BIMBINGAN Temu bual, tunjuk ajar, nasihat 1. Orientasi Maklumat Pendidikan dan Kerjaya 2. Inventori 3. Penempatan 4. Tindakan dan aktiviti kumpulan Perkaitan unsur-unsur di antara Bimbingan dan Kaunseling
 • 23. MATLAMAT BIMBINGAN DAN KAUNSELIN G. (B&K) Membina kemahiran pengurusan diri Mengenal potensi murid Kemahiran penyelesaian masalah Pengurusan tingkah laku Memajukan diri murid Penilaian kendiri
 • 24. PRINSIP BIMBINGAN DAN KAUNSELING • B&K untuk semua murid • Murid perlu sukarela untuk dibimbing • Murid perlu bertanggungjawab terhadap perkembangan masing-masing. • Bimbingan adalah proses pencegahan • Penggunaan kemahiran asas bimbingan • Bantuan menyeluruh • Bersikap terbuka
 • 25. 1. MENGHORMATI MURID DAN TIADA UNSUR DISKRIMINASI 2. KERAHSIAAN MURID 3. BERTANGGUNGJAWAB Guru perlu menghormati dan sedar tentang keunikan murid. Murid perlu dilayan secara adil dan tanpa diskriminasi jantina, budaya, bangsa dan agama Teras utama dalam membina kepercayaan dalam bimbingan. Semua maklumat hanya boleh dibincangkan dalam lingkungan sesi bimbingan Bertanggungjawab atas segala tindakan yang dilakukan oleh mereka semasa proses membimbing. ETIKA BIMBINGAN
 • 26. KEMAHIRAN-KEMAHIRAN BIMBINGAN Kemahiran memberikan perhatian Kemahiran mendengar dengan aktif Kemahiran berempati
 • 27. 3. Teknik Modifikasi Tingkah Laku Teknik Modifikasi Tingkah Laku menggunakan prinsip peneguhan yang menyatakan : Tingkah laku dipengaruhi oleh akibat Tingkah laku boleh dibentuk, dikekalkan, diteguhkan atau dilemahkan Bertindak berdasarkan kepada tingkah laku yang diberi ganjaran akan diulangi manakala yang tidak diberi ganjaran akan lupus Peneguhan positif (ganjaran) akan lebih berkesan daripada dendaan
 • 28. Pilihan Untuk Meningkatkan Tingkah Laku Yang Diingini TAMBAH KELUARKAN Peneguhan positif Tambah ganjaran atau insentif peningkatan ganjaran sehingga tingkah laku diingini diperoleh Peneguhan negatif Mengeluarkan rangsangan negatif untuk meningkatkan tingkah laku Pilihan Untuk Mengurangkan Tingkah Laku Yang Tidak Diingini TAMBAH KELUARKAN Dendaan Menambahkan akibat negatif Keluarkan peneguhan positif. ‘Time out’ : keluarkan murid daripada situasi * Prinsip Modifikasi Tingkah Laku
 • 29. Denda dan PENEGUHAN • Tujuan denda : menghentikan sesuatu tingkah laku yang tidak diingini. • Tujuan peneguhan positif / negatif : menambahkan kebarangkalian berulangnya sesuatu tingkah laku, samaada diingini atau tidak diingini, dan bukan digunakan untuk menyekat atau menghantikannya.
 • 30. SKINNER berpendapat bahawa : Denda hanya boleh membawa kesan dalam tempoh yang singkat sahaja. Selepas itu, tingkah laku yang tidak diingini biasanya berulang lagi.
 • 31. SISTEM MODIFIKASI TINGKAH LAKU YANG BERSTRUKTUR Mengikut Larrivee (2005), terdapat 2 sistem yang boleh digunakan untuk memodifikasikan tingkah laku murid secara berstruktur dan sistematik iaitu : • Sistem kontrak tingkah laku • Sistem token
 • 32. SISTEM KONTRAK TINGKAH LAKU Kontrak tingkah laku dibentuk dengan murid secara persetujuan terhadap tinjauan tingkah laku yang diiingini SISTEM TOKEN Sistem token berfungsi apabila token yang didapati ditukar dengan barangan atau aktiviti yang menyeronokkan Panduan untuk memilih peneguh yang sesuai antaranya adalah kaji kesukaan murid, bertanya sendiri kepada murid, wujudkan elemen suspens dan tukar ganti peneguh mengikut masa.
 • 33. PELAN INTERVENSI PENGURUSAN KENDIRI TINGKAH LAKU MURID Dalam pengurusan kendiri modifikasi tingkah laku, akibat dan peneguhan akan di tetapkan oleh murid sendiri. Mereka bertanggungjawab ke atas tingkah laku yang mereka tunjukkan. Apabila mereka menunjukkan tingkah laku tertentu, mereka akan memberikan ganjaran atau peneguhan tertentu yang telah ditetapkan oleh mereka sendiri.
 • 34. LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGURUSAN KENDIRI • tetapkan tingkah laku murid • beri kesedaran kepada murid • matlamat yang realistik • bincangkan akibat • bina sistem pengurusan kendiri • guru memantau. Beri peluang kepada murid untuk mengurus • penilaian berterusan. Ubah jika perlu
 • 35. KESIMPULAN Sebagai kesimpulannya, guru harus memahami konsep pengurusan masalah disiplin bilik darjah di samping mengenal pasti peranan dan tindakan yang perlu dimainkan oleh guru dalam menangani masalah disiplin. Untuk memastikan perjalanan p&p berjalan lancar seperti yang dirancang, guru perlu memahami situasi bilik darjah dan latar belakang murid yang hendak diajar. Langkah-langkah pencegahan dan intervensi perlu diambil untuk membantu guru dalam menghadapi masalah disiplin di dalam bilik darjah. Dengan pengurusan bilik darjah yang lancar, guru dapat memastikan murid-murid mendapat peluang untuk memperoleh hasil pembelajaran yang dirancang.
 • 37. RUJUKAN Hamzah, Haliza; Samuel, Nesamalar Joy;. (2008). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Shah Alam: Oxford FajarSdn. Bhd. Sang, M. S. (2009). Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku. Selangor: Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.