Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

การท่องเที่ยวกับธุรกิจ

 • Identifiez-vous pour voir les commentaires

การท่องเที่ยวกับธุรกิจ

 1. 1. การท่องเที่ยวกับธุรกิจ จัดทำโดย นาย อภิวัฒน์ เทศงามถ้วน เลขที่ 1 ม .6/7
 2. 2. การจัดการท่องเที่ยว <ul><li>การจัดการองค์การ ( Organizational Management) เป็นการศึกษาถึงแนวคิด ทฤษฎี หลักการ เทคนิคการบริหารโครงการและเทคนิคการบริหารบุคคล ในองค์กร เพื่อให้เกิดการดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย               เศรษฐศาสตร์ทั่วไป ( General Economics) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ เช่น บทบาทของรัฐบาล ทฤษฎีการผลิต พฤติกรรมผู้บริโภค อุปสงค์ อุปทาน ปัจจัยการผลิต การตลาด ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ตลอดจนสภาพและปัญหาทางเศรษฐกิจ            การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว ( Financial Accounting for Tourism) ให้ความรู้เกี่ยวกับงานทางบัญชี และความรับผิดชอบของนักบัญชี ทั้ง การบันทึกบัญชี การจัดทำงาบทดลอง การผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท การจัดทำงบทดลอง การปรับปรุงรายการ การทำงบกระแสเงินสด ฯลฯ        </li></ul>
 3. 3. <ul><li>     อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Tourism Industry) ทราบถึงทรัพยากรการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยว ลักษณะและองค์ประกอบของธุรกิจต่างๆ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักการของมัคคุเทศก์ ( Principles of the Tour Guide) กล่าวถึงหลักการมัคคุเทศก์ กฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ขั้นตอนการปฏิบัติงานและเทคนิคในการนำเที่ยว การแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การฝึกปฏิบัติเป็นมัคคุเทศก์            พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม ( Tourist Behavior and Cross-cultural Communication) เข้าใจในวัฒนธรรม และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น วัตถุประสงค์ทางการเดินทางเพื่อท่องเที่ยว รสนิยม กระบวนการการตัดสินใจเพื่อเลือกสินค้าและบริการการท่องเที่ยว แนวโน้มพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในอนาคต ตลอดจนการรับมือกับปัญหาของนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ต่างๆ            </li></ul>
 4. 4. <ul><li>ศิลปะการต้อนรับและจิตวิทยาบริการ ( Hospitality Arts and Psychology for Service Industry) เพื่อให้เข้าใจถึง พื้นฐานทางจิตวิทยาด้านแรงจูงใจ ลักษณะพฤติกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมของผู้รับบริการ และมีทักษะในการต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้าที่เข้ามารับบริการ               กลยุทธ์การตลาดการท่องเที่ยว ( Tourism Marketing Strategy) ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ โครงสร้างและประเภทของธุรกิจ รวมทั้งปัจจัยต่างๆที่มีอิทธิพลต่ออุตสาหกรรม            อุตสาหกรรมโรงแรมเบื้องต้น ( Introduction to the Hotel Industry) กล่าวถึงประวัติความเป็นมาและพัฒนาการของอุตสาหกรรมโรงแรม และแนวโน้มของธุรกิจอุตสาหกรรมโรงแรมในอนาคต             </li></ul>
 5. 5. <ul><li>การจัดการธุรกิจเรือสำราญ ( Cruising Management) ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด ของเรือสำราญและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งงานบริการ การวางแผนการตลาด การจัดกิจกรรมนันทนาการบนเรือ การบริหารบุคลากร           มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว ( Thai Heritage for Tourism) สังคม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและมรดกทางศิลปกรรมของไทย รวมถึงผลกระทบจากการท่องเที่ยวต่อมรดกไทย            กฎหมายและจริยธรรมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( Law and Ethics Related to Tourism Industry) เพื่อให้ทราบถึงกฎหมาย ตลอดจนจริยธรรมที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว </li></ul>
 6. 6. การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว <ul><li>ปรัชญาทางการจัดการที่มุ่งเน้นไปสู่ความต้องการของนักท่องเที่ยวโดยอาศัยการวิจัยการตลาด การพยากรณ์ การคัดเลือกทรัพยากรการท่องเที่ยวที่กำลังอยู่ในความต้องเพื่อให้ธุรกิจได้รับประโยชน์สูงสุดในการเสนอบริการแก่นักท่องเที่ยวตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ </li></ul>
 7. 7. การตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวมุ่งเน้นประเด็นที่สำคัญๆ <ul><li>1. ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>2. ความต้องการของนักท่องเที่ยวทราบโดยการวิจัยตลาดและการพยากรณ์ </li></ul><ul><li>3. แนวความคิดเกี่ยวกับวงจรชีวิตของทรัพยากรการท่องเที่ยว ความชอบหรือไม่ชอบของนักท่องเที่ยวมีอิทธิพลมากต่อการนำมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดนโยบายของธุรกิจ </li></ul>
 8. 8. <ul><li>การศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยว ( อุปสงค์ ) และการจัดองค์ประกอบที่สำคัญของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ( อุปทาน ) ให้สอดคล้องกับอุปสงค์โดยให้ความสำคัญของส่วนประสมการตลาด ( Marketing Mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด *** การตลาดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวใช้ในการจัดอุปทานและกิจกรรมการท่องเที่ยวให้ตรงกับความต้องการของนักท่องเที่ยว </li></ul>
 9. 9. ความเชื่อมโยงระหว่างอุปสงค์ อุปทานและอิทธิพลของท่องเที่ยวการท่องเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยว สำนักงานการท่องเที่ยว อิทธิพลของการตลาด ( ส่วนประสมการตลาด ) <ul><li>อุปสงค์การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>- นักท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>นักทัศนาจร </li></ul><ul><li>ภายใน / นอกประเทศ </li></ul><ul><li>การขนส่ง </li></ul><ul><li>- ทางบก </li></ul><ul><li>ทางน้ำ </li></ul><ul><li>ทางอากาศ </li></ul><ul><li>อุปทานการท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>- ที่พักแรม </li></ul><ul><li>สิ่งดึงดูดใจ </li></ul><ul><li>สิ่งอำนวยความสะดวก </li></ul>
 10. 10. ลักษณะพิเศษของตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว <ul><li>เป็นบริการที่ไม่มีตัวตนจับต้องไม่ได้ เช่น ความพอใจ ความสุขใจ ความตื่นเต้น </li></ul><ul><li>การตัดสินใจซื้อใช้อารมณ์มากกว่าสินค้าประเภทอื่น </li></ul><ul><li>ไม่สามารถจัดส่งบริการท่องเที่ยวให้กับลูกค้า นักท่องเที่ยวต้องเดินทางมาซื้อบริการด้วยตนเอง </li></ul><ul><li>ไม่สามารถควบคุมคุณภาพและมาตรฐานของการบริการได้ </li></ul>
 11. 11. ลักษณะพิเศษของตลาดเพื่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว ( ต่อ ) <ul><li>อุปสงค์ของการตลาดขึ้นลงตามฤดูกาล </li></ul><ul><li>บริการของตลาดการท่องเที่ยวไม่สามารถเก็บไว้ใช้ได้ </li></ul><ul><li>องค์ประกอบของสินค้าทางการทอ่งเที่ยวมีความเป้นอิสระต่อกัน </li></ul><ul><li>การลอกเลียนแบบทำได้ง่าย </li></ul>
 12. 12. องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยว <ul><li>ผู้ซื้อ ได้แก่ นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ ความต้องการเดินทางท่องเที่ยวและบริโภคสินค้าการท่องเที่ยวมีความยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงสูงมาก เนื่องจากปัจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม ราคาการท่องเที่ยว ฤดูกาล สมัยนิยม รสนิยม ทัศนคติ ประสบการณ์ท่องเที่ยว และเหตุการณ์สำคัญอื่นๆ สิ่งสำคัญของการวางแผนการตลาด คือต้องทราบความต้องการของตลาด (Demand) ซึ่ง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ ความต้องการปัจจุบัน (Actual Demand) ความต้องการที่มีแนวโน้ม (Potential Demand) และความต้องการที่อาจเกิดขึ้น (Deferred Demand) </li></ul>
 13. 13. องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยว ( ต่อ ) <ul><li>ผู้ขาย ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจจัดหาสินค้าและบริการการท่องเที่ยว (Travel Suppliers) ผลิตวัตถุดิบในลักษณะการแปรรูปสินค้าและบริการเช่น ที่พักในโรงแรมการเดินทางโดยเครื่องบิน การบริการอาหารและเครื่องดื่ม การเข้าชมการแสดงในสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ </li></ul>
 14. 14. องค์ประกอบของตลาดการท่องเที่ยว ( ต่อ ) <ul><li>สินค้าและบริการ ได้แก่ </li></ul><ul><ul><li>3.1 ทรัพยากรการท่องเที่ยวทั้งประเภทที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และที่มนุษย์สร้างขึ้น </li></ul></ul><ul><ul><li>3.2 ที่พักร้านอาหาร </li></ul></ul><ul><li>การขนส่ง </li></ul><ul><li>ปัจจัยสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว </li></ul><ul><ul><li>5.1 โครงสร้างพื้นฐานทางการท่องเที่ยว 5.2. บริการนำเที่ยว </li></ul></ul><ul><ul><li>5.3. สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 5.4. สินค้าของที่ระลึก </li></ul></ul>
 15. 15. อุปสงค์การท่องเที่ยว ( Tourism Demand) <ul><li>หมายถึง ความต้องการของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปซื้อสินค้าและบริการ หรือบริโภคผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว หรือจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวของตน โดยนักท่องเที่ยวจะต้องมีความต้องการ มีอำนาจซื้อ และมีความเต็มใจที่จะจ่ายค่าสินค้าและบริการที่กำหนดในเวลานั้น ปริมาณสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงย่อมหมายถึงการเพิ่มขึ้นหรือลดลงของอุปสงค์การท่องเที่ยว </li></ul><ul><li>การศึกษาอุปสงค์การท่องเที่ยว นิยมศึกษาข้อมูลจำนวนนักท่องเที่ยว รายได้จากการท่องเที่ยว วันพักเฉลี่ย และการเพิ่มขึ้นของอุปทานการท่องเที่ยว </li></ul>
 16. 16. ปัจจัยที่ทำให้เกิดอุปสงค์การท่องเที่ยว <ul><li>ปัจจัยผลักดัน ได้แก่ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี รายได้และระดับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้น อาชีพและการมีเวลาว่างเพิ่มขึ้น การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่ง และการสื่อสาร ตลาดจนการแลกเปลี่ยนด้านต่างๆ ในยุคโลกาภิวัตน์ </li></ul><ul><li>ปัจจัยดึงดูด ได้แก่ ความพร้อมของอุปทานการท่องเที่ยว ทรัพยากรการท่องเที่ยว ราคาค่าบริการ กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ความปลอดภัยและสื่อมวลชน </li></ul>
 17. 17. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุปสงค์การท่องเที่ยวแตกต่างกัน <ul><li>ปัจจัยทางประชากรศาสตร์ (Demographic factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยเศรษฐกิจ (Economic factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ (Geographic factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางวัฒนธรรม (Socio-cultural factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางการเมืองและกฎหมาย (Political and Regulatory factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางสื่อมวลชน (Mass Media Communication factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางการเปรียบเทียบราคา (Comparative prices) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางการเคลื่อนย้ายส่วนบุคคล (Personal Mobility factors) </li></ul><ul><li>ปัจจัยทางเทคโนโลยีการสื่อสารและคมนาคมขนส่ง (Technology of communication and Transportation) </li></ul>
 18. 18. <ul><li>การแบ่งส่วนตลาดตามระดับราคาของการบริการ (Price Segmentation) แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ </li></ul><ul><ul><li>ระดับหรูหรา (Delux Tourism) ต้องการการเอาใจใส่มาก มีอำนาจการซื้อสูง ผู้ประกอบธุรกิจสามารถทำกำไรได้มาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับปานกลาง (Middle Class Tourism) สามารถตอบสนองความต้องการครบถ้วน ต้องการการบริโภคที่เหมาะสม ผู้ประกอบการทำกำไรได้ค่อนข้างมาก </li></ul></ul><ul><ul><li>ระดับมวลชน ( Mass Tourism) นักท่องเที่ยวบริโภคสินค้าและบริการแบบเรียบง่าย ราคาถูก ไม่ต้องเอาใจมาก ผู้ประกอบการทำกำไรได้น้อย </li></ul></ul>
 19. 19. การแบ่งส่วนตลาดของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย <ul><li>ใช้การพิจารณาจากจำนวนนักท่องเที่ยว ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของนักท่องเที่ยวที่เป็นตลาดหลัก นโยบายการบินพาณิชย์ อัตราแลกเปลี่ยนเงิน แนวโน้มและศักยภาพของแต่ละตลาด ดังนี้ </li></ul><ul><ul><li>ตลาดหลักที่มีศักยภาพสูง (Hight Potential Markets) ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เยอรมนี ออสเตรเลีย อังกฤษ ฝรั่งเศล อิตาลี อเมริการ </li></ul></ul><ul><ul><li>ตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง (New Prime Markets) ได้แก่ จีน เนเธอร์แลนด์ กรีซ บราซิล สหรัฐอาหรับเอมิเรต คูเวต ออสเตรีย อัฟริกาใต้ </li></ul></ul><ul><ul><li>กลุ่มตลาดอื่นๆ ( Other Prime Markets) มีการเดินทางมาบริโภคสินค้าและบริการในระดับคงที่ ได้แก่ มาเลเซีย ไต้หวัน ฮ่องกง สิงคโปร์ อินโดนีเซีย นิวซีแลนด์ </li></ul></ul>
 20. 20. การแบ่งส่วนตลาดของททท . ( ต่อ ) <ul><li>การแบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ และลักษณะของประชากร ได้แก่ </li></ul><ul><li>ภูมิภาคเอเชียตะวันออก ( East Asia) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคยุโรป ( Europe) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคอเมริกา (The Americas) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคเอเชียใต้ (South Asia) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคโอเซียเนีย (Oceania) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคตะวันออกกลาง (Middle East) </li></ul><ul><li>ภูมิภาคอัฟริกาใต้ (Africa) </li></ul>

×