Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Cuestionario avaliacion final

338 vues

Publié le

Toño.

Publié dans : Formation
  • Login to see the comments

  • Soyez le premier à aimer ceci

Cuestionario avaliacion final

  1. 1. Enquisa de avaliación da satisfacción final.___________________________________________________________________________________________________ Curso: Nome do formador: Data de realización:MARCA CUNHA X NA TÁBOA, DANDO UNHA PUNTUACIÓN DO 1 Ó 4 SEGUNDO A SEGUINTE TÁBOA: 1 2 3 4 MOI EN DESACORDO EN DESACORDO DE ACORDO MOI DE ACORDO OBXECTIVOS DO CURSO 1 2 3 4 1.- Foron comunicados os obxectivos ó inicio do curso 2.- Axustáronse ó temario do curso 3.- Cres que se realmente se acadaron 4.- Cumpríronse os teus obxectivos iniciais CONTIDOS DO CURSO 1 2 3 4 1.- Axustáronse ó temario do curso 2.- Foron impartidos na orde establecida 3.- Foron adecuados á duración do curso 4.- Resultáronche sinxelos 5.- Cres que os contidos axudáronche a aprender a materia do curso 6.- Existiron contidos teóricos e prácticos 7.- Serán de utilidade no posto de traballo
  2. 2. Enquisa de avaliación da satisfacción final.___________________________________________________________________________________________________ METODOLOXÍA 1 2 3 4 1.- Gustouche a forma de impartir as clases 2.- A forma de impartir aumentábache as ganas de ir a clase 3.- Había participación dos alumnos 4.- Os traballos en grupo daban mellores resultados que os individuais 5.- Coñeciades con antelación a forma de avaliación 6.- Pareceuche adecuado o método de avaliación 7.- Cres que a tua avaliación final foi xusta ACTIVIDADES E MATERIAIS 1 2 3 4 1.- As actividades tiñan que ver cos contidos 2.- O material que vos entregaron foi adecuado 3.- E suficiente 4.- Utilizastes ordenadores, vídeos, etc. 5.- A documentación que vos entregaron era fácil de entender 6.- O lugar de prácticas e as instalacións eran axeitadas 7.- Correstes algún risco durante as prácticas 8.- As actividades prácticas son de utilidade no posto de traballo PROFESOR 1 2 3 4 1.- Demostra coñecer a materia que imparte 2.- Explicaba de forma clara a materia 3.- Impartiu tódolos contidos do curso 4.- O trato hacia os alumnos foi correcto 5.- Respetou os horarios 6.- Resolveu tódalas dudas
  3. 3. Enquisa de avaliación da satisfacción final.___________________________________________________________________________________________________ CENTRO 1 2 3 4 1.- O emprazamento do centro facilita a asistencia a clase 2.- Os horarios facilitan a asistencia ás clases 3.- O centro está limpo e ben coidado 4.- O persoal é serio e responsable 5.- Solucionaron os problemas que se presentaron 6.- As aulas foron axeitadas en material e espacio 7.- A temperatura da aula foi a adecuada ASPECTOS XERAIS 1 2 3 4 1.- O aprendido no módulo vai ser útil á hora de encontrar traballo 2.-Volvería facer outro curso deste tipo 3.- Volvería facer un curso neste centro 4.- Gustaríame facer outro curso con este profesor OBSERVACIÓNS

×