Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Estrutura da unidade didáctica

453 vues

Publié le

  • Identifiez-vous pour voir les commentaires

  • Soyez le premier à aimer ceci

Estrutura da unidade didáctica

  1. 1. ESTRUTURA DA UNIDADE DIDÁCTICAMÓDULO FORMATIVOOperacións básicas en viveiros e centros de xardinaría.DENOMINACIÓN DA UNIDADE DIDÁCTICAInfraestruturas dos viveiros e centros de xardiñaría.DURACIÓN TOTAL30 horasOBXECTIVOS ESPECÍFICOS OBXECTIVOS OPERATIVOS OU CONCRETOS - Determinar os componentes necesarios dun viveiro ou - Determinar os factores básicos a ter en conta na instalación centro de xardinaría. dun viveiro ou centro de xardinaría - Deseñar una distribución básica e racional dun viveiro ou centro de xardinaría. - Describir as instalación básicas que componen un viveiro ou centro de xardinaría. - Manexar as distintas técnicas de control ambiental.
  2. 2. CONTIDOSPRÁCTICOS TEÓRICOS ACTITUDINAIS - Realizar cálculos e medidas para - Coñecer os distintos factores coma - Actuar segundo as instrucións de realizar una distribución racional do o clima, características do terreo, superiores ou plan de traballo, espacio de prácticas. auga, servicios, comunicación. cumprindo coas medidas de prevención de riscos laborais, - Visita a un viveiro e a un centro de - Técnicas de cálculo e medición. calidade e protección do medio xardinaría, co obxecto de ver in situ as ambiente. distintas instalacións que os - Instalacións para a producción, componen. reproducción, protección e rego - Orde, limpeza e mantemento de das plantas, así como as áreas de ferramentas e máquinas.- Comprender as distintas técnicas de traballo e os almacéns e depósitos. control, ambiental na visita a un - Mostrar unha actitude de respecto viveiro e a un centro de xardinaría. - Coñecer as distintas técnicas de hacia os compañeiros, control ambiental. procedementos e normas. - Cumplimento dos horarios e das tarefas encomendadas.
  3. 3. HORAS CONTIDO DE REFERENCIA ESTRATEXIAS RECURSOS DIDÁCTICOS ACTIVIDADES DE AVALIACIÓN METODOLÓXICAS E ACTIVIDADES DE ENSINO- APRENDIZAXE Coñecer os distintos factores Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e coma o clima, características unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, 5 do terreo, auga, servicios, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso comunicación. exemplos xa construidos. (clima, tipos de terreo, práctico. croquis de instalacións). 5 Técnicas de cálculo e Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e medición. unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso exemplos xa construidos. (métodos básicos de cálculo, práctico. sistemas de medición, croquis de instalacións). 5 Realizar cálculos e medidas Clase sobre o terreo asignado Terreo de prácticas, Observación dos grupos, onde para realizar una distribución para as prácticas, instrumentos de medición, o desenrolo na práctica racional do espacio de elaborando un exemplo de documentación a entregar (o servirá como avaliación. prácticas. cálculo e distribución por exemplo de cálculo) grupos. 5 Instalacións para a Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e producción, reproducción, unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, protección e rego das plantas, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso así como as áreas de traballo exemplos xa construidos. (diferentes instalacións). práctico. e os almacéns e depósitos.
  4. 4. 4 Visita a un viveiro e a un Clase práctica. Visita a un Medio de transporte Observación da actitude e centro de xardinaría, co viveiro e a un centro de (microbús), acordo cun participación dos alumnos obxecto de ver in situ as xardinaría en funcionamento viveiro e un centro de durante a visita, e a distintas instalacións que os onde identificarán as xardinaría para realizar a identificación das distintas compoñen. diferentes instalacións visita, documentación a instalacións estudiadas na clase teórica. entregar (guía da visita) 5 Coñecer as distintas técnicas Clase teórica, explicando Equipo informático, Observación da actitude e de control ambiental. unha presentación tipo proxector, rotafolio, participación dos alumnos, Powerpoint e comentando documentación a entregar realización dun pequeno caso exemplos xa construidos. (técnicas de control práctico. ambiental). 1 Comprender as distintas Clase práctica. Visita a un Medio de transporte Observación da actitude e técnicas de control ambiental viveiro e a un centro de (microbús), acordo cun participación dos alumnos na visita a un viveiro e a un xardinaría en funcionamento viveiro e un centro de durante a visita, e a centro de xardinaría. onde coñecerán de forma xardinaría para realizar a realización dun pequeno caso práctica as técnicas de visita, documentación a práctico. control ambiental . entregar (guía da visita)OBSERVACIÓNS:

×