Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.

Proba obxetiva Jorge Luis Mosquera

339 vues

Publié le

Proba curso AFD CNC

Publié dans : Formation
  • Soyez le premier à commenter

  • Soyez le premier à aimer ceci

Proba obxetiva Jorge Luis Mosquera

  1. 1. CEOProba obxetiva do cursode “PreparadorProgramador de máquinasferramentas con CNC”Módulo 02: A programación de máquinasconvencionais.Jorge Luis Mosquera 09-2011
  2. 2. TABLA DE ESPECIFICACIÓNS IMPORTANCIA Nº DECONTIDOS COÑECEMENTO COMPRENSIÓN APLICACIÓN % ITEMS 1. PROGRAMACIÓN 50% 5 1 4 10 CONVENCIONAL ISO 2. PROGRAMACIÓN 30% 3 1 2 6 ALTO NIVEL 3. CONCEPTOS AUXILIARES 15% 1 1 1 3 4. COMUNICACIÓN COAS MÁQUINAS 5% 1 1 CNCTOTAL 100% 10 3 7 20 Formador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 2
  3. 3. Proba de avaliación do curso AFD “PREPARADOR PROGRAMADOR DEMÁQUINAS FERRAMENTAS CON CNC”. Módulo 02: Programación demáquinas convencionais.Nome e apelidos:Data: Lugar:Instrucións iniciais:Lea atentamente las seguintes preguntas y responda con un bolígrafo azul onegro a resposta correcta.Cada pregunta ben contestada vale un punto. Cada pregunta mal contestadaresta 0,25. Para superar esta proba necesítanse 10 puntos.Exemplos co formato para contestar de forma correcta.Cando a pregunta e de seleccionar unha entre varias. a) Valida b) Falsa c) FalsaSi te equivocas, tacha a non valida e rodea do circulo a valida a) Valida b) Falsa c) FalsaCando teñas que encher un espazo faino sempre en maiúsculasAs relacións fainas con liñas pero si te equivocas fai a relación o lado a) Número 3 1. Coa C Ou a – 3 , b – 2, c - 1 b) Número 2 2. Coa B c) Número 1 3. Coa APuntuación máxima: 20 puntosTempo de realización: 10 minutos.Material necesario para la realización da proba: Bolígrafo azul o negro.Avaliador: Jorge Luis Mosquera Crespo.Formador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 3
  4. 4. Proba obxetiva 1- Que e para ti unha función MODAL? a) Unha vez programada a función G permanece activa mentres non se programe outra G incompatible ou un M02, M03, EMERGENCIA ou RESET b) Unha función que temos que programar en todas as líñas de código c) Non existe función modal en programación convencional CNC 2- Relaciona o código coa descrición da función que realiza: a) G00 1.Interpolación circular dereitas b) G01 2.Posicionamento rápido c) G02 3.Interpolación circular esquerda d) G03 4.Interpolación lineal 3- No linguaxe ISO, que son has función G? a) Funcións preparatorias b) Funcións auxiliares c) Número de ferramenta 4- E a función M, e unha función ____________ . 5- Cando nunha liña de código incluímos a función S, que estamos programando? a) Avance dos eixes lineais b) Velocidade do cabezal c) Número de ferramentaFormador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 4
  5. 5. 6- Une cada letra co punto cero que designan da máquina a) M 1. Punto de referencia de máquina b) W 2. Cero peza c) R 3. Cero máquina 7- Órdea de forma correcta a seguinte liña de código ;Op1 Z0 X13 G01 N130 ____ ____ ____ ____ ____ 8- Escribe o código que falta nas seguintes liñas. ___ X0 Y0 Z100 ;Punto inicial ___ X0 Y0 Z1 ;Aproximación rápida ___ X0 Y0 Z-1 ___100 ;Profundidade de pasada ___ X100 Y100 Z-1 ___500 ;Desprazamento 9- Dos seguintes códigos, cal aplicarías para facer un redondeo? a) G36 b) G37 c) G38 d) G39 10- Escribe a función G necesaria para programar tomando como referencia o cero máquina. ___ 11- Si se programa nunha liña de código o seguinte comando “(SUB 20)”, estou chamando a unha subrutina? a) Verdadeiro b) FalsoFormador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 5
  6. 6. 12- Que se quere facer cando se programa a seguinte función: RPT a) Saltar a un bloque b) Repetir varios bloques c) As dúas anteriores 13- Relaciona os seguintes operadores cos tipos os que pertencen a) ( + , - , * , / ) 1. Relacionais b) ( EQ , NE , GT , GE ) 2. Aritméticos c) ( NOT , OR , AND , XOR ) 3. Trigonométricos d) ( SIN , COS , TAN) 4. Lóxicos e binarios 14- Que indica a seguinte instrución : IF (P8 EQ 10) a) Si P8 e maior que 10 b) Si P8 e menor que 10 c) Si P8 e igual a 10 15- Precisase saber as veces que un programa executa unha subrutina, para iso utilizarase un parámetro P100, que a primeira vez que executamos o programa ponse a cero. Escribe o código preciso para que hai que incluír na subrutina para que neste parámetro se garde o número de veces que se pasou por a ela. P100 = ____ ____ ____ 16- Completa a sentencia co operador necesario para saltar o bloque N100. ( ____ N100) GOTO A sentencia a usar RPT e unha das tres IFFormador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 6
  7. 7. 17- A seguinte figura indica que estamos calibrando o eixo Z dun Torno a) Verdadeiro b) Falso 18- Para que se utilizan os ciclos fixos? a) Para aforrar tempo na creación de un programa b) Para evitar errores de programación c) As dúas anteriores 19- Das seguintes funcións, cal utilizarías para referenciar os eixes dunha fresa CNC. (Aclarar que as máquinas mais modernas non precisan desta función) a) G74 b) G75 c) G76 20- Hoxe en día os controis numéricos pódense ligar con outros ordenadores vía Ethernet (a rede), pero os sistema mais usado hasta fai pouco coñecíase con comunicación __________ .Formador: Jorge Luis Mosquera Crespo Página 7

×