Ce diaporama a bien été signalé.
Le téléchargement de votre SlideShare est en cours. ×

cloud-based authoring tools

Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Publicité
Prochain SlideShare
2015 celes seminar
2015 celes seminar
Chargement dans…3
×

Consultez-les par la suite

1 sur 3 Publicité

cloud-based authoring tools

Télécharger pour lire hors ligne

این فایل در مورد ابزارهای نوشتن مبتنی بر ابر مطالبی را در بر گرفته است که امیدوارم مفید باشد

این فایل در مورد ابزارهای نوشتن مبتنی بر ابر مطالبی را در بر گرفته است که امیدوارم مفید باشد

Publicité
Publicité

Plus De Contenu Connexe

Similaire à cloud-based authoring tools (20)

Plus récents (20)

Publicité

cloud-based authoring tools

  1. 1. : Cloud based authoring tools )‫برای‬ ‫ریزی‬ ‫برنامه‬ ‫است‬ ‫بهتر‬ ‫محتوا‬ ‫ابزار‬ ‫یک‬ ‫انتخاب‬ ‫هنگام‬ ‫):در‬ ‫محتوا‬ ‫نوشتن‬ ‫ابزارهای‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ابر‬ ‫در‬ ‫سازمانها‬ . ‫بود‬ ‫شده‬ ‫نصب‬ ‫محلی‬ ‫کامپیوتر‬ ‫یک‬ ‫روی‬ ‫مطالب‬ ‫نوشتن‬ ‫ابزار‬ . ‫باشد‬ ‫داشته‬ ‫مدت‬ ‫طوالنی‬ ‫اندازی‬ ‫راه‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫مراحل‬ ‫تمام‬‚‫از‬ ‫یکی‬ ‫قبال‬ ‫که‬ ‫کامپیوتری‬ ‫های‬ ‫میشود.برنامه‬ ‫کنترل‬ ‫امنیت‬ ‫و‬ ‫نگهداری‬ . ‫داشت‬ ‫آن‬ ‫مزایای‬ ‫به‬ ‫نسبت‬ ‫بیشتری‬ ‫های‬ ‫محدودیت‬ ‫بود‬ ‫ها‬ ‫انتخاب‬ ‫بهترین‬ .‫داشت‬ ‫کمی‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫خالقیت‬ ‫و‬ ‫میکرد‬ ‫پیروی‬ ‫خاصی‬ ‫قواعد‬ ‫و‬ ‫الگوها‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫ورودی‬ ‫فرایند‬ ‫یک‬ ‫نی‬ ‫اینترنت‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫تحویل‬ ‫حاضر‬ ‫درحال‬‫و‬ .‫است‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫دارد‬ ‫تر‬ ‫پیشرفته‬ ‫های‬ ‫سیستم‬ ‫به‬ ‫از‬ .‫دارند‬ ‫خود‬ ‫ابزار‬ ‫از‬ ‫را‬ ‫همکاری‬ ‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫به‬ ‫بیشتر‬ ‫پذیری‬ ‫انعطاف‬ ‫انتظار‬ ‫کاربران‬ ‫افزاری‬ ‫نرم‬ ‫خدمات‬ ‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫معمول‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫ای‬ ‫رایانه‬ ‫ابر‬‚‫ها‬ ‫داده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫و‬ ‫محاسباتی‬ ‫قدرت‬ ‫استف‬ . ‫است‬ ‫اینترنت‬ ‫طریق‬ ‫از‬‫روز‬ ‫حجم‬ ‫نگهداری‬ ‫و‬ ‫میکند.حفظ‬ ‫رشد‬ ‫سازمان‬ ‫یک‬ ‫عنوان‬ ‫به‬ ‫آن‬ ‫از‬ ‫اده‬ ‫گسترده‬ ‫سازی‬ ‫ذخیره‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫مطالب‬ ‫افزون‬‚.‫دارد‬ ‫بیشتری‬ ‫محتوای‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫انتشار‬ ‫قدرت‬ 1.: Zebra Zapps .‫است‬ ‫آلن‬ ‫تعامالت‬ ‫توسط‬ ‫شده‬ ‫ایجاد‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫نشر‬ ‫و‬ ‫چاپ‬ ‫و‬ ‫نوشتن‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬ ‫ابر‬ ‫یک‬ ‫برنامه‬ ‫و‬ ‫دهندگان‬ ‫توسعه‬ ‫به‬‫کاربردی‬ ‫های‬ ‫برنامه‬ ‫تا‬ ‫میدهد‬ ‫را‬ ‫اجازه‬ ‫این‬ ‫یکسان‬ ‫طور‬ ‫به‬ ‫غیر‬ ‫نویسان‬ ‫یا‬ ‫برسانند‬ ‫فروش‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫برنامه‬ ‫کل‬ ‫و‬ ‫اشیا‬ ‫همچنین‬ ‫و‬ ‫کنند‬ ‫ایجاد‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫و‬ ‫راحتی‬ ‫به‬ ‫را‬ ‫تعاملی‬ .‫دهند‬ ‫انتشار‬ 2.: Smart Builder ‫برنامه‬ ‫یک‬.‫است‬ ‫شده‬ ‫طراحی‬ ‫ذهن‬ ‫در‬ ‫تیم‬ ‫مشارکت‬ ‫با‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫ابر‬ ‫بر‬ ‫مبتنی‬‫بین‬ ‫موثر‬ ‫همکاری‬ .‫بخشد‬ ‫می‬ ‫بهبود‬ ‫را‬ ‫تیم‬ ‫خارج‬ ‫در‬ ‫استعداد‬ ‫یا‬ ‫و‬ ‫تیم‬ ‫اعضای‬ 3.: Quick Lessons
  2. 2. ‫الگوهای‬ ‫کمک‬ ‫به‬ ‫آنالین‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫است.ایجاد‬ ‫آموزشی‬ ‫های‬ ‫دوره‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫مشترک‬ ‫فرم‬ ‫پلت‬ ‫یک‬ ‫ای‬ ‫کتابخانه‬‚‫انیمیشن‬ ‫های‬ ‫شخصیت‬‚‫ارائه‬ ‫شامل‬ ‫خود‬ ‫محتوای‬ ‫کردن‬ ‫اضافه‬ ‫و‬ ‫تعاملی‬ ‫های‬ ‫بازی‬ .‫پاورپوینت‬ : Course Builder.4 Cloud based‫محتوای‬ ‫به‬ ‫آسانی‬ ‫به‬ ‫خود‬ ‫تیم‬ ‫افراد‬ ‫به‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزش‬ ‫نوشتن‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫کند.برای‬ ‫می‬ ‫ارائه‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫کننده‬ ‫قانع‬ ‫یادگیری‬desktop‫این‬ ‫است.در‬ ‫مناسب‬ ‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫توانیم‬ ‫می‬ ‫ابزار‬ ‫و‬ ‫حل‬ ‫راه‬ ‫یک‬ ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫با‬ ‫نمونه‬‫و‬ ‫گذاری‬ ‫اشتراک‬ ‫در‬ ‫که‬ ‫کنیم‬ ‫ایجاد‬ ‫کلیدی‬ ‫ذینفعان‬ . ‫کنند‬ ‫همکاری‬ ‫محتوا‬ ‫توسعه‬ ‫فرایند‬ ‫در‬ ‫واقعی‬ ‫زمان‬ ‫در‬ ‫موضوع‬ ‫این‬ ‫کارشناسان‬‚‫می‬ ‫استفاده‬ ‫خود‬ ‫تیم‬ ‫در‬ ‫مردم‬ ‫و‬ ‫کار‬ ‫و‬ ‫کسب‬ ‫مدیران‬ ‫و‬ ‫گرافیکی‬ ‫طراحان‬ ‫نق‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫محتوا‬ ‫از‬ ‫مجدد‬ ‫استفاده‬ ‫و‬ ‫بیشتر‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫توانند‬ ‫می‬ ‫خارجی‬ ‫شرکای‬ ‫.و‬ ‫کنند‬‫سازمان‬ ‫ی‬ ‫طه‬ .‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫دسترسی‬ Course builder‫مواد‬ ‫ارائه‬ ‫برای‬ ‫هایی‬ ‫العمل‬ ‫دستور‬ ‫و‬ ‫افزار‬ ‫نرم‬ ‫شامل‬course‫می‬ ‫که‬ ‫باشد‬ ‫می‬ ‫دروس‬ ‫شامل‬ ‫تواند‬‚‫برای‬ ‫هایی‬ ‫دستورالعمل‬ ‫شامل‬ ‫همچنین‬ .‫باشد‬ ‫ارزیابی‬ ‫و‬ ‫دانشجویی‬ ‫های‬ ‫فعالیت‬ ‫از‬ ‫ای‬ ‫جامعه‬ ‫ایجاد‬ ‫برای‬ ‫گوگل‬ ‫محصوالت‬ ‫دیگر‬ ‫استفاده‬course‫اثربخشی‬ ‫بررسی‬ ‫و‬ ‫ها‬course ‫از‬ ‫استفاده‬ ‫برای‬ .‫است‬course builder‫کارشناسی‬ ‫سطح‬ ‫در‬ ‫فنی‬ ‫های‬ ‫مهارت‬ ‫از‬ ‫برخی‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫به‬ ‫حدودی‬ ‫تا‬ ‫باید‬ ‫شما‬ ‫واقع‬ ‫در‬ . ‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫وب‬ ‫ارشد‬html‫و‬javascript.‫باشید‬ ‫داشته‬ ‫آشنایی‬ Course builder: ‫دارد‬ ‫زیادی‬ ‫فواید‬ 1.‫می‬ ‫ایجاد‬ ‫آسان‬: ‫شوند‬‫گام‬ ‫به‬ ‫گام‬ ‫راهنمای‬ ‫منوی‬ ‫یک‬ ‫و‬ ‫بصری‬ ‫کاربری‬ ‫رابط‬ ‫یک‬ ‫دارای‬‫است‬ ‫کردن‬ ‫رها‬ ‫و‬ ‫کشیدن‬ ‫قابلیت‬ . ‫شود‬ ‫ایجاد‬ ‫تر‬ ‫پذیر‬ ‫انعطاف‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫جذاب‬ ‫و‬ ‫تر‬ ‫آسان‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫باعث‬ ‫که‬ .‫داد‬ ‫انجام‬ ‫خارجی‬ ‫و‬ ‫داخلی‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬ ‫دو‬ ‫هر‬ ‫در‬ ‫ای‬ ‫حرفه‬ ‫جستجوی‬ ‫توان‬ ‫می‬ ‫و‬ ‫دارد‬ 2.: ‫است‬ ‫ساده‬ ‫و‬ ‫سریع‬‫کارب‬ ‫به‬‫باالی‬ ‫کیفیت‬ ‫حفظ‬ ‫و‬ ‫ایجاد‬ ‫حال‬ ‫در‬ ‫سرعت‬ ‫با‬ ‫تا‬ ‫دهد‬ ‫می‬ ‫اجازه‬ ‫ران‬ .‫باشند‬ ‫نویسی‬ ‫برنامه‬ ‫یادگیری‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫گونه‬ ‫هیچ‬ ‫بدون‬ ‫الکترونیکی‬ ‫آموزشی‬ ‫محتوای‬
  3. 3. 3.: ‫دهد‬ ‫می‬ ‫کاهش‬ ‫را‬ ‫هزینه‬‫ها‬ ‫عکس‬ ‫نگهداری‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫باعث‬‚‫ها‬ ‫انیمیشن‬‚‫یادگیری‬ ‫و‬ ‫ها‬ ‫فیلم‬ ‫اس‬ ‫مورد‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫می‬ ‫یافته‬ ‫سازمان‬ ‫های‬ ‫بخش‬.‫باشند‬ ‫سازمان‬ ‫در‬ ‫مجدد‬ ‫تفاده‬ 4.Cloudbased‫سرمایه‬ ‫هیچ‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫بدون‬ ‫و‬ ‫ورود‬ ‫های‬ ‫هزینه‬ ‫کاهش‬ ‫و‬ ‫نصب‬ ‫زمان‬ ‫بردن‬ ‫بین‬ ‫از‬ ‫امن‬ .‫است‬ ‫زیرساخت‬ ‫در‬ ‫گذاری‬–‫اعتماد‬ ‫قابل‬–.‫است‬ ‫پذیر‬ ‫مقیاس‬ Lumesse Course Builder‫فناوری‬ ‫آموزش‬ ‫در‬ ‫برتری‬ ‫برای‬ ‫براندون‬ ‫سالن‬ ‫جایزه‬ ‫برنده‬ 2112.‫شد‬ ‫از‬ ‫چرا‬Adobe Connect‫؟‬ ‫کنیم‬ ‫می‬ ‫استفاده‬ 1-‫دستگاه‬ ‫هر‬ ‫طریق‬ ‫از‬ ‫سریع‬ ‫دسترسی‬ 2-‫دیگر‬ ‫همراه‬ ‫تلفن‬ ‫با‬ ‫همراه‬ ‫های‬ ‫تلفن‬ ‫همکاری‬ ‫های‬ ‫تعامل‬ 3-( ‫ابری‬ ‫فضای‬ ‫در‬ ‫شخصی‬ ‫دیجیتال‬ ‫آفیس‬ ‫یک‬ ‫ساخت‬(cloud 4-‫کتابخانه‬ ‫محتوای‬ ‫به‬ ‫مجدد‬ ‫دسترسی‬ ‫و‬ ‫جلسات‬ ‫ضبط‬ 5-‫باهم‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫زیرساخت‬ ‫ارتباط‬ ‫و‬ ‫سازگاری‬‫برا‬‫در‬ ‫یکپارچه‬ ‫ارتباطات‬ ‫ایجاد‬ ‫ی‬‫سرمایه‬ ‫سراسر‬ ‫موجود‬ ‫های‬ ‫گذاری‬ 6-‫مطمئن‬ ‫و‬ ‫امن‬ ‫ارتباط‬ ‫از‬ ‫اطمینان‬ ‫حصول‬

×