Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
XQUANGBỤNG KHÔNG SỬA SOẠN    (PLAIN ABDOMEN FILM)
MỤC TIÊU1. PHÂN BIỆT XQUANG BKSS – KUB2. HÌNH ẢNH TRÀN KHÍ Ổ BỤNG TƯ THẾ  ĐỨNG? TƯ THẾ NẰM?3. HÌNH ẢNH TẮC...
BKSS – KUB        (PLAIN ABDOMEN – KIDNEYS, URETERS, BLADDER)                 BKSS        ...
BKSS đứng        KUB  BKSS nằm nghiêng T
TRÌNH TỰ ĐỌC PHIM  (THAM KHẢO)• THÀNH BỤNG• CẤU TRÚC XƯƠNG• VÒM HOÀNH• TẠNG ĐẶC• ỐNG TIÊU HÓA
HÌNH ẢNH BÌNH THƯỜNG     TRÊN PHIM BKSS1.  DẠ DÀY2.  RUỘT NON3.  ĐẠI TRÀNG4.  GAN5.  LÁCH (+/-)6.  THẬN7....
Dạ dày  Ruột non   Gan    ̣   ThânĐường mỡcạnh phúcmạc Đường mỡ cạnh cơ thắt lưng        ...
Đóng vôi đm chủ                 Vôi hóa tĩnh mạch vùng chậu                    ...
CÁC HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG     TRÊN PHIM BKSS•  MỨC DỊCH• CÁC QUAI RUỘT DÃN• CÁC QUAI RUỘT BỊ ĐẨY• KHÍ TỰ DO• KHÍ...
Quai ruột non dãn                  Mức dịch - khíGan lớn đẩy các quai ruột
Khí sau phúc mạcKhí tự do dưới hoành              (quanh thận)
Khí trong tĩnh mạch cửaKhí trong đường mật
Sỏi túi mật  Sỏi thận
Nang giả tụy đóng vôiĐóng vôi tụy/ viêm tụy mạn
Dịch ổ bụngĐường mỡ cạnh phúc mạckhông liên tục/ VPM
HÌNH ẢNH BỆNH LÝ BỤNG CẤP1. TRÀN KHÍ Ổ BỤNG2. TẮC RUỘT
TRÀN KHÍ Ổ BỤNG1. NGUYÊN NHÂN2. HÌNH ẢNH XQUANG
NGUYÊN NHÂN1. THỦNG TẠNG RỖNG2. SAU PHẪU THUẬT3. NGUYÊN NHÂN PHỤ KHOA ….
XQUANG1. H.A TƯ THẾ ĐỨNG2. H.A TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG TRÁI3. H.A TƯ THẾ NẰM4. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT5. THỦNG TẠNG RỖ...
H.A TƯ THẾ ĐỨNG• HÌNH LIỀM SÁNG GIỮA GAN – DD VÀ CƠ HOÀNH• MỘT HOẶC HAI BÊN• 20 – 50ml/ 6 – 8g (60% trường hợp)
HÌNH ẢNH TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG TRÁI• KHÍ GIỮA THÀNH BỤNG – BỜ NGOÀI GAN       THÀNH BỤNG – HỐ CHẬU PHẢI...
HÌNH ẢNH TƯ THẾ NẰM•  DẤU HIỆU QUẢ BÓNG•  DẤU HIỆU RIGLER•  DẤU HIỆU TAM GIÁC•  DẤU HIỆU DÂY CHẰNG LIỀM
DẤU HIỆU QUẢ BÓNGKhí ở phần cao, trước ổ bụng
DẤU HIỆU RIGLERThấy hai bên thành ống tiêu hóa
DẤU HIỆU TAM GIÁCHình sáng tam giác giữa các quai ruột
DẤU HIỆU DÂY CHẰNG LIỀMĐường mờ ¼ trên phải cạnh cs
PHÂN BIỆT LIỀM KHÍ DƯỚI HOÀNH• TÚI KHÍ DẠ DÀY• MÔ PHỔI: Giữa đáy phổi và cung sườn sát trên• H.C CHILAIDIT...
Dạ dàyH.C CHILAIDITI         Liềm khí
LIỀM KHÍ DƯỚI HOÀNH    CÓ THỂ KHÔNG THẤY•  THỦNG VÀO SAU PHÚC MẠC•  THỦNG VÀO HẬU CUNG MẠC NỐI VỚI L...
TRƯỜNG HỢP THỦNG ĐẶC BIỆT• THỦNG VÀO HỆ MẬT: Hình sáng dạng nhánh cây tại gan• THỦNG VÀO SAU PHÚC MẠC: ...
Thủng vào hệ mật     Thủng vào sau phúc mạc
TẮC RUỘT1. TẮC RUỘT CƠ HỌC2. TẮC RUỘT CƠ NĂNG3. PHÂN BIỆT T.R CƠ NĂNG VÀ CƠ HỌC
TẮC RUỘT CƠ HỌC1. DẤU HIỆU TẮC RUỘT2. TẮC RUỘT NON HAY ĐẠI TRÀNG3. XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA
DẤU HIỆU TẮC RUỘT• DÃN OTH TRÊN CHỖ TẮC: 3 – 8 giờ sau tắc• MỰC NƯỚC HƠI TRÊN CHỖ TẮC: 12 – 24g sau tắc   ...
Giai đoạn sớm: dãn các quai ruột non,chưa có mực nước hơi
Mực nước hơi
MÖÏC NÖÔÙC HÔI BÌNH THÖÔØNG CUÛAOÂTH         DAÏ DAØY: 1         RUOÄT NON </=3           HAØN...
Chuỗi tràng hạt
TAÉC CÔ HOÏC ÑAÏI TRAØNG Van hoài manh traøng hoaït ñoäng toát(Chỉ có mực nước hơi ñại tràng)
TAÉC CÔ HOÏC ÑAÏI TRAØNG  Van hoài manh traøng hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû  (Mực nước hơi đñại tràng + RN)    ...
TẮC RUỘT NON HAY TẮC ĐẠI TRÀNG          Tắc ruột non      Tắc đại tràngVị trí    Nằm ở trung tâm    ...
Tắc ruột non  Tắc đại tràng
Tắc ruột non         Tắc đại tràng
XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA• ĐOẠN SIGMA DÃN, CAO LÊN QUÁ VÙNG CHẬU  ----> ‘U NGƯỢC’ HAY ‘HẠT CÀ PHÊ’• LÚC ĐẦU CHỨA...
U ngượcThành bên trong 2 quairuột cạnh nhau
48
TẮC RUỘT CƠ NĂNG• KHÔNG DO TẮC NGHẼN (Viêm phúc mạc, rối loạn điện giải, chấn thương)• DÃN RUỘT NON VÀ ĐẠI ...
Dãn toàn bộ các quai ruột  Mực nước hơi ngang nhau trên cùng quai ruột
PHÂN BIỆT TẮC RUỘT CƠ HỌC VÀ       TẮC RUỘT CƠ HỌC   Tắc ruột cơ học       Tắc ruột cơ năng-Có bít tắc ống...
Dãn các quai ruột và mực nước hơi ngang nhau/TRCNMực nước hơichênh nhau/TRCH
LUÔN NHỚ
XIN CÁM ƠN!
X quang bụng không sửa soạn
X quang bụng không sửa soạn
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

X quang bụng không sửa soạn

 • Soyez le premier à commenter

X quang bụng không sửa soạn

 1. 1. XQUANGBỤNG KHÔNG SỬA SOẠN (PLAIN ABDOMEN FILM)
 2. 2. MỤC TIÊU1. PHÂN BIỆT XQUANG BKSS – KUB2. HÌNH ẢNH TRÀN KHÍ Ổ BỤNG TƯ THẾ ĐỨNG? TƯ THẾ NẰM?3. HÌNH ẢNH TẮC RUỘT CƠ HỌC? TẮC RUỘT CƠ NĂNG? PHÂN BIỆT?
 3. 3. BKSS – KUB (PLAIN ABDOMEN – KIDNEYS, URETERS, BLADDER) BKSS KUBMục đích Bất thường ổ bụng: tràn khí ổ Bất thường hệ niệu: vị trí, bụng, mực nước hơi … kích thước, sỏi cản quang ..Chuẩn bị bn Không cần Làm sạch bụngTư thế chụp Đứng, nằm nghiêng trái NằmPhim đạt Vòm hoành ---> lỗ bịt Cực trên thận (D11) – bờ trên xương mu
 4. 4. BKSS đứng KUB BKSS nằm nghiêng T
 5. 5. TRÌNH TỰ ĐỌC PHIM (THAM KHẢO)• THÀNH BỤNG• CẤU TRÚC XƯƠNG• VÒM HOÀNH• TẠNG ĐẶC• ỐNG TIÊU HÓA
 6. 6. HÌNH ẢNH BÌNH THƯỜNG TRÊN PHIM BKSS1. DẠ DÀY2. RUỘT NON3. ĐẠI TRÀNG4. GAN5. LÁCH (+/-)6. THẬN7. ĐÓNG VÔI BÌNH THƯỜNG8. CÁC ĐƯỜNG MỠ
 7. 7. Dạ dày Ruột non Gan ̣ ThânĐường mỡcạnh phúcmạc Đường mỡ cạnh cơ thắt lưng Đại tràngLách to
 8. 8. Đóng vôi đm chủ Vôi hóa tĩnh mạch vùng chậu (phlebolith)Đóng vôisụn sườn
 9. 9. CÁC HÌNH ẢNH BẤT THƯỜNG TRÊN PHIM BKSS• MỨC DỊCH• CÁC QUAI RUỘT DÃN• CÁC QUAI RUỘT BỊ ĐẨY• KHÍ TỰ DO• KHÍ SAU PHÚC MẠC• KHÍ TRONG ĐƯỜNG MẬT, TĨNH MẠCH CỬA• KHÍ Ở THÀNH BỤNG• ĐÓNG VÔI BẤT THƯỜNG• CÁC ĐƯỜNG MỠ• DỊCH TỰ DO
 10. 10. Quai ruột non dãn Mức dịch - khíGan lớn đẩy các quai ruột
 11. 11. Khí sau phúc mạcKhí tự do dưới hoành (quanh thận)
 12. 12. Khí trong tĩnh mạch cửaKhí trong đường mật
 13. 13. Sỏi túi mật Sỏi thận
 14. 14. Nang giả tụy đóng vôiĐóng vôi tụy/ viêm tụy mạn
 15. 15. Dịch ổ bụngĐường mỡ cạnh phúc mạckhông liên tục/ VPM
 16. 16. HÌNH ẢNH BỆNH LÝ BỤNG CẤP1. TRÀN KHÍ Ổ BỤNG2. TẮC RUỘT
 17. 17. TRÀN KHÍ Ổ BỤNG1. NGUYÊN NHÂN2. HÌNH ẢNH XQUANG
 18. 18. NGUYÊN NHÂN1. THỦNG TẠNG RỖNG2. SAU PHẪU THUẬT3. NGUYÊN NHÂN PHỤ KHOA ….
 19. 19. XQUANG1. H.A TƯ THẾ ĐỨNG2. H.A TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG TRÁI3. H.A TƯ THẾ NẰM4. CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT5. THỦNG TẠNG RỖNG KHÔNG THẤY LIỀM KHÍ6. TRƯỜNG HỢP THỦNG ĐẶC BIỆT
 20. 20. H.A TƯ THẾ ĐỨNG• HÌNH LIỀM SÁNG GIỮA GAN – DD VÀ CƠ HOÀNH• MỘT HOẶC HAI BÊN• 20 – 50ml/ 6 – 8g (60% trường hợp)
 21. 21. HÌNH ẢNH TƯ THẾ NẰM NGHIÊNG TRÁI• KHÍ GIỮA THÀNH BỤNG – BỜ NGOÀI GAN THÀNH BỤNG – HỐ CHẬU PHẢI• CHỤP KHI TƯ THẾ ĐỨNG KHÔNG THẤY HAY LƯỢNG KHÍ ÍT
 22. 22. HÌNH ẢNH TƯ THẾ NẰM• DẤU HIỆU QUẢ BÓNG• DẤU HIỆU RIGLER• DẤU HIỆU TAM GIÁC• DẤU HIỆU DÂY CHẰNG LIỀM
 23. 23. DẤU HIỆU QUẢ BÓNGKhí ở phần cao, trước ổ bụng
 24. 24. DẤU HIỆU RIGLERThấy hai bên thành ống tiêu hóa
 25. 25. DẤU HIỆU TAM GIÁCHình sáng tam giác giữa các quai ruột
 26. 26. DẤU HIỆU DÂY CHẰNG LIỀMĐường mờ ¼ trên phải cạnh cs
 27. 27. PHÂN BIỆT LIỀM KHÍ DƯỚI HOÀNH• TÚI KHÍ DẠ DÀY• MÔ PHỔI: Giữa đáy phổi và cung sườn sát trên• H.C CHILAIDITI: Ruột giữa gan và cơ hoành
 28. 28. Dạ dàyH.C CHILAIDITI Liềm khí
 29. 29. LIỀM KHÍ DƯỚI HOÀNH CÓ THỂ KHÔNG THẤY• THỦNG VÀO SAU PHÚC MẠC• THỦNG VÀO HẬU CUNG MẠC NỐI VỚI LỖ WINSLOW BỊ BÍT• THỦNG PHẦN CAO ỐNG TIÊU HÓA ĐƯỢC PHÚC MẠC BÍT• LỖ THỦNG BỊ BÍT DO GIẢ MẠC HOẶC VIÊM PHÙ NỀ
 30. 30. TRƯỜNG HỢP THỦNG ĐẶC BIỆT• THỦNG VÀO HỆ MẬT: Hình sáng dạng nhánh cây tại gan• THỦNG VÀO SAU PHÚC MẠC: Khí dọc theo bóng thận dọc cơ thắt lưng, mỡ cạnh pm• THỦNG VÀO HẬU CUNG MẠC NỐI: Khoảng khí rộng tại thượng vị.
 31. 31. Thủng vào hệ mật Thủng vào sau phúc mạc
 32. 32. TẮC RUỘT1. TẮC RUỘT CƠ HỌC2. TẮC RUỘT CƠ NĂNG3. PHÂN BIỆT T.R CƠ NĂNG VÀ CƠ HỌC
 33. 33. TẮC RUỘT CƠ HỌC1. DẤU HIỆU TẮC RUỘT2. TẮC RUỘT NON HAY ĐẠI TRÀNG3. XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA
 34. 34. DẤU HIỆU TẮC RUỘT• DÃN OTH TRÊN CHỖ TẮC: 3 – 8 giờ sau tắc• MỰC NƯỚC HƠI TRÊN CHỖ TẮC: 12 – 24g sau tắc Tắc cao có thể không có Tư thế nằm: quai ruột dãn với lượng hơi ít tạo hình tràng hạt• MẤT HƠI DƯỚI CHỖ TẮC:12 – 48g sau tắc
 35. 35. Giai đoạn sớm: dãn các quai ruột non,chưa có mực nước hơi
 36. 36. Mực nước hơi
 37. 37. MÖÏC NÖÔÙC HÔI BÌNH THÖÔØNG CUÛAOÂTH DAÏ DAØY: 1 RUOÄT NON </=3 HAØNH TAÙ TRAØNG: 1 HOÃNG- HOÀI TRAØNG: 2 MANH TRAØNG: 1
 38. 38. Chuỗi tràng hạt
 39. 39. TAÉC CÔ HOÏC ÑAÏI TRAØNG Van hoài manh traøng hoaït ñoäng toát(Chỉ có mực nước hơi ñại tràng)
 40. 40. TAÉC CÔ HOÏC ÑAÏI TRAØNG Van hoài manh traøng hoaït ñoäng khoâng hieäu quaû (Mực nước hơi đñại tràng + RN) Đại tràng Ruột nonDaáu hieäu XQ thöôøng nhaàm vôùi taéc ruoät cô hoïc cuûaphaàn thaáp ruoät non
 41. 41. TẮC RUỘT NON HAY TẮC ĐẠI TRÀNG Tắc ruột non Tắc đại tràngVị trí Nằm ở trung tâm Nằm ở ngoại biênNiêm mạc Chạy ngang hết khẩu Chỉ chạy ngang một kính. Kích thước nhỏ, phần. Kích thước lớn, gần nhau xa hơn Chiều rộng > chiều cao Chiều rộng< chiều caoQuai ruột Nhiều ÍtSố lượngPhân Không Có
 42. 42. Tắc ruột non Tắc đại tràng
 43. 43. Tắc ruột non Tắc đại tràng
 44. 44. XOẮN ĐẠI TRÀNG SIGMA• ĐOẠN SIGMA DÃN, CAO LÊN QUÁ VÙNG CHẬU ----> ‘U NGƯỢC’ HAY ‘HẠT CÀ PHÊ’• LÚC ĐẦU CHỨA KHÍ, MỰC NƯỚC HƠI, SAU ĐẦY DỊCH TẠO HÌNH ‘GIẢ U’
 45. 45. U ngượcThành bên trong 2 quairuột cạnh nhau
 46. 46. 48
 47. 47. TẮC RUỘT CƠ NĂNG• KHÔNG DO TẮC NGHẼN (Viêm phúc mạc, rối loạn điện giải, chấn thương)• DÃN RUỘT NON VÀ ĐẠI TRÀNG GIỐNG NHAU• MỰC NƯỚC HƠI (+/-), THƯỜNG CÙNG MỘT MỨC TRÊN MỘT QUAI RUỘT
 48. 48. Dãn toàn bộ các quai ruột Mực nước hơi ngang nhau trên cùng quai ruột
 49. 49. PHÂN BIỆT TẮC RUỘT CƠ HỌC VÀ TẮC RUỘT CƠ HỌC Tắc ruột cơ học Tắc ruột cơ năng-Có bít tắc ống tiêu hoá -Không có bít tắc-Còn nhu động ruột -Không còn nhu động-Dãn trên chỗ tắc -Dãn toàn bộ hay khu trú-Hai mực nước hơi chênh -Hai mực nước hơi ngangnhau trên cùng một quai nhau trên cùng một quai ruộtruột
 50. 50. Dãn các quai ruột và mực nước hơi ngang nhau/TRCNMực nước hơichênh nhau/TRCH
 51. 51. LUÔN NHỚ
 52. 52. XIN CÁM ƠN!

×