Ce diaporama a bien été signalé.
Nous utilisons votre profil LinkedIn et vos données d’activité pour vous proposer des publicités personnalisées et pertinentes. Vous pouvez changer vos préférences de publicités à tout moment.
PITANJA NA KOJA NARUČITELJI I PONUDITELJI
  MORAJU OBRATITI POSEBNU POZORNOST,
        PREMA RJEŠENJIMA DKOM-a

 ...
OKVIRNI SPORAZUM

Čl. 10. Uredbe o objavama i evidenciji j.n.: proc.
  vrijednost okvirnog sp. = procijenjena vrijednost
...
OKVIRNI SPORAZUM

• Obnova ratom oštećenih kuća - postupak 2008.
• Pojedinačni ugovori će se za svaku grupu sklapati
 po ...
OKVIRNI SPORAZUM

• Naručitelj je donio quot;klasičnuquot; Odluku o odabiru iako
 je trebao donijeti Odluku o najbolje oc...
• Pri mini-nadmetanju ne smiju se mijenjati
 cijene na više, osim ako samim okvirnim
 sporazumom nije utvrđen način pove...
OBJEDINJENA NABAVA
• Čl. 2. ZJN: Središnje tijelo za javnu nabavu jest
 naručitelj koji na temelju ovlasti naručitelja za...
ZAJEDNIČKA PONUDA
• čl. 11. st. 2., 49., 50. i 51. ZJN obvezno: ispravu o
 upisu u reg., dokaz o nekažnjavanju i potvrdu ...
ZAJEDNICA PONUDITELJA

• Naručitelj koji zabrani zajednicu ponuditelja
 diskriminira sudionike na tržištu, vrijeđa načelo...
ZAJEDNICA PONUDITELJA
• Naručitelj ne može odrediti uvjet da u zajednici
 ponuditelja može biti, primjerice, 3 ponuditelj...
PODIZVODITELJ
/PODISPORUČITELJ
 Čl. 59. ZJN – naručitelj može u DZN zatražiti od
  ponuditelja da u ponudi naznači koji d...
PODIZVODITELJ
/PODISPORUČITELJ
• Dopuštenost podnošenja ponuda u kojima
 sudjeluju podisporučitelji/ podizvođači se
 pod...
ROK ZA DOSTAVU I
 OTVARANJE PONUDA
• Ćl. 79. st. 1. ZJN-a: postupak otvaranja
 ponuda započinje na naznačenom mjestu i u
...
ZAPISNIK O OTVARANJU
  PONUDA
• Čl. 79. ZJN: Otvaranje ponuda
• Postupak otvaranja ponuda i sadržaj zapisnika: Uredba o
 ...
ZAPISNIK O OTVARANJU
  PONUDA
• Od 3 člana povjerenstva 2 nisu mogla prisustvovati otvaranju
 ponuda, pa je otvaranje o...
POJAŠNJENJE PONUDE
• Čl. 82. ZJN: dokumente koje je g.s. predao (uvjeti
 sposobnosti, norme)
• Naručitelj može nakon iste...
NEUOBIČAJENO NISKA
CIJENA
• čl. 81. st. 1. ZJN-a: Ako su u ponudi iskazane
 neuobičajeno niske cijene, naručitelj može (a...
NEUOBIČAJENO NISKA
CIJENA
• Objašnjenje se prilaže zapisniku o pregledu i ocjeni
 ponuda. Iz navedenog proizlazi da naruč...
CIJENA
• U slučaju propisanih cijena naručitelj nije dužan
 utvrđivati je li u predmetnom postupku cijena ponude
 suklad...
EKONOMSKI
NAJPOVOLJNIJA PONUDA
• Dodatne kriterije treba dovesti u vezu s
 predmetom nabave; obvezna razrada kriterija i
...
ZAPISNIK O PREGLEDU I
OCJENI PONUDA
• Dostavlja se uz Odluku o odabiru/poništenju - nalaz i
 mišljenje stručne službe slu...
ZAPISNIK O PREGLEDU I
OCJENI PONUDA
• Naručitelj je dužan obrazložiti kojim tehničkim
 uvjetima od strane žalitelja dosta...
ODLUKA O ODABIRU
• Čl. 87. st. 1. ZJN: rok za donošenje odluke o odabiru mora
 biti primjeren - ako nije naveden u DZN, t...
ODLUKA O ODABIRU
• U odluci o odabiru obrtnika nužno obrt označiti i tvrtkom
 i vlasnikom - preporuka, nije bitna povreda...
ODLUKA O ODABIRU
• Naručitelj je ponudu čija je cijena iznad planiranih
 sredstava isključio kao neprikladnu, odnosno
 n...
•  ISPRAVAK ODLUKE - PRIMJENA OPĆEG UPRAVNOG POSTUPKA
•  Pogreške u odluci o odabiru, koje su očigledna netočnost, konkr...
PONIŠTENJE POSTUPKA
• Čl. 93. ZJN – prije isteka roka za dostavu ponuda
• Čl. 94. ZJN – nakon isteka roka
• Promjena stanj...
PRAVNA ZAŠTITA
• Aktivna legitimacija: ponuditelj ili natjecatelj (njihov pravni
 interes se presumira)
• - Drugi gospoda...
PRAVNA ZAŠTITA
• Aktivna legitimacija:
• Ukoliko zainteresirani gospodarski subjekt smatra
 da u obavijesti o sklopljenom...
PRAVNA ZAŠTITA

Čl. 147. ZJN: Žalba u odnosu na pojedinu fazu
 postupka (10/3 dana)
• Ako je žalitelj smatrao da je ponud...
PRAVNA ZAŠTITA
• Čl. 153. st.1. ZJN: Postupanje naručitelja
• Čl. 153. st.1 ZJN daje ovlaštenje naručitelju da
 postupi p...
PRAVNA ZAŠTITA

• Ako u pozivu na nadmetanje nije dana uputa o
 pravnom lijeku - osnova za poništenje postupka
     ...
PRAVNA ZAŠTITA

• Čl. P148. st. 1. ZJN: prijedlog za određivanje
 privremene mjere zabrane potpisivanja ugovora
• Žalba j...
PRAVNA ZAŠTITA
• Čl. 148. st. 2.-5. ZJN: Zahtjev za odobrenje nastavka
 postupka
• Naručitelj mora obrazložiti u čemu se ...
PRAVNA ZAŠTITA

• DKOM nije nadležan rješavati po žalbama u odnosu
 na komunalne djelatnosti navedene u Zakonu o
 kom. g...
PRAVNA ZAŠTITA
• Čl. 158. st. 2. ZJN: Troškovi postupka
• Državna komisija je jedina ovlaštena odlučivati o
 troškovima ž...
PRAVNA ZAŠTITA
• Prema odredbi čl. 114- st-3- Zakona o općem upravnom
 postupku koji se supsidijarno primjenjuje u žalben...
PRAVNA ZAŠTITA

• Trošak izrade dokumentacije nije predmet ovoga
 postupka i ne odnose se na troškove žalbenog
 postupka...
CERTIFIKATI

• Usluga prijevoza učenika - pogledati rješenje
         •  Klasa: UP /II-034-02/09-01/87 od 17.2.2...
CERTIFIKATI

• Nabava fiksne telefonije - pogledati rješenje
       •  Klasa: UP /II-034-02/09-01/354 od 12.3.2009...
CERTIFIKATI

• Obavljanje trgovine na veliko naftnim derivatima –
           •   Klasa:UP/II-034-02/08-01/181,...
Hvala na pozornosti
Prochain SlideShare
Chargement dans…5
×

Praksa iz rješenja DKOM-a

10 377 vues

Publié le

Dušanka Marinković Drača: Praksa javne nabave iz rješenja DKOM-a

 • Soyez le premier à commenter

Praksa iz rješenja DKOM-a

 1. 1. PITANJA NA KOJA NARUČITELJI I PONUDITELJI MORAJU OBRATITI POSEBNU POZORNOST, PREMA RJEŠENJIMA DKOM-a Dušanka Marinković Drača, dipl. iur. Zagreb, 20.5.2009.
 2. 2. OKVIRNI SPORAZUM Čl. 10. Uredbe o objavama i evidenciji j.n.: proc. vrijednost okvirnog sp. = procijenjena vrijednost nabave svih ugovora, bez PDV-a • Troškovnik treba sadržavati okvirne količine za 4 godine, a ne za jednu. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-77 od 19.2.2009. • (U objavi se obvezno navodi procijenjena vrijednost – Dodatak V.C)
 3. 3. OKVIRNI SPORAZUM • Obnova ratom oštećenih kuća - postupak 2008. • Pojedinačni ugovori će se za svaku grupu sklapati po istim jediničnim cijenama iz najpovoljnije ponude o čijem će se prihvaćanju svi ostali gospodarski subjekti posebno izjasniti. Poništen postupak: Jedino ponuditelj može odrediti kolika će biti cijena njegove ponude. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/859 od 12.12.2008. • Izmjene i dopune ZJN: Članak 85.a – MOGUĆE od 1.1.2009. – do ulaska u EU
 4. 4. OKVIRNI SPORAZUM • Naručitelj je donio quot;klasičnuquot; Odluku o odabiru iako je trebao donijeti Odluku o najbolje ocijenjenoj ponudi sukladno čl. 101. st. 2. ZJN, a na temelju koje se sklapa okvirni sporazum - poništena Odluka o odabiru (drugih nezakonitosti nije bilo) • Klasa: UP /II-034-02/09-01/160 od 10.3. 2009. • U postupku od 3 prispjele, 2 prihvatljive ponude, koje su odabrane - poništen. Okvirni sporazum s više gospodarskih subjekata sklapa se s najmanje tri • Klasa: UP /II-034-02/09-01/291 od 28.4. 2009.
 5. 5. • Pri mini-nadmetanju ne smiju se mijenjati cijene na više, osim ako samim okvirnim sporazumom nije utvrđen način povećanja cijena; to znači da jednom dana ponuda obvezuje i ne smije se kasnije neovlašteno povećavati; naručitelj nije smio odabrati ponudu sa višim cijenama, pa DKOM odlučuje da je potrebno donijeti novu Odluku o odabiru - na osnovi žalbe drugog potpisnika okvirnog sporazuma (?!) – negativno rješenje (971/08)
 6. 6. OBJEDINJENA NABAVA • Čl. 2. ZJN: Središnje tijelo za javnu nabavu jest naručitelj koji na temelju ovlasti naručitelja za naručitelje stječe određenu robu ili usluge, ili sklapa ugovore • Svi naručitelji su Gradu X koji provodi objedinjenu nabavu obvezni dati ovlaštenje da za njih provede predmetnu nabavu, te imati odluku o početku postupka javne nabave. Ne mora se nužno raditi o dva akta. Budući da postupak nije pokrenut po grupama, poništen je u cijelosti, iako su neki naručitelji imali propisano ovlaštenje. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/8 od 10.3.2009.
 7. 7. ZAJEDNIČKA PONUDA • čl. 11. st. 2., 49., 50. i 51. ZJN obvezno: ispravu o upisu u reg., dokaz o nekažnjavanju i potvrdu PU o stanju duga i proporcionalno svom udjelu zajedničku sposobnost • Naručitelj tražio da članovi zajednice dostave sve dokaze, čime je ograničio mogućnost dostave zajedničke ponude. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/837 od 30.12.2008 • Dodatak V.C: u objavi (i DZN) navesti ako se od ponuditelja poslije odabira zahtijeva pravni oblik
 8. 8. ZAJEDNICA PONUDITELJA • Naručitelj koji zabrani zajednicu ponuditelja diskriminira sudionike na tržištu, vrijeđa načelo zabrane diskriminacije i načelo tržišnog natjecanja i čini bitnu povredu iz čl. 140. st. 2. Zakona. Klasa: UP /II-034-02/08-01/659 od 5.12.2008. • … čak niti ako mu to otežava poslovanje (zatvorski sustav) Klasa: UP /II-034-02/09-01/357 od 5. 5.2009. •
 9. 9. ZAJEDNICA PONUDITELJA • Naručitelj ne može odrediti uvjet da u zajednici ponuditelja može biti, primjerice, 3 ponuditelja ili da nositelj mora imati najmanje 51% od ukupne vrijednosti ponude. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/659 od 5.12.2008. U Odluci o odabiru kao odabrana ponuda nije navedena zajednica ponuditelja, već samo nositelj ponude što je propust vezano uz odabir – poništenje postupka Klasa: UP /II-034-02/09-01/659 od 8.1.2009.
 10. 10. PODIZVODITELJ /PODISPORUČITELJ Čl. 59. ZJN – naručitelj može u DZN zatražiti od ponuditelja da u ponudi naznači koji dio namjerava ustupiti p/p i da ponuditelj za njega dostavi ispravu o upisu u sud. reg., dokaz o nekažnjavanju i potvrdu PU o stanju duga • Žalitelj ne može nedostatak u svojoj pravnoj ili poslovnoj sposobnosti nadoknađivati /kompenzirati sposobnošću podizvoditelja/ podisporučitelja. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/829 od 12.12.2008.
 11. 11. PODIZVODITELJ /PODISPORUČITELJ • Dopuštenost podnošenja ponuda u kojima sudjeluju podisporučitelji/ podizvođači se podrazumijeva u svakom postupku javne nabave. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/323 od 17.4.2009.
 12. 12. ROK ZA DOSTAVU I OTVARANJE PONUDA • Ćl. 79. st. 1. ZJN-a: postupak otvaranja ponuda započinje na naznačenom mjestu i u naznačeno vrijeme istodobno s istekom roka za dostavu ponuda • Rok za dostavu 12 sati, otvaranje istog dana u 14 – poništenje • Klasa: UP /II-034-02/08-01/838 • Isto i kada otvaranje ponuda nije bilo javno: naručitelj je sastavio zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda 8.08., a rok za dostavu ponuda bio je 6.08.2008.- poništenje postupka • Klasa: UP /II-034-02/08-01/555 od 11.11.2008.
 13. 13. ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA • Čl. 79. ZJN: Otvaranje ponuda • Postupak otvaranja ponuda i sadržaj zapisnika: Uredba o načinu izrade i postupanju s dok.umentacijom za nadmetanje i ponudama • Ako ovlaštenje za zastupanje nema predstavnik ponuditelja - ne potpisuje Zapisnik • Klasa: UP /II-034-02/09-01/320 od 3.4.2009. • Ako ovlašteni predstavnik odbije potpisati zapisnik ili je imao primjedbe na postupak otvaranja, te se činjenice unose u zapisnik koje svojim potpisom potvrđuju predstavnici naručitelja.
 14. 14. ZAPISNIK O OTVARANJU PONUDA • Od 3 člana povjerenstva 2 nisu mogla prisustvovati otvaranju ponuda, pa je otvaranje odgođeno za sljedeći dan - poništenje • Klasa: UP /II-034-02/09-01/354 od 7.4. 2009. • U Zapisniku o otvaranju kao jedan od ponuditelja naveden X, dok je u Zapisniku o pregledu i ocjeni navedena zajednica ponuditelja X i Y. Nezakonito - tu okolnost je morao utvrditi prilikom otvaranja ponuda i uvrstiti je u Zapisnik. Ne može uvoditi nove subjekte u postupak, bez obzira što sporna ponuda nije u konačnici i odabrana. Nepravilnost se ne može više ispraviti - poništenje postupka. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-249 od 7.4.2009.
 15. 15. POJAŠNJENJE PONUDE • Čl. 82. ZJN: dokumente koje je g.s. predao (uvjeti sposobnosti, norme) • Naručitelj može nakon isteka roka za dostavu ponuda odnosno nakon otvaranja ponuda zahtijevati od g.s. pisano pojašnjenje ponude - ne može tražiti naknadnu dostavu nedostavljenih dokaza sposobnosti. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/848 od 30.12.2008.
 16. 16. NEUOBIČAJENO NISKA CIJENA • čl. 81. st. 1. ZJN-a: Ako su u ponudi iskazane neuobičajeno niske cijene, naručitelj može (ali ne mora) odbiti takvu ponudu – ali tek nakon što je zatražio pisano objašnjenje ponuditelja o sastavnim elementima ponude koje smatra bitnim, uz određenje roka za to objašnjenje (u st. 2. su dana moguća objašnjenja) • Neuobičajeno niska cijena - pojašnjenje se može tražiti o sastavnim elementima ponude, ali ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska ukupna cijena ponude a ne neuobičajeno niska cijena pojedinih stavki troškovnika ponude. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/405 od 28. travnja 2009.
 17. 17. NEUOBIČAJENO NISKA CIJENA • Objašnjenje se prilaže zapisniku o pregledu i ocjeni ponuda. Iz navedenog proizlazi da naručitelj nije dužan tražiti navedeno objašnjenje, već samo ako posumnja, odnosno kad smatra da je to potrebno. • DKOM; UP/II-034-02/08-01/778 od 10.12.2008.
 18. 18. CIJENA • U slučaju propisanih cijena naručitelj nije dužan utvrđivati je li u predmetnom postupku cijena ponude sukladna Tarifi (revizorskih usluga). Čl. 322. st. 2. ZOO - ako je sklapanje ugovora zabranjeno jednoj strani, ugovor je valjan, a strana koja je povrijedila zakonsku zabranu snosit će posljedice. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/673 od 13.11.2008. • Naručitelj zahtijeva 4 mobilna uređaja po cijeni od 1 kn i mogućnost povlaštene cijene poziva prema određenim brojevima unutar privatnih računa - naručitelj ne smije određivati po kojoj će cijeni ponuditelji nuditi tražene uređaje - poništenje. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/314 od 3.4.2009.
 19. 19. EKONOMSKI NAJPOVOLJNIJA PONUDA • Dodatne kriterije treba dovesti u vezu s predmetom nabave; obvezna razrada kriterija i metoda vrednovanja svakog kriterija, potrebno je odrediti financijsku isplativost primjene svakog dodatnog kriterija uz cijenu , odnosno stupanj očekivane koristi od kriterija - naručitelj to nije učinio - poništenje postupka. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/807 od 30.12.2008.
 20. 20. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA • Dostavlja se uz Odluku o odabiru/poništenju - nalaz i mišljenje stručne službe služi naručitelju kao podloga za donošenje meritorne odluke, ali se ne dostavlja sudionicima postupka • Klasa: UP /II-034-02/09-01/241 od 19.3.2009. • Naručitelj je morao kod pregleda i ocjene ponuda, uočivši računsku pogrešku, ispraviti istu, te o tome odmah obavijestiti ponuditelja, te od njega zatražiti da u roku od 3 dana od dana primitka obavijesti potvrdi ispravak. Nije u ponudi naznačio ispravak, donio odluku o odabiru, te tek nakon toga zatražio potvrdu - poništenje postupka • Klasa: UP /II-034-02/08-01/847 od 12.12.2008.
 21. 21. ZAPISNIK O PREGLEDU I OCJENI PONUDA • Naručitelj je dužan obrazložiti kojim tehničkim uvjetima od strane žalitelja dostavljena shema ne odgovara i zašto. Ukoliko naručitelj to nije u mogućnosti učiniti sam, uvijek, sukladno čl. 18. Uredbe o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama, može zatražiti mišljenje svoje stručne službe ili neovisne stručne osobe. • UP/II-034-02/08-01/804, 23.12.2008.
 22. 22. ODLUKA O ODABIRU • Čl. 87. st. 1. ZJN: rok za donošenje odluke o odabiru mora biti primjeren - ako nije naveden u DZN, tada iznosi 30 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. • Uredbom o načinu izrade i postupanju s dokumentacijom za nadmetanje i ponudama u čl. 16. st. 5 propisano je da se nakon završetke postupka otvaranja ponuda, ponude pohranjuju tako da nisu dostupne neovlaštenim osobama. Činjenica da je postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda obavljen 6 dana nakon završetka postupka otvaranja ponuda ne utječe na zakonitost provedene radnje, jer Zakonom i nije određeno u kojem roku naručitelj mora obaviti postupak pregleda i ocjene ponuda. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/260od 15.4.2009.
 23. 23. ODLUKA O ODABIRU • U odluci o odabiru obrtnika nužno obrt označiti i tvrtkom i vlasnikom - preporuka, nije bitna povreda (DKOM) • Pogrešan naziv adrese ponuditelja u Odluci o odabiru - nije osnova za poništenje postupka, jer nije mogla dovesti žalitelja u zabludu oko identiteta ponuditelja. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/109 od 18.2. 2009. • Pogrešna pouka o pravnom lijeku - žalba naručitelju umjesto DKOM-u . Prema čl. 210 Zakona o općem upravnom postupku stranka može postupiti po važećim propisima ili po uputi - nije bitna povreda postupka. • Klasa: UP /II-034-02/08-01-954 od 19.1.2009.
 24. 24. ODLUKA O ODABIRU • Naručitelj je ponudu čija je cijena iznad planiranih sredstava isključio kao neprikladnu, odnosno neprihvatljivu, što nije smio nego samo u slučaju ukoliko bi ponuda navedenog bila odabrana kao najpovoljnija, to bi predstavljalo razlog za poništenje prema čl. 94. st. 3. ZJNKlasa: • UP /II-034-02/08-01/893 od 31. prosinca 2008. • Rok za odabir 22.11.2008., a Odluka o odabiru donijeta 24.2.2009. Iako je riječ o znatnom prekoračenju, nije osnova za poništenje postupka - ev. prekršajna odgovornost • Klasa: UP /II-034-02/09-01/231 od 30.3.2009.
 25. 25. • ISPRAVAK ODLUKE - PRIMJENA OPĆEG UPRAVNOG POSTUPKA • Pogreške u odluci o odabiru, koje su očigledna netočnost, konkretno u ovom postupku pogreška u računanju, mogu se ispraviti u svako vrijeme. Ispravak pogreške izvršen je po službenoj dužnosti, obzirom da naručitelj u vrijeme sastavljanja zapisnika o ponovnom pregledu i ocjeni ponuda još nije postupao po žaliteljevoj žalbi. Izvršeni ispravak ima pravni učinak kako i odluka koja se ispravlja. O ispravku pogrešaka u rješenju prvostupanjsko tijelo donosi poseban zaključak, prema čl. 220. Zakona o općem upravnom postupku. U dispozitivu zaključka o ispravku navodi se broj i datum odluke koja se ispravlja i sadržaj ispravka, tako da se jasno vidi što je pogreška i što je pravilno. Zaključak mora ostati samo u granicama ispravka pogreške u odluci o odabiru koja je očita netočnost, a izvan toga ne smije se ništa mijenjati. Na temelju zaključka o ispravku pogreške, u izvornik odluke o odabiru se upisuje bilješka, tako što se precrtava pogreška u odluci, a iznad ili na drugom mogućem mjestu upisuje se točan broj. Takvu bilješku potpisuje službena osoba koja je donijela zaključak o ispravku i svoj potpis ovjerava pečatom tijela. • DKOM; UP/II-034-02/08-01/709, od 12.12.2008.
 26. 26. PONIŠTENJE POSTUPKA • Čl. 93. ZJN – prije isteka roka za dostavu ponuda • Čl. 94. ZJN – nakon isteka roka • Promjena stanja objekta na kojem se trebaju izvoditi radovi tijekom provođenja postupka javne nabave i žalbenog postupka ne može se smatrati okolnošću koja bi, da je bila poznata prije pokretanja postupka javne nabave, dovela do sadržajno bitno drugačijeg poziva za nadmetanje - poništenje Odluke o poništenju postupka javne nabave. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-77 od 19.2.2009.
 27. 27. PRAVNA ZAŠTITA • Aktivna legitimacija: ponuditelj ili natjecatelj (njihov pravni interes se presumira) • - Drugi gospodarski subjekti moraju dokazati ili barem učiniti vjerojatnim svoj pravni interes za dobivanje ugovora o j.n. u predmetnoj javnoj nabavi . Postojanje pravnog interesa DKOM ocjenjuje od slučaja do slučaja, obzirom da je zakonodavac propisao 2 elementa koji moraju postojati kumulativno. 1. element je da ima pravni interes, a 2. da je iz žalbe vidljivo da je pretrpio ili bi mogao pretrpiti štetu od navodnog kršenja subjektivnog prava, a to je između ostalog pravo na ravnopravno sudjelovanje u postupku. Ako ne ispunjava uvjete (dozvola za promet lijekovima), ne postoji pravni interes za izjavljivanje žalbe. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/277 od 9.4.2009.
 28. 28. PRAVNA ZAŠTITA • Aktivna legitimacija: • Ukoliko zainteresirani gospodarski subjekt smatra da u obavijesti o sklopljenom ugovoru postoje propusti, a imao je interes za sklapanje ugovora, mogao je taj interes iskazati ulaganjem žalbe na objavu, ili tražiti objašnjenje dokumentacije, njenu izjavu, ili dostaviti ponudu. Kako nije niti na koji način sudjelovao u postupku - nije mu dopušteno izjaviti žalbu na obavijest o sklopljenom ugovoru • Klasa: UP /II-034-02/09-01/103 od 17.2.2009.
 29. 29. PRAVNA ZAŠTITA Čl. 147. ZJN: Žalba u odnosu na pojedinu fazu postupka (10/3 dana) • Ako je žalitelj smatrao da je ponuda drugog ponuditelja bila dostavljena protivno odredbama dokumentacije i unio primjedbu u zapisnik, žalbu je bio dužan uložiti vezano uz postupak otvaranja ponuda sukladno čl. 147. st.2. toč. 2. ZJN, a ne po primitku odluke o odabiru • Klasa: UP /II-034-02/09-01/105 od 27.3.2009.
 30. 30. PRAVNA ZAŠTITA • Čl. 153. st.1. ZJN: Postupanje naručitelja • Čl. 153. st.1 ZJN daje ovlaštenje naručitelju da postupi po žalbi žalitelja ukoliko nađe da je žalba djelomično ili u cijelosti osnovana. Ako ne usvoji žalbu u cijelosti ili djelomično mora postupiti prema čl. 146. ZJN i dostaviti žalbu s dokumentacijom DKOM-u. Poništio, ispravio nepravilnost i ponovo odabrao istog ponuditelja - poništenje. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/821 od 20.1.2009.
 31. 31. PRAVNA ZAŠTITA • Ako u pozivu na nadmetanje nije dana uputa o pravnom lijeku - osnova za poništenje postupka • Klasa: UP /II-034-02/09-01/171 od 26.2.2009. • U slučaju poništenja postupka javne nabave od strane DKOM-a nema za naručitelja obveze objave niti roka mirovanja. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/362 od 9.4.2009.
 32. 32. PRAVNA ZAŠTITA • Čl. P148. st. 1. ZJN: prijedlog za određivanje privremene mjere zabrane potpisivanja ugovora • Žalba je u pravilu devolutivni pravni lijek i djeluje suspenzivno, tj. odgađa pravomoćnost i ovrhu napadane odluke.Ulaganjem žalbe ex lege se otvoreni postupak zaustavlja dok se ne donese konačna odluka u pogledu naručiteljeve odluke. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-254 od 31.3.2009.
 33. 33. PRAVNA ZAŠTITA • Čl. 148. st. 2.-5. ZJN: Zahtjev za odobrenje nastavka postupka • Naručitelj mora obrazložiti u čemu se sastoji nerazmjernost štete i učiniti tu okolnost vjerojatnom. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-254 od 31.3.2009. • Žalba izjavljena protiv odluke o odabiru, obavijesti o početku postupka javne nabave u slučajevima PPBPO te nabave javnih usluga iz Dodatka II.B spriječava potpisivanje ugovora o jn. Iz navedenog proizlazi da žalba izjavljena na objavu o javnoj nabavi nema suspenzivan učinak. Naručitelj odbijen jer je utvrđeno da je naveo dokaz sposobnosti koji dokumentaciju čini nezakonitom. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-362 od 9.4.2009.
 34. 34. PRAVNA ZAŠTITA • DKOM nije nadležan rješavati po žalbama u odnosu na komunalne djelatnosti navedene u Zakonu o kom. gospodarstvu. • Klasa: UP /II-034-02/09-01/438 od 24.4.2009.
 35. 35. PRAVNA ZAŠTITA • Čl. 158. st. 2. ZJN: Troškovi postupka • Državna komisija je jedina ovlaštena odlučivati o troškovima žalbenog postupka, stoga je naručitelj pravilno postupio kada je dostavio žalbu i dokumentaciju za nadmetanje ovom tijelu jer je o troškovima valjalo odlučiti. • Klasa: UP /II-034-02/08-01/826 od 30.12.2008. • Žalba djelomično osnovana - Temeljem čl. 158. st.6. ZJN zahtjev žalitelja za naknadom troškova (45.749,76 kn) odbija se kao neosnovan. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-77 od 19.2.2009. • Odustajanje ili odbijanje žalbe – troškove snosi žalitelj
 36. 36. PRAVNA ZAŠTITA • Prema odredbi čl. 114- st-3- Zakona o općem upravnom postupku koji se supsidijarno primjenjuje u žalbenom postupku pred DKOM-om, troškovi za pravno zastupanje naknađuju se samo u slučajevima kad je takvo zastupanje bilo nužno i opravdano. Iz navedene odredbe slijedi da pravno zastupanje u upravnom postupku nije obvezno, te da tijelo koje vodi postupak ocjenjuje nužnost i opravdanost zastupanja prema svim okolnostima slučaja, a napose prema pravnoj složenosti postupka, u smislu da bi se prosječna stranka teško mogla snaći u postupku bez pravnog zastupnika. • Klasa: UP /II-034-02/09-01-254 od 31.3.2009
 37. 37. PRAVNA ZAŠTITA • Trošak izrade dokumentacije nije predmet ovoga postupka i ne odnose se na troškove žalbenog postupka - zahtjev odbijen • Klasa: UP /II-034-02/09-01/180 od 9.4.2009.
 38. 38. CERTIFIKATI • Usluga prijevoza učenika - pogledati rješenje • Klasa: UP /II-034-02/09-01/87 od 17.2.2009. • Usluga pristupa internetu-pogledati rješenje (Potvrda Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije - HAPEK) • Klasa: UP /II-034-02/09-01/147 od 3.4.2009. • Građenje - pogledati rješenje • Klasa: UP /II-034-02/09-01/148 od 13.3.2009.
 39. 39. CERTIFIKATI • Nabava fiksne telefonije - pogledati rješenje • Klasa: UP /II-034-02/09-01/354 od 12.3.2009. • Nabava financijskog leasinga - pogledati rješenje (Odobrenje Hhrvatske agencije za nadzor financijskih usluga) • Klasa: UP /II-034-02/09-01/173 od 19.3.2009. • Gospodarenje opasnim otpadom - pogledati rješenje (Suglasnost Ministarstva) • Klasa: UP /II-034-02/09-01/191 od 12.3.2009.
 40. 40. CERTIFIKATI • Obavljanje trgovine na veliko naftnim derivatima – • Klasa:UP/II-034-02/08-01/181, od 3.6.2008. • Nabava lijekova – pogledati rješenje • Klasa: UP/II-034-02/08-01/369, od 7.8.2008. • Izrada projektne dokumentacije za vodnogospodarske građevine i vodne sustave • Klasa: UP/II-034-02/08-01/313, od 17. 7.2008. • Usluge veterinarsko-higijeničarske službe • Klasa: UP/II-034-02/08-01/121, od 28.3.2008.
 41. 41. Hvala na pozornosti

×